Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz"

Transkript

1 Základy jazyka SQL 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz a databázový server na něj odpoví, obvykle tím, že vygeneruje nějakou množinu výstupních údajů. Tento princip komunikace s databázovým serverem je velmi jednoduchý a efektivní. Samozřejmě ale jen z hlediska uživatele. Jazyk SQL totiž připomíná klasický přirozený jazyk (samozřejmě anglický), má však přesně definovaná syntaktická a lexikální pravidla. Z pohledu serveru se SQL příkaz přenáší, dekóduje, zpracovává, optimalizuje a vykonává, takže podrobné schéma tohoto mechanismu by bylo velmi složité. Poznámka: Jazyk SQL můžete použít jednak jako dotazovací jazyk pro práci s údaji v relační databázi, případně jako část hostitelského jazyka pro vývoj databázových aplikací. 88 Stručný pohled do historie jazyka SQL Databázový jazyk SQL (Structured Query Language) vznikl na základě projektu firmy IBM s názvem SEQUEL (Structured English Query Language), jehož cílem bylo vytvořit jazyk blízký angličtině pro práci s údaji v databázi. Postupně se k tomuto standardu přidávaly další firmy (Oracle, SyBase, Informix) a tak vznikl nepsaný standard databázového jazyka s názvem SQL. Postupně byly přijaté vylepšené a upravené standardy jazyka SQL s názvem SQL-86 a později SQL-92. Pro verzi SQL-92 se vžil zkrácený název SQL-2. Ve vývoji jsou verze s pracovním názvem SQL-3 a dokonce už byly zahájeny přípravné práce na normě SQL SQL slovní zásoba Každý jazyk má určité náležitosti, především slovní zásobu a gramatiku. Když se podíváte na příkazy jazyka SQL, je to v podstatě gramatický předpis jednoduché anglické slovní zásoby. Slovní zásoba obsahuje několik desítek jednoduchých anglických slov. CREATE vytvoř SELECT vyber INSERT vlož INTO do NULL prázdné, nic NUMBER číslo TABLE tabulka VALUE hodnota...

2 64 Základy jazyka SQL 90 SQL gramatika Poznámka: Pokud vám příkazy z této publikace připomínají úsečnou řeč manželky manželovi, nemýlíte se. I ten, kdo není jazykovědec, si určitě všimne, že v každé větě (v každém příkaze jazyka SQL) je minimálně jedno sloveso v rozkazovacím způsobu. Vždyť i proto se tomu říká příkaz. Z gramatických pravidel angličtiny stačí znát jedno jediné jde o příkazy, a proto budou všechny věty jazyka SQL v rozkazovacím způsobu. Rozkazovací větu v angličtině tvoří sloveso v infinitivu, předmět a další větné členy. Například CREATE TABLE vytvoř tabulku. Příkazy standardní množiny jazyka SQL lze rozdělit do několika podmnožin, viz následující části. 91 Data Definition Language (DDL) Pomocí příkazů z podmnožiny DDL můžete definovat, vytvářet, měnit a rušit (odstraňovat) různé objekty a struktury v relačních databázích, jako jsou například tabulky, indexy, spouště, uložené procedury a podobně. Taktéž můžete přidělovat a odebírat uživatelská oprávnění jednotlivým uživatelům a skupinám uživatelů. Do této skupiny patří například tyto příkazy: CREATE DATABASE CREATE TABLE ALTER TABLE DROP TABLE CREATE INDEX DROP INDEX CREATE VIEW ALTER VIEW DROP VIEW DROP INDEX CREATE SEQUENCE ALTER SEQUENCE DROP SEQUENCE CREATE PROCEDURE DROP PROCEDURE CREATE TRIGGER DROP TRIGGER 92 Data Manipulation Language (DML) Do této skupiny, jak vyplývá už z jejího názvu, patří příkazy pro manipulaci s údaji neboli příkazy pro vkládání, aktualizaci a mazání údajů a samozřejmě velmi často používaný příkaz SELECT pro výběr údajů. SELECT INSERT UPDATE DELETE

3 Základy jazyka SQL Data Control Language (DCL) Skupina zahrnuje speciální příkazy pro řízení provozu a údržby databáze. znalec GRANT ALTER USER DROP USER REVOKE 94 Příkazy pro řízení transakcí (Transaction Control Commands) Do této skupiny patří například příkazy: znalec CREATE TRANSACTION COMMIT 95 Praktický příklad DCL Kategorizaci příkazů si ukážeme na jednoduchém příkladu. Prezentovaný blok příkazů patří do podmnožiny DCL (Data Control Language). Obsahuje příkazy pro připojení se k databázovému serveru, odemknutí a změnu hesla uživatele schématu HR (Oracle). CONNECT SYS AS SYSDBA ALTER USER HR ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER HR IDENTIFIED BY HRPASSWORD; CONNECT HR/HRPASSWORD; Pokud byste tuto posloupnost příkazů připomínající anglické věty přeložili do češtiny (zvládla by to snadno i humanitně orientovaná překladatelka), získali byste posloupnost vět: Připoj se jako SYSDBA. Modifikuj uživatele jménem HR, odemkni jeho účet. Modifikuj uživatele jménem HR, identifikuj ho podle hesla HRPASSWORD. Připoj se jako HR. 96 Praktický příklad DDL Příkazy z podmnožiny DDL (Data Definition Language) v tomto příkladě slouží pro vytvoření databázové tabulky zaměstnanců poboček. CREATE TABLE emp ( empno NUMBER(4) NOT NULL, ename VARCHAR2(10), job VARCHAR2(9), mgr NUMBER(4), hiredate DATE, sal NUMBER(7,2), comm NUMBER(7,2), deptno NUMBER(2) );

4 66 Základy jazyka SQL CREATE TABLE dept ( deptno NUMBER(2) NOT NULL, dname VARCHAR2(14), loc VARCHAR2(13) ); 97 Praktický příklad DML Naplnění tabulek údaji je typická úloha pro příkazy ze skupiny DML (Data Manipulation Language). INSERT INTO EMP VALUES (7369, SMITH, CLERK, 7902, TO_DATE( 17-DEC-1980, DD-MON-YYYY ), 800, NULL, 20); INSERT INTO EMP VALUES (7499, ALLEN, SALESMAN, 7698, TO_DATE( 20-FEB-1981, DD-MON-YYYY ), 1600, 300, 30); INSERT INTO EMP VALUES (7521, WARD, SALESMAN, 7698, TO_DATE( 22-FEB-1981, DD-MON-YYYY ), 1250, 500, 30); Středník za SQL příkazem Hned na začátku používání syntaxe jazyka SQL narazíte na první náznak určité, v tomto případě ne až tak podstatné nekompatibility mezi databázovými platformami. Týká se psaní středníku (;) za SQL příkazem. Některé platformy středník nevyžadují, ale akceptují ho, například Microsoft SQL Server, jiné platformy ho striktně vyžadují, například Oracle. Tuto nekompatibilitu lehce překonáte tím, že za příkazy jazyka SQL budete vždy psát středník. 99 Člověk je tvor zapomnětlivý, proto nezapomínejte na komentáře Každý programátor, který programuje víc než několikařádkový kód, určitě nepochybuje o významu komentářů. Při psaní kódu se vám zdá všechno jasné, ale bude to tak i za týden, za měsíc nebo za rok, kdy budete potřebovat provést v kódu drobné, případně i větší úpravy? Mírné zdržení při psaní komentářů se vám ve většině případů později bohatě vyplatí. Komentáre v jazyce SQL mohou být jednořádkové nebo víceřádkové. Jednořádkové komentáře začínají dvěma pomlčkami. -- Toto je jednořádkový komentář Víceřádkový komentář začíná a končí párovými znaky /* */, například: /* Víceřádkový komentář se používá například při komentování rozsáhlejších funkčních bloků */ Poznámka: Platforma MySQL využívá pro řádkový komentář místo dvou pomlček znak #.

5 Základy jazyka SQL Víceslovné názvy objektů Názvy objektů v jazyce SQL, například názvy tabulek, sloupců, pohledů a podobně, musejí začínat alfanumerickými znaky a z či A Z nebo podtržítkem (_). Pokud se názvy objektů skládají z více slov, musejí být ohraničeny uvozovkami nebo hranatými závorkami: SELECT * FROM Název tabulky nebo: SELECT * FROM [Název tabulky] 101 Konvence pro názvy objektů Pro názvy objektů v databázi platí všeobecné pravidlo, že název objektu musí být v systému jedinečný: databáze.vlastník.objekt Z toho například vyplývá skutečnost, že v databázi můžete mít dva různé objekty, například databázové tabulky se stejnými jmény, za předpokladu, že mají jiné vlastníky. Pro názvy identifikátorů podle normy SQL-92 platí, že musejí být tvořeny minimálně jedním (na to byste přišli i sami, ale normotvůrci musejí být exaktní) a maximálně 128 znaky. U některých platforem je tento maximální počet znaků nižší. První znak identifikátoru musí být písmeno nebo znaky a #. Dalšími znaky mohou být i číslice. Obsahuje-li identifikátor mezery, musíme ho povinně uzavřít do hranatých závorek nebo do uvozovek. 102 Jak zadat příkaz databázovému serveru Pro úplného a v oblasti databází je potřebné ještě před začátkem seznamování se s jazykem SQL ujasnit si, jakým způsobem lze příkazy jazyka SQL předávat databázovému serveru a kde a v jaké formě získá výsledek. Potřebujete klientskou konzolovou aplikaci, s jejíž pomocí zadáváte databázovému serveru příkazy SQL a v jejímž okně taktéž vidíte výstupy, které databázový server vygeneruje jako odezvu na vaše příkazy. A vývojář kromě klientské konzolové aplikace občas potřebuje nástroj pro správu databáze. Prostřednictvím této aplikace můžete vytvářet nové databáze, vytvářet a spravovat účty jednotlivých uživatelů a přidělovat a rušit jejich oprávnění pro práci s jednotlivými objekty databáze. Pomocí nástroje pro správu databáze je možné nastavit i strategii údržby a zálohování údajů v databázi a podobně. 103 SQL Server: SQL Server Management Studio Pro práci s databázovým serverem Microsoft SQL Server 2008 je k dispozici aplikace SQL Server Management Studio. Pracovní plocha aplikace je rozdělena na několik částí: Okno Object Explorer poskytuje grafický, přehledný a hierarchicky uspořádaný pohled na objekty databáze, například v případě databázových tabulek až na úroveň sloupců a index. Okno je možné přepnout i do režimu Registered Servers. V tomto režimu je zobrazen seznam zaregistrovaných serverů, k nimž se lze pomocí Management Studia

6 68 Základy jazyka SQL připojit. Pomocí tohoto okna se mohou administrátoři, kteří spravují více serverů, přepínat mezi jednotlivými instancemi. Hlavní okno ve střední části pracovní plochy bývá v případě zadávání příkazů jazyka SQL rozděleno na dvě části. V horní části je okno alokováno pro zadávání příkazů a v dolní části okno pro zobrazování výsledků. Příkazy je možné v závislosti na tom, na jakou službu jsme připojeni, zadávat v jazycích a skriptovacích systémech Transact-SQL, XMLA, MDX, DMX nebo XQuery. Můžete taktéž vytvářet příkazy určené pro SQL Server Compact Edition. Výsledky je možné zobrazovat v textové nebo tabulkové formě. Pravé svislé okno Properties je určeno k zobrazení parametrů vybraného objektu. Obrázek 1: SQL Server Management Studio Pro správu databázového serveru a ladění databázové části aplikací lze využít i jednoduchou interaktivní textovou konzolovou aplikaci SQLCMD. Slouží pro zadávání příkazů jazyka SQL databázovému serveru a zobrazování výstupů vygenerovaných databázovým serverem, například výpisů údajů z databázových tabulek, potvrzení vykonání příkazů, chybové hlášení a podobně. 104 Oracle: Klientské a administrátorské aplikace Aby bylo možné jednoduše pracovat s databází na dálku pomocí příkazů jazyka SQL, je součástí dodávky databáze Oracle od verze 10g i webová konzole isql*plus. Pro správu databáze Oracle 10g je určena webová aplikace Oracle Enterprise Manager (OEM). I při dálkovém přístupu poskytne tato aplikace komplexní možnosti pro správu a konfiguraci. Dále nabízí podrobné informace o stavu, v jakém se databázový server momentálně nachází, případně jsou signalizovány potenciální problémy.

7 Základy jazyka SQL 69 Obrázek 2: Zadávání příkazů jazyka SQL přes webovou konzoli isql*plus V porovnání s dosud představenými konzolovými aplikacemi se mění jen způsob klientského přístupu přes prohlížeč webového obsahu. Filozofie a částečně i vzhled aplikace, princip přihlašování a práce s údaji pomocí SQL příkazů zůstávají beze změn. 105 MySQL: Konzolová aplikace Pro práci s databází pod správou databázového serveru MySQL je určena klasická klientská konzolová aplikace MySQL pro příkazový řádek. Pamětníkům operačního systému MS DOS bude připomínat příkazový řádek operačního systému nebo známý řádkový editor EDLIN.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Nastavení databáze pro použití Flashbacku

Nastavení databáze pro použití Flashbacku 4 Nastavení databáze pro použití Flashbacku Ve verzi Oracle 9i byla představena nová vlastnost databáze, a to flashback. K jejímu razantnímu zdokonalení došlo s verzí 10g a ve verzi 11g se již hojně využívá.

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vy voj webovy ch aplikacı

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci KAPITOLA 6 V této kapitole se dozvíte: Plánování událostí pomocí kalendářů Delegování přístupu do kalendáře pro jiného uživatele Firemní kontakty Využití

Více