'/éllcl: I :. i,.j S Y I ' >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "'/éllcl: I :. i,.j S Y I ' >"

Transkript

1 1^ '/éllcl: I :. i,.j I ' > ', S Y

2 Ptirchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

3

4

5

6 SEBRANÉ SPISY Karoliny Svtlé XXIV. ASOVÉ OHLASY v PRAZE. NÁKIiADEM J. OTTY

7 ASOVÉ OHLASY. OD Karoliny Svtlé. v PRAZE. NÁKLiADEM J. O T T Y

8 m VKSKERA PRAVÁ VYHRAZENA. -^^AKÝ fí I.ÍÁR ^^ÍÍ.TY Oí ^f^ Tiskem eské gr;ifické spolenosti»un]e«v Praze.

9 PLEVNO. VNOVÁNO MARII A BRONISLAVOVI GRABOWSKÝM.

10

11 I. I adlo?" ozvalo se za spuštnými záclonami alkovny v netrplivém toužebném rozechvní. Ješt se Blažej z Prahy nevrátil," konejšiv znlo zpt vedle z pokoje alkovny. Kde pak ten lovk zas dnes vzí?" Musí nejspíše opt ekati. Stžuje si Blažej každodenn, že v redakcích noviny díve po íslech nevydávají, dokud si zásilky na poštu neodbudou. Ostatn tu ješt býti nemže, nebo není ani sedm hodin.",,to je jen taková výmluva, že musí v redakcích ekati, a zatím kdo ví kde se cestou zastavuje a posiluje, nic nedbaje mého napomenutí, aby aspo v téhle významné dob svého zpropadeného pití zanechal. Pec mne zná a ví, že až se vc rozhodne, mu jeho ranní projížky jak se patí vynahradím.",, Spolehni se na to, tatínku, že tu ješt býti nemže. Venku je dosud irá tma, a cesty jsou, jak víš, ted tak špatné, že mu nelze kon popohánti, jak by chtl.",,ty se ho vždycky zastáváš..., ale slyš! Nezdá ti, jakoby te povoz do dvora vjíždl?" se

12 8 Pjdu se podívat." Na ochotné nabídnutí to zašustiiy po pokoji lehké kroky, tapetní A^e zdi dvíka zavrzla, a za nimi z pi\tiího patra pímo do pízemních jizeb vedoucí schdky zaskípaly pod spšnými skoky malých nožek. Podobný hovor s nepatrnými jen odchylkami a promnami rozpádal se po celý podzim r každé ráno v zámeku Lesnovském asi na míli od Prahy vzdáleném mezi jeho obyvateli, panem Jauem Srdeným a jeho jedinou dcerou Lubnou, kteráž mezi tím, co si otec ješt v alkom hovl, vedle v pokoji u stolu lampou ozáeného aj k snídaní pipravovala. Netroufal si pan Srdený za píinou své pakostnice tak záhy z rána z postele, avšak vypuzoval neodolatelnou svou 'touhou po zprávách z bojiš na poloostrov balkánském pravideln svou dceru, s toutéž toužebností jako on zprávy z Prahy oekávající, liknavému Blažeji na dvr vstíc. Ale po mnoho již nedl k nmu se vracívala s neveselou novinou :,, Blažej sice již pijel, ale PhAaio ješt nepadlo." Vysílal totiž pan Srdený svého nádvorníka každý den asn z rána na pryce do Prahy, aby mu odtamtud pinášel veškeré eské v Praze vycházející noviny; neb cekati Laž do poledne, když ze stanice železniní pošta kolem zámku jela, se zásilkami svými se zastaaiijíc ne, toho by nebyl snesl. I dnes vrátila se Lubna s noviiuuni v ruce, ale se sklopenou hlavou. Ješt nepadlo," opt dnes si vzdychla, položivši zdola pinesené listy s mrzutým posufikem na stl a poínajíc

13 Znly 9 loviiali píkusky k aji na talíe s ervenými a inodrýini kraji, ty eským lvem, ony eskou korunou ozdobené. Xevytrpel totiž pan Srdený, horoucí a nad jiné osvdený to vlastenec z doby pedbeznové, ve svém dom žádný jiný talí, žádný jiný šálek, vbec žádnou jinou nádobu 3iež erveným a modrým proužkem okrášlenou a jakýmsi znakem slovanským opatenou. Totéž platilo o jeho nábytku, kobercích, alounech atd. Všude mly slovanské barvy estnou nad jinými pednost, a kamžkoh upel lovk zrak, odevšad se na zaskvl slovanský jakýsi symbol. Samo sebou se rozumí, že pi tomto smru jeho nebylo v pokoji jiného obrazu ani jiné sochy spatiti krom takových, jež se vztahovaly bud k djinám, k národu ínui, domácínui neb pírodnímu životu kmene toho, k nnmž že náleží, pana Srdeného nejvtší hrdostí a slastí naplovlo. To není možné!" rozkikl se i dnes, vztyuje se na svém širokém, bohat vystlaném v alkovn loži tak prudce, že jen solidní jeho konstrukci lze dkovati, že se s ním neproboilo, a navzdor výstražnému volání dceinu, že neukazuje teplomr ješt 18 tepla mu nevyhnutelných, jestli že vstávaje nemá nastydnouti, vrhl se do svého u stolu kesla, bera sám noviny do ruky, jakoby byl jist, 'že se musí zcela neho jiného v nich doísti než jeho Lubna, na jejížto bystrozrak pec jindy s dvrou skuten otcovsky slepou zlaté stavíval hrady. Ale (jeho ruka k lamp s novinan pozdvižená po petení telegram pádn na stl klesla.,, Nepadlo, skuten ješt nepadlo. Kdo by to byl tak nadjn, tém ekl. podle verejších zpráv! již vítzn, a dnes vše dosud pi starém,"

14 10 zahoekoval pan Srdený plný upímného žalu. se tam budou musiti ti,,jak dlouho nebozí pobratimci naši ješt pachtiti, trápiti, muiti s tmi pohany tureckými? Kolik šlechetné krve ješt tam se proleje? Kolik drahocenných život tam ješt zahyne, než poctivá vc zvítzí, pakli zvítzí vbec!" Jak jen mžeš takhle mluviti, tatínku," plísnila dcera otce se zrakem planoucím.,, Pobratimci naši zvítzí, zajisté ^vítzí. Jsem o tom svatosvat pesvdena. Vždyí by pak ani lovka život tšiti nemohl, kdyby tolik hrdinství, tolik sebezapení, tolik obtavosti mlo pijíti na zmar. Žádný vk dle zdání mého nedoznal skutk tak skvle bohatýrských, tak opravdov rytíských. Co zamýšleli kdy jiní národové, pouštjíce se do válek, než výboj, rozšíení moci a slávy své vlasti? Avšak tam v prsmycích balkánských se cedí bratrská krev za bratrskou krev, umírá bratr za mravní osvobození bratra svého. Nepodobá se ti, ote, že jen naši Husité, hynouce nadšen na bojišti za ro\aiost všech lidí a svobodu svdomí, mohou k nim býti pirovnáni, že jen oni stojí ješt výše, žádný národ jiný?" A Lubn zanikl hlas v slzách. Otec na ni zíral s velou láskou, s hlubokým pohnutím, a jeho pohled odvrátiv se od její mladistvé postavy, zabloudil k obrazu, jenž visel naproti nmu na stn nad pohovkou. Byla to táž mladistv lepá postava jako dceina, kteráž na nho s obrazu se zaskvla, v ervený jsouc odna kabátek téhož stihu, v jakémž si roku 1848 libovaly naše vlastenky. S hlavy jí splývaly rovnž tak tmavé, bohaté vrkoe jako jeho Lubn, jen že byly hojn propleteny stužkami v slovanských barvách; a tytéž to

15 11 byly hledy plamenné, kteréž zpod bílého, smle vyklenutého íela na se upíraly, a táž ústa tak jemn nachovtá jako ržové poup práv rozvité, kteráž jako u Lubny na se usmívala. Každý, kdo na obraz ten se podíval, za podobiznu Lubninu jej považoval. Poád matce podobnjší nejen co do tváe, ale i co do srdce," zašeptal pan Srdený tak tiše, že slova ta mu splynula se rt pouze jako vzdech, a sklopil hlavu na prsa. Pipomínal si v duši pln sladkého bolu, jak si ho Lubnina matka, nepatrného to správíka na statku bohatého ujce, mezi celým houfem švarných a dobe postavených nápadník za ženicha zvolila pro vlastenecké jeho smýšlení, pro lásku jeho k národu. Jak zmužile to snášela, že se za píinou tou od\tátila od ní celá její rodina, a ujec, jenž si ji byl vyhlídl za budoucí ddiku jmní svého, tak na ni zanevel, že od té doby nikdy již ji neml za bodnu pohledu. Nesmíil se s ní za živa. Teprve když umíral, na dcei splnil, co matce sliboval; odkázal Lesnov Lubn. Ba, ráda byla v bohatství v\'- hýkaná slena vše snášela, lásk-^-pln se vpravujíc do skrovných svých pomr, neustále jej ubezpeujíc za tch málo Jet, které mu osud popál jí po boku prožíti, že není nad ní ženy šastnjší, spokojenjší. Bylo pak divu, že podruhé se neženil, a mladému tenkráte ješt vdovci se všech stran nevsty pkné a zámožné se nabízely? Nebyl nikdy s to, aby na první a jedinou milenku srdce svého, na zbožovanou dnižku život-a. na ženu nade vše mu drahou dosud ani jediný okamžik zapomnl, a kdvby mu nebyla zstavila droruškii, kdfi ví, zdali by byl její ztrátu vbec pežil.

16 12 Musila,Lubiia utci v tklivých onch upomínkách poliiíženému,asi ptkrát pipomenouti, že mu aj zajisté vystydne, pakli jej nechá tak dlouho netknutý ped sebou státi, než se opt vzpamatoval, povšimnuv si jejího napomenutí. II. Po sníd;mí navlékl pan Srdený svoje bufy, svj kožich, pokryl si hlavu ohromnou vydrovkou a ubezpeuje dceru, že nemá dnes vlastn do nieho chuti za píinou dosud nepíznivých z bojišt zpráv, šel se podívat na dvr, kterak se mafí jeho lidé ku práci. Jedni hýli ve stodole pi mlátícím stroji, druzí dlali v pístodolku ezanku. Když se mezi nimi objevil, v práci i v hovoru náhle ustali, napjat na nj pohlížejíce..již vdli od Blažeje, jenž oišoval pod kolnou bryku, na níž se te tak piln projíždl, že je na bojišti balkánském vše pi starém, a tušili, jak to pana Srdeného asi zarmucuje, podle toho, jak je samy zpráva ta dopalovala. Dozvídali,se od svého chlebodárce den co den, co válka byla zapoala, o se jedná, jak se vci mají, eho lze oekávati, eho jest se obávati atd., nebo peítával a.vykládal jim sám nejdležitjší z novin lánky, situaci na Balkán líící, a každý odtamtud ruch zaléhající do tohoto zapomenutého zákoutí eského v nm vyvolával ohlas nejživjší, neupímnjší. Ale dnes nechával pán noviny v kapse, nejsa patrn naladn k obyejné politické své pednášce. Zamyšlen stál mezi svou eládkou a to tak dlouho a nehnut, že se cítil konen šafá jtovinna neutšené to mlení peru-

17 : 13 šiti a sklíenou niysi j)áiiíjvu iiuvorem ne-li osvžiti, tedy aspo.oživiti. Uinil to ovšem zpsobem rovnž vhodliým jak obratn-vaii. Poítám, že nepijde-li jim" njaký potentát ku pomoci, do jednoho muže v tch roklích balkánských zahynou,",s tázaxtm pohledem jej oslovil. Pan Srdený pokril truchliv ramenoma, ka Skoro se tomu tak podobá." Oni ^e nikoho o pomoc neprosí," kiel Blažej ze své klny otevenými do stodoly vraty. Ale a se proti nim" neobracejí, a na n" nejdou, a tm pohaum všude nenadržují, a jich nezásobují dly, runicemi, koni." Je to pravá hanba," pizvukoval mu šafá,,.že všichni národové Turkovi proti kesanm pomáhají, žo žádný z nich pro kesanskou vc do boje se nehotovuje. Vru, podobá se, jakoby nebylo žádné víry práv mezi tmi. kteí nejvíce o ní hluku nadlají.",,ba, poznávají ti tam dole," kýval k ei šafáov mlatec Jakub, jak lze spoléhati na lidskou poctivost, na lidský cit. Celý svt se proti nim puntuje, zdvihá, ozbrojuje. A pro? Že se o to zasazují, aby jiným se dlo po jejich svatém právu." A pak se divme páteru Luciánovi," nesmle prohodil nejmladší z eledínu jménem Valentin.,,Kdo pak se mu diví?" proti nmu se ozval nikoli bez ostrosti šafá. Vždy práv ted jsem ekl, že není mezi lidmi žádné pravé víry. Nedopovdl jsem, co o nm ješt íci jsem zamýšlel, nebo zro^^la jsem vidl pana Srdeného pes dvr k nám picházeti." K vli mn jste svj hovor o páteru LuciánoW perušiti nemusili." pravil pan Srdený.,,.liž <llouho jsem

18 14 o nm nieliu neslyšel. Zdržuje se dosud v Giuieíicích na statku rodiny své? Znal jsem jej vlastn blíže jen jako mladíka, neboc te se stranil, jak známo, všech lidí a to i nme, a musím se vyznati, že jsem se setkal s málo lidmi tak dvtipnými a schopnými. Tuze jsem litoval, dozvdv se o jeho neblahé chorob." Již má po všem trápení. Za njakou tvrthodinku zde okolo nás jej ponesou, aby se do Cimeic nikdy již nevrátil." Ponesou? Jak to?" Inu, má dnes poheb. Bude pochován na našem hbitvku, protož jsme si také na nj vzpomnli. Valentin ví o nm samé jen spletené vci. I jal jsem se mu tedy vykládati, jak vše v pravd s ním se dlo, kterak se 00 hoch do hezké dívky zamiloval, a když rodie její i jeho satku toum se vzpouzeli za píinou sporu o njaké záhony, o jiné dívce slyšeti nechtl a na knžství se dal. Práv než jste ráil pijíti, k tomu jsem se dostal, jak poal vzbuzovati mezi svými posvcenými pány bratry v kláštee nemalé pohoršení, chtje, aby byly ve víe zavedeny jakési novoty, z ehož povstalo v eholi takové jítení, že byl milý páter Lucián dán do blázince, aby jej tam z jeho vrtoch vyléili. Nemýlím-li se, tož tam ztrávil plných deset let.",,ano," svdil mu Jakub, plných deset let žil jako blázen mezi blázny, a pec prohlašovali lidé, že slyšeli od jeho hlída, že má málokterý lovk tak bystrý rozum a tak dobrý náhled jak o vcech svtských, tak o v- cech duchovních jako on." Tak ise asi jevilo pouze v nkterých jasných jeho okamžicích, jichž mívá každý choromyslný," rychle mu

19 15 skoil,pan Srdený do ei, nechtje patrn, aby se zpíma l)i'oneslo, ^e páter Lucián tam, kde ztiávil tolik let, vlastn dopraven Jjýti neml, obžaloba to, kteráž by se byla jeho dobráckého srdce velmi Citliv dotkla a již si tedy nepál míti odvodnnu. Ale dopovzte pec, šafái, Valentinovi, jak se vci dále mly, když po tom tak velice dychtí." Na puntík to ovšem nevím," pokraoval šafá ostýchavji než až posud, nobof vidl, že Jakubova zmínka o bystrém rozumu pátera Luciána v ústav choromyslných projevovaném byla od jeho pána velmi odmítav pijata.,,jest mi pouze známo jako každému jinému, že bývalá milenka jeho byla od rodi pemluvena k satku s nuižem v celé krajin nanejvýš neoblíbeným a že za nkolik let zemela, zstavujíc mu jediného synáka, taktéž Lucián nazvaného, což by arci o tom svdilo, že nepestávala na pátera imeického vzpomínati. Ovšem, ovšem," soucitn si vzdychl Valentin. Ale jen dál." Jest mi jen ješt dodati," vyhovoval mu šafá,,,že z blázince nebyl již nazpt vzat do své ehole, nýbrž poslán na statek rodiny své, aby prý tlesn díve jak se patí se posilnil, než úad svj posvátný opt nastoupí. Na svých procházkách setkal se prý náhodou s malým T.uciánem, jejž poznal podle jeho nápadné s nebožkou matkou podoby. Oslovil jej, aby se pesvdil, že se nemýlí, a hoch prý již po prxmích slovech jeho tak k nnm pilnul, jako druhdy nebožka jeho matka, s tím však rozdílem, že se nedal již žádnou mocí od nho odtrhnouti. Knz si ho vzal také do takové lásky, jakoby byl z vlastní jeho krve, a konen musil Maluryn, tak se totiž jme-

20 u nu je oto Luciáauv, k tonni svolili, aby k nmu zcela se pisthoval." Nehnval se asi na to," zasmál se Jakub, nebo se podruhé oženil, a macecha synovi nepála, ponvadž byl statek, na nmž hospodaila, vlastn jeho po matce zddný a nikoli mužv, jenž však také má svých hezkých pár groš. Nejspíše se i ona na to také píliš nehnvala, když poal Lucián asem blednouti, hlavu všeti a nejen ke své rodin, ale i k ostatním lidem poád mén a mén se hlásili, když se již ani doma neukazoval, jakoby tam nenáležel, stále jen s páterem v knihách tak horliv se pehrabuje, že s ním nad tím zapomínal jísti, spáti a vycházeti, promuje se znenáhla z hocha iperného a hezkého v mladíka vyzáblého, vzezení nepohledného.",,co to budeme dlouho kroutiti," perval šafá Jakubovi e.,, Propustili knze z blázince, že je prý vyléen,a on asi pec jen vyléen nebyl, emu ostatn i nasvduje, ^e si ho do kláštera zpt nepovolávali, akoli jej.picházeli odtamtud obas navštívit. Rozumoval nejspíše,0 svých vrtochách s chovancem, jenž jsa na takové vci (ješt píliš mladý a mkký, na duchu se pemrštil. Jesti te zpsob tak podivínských, plachých a nkdy i divokých, že se skuten zdá, jakoby byl zdravých pozbyl smysl. Poítám, že te, když synovi ochránce zemel, zajisté (nebude Maturyn leniti, aby jej dal prohlásiti za nepíetnéiio, aby se ^tal nejen jeho poruníkem, ale i správcem jeho statku, což pi jeho povaze vypoítavé a sprosté bude (Znamenati asi tolik, jako kdyby byl již sám nad ním pánem." Škoda, [že známo není, jaké by byl chtl páter Lucián zavádti ve víe novoty," iníiiil Valentin.

21 17 Nebylo idrý v nich nieho proti Bohu, žádné rouhání, ni svatých vcí zlehování," ubezpeoval Jakub. Spíše bylo všecko namíeno proti lidem, jejich neestem a špatným z nich plynoucím skutkm, a kterak by bylo lze na lepší je pipraviti cestu. Není se mu diviti, že mu takové pomysly v hlav kolotaly a pokoje nedaly, když vlastní rodie jen ze sobectví a svéhlavosti veškeré štstí života mu zniili a do kláštera ho veštvali, když rodie jeho milenky ji také jen ze svéhlavosti a sobectví k muži nešlechetnému donutili, ím jí snad vykopali hrob, od dítte, jež se mohlo státi pro ni zas útchou a radostí, takto ji odervavše, a když za nejlepší svou snahu, vymysliti, kterak by si mli knží poínati, aby v lidech uením svým lepší city vzbudili byl uvznn." Jak pak to zas mluvíte, Jakube?" plísnil jej pan Srdený. Kdo pak pátera Luciána vznil? Bylt mladý knz, jenž nešastnou láskou ochuravl, dán do pimeného ústavu k vyléení, což pece vazbou nazývati se nemže. Škoda, že jsem to vera nevdl, že bude míti páter Cimeický dnes poheb. Byla by musila Lubna pro íunusníky upraviti ádný obd, k emuž te ovšem již pozd. Pospíchám k ní, abych se podíval, co v dom máme, bychom vymrzlým a unaveným úastníkm prvodu pohebního pece nco na zub k posilnní mohli podat.",,te neodcházejte, pane Srdený!" volal Blažej, jenž byl již hezkou chvíli do dálky naslouchal. Již jsou s ním tu. Hnedlinko budou v úvoze ped samými vraty." A již bžci, aby vrata otevel, aby nejen pan Srdený, ale i ostatní nepišli o vzácnou podívanou, nebo oekával vším právem, že poheb knze, lena to jedné z nej- K. SVÉTLÁ: asové ohlasy. I. 2

22 : 18 zámožnjších statkáskýcli na okolí rodin, bude nejen d- stojný, ale i okázalý. Neslyše ni hudby, ni zpvu, domníval se, že uinna ted pestávka, aby hudebníci a zpváci tím více se proslavili na hbitov. Avšak zmýlil se milý Blažej i ti, kdož ve dvoe totéž jako on oekávali, že totiž uhlídají nádherný poheb, vzácné to v Lesnov divadlo. Spatili na rozmrzajících y poledním vzduchu kolejích vozové cesty, vroubené poli plnými špinavého, mokvajícího snhu, nad nimiž nepokojn kroužilo hejno krákorajících vran, pod olovným, zádumivým neb.mu listopadovým obraz tak neutšený, jakoby se byl zrodil z nálady krajiny, jížtd se stával hlavním bodem : žebinový vz nejen neochvojený, ale i beze všeho znaku smutku, na nmž sem tam se zmítala z erných prken prost sbitá rakev, na jejímžto víku byl žlutým pakostem naten kíž. Ped vozem kráeli pouze ministranti a fará lesnovský. Nikde stopy ni po muzikantech, ni po zpvácích, ba ni po tunusnících. Kráelo totiž za vozem jen dvé mužv. Jeden postava zavalitá, s hrubou, erven nabubenou tváí, se lstivýma malýma oima, neustále kolkolem slídícíma; druhý, nieho si nevšímající, vysoký, k uleknutí hubený, se svšenou hlavou, pokrytou pouze jen dlouhou hívou plavých, vtrem zcuchaných vlas svých, které tém z úplná tvá mu zahalovaly, nebo nebylo jediného tahu jeho urit rozeznati. To je Maturyn se s-^mem,".takub Valentina pouoval. Sotva se piblížil podivný prvod ten ke dvoru na doslech, již zaal muž se zardlou tváí ni pana Srdeného, v ele jeho lidí se smeknutými apkami ve vratech jej oekávajícího, co v nm lilasu bylo, volati

23 19 Takíové to chtl iníti. Co tomu iíkát;^? Vlastnorun tlo závti napsal, žo chce býti na zdejší libitov dovezen a nikoli donesen, že nemá býti pi jeho pohbu ni zpvu, ni hudby, ni svtel, Jii áborii a píkiov, ni na rakvi zlatého kíže, že nemá býti poheb ni pátelm oznámen, ni žádný z nich vyzván, aby se ho súastnil. Nuže, tedy se mu vyhovlo. Vide umírajících má prý býti každému obzvlášt svatou. Ani já bych ho nedoprovázel, kdyby m nebyl bratr jeho, jenž je churav, požádal, abych zde na fae vše za nj zapravil." Dovolte, abych navzdor vli nebožtíkov tak ur't vyslovené pec jen jeho pozstatky k hrobu doprovoditi sml," pravil pan Srdený vážným hlasem a pohledem,,,a zárove prosím, abyste se po vyízení svých na fae záležitostí s panem faráem a zde se svým panem pniv«)drím u mne na lžíci polévky zastaviti si neobtžoval.'" A pan Srdený vzkázav dcei po Valentinovi, aby se chystala k obdu na hosty, kteréž mu jmenoval, následoval žebinový viiz a houpající se na nm rakev po boku onoho nei)íje!imélio mluvky, jenž pozvání jeho s pilinou (xdiotou a s hlubokými úklonami pijímal, kdežto jeho soudruh nebyl ani vzhlédnul, ba ani hlavu v stnuiu zámku obrátil, nechávaje si neten bitkým východním vtrem vlasy uchati a jejich drsnými, lém clumdelatýnd prameny tvá ošlehovati. Vyšel-li s njakým kloboukem, nebo s epicí, tož ji byl cestou ztratil; nl)of ruce jeho tak nemotorn podél blikli se klátící, j.ik;)i)y mu ani n. -náležely, byly prázdny.

24 20 III. Nejsem s tebou spokojena, tatínku. Opovdls mi tré host a tecf mi pivádíš jen jediného," zvolala Lubna s vlídnou výitkou, když otec do jídelny vcházel skuten jen s hostem jediným. Lituji, že bylo pouze jen zde panu Maturyno\d možno moje pozvání pijmouti," odtušil otec, uvádje dcei ponkud lhostejn onoho zavalitého, hovoivého muže, jejž byl Jakub pi prvodu pohebním Valentinovi jakožto Luciánova otce oznail, a jenž vyzvdaným svým pohledem po všech v jídeln koutech bloudil mezi tím, co Lubnu s podlízavou, neohrabanou zdvoilostí pozdravoval. Pan fará nás poctíti nemohl," dodal pan Srdený, byv náhle k nemocnému povolán, a syn pán ^Nlaturynv nedal se žádnou mocí pohnouti, aby hrob zesnulého opustil. Musíš mu obd na pozdjší dobu uschovati. Valentin má naízeno, obas k nmu se podívati a sem cestu mu ukázati, až svému žalu dostaten uleví." Lubniny oi bezdn se zarosily. Jak vele asi váš syn nebožtíka miloval, když tak pro nj truchlí," pravila pohnut k jeho otci. Však z té své lásky má, a my všichni s ním," nevrle Matur^Ti hlavou hodil, po pokryté tabuli nedokav se ohlížeje, nebo obady pohební, pi nichž byla sloužena erná mše, byly se nad oekávání prodloužily. Dá"\Tio minula hodina, kdež byl zvyklý obdvati, což ovšem k tomu nepispívalo, nevoli v nm patrn proti nebožtíkovi planoucí zmírniti. Bylt páter Lucián po dlouhá léta vychovatelem nejstaršího, ted na hbitov se obmeškávajícího syna pán

25 21 Maturynova, taktéž Lucián nazvaného," objasoval pan Srdený dcei útok nikoli nžný svého hosta na city synovy, když zrak její tázavé k nmu se obrátil. Avšak konal nejspíš;? úlohu svou píliš horliv," pipojil, veda konené vyhladtivlého pana Matur^ma k urenému pro místu xi stolu, jehož úpravy, dlouhé a chutné hodování pedpovídající, trpkost v nm proti soku kvasící ponkud zase zlahodnily. Hnvá se náš host na zesnulého, že jeho chovanec, jak se podobá, následkem pílišného namáhání duševn zdáidiv ochabnul, kterýžto stav iouto nenadálou ztrátou zajisté aspo pro njaký as se lezlepší. Ale pi jeho mladosti a vlídném ošetování, jehož se mu od jeho rodiny beze vší pochyby v hojné míe dostane, mysl jeho co nevidt opt se vzpruží." Pál bych si, abyste byl dobrým prorokem," zvolal -Maluryn, hltav polévku do sebe srkaje ; ale podobá se, že vaše vštba na mém s-^movi asi se nesplní. Jeho p- stoun nebyl žádný šlechetný nešfastník, jak tak mnczí se domnívají, nýbrž lovk úskoný, jenž se mi mstil, že si vzala moje žena mne místo nho, otravuje mi za to duši syna, jehož bhví jakým umním byl k sob tak pilákal, že mu šel nad rodie, bratry a sestry, ba nad celý svt. Nechtl, aby z nho nco bylo a já radosti na nm se dožil. Churavého, na mysli pomateného slabocha mi vrací místo syna zdravého, krásného, nadjného, jehož jsem mu v nejapné dve, žef mužem božím, neopatrn svil." Lubna pi kruté obžalob té upustila lžíci. Bylaf si jiný obraz utvoila o onom nebohém muži, jehož prvod pohební byla s okna s takovou upímnou soustrastí sic-

26 22 dovála slyšíc od Valentina, hosty jí opovídajícího, co ped chvílí na dvore o nm od svých soudruh. byl slyšel Pan Srdený konejšiv na ni mrkal, snaže se dáti jí 5 tranou posunkem na srozumnou, aby všemu, co Maturyn mluví, víry nepidávala.,,nezazlívejte mi, když se vám vyznám," ujal se zase lova chladnji a odmenji, než míval v obyeji s kým- ];oli, na I;) se svými hostmi mluviti, že vaše mínní o páteru Luciánovi zcela nesdílím. Pipouštím, že se snad zmýlil v prostedcích, jejichžto pomocí chtl z vašeho syna udlati muže vzdlaného a užiteného ; ale že úmysl ten skuten ml, o tom' u mne ni u koho jiného, kdož onoho rovnž zajímavého jak nešastného muže ml píležitost j^n ponkud blíže znáti, není ani nejmenší pochybnosti. Ale te zaveme hovor o nem veselejším, mén vás i'ozihijícím. Povzte nám radji, co máte ve svém okolí nového, o em tu ješt nevíme. Vždy jest vbec známo, že býváte vždy zasvcen do celé kopy napínavých tajností, kterým nepichází jiný tak hned ni stopu." i*()ciilebenstvím tím, ovšem že málo upímn mínným, podailo se panu Si(l.'nému odvra ti liosta svého od úmyslu, k nmuž patrn úvodem svým pedešlým smoval, vylíiti mu synv duševní stav za beznadjný a uinili více mén przranou o tom zmínku, jak s ním naložili hodlá, pi emž by l)yla asi dmínka lesnovské eládky o jeho plánech do budoucnosti pišla ke skvlé platnosti. Sám nevím, ím to jest," s hlunou chloubou zasmál se Maturyn, mna si pi tom okázale ruce, aby lesk prsten velmi hojn je zdobící jeho hostitelm píchal do oí, že pede mnou skuten nic dlouho nezstane tajno.

27 23 J;ik se iia ve poilíváiii, již viilíin, CO na ní, co v ní, a sotva upru na lovka zrak, již mu hledím až na dno duše. Dobro máfe, pane Srdený, eho já se dopcátrám, nikdo jiný lak hned se nedopátrá, nebo spoléhám jen na sebe a nikdy na jiného, nedám se niím ošáliti a zpitomti, nikým za nos voditi a omámiti. Co vidím, to je, a co je, to mi nikdo nevymluví. Dlají ted na ])ríklad s tím jako s horkým koláem, že padne záložna v Libešicíh. Kdo o možnost tu jedinými jen slovem zavadí, toho by tam dali nejradji popraviti. A pece je tomu t<ik." Libešická záložna že padne?" nedviv užasnul pan Srdený.,, Sute sám, jak to s ní asi stojí, až uslyšíte, jakou jsem ml rozmluvu s tamnjším úetním.,, Zapírejte, jak chcete, pánové," " onehdy jsem mu pravil, byv pro jakési ízení v Libešicích pes noc, a vraceje se veer s ním z hostince ;,,,,co nevidti tu budete pece jen míti zempanského komisae, který vám to tu bude osteji l)r{)hlížeti než revisoi vaši a zcela jiné vci na boží svtlo vynese, než jaké jsou ve vaší úetní zpráv vytištny. Tslyšíme za krátký as, o kolik vaše pasiva pevyšují vaše aktiva.'" \'idl jsem pi msíku, jak úetní bledne... ale nemýlím-li se, tož i vy ponkud blednete, pane Srdený. Což váš vklad tam obnáší více než pt set zlatých?" Pan Srdený se byl slíuten mezi eí svého hosta ve tvái ]K)nkud promnil, avšak vida, jak škodolib na zrak svj upírá, a jak poíná následkem jeho poznámky i dcera nepokojn na pohlížeti, snažil se, aby se opanoval.

28 24 Jste také o tom dobe zpraven. Nemám tam skuten více vkladu než pt set zlatých, a nebylo by také zle, kdybych tam ml více," odvtit roztržit ; ale jsou mi známy osoby, které dvujíce ústavu tomu, v nm uložily jmní celé a to jmní jim pouze svené. Ale nevím, pro se nechávám tak hned podsiti. Vždy to ani není možné, aby se záložna libešická viklala, nebo je v rukách samých našinc, muž po okolí vlastenectvím proslulých, na jejichž slova a iny náš lid slepo písahá." Bože, pane Srdený," kižoval se Maturyn s pokryteckým podivením, což jste skuten dnešní? Nevíte, i vdti nechcete, že práv proto, že je vc ta neb jiná v rukou našinc, práv proto že bere za své? Že práv ti mužové, na jejichž slovka a skutky slep písahává náš lid, jenž jsa jejich jmény sveden, svuje podnikm, za nž prý ctí svou ruí, svých mozolovit a krvav nabytých nkolik groš, že práv oni bu hledí vc tu pro vlastní svoje zájmy vykoistiti, nebo ji neten ponechávají správ najatých sil, které pamtlivy jsouce jen zisku vlastního a spojenc svých, jednak nepoctivostí, jednak nedbalostí ji pivádjí k úpadku, ím, jak vám pece známo býti musí, nechcete-li to totiž vlastenecky" zamalovati, již pišlo sta a sta rodin na mizinu. A pro takové záležitosti, pro takové kivdy veejn na celém národ páchané nemají naše noviny ni místa, ni hlasu. Ba pomáhají vše udržovati pod poklikou. Kde bychom byli, kdyby se nás umli tak staten zastávati, jak neúnavn se znají mezi sebou potýkati, kdo nad kým má míti vrch, za ím to hlasem máme jíti a kdo z nich pede vším jest oprávnn nám poroueti, za sebou jako stádo ovcí nás voditi. Však

29 25 to jde také s tou dvrou k nim valem s kopce dol. Kdybyste vy chodil mezi lidi, pane Srdený, a škoda, že nechodíte, to byste slyšel, jak o tom zaínají rozumovati, co z toho mají, že skorém ticet let šli za svými vdci, kteí jim toho Bh ví co naslibovali, z ehož se ani jediný puntík dosud nesplnil a také nikdy nesplní." Pan Srdený ve tvái jen jen hoel, také dcera jeho se zapálila. Jen z ohled pohostinství, které byli J\Iaturynovi nabídli, mleli k jeho drzému mudrování.,, Takové vdnosti by se mli tedy dokati naši vdcové za svou vzornou, neúna\tiou obtavost?" konen )an Srdený namítal chvjícím se hlasem.,,ale což jsou ršemohoucími? Nelze jim pemáhati pomry finanní, jimiž netrpíme jen my, nýbrž celý ostatní svt." Vidíte, ted jsem vás chytil!" vítzn zvolal pan Maturyn.,,Když nemohou více než jiní lidé, nejsouce s to, aby dvtipem dále prorazili a vzdláním více dokázali, než ostatní, pro se staví v elo národa, pro nenechají tedy vci bžeti, jak bží, a každého jednati dle vlastní vle a. libosti, pro kií:,, Jen pod naším praporem, ó národe, kyne ti spása?"" Tu máte to jejich veliké, noodinitelné provinní.",, Vždy za nimi nikdo jíti nemusit a nemusí," vyjel pan Srdený již nanejvýš popuzen. Nu nemusil, ale pece šel, ponvadž se mu to v novinách vyliovalo jako poainnost jeho nejsvtjší; já také za nimi jíti nemusil a pece jsem za touto píinou jakožto ádný oban za nimi šel, ale více nepjdu, a sta, ba tisíce jiných také dále nepjdou. Kdo má otevené oi a zárslvý rozum, poznal konen, že je to pravda, co nám Nmci vyítají, že té slovanské krvi nco schází, a to

30 : 26 práv to, co dlá velké muže z tch, v jichž žilách to krouží. Když máme statné nad sebou poruníky a velitele, to jsme také statnými praco^iiíky a vojáky, a není pak v tomto ohledu nad nás. Ale pro samostatnost, jak nám ostatn prý djepis ode dá\tia dokazuje, my Slované naprosto se nehodíme, a to nejen v Cechách, nýbrž, jak události práv v nynjší dob tomu nejjasnji nasvdují, nikde jinde v tom našem svt, nejmén však v Rusku. Tam to sla\ni dopadá! Jak dlouho se bude ten bafuška car ješt blamovati a nás s sebou? ^lyslívalo se u nás obyejn, teba již z nás nic nebude, tož aspo Rusové že ze sebe nco udlají a že v národ tom má jist Slovanstvo budoucnost. Krásná to budoucnost, která mu kyne! Však to také lidé naši poznávají, jak uenci íkají, instinkti\'n, a kteí z nich se ješt cítili Slovany, tcd pi tom stálém nezdaru na bojištích ruskotureckých se zamyslili, pemítali o tom, jak by se synm vedlo, kam by ve svt dospli a eho se domohli, kdyby je v týchž -zásadách vychovali, jakými se dosud nechali vésti sami, a když s nimi ted po prázdninách jeli k zápisu do Prahy, -šmahem je zavádli do nmeckých škol.",,to hrozné, hanebné, jestliže se tak skuten dlo a dje!" rozkikl se pan Srdený netaje se tím více, kterak jej host náhledy, bezohledností tak nestoudnou projevenými, roziluje. Ale na jakém to nebezpeném svahu národního života našeho ostatn jsme se již octli, i kdyby onoho prjevu odpadlictví, o nmž se zmiujete, nebylo, když se ismí u nás veejn takto mkuáti a smýšleti, jak smýšlíte a gnluvíte vy, pane Matur\Tie." l'an ]\Iaturyn si však zjevnou výtku tu málo k srdci bral, pokrauje chvástav

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Purchased for the. LIBRARY of the OF TORONTO UNIVERSITY' the. frovi KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the OF TORONTO UNIVERSITY' the. frovi KATHLEEN MADILL BEQUEST /Cany/ma carétld Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY' frovi OF TORONTO the KATHLEEN MADILL BEQUEST SEBRANÉ SPISY Karoliny Svtlé wi. N O V E L L Y. rozcestí. DEDORA. TONOUCÍ RU2E. ZASNOUBENI.

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pár vtip pro dobrou náladu (omlouvám se všem blondýnkám, i t m odbarveným.) Št pán Cízler, 6. t ída

Pár vtip pro dobrou náladu (omlouvám se všem blondýnkám, i t m odbarveným.) Št pán Cízler, 6. t ída Na tomto ísle spolupracovali: Párvtipprodobrounáladu(omlouvámsevšem blondýnkám,itmodbarveným.) ŠtpánCízler,6.tída Stojídvblondýnkynanástupištiajednaseptá: Pane výpraví,dovezemtenhlevlakdoprahy? Ne,zklame

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více