'/éllcl: I :. i,.j S Y I ' >

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "'/éllcl: I :. i,.j S Y I ' >"

Transkript

1 1^ '/éllcl: I :. i,.j I ' > ', S Y

2 Ptirchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

3

4

5

6 SEBRANÉ SPISY Karoliny Svtlé XXIV. ASOVÉ OHLASY v PRAZE. NÁKIiADEM J. OTTY

7 ASOVÉ OHLASY. OD Karoliny Svtlé. v PRAZE. NÁKLiADEM J. O T T Y

8 m VKSKERA PRAVÁ VYHRAZENA. -^^AKÝ fí I.ÍÁR ^^ÍÍ.TY Oí ^f^ Tiskem eské gr;ifické spolenosti»un]e«v Praze.

9 PLEVNO. VNOVÁNO MARII A BRONISLAVOVI GRABOWSKÝM.

10

11 I. I adlo?" ozvalo se za spuštnými záclonami alkovny v netrplivém toužebném rozechvní. Ješt se Blažej z Prahy nevrátil," konejšiv znlo zpt vedle z pokoje alkovny. Kde pak ten lovk zas dnes vzí?" Musí nejspíše opt ekati. Stžuje si Blažej každodenn, že v redakcích noviny díve po íslech nevydávají, dokud si zásilky na poštu neodbudou. Ostatn tu ješt býti nemže, nebo není ani sedm hodin.",,to je jen taková výmluva, že musí v redakcích ekati, a zatím kdo ví kde se cestou zastavuje a posiluje, nic nedbaje mého napomenutí, aby aspo v téhle významné dob svého zpropadeného pití zanechal. Pec mne zná a ví, že až se vc rozhodne, mu jeho ranní projížky jak se patí vynahradím.",, Spolehni se na to, tatínku, že tu ješt býti nemže. Venku je dosud irá tma, a cesty jsou, jak víš, ted tak špatné, že mu nelze kon popohánti, jak by chtl.",,ty se ho vždycky zastáváš..., ale slyš! Nezdá ti, jakoby te povoz do dvora vjíždl?" se

12 8 Pjdu se podívat." Na ochotné nabídnutí to zašustiiy po pokoji lehké kroky, tapetní A^e zdi dvíka zavrzla, a za nimi z pi\tiího patra pímo do pízemních jizeb vedoucí schdky zaskípaly pod spšnými skoky malých nožek. Podobný hovor s nepatrnými jen odchylkami a promnami rozpádal se po celý podzim r každé ráno v zámeku Lesnovském asi na míli od Prahy vzdáleném mezi jeho obyvateli, panem Jauem Srdeným a jeho jedinou dcerou Lubnou, kteráž mezi tím, co si otec ješt v alkom hovl, vedle v pokoji u stolu lampou ozáeného aj k snídaní pipravovala. Netroufal si pan Srdený za píinou své pakostnice tak záhy z rána z postele, avšak vypuzoval neodolatelnou svou 'touhou po zprávách z bojiš na poloostrov balkánském pravideln svou dceru, s toutéž toužebností jako on zprávy z Prahy oekávající, liknavému Blažeji na dvr vstíc. Ale po mnoho již nedl k nmu se vracívala s neveselou novinou :,, Blažej sice již pijel, ale PhAaio ješt nepadlo." Vysílal totiž pan Srdený svého nádvorníka každý den asn z rána na pryce do Prahy, aby mu odtamtud pinášel veškeré eské v Praze vycházející noviny; neb cekati Laž do poledne, když ze stanice železniní pošta kolem zámku jela, se zásilkami svými se zastaaiijíc ne, toho by nebyl snesl. I dnes vrátila se Lubna s noviiuuni v ruce, ale se sklopenou hlavou. Ješt nepadlo," opt dnes si vzdychla, položivši zdola pinesené listy s mrzutým posufikem na stl a poínajíc

13 Znly 9 loviiali píkusky k aji na talíe s ervenými a inodrýini kraji, ty eským lvem, ony eskou korunou ozdobené. Xevytrpel totiž pan Srdený, horoucí a nad jiné osvdený to vlastenec z doby pedbeznové, ve svém dom žádný jiný talí, žádný jiný šálek, vbec žádnou jinou nádobu 3iež erveným a modrým proužkem okrášlenou a jakýmsi znakem slovanským opatenou. Totéž platilo o jeho nábytku, kobercích, alounech atd. Všude mly slovanské barvy estnou nad jinými pednost, a kamžkoh upel lovk zrak, odevšad se na zaskvl slovanský jakýsi symbol. Samo sebou se rozumí, že pi tomto smru jeho nebylo v pokoji jiného obrazu ani jiné sochy spatiti krom takových, jež se vztahovaly bud k djinám, k národu ínui, domácínui neb pírodnímu životu kmene toho, k nnmž že náleží, pana Srdeného nejvtší hrdostí a slastí naplovlo. To není možné!" rozkikl se i dnes, vztyuje se na svém širokém, bohat vystlaném v alkovn loži tak prudce, že jen solidní jeho konstrukci lze dkovati, že se s ním neproboilo, a navzdor výstražnému volání dceinu, že neukazuje teplomr ješt 18 tepla mu nevyhnutelných, jestli že vstávaje nemá nastydnouti, vrhl se do svého u stolu kesla, bera sám noviny do ruky, jakoby byl jist, 'že se musí zcela neho jiného v nich doísti než jeho Lubna, na jejížto bystrozrak pec jindy s dvrou skuten otcovsky slepou zlaté stavíval hrady. Ale (jeho ruka k lamp s novinan pozdvižená po petení telegram pádn na stl klesla.,, Nepadlo, skuten ješt nepadlo. Kdo by to byl tak nadjn, tém ekl. podle verejších zpráv! již vítzn, a dnes vše dosud pi starém,"

14 10 zahoekoval pan Srdený plný upímného žalu. se tam budou musiti ti,,jak dlouho nebozí pobratimci naši ješt pachtiti, trápiti, muiti s tmi pohany tureckými? Kolik šlechetné krve ješt tam se proleje? Kolik drahocenných život tam ješt zahyne, než poctivá vc zvítzí, pakli zvítzí vbec!" Jak jen mžeš takhle mluviti, tatínku," plísnila dcera otce se zrakem planoucím.,, Pobratimci naši zvítzí, zajisté ^vítzí. Jsem o tom svatosvat pesvdena. Vždyí by pak ani lovka život tšiti nemohl, kdyby tolik hrdinství, tolik sebezapení, tolik obtavosti mlo pijíti na zmar. Žádný vk dle zdání mého nedoznal skutk tak skvle bohatýrských, tak opravdov rytíských. Co zamýšleli kdy jiní národové, pouštjíce se do válek, než výboj, rozšíení moci a slávy své vlasti? Avšak tam v prsmycích balkánských se cedí bratrská krev za bratrskou krev, umírá bratr za mravní osvobození bratra svého. Nepodobá se ti, ote, že jen naši Husité, hynouce nadšen na bojišti za ro\aiost všech lidí a svobodu svdomí, mohou k nim býti pirovnáni, že jen oni stojí ješt výše, žádný národ jiný?" A Lubn zanikl hlas v slzách. Otec na ni zíral s velou láskou, s hlubokým pohnutím, a jeho pohled odvrátiv se od její mladistvé postavy, zabloudil k obrazu, jenž visel naproti nmu na stn nad pohovkou. Byla to táž mladistv lepá postava jako dceina, kteráž na nho s obrazu se zaskvla, v ervený jsouc odna kabátek téhož stihu, v jakémž si roku 1848 libovaly naše vlastenky. S hlavy jí splývaly rovnž tak tmavé, bohaté vrkoe jako jeho Lubn, jen že byly hojn propleteny stužkami v slovanských barvách; a tytéž to

15 11 byly hledy plamenné, kteréž zpod bílého, smle vyklenutého íela na se upíraly, a táž ústa tak jemn nachovtá jako ržové poup práv rozvité, kteráž jako u Lubny na se usmívala. Každý, kdo na obraz ten se podíval, za podobiznu Lubninu jej považoval. Poád matce podobnjší nejen co do tváe, ale i co do srdce," zašeptal pan Srdený tak tiše, že slova ta mu splynula se rt pouze jako vzdech, a sklopil hlavu na prsa. Pipomínal si v duši pln sladkého bolu, jak si ho Lubnina matka, nepatrného to správíka na statku bohatého ujce, mezi celým houfem švarných a dobe postavených nápadník za ženicha zvolila pro vlastenecké jeho smýšlení, pro lásku jeho k národu. Jak zmužile to snášela, že se za píinou tou od\tátila od ní celá její rodina, a ujec, jenž si ji byl vyhlídl za budoucí ddiku jmní svého, tak na ni zanevel, že od té doby nikdy již ji neml za bodnu pohledu. Nesmíil se s ní za živa. Teprve když umíral, na dcei splnil, co matce sliboval; odkázal Lesnov Lubn. Ba, ráda byla v bohatství v\'- hýkaná slena vše snášela, lásk-^-pln se vpravujíc do skrovných svých pomr, neustále jej ubezpeujíc za tch málo Jet, které mu osud popál jí po boku prožíti, že není nad ní ženy šastnjší, spokojenjší. Bylo pak divu, že podruhé se neženil, a mladému tenkráte ješt vdovci se všech stran nevsty pkné a zámožné se nabízely? Nebyl nikdy s to, aby na první a jedinou milenku srdce svého, na zbožovanou dnižku život-a. na ženu nade vše mu drahou dosud ani jediný okamžik zapomnl, a kdvby mu nebyla zstavila droruškii, kdfi ví, zdali by byl její ztrátu vbec pežil.

16 12 Musila,Lubiia utci v tklivých onch upomínkách poliiíženému,asi ptkrát pipomenouti, že mu aj zajisté vystydne, pakli jej nechá tak dlouho netknutý ped sebou státi, než se opt vzpamatoval, povšimnuv si jejího napomenutí. II. Po sníd;mí navlékl pan Srdený svoje bufy, svj kožich, pokryl si hlavu ohromnou vydrovkou a ubezpeuje dceru, že nemá dnes vlastn do nieho chuti za píinou dosud nepíznivých z bojišt zpráv, šel se podívat na dvr, kterak se mafí jeho lidé ku práci. Jedni hýli ve stodole pi mlátícím stroji, druzí dlali v pístodolku ezanku. Když se mezi nimi objevil, v práci i v hovoru náhle ustali, napjat na nj pohlížejíce..již vdli od Blažeje, jenž oišoval pod kolnou bryku, na níž se te tak piln projíždl, že je na bojišti balkánském vše pi starém, a tušili, jak to pana Srdeného asi zarmucuje, podle toho, jak je samy zpráva ta dopalovala. Dozvídali,se od svého chlebodárce den co den, co válka byla zapoala, o se jedná, jak se vci mají, eho lze oekávati, eho jest se obávati atd., nebo peítával a.vykládal jim sám nejdležitjší z novin lánky, situaci na Balkán líící, a každý odtamtud ruch zaléhající do tohoto zapomenutého zákoutí eského v nm vyvolával ohlas nejživjší, neupímnjší. Ale dnes nechával pán noviny v kapse, nejsa patrn naladn k obyejné politické své pednášce. Zamyšlen stál mezi svou eládkou a to tak dlouho a nehnut, že se cítil konen šafá jtovinna neutšené to mlení peru-

17 : 13 šiti a sklíenou niysi j)áiiíjvu iiuvorem ne-li osvžiti, tedy aspo.oživiti. Uinil to ovšem zpsobem rovnž vhodliým jak obratn-vaii. Poítám, že nepijde-li jim" njaký potentát ku pomoci, do jednoho muže v tch roklích balkánských zahynou,",s tázaxtm pohledem jej oslovil. Pan Srdený pokril truchliv ramenoma, ka Skoro se tomu tak podobá." Oni ^e nikoho o pomoc neprosí," kiel Blažej ze své klny otevenými do stodoly vraty. Ale a se proti nim" neobracejí, a na n" nejdou, a tm pohaum všude nenadržují, a jich nezásobují dly, runicemi, koni." Je to pravá hanba," pizvukoval mu šafá,,.že všichni národové Turkovi proti kesanm pomáhají, žo žádný z nich pro kesanskou vc do boje se nehotovuje. Vru, podobá se, jakoby nebylo žádné víry práv mezi tmi. kteí nejvíce o ní hluku nadlají.",,ba, poznávají ti tam dole," kýval k ei šafáov mlatec Jakub, jak lze spoléhati na lidskou poctivost, na lidský cit. Celý svt se proti nim puntuje, zdvihá, ozbrojuje. A pro? Že se o to zasazují, aby jiným se dlo po jejich svatém právu." A pak se divme páteru Luciánovi," nesmle prohodil nejmladší z eledínu jménem Valentin.,,Kdo pak se mu diví?" proti nmu se ozval nikoli bez ostrosti šafá. Vždy práv ted jsem ekl, že není mezi lidmi žádné pravé víry. Nedopovdl jsem, co o nm ješt íci jsem zamýšlel, nebo zro^^la jsem vidl pana Srdeného pes dvr k nám picházeti." K vli mn jste svj hovor o páteru LuciánoW perušiti nemusili." pravil pan Srdený.,,.liž <llouho jsem

18 14 o nm nieliu neslyšel. Zdržuje se dosud v Giuieíicích na statku rodiny své? Znal jsem jej vlastn blíže jen jako mladíka, neboc te se stranil, jak známo, všech lidí a to i nme, a musím se vyznati, že jsem se setkal s málo lidmi tak dvtipnými a schopnými. Tuze jsem litoval, dozvdv se o jeho neblahé chorob." Již má po všem trápení. Za njakou tvrthodinku zde okolo nás jej ponesou, aby se do Cimeic nikdy již nevrátil." Ponesou? Jak to?" Inu, má dnes poheb. Bude pochován na našem hbitvku, protož jsme si také na nj vzpomnli. Valentin ví o nm samé jen spletené vci. I jal jsem se mu tedy vykládati, jak vše v pravd s ním se dlo, kterak se 00 hoch do hezké dívky zamiloval, a když rodie její i jeho satku toum se vzpouzeli za píinou sporu o njaké záhony, o jiné dívce slyšeti nechtl a na knžství se dal. Práv než jste ráil pijíti, k tomu jsem se dostal, jak poal vzbuzovati mezi svými posvcenými pány bratry v kláštee nemalé pohoršení, chtje, aby byly ve víe zavedeny jakési novoty, z ehož povstalo v eholi takové jítení, že byl milý páter Lucián dán do blázince, aby jej tam z jeho vrtoch vyléili. Nemýlím-li se, tož tam ztrávil plných deset let.",,ano," svdil mu Jakub, plných deset let žil jako blázen mezi blázny, a pec prohlašovali lidé, že slyšeli od jeho hlída, že má málokterý lovk tak bystrý rozum a tak dobrý náhled jak o vcech svtských, tak o v- cech duchovních jako on." Tak ise asi jevilo pouze v nkterých jasných jeho okamžicích, jichž mívá každý choromyslný," rychle mu

19 15 skoil,pan Srdený do ei, nechtje patrn, aby se zpíma l)i'oneslo, ^e páter Lucián tam, kde ztiávil tolik let, vlastn dopraven Jjýti neml, obžaloba to, kteráž by se byla jeho dobráckého srdce velmi Citliv dotkla a již si tedy nepál míti odvodnnu. Ale dopovzte pec, šafái, Valentinovi, jak se vci dále mly, když po tom tak velice dychtí." Na puntík to ovšem nevím," pokraoval šafá ostýchavji než až posud, nobof vidl, že Jakubova zmínka o bystrém rozumu pátera Luciána v ústav choromyslných projevovaném byla od jeho pána velmi odmítav pijata.,,jest mi pouze známo jako každému jinému, že bývalá milenka jeho byla od rodi pemluvena k satku s nuižem v celé krajin nanejvýš neoblíbeným a že za nkolik let zemela, zstavujíc mu jediného synáka, taktéž Lucián nazvaného, což by arci o tom svdilo, že nepestávala na pátera imeického vzpomínati. Ovšem, ovšem," soucitn si vzdychl Valentin. Ale jen dál." Jest mi jen ješt dodati," vyhovoval mu šafá,,,že z blázince nebyl již nazpt vzat do své ehole, nýbrž poslán na statek rodiny své, aby prý tlesn díve jak se patí se posilnil, než úad svj posvátný opt nastoupí. Na svých procházkách setkal se prý náhodou s malým T.uciánem, jejž poznal podle jeho nápadné s nebožkou matkou podoby. Oslovil jej, aby se pesvdil, že se nemýlí, a hoch prý již po prxmích slovech jeho tak k nnm pilnul, jako druhdy nebožka jeho matka, s tím však rozdílem, že se nedal již žádnou mocí od nho odtrhnouti. Knz si ho vzal také do takové lásky, jakoby byl z vlastní jeho krve, a konen musil Maluryn, tak se totiž jme-

20 u nu je oto Luciáauv, k tonni svolili, aby k nmu zcela se pisthoval." Nehnval se asi na to," zasmál se Jakub, nebo se podruhé oženil, a macecha synovi nepála, ponvadž byl statek, na nmž hospodaila, vlastn jeho po matce zddný a nikoli mužv, jenž však také má svých hezkých pár groš. Nejspíše se i ona na to také píliš nehnvala, když poal Lucián asem blednouti, hlavu všeti a nejen ke své rodin, ale i k ostatním lidem poád mén a mén se hlásili, když se již ani doma neukazoval, jakoby tam nenáležel, stále jen s páterem v knihách tak horliv se pehrabuje, že s ním nad tím zapomínal jísti, spáti a vycházeti, promuje se znenáhla z hocha iperného a hezkého v mladíka vyzáblého, vzezení nepohledného.",,co to budeme dlouho kroutiti," perval šafá Jakubovi e.,, Propustili knze z blázince, že je prý vyléen,a on asi pec jen vyléen nebyl, emu ostatn i nasvduje, ^e si ho do kláštera zpt nepovolávali, akoli jej.picházeli odtamtud obas navštívit. Rozumoval nejspíše,0 svých vrtochách s chovancem, jenž jsa na takové vci (ješt píliš mladý a mkký, na duchu se pemrštil. Jesti te zpsob tak podivínských, plachých a nkdy i divokých, že se skuten zdá, jakoby byl zdravých pozbyl smysl. Poítám, že te, když synovi ochránce zemel, zajisté (nebude Maturyn leniti, aby jej dal prohlásiti za nepíetnéiio, aby se ^tal nejen jeho poruníkem, ale i správcem jeho statku, což pi jeho povaze vypoítavé a sprosté bude (Znamenati asi tolik, jako kdyby byl již sám nad ním pánem." Škoda, [že známo není, jaké by byl chtl páter Lucián zavádti ve víe novoty," iníiiil Valentin.

21 17 Nebylo idrý v nich nieho proti Bohu, žádné rouhání, ni svatých vcí zlehování," ubezpeoval Jakub. Spíše bylo všecko namíeno proti lidem, jejich neestem a špatným z nich plynoucím skutkm, a kterak by bylo lze na lepší je pipraviti cestu. Není se mu diviti, že mu takové pomysly v hlav kolotaly a pokoje nedaly, když vlastní rodie jen ze sobectví a svéhlavosti veškeré štstí života mu zniili a do kláštera ho veštvali, když rodie jeho milenky ji také jen ze svéhlavosti a sobectví k muži nešlechetnému donutili, ím jí snad vykopali hrob, od dítte, jež se mohlo státi pro ni zas útchou a radostí, takto ji odervavše, a když za nejlepší svou snahu, vymysliti, kterak by si mli knží poínati, aby v lidech uením svým lepší city vzbudili byl uvznn." Jak pak to zas mluvíte, Jakube?" plísnil jej pan Srdený. Kdo pak pátera Luciána vznil? Bylt mladý knz, jenž nešastnou láskou ochuravl, dán do pimeného ústavu k vyléení, což pece vazbou nazývati se nemže. Škoda, že jsem to vera nevdl, že bude míti páter Cimeický dnes poheb. Byla by musila Lubna pro íunusníky upraviti ádný obd, k emuž te ovšem již pozd. Pospíchám k ní, abych se podíval, co v dom máme, bychom vymrzlým a unaveným úastníkm prvodu pohebního pece nco na zub k posilnní mohli podat.",,te neodcházejte, pane Srdený!" volal Blažej, jenž byl již hezkou chvíli do dálky naslouchal. Již jsou s ním tu. Hnedlinko budou v úvoze ped samými vraty." A již bžci, aby vrata otevel, aby nejen pan Srdený, ale i ostatní nepišli o vzácnou podívanou, nebo oekával vším právem, že poheb knze, lena to jedné z nej- K. SVÉTLÁ: asové ohlasy. I. 2

22 : 18 zámožnjších statkáskýcli na okolí rodin, bude nejen d- stojný, ale i okázalý. Neslyše ni hudby, ni zpvu, domníval se, že uinna ted pestávka, aby hudebníci a zpváci tím více se proslavili na hbitov. Avšak zmýlil se milý Blažej i ti, kdož ve dvoe totéž jako on oekávali, že totiž uhlídají nádherný poheb, vzácné to v Lesnov divadlo. Spatili na rozmrzajících y poledním vzduchu kolejích vozové cesty, vroubené poli plnými špinavého, mokvajícího snhu, nad nimiž nepokojn kroužilo hejno krákorajících vran, pod olovným, zádumivým neb.mu listopadovým obraz tak neutšený, jakoby se byl zrodil z nálady krajiny, jížtd se stával hlavním bodem : žebinový vz nejen neochvojený, ale i beze všeho znaku smutku, na nmž sem tam se zmítala z erných prken prost sbitá rakev, na jejímžto víku byl žlutým pakostem naten kíž. Ped vozem kráeli pouze ministranti a fará lesnovský. Nikde stopy ni po muzikantech, ni po zpvácích, ba ni po tunusnících. Kráelo totiž za vozem jen dvé mužv. Jeden postava zavalitá, s hrubou, erven nabubenou tváí, se lstivýma malýma oima, neustále kolkolem slídícíma; druhý, nieho si nevšímající, vysoký, k uleknutí hubený, se svšenou hlavou, pokrytou pouze jen dlouhou hívou plavých, vtrem zcuchaných vlas svých, které tém z úplná tvá mu zahalovaly, nebo nebylo jediného tahu jeho urit rozeznati. To je Maturyn se s-^mem,".takub Valentina pouoval. Sotva se piblížil podivný prvod ten ke dvoru na doslech, již zaal muž se zardlou tváí ni pana Srdeného, v ele jeho lidí se smeknutými apkami ve vratech jej oekávajícího, co v nm lilasu bylo, volati

23 19 Takíové to chtl iníti. Co tomu iíkát;^? Vlastnorun tlo závti napsal, žo chce býti na zdejší libitov dovezen a nikoli donesen, že nemá býti pi jeho pohbu ni zpvu, ni hudby, ni svtel, Jii áborii a píkiov, ni na rakvi zlatého kíže, že nemá býti poheb ni pátelm oznámen, ni žádný z nich vyzván, aby se ho súastnil. Nuže, tedy se mu vyhovlo. Vide umírajících má prý býti každému obzvlášt svatou. Ani já bych ho nedoprovázel, kdyby m nebyl bratr jeho, jenž je churav, požádal, abych zde na fae vše za nj zapravil." Dovolte, abych navzdor vli nebožtíkov tak ur't vyslovené pec jen jeho pozstatky k hrobu doprovoditi sml," pravil pan Srdený vážným hlasem a pohledem,,,a zárove prosím, abyste se po vyízení svých na fae záležitostí s panem faráem a zde se svým panem pniv«)drím u mne na lžíci polévky zastaviti si neobtžoval.'" A pan Srdený vzkázav dcei po Valentinovi, aby se chystala k obdu na hosty, kteréž mu jmenoval, následoval žebinový viiz a houpající se na nm rakev po boku onoho nei)íje!imélio mluvky, jenž pozvání jeho s pilinou (xdiotou a s hlubokými úklonami pijímal, kdežto jeho soudruh nebyl ani vzhlédnul, ba ani hlavu v stnuiu zámku obrátil, nechávaje si neten bitkým východním vtrem vlasy uchati a jejich drsnými, lém clumdelatýnd prameny tvá ošlehovati. Vyšel-li s njakým kloboukem, nebo s epicí, tož ji byl cestou ztratil; nl)of ruce jeho tak nemotorn podél blikli se klátící, j.ik;)i)y mu ani n. -náležely, byly prázdny.

24 20 III. Nejsem s tebou spokojena, tatínku. Opovdls mi tré host a tecf mi pivádíš jen jediného," zvolala Lubna s vlídnou výitkou, když otec do jídelny vcházel skuten jen s hostem jediným. Lituji, že bylo pouze jen zde panu Maturyno\d možno moje pozvání pijmouti," odtušil otec, uvádje dcei ponkud lhostejn onoho zavalitého, hovoivého muže, jejž byl Jakub pi prvodu pohebním Valentinovi jakožto Luciánova otce oznail, a jenž vyzvdaným svým pohledem po všech v jídeln koutech bloudil mezi tím, co Lubnu s podlízavou, neohrabanou zdvoilostí pozdravoval. Pan fará nás poctíti nemohl," dodal pan Srdený, byv náhle k nemocnému povolán, a syn pán ^Nlaturynv nedal se žádnou mocí pohnouti, aby hrob zesnulého opustil. Musíš mu obd na pozdjší dobu uschovati. Valentin má naízeno, obas k nmu se podívati a sem cestu mu ukázati, až svému žalu dostaten uleví." Lubniny oi bezdn se zarosily. Jak vele asi váš syn nebožtíka miloval, když tak pro nj truchlí," pravila pohnut k jeho otci. Však z té své lásky má, a my všichni s ním," nevrle Matur^Ti hlavou hodil, po pokryté tabuli nedokav se ohlížeje, nebo obady pohební, pi nichž byla sloužena erná mše, byly se nad oekávání prodloužily. Dá"\Tio minula hodina, kdež byl zvyklý obdvati, což ovšem k tomu nepispívalo, nevoli v nm patrn proti nebožtíkovi planoucí zmírniti. Bylt páter Lucián po dlouhá léta vychovatelem nejstaršího, ted na hbitov se obmeškávajícího syna pán

25 21 Maturynova, taktéž Lucián nazvaného," objasoval pan Srdený dcei útok nikoli nžný svého hosta na city synovy, když zrak její tázavé k nmu se obrátil. Avšak konal nejspíš;? úlohu svou píliš horliv," pipojil, veda konené vyhladtivlého pana Matur^ma k urenému pro místu xi stolu, jehož úpravy, dlouhé a chutné hodování pedpovídající, trpkost v nm proti soku kvasící ponkud zase zlahodnily. Hnvá se náš host na zesnulého, že jeho chovanec, jak se podobá, následkem pílišného namáhání duševn zdáidiv ochabnul, kterýžto stav iouto nenadálou ztrátou zajisté aspo pro njaký as se lezlepší. Ale pi jeho mladosti a vlídném ošetování, jehož se mu od jeho rodiny beze vší pochyby v hojné míe dostane, mysl jeho co nevidt opt se vzpruží." Pál bych si, abyste byl dobrým prorokem," zvolal -Maluryn, hltav polévku do sebe srkaje ; ale podobá se, že vaše vštba na mém s-^movi asi se nesplní. Jeho p- stoun nebyl žádný šlechetný nešfastník, jak tak mnczí se domnívají, nýbrž lovk úskoný, jenž se mi mstil, že si vzala moje žena mne místo nho, otravuje mi za to duši syna, jehož bhví jakým umním byl k sob tak pilákal, že mu šel nad rodie, bratry a sestry, ba nad celý svt. Nechtl, aby z nho nco bylo a já radosti na nm se dožil. Churavého, na mysli pomateného slabocha mi vrací místo syna zdravého, krásného, nadjného, jehož jsem mu v nejapné dve, žef mužem božím, neopatrn svil." Lubna pi kruté obžalob té upustila lžíci. Bylaf si jiný obraz utvoila o onom nebohém muži, jehož prvod pohební byla s okna s takovou upímnou soustrastí sic-

26 22 dovála slyšíc od Valentina, hosty jí opovídajícího, co ped chvílí na dvore o nm od svých soudruh. byl slyšel Pan Srdený konejšiv na ni mrkal, snaže se dáti jí 5 tranou posunkem na srozumnou, aby všemu, co Maturyn mluví, víry nepidávala.,,nezazlívejte mi, když se vám vyznám," ujal se zase lova chladnji a odmenji, než míval v obyeji s kým- ];oli, na I;) se svými hostmi mluviti, že vaše mínní o páteru Luciánovi zcela nesdílím. Pipouštím, že se snad zmýlil v prostedcích, jejichžto pomocí chtl z vašeho syna udlati muže vzdlaného a užiteného ; ale že úmysl ten skuten ml, o tom' u mne ni u koho jiného, kdož onoho rovnž zajímavého jak nešastného muže ml píležitost j^n ponkud blíže znáti, není ani nejmenší pochybnosti. Ale te zaveme hovor o nem veselejším, mén vás i'ozihijícím. Povzte nám radji, co máte ve svém okolí nového, o em tu ješt nevíme. Vždy jest vbec známo, že býváte vždy zasvcen do celé kopy napínavých tajností, kterým nepichází jiný tak hned ni stopu." i*()ciilebenstvím tím, ovšem že málo upímn mínným, podailo se panu Si(l.'nému odvra ti liosta svého od úmyslu, k nmuž patrn úvodem svým pedešlým smoval, vylíiti mu synv duševní stav za beznadjný a uinili více mén przranou o tom zmínku, jak s ním naložili hodlá, pi emž by l)yla asi dmínka lesnovské eládky o jeho plánech do budoucnosti pišla ke skvlé platnosti. Sám nevím, ím to jest," s hlunou chloubou zasmál se Maturyn, mna si pi tom okázale ruce, aby lesk prsten velmi hojn je zdobící jeho hostitelm píchal do oí, že pede mnou skuten nic dlouho nezstane tajno.

27 23 J;ik se iia ve poilíváiii, již viilíin, CO na ní, co v ní, a sotva upru na lovka zrak, již mu hledím až na dno duše. Dobro máfe, pane Srdený, eho já se dopcátrám, nikdo jiný lak hned se nedopátrá, nebo spoléhám jen na sebe a nikdy na jiného, nedám se niím ošáliti a zpitomti, nikým za nos voditi a omámiti. Co vidím, to je, a co je, to mi nikdo nevymluví. Dlají ted na ])ríklad s tím jako s horkým koláem, že padne záložna v Libešicíh. Kdo o možnost tu jedinými jen slovem zavadí, toho by tam dali nejradji popraviti. A pece je tomu t<ik." Libešická záložna že padne?" nedviv užasnul pan Srdený.,, Sute sám, jak to s ní asi stojí, až uslyšíte, jakou jsem ml rozmluvu s tamnjším úetním.,, Zapírejte, jak chcete, pánové," " onehdy jsem mu pravil, byv pro jakési ízení v Libešicích pes noc, a vraceje se veer s ním z hostince ;,,,,co nevidti tu budete pece jen míti zempanského komisae, který vám to tu bude osteji l)r{)hlížeti než revisoi vaši a zcela jiné vci na boží svtlo vynese, než jaké jsou ve vaší úetní zpráv vytištny. Tslyšíme za krátký as, o kolik vaše pasiva pevyšují vaše aktiva.'" \'idl jsem pi msíku, jak úetní bledne... ale nemýlím-li se, tož i vy ponkud blednete, pane Srdený. Což váš vklad tam obnáší více než pt set zlatých?" Pan Srdený se byl slíuten mezi eí svého hosta ve tvái ]K)nkud promnil, avšak vida, jak škodolib na zrak svj upírá, a jak poíná následkem jeho poznámky i dcera nepokojn na pohlížeti, snažil se, aby se opanoval.

28 24 Jste také o tom dobe zpraven. Nemám tam skuten více vkladu než pt set zlatých, a nebylo by také zle, kdybych tam ml více," odvtit roztržit ; ale jsou mi známy osoby, které dvujíce ústavu tomu, v nm uložily jmní celé a to jmní jim pouze svené. Ale nevím, pro se nechávám tak hned podsiti. Vždy to ani není možné, aby se záložna libešická viklala, nebo je v rukách samých našinc, muž po okolí vlastenectvím proslulých, na jejichž slova a iny náš lid slepo písahá." Bože, pane Srdený," kižoval se Maturyn s pokryteckým podivením, což jste skuten dnešní? Nevíte, i vdti nechcete, že práv proto, že je vc ta neb jiná v rukou našinc, práv proto že bere za své? Že práv ti mužové, na jejichž slovka a skutky slep písahává náš lid, jenž jsa jejich jmény sveden, svuje podnikm, za nž prý ctí svou ruí, svých mozolovit a krvav nabytých nkolik groš, že práv oni bu hledí vc tu pro vlastní svoje zájmy vykoistiti, nebo ji neten ponechávají správ najatých sil, které pamtlivy jsouce jen zisku vlastního a spojenc svých, jednak nepoctivostí, jednak nedbalostí ji pivádjí k úpadku, ím, jak vám pece známo býti musí, nechcete-li to totiž vlastenecky" zamalovati, již pišlo sta a sta rodin na mizinu. A pro takové záležitosti, pro takové kivdy veejn na celém národ páchané nemají naše noviny ni místa, ni hlasu. Ba pomáhají vše udržovati pod poklikou. Kde bychom byli, kdyby se nás umli tak staten zastávati, jak neúnavn se znají mezi sebou potýkati, kdo nad kým má míti vrch, za ím to hlasem máme jíti a kdo z nich pede vším jest oprávnn nám poroueti, za sebou jako stádo ovcí nás voditi. Však

29 25 to jde také s tou dvrou k nim valem s kopce dol. Kdybyste vy chodil mezi lidi, pane Srdený, a škoda, že nechodíte, to byste slyšel, jak o tom zaínají rozumovati, co z toho mají, že skorém ticet let šli za svými vdci, kteí jim toho Bh ví co naslibovali, z ehož se ani jediný puntík dosud nesplnil a také nikdy nesplní." Pan Srdený ve tvái jen jen hoel, také dcera jeho se zapálila. Jen z ohled pohostinství, které byli J\Iaturynovi nabídli, mleli k jeho drzému mudrování.,, Takové vdnosti by se mli tedy dokati naši vdcové za svou vzornou, neúna\tiou obtavost?" konen )an Srdený namítal chvjícím se hlasem.,,ale což jsou ršemohoucími? Nelze jim pemáhati pomry finanní, jimiž netrpíme jen my, nýbrž celý ostatní svt." Vidíte, ted jsem vás chytil!" vítzn zvolal pan Maturyn.,,Když nemohou více než jiní lidé, nejsouce s to, aby dvtipem dále prorazili a vzdláním více dokázali, než ostatní, pro se staví v elo národa, pro nenechají tedy vci bžeti, jak bží, a každého jednati dle vlastní vle a. libosti, pro kií:,, Jen pod naším praporem, ó národe, kyne ti spása?"" Tu máte to jejich veliké, noodinitelné provinní.",, Vždy za nimi nikdo jíti nemusit a nemusí," vyjel pan Srdený již nanejvýš popuzen. Nu nemusil, ale pece šel, ponvadž se mu to v novinách vyliovalo jako poainnost jeho nejsvtjší; já také za nimi jíti nemusil a pece jsem za touto píinou jakožto ádný oban za nimi šel, ale více nepjdu, a sta, ba tisíce jiných také dále nepjdou. Kdo má otevené oi a zárslvý rozum, poznal konen, že je to pravda, co nám Nmci vyítají, že té slovanské krvi nco schází, a to

30 : 26 práv to, co dlá velké muže z tch, v jichž žilách to krouží. Když máme statné nad sebou poruníky a velitele, to jsme také statnými praco^iiíky a vojáky, a není pak v tomto ohledu nad nás. Ale pro samostatnost, jak nám ostatn prý djepis ode dá\tia dokazuje, my Slované naprosto se nehodíme, a to nejen v Cechách, nýbrž, jak události práv v nynjší dob tomu nejjasnji nasvdují, nikde jinde v tom našem svt, nejmén však v Rusku. Tam to sla\ni dopadá! Jak dlouho se bude ten bafuška car ješt blamovati a nás s sebou? ^lyslívalo se u nás obyejn, teba již z nás nic nebude, tož aspo Rusové že ze sebe nco udlají a že v národ tom má jist Slovanstvo budoucnost. Krásná to budoucnost, která mu kyne! Však to také lidé naši poznávají, jak uenci íkají, instinkti\'n, a kteí z nich se ješt cítili Slovany, tcd pi tom stálém nezdaru na bojištích ruskotureckých se zamyslili, pemítali o tom, jak by se synm vedlo, kam by ve svt dospli a eho se domohli, kdyby je v týchž -zásadách vychovali, jakými se dosud nechali vésti sami, a když s nimi ted po prázdninách jeli k zápisu do Prahy, -šmahem je zavádli do nmeckých škol.",,to hrozné, hanebné, jestliže se tak skuten dlo a dje!" rozkikl se pan Srdený netaje se tím více, kterak jej host náhledy, bezohledností tak nestoudnou projevenými, roziluje. Ale na jakém to nebezpeném svahu národního života našeho ostatn jsme se již octli, i kdyby onoho prjevu odpadlictví, o nmž se zmiujete, nebylo, když se ismí u nás veejn takto mkuáti a smýšleti, jak smýšlíte a gnluvíte vy, pane Matur\Tie." l'an ]\Iaturyn si však zjevnou výtku tu málo k srdci bral, pokrauje chvástav

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe)

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) asopis skautského oddílu Skalák, st edisko Skali ka ro ník XIX íslo 5 leden, únor 2014 Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) Když se podíváš na poslední stránky tohoto asopisu, tak t možná pekvapí, že zde

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Karel Jaromír. Erben. Kytice z povìstí národních

Karel Jaromír. Erben. Kytice z povìstí národních Karel Jaromír Erben Karel Jaromír Erben Kytice z povìstí národních Dokoran, 2002 Illustrations Pavel Rut, 2002 ISBN 80-86569-38-1 KYTICE Zemøela matka a do hrobu dána, siroty po ní zùstaly; i pøicházely

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

.anrfmnrc/mttd 7 ')>

.anrfmnrc/mttd 7 ')> .anrfmnrc/mttd 7 ')> SEBRANÉ SPISY Karoliny Svtlé Vlil KRESBY Z JEŠTDÍ. PKIŠLA DO ROZUMU. TfcTA VAVtlNCOVÁ. HUHIKA. NtiBOŽKA BARBORA. NÁMLUVY. V PRAZE. N Á K Li A D E M J O T T Y. 1900. KRESBY z v v

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

A možno dodati: byl-li dekret Kutnohorský první veliké vítzství

A možno dodati: byl-li dekret Kutnohorský první veliké vítzství Když jsme v lednu letošního roku slavili ptisté výroí dekretu Kutnohorského, bylo jedním ze slavnostních eník vzpomenuto také jiné události z eských djin, historicky i národn zajisté nemén významné, jejíž

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ MOJE BARVA ÈERVENÁ A BÍLÁ Ten rudý prapor náš s tím bílým vedle polem - jak bije, šlehá po svém bidle holém! Hned plapolavì v rušnou dál se nese, hned truchle choulí se a zimniènì

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

ZVÍECÍ INSTINKT. literární scéná krátkého filmu. 2008 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

ZVÍECÍ INSTINKT. literární scéná krátkého filmu. 2008 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2008 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Kuchy - za kamny Malý hndý pejsek s velkýma ušima leží za starodávnými kamny s dlouhým komínem na dece z

Více