Světové dějiny. Nejstarší civilizace. Starověké Řecko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světové dějiny. Nejstarší civilizace. Starověké Řecko"

Transkript

1 Světové dějiny Nejstarší civilizace Starověké Řecko Mgr. Jiří Staňa 2012

2

3 Vznik tisíciletí př. n. l. (Egypt, Mezopotámie, Indie a Čína). Společné rysy: vznik v povodí velkých řek subtropického pásma, existence rozsáhlých zavodňovacích prací, přežitky prvobytně pospolné společnosti.

4 panovník kněží úředníci kupci vojáci řemeslníci rolníci otroci

5

6 Říční civilizace v údolí Nilu, dělí se na Horní a Dolní Egypt. Periodizace dle říší: Stará říše ( ) I. až X. dynastie hlavním městem Memfis (Menofer) Střední říše ( ) XI. až XII. dynastie hlavním městem Veset (Theby) Přechodné období ( ) XII. až XVII. dynastie Egypt je ovládán tzv. Hyksósy ( ) (jejich centrem Avaris) Nová říše ( ) XVIII. až XX. dynastie Hlavním městem Amarna Pozdní období ( ) XXI. až XXX. dynastie Egypt pod nadvládou Alexandra Velikého; Ptolemajovci; Římská nadvláda (332 p. n. l. 393 n. l.)

7

8 Úplně první pyramidu si od svého prvního ministra Imhotepa nechal postavit panovník III. dynastie Džoser v Sakkaře. Podle toho také nazývána Džoserova pyramida. Uprostřed areálu, který byl dlouhý 545 m a široký 280 m, stojí šestistupňová pyramida vysoká 60 m. Na rozdíl od pozdějších pyramid byl její půdorys obdélníkový (125 krát 109 m). Má velmi členité podzemí s mnoha šachtami, chodbami a místnostmi, které kdysi sloužily k uložení ostatků panovníka a členů jeho rodiny.

9

10 Cheopsova pyramida je největší ze všech egyptských pyramid. Stavba největší z pyramid, by znamenala úctyhodný technický výkon i dnes. Odhaduje se, že během celého období vlády (23 let) faraona Cheopsa z IV. dynastie museli dělníci v lomu vylomit a opracovat obrovských kamenných bloků o váze asi dvě a půl tuny, dopravit je na místo a uložit s milimetrovou přesností. Její základna měří 230 x 230 metrů, na výšku má 146 m.

11

12 Menkaureova pyramida je nejmenší pramida, která se nachází v Gíze u Káhiry. Její jméno v překladu znamená Božský je Menkaure. V době jejího vzniku už byla egyptská říše pravděpodobně oslabena, ale není známo, kvůli čemu se tak stalo. Jeho pyramida je na poli v Gíze nejmenší, ale i tak už nikdo jiný po něm vyšší pyramidu nepostavil. Základna pyramidy měří 108,4 metru a vysoká je jen 66,45 metru. Na její stavbu bylo použito větší množství žuly, což byl materiál mnohem prestižnější než pískovec. Podle dostupných zpráv byla pyramida ze všech nejkrásnější, a to díky obložení, které mělo být v dolní třetině z asuánské červené žuly, ve střední třetině z bílého turského vápence a špička byla zase z červené žuly. Toto obložení se dochovalo až do 16. století, kdy bylo uloupeno mamlúky.

13

14

15

16

17 Písmo užívané ve starověkém Egyptě. Základní typy egyptského písma, obrázkové (tzv. hieroglyfické, od konce 4. tis. př. n. l.), kurzívní obrázkové (tzv. hieratické, od počátku 3. tis. př. n. l.), respektive zjednodušené lidové (tzv. démotické, od 8. stol. př. n. l.) se skládaly z ideogramů (obrazové znaky), fonogramů (znaky vyjadřující skupiny 1 4 hlásek) a tzv. determinativů (znaky pouze blíže určující význam). Od stol. n. l. nahrazeno egyptské písmo koptským písmem (řecká abeceda doplněná o 6, respektive 7 alfabetických znaků).

18 Neúplně zachovaná bazaltová deska ( cm), objevená 1798 v egyptském přístavu ar-rašíd (francouzsky Rosette). Její text, zaznamenaný řeckým a dvojím egyptským písmem (hieratickým a démotickým), obsahuje kněžský dekret na počest Ptolemaia V. (196 př. n. l.). J. F. Champollionovi Rosettská deska umožnila rozluštit egyptské písmo. Nyní v Britském muzeu v Londýně.

19 Veletoky Jang-c -ťiang - Chang Jiang [čchangťijang] délka km (v jednotlivých úsecích různé názvy, např. Jinsha Jiang, Chang J., Yangtze J.), Huang He - Chuang-che (Žlutá řeka) délka km Stát s nejdelší kontinuitou civilizace na světě, označován jako Říše středu. Nejstarší osídlení z doby před 1,5 mil lety. První státní útvary Sia, Šang-Jin, Čou vznikaly od přelomu 3. a 2. tis. př. n. l. kolem řek Chuang-che a Jang c. Severní, západní a jižní oblasti dnešní Číny osídleny nečínskými kmeny. V 1. tis. př. n. l. vznik nových nových států Čchun-čchiou, Čankuo. Při středním a dolním toku Chuang-che zformováno etnické společenství Chua-sia (předchůdci dnešních Číňanů). Od 4. stol. př. n. l. ve velkých státech nová centralizace moci, v roce 221 př. n. l. území Číny sjednoceno dynastií Čchin (odtud název Čína ve většině evropských jazyků).

20

21 Sto škol je označení pro nejstarší období čínské filozofie v stol. př. n. l. Bouřlivý politický vývoj až po rané období dynastie Chan vyvolal vznik velkého množství filozofických škol. Nejvýznamnější z nich byly KONFUCIANISMUS, TAOISMUS, MOHISMUS, LEGISMUS, škola dialektiků (mingťia) a škola přírodních filozofů (jin-jang-ťia). Myslitelé sta škol se zaměřili především na etické a politické teorie a problém společenské harmonie, čímž reagovali na tehdejší politickou a společenskou krizi. Raní konfuciáni (Konfucius, Mencius, Sün-c ) vypracovali systém etických pravidel, zákonů a mravních norem. Taoisté (Lao-c, Čuang-c ) viděli řešení v návratu člověka do původní přirozenosti. Mohisté (Mo Ti a další) definovali cestu univerzální lásky a všeobecného prospěchu, legisté naopak viděli řešení ve vytvoření despotického státu. Škola dialektiků byla jediná, která se věnovala logickým a epistemologickým problémům. V současné Číně náboženství: asi 58 % bez vyznání, asi 30 % taoismus a konfuciánství, buddhisté (8 %), muslimové (2,5 %), ostatní jako křesťané (? %).

22 Hlavní období budování Velké čínské zdí : za dynastie Čchin (Qin) (kolem roku 210 př. n. l.) za dynastie Chan (Han) v 1. století př. n. l. v období Pěti dynastiií a Deseti království ( ) za dynastie Ming ( )

23 Za dynastie Chan území rozšířeno téměř do současných hranic a otevřena cesta na západ (hedvábná stezka). Ve stol. n. l. severní Čína ovládána státy vytvořenými kočovníky z Mongolska a sibiřských stepí. Za dynastie Tchang pronikání na jih a západ, se sousedními státy často uzavírány mírové smlouvy potvrzené sňatkem. Od počátku 10. stol. expanze Džürčenů, Kitanů a Tangutů omezila území Číny na jižní polovinu. Ve stol. nadvláda Mongolů (dynastie Jüan), navázány styky s Evropou (Marco Polo). Za poslední národní čínské dynastie Ming (15. až 17. stol.) se v Číně usazovali evropští obchodníci a přicházeli misionáři. V 17. stol. Čína dobyta Mandžuy (dynastie Čching).

24 Veletoky Indus (Sindh) délka 3190 km a Ganga (Ganges) délka 2700 km Nejstarší kultura předsóánská (před 0,5 mil. let) a sóánská, dále madráská, névaská (asi př. n. l.), kvétská, předharappská (4. 3. tis. př. n. l.) a HARAPPSKÁ. Příchod Árjů asi ve 13. stol. př. n. l. zahájil éru kultury védské (asi do 600 př. n. l.); tehdy vznikly nejstarší indické státní útvary MAHÁDŽANAPADY. V stol. př. n. l. působení Buddhy a Džiny. Asi 500 př. n. l. rozmach Magadhska, poté říše Maurjů (šíření buddhismu za krále Ašóky), Šungů, Sátaváhanů, Kušánů, 320 př. n. l. založena říše Guptovců. Po jejím rozpadu pod náporem Hunů skončila za krále Harši severoind. hegemonie a Indii ovládly regionální dynastie Čálukjovců, Pallavů, Pálů, Gurdžárů-Pratihárů, Ráštrakútů, Čolů, Pándjů, rádžpútských dynastií aj. V roce 712 n. l. dobytí Sindhu vojsky arabského chalífátu. Po roce 1000 vpády Mahmúda z Ghazny do severní Indie.

25

26 Různorodé proudy indického myšlení od doby véd do současnosti. Neoddělila se od náboženských představ. Náboženství a filozofie indická z velké části splývají. Od období upanišad je jejím typickým rysem učení o karmanu a o sansáře. Zaměřena zejm. na úsilí vymanit se z karmanového zákona, rozvíjena však též logika, teorie poznání (NJÁJA), gramatika aj. Ortodoxní filozoficko-náboženské systémy vycházejí z tradice véd. Některé novodobé směry usilují o syntézu evropské a indické spirituality (Rámakršna, Vivékánanda). Nejvýznamnějším neortodoxním filozoficko-náboženským systémem jsou různé školy buddhismu a džinismus.

27 V roce 1206 založen DILLÍSKÝ SULTANÁT, který obsáhl téměř celé území Indie; jeho vládcové šířili islám. Otřesen mongolskými vpády 1398 se rozpadl a severní Indii vládli z Dillí sultánové z afghánských dynastií Lódiů a Súrů. Zač. 16. stol. příchod Portugalců Indie dobyta a postupně znovu sjednocena indizovanou dynastií Mughalů v jednu z nejmocnějších říší středověku; největší rozmach za Akbara, sídelní město Ágra. Od 17. stol. pronikání Francouzů a Angličanů. V roce 1707 rozpad říše Mughalů pařížský mír potvrdil britskou hegemonii v Indii; v dalších válkách hlavně s Maisúrem, Maráthy a sikhy si Britové podrobili celý subkontinent. 1858, po porážce Velkého indického povstání, se Indie stala britskou korunní kolonií, 1877 královna Viktorie indickou císařovnou.

28 Historické území mezi tokem řek Eufratu a Tigridu v dnešním Iráku a východní Sýrii; jádro se rozkládálo od dnešního Mosulu na severu až po Basru na jihu. ve starověku se Mezopotámie dělila na část jižní - Babylonii a severní - Asýrii. Babylonie se dělila na část dolní Sumer a horní část Akkad. Do oblasti Babylónie býval umísťován biblický ráj a to díky bohatým zahradám s palmovými háji a granátovníky, které byly zavlažovány důmyslnou sítí kanálů.

29 Ur bylo starověké centrum v jižní Mezopotámii (dnešní pahorek Tell al- Mukajjar). Lokalita osídlena od dob prehistorických do zániku starověkých kultur. Nálezy z džemdetnasrského a raně dynastického období ( stol. př. n. l.), zvláště hroby vysoce postavených osob, v nichž byl rovněž pohřben doprovod osob a zvířat. Pohřební výbava velmi bohatá na šperky (diadémy, náhrdelníky, náušnice), hudební nástroje (harfy a lyry s výzdobou na ozvučných skřínkách) a další předměty (tzv. standarta, hry, kovové nádoby). Zčásti dochovaný zikkurat a další mohutné stavby pocházejí z doby III. dynastie urské ( př. n. l.), která sjednotila sumerské státy pod jednou centralizovanou mocí. Ur prosperoval i v dalších obdobích. V hlavním chrámu města byl uctíván bůh měsíce Nanna a jeho manželka Ningal.

30 Klínové písmo bylo písmo některých národů západní a střední Asie. Vzniklo z obrázkového písma, o kterém jsou první doklady na území Mezopotámie z konce 4. tis. př. n. l. Místo původního vrývání jednotlivých tahů do navlhčené hliněné tabulky se znaky vtlačovaly a rákosové pisátko zanechalo na tabulce otisk v podobě klínu. V nejstarších dokladech grafém znamenal celé slovo, později se písemný systém vyvinul v složitou kombinaci grafémů reprezentujících jak celé slovo, tak slabiku, nebo i jen jednu hlásku. Zápis slovních tvarů často kombinoval grafémy s různou relevancí a většina grafémů bývala zároveň polyfonní, popř. homofonní. Jejich interpretace z velké části podmíněna kontextově a historicky.

31 SEDM DIVŮ SVĚTA

32 V antické tradici umělecky nebo technicky významná díla starověku, která budila mimořádný obdiv. Všeobecně přijímaný výčet podal helénistický spisovatel Filón Byzantský (3. 2. stol. př. n. l.): a) Visuté zahrady královny Semiramidy v Babylóně; b) Egyptské pyramidy; c) Artemidin chrám v Efesu na východním pobřeží Malé Asie; d) Hrobka krále Mausóla (mausoleum) v Halikarnássu na jihozápadním pobřeží Malé Asie; e) Kolos rhodský, obrovská socha boha Hélia v přístavu na ostrově Rhodu; f) Diova socha v Olympii od Feidia; g) Maják na ostrově Faru před Alexandrií v Egyptě.

33 STAROVĚKÉ ŘECKO

34

35 STAROVĚKÉ ŘECKO CHRONOLOGIE

36

37

Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie

Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie Jindřich Bečvář Starověký Egypt In: Jindřich Bečvář (author); Martina Bečvářová (author); Hana Vymazalová (author): Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Geografie 2 Sedm divů světa Červen 2012 Petr Lavička lavicpet@fsv.cvut.cz

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Stručné dějiny kultury Liberec, 2011 Obsah: 1. Kultura, vývojové fáze kultury, neolitická revoluce a její důsledky, vznik měst.... 6 1.1 Vývojové fáze kultury... 6 1.2 Neolitická

Více

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států Období starověku obecně život ve městech má vliv na společnou dělbu práce a vznik společenských rozdílů založeno na chrámovém (později palácovém) hospodářství, kdy kněz má na starosti svou obec, je představitel

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJEPISU PAVEL MĚRKA Ostrava 2006 Recenze: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Mgr.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

Sedm novodobých divů světa

Sedm novodobých divů světa Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Sedm novodobých divů světa Jméno a příjmení: Lucie Švábenská Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr. Roman Kotlář Datum odevzdání:

Více

Zápisky k dějinám světa

Zápisky k dějinám světa Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace) Ondřej Daněk, Eva Štěpánková Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace)

Více

ARCHITEKTURA INŽENÝRSKÝCH STAVEB. Václav Kučera

ARCHITEKTURA INŽENÝRSKÝCH STAVEB. Václav Kučera ARCHITEKTURA INŽENÝRSKÝCH STAVEB Václav Kučera Grada Publishing 2009 Autoři fotografií: Benda Aleš (str. 122) Černý Michael (str. 77) Donckel Georges (str. 225) Goler Stanislav (str. 28, 216 dole, 228

Více

4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1

4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1 4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1 Miroslav Bárta Smysl našich dnešních dějin se do značné míry začal naplňovat a získávat konkrétnější obrysy v průběhu 4. a na počátku

Více

Dějiny umění. Vladimír Netolička. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Dějiny umění. Vladimír Netolička. Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny umění Vladimír Netolička Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Dějiny umění Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

Vývoj latinky od počátků do středověku

Vývoj latinky od počátků do středověku Vývoj latinky od počátků do středověku ŠÍMOVÁ, Barbara. Vývoj latinky : od počátků do středověku. Brno, 2002. 37 s. Oborová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. OBSAH 1. Úvod 3 2. Všeobecný

Více

Daleký Blízký Východ. Obrazová pozvánka pro cestovatele

Daleký Blízký Východ. Obrazová pozvánka pro cestovatele Daleký Blízký Východ Obrazová pozvánka pro cestovatele Úvodní slovo Sýrie je vyprahlá země na Blízkém Východě, která leží v někdejší kolébce civilizace. Proto se na jejím území nachází velký počet starověkých

Více

TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI

TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI 5000 vývoje písma - chronologická tabulka Písmo - komunikace Písmo - ètyøi vývojové stupnì písma Dvì formy vnímání písma Pøedchùdci písma Písmo a národy Slovanské písmo Vývoj

Více

Linda Mikulenková. Dějepis 7

Linda Mikulenková. Dějepis 7 Linda Mikulenková Dějepis 7 PRACOVNÍ SEŠIT 1. procvičování 1 2 3 4 5 2. diskuse, úvaha 1 2 3 4 5 3. pokus, praktická úloha 1 2 3 4 5 4. hra 1 2 3 4 5 5. práce s textem 1 2 3 4 5 6. práce se zdroji (internet,

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Institut celoživotního vzdělávání PRŮVODCE DVOUSEMESTRÁLNÍM KURZEM DĚJINY A FILOSOFIE TECHNIKY. ThMgr. Milan Klapetek.

Institut celoživotního vzdělávání PRŮVODCE DVOUSEMESTRÁLNÍM KURZEM DĚJINY A FILOSOFIE TECHNIKY. ThMgr. Milan Klapetek. 2 Institut celoživotního vzdělávání PRŮVODCE DVOUSEMESTRÁLNÍM KURZEM DĚJINY A FILOSOFIE TECHNIKY ThMgr. Milan Klapetek VUT v Brně 2007 3 ÚVODNÍ POZNÁMKY, NÁVOD K PRÁCI S TEXTEM Zařazení předmětu ve studijním

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Tibet Tibeťané Tibetská náhorní plošina dějiny kultura Čína útlak lamaismus buddhismus

KLÍČOVÁ SLOVA Tibet Tibeťané Tibetská náhorní plošina dějiny kultura Čína útlak lamaismus buddhismus 1. ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je zachycení společnosti v Tibetu z antropologické perspektivy na základě informací z odborných knižních publikací, osobní zkušenosti rodinného přítele a dostupných

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro maturitní umělecké obory pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr.

Více

Za úplným zatměním Slunce do Číny 2009

Za úplným zatměním Slunce do Číny 2009 Za úplným zatměním Slunce do Číny 2009 Všeobecné informace Čínská lidová republika ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO [Čung-chua žen-min kung-che-kuo] Hlavní město: BEIJING [Peking] Rozloha: 9 596 960 km 2 Počet

Více

Historie Číny I. 6.3.2015. Každý má své místo v rodině i ve. Na základě tvrzení Číňanů je čínská. Rysy rodové spřízněnosti

Historie Číny I. 6.3.2015. Každý má své místo v rodině i ve. Na základě tvrzení Číňanů je čínská. Rysy rodové spřízněnosti Chápání historie Historie Číny I. Čínské dynastie Lecture 5 Renata Mudrová 瑞 娜 达 Zeměpisné podmínky rozdíl mezi severem a jihem Demografie Vztahy Rodina základní jednotka čínské společnosti Nadřazenost

Více

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR DĚJINY SVĚTA GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 4 OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 EDITOR WALTER DEMEL VYŠEHRAD Motiv na obálce: Rytina z knihy Atlas Coelesti s seu Harmonia Macrocosmica Andrease

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika

Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace VýchoVa pedagogika PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více