ZÁKLADY GEOINFORMATIKY. Přednášky z roku 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY GEOINFORMATIKY. Přednášky z roku 2006"

Transkript

1 ZÁKLADY GEOINFORMATIKY Přednášky z roku 2006

2 Realita Téměř vše, co se děje, probíhá na určitém místě - na zemském povrchu a v blízkém prostoru nad i pod ním chodíme po povrchu létáme v nejnižší vrstvě atmosféry jezdíme v tunelech pod povrchem kopeme příkopy pro kabely a produktovody hloubíme doly pro těžbu nerostných surovin Rozhodování vyžaduje speciální druh informačních systémů, které se zabývají událostmi, činnostmi a objekty a také místy, kde se vyskytují.

3 Prostor Téměř vše, co se děje, probíhá v určitém prostoru. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. Úlohy, které zahrnují prostorové aspekty informací (umístění v prostoru), se nazývají prostorové úlohy. Je-li prostorem krajinná sféra, pak hovoříme o geografických úlohách (geoprostorové úlohy).

4 Geografické/prostorové úlohy

5 Oblasti využití GISů Při studiu krajiny a ochraně ŽP v oblastech: inventarizace současného využití krajiny a detekci ohroženého přírodního prostředí tvorbu trojrozměrných pohledů a modelování možných efektů způsobených změnou využití krajiny nebo plánovanou výstavbou určování významných prvků krajiny detekci časoprostorových změn krajiny, stanovení jejich vlivu a určení významu pro hospodaření v krajině výběr optimálních lokalit pro budování komunikací, rekreačních center, čističek odpadních vod, skládek apod. mapování vegetace a evidence změn mapování a popis přírodních a kulturních hodnot či přírodních zdrojů sledování znečištění ovzduší a jeho vlivu na zdraví obyvatelstva modelování rizik a jejich ekonomické hodnocení jako podklad pro rozhodování při nuceném zásahu

6 V lesním hospodářství: kontrola hospodaření v lese a ochrana lesa pro sledování historie vývoje lesních porostů, vliv imisí, lesních požárů usnadnění navrhování nových vhodných ploch na zalesnění pro monitorování vývoje biotopů podpora při stanovení oblastí chovu zvěře, při uznávání honiteb V dopravě: pro optimalizaci tras a vytížení prostředků pro rozvoj a stavbu dopravních komunikací sledování stavu dopravy

7 V demografii: modelování vývoje jednotlivých regionů evidence obyvatelstva sledování zaměstnanosti V managementu: podpora při rozhodování a tvorbě obchodní strategie zjištění poptávky a nabídky určitého zboží v dané lokalitě Ve vodohospodářské sféře: analýzy ve vodovodní síti vyhledávání poškozených prvků v síti Oblast telekomunikací, plynárenství: monitoring sítí

8 Využití GISů usnadní a zefektivní rozhodování zrychlení přístupu k různým mapám a databázím a zlepší jejich provázanost lze používat na úlohy různých měřítek Je to: nástroj pro tvorbu analýz a prognóz nástroj pro velkoplošnou kontrolu prostorových a stavových změn nástroj pro podporu při řízení povolování staveb podpora při vydávání souhlasného či nesouhlasného stanoviska k návrhům územně plánovací dokumentace pro velké územní celky nástroj pro optimalizaci různých zásahů v krajině podpora managementu velkoplošných chráněných území

9 Geoinformatika (geomatika) je vědní obor zabývající se informacemi o prostorových objektech, procesech a vazbách mezi nimi geovědy v počítačovém prostředí Geografie, ale také geologie ekologie botanika zoologie kartografie zeměměřičství... Počítače, počítačové sítě, internet, databáze, programovací jazyky, družice, digitalizace, simulace a modelování, data... Geografické informační systémy Dálkový průzkum Země Navigační systémy (GPS) Počítačová kartografie Geostatistika Fotogrammetrie... GIT

10 Specifika geografické informace musí být vztažena k nejméně dvěma souřadnicím mění se v závislosti na času může být značně obsáhlá lze ji zobrazit do roviny vyžaduje řadu speciálních procedur pro analýzy její znázornění vyžaduje zpracování velkého množství dat náročná a drahá aktualizace (ačkoliv je mnoho geografických informací statických)

11 Kritéria klasifikace geografických úloh Kritéria klasifikace geografických úloh 1. rozsah geografického detailu globální/regionální/lokální rozsah (měřítko) geografického detailu je hlavní vlastností každého geoinformačního projektu 2. účel inventarizace, simulace, modelace, předpovídání, podpora rozhodování, informovanost obyvatelstva, výchova, vědecké poznání světa, řešení problémů prostorových atd. 3. časové rozmezí operační: pro fungování organizace, naléhavé taktická: pro krátkodobé plánování (kde kácet stromy v příštích letech) strategická: pro dlouhodobé řízení organizace problémy, které zajímají geofyziky, geology nebo biology se stávají včasovém úseku delším než lidský život, např. ozónová díra

12 DEFINICE Geografického Informačního Systému: GIS = Geographical Information System: počítačový systém orientovaný na zpracování geografických dat, prezentovaných především v podobě různých map (definice firmy ESRI): "GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru a geografických údajů (báze dat) navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací."

13 Geo pracuje s údaji a informacemi vztahujícími se k Zemi, pro které je dána jejich lokalizace v prostoru, případně včase grafický využívá prostředků grafické prezentace dat, výsledků a analýz a grafické komunikace s uživatelem Informační provádí sběr, ukládání, analýzu a syntézu dat s cílem získat nové informace, potřebné pro rozhodování, řízení, plánováním či modelování Systém integrace technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, personálu, uživatelů apod. do jednoho funkčního celku

14 Základní otázky řešené pomocí GIS: co se nachází na? kde se nachází? jaký je počet? co se změnilo od? co je příčinou? co když?

15 Způsob využívání a přístupy ke GIS kartografický způsob důraz na prezentaci dat, databázový (evidenční) důraz na zpracování a uchování dat, analytický (modelování) důraz na analytické prostředky, je využíván hlavně hydrology, meteorology, biology

16 GIS v rozhodovacím procesu

17 GIS a jeho vztahy k jiným počítačovým systémům

18 CAD systémy (Computer Aided Desigin) systémy pro počítačem podporované navrhování a konstruování disponují velice účinnými grafickými funkcemi CAM (Computer Aided Mapping) počítačem podporované mapování (počítačové kartografie) DPZ (Dálkový průzkum Země) zabývá se pořizováním a vyhodnocováním leteckých a družicových snímků DBMS (Database Management Systems - systémy řízení databází) nejvíce jsou rozšířeny relační databázové struktury (RDBMS) v současné době již patří ke standardnímu programovému vybavení GIS

19 Vědní disciplíny, které se podílely na formování GIS

20 MODELOVÁNÍ GEOGRAFICKÝCH OBJEKTŮ v geoinformatice se nezaobíráme reálnými objekty, ale z důvodu zjednodušené reprezentace - modelem reality. Modelování - abstrahování týkající se všech součástí geografické informace - geometrické, topologické, tématické i dynamické.

21 Proces modelování datové modelování je proces abstrakce, při kterém jsou podstatné elementy reálného světa zdůrazněny a nepodstatné eliminovány (s ohledem na cíl, který má toto modelování splnit) úmyslně zobrazují se jen ty elementy, které jsou předmětem zkoumání, ostatní se potlačují neúmyslně v dané fázi poznání jsou nedostupné či nepoznatelné Principem modelování je snaha o poznání vlastností studované části reality.

22 GIS jako obraz reálného světa Reálný svět je pozorován pozorovatelem. Ten vytváří na základě svých vjemů vnitřní (mentální model) tohoto světa. Mentální model je velmi blízký reálnému světu, ale vždy je tu jisté zjednodušení. Pro poskytnutí tohoto modelu dalším uživatelům je nutné ho převést do podoby papírové mapy. Pro převedení mapy do GISu je potřeba ji zdigitalizovat. Jednotlivé geoprvky jsou nahrazeny základními geometrickými prvky a ty jsou dále tříděny podle tématu do jednotlivých vrstev.

23 Výsledný obraz reálného světa v GISu je: složen z bodů, linií a polygonů roztříděných do jednotlivých vrstev dvourozměrný statický zjednodušený (chybí mnoho informací) obsahuje mnoho chyb a nepřesností vzniklých z převodem reality do podoby GIS.

24 Základní pojmy Data (údaje získané měřením, pozorováním nebo jen pouhým zaznamenáním z reálné skutečnosti) analogová data mapa alfanumerická data - tabulka číselná data -číselná matice digitální data - počítačový soubor Informace (význam přisuzovaný datům a vztahům mezi nimi) Prostorová data (polohově lokalizovaná data) Atributová data (popisují kvalitativní a kvantitativní charakteristiky prostorových dat) Metadata (data, popisující obsah, reprezentaci, rozsah, prostorový referenční systém, kvalitu a administrativní (popř. obchodní) aspekty využití digitálních dat)

25 Entita (objekt, o kterém je v databázi uložena informace (osoba, zvíře, věc, jev reálného světa), musí být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na nich) Typ entity (množina objektů stejného typu charakterizovaná názvem typu a popsaná pomocí jejich vlastností (atributů) Atribut charakteristika, vlastnost entity, údaj o objektu atribut přiřadí každé entitě hodnotu z určité neprázdné množiny hodnot domény atributu (obor hodnot atributu) je zadán identifikátorem (svým názvem) datovým typem Geoprvek = prostorový objekt modelový obraz objektu reálného světa, který je dále nedělitelný a který je lokalizován

26 Přednosti digitálních dat Obecně Společný základní formát nul a jedniček Snadno se kopírují Rychlý přenos Malá náročnost na skladovací prostor Odolnost fyzickému zastarávání V GIS prostředí Přesné a rychlé měření Překrývání vrstev Změna měřítka Přiblížení a výřez Doplňování údajů Data v digitální formě se snadněji zobrazují, přetvářejí a analyzují.

27 Základem popisu entity geografickými daty jsou: prostor, popisné údaje (atributy), čas

28 ASPEKTY GEOGRAFICKÝCH DAT Prostorový aspekt Geometrie projevuje se se změnou vlastností jevu z místa na místo Topologie popisuje vzájemné prostorové vztahy mezi prvky Atributový (tematický) aspekt charakterizuje změnu jevu v jeho vlastnostech (od jedné vrstvy k jiné) Časový aspekt odráží změnu jevu v čase (od jednoho záznamu ke druhému) Všechny měřitelné nebo popsatelné vlastnosti reálných entit spadají do jednoho z aspektů: prostoru, tématu nebo času.

29 Prostorový aspekt Určen ení polohy entity v prostoru Přímé použitím referenčních systémů k zemskému tělesu k rovině, na níž je zemský povrch zobrazen Nepřímé pomocí tzv. geokódů (systémy založeny na skokové změně polohy) bodové pravidelné (čtvercová síť vrtů) nepravidelné (adresy ÚIR) liniové pravidelné nepravidelné (traťové úseky) plošné pravidelné (sítě zoologického mapování) nepravidelné (parcely)

30 Prostorový aspekt Geografická poloha Poloha v prostoru je definující charakteristikou pro všechny geoobjekty. Jednoznačné definování geometrie a topologie objektů je možné s použitím souřadnicového systémů. Souřadnicové systémy používané v ČR WGS jednotky: stupně (zeměp. šířka a zeměp.výška) S-JTSK jednotky: metry S-42 jednotky: metry

31 Prostorový aspekt Prostorové vztahy důležitá charakteristika geografických údajů člověk tyto vztahy intuitivně chápe, pro počítačové zpracování v GIS nutné přesně definování 1. vlastnosti objektů, které vyžadují měření s použitím souřadnic týkají se geometrie (poloha těžiště plochy, vzdálenost bodů) 2. vlastnosti založené na negeometrické informaci o objektech (spojení mezi lokalitami, sousednost ploch) - topologické vlastnosti

32 Prostorový aspekt Topologie: vzájemné prostorové vztahy mezi jednotlivými entitami (konektivita, přilehlost,obsažnost, orientace) konektivita (spojitost) - s čím je spojeno, př. propojenost mezi leteckými linkami na letištích přilehlost (sousednost) - co, s čím sousedí, př. sousedící parcely obsažnost - co, je uvnitř, př. holina v ploše lesa orientace - směr z do, př. směr toku vody v řekách Vybrané prostorové pojmy mohou být měřené v obou oborech - geometrickém i topologickém Př. vzdálenost v letovém pořádku může být reprezentována počtem kilometrů mezi východiskem a koncem trasy

33 Atributový aspekt popisující geografické objekty Příklad Objekt = lesní porost Atributy Atribut = dřevinná skladba, průměrná výška porostu, věková struktura, apod. Atributy jsou neprostorové (nereprezentují informaci o lokalizaci či o prostorových vztazích), mají vytvořenou vazbu na prostorové prvky atributové hodnoty, reprezentující kvalitu geoobjektu, nelze vždy měřit nebo udávat v jednotném měřítku. Př. borovicový porost není nikdy 100% složen pouze z borovice. Při analýzách to nevadí, ale je nutno s touto skutečností počítat.

34 Čas dynamický popis Časový aspekt dynamika charakterizuje temporální variabilitu geoobjektů tyto změny se mohou týkat geometrie, topologie i tématického popisu Modelování dynamických prostorových procesů v rozměrném prostoru vyžaduje složité modely a metody. V praxi se ale používá zjednodušení: 1. Analýza časové série na jednom měřícím bodě -časová změna 2. Prostorová změna atributové hodnoty mezi dvěma body v tom samém čase - prostorová změna

35 Hierarchizace geografických ch dat

36 TYPY PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ Vektorová data geometrie prostorových objektů je vyjádřena za použití geometrických elementů základními geometrickými elementy jsou: bod, linie, polygon je možné pracovat s jednotlivými objekty jako se samostatnými celky atributy prostorových objektů jsou připojeny pomocí tabulky vztah mezi prostorovou objekty je zajištěný pomocí topologie Rastrová data rovinný prostor je rozdělen pravidelnou mříží na jednotlivé dílky, zvané buňky (tzv. pixely) poloha pixelu je dána jeho souřadnicemi každý pixel má v sobě jedinou hodnotu atributu prostorové vztahy mezi objekty jsou implicitně obsaženy v rastru

37 Prezentace prostorových dat

38 Vektorová data Bod nemá délku, hloubku ani šířku - bezrozměrný (0D) geoprvek je jednotlivý pár souřadnic X, Y, reprezentující geografický prvek je příliš malý na to, aby byl zobrazen jako linie či plocha Linie má délku, ale nemá šířku ani hloubku - jednorozměrný (1D) geoprvek je sled orientovaných úseček (hran) definovaných souřadnicemi vrcholů (vertex) mezi dvěma uzly (nodes) tvar reprezentovaného geografického prvku je příliš úzký na to, aby mohl být zobrazen jako plocha Polygon mají délku a šířku, ale nemají hloubku - dvojrozměrný (2D) geoprvek je uzavřený obrazec, jehož hranicí je uzavřená linie

39

40 Sítě systém linií s topologickou strukturou je řada vzájemně propojených linií, podél níž probíhá tok informací Povrchy je to souvislá entita, pro kterou v každém bodě existuje nějaká hodnota Objemy mají všechny rozměry (délku, šířku, hloubku) - trojrozměrné (3D) geoprvky

41 Vektorová data výhody lze pracovat s jednotlivými objekty jako se samostatnými celky menší náročnost na paměť dobrá reprezentace jevové struktury dat vysoká geometrická přesnost kvalitní grafika, přesné kreslení, znázornění blízké mapám jednoduché vyhledávání, úpravy a generalizace objektů a jejich atributů nevýhody výpočtová náročnost (problémy při náročných analytických operacích) komplikovanost datové struktury složitější odpovědi na polohové dotazy obtížná tvorba překryvů vektorových vrstev problémy při modelování a simulaci jevů

42 Rastrová data Základní tvary buněk rastru

43 bodové prvky jsou reprezentovány individuálními buňkami liniové objekty se zobrazují jako sekvence sousedících buněk plošné objekty jsou množinou souvisejících, sousedících buněk

44 Pravidelná struktura

45 Faktory ovlivňuj ující vyjádřen ení v rastru způsob přiřazení hodnot zobrazovaného atributu jako bodová hodnota změřená kdekoli v ploše buňky jako aritmetický průměr u několika bodových měření jako vážený aritmetický průměr, kde váhou je plošný rozsah jednotlivých hodnot jako maximální nebo minimální hodnota atributu v ploše buňky jako hodnota atributu s největší váhou rozlišení rastru (velikost buňky, rozměr pixelu) datové rozlišení ( barevná hloubka rastru) binární rastr (0x1, výskyt x nevýskyt) záznam 1 bitem 8bitový rastr 256 různých celočíselných hodnot, záznam 1 bajtem 24bitový rastr 1,6 milionu různých celočíselných hodnot, 3 bajty kontinuální rastr hodnoty v reálných číslech, záznam 4 nebo 6 bajty

46 Rozlišení rastru - velikost buňky

47 Rastrová data výhody jednoduchost datové struktury snadné překrývání a kombinace obrazů s různým obsahem rychlé dotazování snadná tvorba uživatelských nadstaveb jednoduchá kombinace s jinými daty rastrové povahy (DPZ) snadné provádění analytických operací nevýhody značná paměťová náročnost (velký objem dat) omezená přesnost, daná rozlišením rastru a orientací rastru (výpočty délek, vzdáleností, ploch...) kvalita výstupů závislá na rozlišení rastru (nižší vizuální kvalita rastrových výstupů) nevhodnost pro síťové analýzy

48 Atribut ATRIBUTOVÉ VLASTNOSTI popisuje negeometrickou vlastnost entity každý atribut je obecně tvořen dvojicí: - Název jakou vlastnost popisuje (např. barva) - Hodnota konkrétní případ (např. zelená) pro každou vlastnost nejvýše jedna hodnota pokud hodnota neexistuje, nebyla vložena, je potřeba to ošetřit (např. 99,-1,0,99, nechat prázdný atribut) Identifikační vlastnost = vlastnost pro kterou má geoprvek unikátní hodnotu (klíčová hodnota)

49 Při tvorbě nového pole je nutné zadat: název typ pole (celé číslo, reálné číslo, textový řetězec, datum) velikost pole počet desetinných míst (u reálného čísla)

50 Typy atributových dat poměr - např. procenta interval - např. celá čísla z intervalu (0,10), desetinná čísla z intervalu ( ) pořadí -řadová číslovka výčet - např. pro typ silnice to může být (dálnice, rychlostní silnice, silnice 1.třídy, silnice 2.třídy, ostatní silnice)

51 Výběr r atributových dat Jednoduché dotazy Název pole = konkrétní hodnota < > Složené dotazy Název = konkrétní logický operátor Název = konkrétní pole < hodnota AND pole < hodnota > OR > < > je znaménko nerovná se

52 Jednoduchý dotaz Zapište příkaz dotazu, aby jste vybrali jen města, které mají počet obyvatel nad obyvatel. (pole VELIKOST, uvedeno čísly). VELIKOST > Zapište příkaz dotazu, aby jste vybrali v poli Trida_sil pouze dálnice (v databázi označeno D ) TRIDA_SIL=D Složené dotazy Zapište příkaz dotazu, aby jste vybrali v poli Trida_sil pouze dálnice (v databázi označeno D ) a rychlostní silnice (v databázi označeno R ). TRIDA_SIL=D OR TRIDA_SIL=R Zapište příkaz dotazu, aby jste vybrali v poli VELIKOST pouze hodnoty mezi 2 až 5 (typ pole je číslo). VELIKOST > 2 AND VELIKOST < 5 Zapište příkaz dotazu, aby jste vybrali jen města v Ústeckém kraji, které mají nad obyvatel. (Ústecký kraj - pole KRAJ, hodnota UL, počet obyvatel pole VELIKOST, uvedeno čísly). KRAJ=UL AND VELIKOST >100000

53 METADATA jsou to data o datech, tzn. informace, co popisovaná data obsahují. Tyto informace jsou zvláště důležité, pokud je zpracováváno několik druhů dat. Pomáhají pak lépe organizovat a udržovat přehled nad daty. V metadatech by měla být obsaženy následující informace: Co je obsahem dat (tématická složka). Rozlišení: prostorové (jaké území zabírají), popisné (popis možných hodnot atributů a jejich význam) a časové (jakou dobu zahrnují kdy byly aktuální). Formát dat (typ souboru, předávací médium). Datum pořízení dat (případně aktualizace). Kontakt na pořizovatele a správce.

54

55 KVALITA DAT Přesnost prostorové složky přesnost horizontální přesnost vertikální úroveň rozlišení (střed x okraj) rozsah pokrytí způsob reprezentace (spojité x diskrétní) Přesnost tematické složky Přesnost časové složky aktuálnost jednotlivých složek interval aktualizace Logická konzistence mezi geometrickou a tematickou složkou Relevance popisu entity (povolené operace)

56 Kontrola údajů a odstraňov ování chyb Možné chyby při zadávání: Nekompletnost dat schází body, linie, polygony. Chybné umístění prostorových dat chyby vycházející ze špatné kvality vstupních dat nebo z nedostatečné přesnosti při digitalizování. Zkreslení prostorových dat chyby z nepřesností vstupních dat (deformace podkladových dat, zkreslení již existující analogové kresby). Špatná vazba mezi prostorovými daty a atributy. Atributy jsou chybné nebo nejsou kompletní velice častá chyba zvláště pokud jsou atributy pořizovány z různých zdrojů v různých časech. Identifikace chyb je velice obtížná. Kontrola dat: visuálně topologického čištění při vytváření topologie

57 DATOVÉ MODELOVÁNÍ

58 Úrovně abstrakce reality Reálný svět Datový model Datová struktura Struktura datových souborů

59 Datové modely v GIS Klasické datové modely (vznikly jako výsledek transformace mapy GIS rastrový datový model vektorový datový model hybridní datový model Objektově orientované datové modely vznikají přímou transformací typu vnitřní model GIS objektově orientovaný datový model

60 Datová struktura rastrových dat Matice pozice (řádek a sloupec) každého pixelu odpovídá jeho prostorovému umístění jednoduše implementovatelné náročnost na úložný prostor

61 Run-length kódování rastr se ukládá jako série dvojic čísel, z nichž první znamená počet po sobě jdoucích buněk se stejnou hodnotou a druhé má význam hodnoty atributu v těchto buňkách úspora úložného prostoru až o 80%, např. u katastrálních naskenovaných map

62 Quadtree prostor rozdělen do kvadrantů, každý kvadrant je homogenní oblast struktura vytváří strom s uzly reprezentující heterogenní oblasti a listy oblasti se stejnou hodnotou nelze použít při rotaci či změně měřítka

63 Zhodnocení rastrového datového modelu Geometrická složka popisu geoprvku obsažena implicitně, explicitní vyjádření není možné Tematická složka popisu geoprvku obsažena přímo v rastru Časová složka popisu geoprvku posloupnost rastrů v různých časových obdobích Složka popisu vztahů implicitně, velmi omezené

64 Datová struktura a vektorov ových dat Vektorový datový model Identifikátor geoprvku Geometrický popis Tematický popis

65 Vektorový model a ukládání geometrické složky Nespojené modely nejjednodušší model každá entita je samostatně prostorově definována společné hranice u polygonů jsou digitalizovány dvakrát neexistují prostorové vztahy nevhodný pro prostorové analýzy

66 Topologický model Topologie: vzájemné prostorové vztahy mezi jednotlivými entitami (konektivita, přilehlost, obsažnost, orientace) konektivita (spojitost) - s čím je spojeno, př. propojenost mezi leteckými linkami na letištích přilehlost (sousednost) - co, s čím sousedí, př. sousedící parcely obsažnost - co, je uvnitř, př. holina v ploše lesa orientace - směr z do, př. směr toku vody v řekách základním topologickým prvkem je linie, tzv. hrana každá linie začíná, končí a protíná se s jinou linií pouze v uzlech ve struktuře jsou uloženy identifikátory označující pravý a levý polygon vzhledem k linii

67 uzel (node): reprezentuje bod či funguje jako počáteční a koncový bod u linie či plochy. U polygonu je počáteční i koncový uzel shodný. vrcholy (vertex): bod, kde se potkávají dvě orientované úsečky (hrany) hrany: může být součástí linie či může být součástí hranice mezi dvěma plošnými objekty Pokud se liniové objekty spojují, musíme definovat jejich spojitost v průsečících - uzlech. Konektivita (souvislost, spojitost) je první typ topologických vztahů, definuje se počátek a konec řetězce.

68 Pro reprezentované plošné objekty - polygony musíme definovat 3 druhy topologických vztahů definování souvislostí, spojitosti hran obklopujících příslušnou plochu v uzlech (průsečících) definovat příslušnost hrany k dané ploše, tedy vztah čára - polygon nebo definovat plochy definovat sousednost ploch (hrana má počátek a konec), možno definovat sousednost ploch, která je vpravo a která vlevo.

69 geometrické chápání elementů ve vektorové reprezentaci topologické chápání elementů ve vektorové reprezentaci

70 topologie čára průse sečík (spojitost)

71 topologie plocha čára (incidence - obsažnost)

72 topologie plochy nalevo a napravo (přilehlost)

73

74 Tvorba topologie Přetahy

75 Tvorba topologie Nedotahy

76 Vektorový model a ukládání tématické složky Přímý přístup k databázi (bez SŘBD Systému řízení báze dat): textové soubory příklad formátu cvs jednoduché databázové tabulky (dbf tabulky)

77 Přístup pomocí SŘBD (DMBS) obsahuje soubor programů, které manipulují a obhospodařují údaje v databázi uživateli poskytuje přesně definované prostředky pro práci s tabulkami možnost svázání několika tabulek logicky do jedné přes vazby 1:1, 1:n, m:n.

78 1:1 Relace m:n 1:n

79 Přístup pomocí SŘBD (DMBS) Hierarchický model organizují data do stromových struktur spojení pouze mezi nadřízenými a podřízenými není spojení v na té samé úrovni, některé části modelu musí být opakovaně zaznamenávány v tomto modelu jsou pouze asociace: 1:1 a 1:n mezi typy entit Dnes se tento model moc nepoužívá.

80 Síťový model organizuje data do sítě umožňuje typ asociace 1:1 ; 1:n a též m:n struktura je méně redundantní (opakovatelná), ale je třeba ukládat více údajů o propojeních Dnes se tento model moc nepoužívá. Přístup pomocí SŘBD (DMBS)

81 Přístup pomocí SŘBD (DMBS) Relační model je založen na matematickém přístupu relaci data jsou uložena do obvyklých dvoudimenzionálních tabulkových dat propojení mezi tabulkami je dosaženo pomocí sdílených polí (tzv. pole ID) možné asociace 1:1 ; 1:n ; m:n

82 Zhodnocení vektorového datového modelu Geometrická složka popisu geoprvku realizována v podobě samostatných vrstev Tematická složka popisu geoprvku realizována pomocí relační databáze Vazba mezi tematickou a geometrickou složkou je realizována prostřednictvím unikátního identifikátoru Časová složka popisu geoprvku prozatím není zahrnuta Složka popisu vztahů realizována částečně pomocí tematické složky, částečně pomocí struktury datového modelu a částečně pomocí programů pracujících nad datovým modelem.

83 Objektově orientovaný model Vychází z objektově orientovaného programování, kde data jsou spravována jako objekty, což více přibližuje model reálnému světu. Není třeba definovat primární klíč, každý objekt má tzv. Object Identification Descriptor (OID), který má po celou dobu existence. Každý objekt, obsahuje nejenom atributy, ale i chování. Každá entita je modelována jako objekt s vlastní identitou. Model je flexibilní (je možné vytvářet a modifikovat objekty za běhu) Je možné vytvářet složitější objekty z jednodušších. Je zde snadná podpora časových dat

84 Porovnání datových modelů Rastrový datový model neumožňuje plnou realizaci popisu geoprvků jsou zde striktně odděleny složky realizované prostřednictvím dat a složky realizované prostřednictvím programového kódu Vektorový datový model umožňuje téměř plnou realizaci popisu geoprvků popis je roztříštěn do samostatných částí (prostorová, tématická databáze a programový kód) Objektově orientovaný datový model umožňuje plnou realizaci popisu geoprvků vysoká konzistence popisu prvků jednotlivé složky popisu každého geoprvku vytvářejí organický celek

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

Úvod do předmětu 1GIS2

Úvod do předmětu 1GIS2 Úvod do předmětu 1GIS2 Vyučující: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jitka.elznicova@ujep.cz jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z internetové učebnice:

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Úrovně abstrakce reality

Úrovně abstrakce reality Datové modelování Úrovně abstrakce reality Reálný svět Datový model Datová struktura Struktura datových souborů Datové modely v GIS Klasické datové modely (vznikly jako výsledek transformace mapy do GIS

Více

prostor. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. prostorové úlohy geografické úlohy (geoprostorové úlohy)

prostor. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. prostorové úlohy geografické úlohy (geoprostorové úlohy) Geoinformatika úvod PROSTOR prostor. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. prostorové úlohy geografické úlohy (geoprostorové úlohy) Téměř vše, co se děje, probíhá na určitém místě - na zemském povrchu

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 Lubomír Vašek Zlín 2013 Obsah... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Princip rastrové reprezentace... 3 2.1 Užívané

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Realita versus data GIS

Realita versus data GIS http://www.indiana.edu/ Realita versus data GIS Data v GIS Typy dat prostorová (poloha a vzájemné vztahy) popisná (atributy) Reprezentace prostorových dat (formát) rastrová Spojitý konceptuální model vektorová

Více

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Burian 18. 11. 2014, Brno Palacký University Katedra geologie Katedra ekologie Katedra rozvojových studií Katedra geografie Katedra geoinformatiky

Více

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Informační systémy v ochraně životního prostředí N240001 Ing. Radek Škarohlíd budova A, místnost F06 Radek.Skarohlid@vscht.cz Vysoká

Více

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová Grafika na počítači Bc. Veronika Tomsová Proces zpracování obrazu Proces zpracování obrazu 1. Snímání obrazu 2. Digitalizace obrazu převod spojitého signálu na matici čísel reprezentující obraz 3. Předzpracování

Více

Geoinformační technologie v egyptologické praxi

Geoinformační technologie v egyptologické praxi Geoinformační technologie v egyptologické praxi EGY022014a/ Spec.přednáška I ZS 2015 2016, 1. přednáška Organizační záležitosti: Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod. Internetové stránky

Více

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování Vznik rastrových dat Tvorba dat pro GIS Přednáška 5. Přímo v digitální podobě družicové snímky Skenováním z analogové podoby: Mapy Letecké snímky na fotografickém materiálu Pořizov izování dat Podle způsobu

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy 3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor

Více

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra 8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI,

Více

Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy

Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy 1. Cíle lekce... 1 2. Vlastnosti rastrových systémů... 1 2.1 Zobrazování vrstev... 1 2.1.1 Základní zobrazování... 1 2.1.2 Další typy zobrazení... 2 2.2 Lokální operace...

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 3

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 3 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 3 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Úvod do geodézie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod do geodézie

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.70 2003 Geografická informace - Časové schéma ČSN ISO 19108 97 9827 Prosinec Geographic information - Temporal schema Information géographique - Schéma temporel Tato norma

Více

GIS a DPZ v geologii. Geoinformační systémy. Dálkový průzkum Země. Ondrej Lexa. Karel Martínek

GIS a DPZ v geologii. Geoinformační systémy. Dálkový průzkum Země. Ondrej Lexa. Karel Martínek GIS a DPZ v geologii Geoinformační systémy Ondrej Lexa Dálkový průzkum Země Karel Martínek Cíle získat nejzákladnější teoretické znalosti terminologie a principů GIS a DPZ žijeme v informačním věku postindustriální

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

Digitální fotogrammetrie

Digitální fotogrammetrie Osnova prezentace Definice Sběr dat Zpracování dat Metody Princip Aplikace Definice Fotogrammetrie je umění, věda a technika získávání informací o fyzických objektech a prostředí skrz proces zaznamenávání,

Více

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789 Dálkový průzkum Země DPZ Zdeněk Janoš JAN789 Obsah: Úvod Co je DPZ (Dálkový Průzkum Země) Historie DPZ Rozdělení metod DPZ Využití DPZ Projekty využívající data DPZ Současné družicové systémy Zdroje Závěr

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d KMA/PDB Prostorové databáze Karel Janečka Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d Sylabus předmětu KMA/PDB Úvodní přednáška Základní terminologie Motivace rozdíl klasické

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie JDKEY1 1 GEOINFORMATIKA nový vítr v do plachet geografie obor zabývající se informacemi o prostorových objektech, procesech a vazbách mezi nimi geoinformační technologie = konkrétn

Více

DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY Lenka ZAJÍČKOVÁ, Katedra geoinformatiky UPOL Patrik BŘEČKA, Asseco Central Europe, a.s. SPRÁVA GEODAT O SÍTI VEŘEJNÉ DOPRAVY

Více

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Nevýhody modelů založených na záznamech Co potřebujeme modelovat? Identifikace

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Rastrové digitální modely terénu

Rastrové digitální modely terénu Rastrové digitální modely terénu Rastr je tvořen maticí buněk (pixelů), které obsahují určitou informaci. Stejně, jako mohou touto informací být typ vegetace, poloha sídel nebo kvalita ovzduší, může každá

Více

Jana Dannhoferová Ústav informatiky, PEF MZLU

Jana Dannhoferová Ústav informatiky, PEF MZLU Počítačová grafika 1. Definice oblasti souvisí: a) s definováním množiny všech bodů, které náleží do hranice a zároveň do jejího vnitřku b) s popisem její hranice c) s definováním množiny všech bodů, které

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

Úvodní přednáška z předmětu GIS1

Úvodní přednáška z předmětu GIS1 Úvodní přednáška z předmětu GIS1 Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K. Jedlička Podmínky

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

Lekce 8 - Vstup dat do GIS

Lekce 8 - Vstup dat do GIS Lekce 8 - Vstup dat do GIS 1. Cíle lekce... 1 2. Cíle vstupu dat... 1 3. Kvalita vstupních dat... 2 3.1 Hledisko mikroúrovně... 2 3.2 Hledisko makroúrovně... 2 3.3 Hledisko uživatelské úrovně... 2 4. Metody

Více

Seminář z geoinformatiky

Seminář z geoinformatiky Seminář z geoinformatiky Úvod Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod - Přednášející: Ing. Miroslav Čábelka, - rozsah hodin:

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

Cvičné testy - GIS. GIS Testy - zpracoval JAW - 1 -

Cvičné testy - GIS. GIS Testy - zpracoval JAW - 1 - Cvičné testy - GIS Název v tematické mapě musí: obsahovat téma mapy obsahovat místní určení být v přesném poměru k velikosti mapového pole být čitelný z větší vzdálenosti obsahovat časové určení Legenda

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

PROGRAMY PRO GIS. Formovat/formulovat problém pro aplikaci v počítači. Fungování GIS programů na základní úrovni - "uvažovat" jako počítač

PROGRAMY PRO GIS. Formovat/formulovat problém pro aplikaci v počítači. Fungování GIS programů na základní úrovni - uvažovat jako počítač PROGRAMY PRO GIS Formovat/formulovat problém pro aplikaci v počítači Fungování GIS programů na základní úrovni - "uvažovat" jako počítač Jak počítače řeší problémy procesor central processing unit - CPU

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN Příloha č. 4 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 9 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM... 2 1.1 Platnost... 3 1.2 Práva... 3 2 STRUKTURA

Více

Grafy. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 13.

Grafy. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 13. Grafy doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. března 2017 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Grafy 104 / 309 Osnova přednášky Grafy

Více

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 smlouvy PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je: 1.1 Zpracování akčních plánů (AP) Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č.

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh Algoritmizace prostorových úloh Vektorová data Daniela Szturcová Prostorová data Geoobjekt entita definovaná v prostoru. Znalost jeho identifikace, lokalizace umístění v prostoru, vlastností vlastních

Více

Geografické informační systémy p. 1

Geografické informační systémy p. 1 Geografické informační systémy Slajdy pro předmět GIS Martin Hrubý hrubym @ fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266 Brno akademický rok 2004/05

Více

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu Obecný princip 3D numerického modelování výrubu Modelovaná situace Svislé zatížení nadloží se přenáší horninovým masivem na bok tunelu Soustava lineárních rovnic Soustavou lineárních rovnic popíšeme určované

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT. Václav Čada. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky.

PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT. Václav Čada. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky. PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT Václav Čada cada@kgm.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky Geodata, geografická data, geoprostorová data data s implicitním nebo explicitním

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Školení programu TopoL xt Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Obsah: 1. Uživatelské rozhraní (heslovitě, bylo součástí minulých školení) 2. Nastavení programu (heslovitě, bylo součástí minulých

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Jiří Plíhal Tento příspěvek by rád na konkrétním příkladu standardu přiblížil referenční metody stanovení polohy a zejména jejich dynamickou

Více

Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ

Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ Vzdělávání v egon centru UH Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00094 Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ egon centrum Uherské Hradiště Školitel: Martin Hudec e-mail: martin.hudec@mesto-uh.cz Zpracoval:

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy Co je to GIS? Tato zkratka se používá pro Geografické Informační Systémy. V současné literatuře se objevuje velké množství definic GIS. Jednu z nejvýstižnějších definic uvádí

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Význam a způsoby sdílení geodat Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi data identifikující geografickou polohu a charakteristiky

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077 DPZ Dálkový průzkum Země Lukáš Kamp, KAM077 Dálkový průzkum Země je věda i umění získávat užitečné informace o objektech, plochách či jevech prostřednictvím dat měřených na zařízeních, která s těmito zkoumanými

Více

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

ZABAGED Mgr. Petr Neckář ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Mgr. Petr Neckář Zeměměřický úřad 27. 4. 2017, Pardubice ZABAGED ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT digitální geografický model území České republiky, který je spravován Zeměměřickým

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografickéinformační systémy GIS Prostorovémodely Obsahpřednášky Náhledynasvět Reprezentacevanalogovýchmapách Prostorovémodely Reprezentacegeoprvků Náhledynasvětvgeoinformatice Vúvahuberemečástreálnéhosvěta,okterouse

Více

9. přednáška z předmětu GIS1 Digitální model reliéfu a odvozené povrchy. Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

9. přednáška z předmětu GIS1 Digitální model reliéfu a odvozené povrchy. Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. 9. přednáška z předmětu GIS1 Digitální model reliéfu a odvozené povrchy Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Lehký úvod Digitální modely terénu jsou dnes v geoinformačních systémech

Více

Příloha 1 Úvod do geografických informačních systémů (Doc. Ing. Petr Rapant, CSc.)

Příloha 1 Úvod do geografických informačních systémů (Doc. Ing. Petr Rapant, CSc.) Příloha 1 Úvod do geografických informačních systémů (Doc. Ing. Petr Rapant, CSc.) P1-1 1. Co je to GIS Pojem GIS je možné poměrně snadno definovat. Stačí se podívat do odborné literatury a nalezneme hned

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

U Úvod do modelování a simulace systémů

U Úvod do modelování a simulace systémů U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení

Více

Teorie systémů TES 1. Úvod

Teorie systémů TES 1. Úvod Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Teorie systémů TES 1. Úvod ZS 2011/2012 prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří

1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří 1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří V rámci projektu Poohří budou pro účely zatápění povrchových hnědouhelných dolů modelovány a predikovány pohyby nadzemních i podzemních vod a jejich předpokládané

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007). Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace - (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (). otevřených sešitů a systémovými prostředky a systémovými prostředky a systémovými

Více

Úvod do GIS. Atributy a jejich vztah k prostoru. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Úvod do GIS. Atributy a jejich vztah k prostoru. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Úvod do GIS Atributy a jejich vztah k prostoru Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Karel Jedlička Atributy a jejich vztah k prostoru Atributová

Více