METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH"

Transkript

1 METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH Uherský Brod, květen 2012

2 Obsah: I. ÚVOD A CÍL METODIKY 3 II. VÝCHODISKA 3 III. ROZSAH STÁŽÍ 5 IV. FORMY STÁŽÍ 5 V. PRŮBĚH REALIZACE STÁŽÍ 7 VI. KOMENTÁŘE, POSTŘEHY, DOPORUČENÍ 15 VII. ZÁVĚR 16 Přílohy: 1a Rámcová dohoda 1b Dodatek k rámcové dohodě 2 Plán realizace odborné stáže 3 Prezenční listina 4 Dotazník spokojenosti - učitel 5 Dotazník spokojenosti - zástupce podniku 6 Osvědčení

3 I. ÚVOD A CÍL METODIKY Předkládaná metodika stáží učitelů středních odborných škol ve firmách a podnicích byla vytvořena v rámci projektu Propojení odborného školství s praxí. Nositelem projektu byla Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod. Projekt byl financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodika byla vytvořena dodavatelem společností RPIC-ViP s.r.o., následně ověřena v praxi prostřednictvím realizace 15 - ti ních stáží učitelů středních odborných škol Zlínského kraje ve vybraných podnicích a na základě získaných poznatků byla upravena do podoby, která je předkládána k dalšímu využití školám jako metodický materiál při přípravě a realizaci odborných stáží. V průběhu realizace projektu Propojení odborného školství s praxí se prokázalo, že stáže učitelů ve firmách jsou funkčním prostředkem prohlubování spolupráce mezi vzdělávací a zaměstnavatelskou sférou. Přínosem realizace odborných stáží je zejména: 1. zvýšení odborných kompetencí učitelů absolvujících stáže; 2. přenos nejnovějších poznatků a informací z podnikové praxe do výuky ve středních odborných školách. Cílem metodiky je tedy pomoci středním odborným školám realizovat odborné stáže učitelů v podnicích jako důležitou formu rozvoje pravidelné spolupráce škol a firem. Záměrem tvůrců předkládané metodiky je především: 1. poskytnout metodickou podporu při přípravě a realizaci stáží pedagogických pracovníků v podnicích; 2. pomoci vyvarovat se nefunkčních postupů (po zkušenostech z projektu); 3. pomoci přizpůsobit průběh stáží konkrétním potřebám dané školy. II. VÝCHODISKA Kvalitní dlouhodobý vztah a spolupráci mezi školou a podnikem je potřebné budovat na principu oboustranné prospěšnosti. Řada firem si dnes již uvědomuje, že spolupodílení se na kvalitní přípravě žáků se jim vyplatí a vrátí třeba tím, že získají absolventy lépe připravené pro praxi a motivované k práci pro svého zaměstnavatele. Tyto firmy považují spolupráci se školami za prospěšnou i z hlediska propagace firmy. Školy tedy v současnosti nacházejí v podnikové sféře partnery pro spolupráci a zkušenosti ukazují, že většina firem považuje spolupráci s odbornými školami za vysoce prospěšnou. Zájem o propojení odborného školství a praxe je na obou zúčastněných stranách. Co v současné době nabízí škola firmě? určitý počet teoreticky připravených žáků a absolventů, ovšem často s malými zkušenostmi s provozem firem v reálném tržním prostředí; řadu možností spolupodílet se na konkrétní odborné přípravě budoucích absolventů, ovlivňovat zaměření vzdělávacích programů s ohledem na potřeby praxe, participovat na přípravě a realizaci závěrečných zkoušek; možnosti v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců firem; spolupráci při náboru uchazečů v oborech nedostatkových na trhu práce. 3

4 Co škola očekává od firmy? spolupráci v oblasti odborného výcviku a odborné praxe žáků s důrazem na získání zkušeností žáků s reálným provozem při plnění podmínek vzdělávacího programu; participaci na tvorbě školních vzdělávacích programů a následnou evaluaci obsahu školních vzdělávacích programů, spolupráci při organizování soutěží, zadání závěrečných zkoušek, účast odborníka z praxe u závěrečných zkoušek; odborné exkurze a odborné stáže žáků v podnicích, odborná školení pro učitele; spolupráci v kariérovém poraství. Stáž učitelů ve firmách jako významná forma spolupráce: je důležitým zdrojem aktuálních informací z praxe; umožňuje profesionální rozvoj učitelů; je přínosem pro odborné vzdělávání žáků. Cíl střední odborné školy vysílající učitele na odbornou stáž: Zvyšovat kompetence učitelů a zvyšovat tak kvalitu odborného vzdělávání: na vstupu je žák; na výstupu je absolvent, dobře připravený pro praxi; učitel vystupuje jako kouč a prostředník. Cíl podniku, poskytujícího odbornou stáž učitelům: V budoucích absolventech škol získat kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu s přehledem a vědomostmi: o dění a vývoji oboru v podnikové praxi; o aktuální situaci na trhu; o nejnovějších trendech v oblasti techniky, technologie, systému řízení a veí lidí. 4

5 III. ROZSAH STÁŽÍ Vhodná délka odborné stáže 1 učitele činí 5-15 dnů. Forma délky stáže (vždy celkem 8 pracovních hodin/): 6 hodin stáže v podniku + 2 hodiny zpracování poznatků učitelem (realizace buď ve firmě, nebo mimo ni). IV. FORMY STÁŽÍ Forma stáže podle počtu podniků, u kterých učitel stáž absolvuje: 1. Stáž realizovaná u 1 podniku: a) týní varianta (5 dnů po sobě) b) 1 ní varianta 2. Stáž realizovaná ve více různých podnicích (pouze při delší, než pětiní stáži): a) týní varianta b) stáž realizovaná ve 3 různých podnicích - 1 ní varianta Ad 1. a) Stáž realizovaná u 1 podniku - týní varianta týní varianta (5 dnů po sobě), a to v délce 6 hodin stáže + 2hodin zpracování poznatků (tý odborné stáže učitele realizovat v době prázdnin). Grafické znázornění Ad 1. b) Stáž realizovaná u 1 podniku - 1 ní varianta každý určený 1 v týdnu (např. pátek). Grafické znázornění

6 Ad 2. a) Stáž realizovaná ve 3 různých podnicích - týní varianta ve 3 různých obdobích, např. 1. tý firma A, 2. tý firma B a 3. tý firma C. Grafické znázornění týní varianta (5 dnů po sobě), a to v délce 6 hodin stáže + 2 hodiny zpracování poznatků, protože tato varianta přináší možnost využití 12 dnů studijního volna, které je soustředěno na podzimní prázdniny a jarní prázdniny a zbývající 1 tý nepřítomnosti pak nenaruší významně výuku ve škole. Nejčastěji realizovaná varianta, stáž u více firem s příbuzným výrobním programem se z hlediska stážistů jeví jako nejpřínosnější: možnost porovnání různých výrobních technologií a strojního vybavení; možnost porovnání různého managementu jednotlivých firem; porovnání organizace výrobních procesů. Ad 2. b) Stáž realizovaná ve 3 různých podnicích - 1 ní varianta každý určený 1 (např. pátek) v týdnu; 5 x u firmy A, 5 x u firmy B a 5 x u firmy C. Grafické znázornění zcela individuálně dohodnutých dnů realizace stáže (určené dny - nepravidelně), 5 x u firmy A, 5 x u firmy B a 5 x u firmy C. Grafické znázornění V individuálních/vhodných případech lze kombinovat všechny výše uveé varianty. Cílem je efektivní využití všech 15 dnů odborné stáže při respektování podmínek vhodných jak na straně učitele a veí školy, tak zejména na straně podniku. 6

7 V. PRŮBĚH REALIZACE STÁŽÍ Průběh realizace odborné stáže učitele se dělí do 3 fází: Tři fáze průběhu odborné stáže učitele 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE 2. REALIZACE 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE 1.1 Výběr firem vhodných pro stáže 1.2 Výběr učitelů - účastníků stáží 1.3 Volba rozsahu a formy stáží 1.4 Organizační zajištění stáže 2. REALIZACE 2.1 Program odborné stáže učitele v podniku 2.2 Výstupy z realizované odborné stáže 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ 3.1 Přenos získaných informací na žáky školy 3.2 Přenos získaných informací na ostatní pracovníky školy 3.3 Návrhy rozvoje další spolupráce mezi školou a podnikem Ad 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE Ad 1.1 Výběr firem vhodných pro stáže Střední odborné školy v současnosti mají vybudováno a dále rozvíjejí sociální partnerství školy s firmami převážně ve svém okolí a v návaznosti na své oborové zaměření. Návaznost na tyto partnerské vztahy je při výběru firem pro stáže, při samotné přípravě stáží a při jejich realizaci jednoznačnou výhodou a zefektivňuje všechny přípravné i realizační procesy. Střední odborná škola si tedy dle možností volí podnik, který je jejím sociálním partnerem a participuje na tvorbě školních vzdělávacích programů, zadání závěrečných zkoušek, zadání profilové části maturitní zkoušky, zadání odborných soutěží apod. Iniciovat stáže a oslovit firmy je záležitostí školy. Škola efektivněji provede výběr firmy s ohledem na své potřeby. Kromě toho firmy se soustředí především na svůj výrobní program, nebývají proto iniciátory rozšíření stávající spolupráce nebo navázání nové. Pokud však škola projeví aktivitu a zájem v tomto směru, zpravidla není ze strany podnikového partnera odmítnuta. 7

8 Rizika související s výběrem firem pro stáže: Riziko Odmítnutí ze strany firmy. Výběr nevhodných firem vzhledem k potřebám konkrétních učitelů - stážistů (pracoviště ne zcela odpovídají potřebě získání konkrétních znalostí, dovedností a zkušeností konkrétního učitele). Preventivní opatření Dobrým předpokladem pro úspěšné sjednávání stáží je navázání na již existující a fungující vazby mezi školou a firmou. Při výběru učitelů a firem je vhodné využít nejen kontakty veí školy na firmy, ale i přímé kontakty jednotlivých učitelů. Při výběru firem vhodných pro stáže je dobré mít na zřeteli: ve kterých podnicích žáci školy nejčastěji nacházejí svá pracovní uplatnění; jaké dovednosti a schopnosti nejčastěji scházejí absolventům středních odborných škol při hledání uplatnění v podnicích; jaké informace škole chybí, aby mohla svým žákům více přiblížit potřeby zaměstnavatelů; preference školy v zaměření stáží pro své učitele; preference konkrétních učitelů v zaměření stáží. Ad 1.2 Výběr učitelů - účastníků stáží Je zřejmé, že na stáže budou vysíláni učitelé odborných předmětů a učitelé praktického vyučování a odborného výcviku. Výběru vhodných učitelů pro stáže je třeba věnovat velkou pozornost, aby stáže přinesly potřebný efekt pro učitele samotného a především pro zkvalitnění vzdělávání. Je proto třeba předem zvážit, zda výrobní program a zaměření firmy odpovídá skutečnému zaměření výuky učitele. Ředitel školy by také neměl podcenit otázku motivace učitelů - předpokladem pro efektivitu stáží je, že účastník stáže je přesvědčen o přínosech absolvované aktivity pro svůj vlastní rozvoj i pro výuku. Učitel, který není přesvědčen o prospěšnosti této formy spolupráce škola - firma, popř. není přesvědčen o prospěšnosti své stáže v konkrétní firmě, nenaplní předpokládané efekty plynoucí z procesu přenosu získaných poznatků a zkušeností na žáky a další pedagogické pracovníky školy - kdo nehoří, nemůže zapalovat. Rizika související s výběrem učitelů - stážistů: Riziko Na stáž je vyslán učitel bez skutečného zájmu o tuto aktivitu, čímž nedojde k využití vlastní motivace a k dosažení všech předpokládaných efektů. Možnost neúčasti původně vybraného učitele - nemoc, rozvázání pracovního poměru apod. Preventivní opatření S jednotlivými učiteli, u kterých se předpokládá zapojení do stáží, je třeba vést osobní rozhovory, zjistit zájem o vlastní účast na stáži a jejich motivy. Pokud to podmínky školy dovolují, lze doporučit stanovení náhradníků. 8

9 Ad 1.3 Volba rozsahu a formy stáží Závisí především na dvou faktorech: na personálních a organizačních možnostech konkrétní školy; na zaměření firmy, jejím výrobním programu a možnostech. Ad 1.4 Organizační zajištění stáže Organizační zajištění je třeba připravit jak ve škole samotné, tak ve firmě. V obou případech je třeba myslet na přípravu stáží s dostatečným předstihem. Ve škole je vhodné zahrnout stáže do ročního organizačního plánu školy a směřovat je mimo dny školního vyučování, tedy do dnů prázdnin. Při jednání s firmou, která souhlasila s uskutečněním odborných stáží, je vhodné dohodnout: rozsah a formu stáže; obsahové zaměření - rámcový program stáže; časový harmonogram; personální zajištění ze strany firmy; předpokládané výstupy ze stáže. Při jednání se zástupci podniku se doporučuje projednat, jaká jsou očekávání školy, vysílající učitele na stáž, a jaká jsou očekávání firmy, která učitelům umožňuje realizovat odbornou stáž. Projednání konkrétních představ a podmínek by mělo vyústit v podpis Rámcové dohody o zajištění odborné stáže učitelů (viz příloha č. 1a metodiky). Pro následné stanovení konkrétních stážistů a termínů realizace stáží slouží Dodatek k rámcové dohodě (viz příloha č. 1b metodiky). Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel odborné stáže - podnik a jedno vysílající organizace - škola. V dalším kroku je možné projednat a schválit Plán realizace odborné stáže (viz příloha č. 2 metodiky). Dokument slouží pro ujasnění obsahu každého dne z celkového počtu dnů stáže. Cílem tohoto dokumentu je naplnění všech potřeb a požadavků pro obě zúčastněné strany (učitel - stážista x firma). Rizika související s organizačním zajištěním stáží: Riziko Neochota statutárních zástupců firmy podepsat rámcovou dohodu (dodatek). Není reálné dohodnout konkrétní plán realizace stáže. Preventivní opatření Nabídnout zástupcům firmy možnost úpravy dohody tak, aby respektovala jejich zájmy při zachování akceptovatelnosti pro veí školy. Za určitých podmínek se lze dohodnout na volném průběhu obsahu stáže s tím, že konkrétní domluva je ponechána stážistovi. 9

10 Ad 2. REALIZACE Ad 2.1 Program odborné stáže učitele v podniku Cílem realizace odborných stáží učitelů je získání informací a přímých zkušenosti z praxe se zaměřením: na tvrdé faktory technologie; finance; systémy řízení apod. na měkké faktory firemní kultura; vnitrofiremní komunikace; požadované kompetence - profily zaměstnanců; proces výběru zaměstnanců a specifika výběru absolventů apod. Základní rámec průběhu odborné stáže s možností úpravy podle specifik dané firmy - příklad: Úvodní rozhovor s majitelem / ředitelem / top manažerem podniku - strategie formy, produkty, hlavní trhy apod. Rozhovor s personalistou nebo jiným pověřeným pracovníkem - garantem / průvodcem učitele po dobu celé realizace stáže (v menších firmách se může jednat o ředitele, majitele) a) na začátku stáže podá informace k tématům: - lidské zdroje ve firmě; - životní cyklus zaměstnance (přijímání, adaptace, vzdělávání), specificky přijímaného absolventa střední odborné školy; - motivace a odměňování; - firemní kultura a komunikace a další. b) na konci stáže rozhovor zaměřen především: - na vyhodnocení stáže; - na projednání výstupů (včetně nakládání učitele se získanými informacemi); - na projednání možností další spolupráce se školou. Stínování zaměstnanců ve vybraných klíčových profesích dovoluje-li to organizace pracovního procesu ve firmě, je učitel - stážista seznámen přímo v běžném provozu zaměstnanci firmy s technologiemi, procesy, jednotlivými pracovišti (stínování). 10

11 Rámcový harmonogram realizace stáže - příklad pětiní stáže pro učitele odborných předmětů: Den Aktivita Rozsah Úvodní rozhovor s majitelem nebo zástupcem firmy 1 hodina Absolvování školení BOZP - proškolení pověřeným pracovníkem 1 hodina 1. Seznámení s výrobním programem, distribucí, marketingem a kontaktem se zákazníky 4 hodiny Zpracování získaných poznatků 2 hodiny Seznámení učitele s technikou, technologií, procesy pracoviště a pracovním provozem. U učitelů ekonomických předmětů seznámení s financemi, plánováním, distribucí, prostředím trhu apod. Zpracování získaných poznatků Rozhovor se zástupcem firmy - možnosti další spolupráce Zpracování získaných poznatků z celé stáže, tvorba prezentace 18 hodin 6 hodin 4 hodiny 4 hodiny Ad 2.2 Výstupy z realizované odborné stáže V průběhu realizace stáže a v jejím závěru vznikají materiály, které dokumentují průběh i obsah realizované stáže: může docházet k doplnění, popř. ke změnám v rámcové dohodě o zajištění odborné stáže, popř. ke změnám v dodatcích (přílohy č. 1a, 1b metodiky); může být doplňován a modifikován Plán realizace odborné stáže (příloha č. 2 metodiky); v Prezenční listině (příloha č. 3 metodiky) je vykazován počet dnů absolvované stáže u konkrétního podniku; na konci realizace stáže je prezenční listina podepsána pověřeným pracovníkem podniku, který tímto potvrdí celkový počet dnů realizované stáže; za účelem zpětné vazby lze využít dokument Dotazník spokojenosti učitele - účastníka odborné stáže s organizačním a obsahovým zajištěním stáže (příloha č. 4 metodiky); za účelem zpětné vazby lze podobně využít dokument Dotazník spokojenosti zástupce podniku (příloha č. 5); učitel - stážista může obdržet Osvědčení (příloha č. 6 metodiky) jako doklad o absolvování odborné stáže; důležitými výstupy jsou poznatky získané učitelem - stážistou zpracované tak, aby mohly být přeneseny dovnitř školy (např. do formy záznamů o technologických postupech, ve formě prezentací, fotodokumentace apod.). 11

12 Ad 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ Ad 3.1 Přenos získaných informací na žáky školy Základním předpokladem pro zajištění kvalitního přenosu získaných poznatků, dovedností, zkušeností do školy (na žáky i kolegy), je jejich cílený sběr, vyhodnocení - analýza, utřídění a formální zpracování do využitelné podoby (písemné i elektronické). Doporučený postup získání informací a předání těchto informací do školy: Sběr materiálů poskytnutých firmou: - reklamní materiály; - odborné materiály (zejména technická dokumentace); - fotografie a videomateriály vytvořené podnikem. Pořizování vlastní foto/video dokumentace (se svolením firmy). Tvorba vlastního písemného záznamu z každého dne absolvované stáže s cílem sumarizace informací pro tvorbu vlastní prezentace. Tvorba prezentace nejlépe v elektronické podobě pomocí SW aplikace PowerPoint, která bude popisovat jak tvrdé, tak i měkké faktory: - hlavní data o podniku; - vnitřní chod firmy - popis firemní kultury; - styl a struktura veí podniku; - aktuální pozice podniku; - další směřování firmy - strategický výhled; - přehled jednotlivých provozů podniku; - aktuální technické vybavení - novinky; - aktuální technologické vybavení - novinky; - způsob získávání zaměstnanců se specifickým zaměřením na zaměstnávání absolventů středních odborných škol; - pracovní podmínky na pozicích, na kterých se mohou uplatnit absolventi školy; - výhody poskytované podnikem zaměstnancům na pozicích, ve kterých se mohou uplatnit absolventi školy; - formy dalšího zvyšování kvalifikace zajišťované zaměstnavatelem; - další důležité informace. Zařazení poznatků a novinek přímo do výuky: - po projednání v předmětových komisích zapracování poznatků do školních vzdělávacích programů, tedy i do tematických plánů odborných předmětů a odborného výcviku; - schválení změny, zpracování a vydání aktualizovaného učebního textu. Po předání nových informací a poznatkům žákům, je možné zadat samostatnou práci žákům - vytvoření vlastních referátů, projektů a prezentací na zvolená témata. Zajištění krátkodobého vypůjčení mobilních technických zařízení z podniků, ve kterých byly stáže uskutečněny (finančně nedostupných a trvale nevyužitelných pro výuku nebo odborný výcvik) a jejich praktické představení ve výuce / při odborném výcviku. 12

13 Další možné návrhy na zapracování získaných zkušeností a poznatků do výuky: zaveí odborného semináře do výuky (nepovinného předmětu) na téma Moderní trendy a technologie v oboru ; zaveí praktické ukázky / výuky nejnovějších technologií v předmětu praxe; učitelem vytipovaný a pozvaný odborník z podniku prezentuje přímo ve vyučovacím procesu nejnovější technologie; možné využití prezentace pro žáky, která se uskuteční před plánovanou exkurzí v podniku (v rámci školního vzdělávacího programu je možno vyčlenit určitý počet hodin). Seznámení žáků s konkrétní firmou z blízkého regionu jim může pomoci nejen při výběru potenciálního zaměstnavatele, ale také při propojení teoretických a praktických poznatků při samotném studiu. Získané poznatky a zkušenosti je možné přenášet postupně na všechny žáky podle oborů a ročníků v odborných předmětech a při odborném výcviku, dále v některých teoretických předmětech (např. ekonomika, marketing, management, fiktivní firma, účetnictví, právní nauka, základy společenských věd). V návaznosti na obsah výuky je možné přenášet nové poznatky v časovém rozsahu několik minut, několik vyučovacích hodin nebo dnů. Nejefektivnější pro získání zkušeností žáků je uskutečnění odborné exkurze ve firmě, skupinová výuka přímo ve firmě nebo individuálním praxe ve firmě v rámci odborného výcviku. Ad 3.2 Přenos získaných informací na ostatní pracovníky školy Vytvořená prezentace (návrh obsahu viz výše) může sloužit také pro šíření informací mezi ostatní pracovníky školy - kolegy učitele a veí školy. Přenos poznatků je vhodné řešit na úrovni předmětových komisí. Představení prezentace by mělo být součástí skupinových setkávání učitelů odborných předmětů, odborného výcviku a veí školy. Lze doporučit i zpracování písemného komentáře k prezentaci, který bude k dispozici většímu počtu zájemců o získané informace ze stáží. Prezentaci i případný komentář nebo zprávu je vhodné poskytnout kolegům jak v písemné podobě (k nahlédnutí ve sborovně), tak v elektronické podobě (intranet). Díky následující diskusi, a po případné úpravě podkladů, může dojít ke schválení vhodných úprav ve výuce a k přenesení poznatků do dalších vyučovacích předmětů. Podobně by měly být zpřístupněny i další materiály poskytnuté podnikem (reklamní materiály, letáky, videa, případně poskytnutá dokumentace) i vlastní fotodokumentace. Nejlepší prezentace stážistů mohou prostřednictvím webových stránek sloužit jako metodický materiál pro široký okruh učitelů i další odborné veřejnosti. Ad 3.3 Návrhy rozvoje další spolupráce mezi školou a podnikem Dlouhodobý vztah mezi školou a firmou se většinou vytváří na základě získaných dobrých předchozích zkušeností a vzájemné prospěšnosti. Odborné stáže realizované učitelem na konkrétním pracovišti vhodného podniku jsou základní příležitostí pro budování těchto vztahů nejen na úrovni veí školy a firmy. Kontakt s firmou sice vzniká na oficiálním základě, ale důležitou podmínkou či přidanou hodnotou jeho úspěšného trvání je, aby přešel i do osobních kontaktů mezi konkrétními osobami. Dlouhodobé vztahy jsou perspektivní také mezi školou a bývalými absolventy. Veí firem má často zájem o vhodnou propagaci svých firem v prostorách škol - např. formou bannerů, nástěnek či umístěním výrobních vzorků firem ve škole. 13

14 V rámci navázaných sociálních partnerství firem a škol jsou firmy ochotné věnovat školám mimotoleranční výrobky firmy pro účely výuky. V případě zapojení samotných žáků do šíření povědomí o podniku formou zadání referátů, projektů či prezentací je pak vhodné zvážit vhodnou formu zpřístupnění těchto výstupů. Po ukončení stáží je vhodné vytvořit databázi prezentací jednotlivých firem, která se dá následně využít při prezentaci školy ( otevřených dveří, náborové akce) jako příklad konkrétní spolupráce školy s firmami. Další návrhy na rozvoj spolupráce mezi školou a podnikem: 1. Postupně provést firmou všechny učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku. 2. Zajistit setkávání zástupců firem s širším kolegiem školy (alespoň 2 x ročně) pro zajištění včasné a přímé zpětné vazby. 3. Zajistit krátkodobé exkurze pro pracovníky školy. 4. Zajistit krátkodobé exkurze pro žáky. Organizace jednoní exkurze pro vybrané žáky do podniku, kde budou učitelem - stážistou názorně a prakticky seznámeni s provozem a používanými technikami. 5. Organizovat kulaté stoly pro otevřenou diskuzi žáků a zástupců firem na téma nové technologie, finance, způsoby a systémy řízení, firemní kultura, proces a specifika výběru zaměstnanců, proces zaučení absolventů apod. 6. Zajistit realizaci (alespoň části) odborné praxe a odborného výcviku pro žáky - zajistit odborný dohled a individuální přístup k žákům ze strany kmenových zaměstnanců firmy. 7. Zapojit podniky do příprav a pořádání odborných soutěží. 8. V souladu s platnou legislativou zajistit odborníka z praxe do zkušební komise pro závěrečné zkoušky. 9. Zajistit prezentaci podniku, jeho produktů a služeb na akcích pořádaných školou, školním webu, výstavách apod. 10. Prezentovat partnerskou firmu formou výstupů (prezentací) ze stáží rovněž na společenských, sportovních nebo odborných akcích pořádaných školou. Širší využití prezentací bude stimulovat firmy k aktualizaci prezentovaných informací, tedy k pokračování realizace stáží pedagogů. 11. Spolupracovat na společných projektech (škola - firma). 12. Zajistit přenos informací i do podniku - výměna informací o novinkách. 13. Zajistit společný postup při úpravě školních vzdělávacích programů, zohledňujících potřeby podniků, s cílem odborné přípravy budoucích zaměstnanců podniků tzv. na míru ; zajistit tedy spoluúčast firem na tvorbě učebních plánů odborných předmětů (co učit, které části odborných předmětů lze vynechat, na které nové trendy a technologie klást důraz). 14. Organizovat odborná školení a vzdělávací akce za spoluúčasti odborníků z podniku. 15. Organizovat vzdělávání pracovníků podniku na půdě školy učiteli dle potřeb a požadavků podniku (celoživotní vzdělávání - vzdělávání dospělých). 16. Spoluúčast podniku na vytvoření stipendijního řádu pro žáky školy. 17. Vytipovat talentované žáky školy pro získání případné finanční podpory z firmy nebo přednostního zaměstnání. 18. Nabídnout pomoc školy při naplňování výrobního programu partnerského podniku: zajištění provádění jednoduchých prací, které nejsou pro podnik efektivní, jednorázová výpomoc apod. 19. Projednat možnosti sponzorování školy podnikem v oblasti finanční, materiální, technické (v případě pořizování nové techniky nebo technologie související s výrobním programem podniku). 14

15 ZNÁZORNĚNÍ PROCESU ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE V PODNIKU 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE 1.1 Výběr firem vhodných pro stáže 1.2 Výběr učitelů - účastníků stáží 1.3 Volba rozsahu a formy stáží 1.4 Organizační zajištění stáže 2. REALIZACE 2.1 Program odborné stáže učitele v podniku 2.2 Výstupy z realizované odborné stáže 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ 3.1 Přenos získaných informací na žáky školy 3.2 Přenos získaných informací na ostatní pracovníky školy 3.3 Návrhy rozvoje další spolupráce mezi školou a podnikem VI. KOMENTÁŘE, POSTŘEHY A DALŠÍ DOPORUČENÍ Vzájemná spolupráce mezi školou a podnikem je ve většině případů iniciována ze strany školy. Ta musí přesvědčovat druhou stranu o výhodnosti spolupráce a vzájemné prospěšnosti, argumentace o lépe připravených absolventech právě pro jejich firmu nemusí být dostačující. Školy většinou mnoho od firem požadují, ale jen těžce hledají, čím do partnerského vztahu přispět. Firmy očekávají větší aktivitu ze strany školy směrem k jejich podniku. V průběhu stáží může škola získat pro výuku odborné pracovníky z firem, kteří z pohledu svých pracovních pozic přímo i nepřímo předávají žákům velmi cenné a konkrétní poznatky (technolog, mistr, seřizovač, pracovník kontroly). Pro přípravu i organizaci odborné stáže se osvědčil pracovník, který má těsný vztah k odbornému výcviku, firmám a sociálním partnerům školy - tedy vedoucí učitel odborného výcviku (zástupce ředitele pro praktické vyučování). Rámcový harmonogram realizace stáže je vhodný zejména pro seznámení s firmou a jako návod zvláště pro začínajícího učitele. Zkušenější učitelé - stážisté by měli mít možnost vybrat si konkrétní cíle (zařízení, technologii), s možností zaměřit se třeba jen na jednu oblast činnosti. Vhodná je také doporučená osnova příprav (očekávání) před vlastní stáží jak ze strany stážisty (školy), tak ze strany podniku včetně přípravy (proškolení) zaměstnanců k realizaci stáže. Vytýčení jasných cílů obou stran je přínosem. Firmám lze nabídnout vytvoření metodiky (školou) pro odborné praxe žáků ve firmách, do nichž by mohli po dokončení studia nastoupit. Už v průběhu studia by si mohli ve firmě projít jakési kolečko a po nástupu do zaměstnání by nepřicházeli do nového prostředí, ale bez větších problémů by se mohli přímo zapojit do výrobního procesu. 15

16 VII. ZÁVĚR Jak bylo napsáno v úvodu, metodika odborných stáží v podnicích byla vytvořena, ověřena a na základě poznatků z praxe doplněna v rámci projektu Propojení odborného školství s praxí, který byl financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na ověřování metodiky se podílelo celkem 54 stážistů z 18 středních škol Zlínského kraje. Nositel projektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, účastníci stáží i všechny další osoby, které se podílely nejen na realizaci zmíněného projektu, ale i tvorbě této metodiky, jsou přesvědčeni, že poznatky z projektu v návaznosti na inovovanou metodiku budou sloužit pro další potřeby středních odborných škol i podniků nejen ve Zlínském kraji. Metodika by měla fungovat především jako návod pro realizaci dalších stáží ve vybraných podnicích pro učitele středních odborných škol. Na závěr patří poděkování všem zúčastněným subjektům i osobám, kteří zapojením se do projektu Propojení odborného školství s praxí pomohli při ověřování možných forem spolupráce škol a firem. Učitelé, kteří participovali na realizaci projektu, jsou připraveni předávat své zkušenosti a nové informace tak, aby se pozitivní dopady realizace projektu projevily u cílové skupiny - žáků školy. 16

17 Příloha č. 1a RÁMCOVÁ DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE UČITELŮ Smluvní strany: Název školy se sídlem: adresa školy IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně jedné jako vysílající organizace - škola (dále také jen škola ) a Název podniku se sídlem: adresa podniku IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně druhé jako poskytovatel odborné stáže - podnik (dále také jen podnik ) uzavřely níže uveého dne, měsíce a roku následující dohodu: I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody o zajištění odborné stáže učitelů, (dále jen dohoda ) v jejímž rámci má dojít ke zkvalitnění odborného vzdělávání ve středních školách. 2. Smluvní strany se dohodou zavazují ke vzájemné spolupráci. 3. Tato dohoda obsahuje rámcové podmínky pro realizaci jednotlivých odborných stáží učitelů (dále také jen stáž ). II. Předmět dohody o zajištění odborné stáže učitelů Poskytovatel odborné stáže - podnik se po dobu účinnosti této dohody zavazuje zajišťovat pro vysílající organizaci - školu realizaci jednotlivých odborných stáží učitelů. III. Termín a rozsah poskytovaných služeb 1. Stáže budou probíhat v termínech dohodnutých mezi podnikem a školou, specifikovaných v dodatku. 2. K posunu termínu realizace odborné stáže může dojít na základě vzájemné dohody smluvních stran, přičemž nejzazší termín konce realizace stáže je dán datem dd.mm.rrrr. Jako postačující je brána ústní dohoda zástupců smluvních stran. 3. Každý stážista může u podniku realizovat odbornou stáž v maximální délce 15 dnů. Do doby realizace stáže v podniku se započítává také doba potřebná učitelem - stážistou k tvorbě zápisu z realizované stáže. 4. Konkrétní dny realizované odborné stáže v podniku v praxi budou doloženy formou podepsané Prezenční listiny vyplněné učitelem a potvrzené zástupcem podniku.

18 IV. Povinnosti vysílající organizace - školy 1. Vyslat učitele jmenované ve II. článku do podniku na odbornou stáž v termínu stanoveném dohodou. 2. V dostatečném předstihu před nástupem učitele na odbornou stáž zajistit předání všech relevantních informací získaných od podniku vysílanému učiteli. 3. Zajistit, aby měl učitel před nástupem na stáž sjednánu individuální pojistku pro případ škody způsobené na majetku či zdraví třetí osobě, a to na celou dobu průběhu realizace stáže v podniku. 4. Předejít možnému nesjednání výše uveého pojištění učiteli, a to zajištěním finanční kompenzace nákladů spojených se sjednáním pojištění učiteli. 5. Zajistit takové nakládání se získanými informacemi, aby nedošlo k poškození dobrého jména poskytovatele odborné stáže - podniku. Konzultovat s pověřeným pracovníkem podniku veškeré kroky a aktivity související s veřejnou publicitou získaných informací. 6. V případě vlastního pořizování fotodokumentace stážistou škola zajistí, aby veškeré výstupy, ve kterých bude daná fotodokumentace použita, byly schváleny pověřenou osobou poskytovatele odborné stáže - podnikem. 7. Využít výstupy a dokumenty získané a zpracované učitelem - stážistou ke zkvalitnění vlastního odborného vzdělávání poskytovaného žákům školy. Jiné použití výstupů školou může být realizováno jedině se souhlasem podniku. 8. Na žádost poskytovatele odborné stáže - podniku zajistit na svých webových stránkách umístění krátké informace a odkazu na webové stránky podniku či umístění jiné vhodné formy informace a poděkování za možnost realizace stáže v podniku. V. Povinnosti poskytovatele odborné stáže - podniku 1. Realizovat pro učitele odbornou stáž ve vlastních prostorách a provozech podniku. 2. Provést odbornou stáž v plném rozsahu dle předem dohodnuté struktury, se kterou byl učitel seznámen. 3. Prokazatelně seznámit účastníky odborné stáže s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k odborné stáži, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé stáže. 4. Vybavit učitele - stážistu potřebnými a vyžadovanými ochrannými pracovními pomůckami a materiály na svůj náklad. 5. Počínat si při realizaci stáží dle této dohody tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a průběžně činit opatření potřebná k odvrácení případně hrozící škody nebo jejímu zmírnění. Podnik je povinen neprodleně informovat školu o všech okolnostech, které by mohly vést ke vzniku škody. 6. V průběhu stáže potvrdit prokazatelně evici docházky stážistů, která bude po ukončení stáže vyplněna, podepsána odpovědnou osobou a předána vysílající organizaci - škole. 7. Neprodleně informovat kontaktní osobu školy, pokud učitel - stážista nenastoupí ve stanovené době na sjednanou odbornou stáž. 8. Používat údaje o stážistech poskytnuté školou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 9. Umožnit stážistům pořizování vlastní fotodokumentace v mezích a za podmínek stanovených odpovědným pracovníkem podniku. Podnik stážistu obeznámí s podmínkami, za jakých bude moci sám pořizovat fotodokumentaci i to, jak s takto získanými materiály bude moci naložit. Tímto není omezena možnost podniku vybavit stážistu vlastní fotodokumentací či PR předměty v potřebném rozsahu namísto pořizování vlastní fotodokumentace.

19 VI. Doba platnosti dohody o zajištění odborné stáže učitelů 1. Doba účinnosti této dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dnem ukončení realizace odborné stáže učitele. 2. Tato dohoda může být ukončena: a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena, b) písemnou dohodou obou stran, c) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou podstatnou povinnost uveou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 3. Odstoupení je platné a účinné ke dni oznámení o doručení. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. VII. Cena za zajištění stáže učitelů 1. Z realizace této dohody neplynou ani jedné smluvní straně žádné finanční nároky, ani závazky vůči druhé smluvní straně, ani žádné třetí osobě. Stáže jsou v rámci dané smlouvy poskytovány bezúplatně a dobrovolně. 2. V případě, že podnik bude chtít ocenit práci odveou učitelem - stážistou, bude tato skutečnost řešena mimo tuto smlouvu vlastním uzavřením smluvního vztahu s konkrétním učitelem - stážistou. 3. Případné náklady vzniklé učiteli - stážistovi za dopravné, stravné či ubytování, případně nocležné, jsou jemu hrazeny přímo zaměstnavatelem. Škola hradí učiteli - stážistovi cestovní náhrady dle platných právních předpisů. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Otázky v této dohodě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími, vždy v platném znění. 2. Obě strany se zavazují, že během plnění této dohody i po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním této dohody. 3. Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel odborné stáže - podnik a jedno vysílající organizace - škola. 4. Dohoda může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, pokud není v této dohodě specifikováno jinak. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto dohodou. 5. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany prohlašují, že si text dohody řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem; dohoda nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto dohodu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy. V místo dne dd.mm.rrrr V místo dne dd.mm.rrrr vysílající organizace - škola poskytovatel odborné stáže - podnik

20 Příloha č. 1b DODATEK K RÁMCOVÉ DOHODĚ O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE UCITELŮ Smluvní strany: Název školy se sídlem: adresa školy IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně jedné jako vysílající organizace - škola (dále také jen škola ) a Název podniku se sídlem: adresa podniku IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně druhé jako poskytovatel odborné stáže - podnik (dále také jen podnik ) uzavřely níže uveého dne, měsíce a roku následující DODATEK Č. X I. Předmět dohody o zajištění odborné stáže učitelů 1. K odborné stáži je za školu vyslán/a: a. Jméno Příjmení, pozice, tel.: xxx xxx xxx, xxx b. c. II. Termín a rozsah poskytovaných služeb 1. K zajištění odborné stáže dojde v termínu od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr. 2. Smluvní strany se dohodly na následujícím vymezení varianty odborné stáže: V místo dne dd.mm.rrrr V místo dne dd.mm.rrrr vysílající organizace - škola poskytovatel odborné stáže - podnik

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy)

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Zde jsou uvedeny obchodní podmínky zadavatele (níže označeného za objednatele ). Obchodní podmínky jsou pro usnadnění jejich

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CÍL Cílem odborné praxe je umožnit studentům procvičení a prohloubení získaných teoretických znalostí i praktických dovedností ve smluvně zajištěných

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 26681471, DIČ: CZ26681471 Tel: 775 579 735, 776 004 289, e-mail: infomatysek@seznam.cz, www.centrummatysek.cz jako osoba pověřená podle

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Smlouva na realizaci individualizovaného rozvoje ústních komunikačních dovedností v anglickém jazyce formou blended learningu pro učitele

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více