METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH"

Transkript

1 METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH Uherský Brod, květen 2012

2 Obsah: I. ÚVOD A CÍL METODIKY 3 II. VÝCHODISKA 3 III. ROZSAH STÁŽÍ 5 IV. FORMY STÁŽÍ 5 V. PRŮBĚH REALIZACE STÁŽÍ 7 VI. KOMENTÁŘE, POSTŘEHY, DOPORUČENÍ 15 VII. ZÁVĚR 16 Přílohy: 1a Rámcová dohoda 1b Dodatek k rámcové dohodě 2 Plán realizace odborné stáže 3 Prezenční listina 4 Dotazník spokojenosti - učitel 5 Dotazník spokojenosti - zástupce podniku 6 Osvědčení

3 I. ÚVOD A CÍL METODIKY Předkládaná metodika stáží učitelů středních odborných škol ve firmách a podnicích byla vytvořena v rámci projektu Propojení odborného školství s praxí. Nositelem projektu byla Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod. Projekt byl financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodika byla vytvořena dodavatelem společností RPIC-ViP s.r.o., následně ověřena v praxi prostřednictvím realizace 15 - ti ních stáží učitelů středních odborných škol Zlínského kraje ve vybraných podnicích a na základě získaných poznatků byla upravena do podoby, která je předkládána k dalšímu využití školám jako metodický materiál při přípravě a realizaci odborných stáží. V průběhu realizace projektu Propojení odborného školství s praxí se prokázalo, že stáže učitelů ve firmách jsou funkčním prostředkem prohlubování spolupráce mezi vzdělávací a zaměstnavatelskou sférou. Přínosem realizace odborných stáží je zejména: 1. zvýšení odborných kompetencí učitelů absolvujících stáže; 2. přenos nejnovějších poznatků a informací z podnikové praxe do výuky ve středních odborných školách. Cílem metodiky je tedy pomoci středním odborným školám realizovat odborné stáže učitelů v podnicích jako důležitou formu rozvoje pravidelné spolupráce škol a firem. Záměrem tvůrců předkládané metodiky je především: 1. poskytnout metodickou podporu při přípravě a realizaci stáží pedagogických pracovníků v podnicích; 2. pomoci vyvarovat se nefunkčních postupů (po zkušenostech z projektu); 3. pomoci přizpůsobit průběh stáží konkrétním potřebám dané školy. II. VÝCHODISKA Kvalitní dlouhodobý vztah a spolupráci mezi školou a podnikem je potřebné budovat na principu oboustranné prospěšnosti. Řada firem si dnes již uvědomuje, že spolupodílení se na kvalitní přípravě žáků se jim vyplatí a vrátí třeba tím, že získají absolventy lépe připravené pro praxi a motivované k práci pro svého zaměstnavatele. Tyto firmy považují spolupráci se školami za prospěšnou i z hlediska propagace firmy. Školy tedy v současnosti nacházejí v podnikové sféře partnery pro spolupráci a zkušenosti ukazují, že většina firem považuje spolupráci s odbornými školami za vysoce prospěšnou. Zájem o propojení odborného školství a praxe je na obou zúčastněných stranách. Co v současné době nabízí škola firmě? určitý počet teoreticky připravených žáků a absolventů, ovšem často s malými zkušenostmi s provozem firem v reálném tržním prostředí; řadu možností spolupodílet se na konkrétní odborné přípravě budoucích absolventů, ovlivňovat zaměření vzdělávacích programů s ohledem na potřeby praxe, participovat na přípravě a realizaci závěrečných zkoušek; možnosti v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců firem; spolupráci při náboru uchazečů v oborech nedostatkových na trhu práce. 3

4 Co škola očekává od firmy? spolupráci v oblasti odborného výcviku a odborné praxe žáků s důrazem na získání zkušeností žáků s reálným provozem při plnění podmínek vzdělávacího programu; participaci na tvorbě školních vzdělávacích programů a následnou evaluaci obsahu školních vzdělávacích programů, spolupráci při organizování soutěží, zadání závěrečných zkoušek, účast odborníka z praxe u závěrečných zkoušek; odborné exkurze a odborné stáže žáků v podnicích, odborná školení pro učitele; spolupráci v kariérovém poraství. Stáž učitelů ve firmách jako významná forma spolupráce: je důležitým zdrojem aktuálních informací z praxe; umožňuje profesionální rozvoj učitelů; je přínosem pro odborné vzdělávání žáků. Cíl střední odborné školy vysílající učitele na odbornou stáž: Zvyšovat kompetence učitelů a zvyšovat tak kvalitu odborného vzdělávání: na vstupu je žák; na výstupu je absolvent, dobře připravený pro praxi; učitel vystupuje jako kouč a prostředník. Cíl podniku, poskytujícího odbornou stáž učitelům: V budoucích absolventech škol získat kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu s přehledem a vědomostmi: o dění a vývoji oboru v podnikové praxi; o aktuální situaci na trhu; o nejnovějších trendech v oblasti techniky, technologie, systému řízení a veí lidí. 4

5 III. ROZSAH STÁŽÍ Vhodná délka odborné stáže 1 učitele činí 5-15 dnů. Forma délky stáže (vždy celkem 8 pracovních hodin/): 6 hodin stáže v podniku + 2 hodiny zpracování poznatků učitelem (realizace buď ve firmě, nebo mimo ni). IV. FORMY STÁŽÍ Forma stáže podle počtu podniků, u kterých učitel stáž absolvuje: 1. Stáž realizovaná u 1 podniku: a) týní varianta (5 dnů po sobě) b) 1 ní varianta 2. Stáž realizovaná ve více různých podnicích (pouze při delší, než pětiní stáži): a) týní varianta b) stáž realizovaná ve 3 různých podnicích - 1 ní varianta Ad 1. a) Stáž realizovaná u 1 podniku - týní varianta týní varianta (5 dnů po sobě), a to v délce 6 hodin stáže + 2hodin zpracování poznatků (tý odborné stáže učitele realizovat v době prázdnin). Grafické znázornění Ad 1. b) Stáž realizovaná u 1 podniku - 1 ní varianta každý určený 1 v týdnu (např. pátek). Grafické znázornění

6 Ad 2. a) Stáž realizovaná ve 3 různých podnicích - týní varianta ve 3 různých obdobích, např. 1. tý firma A, 2. tý firma B a 3. tý firma C. Grafické znázornění týní varianta (5 dnů po sobě), a to v délce 6 hodin stáže + 2 hodiny zpracování poznatků, protože tato varianta přináší možnost využití 12 dnů studijního volna, které je soustředěno na podzimní prázdniny a jarní prázdniny a zbývající 1 tý nepřítomnosti pak nenaruší významně výuku ve škole. Nejčastěji realizovaná varianta, stáž u více firem s příbuzným výrobním programem se z hlediska stážistů jeví jako nejpřínosnější: možnost porovnání různých výrobních technologií a strojního vybavení; možnost porovnání různého managementu jednotlivých firem; porovnání organizace výrobních procesů. Ad 2. b) Stáž realizovaná ve 3 různých podnicích - 1 ní varianta každý určený 1 (např. pátek) v týdnu; 5 x u firmy A, 5 x u firmy B a 5 x u firmy C. Grafické znázornění zcela individuálně dohodnutých dnů realizace stáže (určené dny - nepravidelně), 5 x u firmy A, 5 x u firmy B a 5 x u firmy C. Grafické znázornění V individuálních/vhodných případech lze kombinovat všechny výše uveé varianty. Cílem je efektivní využití všech 15 dnů odborné stáže při respektování podmínek vhodných jak na straně učitele a veí školy, tak zejména na straně podniku. 6

7 V. PRŮBĚH REALIZACE STÁŽÍ Průběh realizace odborné stáže učitele se dělí do 3 fází: Tři fáze průběhu odborné stáže učitele 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE 2. REALIZACE 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE 1.1 Výběr firem vhodných pro stáže 1.2 Výběr učitelů - účastníků stáží 1.3 Volba rozsahu a formy stáží 1.4 Organizační zajištění stáže 2. REALIZACE 2.1 Program odborné stáže učitele v podniku 2.2 Výstupy z realizované odborné stáže 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ 3.1 Přenos získaných informací na žáky školy 3.2 Přenos získaných informací na ostatní pracovníky školy 3.3 Návrhy rozvoje další spolupráce mezi školou a podnikem Ad 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE Ad 1.1 Výběr firem vhodných pro stáže Střední odborné školy v současnosti mají vybudováno a dále rozvíjejí sociální partnerství školy s firmami převážně ve svém okolí a v návaznosti na své oborové zaměření. Návaznost na tyto partnerské vztahy je při výběru firem pro stáže, při samotné přípravě stáží a při jejich realizaci jednoznačnou výhodou a zefektivňuje všechny přípravné i realizační procesy. Střední odborná škola si tedy dle možností volí podnik, který je jejím sociálním partnerem a participuje na tvorbě školních vzdělávacích programů, zadání závěrečných zkoušek, zadání profilové části maturitní zkoušky, zadání odborných soutěží apod. Iniciovat stáže a oslovit firmy je záležitostí školy. Škola efektivněji provede výběr firmy s ohledem na své potřeby. Kromě toho firmy se soustředí především na svůj výrobní program, nebývají proto iniciátory rozšíření stávající spolupráce nebo navázání nové. Pokud však škola projeví aktivitu a zájem v tomto směru, zpravidla není ze strany podnikového partnera odmítnuta. 7

8 Rizika související s výběrem firem pro stáže: Riziko Odmítnutí ze strany firmy. Výběr nevhodných firem vzhledem k potřebám konkrétních učitelů - stážistů (pracoviště ne zcela odpovídají potřebě získání konkrétních znalostí, dovedností a zkušeností konkrétního učitele). Preventivní opatření Dobrým předpokladem pro úspěšné sjednávání stáží je navázání na již existující a fungující vazby mezi školou a firmou. Při výběru učitelů a firem je vhodné využít nejen kontakty veí školy na firmy, ale i přímé kontakty jednotlivých učitelů. Při výběru firem vhodných pro stáže je dobré mít na zřeteli: ve kterých podnicích žáci školy nejčastěji nacházejí svá pracovní uplatnění; jaké dovednosti a schopnosti nejčastěji scházejí absolventům středních odborných škol při hledání uplatnění v podnicích; jaké informace škole chybí, aby mohla svým žákům více přiblížit potřeby zaměstnavatelů; preference školy v zaměření stáží pro své učitele; preference konkrétních učitelů v zaměření stáží. Ad 1.2 Výběr učitelů - účastníků stáží Je zřejmé, že na stáže budou vysíláni učitelé odborných předmětů a učitelé praktického vyučování a odborného výcviku. Výběru vhodných učitelů pro stáže je třeba věnovat velkou pozornost, aby stáže přinesly potřebný efekt pro učitele samotného a především pro zkvalitnění vzdělávání. Je proto třeba předem zvážit, zda výrobní program a zaměření firmy odpovídá skutečnému zaměření výuky učitele. Ředitel školy by také neměl podcenit otázku motivace učitelů - předpokladem pro efektivitu stáží je, že účastník stáže je přesvědčen o přínosech absolvované aktivity pro svůj vlastní rozvoj i pro výuku. Učitel, který není přesvědčen o prospěšnosti této formy spolupráce škola - firma, popř. není přesvědčen o prospěšnosti své stáže v konkrétní firmě, nenaplní předpokládané efekty plynoucí z procesu přenosu získaných poznatků a zkušeností na žáky a další pedagogické pracovníky školy - kdo nehoří, nemůže zapalovat. Rizika související s výběrem učitelů - stážistů: Riziko Na stáž je vyslán učitel bez skutečného zájmu o tuto aktivitu, čímž nedojde k využití vlastní motivace a k dosažení všech předpokládaných efektů. Možnost neúčasti původně vybraného učitele - nemoc, rozvázání pracovního poměru apod. Preventivní opatření S jednotlivými učiteli, u kterých se předpokládá zapojení do stáží, je třeba vést osobní rozhovory, zjistit zájem o vlastní účast na stáži a jejich motivy. Pokud to podmínky školy dovolují, lze doporučit stanovení náhradníků. 8

9 Ad 1.3 Volba rozsahu a formy stáží Závisí především na dvou faktorech: na personálních a organizačních možnostech konkrétní školy; na zaměření firmy, jejím výrobním programu a možnostech. Ad 1.4 Organizační zajištění stáže Organizační zajištění je třeba připravit jak ve škole samotné, tak ve firmě. V obou případech je třeba myslet na přípravu stáží s dostatečným předstihem. Ve škole je vhodné zahrnout stáže do ročního organizačního plánu školy a směřovat je mimo dny školního vyučování, tedy do dnů prázdnin. Při jednání s firmou, která souhlasila s uskutečněním odborných stáží, je vhodné dohodnout: rozsah a formu stáže; obsahové zaměření - rámcový program stáže; časový harmonogram; personální zajištění ze strany firmy; předpokládané výstupy ze stáže. Při jednání se zástupci podniku se doporučuje projednat, jaká jsou očekávání školy, vysílající učitele na stáž, a jaká jsou očekávání firmy, která učitelům umožňuje realizovat odbornou stáž. Projednání konkrétních představ a podmínek by mělo vyústit v podpis Rámcové dohody o zajištění odborné stáže učitelů (viz příloha č. 1a metodiky). Pro následné stanovení konkrétních stážistů a termínů realizace stáží slouží Dodatek k rámcové dohodě (viz příloha č. 1b metodiky). Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel odborné stáže - podnik a jedno vysílající organizace - škola. V dalším kroku je možné projednat a schválit Plán realizace odborné stáže (viz příloha č. 2 metodiky). Dokument slouží pro ujasnění obsahu každého dne z celkového počtu dnů stáže. Cílem tohoto dokumentu je naplnění všech potřeb a požadavků pro obě zúčastněné strany (učitel - stážista x firma). Rizika související s organizačním zajištěním stáží: Riziko Neochota statutárních zástupců firmy podepsat rámcovou dohodu (dodatek). Není reálné dohodnout konkrétní plán realizace stáže. Preventivní opatření Nabídnout zástupcům firmy možnost úpravy dohody tak, aby respektovala jejich zájmy při zachování akceptovatelnosti pro veí školy. Za určitých podmínek se lze dohodnout na volném průběhu obsahu stáže s tím, že konkrétní domluva je ponechána stážistovi. 9

10 Ad 2. REALIZACE Ad 2.1 Program odborné stáže učitele v podniku Cílem realizace odborných stáží učitelů je získání informací a přímých zkušenosti z praxe se zaměřením: na tvrdé faktory technologie; finance; systémy řízení apod. na měkké faktory firemní kultura; vnitrofiremní komunikace; požadované kompetence - profily zaměstnanců; proces výběru zaměstnanců a specifika výběru absolventů apod. Základní rámec průběhu odborné stáže s možností úpravy podle specifik dané firmy - příklad: Úvodní rozhovor s majitelem / ředitelem / top manažerem podniku - strategie formy, produkty, hlavní trhy apod. Rozhovor s personalistou nebo jiným pověřeným pracovníkem - garantem / průvodcem učitele po dobu celé realizace stáže (v menších firmách se může jednat o ředitele, majitele) a) na začátku stáže podá informace k tématům: - lidské zdroje ve firmě; - životní cyklus zaměstnance (přijímání, adaptace, vzdělávání), specificky přijímaného absolventa střední odborné školy; - motivace a odměňování; - firemní kultura a komunikace a další. b) na konci stáže rozhovor zaměřen především: - na vyhodnocení stáže; - na projednání výstupů (včetně nakládání učitele se získanými informacemi); - na projednání možností další spolupráce se školou. Stínování zaměstnanců ve vybraných klíčových profesích dovoluje-li to organizace pracovního procesu ve firmě, je učitel - stážista seznámen přímo v běžném provozu zaměstnanci firmy s technologiemi, procesy, jednotlivými pracovišti (stínování). 10

11 Rámcový harmonogram realizace stáže - příklad pětiní stáže pro učitele odborných předmětů: Den Aktivita Rozsah Úvodní rozhovor s majitelem nebo zástupcem firmy 1 hodina Absolvování školení BOZP - proškolení pověřeným pracovníkem 1 hodina 1. Seznámení s výrobním programem, distribucí, marketingem a kontaktem se zákazníky 4 hodiny Zpracování získaných poznatků 2 hodiny Seznámení učitele s technikou, technologií, procesy pracoviště a pracovním provozem. U učitelů ekonomických předmětů seznámení s financemi, plánováním, distribucí, prostředím trhu apod. Zpracování získaných poznatků Rozhovor se zástupcem firmy - možnosti další spolupráce Zpracování získaných poznatků z celé stáže, tvorba prezentace 18 hodin 6 hodin 4 hodiny 4 hodiny Ad 2.2 Výstupy z realizované odborné stáže V průběhu realizace stáže a v jejím závěru vznikají materiály, které dokumentují průběh i obsah realizované stáže: může docházet k doplnění, popř. ke změnám v rámcové dohodě o zajištění odborné stáže, popř. ke změnám v dodatcích (přílohy č. 1a, 1b metodiky); může být doplňován a modifikován Plán realizace odborné stáže (příloha č. 2 metodiky); v Prezenční listině (příloha č. 3 metodiky) je vykazován počet dnů absolvované stáže u konkrétního podniku; na konci realizace stáže je prezenční listina podepsána pověřeným pracovníkem podniku, který tímto potvrdí celkový počet dnů realizované stáže; za účelem zpětné vazby lze využít dokument Dotazník spokojenosti učitele - účastníka odborné stáže s organizačním a obsahovým zajištěním stáže (příloha č. 4 metodiky); za účelem zpětné vazby lze podobně využít dokument Dotazník spokojenosti zástupce podniku (příloha č. 5); učitel - stážista může obdržet Osvědčení (příloha č. 6 metodiky) jako doklad o absolvování odborné stáže; důležitými výstupy jsou poznatky získané učitelem - stážistou zpracované tak, aby mohly být přeneseny dovnitř školy (např. do formy záznamů o technologických postupech, ve formě prezentací, fotodokumentace apod.). 11

12 Ad 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ Ad 3.1 Přenos získaných informací na žáky školy Základním předpokladem pro zajištění kvalitního přenosu získaných poznatků, dovedností, zkušeností do školy (na žáky i kolegy), je jejich cílený sběr, vyhodnocení - analýza, utřídění a formální zpracování do využitelné podoby (písemné i elektronické). Doporučený postup získání informací a předání těchto informací do školy: Sběr materiálů poskytnutých firmou: - reklamní materiály; - odborné materiály (zejména technická dokumentace); - fotografie a videomateriály vytvořené podnikem. Pořizování vlastní foto/video dokumentace (se svolením firmy). Tvorba vlastního písemného záznamu z každého dne absolvované stáže s cílem sumarizace informací pro tvorbu vlastní prezentace. Tvorba prezentace nejlépe v elektronické podobě pomocí SW aplikace PowerPoint, která bude popisovat jak tvrdé, tak i měkké faktory: - hlavní data o podniku; - vnitřní chod firmy - popis firemní kultury; - styl a struktura veí podniku; - aktuální pozice podniku; - další směřování firmy - strategický výhled; - přehled jednotlivých provozů podniku; - aktuální technické vybavení - novinky; - aktuální technologické vybavení - novinky; - způsob získávání zaměstnanců se specifickým zaměřením na zaměstnávání absolventů středních odborných škol; - pracovní podmínky na pozicích, na kterých se mohou uplatnit absolventi školy; - výhody poskytované podnikem zaměstnancům na pozicích, ve kterých se mohou uplatnit absolventi školy; - formy dalšího zvyšování kvalifikace zajišťované zaměstnavatelem; - další důležité informace. Zařazení poznatků a novinek přímo do výuky: - po projednání v předmětových komisích zapracování poznatků do školních vzdělávacích programů, tedy i do tematických plánů odborných předmětů a odborného výcviku; - schválení změny, zpracování a vydání aktualizovaného učebního textu. Po předání nových informací a poznatkům žákům, je možné zadat samostatnou práci žákům - vytvoření vlastních referátů, projektů a prezentací na zvolená témata. Zajištění krátkodobého vypůjčení mobilních technických zařízení z podniků, ve kterých byly stáže uskutečněny (finančně nedostupných a trvale nevyužitelných pro výuku nebo odborný výcvik) a jejich praktické představení ve výuce / při odborném výcviku. 12

13 Další možné návrhy na zapracování získaných zkušeností a poznatků do výuky: zaveí odborného semináře do výuky (nepovinného předmětu) na téma Moderní trendy a technologie v oboru ; zaveí praktické ukázky / výuky nejnovějších technologií v předmětu praxe; učitelem vytipovaný a pozvaný odborník z podniku prezentuje přímo ve vyučovacím procesu nejnovější technologie; možné využití prezentace pro žáky, která se uskuteční před plánovanou exkurzí v podniku (v rámci školního vzdělávacího programu je možno vyčlenit určitý počet hodin). Seznámení žáků s konkrétní firmou z blízkého regionu jim může pomoci nejen při výběru potenciálního zaměstnavatele, ale také při propojení teoretických a praktických poznatků při samotném studiu. Získané poznatky a zkušenosti je možné přenášet postupně na všechny žáky podle oborů a ročníků v odborných předmětech a při odborném výcviku, dále v některých teoretických předmětech (např. ekonomika, marketing, management, fiktivní firma, účetnictví, právní nauka, základy společenských věd). V návaznosti na obsah výuky je možné přenášet nové poznatky v časovém rozsahu několik minut, několik vyučovacích hodin nebo dnů. Nejefektivnější pro získání zkušeností žáků je uskutečnění odborné exkurze ve firmě, skupinová výuka přímo ve firmě nebo individuálním praxe ve firmě v rámci odborného výcviku. Ad 3.2 Přenos získaných informací na ostatní pracovníky školy Vytvořená prezentace (návrh obsahu viz výše) může sloužit také pro šíření informací mezi ostatní pracovníky školy - kolegy učitele a veí školy. Přenos poznatků je vhodné řešit na úrovni předmětových komisí. Představení prezentace by mělo být součástí skupinových setkávání učitelů odborných předmětů, odborného výcviku a veí školy. Lze doporučit i zpracování písemného komentáře k prezentaci, který bude k dispozici většímu počtu zájemců o získané informace ze stáží. Prezentaci i případný komentář nebo zprávu je vhodné poskytnout kolegům jak v písemné podobě (k nahlédnutí ve sborovně), tak v elektronické podobě (intranet). Díky následující diskusi, a po případné úpravě podkladů, může dojít ke schválení vhodných úprav ve výuce a k přenesení poznatků do dalších vyučovacích předmětů. Podobně by měly být zpřístupněny i další materiály poskytnuté podnikem (reklamní materiály, letáky, videa, případně poskytnutá dokumentace) i vlastní fotodokumentace. Nejlepší prezentace stážistů mohou prostřednictvím webových stránek sloužit jako metodický materiál pro široký okruh učitelů i další odborné veřejnosti. Ad 3.3 Návrhy rozvoje další spolupráce mezi školou a podnikem Dlouhodobý vztah mezi školou a firmou se většinou vytváří na základě získaných dobrých předchozích zkušeností a vzájemné prospěšnosti. Odborné stáže realizované učitelem na konkrétním pracovišti vhodného podniku jsou základní příležitostí pro budování těchto vztahů nejen na úrovni veí školy a firmy. Kontakt s firmou sice vzniká na oficiálním základě, ale důležitou podmínkou či přidanou hodnotou jeho úspěšného trvání je, aby přešel i do osobních kontaktů mezi konkrétními osobami. Dlouhodobé vztahy jsou perspektivní také mezi školou a bývalými absolventy. Veí firem má často zájem o vhodnou propagaci svých firem v prostorách škol - např. formou bannerů, nástěnek či umístěním výrobních vzorků firem ve škole. 13

14 V rámci navázaných sociálních partnerství firem a škol jsou firmy ochotné věnovat školám mimotoleranční výrobky firmy pro účely výuky. V případě zapojení samotných žáků do šíření povědomí o podniku formou zadání referátů, projektů či prezentací je pak vhodné zvážit vhodnou formu zpřístupnění těchto výstupů. Po ukončení stáží je vhodné vytvořit databázi prezentací jednotlivých firem, která se dá následně využít při prezentaci školy ( otevřených dveří, náborové akce) jako příklad konkrétní spolupráce školy s firmami. Další návrhy na rozvoj spolupráce mezi školou a podnikem: 1. Postupně provést firmou všechny učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku. 2. Zajistit setkávání zástupců firem s širším kolegiem školy (alespoň 2 x ročně) pro zajištění včasné a přímé zpětné vazby. 3. Zajistit krátkodobé exkurze pro pracovníky školy. 4. Zajistit krátkodobé exkurze pro žáky. Organizace jednoní exkurze pro vybrané žáky do podniku, kde budou učitelem - stážistou názorně a prakticky seznámeni s provozem a používanými technikami. 5. Organizovat kulaté stoly pro otevřenou diskuzi žáků a zástupců firem na téma nové technologie, finance, způsoby a systémy řízení, firemní kultura, proces a specifika výběru zaměstnanců, proces zaučení absolventů apod. 6. Zajistit realizaci (alespoň části) odborné praxe a odborného výcviku pro žáky - zajistit odborný dohled a individuální přístup k žákům ze strany kmenových zaměstnanců firmy. 7. Zapojit podniky do příprav a pořádání odborných soutěží. 8. V souladu s platnou legislativou zajistit odborníka z praxe do zkušební komise pro závěrečné zkoušky. 9. Zajistit prezentaci podniku, jeho produktů a služeb na akcích pořádaných školou, školním webu, výstavách apod. 10. Prezentovat partnerskou firmu formou výstupů (prezentací) ze stáží rovněž na společenských, sportovních nebo odborných akcích pořádaných školou. Širší využití prezentací bude stimulovat firmy k aktualizaci prezentovaných informací, tedy k pokračování realizace stáží pedagogů. 11. Spolupracovat na společných projektech (škola - firma). 12. Zajistit přenos informací i do podniku - výměna informací o novinkách. 13. Zajistit společný postup při úpravě školních vzdělávacích programů, zohledňujících potřeby podniků, s cílem odborné přípravy budoucích zaměstnanců podniků tzv. na míru ; zajistit tedy spoluúčast firem na tvorbě učebních plánů odborných předmětů (co učit, které části odborných předmětů lze vynechat, na které nové trendy a technologie klást důraz). 14. Organizovat odborná školení a vzdělávací akce za spoluúčasti odborníků z podniku. 15. Organizovat vzdělávání pracovníků podniku na půdě školy učiteli dle potřeb a požadavků podniku (celoživotní vzdělávání - vzdělávání dospělých). 16. Spoluúčast podniku na vytvoření stipendijního řádu pro žáky školy. 17. Vytipovat talentované žáky školy pro získání případné finanční podpory z firmy nebo přednostního zaměstnání. 18. Nabídnout pomoc školy při naplňování výrobního programu partnerského podniku: zajištění provádění jednoduchých prací, které nejsou pro podnik efektivní, jednorázová výpomoc apod. 19. Projednat možnosti sponzorování školy podnikem v oblasti finanční, materiální, technické (v případě pořizování nové techniky nebo technologie související s výrobním programem podniku). 14

15 ZNÁZORNĚNÍ PROCESU ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE V PODNIKU 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE 1.1 Výběr firem vhodných pro stáže 1.2 Výběr učitelů - účastníků stáží 1.3 Volba rozsahu a formy stáží 1.4 Organizační zajištění stáže 2. REALIZACE 2.1 Program odborné stáže učitele v podniku 2.2 Výstupy z realizované odborné stáže 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ 3.1 Přenos získaných informací na žáky školy 3.2 Přenos získaných informací na ostatní pracovníky školy 3.3 Návrhy rozvoje další spolupráce mezi školou a podnikem VI. KOMENTÁŘE, POSTŘEHY A DALŠÍ DOPORUČENÍ Vzájemná spolupráce mezi školou a podnikem je ve většině případů iniciována ze strany školy. Ta musí přesvědčovat druhou stranu o výhodnosti spolupráce a vzájemné prospěšnosti, argumentace o lépe připravených absolventech právě pro jejich firmu nemusí být dostačující. Školy většinou mnoho od firem požadují, ale jen těžce hledají, čím do partnerského vztahu přispět. Firmy očekávají větší aktivitu ze strany školy směrem k jejich podniku. V průběhu stáží může škola získat pro výuku odborné pracovníky z firem, kteří z pohledu svých pracovních pozic přímo i nepřímo předávají žákům velmi cenné a konkrétní poznatky (technolog, mistr, seřizovač, pracovník kontroly). Pro přípravu i organizaci odborné stáže se osvědčil pracovník, který má těsný vztah k odbornému výcviku, firmám a sociálním partnerům školy - tedy vedoucí učitel odborného výcviku (zástupce ředitele pro praktické vyučování). Rámcový harmonogram realizace stáže je vhodný zejména pro seznámení s firmou a jako návod zvláště pro začínajícího učitele. Zkušenější učitelé - stážisté by měli mít možnost vybrat si konkrétní cíle (zařízení, technologii), s možností zaměřit se třeba jen na jednu oblast činnosti. Vhodná je také doporučená osnova příprav (očekávání) před vlastní stáží jak ze strany stážisty (školy), tak ze strany podniku včetně přípravy (proškolení) zaměstnanců k realizaci stáže. Vytýčení jasných cílů obou stran je přínosem. Firmám lze nabídnout vytvoření metodiky (školou) pro odborné praxe žáků ve firmách, do nichž by mohli po dokončení studia nastoupit. Už v průběhu studia by si mohli ve firmě projít jakési kolečko a po nástupu do zaměstnání by nepřicházeli do nového prostředí, ale bez větších problémů by se mohli přímo zapojit do výrobního procesu. 15

16 VII. ZÁVĚR Jak bylo napsáno v úvodu, metodika odborných stáží v podnicích byla vytvořena, ověřena a na základě poznatků z praxe doplněna v rámci projektu Propojení odborného školství s praxí, který byl financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na ověřování metodiky se podílelo celkem 54 stážistů z 18 středních škol Zlínského kraje. Nositel projektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, účastníci stáží i všechny další osoby, které se podílely nejen na realizaci zmíněného projektu, ale i tvorbě této metodiky, jsou přesvědčeni, že poznatky z projektu v návaznosti na inovovanou metodiku budou sloužit pro další potřeby středních odborných škol i podniků nejen ve Zlínském kraji. Metodika by měla fungovat především jako návod pro realizaci dalších stáží ve vybraných podnicích pro učitele středních odborných škol. Na závěr patří poděkování všem zúčastněným subjektům i osobám, kteří zapojením se do projektu Propojení odborného školství s praxí pomohli při ověřování možných forem spolupráce škol a firem. Učitelé, kteří participovali na realizaci projektu, jsou připraveni předávat své zkušenosti a nové informace tak, aby se pozitivní dopady realizace projektu projevily u cílové skupiny - žáků školy. 16

17 Příloha č. 1a RÁMCOVÁ DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE UČITELŮ Smluvní strany: Název školy se sídlem: adresa školy IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně jedné jako vysílající organizace - škola (dále také jen škola ) a Název podniku se sídlem: adresa podniku IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně druhé jako poskytovatel odborné stáže - podnik (dále také jen podnik ) uzavřely níže uveého dne, měsíce a roku následující dohodu: I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody o zajištění odborné stáže učitelů, (dále jen dohoda ) v jejímž rámci má dojít ke zkvalitnění odborného vzdělávání ve středních školách. 2. Smluvní strany se dohodou zavazují ke vzájemné spolupráci. 3. Tato dohoda obsahuje rámcové podmínky pro realizaci jednotlivých odborných stáží učitelů (dále také jen stáž ). II. Předmět dohody o zajištění odborné stáže učitelů Poskytovatel odborné stáže - podnik se po dobu účinnosti této dohody zavazuje zajišťovat pro vysílající organizaci - školu realizaci jednotlivých odborných stáží učitelů. III. Termín a rozsah poskytovaných služeb 1. Stáže budou probíhat v termínech dohodnutých mezi podnikem a školou, specifikovaných v dodatku. 2. K posunu termínu realizace odborné stáže může dojít na základě vzájemné dohody smluvních stran, přičemž nejzazší termín konce realizace stáže je dán datem dd.mm.rrrr. Jako postačující je brána ústní dohoda zástupců smluvních stran. 3. Každý stážista může u podniku realizovat odbornou stáž v maximální délce 15 dnů. Do doby realizace stáže v podniku se započítává také doba potřebná učitelem - stážistou k tvorbě zápisu z realizované stáže. 4. Konkrétní dny realizované odborné stáže v podniku v praxi budou doloženy formou podepsané Prezenční listiny vyplněné učitelem a potvrzené zástupcem podniku.

18 IV. Povinnosti vysílající organizace - školy 1. Vyslat učitele jmenované ve II. článku do podniku na odbornou stáž v termínu stanoveném dohodou. 2. V dostatečném předstihu před nástupem učitele na odbornou stáž zajistit předání všech relevantních informací získaných od podniku vysílanému učiteli. 3. Zajistit, aby měl učitel před nástupem na stáž sjednánu individuální pojistku pro případ škody způsobené na majetku či zdraví třetí osobě, a to na celou dobu průběhu realizace stáže v podniku. 4. Předejít možnému nesjednání výše uveého pojištění učiteli, a to zajištěním finanční kompenzace nákladů spojených se sjednáním pojištění učiteli. 5. Zajistit takové nakládání se získanými informacemi, aby nedošlo k poškození dobrého jména poskytovatele odborné stáže - podniku. Konzultovat s pověřeným pracovníkem podniku veškeré kroky a aktivity související s veřejnou publicitou získaných informací. 6. V případě vlastního pořizování fotodokumentace stážistou škola zajistí, aby veškeré výstupy, ve kterých bude daná fotodokumentace použita, byly schváleny pověřenou osobou poskytovatele odborné stáže - podnikem. 7. Využít výstupy a dokumenty získané a zpracované učitelem - stážistou ke zkvalitnění vlastního odborného vzdělávání poskytovaného žákům školy. Jiné použití výstupů školou může být realizováno jedině se souhlasem podniku. 8. Na žádost poskytovatele odborné stáže - podniku zajistit na svých webových stránkách umístění krátké informace a odkazu na webové stránky podniku či umístění jiné vhodné formy informace a poděkování za možnost realizace stáže v podniku. V. Povinnosti poskytovatele odborné stáže - podniku 1. Realizovat pro učitele odbornou stáž ve vlastních prostorách a provozech podniku. 2. Provést odbornou stáž v plném rozsahu dle předem dohodnuté struktury, se kterou byl učitel seznámen. 3. Prokazatelně seznámit účastníky odborné stáže s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k odborné stáži, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé stáže. 4. Vybavit učitele - stážistu potřebnými a vyžadovanými ochrannými pracovními pomůckami a materiály na svůj náklad. 5. Počínat si při realizaci stáží dle této dohody tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a průběžně činit opatření potřebná k odvrácení případně hrozící škody nebo jejímu zmírnění. Podnik je povinen neprodleně informovat školu o všech okolnostech, které by mohly vést ke vzniku škody. 6. V průběhu stáže potvrdit prokazatelně evici docházky stážistů, která bude po ukončení stáže vyplněna, podepsána odpovědnou osobou a předána vysílající organizaci - škole. 7. Neprodleně informovat kontaktní osobu školy, pokud učitel - stážista nenastoupí ve stanovené době na sjednanou odbornou stáž. 8. Používat údaje o stážistech poskytnuté školou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 9. Umožnit stážistům pořizování vlastní fotodokumentace v mezích a za podmínek stanovených odpovědným pracovníkem podniku. Podnik stážistu obeznámí s podmínkami, za jakých bude moci sám pořizovat fotodokumentaci i to, jak s takto získanými materiály bude moci naložit. Tímto není omezena možnost podniku vybavit stážistu vlastní fotodokumentací či PR předměty v potřebném rozsahu namísto pořizování vlastní fotodokumentace.

19 VI. Doba platnosti dohody o zajištění odborné stáže učitelů 1. Doba účinnosti této dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dnem ukončení realizace odborné stáže učitele. 2. Tato dohoda může být ukončena: a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena, b) písemnou dohodou obou stran, c) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou podstatnou povinnost uveou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 3. Odstoupení je platné a účinné ke dni oznámení o doručení. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. VII. Cena za zajištění stáže učitelů 1. Z realizace této dohody neplynou ani jedné smluvní straně žádné finanční nároky, ani závazky vůči druhé smluvní straně, ani žádné třetí osobě. Stáže jsou v rámci dané smlouvy poskytovány bezúplatně a dobrovolně. 2. V případě, že podnik bude chtít ocenit práci odveou učitelem - stážistou, bude tato skutečnost řešena mimo tuto smlouvu vlastním uzavřením smluvního vztahu s konkrétním učitelem - stážistou. 3. Případné náklady vzniklé učiteli - stážistovi za dopravné, stravné či ubytování, případně nocležné, jsou jemu hrazeny přímo zaměstnavatelem. Škola hradí učiteli - stážistovi cestovní náhrady dle platných právních předpisů. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Otázky v této dohodě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími, vždy v platném znění. 2. Obě strany se zavazují, že během plnění této dohody i po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním této dohody. 3. Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel odborné stáže - podnik a jedno vysílající organizace - škola. 4. Dohoda může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, pokud není v této dohodě specifikováno jinak. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto dohodou. 5. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany prohlašují, že si text dohody řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem; dohoda nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto dohodu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy. V místo dne dd.mm.rrrr V místo dne dd.mm.rrrr vysílající organizace - škola poskytovatel odborné stáže - podnik

20 Příloha č. 1b DODATEK K RÁMCOVÉ DOHODĚ O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE UCITELŮ Smluvní strany: Název školy se sídlem: adresa školy IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně jedné jako vysílající organizace - škola (dále také jen škola ) a Název podniku se sídlem: adresa podniku IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně druhé jako poskytovatel odborné stáže - podnik (dále také jen podnik ) uzavřely níže uveého dne, měsíce a roku následující DODATEK Č. X I. Předmět dohody o zajištění odborné stáže učitelů 1. K odborné stáži je za školu vyslán/a: a. Jméno Příjmení, pozice, tel.: xxx xxx xxx, xxx b. c. II. Termín a rozsah poskytovaných služeb 1. K zajištění odborné stáže dojde v termínu od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr. 2. Smluvní strany se dohodly na následujícím vymezení varianty odborné stáže: V místo dne dd.mm.rrrr V místo dne dd.mm.rrrr vysílající organizace - škola poskytovatel odborné stáže - podnik

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem Koncepční studie POSPOLU

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem Koncepční studie POSPOLU Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem Koncepční studie POSPOLU Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Mgr. Gabriela Poláková, 2012 Obsah PŘEDMLUVA... 3 ÚVOD... 4 Odborné praktické vzdělávání v oboru sociální činnost... 5 1. Organizace vzdělávání oboru

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Příručka pro žadatele a příjemce

Příručka pro žadatele a příjemce Příloha č. 1 Výzvy č. 56 OP VK Příručka pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 9. 4. 2015 DATUM ÚČINNOSTI:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci Programu podpory environmentálního

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP schválen dne 31.8.2012 Mgr. Josef Slovák ředitel školy Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Centrum ekonomických a právních studií MU. Metodická příručka

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Centrum ekonomických a právních studií MU. Metodická příručka MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Centrum ekonomických a právních studií MU Metodická příručka Brno 2010 2 OBSAH PŘEDMLUVA... 6 1 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST PROJEKTU... 8 1.1 Publicita... 8 1.1.1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více