METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH"

Transkript

1 METODIKA ODBORNÝCH STÁŽÍ PEDAGOGŮ V PODNICÍCH Uherský Brod, květen 2012

2 Obsah: I. ÚVOD A CÍL METODIKY 3 II. VÝCHODISKA 3 III. ROZSAH STÁŽÍ 5 IV. FORMY STÁŽÍ 5 V. PRŮBĚH REALIZACE STÁŽÍ 7 VI. KOMENTÁŘE, POSTŘEHY, DOPORUČENÍ 15 VII. ZÁVĚR 16 Přílohy: 1a Rámcová dohoda 1b Dodatek k rámcové dohodě 2 Plán realizace odborné stáže 3 Prezenční listina 4 Dotazník spokojenosti - učitel 5 Dotazník spokojenosti - zástupce podniku 6 Osvědčení

3 I. ÚVOD A CÍL METODIKY Předkládaná metodika stáží učitelů středních odborných škol ve firmách a podnicích byla vytvořena v rámci projektu Propojení odborného školství s praxí. Nositelem projektu byla Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod. Projekt byl financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodika byla vytvořena dodavatelem společností RPIC-ViP s.r.o., následně ověřena v praxi prostřednictvím realizace 15 - ti ních stáží učitelů středních odborných škol Zlínského kraje ve vybraných podnicích a na základě získaných poznatků byla upravena do podoby, která je předkládána k dalšímu využití školám jako metodický materiál při přípravě a realizaci odborných stáží. V průběhu realizace projektu Propojení odborného školství s praxí se prokázalo, že stáže učitelů ve firmách jsou funkčním prostředkem prohlubování spolupráce mezi vzdělávací a zaměstnavatelskou sférou. Přínosem realizace odborných stáží je zejména: 1. zvýšení odborných kompetencí učitelů absolvujících stáže; 2. přenos nejnovějších poznatků a informací z podnikové praxe do výuky ve středních odborných školách. Cílem metodiky je tedy pomoci středním odborným školám realizovat odborné stáže učitelů v podnicích jako důležitou formu rozvoje pravidelné spolupráce škol a firem. Záměrem tvůrců předkládané metodiky je především: 1. poskytnout metodickou podporu při přípravě a realizaci stáží pedagogických pracovníků v podnicích; 2. pomoci vyvarovat se nefunkčních postupů (po zkušenostech z projektu); 3. pomoci přizpůsobit průběh stáží konkrétním potřebám dané školy. II. VÝCHODISKA Kvalitní dlouhodobý vztah a spolupráci mezi školou a podnikem je potřebné budovat na principu oboustranné prospěšnosti. Řada firem si dnes již uvědomuje, že spolupodílení se na kvalitní přípravě žáků se jim vyplatí a vrátí třeba tím, že získají absolventy lépe připravené pro praxi a motivované k práci pro svého zaměstnavatele. Tyto firmy považují spolupráci se školami za prospěšnou i z hlediska propagace firmy. Školy tedy v současnosti nacházejí v podnikové sféře partnery pro spolupráci a zkušenosti ukazují, že většina firem považuje spolupráci s odbornými školami za vysoce prospěšnou. Zájem o propojení odborného školství a praxe je na obou zúčastněných stranách. Co v současné době nabízí škola firmě? určitý počet teoreticky připravených žáků a absolventů, ovšem často s malými zkušenostmi s provozem firem v reálném tržním prostředí; řadu možností spolupodílet se na konkrétní odborné přípravě budoucích absolventů, ovlivňovat zaměření vzdělávacích programů s ohledem na potřeby praxe, participovat na přípravě a realizaci závěrečných zkoušek; možnosti v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců firem; spolupráci při náboru uchazečů v oborech nedostatkových na trhu práce. 3

4 Co škola očekává od firmy? spolupráci v oblasti odborného výcviku a odborné praxe žáků s důrazem na získání zkušeností žáků s reálným provozem při plnění podmínek vzdělávacího programu; participaci na tvorbě školních vzdělávacích programů a následnou evaluaci obsahu školních vzdělávacích programů, spolupráci při organizování soutěží, zadání závěrečných zkoušek, účast odborníka z praxe u závěrečných zkoušek; odborné exkurze a odborné stáže žáků v podnicích, odborná školení pro učitele; spolupráci v kariérovém poraství. Stáž učitelů ve firmách jako významná forma spolupráce: je důležitým zdrojem aktuálních informací z praxe; umožňuje profesionální rozvoj učitelů; je přínosem pro odborné vzdělávání žáků. Cíl střední odborné školy vysílající učitele na odbornou stáž: Zvyšovat kompetence učitelů a zvyšovat tak kvalitu odborného vzdělávání: na vstupu je žák; na výstupu je absolvent, dobře připravený pro praxi; učitel vystupuje jako kouč a prostředník. Cíl podniku, poskytujícího odbornou stáž učitelům: V budoucích absolventech škol získat kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu s přehledem a vědomostmi: o dění a vývoji oboru v podnikové praxi; o aktuální situaci na trhu; o nejnovějších trendech v oblasti techniky, technologie, systému řízení a veí lidí. 4

5 III. ROZSAH STÁŽÍ Vhodná délka odborné stáže 1 učitele činí 5-15 dnů. Forma délky stáže (vždy celkem 8 pracovních hodin/): 6 hodin stáže v podniku + 2 hodiny zpracování poznatků učitelem (realizace buď ve firmě, nebo mimo ni). IV. FORMY STÁŽÍ Forma stáže podle počtu podniků, u kterých učitel stáž absolvuje: 1. Stáž realizovaná u 1 podniku: a) týní varianta (5 dnů po sobě) b) 1 ní varianta 2. Stáž realizovaná ve více různých podnicích (pouze při delší, než pětiní stáži): a) týní varianta b) stáž realizovaná ve 3 různých podnicích - 1 ní varianta Ad 1. a) Stáž realizovaná u 1 podniku - týní varianta týní varianta (5 dnů po sobě), a to v délce 6 hodin stáže + 2hodin zpracování poznatků (tý odborné stáže učitele realizovat v době prázdnin). Grafické znázornění Ad 1. b) Stáž realizovaná u 1 podniku - 1 ní varianta každý určený 1 v týdnu (např. pátek). Grafické znázornění

6 Ad 2. a) Stáž realizovaná ve 3 různých podnicích - týní varianta ve 3 různých obdobích, např. 1. tý firma A, 2. tý firma B a 3. tý firma C. Grafické znázornění týní varianta (5 dnů po sobě), a to v délce 6 hodin stáže + 2 hodiny zpracování poznatků, protože tato varianta přináší možnost využití 12 dnů studijního volna, které je soustředěno na podzimní prázdniny a jarní prázdniny a zbývající 1 tý nepřítomnosti pak nenaruší významně výuku ve škole. Nejčastěji realizovaná varianta, stáž u více firem s příbuzným výrobním programem se z hlediska stážistů jeví jako nejpřínosnější: možnost porovnání různých výrobních technologií a strojního vybavení; možnost porovnání různého managementu jednotlivých firem; porovnání organizace výrobních procesů. Ad 2. b) Stáž realizovaná ve 3 různých podnicích - 1 ní varianta každý určený 1 (např. pátek) v týdnu; 5 x u firmy A, 5 x u firmy B a 5 x u firmy C. Grafické znázornění zcela individuálně dohodnutých dnů realizace stáže (určené dny - nepravidelně), 5 x u firmy A, 5 x u firmy B a 5 x u firmy C. Grafické znázornění V individuálních/vhodných případech lze kombinovat všechny výše uveé varianty. Cílem je efektivní využití všech 15 dnů odborné stáže při respektování podmínek vhodných jak na straně učitele a veí školy, tak zejména na straně podniku. 6

7 V. PRŮBĚH REALIZACE STÁŽÍ Průběh realizace odborné stáže učitele se dělí do 3 fází: Tři fáze průběhu odborné stáže učitele 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE 2. REALIZACE 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE 1.1 Výběr firem vhodných pro stáže 1.2 Výběr učitelů - účastníků stáží 1.3 Volba rozsahu a formy stáží 1.4 Organizační zajištění stáže 2. REALIZACE 2.1 Program odborné stáže učitele v podniku 2.2 Výstupy z realizované odborné stáže 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ 3.1 Přenos získaných informací na žáky školy 3.2 Přenos získaných informací na ostatní pracovníky školy 3.3 Návrhy rozvoje další spolupráce mezi školou a podnikem Ad 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE Ad 1.1 Výběr firem vhodných pro stáže Střední odborné školy v současnosti mají vybudováno a dále rozvíjejí sociální partnerství školy s firmami převážně ve svém okolí a v návaznosti na své oborové zaměření. Návaznost na tyto partnerské vztahy je při výběru firem pro stáže, při samotné přípravě stáží a při jejich realizaci jednoznačnou výhodou a zefektivňuje všechny přípravné i realizační procesy. Střední odborná škola si tedy dle možností volí podnik, který je jejím sociálním partnerem a participuje na tvorbě školních vzdělávacích programů, zadání závěrečných zkoušek, zadání profilové části maturitní zkoušky, zadání odborných soutěží apod. Iniciovat stáže a oslovit firmy je záležitostí školy. Škola efektivněji provede výběr firmy s ohledem na své potřeby. Kromě toho firmy se soustředí především na svůj výrobní program, nebývají proto iniciátory rozšíření stávající spolupráce nebo navázání nové. Pokud však škola projeví aktivitu a zájem v tomto směru, zpravidla není ze strany podnikového partnera odmítnuta. 7

8 Rizika související s výběrem firem pro stáže: Riziko Odmítnutí ze strany firmy. Výběr nevhodných firem vzhledem k potřebám konkrétních učitelů - stážistů (pracoviště ne zcela odpovídají potřebě získání konkrétních znalostí, dovedností a zkušeností konkrétního učitele). Preventivní opatření Dobrým předpokladem pro úspěšné sjednávání stáží je navázání na již existující a fungující vazby mezi školou a firmou. Při výběru učitelů a firem je vhodné využít nejen kontakty veí školy na firmy, ale i přímé kontakty jednotlivých učitelů. Při výběru firem vhodných pro stáže je dobré mít na zřeteli: ve kterých podnicích žáci školy nejčastěji nacházejí svá pracovní uplatnění; jaké dovednosti a schopnosti nejčastěji scházejí absolventům středních odborných škol při hledání uplatnění v podnicích; jaké informace škole chybí, aby mohla svým žákům více přiblížit potřeby zaměstnavatelů; preference školy v zaměření stáží pro své učitele; preference konkrétních učitelů v zaměření stáží. Ad 1.2 Výběr učitelů - účastníků stáží Je zřejmé, že na stáže budou vysíláni učitelé odborných předmětů a učitelé praktického vyučování a odborného výcviku. Výběru vhodných učitelů pro stáže je třeba věnovat velkou pozornost, aby stáže přinesly potřebný efekt pro učitele samotného a především pro zkvalitnění vzdělávání. Je proto třeba předem zvážit, zda výrobní program a zaměření firmy odpovídá skutečnému zaměření výuky učitele. Ředitel školy by také neměl podcenit otázku motivace učitelů - předpokladem pro efektivitu stáží je, že účastník stáže je přesvědčen o přínosech absolvované aktivity pro svůj vlastní rozvoj i pro výuku. Učitel, který není přesvědčen o prospěšnosti této formy spolupráce škola - firma, popř. není přesvědčen o prospěšnosti své stáže v konkrétní firmě, nenaplní předpokládané efekty plynoucí z procesu přenosu získaných poznatků a zkušeností na žáky a další pedagogické pracovníky školy - kdo nehoří, nemůže zapalovat. Rizika související s výběrem učitelů - stážistů: Riziko Na stáž je vyslán učitel bez skutečného zájmu o tuto aktivitu, čímž nedojde k využití vlastní motivace a k dosažení všech předpokládaných efektů. Možnost neúčasti původně vybraného učitele - nemoc, rozvázání pracovního poměru apod. Preventivní opatření S jednotlivými učiteli, u kterých se předpokládá zapojení do stáží, je třeba vést osobní rozhovory, zjistit zájem o vlastní účast na stáži a jejich motivy. Pokud to podmínky školy dovolují, lze doporučit stanovení náhradníků. 8

9 Ad 1.3 Volba rozsahu a formy stáží Závisí především na dvou faktorech: na personálních a organizačních možnostech konkrétní školy; na zaměření firmy, jejím výrobním programu a možnostech. Ad 1.4 Organizační zajištění stáže Organizační zajištění je třeba připravit jak ve škole samotné, tak ve firmě. V obou případech je třeba myslet na přípravu stáží s dostatečným předstihem. Ve škole je vhodné zahrnout stáže do ročního organizačního plánu školy a směřovat je mimo dny školního vyučování, tedy do dnů prázdnin. Při jednání s firmou, která souhlasila s uskutečněním odborných stáží, je vhodné dohodnout: rozsah a formu stáže; obsahové zaměření - rámcový program stáže; časový harmonogram; personální zajištění ze strany firmy; předpokládané výstupy ze stáže. Při jednání se zástupci podniku se doporučuje projednat, jaká jsou očekávání školy, vysílající učitele na stáž, a jaká jsou očekávání firmy, která učitelům umožňuje realizovat odbornou stáž. Projednání konkrétních představ a podmínek by mělo vyústit v podpis Rámcové dohody o zajištění odborné stáže učitelů (viz příloha č. 1a metodiky). Pro následné stanovení konkrétních stážistů a termínů realizace stáží slouží Dodatek k rámcové dohodě (viz příloha č. 1b metodiky). Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel odborné stáže - podnik a jedno vysílající organizace - škola. V dalším kroku je možné projednat a schválit Plán realizace odborné stáže (viz příloha č. 2 metodiky). Dokument slouží pro ujasnění obsahu každého dne z celkového počtu dnů stáže. Cílem tohoto dokumentu je naplnění všech potřeb a požadavků pro obě zúčastněné strany (učitel - stážista x firma). Rizika související s organizačním zajištěním stáží: Riziko Neochota statutárních zástupců firmy podepsat rámcovou dohodu (dodatek). Není reálné dohodnout konkrétní plán realizace stáže. Preventivní opatření Nabídnout zástupcům firmy možnost úpravy dohody tak, aby respektovala jejich zájmy při zachování akceptovatelnosti pro veí školy. Za určitých podmínek se lze dohodnout na volném průběhu obsahu stáže s tím, že konkrétní domluva je ponechána stážistovi. 9

10 Ad 2. REALIZACE Ad 2.1 Program odborné stáže učitele v podniku Cílem realizace odborných stáží učitelů je získání informací a přímých zkušenosti z praxe se zaměřením: na tvrdé faktory technologie; finance; systémy řízení apod. na měkké faktory firemní kultura; vnitrofiremní komunikace; požadované kompetence - profily zaměstnanců; proces výběru zaměstnanců a specifika výběru absolventů apod. Základní rámec průběhu odborné stáže s možností úpravy podle specifik dané firmy - příklad: Úvodní rozhovor s majitelem / ředitelem / top manažerem podniku - strategie formy, produkty, hlavní trhy apod. Rozhovor s personalistou nebo jiným pověřeným pracovníkem - garantem / průvodcem učitele po dobu celé realizace stáže (v menších firmách se může jednat o ředitele, majitele) a) na začátku stáže podá informace k tématům: - lidské zdroje ve firmě; - životní cyklus zaměstnance (přijímání, adaptace, vzdělávání), specificky přijímaného absolventa střední odborné školy; - motivace a odměňování; - firemní kultura a komunikace a další. b) na konci stáže rozhovor zaměřen především: - na vyhodnocení stáže; - na projednání výstupů (včetně nakládání učitele se získanými informacemi); - na projednání možností další spolupráce se školou. Stínování zaměstnanců ve vybraných klíčových profesích dovoluje-li to organizace pracovního procesu ve firmě, je učitel - stážista seznámen přímo v běžném provozu zaměstnanci firmy s technologiemi, procesy, jednotlivými pracovišti (stínování). 10

11 Rámcový harmonogram realizace stáže - příklad pětiní stáže pro učitele odborných předmětů: Den Aktivita Rozsah Úvodní rozhovor s majitelem nebo zástupcem firmy 1 hodina Absolvování školení BOZP - proškolení pověřeným pracovníkem 1 hodina 1. Seznámení s výrobním programem, distribucí, marketingem a kontaktem se zákazníky 4 hodiny Zpracování získaných poznatků 2 hodiny Seznámení učitele s technikou, technologií, procesy pracoviště a pracovním provozem. U učitelů ekonomických předmětů seznámení s financemi, plánováním, distribucí, prostředím trhu apod. Zpracování získaných poznatků Rozhovor se zástupcem firmy - možnosti další spolupráce Zpracování získaných poznatků z celé stáže, tvorba prezentace 18 hodin 6 hodin 4 hodiny 4 hodiny Ad 2.2 Výstupy z realizované odborné stáže V průběhu realizace stáže a v jejím závěru vznikají materiály, které dokumentují průběh i obsah realizované stáže: může docházet k doplnění, popř. ke změnám v rámcové dohodě o zajištění odborné stáže, popř. ke změnám v dodatcích (přílohy č. 1a, 1b metodiky); může být doplňován a modifikován Plán realizace odborné stáže (příloha č. 2 metodiky); v Prezenční listině (příloha č. 3 metodiky) je vykazován počet dnů absolvované stáže u konkrétního podniku; na konci realizace stáže je prezenční listina podepsána pověřeným pracovníkem podniku, který tímto potvrdí celkový počet dnů realizované stáže; za účelem zpětné vazby lze využít dokument Dotazník spokojenosti učitele - účastníka odborné stáže s organizačním a obsahovým zajištěním stáže (příloha č. 4 metodiky); za účelem zpětné vazby lze podobně využít dokument Dotazník spokojenosti zástupce podniku (příloha č. 5); učitel - stážista může obdržet Osvědčení (příloha č. 6 metodiky) jako doklad o absolvování odborné stáže; důležitými výstupy jsou poznatky získané učitelem - stážistou zpracované tak, aby mohly být přeneseny dovnitř školy (např. do formy záznamů o technologických postupech, ve formě prezentací, fotodokumentace apod.). 11

12 Ad 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ Ad 3.1 Přenos získaných informací na žáky školy Základním předpokladem pro zajištění kvalitního přenosu získaných poznatků, dovedností, zkušeností do školy (na žáky i kolegy), je jejich cílený sběr, vyhodnocení - analýza, utřídění a formální zpracování do využitelné podoby (písemné i elektronické). Doporučený postup získání informací a předání těchto informací do školy: Sběr materiálů poskytnutých firmou: - reklamní materiály; - odborné materiály (zejména technická dokumentace); - fotografie a videomateriály vytvořené podnikem. Pořizování vlastní foto/video dokumentace (se svolením firmy). Tvorba vlastního písemného záznamu z každého dne absolvované stáže s cílem sumarizace informací pro tvorbu vlastní prezentace. Tvorba prezentace nejlépe v elektronické podobě pomocí SW aplikace PowerPoint, která bude popisovat jak tvrdé, tak i měkké faktory: - hlavní data o podniku; - vnitřní chod firmy - popis firemní kultury; - styl a struktura veí podniku; - aktuální pozice podniku; - další směřování firmy - strategický výhled; - přehled jednotlivých provozů podniku; - aktuální technické vybavení - novinky; - aktuální technologické vybavení - novinky; - způsob získávání zaměstnanců se specifickým zaměřením na zaměstnávání absolventů středních odborných škol; - pracovní podmínky na pozicích, na kterých se mohou uplatnit absolventi školy; - výhody poskytované podnikem zaměstnancům na pozicích, ve kterých se mohou uplatnit absolventi školy; - formy dalšího zvyšování kvalifikace zajišťované zaměstnavatelem; - další důležité informace. Zařazení poznatků a novinek přímo do výuky: - po projednání v předmětových komisích zapracování poznatků do školních vzdělávacích programů, tedy i do tematických plánů odborných předmětů a odborného výcviku; - schválení změny, zpracování a vydání aktualizovaného učebního textu. Po předání nových informací a poznatkům žákům, je možné zadat samostatnou práci žákům - vytvoření vlastních referátů, projektů a prezentací na zvolená témata. Zajištění krátkodobého vypůjčení mobilních technických zařízení z podniků, ve kterých byly stáže uskutečněny (finančně nedostupných a trvale nevyužitelných pro výuku nebo odborný výcvik) a jejich praktické představení ve výuce / při odborném výcviku. 12

13 Další možné návrhy na zapracování získaných zkušeností a poznatků do výuky: zaveí odborného semináře do výuky (nepovinného předmětu) na téma Moderní trendy a technologie v oboru ; zaveí praktické ukázky / výuky nejnovějších technologií v předmětu praxe; učitelem vytipovaný a pozvaný odborník z podniku prezentuje přímo ve vyučovacím procesu nejnovější technologie; možné využití prezentace pro žáky, která se uskuteční před plánovanou exkurzí v podniku (v rámci školního vzdělávacího programu je možno vyčlenit určitý počet hodin). Seznámení žáků s konkrétní firmou z blízkého regionu jim může pomoci nejen při výběru potenciálního zaměstnavatele, ale také při propojení teoretických a praktických poznatků při samotném studiu. Získané poznatky a zkušenosti je možné přenášet postupně na všechny žáky podle oborů a ročníků v odborných předmětech a při odborném výcviku, dále v některých teoretických předmětech (např. ekonomika, marketing, management, fiktivní firma, účetnictví, právní nauka, základy společenských věd). V návaznosti na obsah výuky je možné přenášet nové poznatky v časovém rozsahu několik minut, několik vyučovacích hodin nebo dnů. Nejefektivnější pro získání zkušeností žáků je uskutečnění odborné exkurze ve firmě, skupinová výuka přímo ve firmě nebo individuálním praxe ve firmě v rámci odborného výcviku. Ad 3.2 Přenos získaných informací na ostatní pracovníky školy Vytvořená prezentace (návrh obsahu viz výše) může sloužit také pro šíření informací mezi ostatní pracovníky školy - kolegy učitele a veí školy. Přenos poznatků je vhodné řešit na úrovni předmětových komisí. Představení prezentace by mělo být součástí skupinových setkávání učitelů odborných předmětů, odborného výcviku a veí školy. Lze doporučit i zpracování písemného komentáře k prezentaci, který bude k dispozici většímu počtu zájemců o získané informace ze stáží. Prezentaci i případný komentář nebo zprávu je vhodné poskytnout kolegům jak v písemné podobě (k nahlédnutí ve sborovně), tak v elektronické podobě (intranet). Díky následující diskusi, a po případné úpravě podkladů, může dojít ke schválení vhodných úprav ve výuce a k přenesení poznatků do dalších vyučovacích předmětů. Podobně by měly být zpřístupněny i další materiály poskytnuté podnikem (reklamní materiály, letáky, videa, případně poskytnutá dokumentace) i vlastní fotodokumentace. Nejlepší prezentace stážistů mohou prostřednictvím webových stránek sloužit jako metodický materiál pro široký okruh učitelů i další odborné veřejnosti. Ad 3.3 Návrhy rozvoje další spolupráce mezi školou a podnikem Dlouhodobý vztah mezi školou a firmou se většinou vytváří na základě získaných dobrých předchozích zkušeností a vzájemné prospěšnosti. Odborné stáže realizované učitelem na konkrétním pracovišti vhodného podniku jsou základní příležitostí pro budování těchto vztahů nejen na úrovni veí školy a firmy. Kontakt s firmou sice vzniká na oficiálním základě, ale důležitou podmínkou či přidanou hodnotou jeho úspěšného trvání je, aby přešel i do osobních kontaktů mezi konkrétními osobami. Dlouhodobé vztahy jsou perspektivní také mezi školou a bývalými absolventy. Veí firem má často zájem o vhodnou propagaci svých firem v prostorách škol - např. formou bannerů, nástěnek či umístěním výrobních vzorků firem ve škole. 13

14 V rámci navázaných sociálních partnerství firem a škol jsou firmy ochotné věnovat školám mimotoleranční výrobky firmy pro účely výuky. V případě zapojení samotných žáků do šíření povědomí o podniku formou zadání referátů, projektů či prezentací je pak vhodné zvážit vhodnou formu zpřístupnění těchto výstupů. Po ukončení stáží je vhodné vytvořit databázi prezentací jednotlivých firem, která se dá následně využít při prezentaci školy ( otevřených dveří, náborové akce) jako příklad konkrétní spolupráce školy s firmami. Další návrhy na rozvoj spolupráce mezi školou a podnikem: 1. Postupně provést firmou všechny učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku. 2. Zajistit setkávání zástupců firem s širším kolegiem školy (alespoň 2 x ročně) pro zajištění včasné a přímé zpětné vazby. 3. Zajistit krátkodobé exkurze pro pracovníky školy. 4. Zajistit krátkodobé exkurze pro žáky. Organizace jednoní exkurze pro vybrané žáky do podniku, kde budou učitelem - stážistou názorně a prakticky seznámeni s provozem a používanými technikami. 5. Organizovat kulaté stoly pro otevřenou diskuzi žáků a zástupců firem na téma nové technologie, finance, způsoby a systémy řízení, firemní kultura, proces a specifika výběru zaměstnanců, proces zaučení absolventů apod. 6. Zajistit realizaci (alespoň části) odborné praxe a odborného výcviku pro žáky - zajistit odborný dohled a individuální přístup k žákům ze strany kmenových zaměstnanců firmy. 7. Zapojit podniky do příprav a pořádání odborných soutěží. 8. V souladu s platnou legislativou zajistit odborníka z praxe do zkušební komise pro závěrečné zkoušky. 9. Zajistit prezentaci podniku, jeho produktů a služeb na akcích pořádaných školou, školním webu, výstavách apod. 10. Prezentovat partnerskou firmu formou výstupů (prezentací) ze stáží rovněž na společenských, sportovních nebo odborných akcích pořádaných školou. Širší využití prezentací bude stimulovat firmy k aktualizaci prezentovaných informací, tedy k pokračování realizace stáží pedagogů. 11. Spolupracovat na společných projektech (škola - firma). 12. Zajistit přenos informací i do podniku - výměna informací o novinkách. 13. Zajistit společný postup při úpravě školních vzdělávacích programů, zohledňujících potřeby podniků, s cílem odborné přípravy budoucích zaměstnanců podniků tzv. na míru ; zajistit tedy spoluúčast firem na tvorbě učebních plánů odborných předmětů (co učit, které části odborných předmětů lze vynechat, na které nové trendy a technologie klást důraz). 14. Organizovat odborná školení a vzdělávací akce za spoluúčasti odborníků z podniku. 15. Organizovat vzdělávání pracovníků podniku na půdě školy učiteli dle potřeb a požadavků podniku (celoživotní vzdělávání - vzdělávání dospělých). 16. Spoluúčast podniku na vytvoření stipendijního řádu pro žáky školy. 17. Vytipovat talentované žáky školy pro získání případné finanční podpory z firmy nebo přednostního zaměstnání. 18. Nabídnout pomoc školy při naplňování výrobního programu partnerského podniku: zajištění provádění jednoduchých prací, které nejsou pro podnik efektivní, jednorázová výpomoc apod. 19. Projednat možnosti sponzorování školy podnikem v oblasti finanční, materiální, technické (v případě pořizování nové techniky nebo technologie související s výrobním programem podniku). 14

15 ZNÁZORNĚNÍ PROCESU ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE V PODNIKU 1. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE 1.1 Výběr firem vhodných pro stáže 1.2 Výběr učitelů - účastníků stáží 1.3 Volba rozsahu a formy stáží 1.4 Organizační zajištění stáže 2. REALIZACE 2.1 Program odborné stáže učitele v podniku 2.2 Výstupy z realizované odborné stáže 3. PŘENOS ZÍSKANÝCH INFORMACÍ 3.1 Přenos získaných informací na žáky školy 3.2 Přenos získaných informací na ostatní pracovníky školy 3.3 Návrhy rozvoje další spolupráce mezi školou a podnikem VI. KOMENTÁŘE, POSTŘEHY A DALŠÍ DOPORUČENÍ Vzájemná spolupráce mezi školou a podnikem je ve většině případů iniciována ze strany školy. Ta musí přesvědčovat druhou stranu o výhodnosti spolupráce a vzájemné prospěšnosti, argumentace o lépe připravených absolventech právě pro jejich firmu nemusí být dostačující. Školy většinou mnoho od firem požadují, ale jen těžce hledají, čím do partnerského vztahu přispět. Firmy očekávají větší aktivitu ze strany školy směrem k jejich podniku. V průběhu stáží může škola získat pro výuku odborné pracovníky z firem, kteří z pohledu svých pracovních pozic přímo i nepřímo předávají žákům velmi cenné a konkrétní poznatky (technolog, mistr, seřizovač, pracovník kontroly). Pro přípravu i organizaci odborné stáže se osvědčil pracovník, který má těsný vztah k odbornému výcviku, firmám a sociálním partnerům školy - tedy vedoucí učitel odborného výcviku (zástupce ředitele pro praktické vyučování). Rámcový harmonogram realizace stáže je vhodný zejména pro seznámení s firmou a jako návod zvláště pro začínajícího učitele. Zkušenější učitelé - stážisté by měli mít možnost vybrat si konkrétní cíle (zařízení, technologii), s možností zaměřit se třeba jen na jednu oblast činnosti. Vhodná je také doporučená osnova příprav (očekávání) před vlastní stáží jak ze strany stážisty (školy), tak ze strany podniku včetně přípravy (proškolení) zaměstnanců k realizaci stáže. Vytýčení jasných cílů obou stran je přínosem. Firmám lze nabídnout vytvoření metodiky (školou) pro odborné praxe žáků ve firmách, do nichž by mohli po dokončení studia nastoupit. Už v průběhu studia by si mohli ve firmě projít jakési kolečko a po nástupu do zaměstnání by nepřicházeli do nového prostředí, ale bez větších problémů by se mohli přímo zapojit do výrobního procesu. 15

16 VII. ZÁVĚR Jak bylo napsáno v úvodu, metodika odborných stáží v podnicích byla vytvořena, ověřena a na základě poznatků z praxe doplněna v rámci projektu Propojení odborného školství s praxí, který byl financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na ověřování metodiky se podílelo celkem 54 stážistů z 18 středních škol Zlínského kraje. Nositel projektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, účastníci stáží i všechny další osoby, které se podílely nejen na realizaci zmíněného projektu, ale i tvorbě této metodiky, jsou přesvědčeni, že poznatky z projektu v návaznosti na inovovanou metodiku budou sloužit pro další potřeby středních odborných škol i podniků nejen ve Zlínském kraji. Metodika by měla fungovat především jako návod pro realizaci dalších stáží ve vybraných podnicích pro učitele středních odborných škol. Na závěr patří poděkování všem zúčastněným subjektům i osobám, kteří zapojením se do projektu Propojení odborného školství s praxí pomohli při ověřování možných forem spolupráce škol a firem. Učitelé, kteří participovali na realizaci projektu, jsou připraveni předávat své zkušenosti a nové informace tak, aby se pozitivní dopady realizace projektu projevily u cílové skupiny - žáků školy. 16

17 Příloha č. 1a RÁMCOVÁ DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE UČITELŮ Smluvní strany: Název školy se sídlem: adresa školy IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně jedné jako vysílající organizace - škola (dále také jen škola ) a Název podniku se sídlem: adresa podniku IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně druhé jako poskytovatel odborné stáže - podnik (dále také jen podnik ) uzavřely níže uveého dne, měsíce a roku následující dohodu: I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody o zajištění odborné stáže učitelů, (dále jen dohoda ) v jejímž rámci má dojít ke zkvalitnění odborného vzdělávání ve středních školách. 2. Smluvní strany se dohodou zavazují ke vzájemné spolupráci. 3. Tato dohoda obsahuje rámcové podmínky pro realizaci jednotlivých odborných stáží učitelů (dále také jen stáž ). II. Předmět dohody o zajištění odborné stáže učitelů Poskytovatel odborné stáže - podnik se po dobu účinnosti této dohody zavazuje zajišťovat pro vysílající organizaci - školu realizaci jednotlivých odborných stáží učitelů. III. Termín a rozsah poskytovaných služeb 1. Stáže budou probíhat v termínech dohodnutých mezi podnikem a školou, specifikovaných v dodatku. 2. K posunu termínu realizace odborné stáže může dojít na základě vzájemné dohody smluvních stran, přičemž nejzazší termín konce realizace stáže je dán datem dd.mm.rrrr. Jako postačující je brána ústní dohoda zástupců smluvních stran. 3. Každý stážista může u podniku realizovat odbornou stáž v maximální délce 15 dnů. Do doby realizace stáže v podniku se započítává také doba potřebná učitelem - stážistou k tvorbě zápisu z realizované stáže. 4. Konkrétní dny realizované odborné stáže v podniku v praxi budou doloženy formou podepsané Prezenční listiny vyplněné učitelem a potvrzené zástupcem podniku.

18 IV. Povinnosti vysílající organizace - školy 1. Vyslat učitele jmenované ve II. článku do podniku na odbornou stáž v termínu stanoveném dohodou. 2. V dostatečném předstihu před nástupem učitele na odbornou stáž zajistit předání všech relevantních informací získaných od podniku vysílanému učiteli. 3. Zajistit, aby měl učitel před nástupem na stáž sjednánu individuální pojistku pro případ škody způsobené na majetku či zdraví třetí osobě, a to na celou dobu průběhu realizace stáže v podniku. 4. Předejít možnému nesjednání výše uveého pojištění učiteli, a to zajištěním finanční kompenzace nákladů spojených se sjednáním pojištění učiteli. 5. Zajistit takové nakládání se získanými informacemi, aby nedošlo k poškození dobrého jména poskytovatele odborné stáže - podniku. Konzultovat s pověřeným pracovníkem podniku veškeré kroky a aktivity související s veřejnou publicitou získaných informací. 6. V případě vlastního pořizování fotodokumentace stážistou škola zajistí, aby veškeré výstupy, ve kterých bude daná fotodokumentace použita, byly schváleny pověřenou osobou poskytovatele odborné stáže - podnikem. 7. Využít výstupy a dokumenty získané a zpracované učitelem - stážistou ke zkvalitnění vlastního odborného vzdělávání poskytovaného žákům školy. Jiné použití výstupů školou může být realizováno jedině se souhlasem podniku. 8. Na žádost poskytovatele odborné stáže - podniku zajistit na svých webových stránkách umístění krátké informace a odkazu na webové stránky podniku či umístění jiné vhodné formy informace a poděkování za možnost realizace stáže v podniku. V. Povinnosti poskytovatele odborné stáže - podniku 1. Realizovat pro učitele odbornou stáž ve vlastních prostorách a provozech podniku. 2. Provést odbornou stáž v plném rozsahu dle předem dohodnuté struktury, se kterou byl učitel seznámen. 3. Prokazatelně seznámit účastníky odborné stáže s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k odborné stáži, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé stáže. 4. Vybavit učitele - stážistu potřebnými a vyžadovanými ochrannými pracovními pomůckami a materiály na svůj náklad. 5. Počínat si při realizaci stáží dle této dohody tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a průběžně činit opatření potřebná k odvrácení případně hrozící škody nebo jejímu zmírnění. Podnik je povinen neprodleně informovat školu o všech okolnostech, které by mohly vést ke vzniku škody. 6. V průběhu stáže potvrdit prokazatelně evici docházky stážistů, která bude po ukončení stáže vyplněna, podepsána odpovědnou osobou a předána vysílající organizaci - škole. 7. Neprodleně informovat kontaktní osobu školy, pokud učitel - stážista nenastoupí ve stanovené době na sjednanou odbornou stáž. 8. Používat údaje o stážistech poskytnuté školou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 9. Umožnit stážistům pořizování vlastní fotodokumentace v mezích a za podmínek stanovených odpovědným pracovníkem podniku. Podnik stážistu obeznámí s podmínkami, za jakých bude moci sám pořizovat fotodokumentaci i to, jak s takto získanými materiály bude moci naložit. Tímto není omezena možnost podniku vybavit stážistu vlastní fotodokumentací či PR předměty v potřebném rozsahu namísto pořizování vlastní fotodokumentace.

19 VI. Doba platnosti dohody o zajištění odborné stáže učitelů 1. Doba účinnosti této dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dnem ukončení realizace odborné stáže učitele. 2. Tato dohoda může být ukončena: a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena, b) písemnou dohodou obou stran, c) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou podstatnou povinnost uveou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 3. Odstoupení je platné a účinné ke dni oznámení o doručení. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. VII. Cena za zajištění stáže učitelů 1. Z realizace této dohody neplynou ani jedné smluvní straně žádné finanční nároky, ani závazky vůči druhé smluvní straně, ani žádné třetí osobě. Stáže jsou v rámci dané smlouvy poskytovány bezúplatně a dobrovolně. 2. V případě, že podnik bude chtít ocenit práci odveou učitelem - stážistou, bude tato skutečnost řešena mimo tuto smlouvu vlastním uzavřením smluvního vztahu s konkrétním učitelem - stážistou. 3. Případné náklady vzniklé učiteli - stážistovi za dopravné, stravné či ubytování, případně nocležné, jsou jemu hrazeny přímo zaměstnavatelem. Škola hradí učiteli - stážistovi cestovní náhrady dle platných právních předpisů. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Otázky v této dohodě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími, vždy v platném znění. 2. Obě strany se zavazují, že během plnění této dohody i po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním této dohody. 3. Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel odborné stáže - podnik a jedno vysílající organizace - škola. 4. Dohoda může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, pokud není v této dohodě specifikováno jinak. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto dohodou. 5. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany prohlašují, že si text dohody řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem; dohoda nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto dohodu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy. V místo dne dd.mm.rrrr V místo dne dd.mm.rrrr vysílající organizace - škola poskytovatel odborné stáže - podnik

20 Příloha č. 1b DODATEK K RÁMCOVÉ DOHODĚ O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE UCITELŮ Smluvní strany: Název školy se sídlem: adresa školy IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně jedné jako vysílající organizace - škola (dále také jen škola ) a Název podniku se sídlem: adresa podniku IČ: XXXXXXXX zastoupená: Jméno Příjmení, funkce kontaktní osoba: Jméno Příjmení, funkce, kontakty na straně druhé jako poskytovatel odborné stáže - podnik (dále také jen podnik ) uzavřely níže uveého dne, měsíce a roku následující DODATEK Č. X I. Předmět dohody o zajištění odborné stáže učitelů 1. K odborné stáži je za školu vyslán/a: a. Jméno Příjmení, pozice, tel.: xxx xxx xxx, xxx b. c. II. Termín a rozsah poskytovaných služeb 1. K zajištění odborné stáže dojde v termínu od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr. 2. Smluvní strany se dohodly na následujícím vymezení varianty odborné stáže: V místo dne dd.mm.rrrr V místo dne dd.mm.rrrr vysílající organizace - škola poskytovatel odborné stáže - podnik

Příloha č. 3 Návrh Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace Rekvalifikační kurzy v oblasti výpočetní techniky

Příloha č. 3 Návrh Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace Rekvalifikační kurzy v oblasti výpočetní techniky Příloha č. 3 Návrh Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace Rekvalifikační kurzy v oblasti výpočetní techniky kterou v souladu s 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění uzavřeli:

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU STUDENTI VYPLŇUJÍ VE SMLOUVĚ VŠECHNY POLÍČKA ŠEDÉ BARVY (nejen okomentované políčka) I. Smluvní strany Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Statut Fakultní školy (Fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Univerzity Jana

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Dohoda o zajištění odborné praxe. dohodu o zajištění odborné praxe:

Dohoda o zajištění odborné praxe. dohodu o zajištění odborné praxe: Dohoda o zajištění odborné praxe Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně IČ 00024007, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU SSI Schäfer s.r.o., se sídlem Hranice, Tovární č.p. 325, PSČ 753 00, IČ: 610 60 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16513, jednající (dále jen SSI ) a

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2011/2012

Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2011/2012 Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2011/2012 Myšlenka: V každém stádiu zlepšování práce ve školství je důležitých 6 opatření : budování

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více