PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/ , dále jen projekt. O B S A H: 1. Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Povinnosti pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Postup pro přijetí účastníka na vzdělávací akci v rámci projektu Co musí doložit účastník realizátorovi vzdělávací akce v rámci projektu Podmínky a postup pro přijetí na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory v rámci projektu Podmínky a postup pro přijetí na vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči v rámci projektu Podmínky a postup pro přijetí do vzdělávacího programu Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací v rámci projektu Podmínky a postup pro přijetí do vzdělávacího programu Ekonomika ve zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení v rámci projektu

2 1. Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Co musí splňovat realizátor vzdělávacích aktivit: - mít podepsanou smlouvu s GD projektu (IPVZ). 2. Povinnosti pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu - Dohled nad dodržováním a plněním smlouvy. - Registrace účastníků vzdělávání v Klientském systému IPVZ na konkrétní akci. - Včasné zasílání přihlášených uchazečů, kteří splňují podmínky pro přijetí do projektu. Uchazeč potvrdí, že splňuje tyto podmínky v rámci Čestného prohlášení: - podepsanou pracovní smlouvu minimálně na 0,6 úvazek u mimopražského zaměstnavatele, vždy nadpoloviční část z celkového pracovního úvazku, minimálně po dobu trvání vzdělávací aktivity. Pokud je sídlo zaměstnavatele v Praze,který má detašovaná pracoviště mimo Prahu, je rozhodující místo výkonu povolání. - cizinci jsou povinni doložit povolení k výkonu povolání v ČR a předložit pracovní smlouvu na dobu neurčitou opět minimálně v rozsahu 0,6 úvazku u mimopražského zaměstnavatele, vždy nadpoloviční část z celkového pracovního úvazku a navíc doložit trvalý pobyt v České republice. Pokud je sídlo zaměstnavatele v Praze,který má detašovaná pracoviště mimo Prahu, je rozhodující místo výkonu povolání. - nečerpá jinou finanční podporu z fondů EU na vzdělávání - Dohled a doložení řádně vyplněné třídní knihy, prezenční listiny, vyúčtování školící akce a tabulky Sledování naplňování indikátorů projektu (tyto dokumenty budou k dispozici v elektronické podobě na webu projektu v Dokumentech ke stažení v rámci položky menu Informace pro realizátory vzdělávacích aktivit. Dále doložit používané školicí pomůcky (myšleno podklady k prezentacím), vyhodnocené testy (pokud proběhly). - Používání propagačních materiálů k projektu u všech vzdělávacích aktivit (štítky na školících místnostech; případně drobné reklamní předměty) označených logy EU, ESF a OP LZZ. Předměty a dokumenty budou rovněž označeny informací o spolufinancování projektu ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, logem žadatele, zkráceným názvem projektu. Loga EU, ESF a OP LZZ včetně textu s informací o spolufinancování projektu ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu, logo žadatele a název projektu bude opět ke stažení na webu projektu pod položkou menu Informace pro realizátory vzdělávacích aktivit. Všechny související dokumenty musí být označené logy vč. elektronických prezentací, seznamu účastníků, třídní knihy, pozvánky na vzdělávací akci, programu vzdělávací akce, hodnotícího dotazníku podle Manuálů: Manuál pro publicitu OP LZZ , Manuál vizuální identity OP LZZ , Manuál vizuální identity ESF v ČR jsou ke stažení a samozřejmě opět na webu projektu. 2

3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s ohledem na zajištění publicity projektu 1. Na webových stránkách realizátora vzdělávací aktivity musí být zveřejněno stručné info o projektu. 2. Na webových stránkách realizátora musí být v dostatečném předstihu, tj. nejméně měsíc před jejím konáním, vyvěšeny základní informace o plánované vzdělávací aktivitě. 3. Učebna/třída/místnost, kde bude probíhat vzdělávací aktivita, musí být označena logy (ke stažení na webu projektu v Dokumentech ke stažení, popř. na žádost k dodání v podobě samolepky od IPVZ). 4. Veškeré dokumenty související s administrací vzdělávací aktivity (prezenční listina, třídní kniha, pozvánka na vzdělávací aktivitu, program, hodnotící dotazník, ale i elektronická prezentace v Power Pointu) musí být označeny logy (ke stažení na webu projektu v Dokumentech ke stažení). 5. Při zajišťování prezence jednotlivých účastníků, je nutno nechat každého účastníka vyplnit a podepsat Čestné prohlášení (ke stažení na webu projektu). 6. Účastníci jednotlivých vzdělávacích aktivit projektu budou před jeho vlastním zahájením informováni o tom, že účast na dané vzdělávací aktivitě je hrazena z ESF. 3. Postup pro přijetí účastníka na vzdělávací akci v rámci projektu - Účastník se přihlásí v Klientském systému IPVZ na vzdělávací akci příslušné vzdělávací aktivity (podrobný postup se nachází v Příručce pro účastníky vzdělávací aktivity). V případě přijetí žadatel obdrží pozvánku z Klientského systému IPVZ na projektovou akci. - Účastník projektu nehradí žádné náklady, spojené s realizací projektu. Účast na vzdělávacích aktivitách je pro účastníka bezplatná. Cestovné, stravné, ani ubytování však není z projektu hrazeno. - Účastník vyplní a svým podpisem potvrdí pravdivost dat uvedených v Čestném prohlášení (viz. odstavec níže). - Účastníkům vzdělávací aktivity předat Potvrzení o účasti v návaznosti na odevzdání evaluačního dotazníku v elektronické podobě. 4. Co musí doložit účastník realizátorovi vzdělávací akce v rámci projektu Účastník potvrdí svým podpisem na Čestném prohlášení, že: - má podepsanou pracovní smlouvu minimálně na 0,6 úvazek u mimopražského zaměstnavatele, vždy nadpoloviční část z celkového pracovního úvazku, minimálně po dobu trvání vzdělávací 3

4 aktivity. Pokud je sídlo zaměstnavatele v Praze,který má detašovaná pracoviště mimo Prahu, je rozhodující místo výkonu povolání. - jedná-li se o cizince, že má povolení k výkonu povolání v ČR a podepsanou pracovní smlouvu na dobu neurčitou opět minimálně v rozsahu 0,6 úvazku u mimopražského zaměstnavatele, vždy nadpoloviční část z celkového pracovního úvazku a navíc že má trvalý pobyt v České republice; Pokud je sídlo zaměstnavatele v Praze,který má detašovaná pracoviště mimo Prahu, je rozhodující místo výkonu povolání. - nečerpá jinou finanční podporu z fondů EU na vzdělávání 5. Podmínky a postup pro přijetí na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory v rámci projektu Konference a semináře jsou určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí. Informace o vzdělávacím programu Obsah konferencí a seminářů bude zaměřen na získávání dílčích znalostí a dovedností, osvojování si nových pracovních postupů a metod. Účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému, neboť konference a semináře budou doloženy souhlasným stanoviskem profesních a jiných organizací. Konkrétní obsahy a náplně konferencí a seminářů budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení, ale také s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí. Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získá účastník doklad o absolvování. 6. Podmínky a postup pro přijetí na vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči v rámci projektu Podmínkou přijetí do vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči je odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika podle zák. 96/2004 Sb., nebo odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky podle zák. 96/2004 Sb. 4

5 Informace o vzdělávacím programu Tyto akce umožní nelékařským zdravotnickým pracovníkům obnovovat si znalosti a dovednosti v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob. Součástí konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností. Konkrétní obsahy a náplně budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení, ale také s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí. Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získá účastník doklad o absolvování. 7. Podmínky a postup pro přijetí do vzdělávacího programu Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací v rámci projektu Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN- 10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. Informace o vzdělávacím programu Výsledkem programu bude dosažení kvalifikace pro klinické kódování morbidity podle MKN základního stupně odpovídající požadavkům na mezinárodní certifikovaný trénink kodérů MKN, vzniklým ze spolupráce Světové zdravotnické organizace Rodiny mezinárodních klasifikací a Mezinárodní federace pro zdravotnickou dokumentaci. Pro hromadné zpracování dat je nutné převést slovní popisy diagnóz do strojově zpracovatelných kódů. Jako kódovací systém je v České republice používána Mezinárodní klasifikace nemocí a důvodů styku se zdravotními službami (MKN-10, 10.revize, 2.vydání). Kurz bude ukončen závěrečným výstupním testem a certifikátem 5

6 8. Podmínky a postup pro přijetí do vzdělávacího programu Ekonomika ve zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení v rámci projektu Informace o vzdělávacím programu Vzdělávací program Ekonomika ve zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení je určen pro management v přímo řízených organizací, jehož členové nejsou absolventy studia MBA. Vzdělávací program bude složen na sebe navazujících 6 modulů, které budou zaměřeny na výuku v oblastech: ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnického zařízení, management zdravotnického zařízení, právo ve zdravotnictví, řízení lidských zdrojů a zvládnutí pedagogického minima. Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získá účastník doklad o absolvování. 6