Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014"

Transkript

1 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce Identifikační údaje o předkládající právnické osobě Název právnické osoby Obec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471 Kyjov PSČ Kraj Jihomoravský Ulice Nádražní Č. p. 471 Č. o. Telefon Fax Prezentace na Internetu IČ IZO Číslo účtu /0100 u peněžního ústavu Adresa příslušného finančního úřadu Zřizovatel právnické osoby Adresa zřizovatele školy 2. Ředitel/ka školy Jméno ředitelky/ředitele školy Komerční banka, a.s. FÚ pro Jihomoravský kraj územní pracoviště v Kyjově, třída Komenského 1360/18, Kyjov Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Ing. František Mazal Telefon

2 3. Kontaktní osoba Jméno Ing. Radek Hladný Telefon , Podrobný popis projektu Název projektu (max. 140 znaků) Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Pedagogičtí pracovníci v odborných firmách Aby výuka žáků byla v souladu s nejnovějšími trendy v diagnostice motorových vozidel, je třeba vzdělávat odborné pedagogické pracovníky v moderních autoopravárenských firmách s využitím inovativních postupů a moderní diagnostické techniky. Za projekt odpovídá tým odborných pracovníků, který bude zajišťovat realizaci projektu, vyhodnocovat průběžné výsledky a zpracuje závěrečnou zprávu. 4.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb Cílem projektu je navázat spolupráci školy s odbornou firmou, která zajistí proškolení našich odborných učitelů. Tím se dosáhne zvýšení znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů teoretického vyučování a odborného výcviku a následně se tak zvýší i kvalita výuky. Učitelé pod vedením organizačního týmu pak zajistí přenesení poznatků do ŠVP těchto oborů: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel L/01 Autotronik 4.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje. Vývoj automobilové techniky je velmi dynamický a proto je třeba, aby pro kvalitní přípravu žáků byli pedagogové seznámeni s nejnovějšími trendy a technickými prostředky, které se v moderních firmách používají a aby je také učitelé uměli aplikovat ve výuce. 4.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat Projekt obsahuje dva semináře odborných učitelů ve firmě zaměřené na diagnostiku moderních motorových vozidel. 1/ téma: Sériová a paralelní diagnostika moderních motorových vozidel, benzín a diesel HDS/P-3 číslo akreditace: MSMT / jména lektorů: Richard Šutovský, Ivan Bělský 2/ téma: Benzínový 16V hnací agregát a centrální řídící jednotka vozidla HD Motor/BSI-4 číslo akreditace: MSMT / jména lektorů: Richard Šutovský, Ivan Bělský 4. 4 Vzdělávací program: Cíl vzdělávacího programu, forma a metody programu, anotace obsahu, specifikace cílové skupiny, materiální, technologické a personální zabezpečení vzdělávacího programu (lektorské zabezpečení). 2

3 Cílem vzdělávacího programu je spolupráce školy s firmou Ekopure, s.r.o. Přerov, která se zabývá diagnostikou motorových vozidel. Formou programu budou vzdělávací semináře zakončené závěrečným testem. V rámci seminářů budou uplatňovány metody výkladu, přednášky, diskuze a praktických cvičení. Učitelé získají Osvědčení o absolvování semináře. Cílovou skupinou jsou učitelé odborných předmětů teoretického i praktického vyučování učebního oboru H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a studijního oboru L/01 Autotronik Personální a materiální zabezpečení budou realizována podle osnov akreditovaných témat. 4.5 Dohoda školy se zaměstnavatelem/zaměstnavateli v regionu o spolupráci v rámci projektu (Tiskopis není stanoven, v žádosti bude dohoda přiložena jako příloha). K zajištění co nejlepších podmínek pro realizaci vzdělávacího projektu uzavřela SOŠ a SOU automobilní Dohodu o zajištění odborných seminářů s firmou Ekopure, s.r.o. Přerov. V příloze žadatel o finanční podporu dokládá 2 x Dohodu o zajištění odborných seminářů 4.6 Rozsah záměru (počet zapojených učitelů školy v %; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje) Počet učitelů výuky teorie odborných předmětů ve škole celkem: 5 Počet učitelů odborných předmětů, kteří budou zapojeni do realizace projektu: 4 Procento zapojení učitelů odborných předmětů v projektu: 80% Počet učitelů praktického vyučování ve škole celkem: 8 Počet učitelů praktického vyučování, kteří budou zapojeni do projektu: 6 Procento zapojení učitelů praktického vyučování v projektu: 75,0% 4.7 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí Pokud bude žádost kladně vyřízena, bude realizace projektu zahájena a do konce roku 2014 budou splněny všechny plánované aktivity takto : Říjen 2014 : Listopad 2014 : Prosinec 2014 : Leden 2015 : odborný seminář na téma: Seriová a paralelní diagnostika moderních motorových vozidel, benzín a diesel HDS/P-3 počet účastníků: 10 učitelů odborných předmětů a praktického vyučování odborný seminář na téma: Benzínový 16V hnací agregát a centrální řídící jednotka vozidla HD Motor/BSI-4 počet účastníků: 10 učitelů odborných předmětů a praktického vyučování provedení hodnocení jednotlivých seminářů a předložení závěrečného vyhodnocení organizačním týmem na poradě vedení školy. po schválení hodnocení realizace projektu vedením školy zajistit jeho dopracování a předání na MŠMT 3

4 4.8 Organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu K zajištění platných akreditací a ověřovacích kopií Rozhodnutí AK MŠMT o akreditaci zvolených témat a dále k podpoře spolupráce školy s firmami vystavil zhotovitel objednávku Vzdělávací agentuře Kroměříž, s.r.o., která zajistí požadované podklady, včetně Osvědčení pro cílovou skupinu učitelů. K vlastnímu uspořádání odborných seminářů uzavřela SOŠ a SOU automobilní Kyjov dohodu se společností Ekopure, s.r.o. Přerov, jako poskytovateli vzdělávacích služeb. S touto firmou bude spolupracovat realizační tým, který se bude řídit časovým a věcným harmonogramem realizace projektu, bude monitorovat průběh realizace projektu a průběžně informovat ředitele školy a poradu vedení SOŠ a SOU automobilní Kyjov. 4.9 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu Měřitelný výstup: počet úspěšně podpořených osob, učitelů školy: 10 Nově získané poznatky budou zapracovány do ŠVP oborů H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a L/01 Autotronik, s platností od Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu 1. Projekt i průběh jeho plnění bude publikován na webových stránkách školy: 2. Doklady (formuláře) o projektu budou opatřeny logem MŠMT, školy a názvem projektu 3. O projektu bude informována rodičovská veřejnost na třídních schůzkách, na Dnech otevřených dveří organizovaných školou pro žáky ZŠ i rodičovskou veřejnost a na burzách středních škol. Prostřednictvím smluvní agentury bude projekt projednán na radě ředitelů Sdružení AP a představenstvu Svazu průmyslu a dopravy. 4. Ze seminářů bude pořízena fotodokumentace 4.11 Podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém členění rozpočtové skladby Mzdové náklady Kč z toho : - platy 0 Kč - Ostatní osobní náklady Kč Služby bezprostředně související s projektem Kč z toho smluvní zajištění 2 seminářů na základě objednávky Kč seminář : Seriová a paralelní diagnostika moderních motorových vozidel, benzin a diesel HDS/P Kč seminář Benzínový 16V hnací agregát a centrální řídící jednotka vozidla HD Motor/BSI Kč cestovné na semináře Kč náhrady na stravné účastníků seminářů Kč náklady projektu c e l k e m Kč 4.12 Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 I. Mzdové náklady Platy 0 Kč Ostatní osobní náklady Odměna členům organizačního týmu za řízení realizace projektu, zpracování prezenčních listin, zajištění hodnocení seminářů ze strany učitelů a zapracování témat do ŠVP a dále pak v průběhu realizačního období i po jeho skončení zajištění publicity o projektu. Na závěr projektu potom zpracování závěrečné hodnotící zprávy projektu. Forma pracovního poměru: DPP uzavřená se členy realizačního týmu. Rozsah pracovní činnosti celkem: 40 hodin, hodinová sazba: 200 Kč, včetně srážkové daně Ostatní osobní náklady projektu celkem: Kč II. Služby související bezprostředně s projektem celkem: a/ Dohody o zajištění seminářů za zabezpečení a uspořádání dvou odborných seminářů akreditovaných MŠMT firmou Ekopure, s.r.o Kč V ceně jsou zahrnuty všechny nákladové položky v souladu s rozpočtem akreditovaného tématu, které uhradí zhotovitel vybrané firmě. V ceně není zahrnuto cestovné účastníků. b/ Cestovní náhrady účastníků seminářů do sídla firem K dopravě do sídla firmy a zpět budou zvoleny dva služební osobní automobily s celkovou kapacitou 10 míst. Při předpokládaném počtu ujetých 580 km (celkem za oba vozy) budou činit náklady na cestovné Kč. c/ Diety pro 10 účastníků na 2 seminářích v Přerově / 67 Kč při délce trvání cesty do 12 hod. / budou činit 1340 Kč. d/ Náklady na služby k podpoře spolupráce s firmami, zajištění úředně ověřených kopií akreditací a zajištění Osvědčení pro účastníky cílové skupiny, viz přiložená objednávka, celkem Kč e/ přímé výdaje celkem: Kč 5. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace požadované od ministerstva v roce 2014 (v Kč) Druh výdajů Neinvestiční výdaje celkem celkem (včetně vlastního vkladu žadatele) z toho požadovaná dotace z toho platy 0 0 z toho OON z toho odvody 0 0 z toho FKSP 0 0 z toho ostatní běžné výdaje celkem

6 5. Čestné prohlášení Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště automobilního, Kyjov, Nádražní 471, prohlašuje, že žádná konkrétní aktivita předloženého projektu žadatele nebude financována zároveň z operačních programů spolufinancovaných z Evropské unie, zejména z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy: Ing. František Mazal 6. Potvrzení žádosti Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze. Ředitel školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že právnická osoba vykonávající činnost školy není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu. Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje, že aktivity, na které je žádána dotace v tomto rozvojovém programu, nejsou v rozsahu požadované dotace zároveň financovány z jiných zdrojů. Datum: 12. května 2014 Jméno a podpis ředitele školy otisk razítka školy Ing. František Mazal 6

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 201 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evidenční číslo: (doplní

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity v roce 2014 V Praze dne 15. 10. 2013 č.j.:msmt

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více