Rekostrukce a dostavba informačního centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekostrukce a dostavba informačního centra"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti ŽS Brno Červen/červenec 2005 Ročník XI Připravované rekonstrukce a sanační práce na hrázích Vranovské přehrady a vodní nádrže Vír strana 5 Setkání na Konopišti strana 6 Výtopna na biomasu v ZOO Olomouc zahájila provoz strana 9 Rekostrukce a dostavba informačního centra v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně V jednom z předchozích čísel jsme vás informovali o zakázce Rekonstrukce a dostavba areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2, kterou získalo obchodní oddělení divize Pozemní stavitelství, a nyní se k ní opět vracíme. Realizací stavby, jejímž investorem a objednatelem je Masarykova universita v Brně, byl pověřen tým ve složení Ing. Miloš Hrnčíř, vedoucí projektu, stavbyvedoucí Ing. Petr Jureček, technici přípravy Ing. Martin Jalový a Ing. Zdeňka Kvasničková, mistři pan Pavel Bujtar, pan Vladislav Viktorin a Ing. Radim Machula. Samozřejmostí je aktivní podpora týmu vedením divize. Stavba, jejíž investiční náklady na rekonstrukci a dostavbu objektů SO 12 a SO 17 byly vyčísleny na cca 87 milionů Kč bez DPH, staví společnost ŽS Brno, a.s. ve sdružení s OHL, S.A. Celková zastavěná plocha obou budov včetně auly představuje velikost 1080 m 2, která kapacitně poskytne prostor pro 241 studentů a zaměstnanců fakulty. Realizační tým si po celou dobu trvání stavby počíná velmi dobře a termín předání informačního centra, který byl stanoven na září 2005, bude splněn. Modernizace železnice v Černé Hoře Černá Hora. Při vyslovení těchto dvou slov se milovníkům zlatavého moku seběhnou sliny. Jinému zase zjihne oko při vzpomínce na dovolenou, kterou v této nádherné zemi prožil. Na půdě ŽS Brno, a.s. se zase vybaví představa o akci, která se dlouho jevila vzdálená, stejně jako tato země. Země, jejíž pobřeží je perlou Jadranu, navazuje na jihu Dalmácie pod Dubrovníkem a vine se až do Albánie. Je v místech, kam se to pohodlnému turistovi zdá příliš daleko. A přijde o mnoho, neboť neobjeví krásy Boky Kotorské, starobylé Budvy, malebného ostrůvku Sveti Štefan, jezera Skadar, národního parku Durmitor, kaňonů řeky Tary a mnoha dalších překrásných míst. Dosti o přírodních krásách a zpátky na koleje. I v této malebné zemi je železnice. Patřila spolu s ostatními pod obchodní značku Jugoslovenske Željeznice a ty patřily ke špičce v Evropě. Moderně a velkoryse postavené, dobře udržované. Vozily tisíce turistů, převážely miliony tun zboží. Svazovou Jugoslávii držel pohromadě vahou své osobnosti a dalšími už ne tak chvályhodnými metodami dodnes pokračování na straně 2 uctívaný národní hrdina Josip Brož Tito. Po jejím dramatickém rozpadu peníze potřebné pro železnici začaly téci do jiných, válkou více zničených oblastí. Černé Hoře se válka vyhnula, ale doplatila na ni stejně. Příliv turistů se zastavil a hlavní ekonomický motor se zadrhl. V posledních letech se podařilo sehnat prostředky z EU na nejnutnější obnovu koridorové trati Bělehrad Bar. Ale pro trať Podgorica Nikšić, která na koridoru neleží, bylo nutno zajistit pokračování na straně 4

2 2 3 Rekostrukce a dostavba informačního centra v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně pokračování ze strany 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Charakteristika území Areál Přírodovědecké fakulty (PřF) se nachází v blízkosti centra města Brna. Byl vybudován převážně v letech a dostavěn dalšími objekty (obj. č. 11) v letech 1937 a v letech (obj. č. 12). Většina budov je památkově chráněna v rozsahu fasád a hmotově prostorové koncepce. Součástí areálu je i historická botanická zahrada se skleníky. Tento historicky ucelený areál má v jižní části nedotvořené omezené území se stavbami novodobými, neodpovídajícími charakteru areálu městské univerzity. Je zde situován objekt SO 12 s aulou a malou ústřední knihovnou z let , dále pak drobné objekty technického vybavení a odpadové hospodářství. Vymístěním odpadového hospodářství do jiné části areálu a přemístěním výukových pokusných skleníků vznikne prostor pro výstavbu knihovnicko-informačního centra. Objekt informačního centra (dále jen IC) označený v rámci areálu SO 17 bude situován v přímé návaznosti na objekt SO 12. Účel a funkce stavby Výstavba informačního centra Přírodovědecké fakulty řeší poskytování stávajících typů knihovnických a informačních služeb Ústřední knihovny PřF MU, která bude uživatelem této budovy. Její stavební provedení by mělo umožňovat provozování služeb v horizontu dalších 50 let i při změnách technologií či požadavků studijních programů. Nejlépe požadovanou vizi vyjadřuje výraz: nonstop zařízení, převážně samoobslužného typu, umožňující volný a okamžitý přístup k fondům, uspořádaných podle oborů. IC bude poskytovat služby vyučujícím a studentům sekce matematiky, fyziky a věd o Zemi, které budou sídlit v areálu na Kotlářské. Prostřednictvím specializovaných služeb bude poskytovat i služby vzdáleným uživatelům a další odborné veřejnosti. Projekt současně řeší rekonstrukci a nástavbu budovy 12 (společná výuka sekcí) včetně stavebního a požárně bezpečnostního propojení informačního centra a budovy 12 a zakomponování stávající auly PřF MU do nové dispozice. Nedílnou součásti architektonického návrhu je vytvoření adekvátního nástupního prostoru - subnáměstí - před vstupy do informačního centra a výukové budovy, s důrazem na přímý kontakt s botanickou zahradou. Urbanistické řešení Daná lokalita neumožňuje příliš mnoho prostoru pro urbanistické výboje. Klad z hlediska urbanistické koncepce (dá-li se o tom vůbec hovořit) vidíme v koexistenci zahrady a domu. Vše ostatní je už věcí architektonického řešení, které by tento koncept podpořilo. Jedná se především o tyto architektonické prvky: vytvoření adekvátního předprostoru domu a vstupu do zahrady se zázemím, zelení a místo pro zahradu soch meditativní a odpočinkový prostor využití stávajících hmot budov do celkové harmonické kompozice využití pevných stěn k zelené fasádě z popínavých rostlin využití transparentní fasády severní strana výhled do zeleně vstupní otevřená hala oddělující novostavbu s dostavbou stávajícího objektu auly, s průhledem do atria a s možností umístění výtvarného díla Snahou je nejen funkční rozvržení požadovaných ploch, ale i co největší zapojení venkovního interiéru atria a venkovních ploch před budovou do dispozičního konceptu budovy informačního centra. Architektonicko stavební řešení Dostavba informačního centra MU navazuje na stávající budovy, které včleňuje v jeden celek. Objekt ze severu je obrazovka do botanické zahrady, kam jsou směrovány všechny výhledy ze studoven. Vedle hlavního vstupu je malé náměstíčko, které bude zatravněno a osázeno zelení. Severní fasáda je celoprosklená a v ní se objevují plné hmoty schodiště a dvou zmiňovaných stávajících budov aula a učebnová část při ulici Veveří. Plné části mají na fasádě treláž na popínavé rostliny. Uliční strana objektu je tvořena konzolou studovny a zrekonstruovaným pláštěm stávajícího objektu, před kterým je pororoštová konstrukce opět na zeleň a znak školy. Atrium přiléhající k sousednímu objektu SPŠ strojnické, stíněné stávajícím bukem, bude sloužit jako tišší veřejné prostranství. Řešení fasády vychází ze základní myšlenky celkové koncepce, spočívající v koexistenci stávající hodnotné zeleně, navrhované stavby a souvisejících nových vegetačních prvků. Řešení umožňuje zachování stávajících hodnotných stromů, zvláště červeného buku, který po drobných úpravách bude nedílnou součástí kompozice. Konstrukce stavby umožňuje použití různých forem popínavých rostlin, které se budou významnou měrou podílet nejen na výrazu stavby, ale především na mikroklimatických podmínkách, jak vnějšího, tak vnitřního prostředí. Stavebně technický popis objektu SO 12, 17 Založení stávajícího objektu učeben SO 12 je plošné, na základových patkách a základových pasech. Jedná se o stávající třípodlažní dvoutraktový skelet o třech polích s moduly 6 6 m. Nový objekt informačního centra SO 17 je založen na konstrukci suterénní bílé vany založené na velkoprůměrových vrtaných železobetonových pilotách, které jsou opřeny o skalní podklad. Novostavba je tvořena ocelovým skeletem na podnožích z monolitického železobetonu a novostavbou železobetonového skeletu. Část novostavby ocelového skeletu na podnožích z monolitického železobetonu se klene nad stávajícím objektem železobetonového montovaného skeletu a nad stávajícím objektem auly. Obvodové stěny objektu SO 17 jsou z keramických tvárnic POROTHERM P+D tl. 450 mm, v západní části budou stěny železobetonové s tepelnou izolací. Vnitřní nosné zdivo bez nároku na neprůzvučnost a větší statickou únosnost bude z tvárnic POROTHERM P+D tl. 300 mm. Stěny výtahových šachet jsou železobetonové (dále jen ŽB). Stropy u objektu SO 12 zůstávají beze změn, u objektu SO 17 jsou železobetonové monolitické. Hlavní tříramenné schodiště objektu SO 17 je tvořeno monolitickými ŽB zalomenými deskami vynesenými schodišťovými stěnami po obvodě i uvnitř schodiště. Točité schody propojující studovny v 1,5. NP a 2. NP jsou navrženy jako celoocelové s důrazem na detail provedení. V prostoru krajního pole stávajícího objektu SO 12 je navrženo nové schodiště s výtahovou šachtou. Stěny šachty i schodišťové prvky budou monolitické železobetonové. Ploché střechy jsou řešeny vždy jako jednoplášťové neodvětrávané. Plochá střecha nad ocelovou konstrukcí plní funkci pochůzí terasy. Výtah v objektu SO 17 je navržen osobní lanový panoramatický s výbavou pro provoz invalidních osob, kabinové a šachetní dveře jsou prosklené. V objektu SO 12 je navržen osobní lanový výtah s výbavou pro provoz invalidních osob. Příčky jsou navrženy sádrokartonové. Podhledy jsou navrženy plošné sádrokartonové akustické, v konstrukci železobetonové jsou podhledy minerální rastrové akustické. Ve studovnách a učebnách je navrženo marmoleum nebo zátěžový koberec. Nášlapnou vrstvu hal, chodeb, WC a schodišť tvoří keramická dlažba. Výplně otvorů (okna, vstupní dveře) s izolačním dvojsklem jsou z AL profilů WICONA, doplněné barevnými deskovými výplněmi z laminátu (ISOVOLTA MAX). Severozápadní fasáda je provedena jako atypické strukturální zasklení se skrytým mechanickým jištěním. Je použito izolační dvojsklo Interm Acoustic, největší rozměr skel je 1600/3500 mm. Montovaná kovová fasáda je provedena z profilovaných vlnitých plechů, plechy jsou šroubovány na nosný systém z ocelových pozinkovaných profilů, který vytvoří větranou vzduchovou mezeru. Povrchy obvodových cihelných stěn jsou vícevrstvé vápenocementové probarvované omítky v odstínech červené. U objektu SO 12 a auly bude použit kontaktní zateplovací systém (minerální vlna) s tenkou probarvovanou omítkou. Betony budou opatřeny nátěry v šedém odstínu. Sendvičová stěna jižní fasády a strojovny vzduchotechniky je ukončena vlnitým hliníkovým plechem v odstínu RAL Před jihozápadní fasádou je předsazena konstrukce s ocelovými pozinkovanými lisovanými rošty. Treláž pro popínavé rostliny z ocelových lanek kotvených do fasády je navržena u severozápadní i jihovýchodní fasády. Dispoziční řešení Budova SO 17 informační centrum Uživatelské provozy studoven a půjčoven jsou umístěny v 1.; 1,5.; 2.; a 3. NP v hlavním traktu budovy a využívají prosvětlení severozápadní prosklenou fasádou. Služební provozy archivů, skladů a TZB jsou v 1. PP, 2,5. a 4. NP. Provoz kanceláří je navržen ve 3. NP novostavby. Budova SO 12 společná výuka sekcí Vstupní hala v 1. NP spojuje stávající aulu a učebnovou část. Z ní je přístupný i internetový klub. Dále v 1.; 1,5. a 2. NP jsou umístěny učebny, sociální zázemí. V 1,5. NP je multimediální učebna se zvukovou režií a dabingem. Závěr Termín předání informačního centra investorovi je plánován na 15. září roku Dle harmonogramu se dotahuje mírné zpoždění, které bylo způsobeno komplikovaným řešením stavební jámy v zimních měsících. Nyní je dokončena hrubá stavba, provádějí se rozvody ZTI, ústředního topení, elektro, vzduchotechniky, dále sádrokartonové konstrukce a dokončuje se kontaktní zateplovací a fasádní systém. Závěrem bychom chtěli vyzdvihnout a alespoň touto formou ocenit spolupráci všech zaměstnanců Přírodovědecké fakulty MU Brno, kteří se s námi na tomto projektu podílejí a kteří napomáhají vytvořit kvalitní a funkční dílo. Věříme, že se nám tak podaří vytvořit stavbu, která všestranně napomůže rozvoji českého vysokého školství a napomůže vysoké prestiži celé Masarykovy university Brno. Ing. Martin Jalový technik přípravy

3 4 Modernizace železnice v Černé Hoře pokračování ze strany 1 jiný model financování. Již kolem roku 2000 převládala představa, že se naší společnosti podaří obstarat prostředky z komerčních bank a různých fondů. I v roce 2002, kdy jsme zvítězili v mezinárodním tenderu na financování a modernizaci v konkurenci německých a rakouských firem, se narazilo na stejný problém: nemožnost vystavení státních garancí vládou Republiky Černá Hora. Mezinárodní měnový fond to zkrátka nepovolil. Situace se zásadně změnila po našem vstupu do EU. Padly bariéry o nepojistitelnosti tohoto teritoria pro EGAP a ČEB mohla nabídnout vstřícný model exportního financování s několika typy úvěrů. Po dlouhých a složitých jednáních byl dohodnut způsob jejich zajištění a slavnostně podepsán vstupní dokument: Memorandum o porozumění, které předpokládá financování ve výši 50 milionů eur. Již po našem vítězství v tenderu byla připravena smlouva o dílo a první, věcně redukovaný cenový návrh podle navrženého subdodavatelského modelu. Nyní je potřeba definitivně stanovit rozsah projektu, podíl jednotlivých subdodavatelů a dohodnout se na ceně. ČEB připraví úvěrovou smlouvu a na podzim může dojít k podpisu všech potřebných dokumentů. Dodavatelé rozhodujících materiálů, zejména kovů, nemohou garantovat ceny déle než do konce tohoto roku. Z tohoto důvodu, z potřeby odložit dobu splácení a zrovnoměrnit jednotlivé splátky, bude stavba rozdělena do několika etap. V té letošní je potřeba dodat co nejvíce materiálu a stavět, pokud to klimatické podmínky dovolí. První část trati, u Nikšiće, je v horském terénu. Pracovat se dá téměř po celý rok. Ale kolem vánoc nastává období dešťů. V některých letech trať zapadne sněhem a ten se potom drží dlouho do jara. Trať spojuje dvě největší černohorská města. Převáží se po ní hlavně bauxit a železný šrot, kterými jsou zásobovány dva strategické podniky: Alukombinát v Podgorici a Železárna v Nikšići. Modernizace celého, téměř šedesátikilometrového úseku bude probíhat tři roky. Za tu dobu budou ve stanicích Nikšič, Ostrog, Danilovgrad a Spuž a mezistaničních úsecích komplet vyměněny výhybky, kolejnice, pražce, štěrk, zpevněna zemní pláň, položeny kabelové kanály, postaveny nové opěrné zdi, rekonstruovány některé tunely, opraveny dopravní kanceláře a technologické místnosti, instalováno nové zabezpečovací a telekomunikační zařízení včetně telefonní centrály, instalovány zabezpečené přejezdy, postavena nová napájecí stanice 25 kv 50 Hz, vybudovaná nová přívodní vvn linka 110 kv, postaveno trakční vedení včetně ústředního dálkového řízení a modernizováno stanoviště elektrodispečera. Začíná rozhodující fáze. Je nutno zapomenout na iluzi, že doma je pořád dostatek práce a není potřeba vzít ranec s buchtami a vyrazit do světa na zkušenou. Finanční toky z evropských institucí se zvolna otáčejí k těm potřebnějším. Naše země už z klubu dotovaných oficiálně vypadla a drobnými krůčky se vrací tam, kde před válkou byla mezi nejvyspělejší. V zahraničí naše firma pracuje už více než pět let a dosud přechod od získání zakázky k její realizaci zdaleka není standardizován. Postavit si přípravu zahraniční akce jako prioritu od samého počátku činí pořád mnoha úsekům, útvarům, odborům, závodům potíže. Stavět železnici v zahraničí není smontovat stroj vybalený z beden na připraveném místě. Obzvláště v zemích, kde žijí ze staré slávy a naše konkrétní zkušenosti z výstavby koridorů a technologický náskok se nepřenášejí zrovna bezproblémově. Stejně tak je jim potřeba rozmluvit pocit, že jim bereme práci. Příprava stavby pozdějšími realizátory by měla být podmínkou. Počáteční vícenáklady se později mnohanásobně vrátí, znalost prostředí a navázané kontakty urychlí řešení konfliktů, na které není investor připraven. Nejdeme prostavět peníze z evropských fondů, ale vyvážíme české devizové rezervy s výhodnými exportními úvěry pro příjemce. Tedy znovu profesionálně předveďme, jak taková rozvojová pomoc má vypadat. Koridorové tratě, které naše firma postavila v Bulharsku a nyní dokončuje v Chorvatsku, nám ostudu určitě nedělají. Když přestaneme opakovat stejné chyby při přípravě, nemáme se do budoucna čeho bát. Zkušenosti se všem zúčastněným budou hodit. Nezapomínejme, že OHL po svém vstupu jasně deklarovala zájmové teritorium: střední a jihovýchodní Evropa. A ta se rozprostírá ještě daleko za řekou Moravou Ing. Karel Praveček útvar Zahraniční obchod CELOSTÁTNÍ TURNAJ OSŽ V KUŽELKÁCH Slavnostní zahájení turnaje A K T U A L I T A Dne pořádala Republiková rada OSŽ celostátní turnaj v kuželkách. Jako již po několik let nazpět se turnaje zúčastňuje 12 velice kvalitních družstev drážních i nedrážních organizací. Turnaj, do kterého jsme přihlásili i naše zástupce z divize Technologie, se konal v krásné sportovní hale na Bráníku. Za ŽS Brno, a. s. se jej zúčastnilo i družstvo z AZ servisu, spol. s r. o. a nevedlo si také vůbec špatně, neboť se umístilo na sedmé pozici. Člen tohoto družstva pan Zouhar vyhrál v soutěži jednotlivců dokonce první místo. I další ceny putovaly do Brna - druhé a třetí místo v jednotlivcích vyhráli chlapci z divize Technologie (Fábera a Hoffmann). Tu nejcennější trofej za první místo v soutěži družstev dovezli taktéž chlapci z divize Technologie, které bylo ve složení Fábera, Čech, Hoffmann a Krev. Tímto bych jim chtěl jménem svým i jménem ZV OSŽ pogratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci naší společnosti i odborů. S přáním dalších úspěchů a sportu zdar Olda Sobol Předávání ceny za 1. místo (vedoucí mužstva Václav Fábera) Připravované rekonstrukce a sanační práce na hrázích Vranovské přehrady a vodní nádrže Vír V letošním roce bude zahájena oprava návodní strany hráze na Vranovské přehradě a oprava mostovky včetně kompletní výměny zábradlí vodní nádrže Vír. Vodní nádrž Vír - celkový pohled na hráz V oblasti vodohospodářských staveb bude naše společnost realizovat v letošním roce několik staveb, z nichž nejzajímavější jsou oprava mostovky na hrázi vodní nádrže Vír a sanace návodní strany hráze Vranovské přehrady. Vodní nádrž Vír leží cca 70 km severozápadně od Brna na řece Svratce. Nádrž byla dostavěna v roce 1959 a představuje významný zdroj pitné vody pro Brno a jeho blízké okolí. Součástí tohoto vodního díla je také malá vodní elektrárna. Gravitační hráz je vysoká přes 78 m a dlouhá 390 m, zadržuje 53 mil. m 3 vody. Vodní plocha nádrže má rozlohu 224 ha. Již od jara tohoto roku probíhají v koruně hráze bourací a přípravné práce. Je demontováno nevyhovující zábradlí, jehož části vykazují velmi vysoký a pokročilý stupeň koroze betonu a armatury s masivním rozpadem. Během léta bude osazeno nové železobetonové z prefabrikovaných dílců a celá mostovka bude sanována. Celkový objem prací je zhruba 30 mil. Kč. Dokončení prací je naplánováno na říjen Stavbu provádíme ve společném sdružení s firmou IMOS Brno. Vranovská přehrada - detailní pohled na návodní stranu hráze V červnu letošního roku se zahájily také práce na návodní straně hráze Vranovské přehrady. Jedná se o významné vodohospodářské dílo vybudované v letech , jehož dnešní podoba je výsledkem několika významných oprav. Vranovská přehrada patří mezi nejvyhledávanější rekreační oblasti u nás a leží cca 60 km jihozápadně od Brna na řece Dyji. Gravitační hráz vysoká 59 m a dlouhá 290 m zadržuje 130 mil. m 3 vody, vodní plocha přehrady má rozlohu 760 ha. Přehrada slouží jako ochrana před povodněmi a její součástí je také malá vodní elektrárna. Již v několikatýdenním předstihu bylo provedeno snížení hladiny na její minimum, aby bylo možné zahájit práce v plném rozsahu. Bude provedeno očištění a otryskání povrchu od hladiny až po přepadovou hranu hráze, následně pak reprofilace a zatažení povrchu speciálními sanačními hmotami. Celkový objem prací je zhruba 1,8 mil. Kč. Dokončení i těchto prací je naplánováno na říjen Ing. Petr Kubica technolog Vodní nádrž Vír - na mostovce již probíhají bourací práce Vodní nádrž Vír - vysoký stupeň koroze zábradlí Vranovská přehrada - detailní pohled na návodní stranu hráze 5

4 6 7 Setkání na Konopišti Dne 22. června 2005 se za pohodového letního počasí v areálu Golf Resort Konopiště sešli vedoucí pracovníci naší společnosti se svými obchodními partnery. Při golfové hře a následném posezení šlo bezpochyby o příležitost k utužení pracovních vztahů, ale i jejich prohloubení, snad i pochopení partnerů a v nekonvenčním prostředí navázání vztahů nových, které jsou hybnou silou úspěšného fungování jakéhokoli podniku. Management ŽS Brno, a. s. byl zastoupen generálním ředitelem a výkonnými řediteli, ale jako vhodnou příležitost pro obchodní setkání to viděl i generální ředitel OHL pro mezinárodní stavby pan Francisco Marín, jehož účast přispěla ke zvýšení prestiže celého setkání. Vzhledem k tomu, že se však kromě pracovních záležitostí snažili všichni zúčastnění prokázat své znalosti a schopnosti také v oblasti golfu, vyzdvihněme úspěchy našich zaměstnanců právě na tomto poli: - Ing. Josef Martinovský, výkonný ředitel závodu Pozemní stavitelství, se umístil na prestižním 2. místě v kategorii muži, HCP 28, Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Pozemní stavitelství Ostrava, obsadil v téže kategorii krásné 4. místo - Ing. Tomáš Nossek, ředitel divize Pozemní stavitelství Brno, potěšil 2. místem v kategorii zelené karty muži 22. června přijali všichni ocenění na všech místech ve všech vyhlášených kategoriích gratulace a ceny z rukou generálního ředitele a předsedy představenstva ŽS Brno, a. s. Ing. Michala Štefla, generálního ředitele OHL pro mezinárodní stavby pana Francisca Marína, hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského a primátora města Ostravy Ing. Aleše Zedníka. Také my se touto cestou připojujeme a jmenovaným, ale i vůbec zúčastněným, gratulujeme a přejeme mnoho pracovních i sportovních úspěchů! Při další akci, kdy se podaří spojit práci s příjemným prostředím, na shledanou! útvar Public Relations Malebné prostředí Golf Resortu Konopiště a obchodní i sportovní setkání např. generálního ředitele ŽS Brno, a. s. Ing. Michala Štefla, generálního ředitele OHL pro mezinárodní stavby pana Francisca Marína i hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského

5 8 9 Postup výstavby provozní budovy THÚ V rámci stavby ČD DDC Optimalizace železničního uzlu Bohumín byla dne 13. září 2004 na základě předání staveniště zahájena výstavba provozní budovy technicko-hygienické údržby (THÚ), a to realizací pilot, divizí 40 PS Olomouc. Následně byly zahájeny práce spojené se štěrkopískovým podkladem a zřízení vrstvy podkladních betonů s položením hydroizolace FATRAFOL. V průběhu provádění železobetonových základů 12 dilatačních celků byly práce přerušeny v období zimy z důvodů špatných klimatických podmínek. I přes tuto vzniklou časovou prodlevu se podařilo ztrátu dohnat. Po provedení železobetonových základů začala firma MM CITÉ s montáží ocelové konstrukce haly a opláštění střechy včetně osazování světlíků. Tyto práce byly ukončeny během dubna V současné době probíhají práce za účasti několika firem. V první řadě je to samozřejmě ŽS Brno, a. s., závod Železničního stavitelství, zastoupené střediskem 2024 (p. Knápek), které realizuje montáže elektro rozvodů (rošty, konzoly) v hale a přístavku. Středisko 2043 zastoupené pány Walachem a Mamulou se zabývá montáží železničního svršku tvaru S49 na ocelové konstrukce koleje uvnitř haly. Spolupracující závod Pozemního stavitelství, stř. 4031, provádí pod vedením pánů Sedláře a Vykopala práce na ochranné hydroizolaci spojené s obsypem haly, realizace základů pro přístavky kompresoroven a strojoven výtahu. Další středisko tohoto závodu, 3043, zastoupené Ing. Zemanem a p. Trochtou provádí napojování splaškových a dešťových přípojek na hlavní kanalizační řád. Z externích firem spolupracujeme s TCHAS, spol. s r. o., která realizuje ocelové konstrukce pro koleje uvnitř haly, hrubou stavbu přístavku provozní budovy a vyzdívání, montáže panelových stropů; společnost MM CITÉ provádí montáže opláštění budovy a osazování klempířských výrobků. Základní údaje: Délka budovy je 286,2 m, šířka bez přístavku 24,5 m, výška haly od čisté podlahy 9,7 m. Jsou zde tři koleje, z nichž každá pojme deset vagónů k údržbě nebo opravě. Přístavek, kde je celé zázemí THÚ, má délku 204,2 m a šířku 8,2 m. Budova je vzhledem ke složitým základovým poměrům založena na základové železobetonové desce tloušťky 400 mm. Základová spára je zabezpečená velkoprůměrovými pilotami průměru 600 mm. Rozpočtové náklady stavby představují částku 196 mil. Kč a jejím investorem jsou České dráhy, a. s. Práce na stavbě v porovnání s platným harmonogramem jsou v týdenním předstihu díky dobré organizaci vedoucích pracovníků jednotlivých firem a VDS závodu 20, které zastupuje p. Šetler, p. Cypris a p. Tetur Vzhledem k dobrému výběru podzhotovitelů, kteří realizují práce pro naši společnost, a k jejich zodpovědnému přístupu v průběhu výstavby jsem přesvědčen o zdárném dokončení objektu provozní budovy tak, jak ukládá harmonogram 24. listopadu 2005, a ve výborném ekonomickém výsledku. Zbyněk Nečas ředitel výstavby Výtopna na biomasu v ZOO Olomouc zahájila provoz V pondělí za účasti pana ministra životního prostředí, primátora města Olomouc, zástupců partnerského švýcarského města Luzern a dalších hostí byla slavnostně otevřena v Zoologické zahradě na Svatém Kopečku nová Centrální výtopna na biomasu. Stavbu realizovala divize Technologie závodu Železniční stavitelství. Finanční náklady stavby celkově činily Kč. Finanční podpora tohoto ekologického projektu od Státního fondu životního prostředí představovala částku Kč, partnerské město Luzern přispělo částkou Kč. Jedinečnost této stavby tkví v malém parním výkonu kotle, který spaluje biomasu a je spojen s parní turbínou. Takovéto řešení je prvním svého druhu v ČR a i hosté ze Švýcarska se o toto technické řešení živě zajímali. Stručný popis stavby: Účelem výstavby centrálního zdroje kogenerační teplárny - je efektivní využití odpadní suroviny převážně z vlastní produkce k výrobě tepelné a elektrické energie pro vlastní spotřebu. Tím budou nahrazena přímá elektrická topidla a výroba tepla v plynových kotlích v objektech ZOO. Základními výrobními jednotkami je parní kotel spalující dřevní štěpku a parní turbína s generátorem na výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu provozovatele. Palivo biomasa se bude zajišťovat především z vlastních zdrojů zoologické zahrady štěpkováním větví z okusu zvířat ustájených v ZOO a odpadů ze stolařské dílny, který dříve ZOO volně spalovala bez jakéhokoliv využití. V případě zvýšené spotřeby bude spalována i biomasa z produkce ostatních městských zařízení (parky, městská zeleň, lesy, výstaviště Flóra). Základní technické údaje: Hlavní parametry nového zařízení: - jmenovitý tepelný výkon (bez akumulátorů tepla) 0,322 MWt - maximální tepelný výkon (s akumulátory tepla) 0,481 MWt - jmenovitý elektrický výkon 0,030 MWe - počet instalovaných kotlů 1 ks - jmenovitý parní výkon kotle 500 kg/h - jmenovité parametry kotle, tlak páry 1,4 MPa - teplota páry cca 220 C - účinnost kotle min 85 % - jmenovitý elektrický výkon parní turbíny 0,030 MWe - teplonosné médium teplá voda - parametry média, teplota 95 C, max. 110 C - tlak 0,25 MPa - 0,4 MPa - výkon úpravny přídavné vody 1 m 3 /h Součástí technologické části stavby je výstavba palivového hospodářství, parního kotle na biomasu s příslušenstvím, spalinovým potrubím, ventilátorem a montovaným komínem, napájení kotle, chemické a tepelné úpravny vody, parní turbíny s příslušenstvím, výměníku pára-voda (kondenzátor), kondenzátního hospodářství, chladicího okruhu, akumulátorů tepla, spojovacího potrubí, příslušného elektrotechnického zařízení a systému řízení. Součástí díla je výstavba teplovodů Hospodářský dvůr a Areál. Napojení teplovodů na stávající topné soustavy v 7 provozních objektech (Hospodářský dvůr) a instalace nových vytápěcích soustav v 7 objektech (zimoviště, pavilony zvířat) + rezerva pro nový pavilon lidoopů. Stroje a zařízení instalované v centrálním zdroji budou sloužit k výrobě elektřiny a tepelné energie v teplé vodě. Zařízení je navrženo a vybaveno pro bezobslužný provoz s občasnou kontrolou (BosB) po max. 24 hodinách provozu. Popis turbosoustrojí Celé soustrojí je pomocí ocelového rámu ukotveno na betonovém základu dvoukonusovými suchými kotvami. Na ocelovém rámu je uchycena turbína (3.3) s regulátorem otáček Woodward (4.1), horizontální čelní převodovka (3.5)

6 řízení el. spotřebičů. El. spínač silnoproudu generátoru je umístěn ve skříni RG. Nástupiště se sklopnými deskami a generátor (3.6), spojené pružnými spojkami (3.7), které umožňují vyrovnat montážní a provozní nesouosost hřídelí. Průtok páry do turbíny je regulován regulačním ventilem s rychlouzavírací klapkou (4.2). Pod převodovkou je umístěna v rámu olejová nádrž (5.1) s olejoznakem. Na víku olejové nádrže je upevněno olejové čerpadlo (5.2) poháněné elektromotorem, mazací potrubí, přepouštěcí ventil (5.5), chladič oleje s el. motorem (5.3) a filtr oleje (5.4). Kontrolu tlaku mazacího oleje zajišťuje manostat (5.8). Ovládací skříň RG v těsné blízkosti soustrojí zajišťuje řízení a ovládání turbosoustrojí včetně měření, na panelu RG jsou ovladače pro Termín zahájení stavby Termín zahájení zkušebního provozu Generální dodavatel stavby: ŽS Brno, a. s. závod Železniční stavitelství, divize Technologie Dodavatel kotle: Tenza Brno, a. s. Dodavatel turbosoustrojí : Ekol Brno, a. s. Divize Technologie (dříve závod EES) opět dokázala zrealizovat ekologický projekt zaměřený na úsporu energie, ochranu ovzduší a životního prostředí s využitím obnovitelných zdrojů energie. Po stavbě největší české komunální výtopny na biomasu s výkonem 9 MW, která funguje více než tři roky v Bystřici nad Pernštejnem, stavbě kotelny s biomasovými kotli v Jindřichově Hradci a nové Centrální výtopně v ZOO Olomouc se stává divize Technologie významným dodavatelem ekologických staveb v České republice. Miroslav Matušinec manažer zakázky Pro ostrovní nástupiště ve stanicích a zastávkách železničních tratí se doposud používá konstrukce nástupišť SUDOP. Jde o konstrukci z 50. let, která není v současné době technicky optimálním řešením pro nově rekonstruované a modernizované železniční tratě. Naše akciová společnost proto připravila inovaci ostrovních nástupišť kvalitativně vyššího řádu. Cílem inovace bylo zejména: rozšíření užitných vlastností nové konstrukce zlepšení tolerancí zabudované konstrukce zvýšení podílu mechanizace při montáži podstatné zlepšení vzhledu konstrukce čistit kolejové lože strojními čističkami bez rozebrání nástupištních prefabrikátů nebo odsunu koleje, stačí pouze ručně sklopit desku nástupiště. Po sklopení sklopné desky lze také přepravovat kolem nástupiště zásilky s překročenou ložnou mírou. Uvedení konstrukce do původní polohy lze provést opět bez použití mechanizace a není třeba žádných dodatečných stavebních úprav. Nástupištní hrana zůstává po případné rektifikaci stavěcími šrouby v původní poloze. Práh sklopného nástupiště lze využít pro vedení kabelových tras. Nová konstrukce sklopného nástupiště je tvo- V průběhu roku 2004 byl na trati Česká Třebová - Olomouc v železniční stanici Krasíkov založen zkušební úsek nástupiště u obou hlavních kolejí. Jedná se o nástupiště bez pojezdu vozíku, proto byl při stavbě použit základ sklopné desky délky 1950 mm. Stavba, kterou provedla Skanska ŽS, byla dokončena v prosinci loňského roku. Nástupiště se nachází v oblouku a přechodnici. Celková délka nástupiště u každé koleje činí 137 m. Střed nového nástupiště je v km Výstavba prokázala, že rozhodující pro kvalitu konečného díla je přesné výškové a směrové zaměření podkladního betonu pod prahem sklopného nástupiště. O NÁS V TISKU Závěr V SČH mají podle Svobody čeští podnikatelé velké šance , Zpravodajství ČTK PODGORICA 10. června (ČTK) - V Srbsku a Černé Hoře se českým podnikatelům otevírají velké šance, zejména v oblasti turistiky, budování infrastruktury a rozvoje energetiky. Místní vlády podporují české firmy, aby se mohly podílet na privatizačním procesu, řekl ČTK ministr zahraničí Cyril Svoboda, který dnes končí třídenní návštěvu Srbska a Černé Hory (SČH). Zdůraznil také, že Česká republika bude respektovat jakékoli demokratické řešení v této zemi, jejíž dvě součásti chystají referendum o nezávislosti. Ministr zdůraznil, že Česká republika je a chce být úspěšná v SČH v procesu privatizace a v investicích. Jako úspěšné v regionu označil působení firem ČEZ, Vodní zdroje Brno a Železniční stavitelství Brno. Česko je země, která dává velkou humanitární a rozvojovou pomoc do této oblasti, je to země, která zde má svůj největší kontingent vojáků v zahraničí, připomněl Svoboda. Zdůraznil, že česká zahraniční politika podporuje zachování transformačních procesů v této oblasti i směřování Srbska a Černé Hory do evropských struktur a jejich přibližování k NATO. Šef české diplomacie jednal s vedoucími představiteli Srbska, Černé Hory i jihosrbské provincie Kosova o plánech do budoucna. Černá Hora, která je už dva roky ve volném soustátí se Srbskem, se připravuje na vypsání referenda o nezávislosti. Soudí, jak uvedl Svoboda, že kdyby byla nezávislá na Srbsku, bude její cesta do evropských struktur úspěšnější. Svoboda upozornil černohorského ministra zahraničí Miodraga Vlahoviče, že Evropská unie nebude řešit rozšiřování jen s jednou zemí, vždy je do tohoto procesu zahrnut celý region nebo více států. Podobně vstupovala do EU i Česká republika ve skupině deseti zemí. Stejné tendence k nezávislosti má i jihosrbská provincie Kosovo, která je už sedmým rokem pod správou OSN. O osamostatnění usiluje jeho většinové albánské obyvatelstvo, zatímco menšinoví Srbové a Bělehrad chtějí, aby Kosovo zůstalo součástí Srbska. Svoboda upozornil, že problém Kosova a Metohije je problémem komplexním a je třeba v jeho případě dosáhnout trvalého řešení, které zaručí stabilitu a prosperitu tohoto regionu. Česká republika zastává názor, že už je třeba začít se bavit o budoucím statusu Kosova, nejen o standardech, které je třeba splnit, řekl Svoboda s poukazem na podmínky, které si stanovilo mezinárodní společenství pro zahájení rozhovorů o definitivním statusu Kosova. Jednání budou zahájena zřejmě už letos, ale nebudou letos dokončena, řekl Svoboda, který v Prištině jednal s prezidentem Ibrahimem Rugovou, premiérem Bajramem Kosumim i velitelem mezinárodní mise UN- MIK Sörenem Jessenem-Petersenem. V Bělehradě jednal den předtím o stejném problému s prezidentem SČH Svetozarem Marovičem a jeho srbským kolegou Borisem Tadičem. Svoboda zavítal v Kosovu na základnu Šajkovac, kde působí česko-slovenská jednotka. Prohlédl si základnu, seznámil se na místě s úkoly, které plní smíšený prapor a vyznamenal několik vojáků. Čeká republika má v Mnohonárodní skupině Střed v Kosovu zhruba 400 vojáků, kteří jsou zatím pod velením Finů. V srpnu se slovenská skupina oddělí od české a česká mise se ujme vedení skupiny. Budou pod ní patřit kromě Slováků také Švédové a Irové. Na základě provedených analýz stávajícího stavu a průzkumem konstrukcí, používaných u evropských drah, byl vývoj směřován na typ nástupiště se sklopnými deskami. Konstrukce sklopného nástupiště umožňuje řena třemi základními typy prefabrikátů: sklopné desky nástupiště šířky 0,5 m základu sklopné desky nástupiště šířky 1,0 m prahu základu sklopné desky nástupiště šířky 2 m Předpokládáme, že zkušební úsek nové konstrukce nástupišť prokáže jeho technické přednosti v porovnání ke stávajícím konstrukcím. Jsme přesvědčeni, že přes vyšší pořizovací cenu nové konstrukce budou celkové náklady v delším časovém období podstatně nižší než při použití dnes běžně používaných konstrukcí nástupišť. Libor Culík, Jindřich Matiaske ŽPSV a.s. Technická kancelář Brno

7 12 ŽS Brno, a. s. a projekt Optimist Brno Naše společnost není jenom největší stavební firmou na Moravě, ale zároveň i partnerem celé řady sportů. Kromě basketbalu a hokeje patříme i k tradičním podporovatelům brněnského jachtingu, který je však v posledních letech stižen stagnací nebo i úbytkem začínajících jachtařů. V TJ Jacht klub Brno v současné době probíhá projekt Optimist Brno, který má být návodem pro rozvoj tohoto sportu a zejména rozvoj mládežnického jachtingu v Jihomoravském kraji. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je vychovat vynikající jachtaře ve věku 7-15 let a umožnit jim snadný přechod na některou z olympijských lodních tříd. Vytvořit jim nejlepší podmínky pro uplatnění v navazujícím celorepublikovém jachtařském Sportovním centru mládeže a úspěchem projektu motivovat další jachtařské kluby v ČR k podobným aktivitám tak, aby počet aktivních členů v lodní třídě Optimist neustále meziročně stoupal. Předpokládá se, že z účastníků projektu budou příkladným chováním vedoucích vychovávány osobnosti s vysokým sportovním a morálním kreditem, které se v roce 2005 budou pohybovat v první desítce soutěží poháru ČR a Mistrovství ČR. Metodou, která by k tomuto měla napomoci, jsou tedy kromě naší pomoci i letní výcviky na vodě, zimní kondiční tréninky, metodologické přednášky v rámci tréninků, koučování na významných závodech a mnohé další. Nezbývá nám tedy, než popřát organizátorům projektu hodně štěstí, o jehož dosažení Vás jistě budeme v budoucnu informovat. Ing. Martin Pospíšil Na dětských plachetnicích Optimist se v rámci Projektu Optimist seznamují s plachtěním nejmenší děti ve věku 3,5 a 5 let. Internacionalizace staví oddělení lidských zdrojů před nové výzvy Skupina již má více zaměstnanců v zahraničí než ve Španělsku Tým zaměstnanců skupiny OHL zažil v posledních dvou letech skutečnou revoluci. Zejména začlenění české dceřiné společnosti ŽS Brno, a. s, zdvojnásobilo počet pracovníků Skupiny, která se stala skutečně mezinárodní: v zahraničí má více zaměstnanců než ve Španělsku. Zároveň jí přibyla mladá a kvalifikovaná pracovní síla. Z toho plynou nové úkoly pro útvar Lidských zdrojů, počínaje integrací různých kultur do jediného společného podniku. Příslušné údaje jsou velmi výmluvné. V roce 2002 mělo OHL celkem zaměstnanců. Na konci roku 2004 se toto číslo zvýšilo o 83 %, na , tedy téměř na dvojnásobek během dvou let. Připojení české skupiny tvořené zejména firmami ŽPSV Uherský Ostroh, a. s. a ŽS Brno, a. s., s zaměstnanci, vypovídá o skvělém tahu na branku mezinárodní divize Skupiny. Již v roce 2003 dosáhl počet zaměstnanců v zahraničí téměř stejné úrovně jako doma: respektive osob. V roce 2004 expanze mezinárodní divize Skupiny intenzívně pokračovala zejména v Brazílii, Chile, Mexiku a v České republice. Aktivity v uvedených zemích způsobily zásadní obrat ve struktuře zaměstnanců Skupiny. Poprvé v historii došlo k tomu, že v zahraničí pracuje více lidí než ve Španělsku. Od roku 2002 do konce roku 2004 vzrostl počet zaměstnanců ve Španělsku ze na Ve stejném období se zvýšil počet zahraničního personálu z na osob, což představuje nárůst o 582 %. S růstem počtu zaměstnanců přibylo i lidí s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Počet vysokoškoláků vzrostl o 108 %, ze 603 v r na v r Počet středoškoláků vzrostl za poslední dva roky o 36 %. Svůj podíl na tom má i plán na zaměstnávání čerstvých absolventů. Další zajímavostí je fakt, že personál Skupiny se omladil. Průměrný věk 41 let v roce 2002 klesl ke konci roku 2004 na 37 let. Tento trend je základem rozvojového potenciálu Skupiny v příštích letech. Zároveň však stabilní přítomnost OHL v jiných zemích vyvolává nová očekávání a přináší řadu úkolů. Otevírají se další možnosti odborného růstu a získávání zkušeností při práci v zahraničí. To ovšem na druhé straně znamená nutnost přizpůsobit se globálnímu charakteru OHL. Bezpochyby to vyvolá změnu v činnostech útvaru pro řízení lidských zdrojů, které budou muset vyvinout maximální úsilí při začleňování různých kultur do jednotné firmy. Převzato z MOSAICO Vydává: ŽS Brno, a. s., Burešova 938/17, Brno-s třed, tel.: , fax: ; předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka; členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Mgr. Jan Rupp, Mgr. Jana Dohnalová, Ing. Petr Kubica, Ing. Miroslav Váňa, Ing. Antonín Kučera, Jiří Cenek, Ing Mar ta Lešovská; Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R -19/75 ze dne 31. října 1995.

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno

Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Květen 2006 Ročník XII Veletrh IBF navštívil prezident Skupiny OHL strana 3 Tunely Dobrovského I a II, silnice I/42 VMO Brno strana 6 VD Vranov - oprava návodního líce

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Moderní přístavba Slovanského gymnázia v Olomouci slavnostně otevřena strana 2 Dokončili jsme obnovu lednické zámecké jízdárny strana 6 Vršovický zámeček zvaný

Více

report Slovo úvodem TENZA v Otrokovicích Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým

report Slovo úvodem TENZA v Otrokovicích Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým informační občasník vydání 3/2011 report Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým Změny ve vedení společnosti TENZA, a.s. Valná hromada společnosti TENZA, a.s., na svém

Více

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

Lidé & stavby. CPI City Center. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3

Lidé & stavby. CPI City Center. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3 CPI City Center Olomouc Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3 Nezdravá situace na stavebním trhu ČR Milé kolegyně, vážení kolegové,

Více

prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR E 17014 speciál Český svaz stavebních inženýrů 201311 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních

Více

Lidé & stavby. AZ Tower blízko své tečky. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1

Lidé & stavby. AZ Tower blízko své tečky. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AZ Tower blízko své tečky Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1 Život je výzva Milé kolegyně, vážení kolegové, nastal začátek jara,

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR 2012 MK ČR E 17014 02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně R o č n í k X V. B Ř E Z E N 2 0 1 1 Č í s l o 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně Ústeckému CPI City Center zbývá pouze otevřít

Více

Stanice Střížkov. Prosíme, nastupte.

Stanice Střížkov. Prosíme, nastupte. Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Květen 2008 Ročník XIV Dálnice D47 stavba 4709.2 za účasti OHL ŽS strana 3 Sportovní Western OHLympijské hry 2008 strana 5 OHL ŽS staví Královopolské tunely strana 10

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz 1 První velkou zakázku na území Polska bude realizovat akciová společnost OHL ŽS. Smlouvu o její realizaci podepsali Mgr. Ing. Józef Jezewicz, ředitel

Více

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR Stavebnictví Český svaz stavebních inženýrů E 17014 201211 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis

Více

kontakt Z OBSAHU: Národní a Lazarská po boku Fakta o pátém áčku Pořád vím, co se děje

kontakt Z OBSAHU: Národní a Lazarská po boku Fakta o pátém áčku Pořád vím, co se děje DP kontakt Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti číslo 7 červenec 2014 ročník 19 Z OBSAHU: Národní a Lazarská po boku Fakta o pátém áčku Pořád vím, co se děje Dopravní

Více

ročník 7 / číslo 2 / 2014 časopis zaměstnanců čkd group

ročník 7 / číslo 2 / 2014 časopis zaměstnanců čkd group ročník 7 / číslo 2 / 2014 časopis zaměstnanců čkd group 10 04 06 08 07 22 15 24 foto na titulní straně: Výstavba ZEVO Chotíkov 16 ČKD Magazín, časopis zaměstnanců ČKD GROUP Neprodejné. Číslo 2/2014. Vyšlo

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Stavby OHL ŽS získávají odborná ocenění strana 3 Nová budova FEI VŠB TUO slavnostně otevřena strana 7 4/2014 Rekonstrukce Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou strana

Více

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více