Rekostrukce a dostavba informačního centra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekostrukce a dostavba informačního centra"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti ŽS Brno Červen/červenec 2005 Ročník XI Připravované rekonstrukce a sanační práce na hrázích Vranovské přehrady a vodní nádrže Vír strana 5 Setkání na Konopišti strana 6 Výtopna na biomasu v ZOO Olomouc zahájila provoz strana 9 Rekostrukce a dostavba informačního centra v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně V jednom z předchozích čísel jsme vás informovali o zakázce Rekonstrukce a dostavba areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2, kterou získalo obchodní oddělení divize Pozemní stavitelství, a nyní se k ní opět vracíme. Realizací stavby, jejímž investorem a objednatelem je Masarykova universita v Brně, byl pověřen tým ve složení Ing. Miloš Hrnčíř, vedoucí projektu, stavbyvedoucí Ing. Petr Jureček, technici přípravy Ing. Martin Jalový a Ing. Zdeňka Kvasničková, mistři pan Pavel Bujtar, pan Vladislav Viktorin a Ing. Radim Machula. Samozřejmostí je aktivní podpora týmu vedením divize. Stavba, jejíž investiční náklady na rekonstrukci a dostavbu objektů SO 12 a SO 17 byly vyčísleny na cca 87 milionů Kč bez DPH, staví společnost ŽS Brno, a.s. ve sdružení s OHL, S.A. Celková zastavěná plocha obou budov včetně auly představuje velikost 1080 m 2, která kapacitně poskytne prostor pro 241 studentů a zaměstnanců fakulty. Realizační tým si po celou dobu trvání stavby počíná velmi dobře a termín předání informačního centra, který byl stanoven na září 2005, bude splněn. Modernizace železnice v Černé Hoře Černá Hora. Při vyslovení těchto dvou slov se milovníkům zlatavého moku seběhnou sliny. Jinému zase zjihne oko při vzpomínce na dovolenou, kterou v této nádherné zemi prožil. Na půdě ŽS Brno, a.s. se zase vybaví představa o akci, která se dlouho jevila vzdálená, stejně jako tato země. Země, jejíž pobřeží je perlou Jadranu, navazuje na jihu Dalmácie pod Dubrovníkem a vine se až do Albánie. Je v místech, kam se to pohodlnému turistovi zdá příliš daleko. A přijde o mnoho, neboť neobjeví krásy Boky Kotorské, starobylé Budvy, malebného ostrůvku Sveti Štefan, jezera Skadar, národního parku Durmitor, kaňonů řeky Tary a mnoha dalších překrásných míst. Dosti o přírodních krásách a zpátky na koleje. I v této malebné zemi je železnice. Patřila spolu s ostatními pod obchodní značku Jugoslovenske Željeznice a ty patřily ke špičce v Evropě. Moderně a velkoryse postavené, dobře udržované. Vozily tisíce turistů, převážely miliony tun zboží. Svazovou Jugoslávii držel pohromadě vahou své osobnosti a dalšími už ne tak chvályhodnými metodami dodnes pokračování na straně 2 uctívaný národní hrdina Josip Brož Tito. Po jejím dramatickém rozpadu peníze potřebné pro železnici začaly téci do jiných, válkou více zničených oblastí. Černé Hoře se válka vyhnula, ale doplatila na ni stejně. Příliv turistů se zastavil a hlavní ekonomický motor se zadrhl. V posledních letech se podařilo sehnat prostředky z EU na nejnutnější obnovu koridorové trati Bělehrad Bar. Ale pro trať Podgorica Nikšić, která na koridoru neleží, bylo nutno zajistit pokračování na straně 4

2 2 3 Rekostrukce a dostavba informačního centra v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně pokračování ze strany 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Charakteristika území Areál Přírodovědecké fakulty (PřF) se nachází v blízkosti centra města Brna. Byl vybudován převážně v letech a dostavěn dalšími objekty (obj. č. 11) v letech 1937 a v letech (obj. č. 12). Většina budov je památkově chráněna v rozsahu fasád a hmotově prostorové koncepce. Součástí areálu je i historická botanická zahrada se skleníky. Tento historicky ucelený areál má v jižní části nedotvořené omezené území se stavbami novodobými, neodpovídajícími charakteru areálu městské univerzity. Je zde situován objekt SO 12 s aulou a malou ústřední knihovnou z let , dále pak drobné objekty technického vybavení a odpadové hospodářství. Vymístěním odpadového hospodářství do jiné části areálu a přemístěním výukových pokusných skleníků vznikne prostor pro výstavbu knihovnicko-informačního centra. Objekt informačního centra (dále jen IC) označený v rámci areálu SO 17 bude situován v přímé návaznosti na objekt SO 12. Účel a funkce stavby Výstavba informačního centra Přírodovědecké fakulty řeší poskytování stávajících typů knihovnických a informačních služeb Ústřední knihovny PřF MU, která bude uživatelem této budovy. Její stavební provedení by mělo umožňovat provozování služeb v horizontu dalších 50 let i při změnách technologií či požadavků studijních programů. Nejlépe požadovanou vizi vyjadřuje výraz: nonstop zařízení, převážně samoobslužného typu, umožňující volný a okamžitý přístup k fondům, uspořádaných podle oborů. IC bude poskytovat služby vyučujícím a studentům sekce matematiky, fyziky a věd o Zemi, které budou sídlit v areálu na Kotlářské. Prostřednictvím specializovaných služeb bude poskytovat i služby vzdáleným uživatelům a další odborné veřejnosti. Projekt současně řeší rekonstrukci a nástavbu budovy 12 (společná výuka sekcí) včetně stavebního a požárně bezpečnostního propojení informačního centra a budovy 12 a zakomponování stávající auly PřF MU do nové dispozice. Nedílnou součásti architektonického návrhu je vytvoření adekvátního nástupního prostoru - subnáměstí - před vstupy do informačního centra a výukové budovy, s důrazem na přímý kontakt s botanickou zahradou. Urbanistické řešení Daná lokalita neumožňuje příliš mnoho prostoru pro urbanistické výboje. Klad z hlediska urbanistické koncepce (dá-li se o tom vůbec hovořit) vidíme v koexistenci zahrady a domu. Vše ostatní je už věcí architektonického řešení, které by tento koncept podpořilo. Jedná se především o tyto architektonické prvky: vytvoření adekvátního předprostoru domu a vstupu do zahrady se zázemím, zelení a místo pro zahradu soch meditativní a odpočinkový prostor využití stávajících hmot budov do celkové harmonické kompozice využití pevných stěn k zelené fasádě z popínavých rostlin využití transparentní fasády severní strana výhled do zeleně vstupní otevřená hala oddělující novostavbu s dostavbou stávajícího objektu auly, s průhledem do atria a s možností umístění výtvarného díla Snahou je nejen funkční rozvržení požadovaných ploch, ale i co největší zapojení venkovního interiéru atria a venkovních ploch před budovou do dispozičního konceptu budovy informačního centra. Architektonicko stavební řešení Dostavba informačního centra MU navazuje na stávající budovy, které včleňuje v jeden celek. Objekt ze severu je obrazovka do botanické zahrady, kam jsou směrovány všechny výhledy ze studoven. Vedle hlavního vstupu je malé náměstíčko, které bude zatravněno a osázeno zelení. Severní fasáda je celoprosklená a v ní se objevují plné hmoty schodiště a dvou zmiňovaných stávajících budov aula a učebnová část při ulici Veveří. Plné části mají na fasádě treláž na popínavé rostliny. Uliční strana objektu je tvořena konzolou studovny a zrekonstruovaným pláštěm stávajícího objektu, před kterým je pororoštová konstrukce opět na zeleň a znak školy. Atrium přiléhající k sousednímu objektu SPŠ strojnické, stíněné stávajícím bukem, bude sloužit jako tišší veřejné prostranství. Řešení fasády vychází ze základní myšlenky celkové koncepce, spočívající v koexistenci stávající hodnotné zeleně, navrhované stavby a souvisejících nových vegetačních prvků. Řešení umožňuje zachování stávajících hodnotných stromů, zvláště červeného buku, který po drobných úpravách bude nedílnou součástí kompozice. Konstrukce stavby umožňuje použití různých forem popínavých rostlin, které se budou významnou měrou podílet nejen na výrazu stavby, ale především na mikroklimatických podmínkách, jak vnějšího, tak vnitřního prostředí. Stavebně technický popis objektu SO 12, 17 Založení stávajícího objektu učeben SO 12 je plošné, na základových patkách a základových pasech. Jedná se o stávající třípodlažní dvoutraktový skelet o třech polích s moduly 6 6 m. Nový objekt informačního centra SO 17 je založen na konstrukci suterénní bílé vany založené na velkoprůměrových vrtaných železobetonových pilotách, které jsou opřeny o skalní podklad. Novostavba je tvořena ocelovým skeletem na podnožích z monolitického železobetonu a novostavbou železobetonového skeletu. Část novostavby ocelového skeletu na podnožích z monolitického železobetonu se klene nad stávajícím objektem železobetonového montovaného skeletu a nad stávajícím objektem auly. Obvodové stěny objektu SO 17 jsou z keramických tvárnic POROTHERM P+D tl. 450 mm, v západní části budou stěny železobetonové s tepelnou izolací. Vnitřní nosné zdivo bez nároku na neprůzvučnost a větší statickou únosnost bude z tvárnic POROTHERM P+D tl. 300 mm. Stěny výtahových šachet jsou železobetonové (dále jen ŽB). Stropy u objektu SO 12 zůstávají beze změn, u objektu SO 17 jsou železobetonové monolitické. Hlavní tříramenné schodiště objektu SO 17 je tvořeno monolitickými ŽB zalomenými deskami vynesenými schodišťovými stěnami po obvodě i uvnitř schodiště. Točité schody propojující studovny v 1,5. NP a 2. NP jsou navrženy jako celoocelové s důrazem na detail provedení. V prostoru krajního pole stávajícího objektu SO 12 je navrženo nové schodiště s výtahovou šachtou. Stěny šachty i schodišťové prvky budou monolitické železobetonové. Ploché střechy jsou řešeny vždy jako jednoplášťové neodvětrávané. Plochá střecha nad ocelovou konstrukcí plní funkci pochůzí terasy. Výtah v objektu SO 17 je navržen osobní lanový panoramatický s výbavou pro provoz invalidních osob, kabinové a šachetní dveře jsou prosklené. V objektu SO 12 je navržen osobní lanový výtah s výbavou pro provoz invalidních osob. Příčky jsou navrženy sádrokartonové. Podhledy jsou navrženy plošné sádrokartonové akustické, v konstrukci železobetonové jsou podhledy minerální rastrové akustické. Ve studovnách a učebnách je navrženo marmoleum nebo zátěžový koberec. Nášlapnou vrstvu hal, chodeb, WC a schodišť tvoří keramická dlažba. Výplně otvorů (okna, vstupní dveře) s izolačním dvojsklem jsou z AL profilů WICONA, doplněné barevnými deskovými výplněmi z laminátu (ISOVOLTA MAX). Severozápadní fasáda je provedena jako atypické strukturální zasklení se skrytým mechanickým jištěním. Je použito izolační dvojsklo Interm Acoustic, největší rozměr skel je 1600/3500 mm. Montovaná kovová fasáda je provedena z profilovaných vlnitých plechů, plechy jsou šroubovány na nosný systém z ocelových pozinkovaných profilů, který vytvoří větranou vzduchovou mezeru. Povrchy obvodových cihelných stěn jsou vícevrstvé vápenocementové probarvované omítky v odstínech červené. U objektu SO 12 a auly bude použit kontaktní zateplovací systém (minerální vlna) s tenkou probarvovanou omítkou. Betony budou opatřeny nátěry v šedém odstínu. Sendvičová stěna jižní fasády a strojovny vzduchotechniky je ukončena vlnitým hliníkovým plechem v odstínu RAL Před jihozápadní fasádou je předsazena konstrukce s ocelovými pozinkovanými lisovanými rošty. Treláž pro popínavé rostliny z ocelových lanek kotvených do fasády je navržena u severozápadní i jihovýchodní fasády. Dispoziční řešení Budova SO 17 informační centrum Uživatelské provozy studoven a půjčoven jsou umístěny v 1.; 1,5.; 2.; a 3. NP v hlavním traktu budovy a využívají prosvětlení severozápadní prosklenou fasádou. Služební provozy archivů, skladů a TZB jsou v 1. PP, 2,5. a 4. NP. Provoz kanceláří je navržen ve 3. NP novostavby. Budova SO 12 společná výuka sekcí Vstupní hala v 1. NP spojuje stávající aulu a učebnovou část. Z ní je přístupný i internetový klub. Dále v 1.; 1,5. a 2. NP jsou umístěny učebny, sociální zázemí. V 1,5. NP je multimediální učebna se zvukovou režií a dabingem. Závěr Termín předání informačního centra investorovi je plánován na 15. září roku Dle harmonogramu se dotahuje mírné zpoždění, které bylo způsobeno komplikovaným řešením stavební jámy v zimních měsících. Nyní je dokončena hrubá stavba, provádějí se rozvody ZTI, ústředního topení, elektro, vzduchotechniky, dále sádrokartonové konstrukce a dokončuje se kontaktní zateplovací a fasádní systém. Závěrem bychom chtěli vyzdvihnout a alespoň touto formou ocenit spolupráci všech zaměstnanců Přírodovědecké fakulty MU Brno, kteří se s námi na tomto projektu podílejí a kteří napomáhají vytvořit kvalitní a funkční dílo. Věříme, že se nám tak podaří vytvořit stavbu, která všestranně napomůže rozvoji českého vysokého školství a napomůže vysoké prestiži celé Masarykovy university Brno. Ing. Martin Jalový technik přípravy

3 4 Modernizace železnice v Černé Hoře pokračování ze strany 1 jiný model financování. Již kolem roku 2000 převládala představa, že se naší společnosti podaří obstarat prostředky z komerčních bank a různých fondů. I v roce 2002, kdy jsme zvítězili v mezinárodním tenderu na financování a modernizaci v konkurenci německých a rakouských firem, se narazilo na stejný problém: nemožnost vystavení státních garancí vládou Republiky Černá Hora. Mezinárodní měnový fond to zkrátka nepovolil. Situace se zásadně změnila po našem vstupu do EU. Padly bariéry o nepojistitelnosti tohoto teritoria pro EGAP a ČEB mohla nabídnout vstřícný model exportního financování s několika typy úvěrů. Po dlouhých a složitých jednáních byl dohodnut způsob jejich zajištění a slavnostně podepsán vstupní dokument: Memorandum o porozumění, které předpokládá financování ve výši 50 milionů eur. Již po našem vítězství v tenderu byla připravena smlouva o dílo a první, věcně redukovaný cenový návrh podle navrženého subdodavatelského modelu. Nyní je potřeba definitivně stanovit rozsah projektu, podíl jednotlivých subdodavatelů a dohodnout se na ceně. ČEB připraví úvěrovou smlouvu a na podzim může dojít k podpisu všech potřebných dokumentů. Dodavatelé rozhodujících materiálů, zejména kovů, nemohou garantovat ceny déle než do konce tohoto roku. Z tohoto důvodu, z potřeby odložit dobu splácení a zrovnoměrnit jednotlivé splátky, bude stavba rozdělena do několika etap. V té letošní je potřeba dodat co nejvíce materiálu a stavět, pokud to klimatické podmínky dovolí. První část trati, u Nikšiće, je v horském terénu. Pracovat se dá téměř po celý rok. Ale kolem vánoc nastává období dešťů. V některých letech trať zapadne sněhem a ten se potom drží dlouho do jara. Trať spojuje dvě největší černohorská města. Převáží se po ní hlavně bauxit a železný šrot, kterými jsou zásobovány dva strategické podniky: Alukombinát v Podgorici a Železárna v Nikšići. Modernizace celého, téměř šedesátikilometrového úseku bude probíhat tři roky. Za tu dobu budou ve stanicích Nikšič, Ostrog, Danilovgrad a Spuž a mezistaničních úsecích komplet vyměněny výhybky, kolejnice, pražce, štěrk, zpevněna zemní pláň, položeny kabelové kanály, postaveny nové opěrné zdi, rekonstruovány některé tunely, opraveny dopravní kanceláře a technologické místnosti, instalováno nové zabezpečovací a telekomunikační zařízení včetně telefonní centrály, instalovány zabezpečené přejezdy, postavena nová napájecí stanice 25 kv 50 Hz, vybudovaná nová přívodní vvn linka 110 kv, postaveno trakční vedení včetně ústředního dálkového řízení a modernizováno stanoviště elektrodispečera. Začíná rozhodující fáze. Je nutno zapomenout na iluzi, že doma je pořád dostatek práce a není potřeba vzít ranec s buchtami a vyrazit do světa na zkušenou. Finanční toky z evropských institucí se zvolna otáčejí k těm potřebnějším. Naše země už z klubu dotovaných oficiálně vypadla a drobnými krůčky se vrací tam, kde před válkou byla mezi nejvyspělejší. V zahraničí naše firma pracuje už více než pět let a dosud přechod od získání zakázky k její realizaci zdaleka není standardizován. Postavit si přípravu zahraniční akce jako prioritu od samého počátku činí pořád mnoha úsekům, útvarům, odborům, závodům potíže. Stavět železnici v zahraničí není smontovat stroj vybalený z beden na připraveném místě. Obzvláště v zemích, kde žijí ze staré slávy a naše konkrétní zkušenosti z výstavby koridorů a technologický náskok se nepřenášejí zrovna bezproblémově. Stejně tak je jim potřeba rozmluvit pocit, že jim bereme práci. Příprava stavby pozdějšími realizátory by měla být podmínkou. Počáteční vícenáklady se později mnohanásobně vrátí, znalost prostředí a navázané kontakty urychlí řešení konfliktů, na které není investor připraven. Nejdeme prostavět peníze z evropských fondů, ale vyvážíme české devizové rezervy s výhodnými exportními úvěry pro příjemce. Tedy znovu profesionálně předveďme, jak taková rozvojová pomoc má vypadat. Koridorové tratě, které naše firma postavila v Bulharsku a nyní dokončuje v Chorvatsku, nám ostudu určitě nedělají. Když přestaneme opakovat stejné chyby při přípravě, nemáme se do budoucna čeho bát. Zkušenosti se všem zúčastněným budou hodit. Nezapomínejme, že OHL po svém vstupu jasně deklarovala zájmové teritorium: střední a jihovýchodní Evropa. A ta se rozprostírá ještě daleko za řekou Moravou Ing. Karel Praveček útvar Zahraniční obchod CELOSTÁTNÍ TURNAJ OSŽ V KUŽELKÁCH Slavnostní zahájení turnaje A K T U A L I T A Dne pořádala Republiková rada OSŽ celostátní turnaj v kuželkách. Jako již po několik let nazpět se turnaje zúčastňuje 12 velice kvalitních družstev drážních i nedrážních organizací. Turnaj, do kterého jsme přihlásili i naše zástupce z divize Technologie, se konal v krásné sportovní hale na Bráníku. Za ŽS Brno, a. s. se jej zúčastnilo i družstvo z AZ servisu, spol. s r. o. a nevedlo si také vůbec špatně, neboť se umístilo na sedmé pozici. Člen tohoto družstva pan Zouhar vyhrál v soutěži jednotlivců dokonce první místo. I další ceny putovaly do Brna - druhé a třetí místo v jednotlivcích vyhráli chlapci z divize Technologie (Fábera a Hoffmann). Tu nejcennější trofej za první místo v soutěži družstev dovezli taktéž chlapci z divize Technologie, které bylo ve složení Fábera, Čech, Hoffmann a Krev. Tímto bych jim chtěl jménem svým i jménem ZV OSŽ pogratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci naší společnosti i odborů. S přáním dalších úspěchů a sportu zdar Olda Sobol Předávání ceny za 1. místo (vedoucí mužstva Václav Fábera) Připravované rekonstrukce a sanační práce na hrázích Vranovské přehrady a vodní nádrže Vír V letošním roce bude zahájena oprava návodní strany hráze na Vranovské přehradě a oprava mostovky včetně kompletní výměny zábradlí vodní nádrže Vír. Vodní nádrž Vír - celkový pohled na hráz V oblasti vodohospodářských staveb bude naše společnost realizovat v letošním roce několik staveb, z nichž nejzajímavější jsou oprava mostovky na hrázi vodní nádrže Vír a sanace návodní strany hráze Vranovské přehrady. Vodní nádrž Vír leží cca 70 km severozápadně od Brna na řece Svratce. Nádrž byla dostavěna v roce 1959 a představuje významný zdroj pitné vody pro Brno a jeho blízké okolí. Součástí tohoto vodního díla je také malá vodní elektrárna. Gravitační hráz je vysoká přes 78 m a dlouhá 390 m, zadržuje 53 mil. m 3 vody. Vodní plocha nádrže má rozlohu 224 ha. Již od jara tohoto roku probíhají v koruně hráze bourací a přípravné práce. Je demontováno nevyhovující zábradlí, jehož části vykazují velmi vysoký a pokročilý stupeň koroze betonu a armatury s masivním rozpadem. Během léta bude osazeno nové železobetonové z prefabrikovaných dílců a celá mostovka bude sanována. Celkový objem prací je zhruba 30 mil. Kč. Dokončení prací je naplánováno na říjen Stavbu provádíme ve společném sdružení s firmou IMOS Brno. Vranovská přehrada - detailní pohled na návodní stranu hráze V červnu letošního roku se zahájily také práce na návodní straně hráze Vranovské přehrady. Jedná se o významné vodohospodářské dílo vybudované v letech , jehož dnešní podoba je výsledkem několika významných oprav. Vranovská přehrada patří mezi nejvyhledávanější rekreační oblasti u nás a leží cca 60 km jihozápadně od Brna na řece Dyji. Gravitační hráz vysoká 59 m a dlouhá 290 m zadržuje 130 mil. m 3 vody, vodní plocha přehrady má rozlohu 760 ha. Přehrada slouží jako ochrana před povodněmi a její součástí je také malá vodní elektrárna. Již v několikatýdenním předstihu bylo provedeno snížení hladiny na její minimum, aby bylo možné zahájit práce v plném rozsahu. Bude provedeno očištění a otryskání povrchu od hladiny až po přepadovou hranu hráze, následně pak reprofilace a zatažení povrchu speciálními sanačními hmotami. Celkový objem prací je zhruba 1,8 mil. Kč. Dokončení i těchto prací je naplánováno na říjen Ing. Petr Kubica technolog Vodní nádrž Vír - na mostovce již probíhají bourací práce Vodní nádrž Vír - vysoký stupeň koroze zábradlí Vranovská přehrada - detailní pohled na návodní stranu hráze 5

4 6 7 Setkání na Konopišti Dne 22. června 2005 se za pohodového letního počasí v areálu Golf Resort Konopiště sešli vedoucí pracovníci naší společnosti se svými obchodními partnery. Při golfové hře a následném posezení šlo bezpochyby o příležitost k utužení pracovních vztahů, ale i jejich prohloubení, snad i pochopení partnerů a v nekonvenčním prostředí navázání vztahů nových, které jsou hybnou silou úspěšného fungování jakéhokoli podniku. Management ŽS Brno, a. s. byl zastoupen generálním ředitelem a výkonnými řediteli, ale jako vhodnou příležitost pro obchodní setkání to viděl i generální ředitel OHL pro mezinárodní stavby pan Francisco Marín, jehož účast přispěla ke zvýšení prestiže celého setkání. Vzhledem k tomu, že se však kromě pracovních záležitostí snažili všichni zúčastnění prokázat své znalosti a schopnosti také v oblasti golfu, vyzdvihněme úspěchy našich zaměstnanců právě na tomto poli: - Ing. Josef Martinovský, výkonný ředitel závodu Pozemní stavitelství, se umístil na prestižním 2. místě v kategorii muži, HCP 28, Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Pozemní stavitelství Ostrava, obsadil v téže kategorii krásné 4. místo - Ing. Tomáš Nossek, ředitel divize Pozemní stavitelství Brno, potěšil 2. místem v kategorii zelené karty muži 22. června přijali všichni ocenění na všech místech ve všech vyhlášených kategoriích gratulace a ceny z rukou generálního ředitele a předsedy představenstva ŽS Brno, a. s. Ing. Michala Štefla, generálního ředitele OHL pro mezinárodní stavby pana Francisca Marína, hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského a primátora města Ostravy Ing. Aleše Zedníka. Také my se touto cestou připojujeme a jmenovaným, ale i vůbec zúčastněným, gratulujeme a přejeme mnoho pracovních i sportovních úspěchů! Při další akci, kdy se podaří spojit práci s příjemným prostředím, na shledanou! útvar Public Relations Malebné prostředí Golf Resortu Konopiště a obchodní i sportovní setkání např. generálního ředitele ŽS Brno, a. s. Ing. Michala Štefla, generálního ředitele OHL pro mezinárodní stavby pana Francisca Marína i hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského

5 8 9 Postup výstavby provozní budovy THÚ V rámci stavby ČD DDC Optimalizace železničního uzlu Bohumín byla dne 13. září 2004 na základě předání staveniště zahájena výstavba provozní budovy technicko-hygienické údržby (THÚ), a to realizací pilot, divizí 40 PS Olomouc. Následně byly zahájeny práce spojené se štěrkopískovým podkladem a zřízení vrstvy podkladních betonů s položením hydroizolace FATRAFOL. V průběhu provádění železobetonových základů 12 dilatačních celků byly práce přerušeny v období zimy z důvodů špatných klimatických podmínek. I přes tuto vzniklou časovou prodlevu se podařilo ztrátu dohnat. Po provedení železobetonových základů začala firma MM CITÉ s montáží ocelové konstrukce haly a opláštění střechy včetně osazování světlíků. Tyto práce byly ukončeny během dubna V současné době probíhají práce za účasti několika firem. V první řadě je to samozřejmě ŽS Brno, a. s., závod Železničního stavitelství, zastoupené střediskem 2024 (p. Knápek), které realizuje montáže elektro rozvodů (rošty, konzoly) v hale a přístavku. Středisko 2043 zastoupené pány Walachem a Mamulou se zabývá montáží železničního svršku tvaru S49 na ocelové konstrukce koleje uvnitř haly. Spolupracující závod Pozemního stavitelství, stř. 4031, provádí pod vedením pánů Sedláře a Vykopala práce na ochranné hydroizolaci spojené s obsypem haly, realizace základů pro přístavky kompresoroven a strojoven výtahu. Další středisko tohoto závodu, 3043, zastoupené Ing. Zemanem a p. Trochtou provádí napojování splaškových a dešťových přípojek na hlavní kanalizační řád. Z externích firem spolupracujeme s TCHAS, spol. s r. o., která realizuje ocelové konstrukce pro koleje uvnitř haly, hrubou stavbu přístavku provozní budovy a vyzdívání, montáže panelových stropů; společnost MM CITÉ provádí montáže opláštění budovy a osazování klempířských výrobků. Základní údaje: Délka budovy je 286,2 m, šířka bez přístavku 24,5 m, výška haly od čisté podlahy 9,7 m. Jsou zde tři koleje, z nichž každá pojme deset vagónů k údržbě nebo opravě. Přístavek, kde je celé zázemí THÚ, má délku 204,2 m a šířku 8,2 m. Budova je vzhledem ke složitým základovým poměrům založena na základové železobetonové desce tloušťky 400 mm. Základová spára je zabezpečená velkoprůměrovými pilotami průměru 600 mm. Rozpočtové náklady stavby představují částku 196 mil. Kč a jejím investorem jsou České dráhy, a. s. Práce na stavbě v porovnání s platným harmonogramem jsou v týdenním předstihu díky dobré organizaci vedoucích pracovníků jednotlivých firem a VDS závodu 20, které zastupuje p. Šetler, p. Cypris a p. Tetur Vzhledem k dobrému výběru podzhotovitelů, kteří realizují práce pro naši společnost, a k jejich zodpovědnému přístupu v průběhu výstavby jsem přesvědčen o zdárném dokončení objektu provozní budovy tak, jak ukládá harmonogram 24. listopadu 2005, a ve výborném ekonomickém výsledku. Zbyněk Nečas ředitel výstavby Výtopna na biomasu v ZOO Olomouc zahájila provoz V pondělí za účasti pana ministra životního prostředí, primátora města Olomouc, zástupců partnerského švýcarského města Luzern a dalších hostí byla slavnostně otevřena v Zoologické zahradě na Svatém Kopečku nová Centrální výtopna na biomasu. Stavbu realizovala divize Technologie závodu Železniční stavitelství. Finanční náklady stavby celkově činily Kč. Finanční podpora tohoto ekologického projektu od Státního fondu životního prostředí představovala částku Kč, partnerské město Luzern přispělo částkou Kč. Jedinečnost této stavby tkví v malém parním výkonu kotle, který spaluje biomasu a je spojen s parní turbínou. Takovéto řešení je prvním svého druhu v ČR a i hosté ze Švýcarska se o toto technické řešení živě zajímali. Stručný popis stavby: Účelem výstavby centrálního zdroje kogenerační teplárny - je efektivní využití odpadní suroviny převážně z vlastní produkce k výrobě tepelné a elektrické energie pro vlastní spotřebu. Tím budou nahrazena přímá elektrická topidla a výroba tepla v plynových kotlích v objektech ZOO. Základními výrobními jednotkami je parní kotel spalující dřevní štěpku a parní turbína s generátorem na výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu provozovatele. Palivo biomasa se bude zajišťovat především z vlastních zdrojů zoologické zahrady štěpkováním větví z okusu zvířat ustájených v ZOO a odpadů ze stolařské dílny, který dříve ZOO volně spalovala bez jakéhokoliv využití. V případě zvýšené spotřeby bude spalována i biomasa z produkce ostatních městských zařízení (parky, městská zeleň, lesy, výstaviště Flóra). Základní technické údaje: Hlavní parametry nového zařízení: - jmenovitý tepelný výkon (bez akumulátorů tepla) 0,322 MWt - maximální tepelný výkon (s akumulátory tepla) 0,481 MWt - jmenovitý elektrický výkon 0,030 MWe - počet instalovaných kotlů 1 ks - jmenovitý parní výkon kotle 500 kg/h - jmenovité parametry kotle, tlak páry 1,4 MPa - teplota páry cca 220 C - účinnost kotle min 85 % - jmenovitý elektrický výkon parní turbíny 0,030 MWe - teplonosné médium teplá voda - parametry média, teplota 95 C, max. 110 C - tlak 0,25 MPa - 0,4 MPa - výkon úpravny přídavné vody 1 m 3 /h Součástí technologické části stavby je výstavba palivového hospodářství, parního kotle na biomasu s příslušenstvím, spalinovým potrubím, ventilátorem a montovaným komínem, napájení kotle, chemické a tepelné úpravny vody, parní turbíny s příslušenstvím, výměníku pára-voda (kondenzátor), kondenzátního hospodářství, chladicího okruhu, akumulátorů tepla, spojovacího potrubí, příslušného elektrotechnického zařízení a systému řízení. Součástí díla je výstavba teplovodů Hospodářský dvůr a Areál. Napojení teplovodů na stávající topné soustavy v 7 provozních objektech (Hospodářský dvůr) a instalace nových vytápěcích soustav v 7 objektech (zimoviště, pavilony zvířat) + rezerva pro nový pavilon lidoopů. Stroje a zařízení instalované v centrálním zdroji budou sloužit k výrobě elektřiny a tepelné energie v teplé vodě. Zařízení je navrženo a vybaveno pro bezobslužný provoz s občasnou kontrolou (BosB) po max. 24 hodinách provozu. Popis turbosoustrojí Celé soustrojí je pomocí ocelového rámu ukotveno na betonovém základu dvoukonusovými suchými kotvami. Na ocelovém rámu je uchycena turbína (3.3) s regulátorem otáček Woodward (4.1), horizontální čelní převodovka (3.5)

6 řízení el. spotřebičů. El. spínač silnoproudu generátoru je umístěn ve skříni RG. Nástupiště se sklopnými deskami a generátor (3.6), spojené pružnými spojkami (3.7), které umožňují vyrovnat montážní a provozní nesouosost hřídelí. Průtok páry do turbíny je regulován regulačním ventilem s rychlouzavírací klapkou (4.2). Pod převodovkou je umístěna v rámu olejová nádrž (5.1) s olejoznakem. Na víku olejové nádrže je upevněno olejové čerpadlo (5.2) poháněné elektromotorem, mazací potrubí, přepouštěcí ventil (5.5), chladič oleje s el. motorem (5.3) a filtr oleje (5.4). Kontrolu tlaku mazacího oleje zajišťuje manostat (5.8). Ovládací skříň RG v těsné blízkosti soustrojí zajišťuje řízení a ovládání turbosoustrojí včetně měření, na panelu RG jsou ovladače pro Termín zahájení stavby Termín zahájení zkušebního provozu Generální dodavatel stavby: ŽS Brno, a. s. závod Železniční stavitelství, divize Technologie Dodavatel kotle: Tenza Brno, a. s. Dodavatel turbosoustrojí : Ekol Brno, a. s. Divize Technologie (dříve závod EES) opět dokázala zrealizovat ekologický projekt zaměřený na úsporu energie, ochranu ovzduší a životního prostředí s využitím obnovitelných zdrojů energie. Po stavbě největší české komunální výtopny na biomasu s výkonem 9 MW, která funguje více než tři roky v Bystřici nad Pernštejnem, stavbě kotelny s biomasovými kotli v Jindřichově Hradci a nové Centrální výtopně v ZOO Olomouc se stává divize Technologie významným dodavatelem ekologických staveb v České republice. Miroslav Matušinec manažer zakázky Pro ostrovní nástupiště ve stanicích a zastávkách železničních tratí se doposud používá konstrukce nástupišť SUDOP. Jde o konstrukci z 50. let, která není v současné době technicky optimálním řešením pro nově rekonstruované a modernizované železniční tratě. Naše akciová společnost proto připravila inovaci ostrovních nástupišť kvalitativně vyššího řádu. Cílem inovace bylo zejména: rozšíření užitných vlastností nové konstrukce zlepšení tolerancí zabudované konstrukce zvýšení podílu mechanizace při montáži podstatné zlepšení vzhledu konstrukce čistit kolejové lože strojními čističkami bez rozebrání nástupištních prefabrikátů nebo odsunu koleje, stačí pouze ručně sklopit desku nástupiště. Po sklopení sklopné desky lze také přepravovat kolem nástupiště zásilky s překročenou ložnou mírou. Uvedení konstrukce do původní polohy lze provést opět bez použití mechanizace a není třeba žádných dodatečných stavebních úprav. Nástupištní hrana zůstává po případné rektifikaci stavěcími šrouby v původní poloze. Práh sklopného nástupiště lze využít pro vedení kabelových tras. Nová konstrukce sklopného nástupiště je tvo- V průběhu roku 2004 byl na trati Česká Třebová - Olomouc v železniční stanici Krasíkov založen zkušební úsek nástupiště u obou hlavních kolejí. Jedná se o nástupiště bez pojezdu vozíku, proto byl při stavbě použit základ sklopné desky délky 1950 mm. Stavba, kterou provedla Skanska ŽS, byla dokončena v prosinci loňského roku. Nástupiště se nachází v oblouku a přechodnici. Celková délka nástupiště u každé koleje činí 137 m. Střed nového nástupiště je v km Výstavba prokázala, že rozhodující pro kvalitu konečného díla je přesné výškové a směrové zaměření podkladního betonu pod prahem sklopného nástupiště. O NÁS V TISKU Závěr V SČH mají podle Svobody čeští podnikatelé velké šance , Zpravodajství ČTK PODGORICA 10. června (ČTK) - V Srbsku a Černé Hoře se českým podnikatelům otevírají velké šance, zejména v oblasti turistiky, budování infrastruktury a rozvoje energetiky. Místní vlády podporují české firmy, aby se mohly podílet na privatizačním procesu, řekl ČTK ministr zahraničí Cyril Svoboda, který dnes končí třídenní návštěvu Srbska a Černé Hory (SČH). Zdůraznil také, že Česká republika bude respektovat jakékoli demokratické řešení v této zemi, jejíž dvě součásti chystají referendum o nezávislosti. Ministr zdůraznil, že Česká republika je a chce být úspěšná v SČH v procesu privatizace a v investicích. Jako úspěšné v regionu označil působení firem ČEZ, Vodní zdroje Brno a Železniční stavitelství Brno. Česko je země, která dává velkou humanitární a rozvojovou pomoc do této oblasti, je to země, která zde má svůj největší kontingent vojáků v zahraničí, připomněl Svoboda. Zdůraznil, že česká zahraniční politika podporuje zachování transformačních procesů v této oblasti i směřování Srbska a Černé Hory do evropských struktur a jejich přibližování k NATO. Šef české diplomacie jednal s vedoucími představiteli Srbska, Černé Hory i jihosrbské provincie Kosova o plánech do budoucna. Černá Hora, která je už dva roky ve volném soustátí se Srbskem, se připravuje na vypsání referenda o nezávislosti. Soudí, jak uvedl Svoboda, že kdyby byla nezávislá na Srbsku, bude její cesta do evropských struktur úspěšnější. Svoboda upozornil černohorského ministra zahraničí Miodraga Vlahoviče, že Evropská unie nebude řešit rozšiřování jen s jednou zemí, vždy je do tohoto procesu zahrnut celý region nebo více států. Podobně vstupovala do EU i Česká republika ve skupině deseti zemí. Stejné tendence k nezávislosti má i jihosrbská provincie Kosovo, která je už sedmým rokem pod správou OSN. O osamostatnění usiluje jeho většinové albánské obyvatelstvo, zatímco menšinoví Srbové a Bělehrad chtějí, aby Kosovo zůstalo součástí Srbska. Svoboda upozornil, že problém Kosova a Metohije je problémem komplexním a je třeba v jeho případě dosáhnout trvalého řešení, které zaručí stabilitu a prosperitu tohoto regionu. Česká republika zastává názor, že už je třeba začít se bavit o budoucím statusu Kosova, nejen o standardech, které je třeba splnit, řekl Svoboda s poukazem na podmínky, které si stanovilo mezinárodní společenství pro zahájení rozhovorů o definitivním statusu Kosova. Jednání budou zahájena zřejmě už letos, ale nebudou letos dokončena, řekl Svoboda, který v Prištině jednal s prezidentem Ibrahimem Rugovou, premiérem Bajramem Kosumim i velitelem mezinárodní mise UN- MIK Sörenem Jessenem-Petersenem. V Bělehradě jednal den předtím o stejném problému s prezidentem SČH Svetozarem Marovičem a jeho srbským kolegou Borisem Tadičem. Svoboda zavítal v Kosovu na základnu Šajkovac, kde působí česko-slovenská jednotka. Prohlédl si základnu, seznámil se na místě s úkoly, které plní smíšený prapor a vyznamenal několik vojáků. Čeká republika má v Mnohonárodní skupině Střed v Kosovu zhruba 400 vojáků, kteří jsou zatím pod velením Finů. V srpnu se slovenská skupina oddělí od české a česká mise se ujme vedení skupiny. Budou pod ní patřit kromě Slováků také Švédové a Irové. Na základě provedených analýz stávajícího stavu a průzkumem konstrukcí, používaných u evropských drah, byl vývoj směřován na typ nástupiště se sklopnými deskami. Konstrukce sklopného nástupiště umožňuje řena třemi základními typy prefabrikátů: sklopné desky nástupiště šířky 0,5 m základu sklopné desky nástupiště šířky 1,0 m prahu základu sklopné desky nástupiště šířky 2 m Předpokládáme, že zkušební úsek nové konstrukce nástupišť prokáže jeho technické přednosti v porovnání ke stávajícím konstrukcím. Jsme přesvědčeni, že přes vyšší pořizovací cenu nové konstrukce budou celkové náklady v delším časovém období podstatně nižší než při použití dnes běžně používaných konstrukcí nástupišť. Libor Culík, Jindřich Matiaske ŽPSV a.s. Technická kancelář Brno

7 12 ŽS Brno, a. s. a projekt Optimist Brno Naše společnost není jenom největší stavební firmou na Moravě, ale zároveň i partnerem celé řady sportů. Kromě basketbalu a hokeje patříme i k tradičním podporovatelům brněnského jachtingu, který je však v posledních letech stižen stagnací nebo i úbytkem začínajících jachtařů. V TJ Jacht klub Brno v současné době probíhá projekt Optimist Brno, který má být návodem pro rozvoj tohoto sportu a zejména rozvoj mládežnického jachtingu v Jihomoravském kraji. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je vychovat vynikající jachtaře ve věku 7-15 let a umožnit jim snadný přechod na některou z olympijských lodních tříd. Vytvořit jim nejlepší podmínky pro uplatnění v navazujícím celorepublikovém jachtařském Sportovním centru mládeže a úspěchem projektu motivovat další jachtařské kluby v ČR k podobným aktivitám tak, aby počet aktivních členů v lodní třídě Optimist neustále meziročně stoupal. Předpokládá se, že z účastníků projektu budou příkladným chováním vedoucích vychovávány osobnosti s vysokým sportovním a morálním kreditem, které se v roce 2005 budou pohybovat v první desítce soutěží poháru ČR a Mistrovství ČR. Metodou, která by k tomuto měla napomoci, jsou tedy kromě naší pomoci i letní výcviky na vodě, zimní kondiční tréninky, metodologické přednášky v rámci tréninků, koučování na významných závodech a mnohé další. Nezbývá nám tedy, než popřát organizátorům projektu hodně štěstí, o jehož dosažení Vás jistě budeme v budoucnu informovat. Ing. Martin Pospíšil Na dětských plachetnicích Optimist se v rámci Projektu Optimist seznamují s plachtěním nejmenší děti ve věku 3,5 a 5 let. Internacionalizace staví oddělení lidských zdrojů před nové výzvy Skupina již má více zaměstnanců v zahraničí než ve Španělsku Tým zaměstnanců skupiny OHL zažil v posledních dvou letech skutečnou revoluci. Zejména začlenění české dceřiné společnosti ŽS Brno, a. s, zdvojnásobilo počet pracovníků Skupiny, která se stala skutečně mezinárodní: v zahraničí má více zaměstnanců než ve Španělsku. Zároveň jí přibyla mladá a kvalifikovaná pracovní síla. Z toho plynou nové úkoly pro útvar Lidských zdrojů, počínaje integrací různých kultur do jediného společného podniku. Příslušné údaje jsou velmi výmluvné. V roce 2002 mělo OHL celkem zaměstnanců. Na konci roku 2004 se toto číslo zvýšilo o 83 %, na , tedy téměř na dvojnásobek během dvou let. Připojení české skupiny tvořené zejména firmami ŽPSV Uherský Ostroh, a. s. a ŽS Brno, a. s., s zaměstnanci, vypovídá o skvělém tahu na branku mezinárodní divize Skupiny. Již v roce 2003 dosáhl počet zaměstnanců v zahraničí téměř stejné úrovně jako doma: respektive osob. V roce 2004 expanze mezinárodní divize Skupiny intenzívně pokračovala zejména v Brazílii, Chile, Mexiku a v České republice. Aktivity v uvedených zemích způsobily zásadní obrat ve struktuře zaměstnanců Skupiny. Poprvé v historii došlo k tomu, že v zahraničí pracuje více lidí než ve Španělsku. Od roku 2002 do konce roku 2004 vzrostl počet zaměstnanců ve Španělsku ze na Ve stejném období se zvýšil počet zahraničního personálu z na osob, což představuje nárůst o 582 %. S růstem počtu zaměstnanců přibylo i lidí s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Počet vysokoškoláků vzrostl o 108 %, ze 603 v r na v r Počet středoškoláků vzrostl za poslední dva roky o 36 %. Svůj podíl na tom má i plán na zaměstnávání čerstvých absolventů. Další zajímavostí je fakt, že personál Skupiny se omladil. Průměrný věk 41 let v roce 2002 klesl ke konci roku 2004 na 37 let. Tento trend je základem rozvojového potenciálu Skupiny v příštích letech. Zároveň však stabilní přítomnost OHL v jiných zemích vyvolává nová očekávání a přináší řadu úkolů. Otevírají se další možnosti odborného růstu a získávání zkušeností při práci v zahraničí. To ovšem na druhé straně znamená nutnost přizpůsobit se globálnímu charakteru OHL. Bezpochyby to vyvolá změnu v činnostech útvaru pro řízení lidských zdrojů, které budou muset vyvinout maximální úsilí při začleňování různých kultur do jednotné firmy. Převzato z MOSAICO Vydává: ŽS Brno, a. s., Burešova 938/17, Brno-s třed, tel.: , fax: ; předseda redakční rady: Ing. Pavel Procházka; členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Mgr. Jan Rupp, Mgr. Jana Dohnalová, Ing. Petr Kubica, Ing. Miroslav Váňa, Ing. Antonín Kučera, Jiří Cenek, Ing Mar ta Lešovská; Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R -19/75 ze dne 31. října 1995.

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Nemocnice v Karlových Varech Studie plicního oddělení Studie. Akce:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Nemocnice v Karlových Varech Studie plicního oddělení Studie. Akce: Akce: Investor: Nemocnice v Karlových Varech Studie plicního oddělení Studie Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19 360 01 Karlovy Vary A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PLICNÍ ODDĚLENÍ: Zřízení nástavby

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ 1. DÍL SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ ZDE POVEDOU NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TO BYL TESKO OBJEKT ROZEBÍRÁME HALU TAK TO BY NÁM ZATÍM ŠLO PŘÍPRAVA NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DRCENÍ ZBYTKŮ HALY ZDE BÝVALO SILO A TOTO

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV SPOLEČNOST SSG S.R.O. JE PROFESIONÁLNÍ, SPOLEHLIVÝ A DŮVĚRYHODNÝ PARTNER PRO REALIZACI VAŠICH ZÁMĚRŮ VE STAVEBNICTVÍ. Společnost SSG s.r.o. vznikla oddělením stavebních činností od společnosti

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Část 1: Vertikální komunikace

Část 1: Vertikální komunikace Část 1: Vertikální komunikace - schodiště názvosloví, druhy, funkční a typologické požadavky, příklad návrhu - schodiště konstrukční a materiálová řešení, statické principy - schodiště technologická a

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím Co se dnes dozvíte... Představení konceptu Natura Space Jak se dům staví Jaké jsou jeho parametry Kolik dům stojí Jaké jsou možnosti

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

lokalita Rezidence Bělohorská

lokalita Rezidence Bělohorská Praha 6 Břevnov lokalita Rezidence Bělohorská Byt č. 8 / bytový dům A / 1. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.836.810 Kč vč. DPH Cena vnitřní užitné plochy: 53.900 Kč/m2 vč. DPH Příplatkové

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména:

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména: REFERENČNÍ LIST Název zakázky: Místo realizace: Modernizace a rekonstrukce vytápění VJ Drátěná výroba Kamenná - I.etapa + II.etapa Kamenná 22, Rohle, okr. Šumperk Investor: Termín realizace: Objem zakázky

Více

Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S

Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S Obsah Popis materiálu Jako vodorovná izolace Použití výhody Technologický postup HW systému

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.408.188 Kč vč. DPH (4.702.772 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 44.400 Kč/m2

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 - Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 163 / bytový dům F / 12. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.122.224 Kč vč. DPH (4.454.108 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08 semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 7/08 Zpracován projekt na předmět ATT1 bytový dům, zadaná parcela se nachází v Praze na Smíchově, v Bieblově ulici. Dům přímo sousedí se stávající

Více

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR Ivo Slavotínek Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR 30. 4. 2013 Perspektivy metody EPC v ČR Projekty EPC ve státní správě Příklady dobré praxe v ČR strana 1/32 OBSAH 1. Projekty

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více