TECHNICKÉ PAMÁTKY. âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU. 11. díl H O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ PAMÁTKY. âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU. 11. díl H O"

Transkript

1 TECHNICKÉ PAMÁTKY V âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU 11. díl H O Nakladatelství Libri Praha 2002

2 kolektiv autorů pod vedením hlavní editorky Hany Hlušičkové, 2002 Illustrations archivy autorů, archiv Libri, archiv TaL, archiv MILPO, Chebské muzeum v Chebu, Moravský zemský archiv Brno, Severočeské muzeum v Liberci, Státní památkový ústav v Brně, Státní památkový ústav v Ostravě, Státní památkový ústav v Plzni, Technické muzeum v Brně, Východočeské muzeum v Pardubicích, Západočeské keramické závody, a. s. Horní Bříza, a citovaná literatura, 2002 Libri, 2002 ISBN ISBN X (soubor) ISBN (I. díl)

3 Obsah II. dílu OBSAH Ediční poznámka Seznam zkratek Seznam autorů hesel podle šifer Abecední seznam autorů Slovník lokalit H O

4 PODĚKOVÁNÍ Poděkování Za podporu publikace zadáním reklamy do všech svazků děkujeme společnosti ČEZ, a. s. Nakladatelství LIBRI děkuje všem institucím a osobám, které bezplatně poskytly reprodukční práva k archivnímu i současnému obrazovému materiálu, především Moravskému zemskému archivu v Brně (MZA), Severočeskému muzeu v Liberci, Státnímu okresnímu archivu Beroun, Státnímu památkovému ústavu v Plzni, Státnímu památkovému ústavu v Brně, Státnímu památkovému ústavu v Ostravě, Východočeskému muzeu v Pardubicích, podnikovému archivu Západočeských keramických závodů v Horní Bříze (ZKZ), Povodí Moravy, a. s., PhDr. Stanislavu Burachovičovi a Ing. Stanislavu Wieserovi z Karlových Varů, doc. PhDr. Dušanu Josefovi z Brna, CSc. a RNDr. Pavlu Duškovi z Prahy. Dále nakladatelství děkuje všem autorům publikace, kteří obětavě pročítali a doplňovali příspěvky spoluautorů. Za cenné připomínky děkujeme i čtenářům, kteří nás upozornili na zajímavé objekty v lokalitách, poskytli archivní materiály a mnohdy připojili i fotografie památek.

5 Ediční poznámka EDIČNÍ POZNÁMKA Vážení čtenáři, nevídané záplavy, které v polovině srpna 2002 opět tak krutě zasáhly naši zemi, tentokrát především Čechy a část jižní Moravy, nám připomněly jako memento ničivé povodně z roku 1997, které postihly Moravu. Nejde jen o zničení či poškození velkého množství objektů památkového fondu například v Ostravě, ve čtvrti Mariánské Hory, byly zaplaveny bývalé Čs. továrny na dusíkaté látky, kde bohatý soubor vzduchových, plynových a dusíkových kompresorů vyrobený Vítkovickými železárnami a Škodou Plzeň ve letech 20. století byl zničen, a rafinerie minerálních olejů v Přívoze ale v mnoha případech i lidské osudy. Řadě našich spolupracovníků více než stoletá voda tehdy i letos znemožnila načas jakoukoli práci, zasáhla také přímo některá pracoviště, zničeny byly i mnohé nenahraditelné archivní materiály a v neposlední řadě se podstatně ztížila komunikace. Zároveň jsme si znovu uvědomili, jak mimořádně důležitého úkolu se autorský kolektiv Technických památek ujal, protože ničivý vodní živel nám ukázal, jak rychle a téměř beze stopy mohou zmizet svědkové usilovné a mnohotvárné činnosti našich předků. A o to cennější je vůle zachovat o nich alespoň toto svědectví. Při dokončování druhého svazku jsme dosud nemohli popsat škody, které na zatím uveřejněných lokalitách (ve vydaném prvním díle za všechny zmiňme jen Český Krumlov a České Budějovice i v tomto svazku) nastaly. Podrobné a objektivní zmapování následků povodní si vyžádá ještě mnoho času, proto se budeme snažit zprávu s výčtem škod podat až v závěrečném dílu (spolu s dodatky). V následujícím, třetím dílu již budou uveřejněny dílčí údaje o povodňových škodách alespoň ve městech, například v Plzni a v Praze, kde již bude znám přibližný rozsah škod ve čtvrtích nejvíce postižených jako Karlín, Libeň a Holešovice. V činnosti nás povzbuzují velmi příznivé ohlasy odborné veřejnosti i očekávání čtenářů, kteří se zajímají o postup prací na dalších dílech. Neméně nás těší i zájem stále se rozrůstajícího kolektivu autorů na rozšiřování původního hesláře, ověřování současného stavu památek a pořizování fotografické dokumentace. Důkazem jejich úsilí je právě tento druhý svazek, který je podle našeho názoru pro širší čtenářskou obec mnohem atraktivnější než ten předchozí. Redakce naopak vychází autorům vstříc a zařazuje ještě horké novinky do korektur, aby nedocházelo k prodlevám a informace o technických památkách v uváděných lokalitách byla co nejúplnější. Na druhou stranu jsme přihlédli i k některým kritickým připomínkám, abychom uvážlivěji prováděli výběr hesel. Ale i nyní jsme si vědomi, že se nám ne vždy podařilo nalézt tu jedině správnou koncepci takové práce, a tu důsledně a v úplnosti naplnit. Jsme si také vědomi, že v publikaci mapujeme jen pověstný vrcholek ledovce a mnohé technické památky se nám zatím nepodařilo do tohoto encyklopedického přehledu zahrnout. Náměty k heslům můžeme čerpat pouze z doposud zpracovaných podkladů památkářů a tady je nutné upozornit na skutečnost, že mnohá území teprve čeká inventarizace z hlediska průmyslového dědictví a z literatury. Na tomto místě bychom chtěli požádat pracovníky regionálních muzeí, v nichž se nacházejí mnohé cenné archivní dokumenty i fotografické materiály, aby nás o nich uvědomili. Jsme si jisti, že tato forma oboustranné spolupráce přinese cenné plody. Lze tak upozornit na nejrůznější památky průmyslového dědictví kraje, které přispívají i k atraktivitě regionu pro turistický ruch a v neposlední řadě zvýší i návštěvnost muzeí, v jejichž expozicích návštěvníci najdou další podněty k putování po památkách. Navíc lze tak mnohé nepřesnosti a omyly uvést na pravou míru a objevit pro širší veřejnost doposud v odborné literatuře opomíjené památky industriálního charakteru. Takovou formu spolupráce se nám například podařilo navázat již s Východočeským muzeem v Pardubicích, jehož pracovníci vyšli redakci maximálně vstříc, a výsledkem je plastický pohled do obdivuhodné minulosti města Pardubic i regionu. Prosíme zároveň všechny čtenáře, aby nás na případné nepřesnosti, nedostatky či opominuté a nezmapované památky upozornili, protože v závěrečném svazku encyklopedie počítáme jak se zařazením dodatků, tak i případných oprav. Můžete tak přispět k tomu, aby dílo, které už z povahy svého rozsahu vzniká vždy jednou za generaci, bylo co nejpřesnější a nejúplnější. K encyklopedické části připomeňme, že tam, kde se nachází více památek, jsme se snažili přiblížit alespoň stručnou historii a hospodářský vývoj lokality, zpravidla města. Pokud se v jednom místě nachází pět a více památek, zvolili jsme pro přehlednost jejich rozdělení podle výrobních oborů, a to v tom pořadí, jak byly řazeny úvodní oborové statě v prvním díle. Tím se zároveň snažíme vyvarovat apriorního hodnocení významu památky pro určitou lokalitu. Při popisu památek zmiňujeme i historickou technologii, která je od jejich smyslu neoddělitelná a jež formovala i jejich vnější a vnitřní utváření. K vysvětlení pojmů, pokud je třeba, poslouží v posledním díle zahrnutý slovník technických a odborných výrazů. Tam bude také zařazen biografický slovník osobností (s životními daty a základními údaji), seznam muzeí, expozic a skanzenů i základní bibliografie. Vaše náměty a připomínky zasílejte laskavě na adresu redakce: Nakladatelství LIBRI, Na Hutmance 7, Praha 5, anebo prostřednictvím internetu, Za redakci Hana Hlušičková, hlavní editorka a odpovědná redaktorka František Honzák, šéfredaktor 7

6 SEZNAM ZKRATEK Seznam zkratek a. s. akciová společnost akc. spol. akciová společnost APH Archiv Pražského hradu arch. architekt Bd. Band c. k. císařsko-královský č. číslo ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav čp. číslo popisné (domu) čs. československý ČSPV Československý přehradní výbor ČSR Československá republika ČSD České (Československé) státní dráhy ČSSR Československá socialistická republika ČVUT České vysoké učení technické doc. docent Dr., dr. doktor DVT Dějiny věd a techniky (časopis) ed. edice, editor ESČ Elektrotechnický svaz československý fak. fakulta gen. generál HDP Hydroprojekt CHKO chráněná krajinná oblast ICOLD International Commission on Large Dams Ing., ing. inženýr k. k. kaiserlich-königlich k. p. koncernový podnik KČT Klub českých (československých) turistů KNP Krása našeho domova (časopis) kol. kolektiv KP kulturní památka kpt. kapitán k. ú. katastrální území LZ lesní závod m n. m. metrů nad mořem MAP Masarykova akademie práce max. maximální MěÚ městský úřad mil. milion min. minimální mjr. major MNO ministerstvo národní obrany MPK Mezinárodní přehradní komise (ICOLD) MÚ místní úřad MZA Moravský zemský archiv n. p. národní podnik něm. německy NKP národní kulturní památka NTM Národní technické muzeum v Praze o. p. oborový podnik ONV okresní národní výbor pěch. pěchoty plk. plukovník por. poručík pplk. podplukovník prof. univerzitní profesor př. n. l. před naším letopočtem PÚSČ Památkový ústav středních Čech pův. původní, původně PV povodňová vlna PVK Pražské vodovody a kanalizace Qa dlouhodobý průměrný průtok QN n-letý kulminační průtok red. redakce roč. ročník ř. řada ŘOP Ředitelství opevňovacích prací sb. sborník s. p. státní podnik seš. sešit SHP stavebně historický průzkum SOA státní oblastní archiv SOkA státní okresní archiv SONP Spojené ocelárny národní podnik Kladno spol. s r. o. společnost s ručením omezeným SPÚ státní památkový ústav SPÚSČ Státní památkový ústav středních Čech SÚRPMO Státní (dnes Specializovaný) ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů sv. svazek; svatý, svatá škpt. štábní kapitán TM Technické muzeum v Brně TP Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ÚÚG Ústřední ústav geologický vyd. vydání vz. vzor ZKZ Západočeské keramické závody zl. k. m. zlatých konvenční měny žen. ženijní 8

7 SEZNAM AUTORŮ Seznam autorů hesel podle šifer Ber Ing. Pavel Beran BF PhDr. Benjamin Fragner bg prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Bor Bc. Alena Borovcová buf Ing. Aleš Bufka Dbr PhDr. Dagmar Braunová Dvo Ing. arch. Eva Dvořáková est PhDr. Eduard Stehlík gar Mgr. Miloš Garkisch GW Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. Hán doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. hol Ing. Luděk Holub huc Ing. Jan Hučka iro Ivan Rous ivo PhDr. Iva Votroubková JAS Jaroslav Jásek JIR Ing. Šárka Jiroušková jme PhDr. Jiří Merta JOT Ing. Jan Otýpka JPE Ing. arch. Jan Pešta jry Jitka Rychlíková JŘE Jaroslav Řezník jva Ing. Jana Vránková jvk Ing. Jaromír Kašpárek jža Ing. Jan Žižka kar PhDr. Vladimír Karlický, CSc. KKu Ing. arch. Karel Kuča klt Ing. Jaroslav Klát kpk PhDr. Vladimír Kupka Krj Ing. Mojmír Krejčiřík LLs PhDr. Ludvík Losos LPR PhDr. Lubomír Procházka LSa Lukáš Sábo LSM Mgr. Luboš Smolík LuŠ Luděk Štěpán LVa PhDr. Leoš Vašek mar Radek Rejšek a Ing. P. R. Manoušek MAT Ing. arch. Dr. Miloš Matěj Mch Ing. Stanislav Michal MiR PhDr. Miloš Říha miv Ing. Michal Vosátka MJa Mgr. Martin Janoška mlč PhDr. Leoš Mlčák msk Ing. arch. Miriam Skoumalová ofa Ing. Olga Frídlová PaD Ing. arch. Pavel Domanický PBr Bc. Pavel Brestovanský ppa Mgr. Pavel Panoch PPe Ing. arch. Petra Peterková red redakce Rot Ing. Pavel Rotschein Roy Božena Royová ryš Mgr. Michaela Ryšková RUr Radim Urbánek sdv Ing. Stanislav Dvořák sek Věra Sekotová ŠiK Štěpán Ivan Kovář TAK Tomáš Kučera Tka Mgr. Tomáš Karel Tom Ing. arch. Blanka Tomková vdo Mgr. Věra Doležalová vec RNDr. Josef Večeřa Vel PaeDr. Josef Velfl vít Jaroslav Vít VKr PhDr. Vladislav Krátký vlf Ing. arch. Eva Volfová Vot prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. vve RNDr. Viera Večeřová vvf Vojtěch Volf VYL Ing. arch. Eva Vyletová Zem Mgr. Lubomír Zeman zhr Ing. Jiří Zahradník ZiZ Zina Zborovská ZPe dr. Zdeněk Petráň ZPr Zdeněk Procházka ZRa Ing. Zdeněk Rasl (***) materiály shromážděné v rámci programového projektu MK ČR Výzkum industriálních a technických areálů a objektů, nositel projektu SÚPP v Praze 9

8 SEZNAM AUTORŮ Abecední seznam autorů Beran Pavel (Ber) Borovcová Alena (Bor) Braunová Dagmar (Dbr) Brestovanský Pavel (PBr) Bufka Aleš (buf) Čtvrtník Pavel Doležalová Věra (vdo) Domanický Pavel (PaD) Dvořák Stanislav (sdv) Dvořáková Eva (Dvo) Efmertová Marcela Fragner Benjamin Frídlová Olga (ofa) Galuška Jan Garkisch Miloš (gar) Gwuzd Jiří (GW) Hánek Pavel (Hán) Hlavačka Milan Hlušičková Hana Hofmann Gustav Holub Luděk (hol) Honzák František (fh) Hučka Jan (huc) Janák Karel Janoška Martin (MJa) Jásek Jaroslav (JAS) Jiroušková Šárka (JIR) Karel Tomáš (Tka) Karlický Vladimír (kar) Kašpárek Jaromír (jvk) Klát Jaroslav (klt) Klik Karel Kovář Štěpán Ivan (ŠiK) Krátký Vladislav (VKr) Krejčiřík Mojmír (Krj) Kubačák Antonín Kubín Miroslav Kuča Karel (KKu) Kučera Tomáš (TAK) Kupka Vladimír (kpk) Kuttelvašer Zdeněk Losos Ludvík (LLs) Majer Jiří Manoušek P. R. (mar) Matěj Miloš (MAT) Merta Jiří (jme) Michal Stanislav (Mch) Mlčák Leoš (mlč) Novák Rudolf Otýpka Jan (JOT) Panoch Pavel (ppa) Pešta Jan (JPE) Peterková Petra (PPe) Petráň Zdeněk (ZPe) Procházka Lubomír (LPR) Procházka Zdeněk (ZPr) Rasl Zdeněk (ZRa) Rejšek Radek (mar) Rotschein Pavel (Rot) Rous Ivan (iro) Royová Božena (Roy) Rychlíková Jitka (jry) Ryšková Michaela (ryš) Řezník Jaroslav (JŘE) Říha Miloš (MiR) Sábo Lukáš (LSa) Sedláček Richard Sekotová Věra (sek) Skoumalová Miriam (msk) Smolík Luboš (LSM) Smutný Bohumír Stehlík Eduard (est) Šenberger Tomáš (bg) Štěpán Luděk (LuŠ) Šumpela Josef Tomková Blanka (Tom) Urbánek Radim (RUr) Vašek Leoš (Lva) Večeřa Josef (vec) Večeřová Viera (vve) Velfl Josef (Vel) Vít Jaroslav (vít) Vlček Pavel Volf Vojtěch (vvf) Volfová Eva (vlf) Vosátka Michal (miv) Votroubková Iva (ivo) Votruba Ladislav (Vot) Vránková Jana (jva) Vyletová Eva (VYL) Vylita Tomáš Zahradník Jiří (zhr) Zborovská Zina (Ziz) Zeman Lubomír (Zem) Žižka Jan (jža) 10

9 LABSKÁ L Labská, vzdušní líc přehrady (archiv Vot) 326 LABSKÁ (Trutnov) Nádrž Labská Ochranná nádrž Labská na Labi pod Špindlerovým Mlýnem, jako nejvýše položené dílo soustavy vodních děl na Labi, má zachytit podstatnou část sněhových vod ve střední části Krkonoš. Podnětem pro její výstavbu byly veliké škody za povodní v letech 1888, 1890 a V kolaudačním zápisu v roce 1916 se píše: Aby Labe níže neplechu netropilo, byla vybudována tato přehrada. Stavbu provedla v letech firma Redlich a Berger za 3,5 mil. rakouských korun. Dělníci měli většinou zkušenosti z evropských staveb vodních děl a tunelů. Plocha povodí je 60,68 km 2, průměrné srážky jsou vysoké mm, průměrný průtok 2,13 m 3.s -1 a stoletý povodňový průtok 200 m 3.s -1. Přehrada je založena na orthorulách. Má dva přelivy: šachtový na levém břehu a korunový postranní při pravém břehu. Voda od šachtového přelivu se odvádí tunelem o průměru 7,0 m, vylámaném v rostlé skále. Od postranního přelivu o čtyřech polích se voda vede do vývaru pod přehradou kaskádovým svodem. Tížná přehrada z místní ruly je od základu vysoká 41 m, dlouhá v koruně 154 m, v půdoryse zakřivená poloměrem 170 m, má kótu koruny 694,54 m n. m. a objem hrázového tělesa m 3. Celkový objem nádrže, včetně přepadového, je 3,37 mil. m 3. Voda se může z nádrže vypouštět dvěma spodními výpustmi o průměru mm (pravá je zaslepena a určena pro energetické využití) a dalšími pěti výpustmi, vyvedenými do tunelu od šachtového přelivu. Od napuštění nádrže byly pozorovány průsaky přehradou, které se stále zvětšovaly a v roce 1930 činily už 314 l. min -1. Přestože stabilita přehrady nebyla ohrožena, přistoupilo se v roce 1930 k opravě. Stavba za 1. světové války měla být symbolem rakouského mocnářství. Proto byla na vzdušním líci umístěna velká dvouhlavá orlice a pod ní iniciály panovníka F. J. I. Orlice byla odstraněna v roce 1920 a iniciály v roce Dnes zde lze číst R. Č., iniciály státu. Přehrada patří k našim nejvýznamnějším předválečným přehradám. (Vot) Literatura: Trejtnar, K. a kol., Přehrady Povodí Labe, nakl. Kruh, Hradec Králové LABSKO-VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA Plavba a zpočátku zejména voroplavba měnily od počátku 2. tisíciletí přirozenou tvářnost řek Labe a Vltavy. Do rozhodování o plavbě na Vltavě se zapsali už kníže Václav vyhlášením Vltavy za svobodnou cestu po vodě, Vratislav II. zavedením plavebního cla, Soběslav I. vydáním předpisů o plavbě, Jan Lucemburský zavedením předkupního práva na splavené dřevo pro pražskou Výtoň a zejména Karel IV. stanovením předpisů pro voroplavbu na Vltavě v roce 1353, příkazem zřizovat ve všech jezech vrátka (niemčiny) a zavedením vlivné instituce Přísežných mlynářů zemských. Velké uvolňovací práce na Vltavě prováděl v polovině 17. století strahovský opat Kryšpín Fuk. Novým plavebním objektem byla první plavební komora u jezu v Županovicích, postavená v roce 1729 budoucím profesorem Pražské inženýrské školy Janem Ferdinandem Schorem. Roku 1789 byl dokončen Schwarzenberský kanál, dlouhý 44,4 km, spojující povodí Vltavy a Dunaje. O provádění prací na Vltavě se zasloužila zejména rodina Lannů, podnikající od roku 1793, později jako firma Lanna až do znárodnění v roce Zárodkem budoucí paroplavby byl malý parní člun Josefa Božka, vyzkoušený v roce Počátky plavby na Labi připomínají výnosy Karla IV. o skladu plaveného dřeva ve Veletově u Kolína a o svobodné plavbě dřeva po Labi, pro níž se upravovala řeka a stavěly jezy. Rozvoj voroplavby ustal koncem 19. století, kdy začala přes protesty vorařů výstavba jezových stupňů pro zkanalizování řeky. Krátký historický přehled o plavbě na dvou našich hlavních řekách je nutný pro pochopení hodnoty objektů na nich jako významných technických památek (přehled objektů zahrnuje úvodní stať k Vodohospodářství). (Vot) LABSKÝ NÁHON, Velký a Malý (Hradec Králové) Náhon odbočuje z Labe nad starým jezem u Předměřic, vede přes Plotiště, Kukleny a Březhrad, kde se nad Opatovicemi vrací do Labe. Zásoboval původně rybníky hradeckého panství vodou. Je dlouhý asi 12 km. (Vot) LACEMBOK-HRÁDEK (Domažlice), cisterna viz HRÁDEK-LACEMBOK LAHOŠŤ (Teplice) Vápenka a lomy vápencové Hlavním výrobcem vápna v Lahošti byla firma Wendish. Z její vápenky se dochovalo pouze vysoké torzo šestibokého továrního komína. Vlastní pec byla odstraněna. Z velkého množství malých jámových lomů, které se nacházely mezi Lahoští a

10 Hudcovem, se poblíž bývalé vápenky zachovaly tři menší lomy. Všechny jsou zatopené a dnes slouží ke koupání. Komín stojí v lese na jižním okraji obce, lomy jsou u silnice do Hudcova. (JOT) LAMPERTICE (Trutnov) Těžba uhlí důl Fanny/Františka Jáma Františka byla hloubena od 40. let 19. století ve svahu nad pozdější železniční stanicí Lampertice v důlním poli těžaře Rudolfa Mangera z Černé Vody. Původně se jednalo o vrátkovou svislou těžní jámu odvodňovanou štolou Antonín z roku 1815, jejíž ústí bylo pod kopcem u Lampertického potoka. Po roce 1869 přešla jáma Františka do rukou bratří Müllerů a později slouží jako větrná jáma dolů Julie amarie ( Žacléř). Doba výstavby stávající těžní budovy z režného zdiva funkčně členěné na zděnou třípodlažní těžní věž a přízemní strojovnu není přesně známa, lze ji však s největší pravděpodobností klást do počátku druhé poloviny 19. století. Vlastní těžní věž byla v průběhu doby svého provozu mírně snesena a opatřena nízkou sedlovou střechou. Z technického zařízení je zachován malý elektrický těžní stroj Siemens- -Schuckert pravděpodobně ze let 20. století, který byl instalován v původní strojovně parního těžního stroje. Mimo vlastní historické jádro areálu byla v 70. letech 20. století postavena ventilátorovna. Severně při silnici z Lampertic do Žacléře byla postavena dělnická kolonie, z níž zůstal zachován jeden typologicky ojedinělý objekt. (MAT) Literatura: Holanec, J., Svatoňovická báňská společnost , Kamenouhelné doly Kladno historie a současnost, 1983, č. 3 (pozn.: Nejasnost působí údaj, že v roce 1872 je jáma Fanny uváděna jako svislá vrátková šachta, to by znamenalo, že stávající objekt evidentně typologicky odpovídající dolu vybavenému parním těžním strojem vznikl až po tomto datu); Ludvík, J., Jáma Františka. Evidenční list důlního díla, Východočeské uhelné doly s. p. Trutnov, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl Kolí Mi, Libri, Praha Vodovod V roce 1904 bylo v Lánově založeno družstvo, které si vytklo za cíl vybudování vodovodu, jenž by zásoboval obce Horní Lánov, Prostřední Lánov, Dolní Lánov a Prosečné v údolí Malého Labe. Projektu se ujala Severočeská společnost vodní. Jímání bylo navrženo pomocí deseti jímek v horní části údolí Hádku na území Dolního Dvora ve výši asi 1000 m n. m. Voda se shromažďuje v tzv. Vodním zámečku, vodovod je rozdělen na dvě tlaková pásma. V době zahájení provozu 5. prosince 1911 měl vodovod 55 km dlouhé potrubí. Vodovod dodnes plní svou úlohu, síť potrubí se asi o 10 km rozšířila. (Tom) LÁNSKÁ STROUHA (Nymburk) Lánská strouha (nesprávně nazývaná též Sánský kanál) vznikla asi počátkem 15. století nákladem vrchnostenského úřadu královské komory české za Jiřího z Poděbrad, který daroval Nové mlýny na strouze své manželce Kunhutě. Název Lánská pochází asi od lánů, kudy byla strouha vedena. Hlavním účelem bylo napájet vodou rybník Blato, do té doby nebeský rybník, zvaný také Blatské jezero pro svou velkou plochu 936 ha (skoro 10 km 2 ), druhou největší v Čechách. Na strouze byl nově postaven Nový mlýn, později, koncem 18. století, po vypuštění rybníka Blato, byl postaven mlýn v Pátku. Strouha odbočuje z řeky Cidliny asi 3 km pod Žehuňským rybníkem. Vodu v řece vzdouval splav, stavidlový jez o šířce 5 m, se třemi dřevěnými stavidly. Strouha podchází nejprve trať Velký Osek LAN KROUN Chlumec nad Cidlinou, vede podél obcí Malé a Velké Opolany, Odřepsy, pod obcemi Pátkem a Křečkovem a vlévala se původně pod obcí Kovanice do Labe asi 3 km pod Nymburkem. Vodní družstvo pro úpravu Blatnice a přítoků v Pátku přeložilo kolem roku 1930 dolní tok Lánské strouhy od Křečkova do Mrliny pod Budiměřicemi. Strouha se přeložkou proti původní délce 17 km o něco zkrátila. Koryto je průměrně 8 m široké a asi 2 m hluboké. Průtočnou kapacitu udávala přibližně vodoprávně schválená hltnost Francisovy turbiny mlýna v Odřepsích 1,7 m 3.s -1. Majitelé mlýna v Odřepsích, Nového mlýna a mlýna v Pátku platili poděbradskému panství jako majiteli vzdouvacího a vpustného zařízení na Cidlině a koryta strouhy poplatek až do roku 1880, kdy byly objekty vykoupeny. Např. mlýn v Pátku platil roční poplatek 157 zlatých 50 krejcarů, mlýn v Odřepsích se vyvázal za zlatých. Pohonná zařízení mlýnů se časem modernizovala. Šest vodních kol na vrchní vodu Nového mlýna nahradila roku 1906 Francisova turbina o hltnosti 1,25 m 3.s -1 ; tři složení vodních kol mlýna v Odřepsích byla nahrazena koncem 19. století dvěma Girardovými turbinami a roku 1908 Francisovou turbinou o hltnosti 1,7 m 3.s -1 svýkonem 24 HP při spádu 1,4 m. Tři vodní kola na spodní dopad v Pátku byla roku 1905 nahrazena rovněž Francisovou turbinou. (Vot) LANŠKROUN (Ústí nad Orlicí) Počátky města, které vzniklo nad soutokem Ostrovského a Třešňoveckého potoka, nejsou zcela jasné. První písemný doklad o něm pochází až z roku 1285, ze souvislostí je však zřejmé, že šlo o královské LÁNOV (Trutnov) Lánov je tvořen čtyřmi na sebe navazujícími částmi Horním, Prostředním, Dolním a Malým Lánovem. Již k roku 1488 je doloženo dolování a železný hamr (ten již v první čtvrtině 15. století). S rozvojem dolování železné rudy na počátku 16. století získal Horní Lánov statut horního města (1534). V 16. a 19. století se tu ruda těžila a zpracovávala; od poloviny 18. století se tu rozvíjí tkalcovství a přadláctví ve 20. letech 20. století se uvádí bělidlo, úpravny, přádelna lnu a dvě strojní tkalcovny. (red) Literatura: Kuča, K., Města a městečka Lanškroun, náměstí s prostou oktogonální kašnou na třech stupních u radnice stav před rokem 1938 (SÚPP). 327

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

Od pramene Labe až k ústí Vltavy Od pramene až k ústí Vltavy Hamburg Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Teplice Vltava Děčín Děčín Pramen Elbquelle

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Cyklostezka v souběhu s řekou Mrlinou mezi Nymburkem a Budiměřicemi

Cyklostezka v souběhu s řekou Mrlinou mezi Nymburkem a Budiměřicemi Cyklostezka v souběhu s řekou Mrlinou mezi Nymburkem a Budiměřicemi PRŮVODNÍ ZPRÁVA (22. dubna 2010) A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace: Ing. arch. Jan Ritter, IČO.

Více

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO Darová Řeka Berounka, největší vodní tok na Plzeňsku, byla využívána už ve středověku k pohonu mlýnů a pil. Řeka má poměrně malý spád, ale po větší část roku dost velký průtok

Více

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Ing. Zdeněk Konrád Energie vody. druhy, zařízení, využití

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Ing. Zdeněk Konrád Energie vody. druhy, zařízení, využití Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Ing. Zdeněk Konrád 17.4.2008 Energie vody druhy, zařízení, využití Kapitola 1 strana 2 Voda jako zdroj mechanické energie atmosférické srážky

Více

2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3

2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3 2. Vodní dílo HORKA POLOHA Tok Libocký potok říční km 10,4 hydrologické pořadí 1-13-01-080 Obec Krajková, Habartov, Nový Kostel Okres Cheb, Sokolov Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je vybudováno jako samostatné

Více

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany V Praze dne 29. 10. 1913 Povodně v letech 1997 2013 z hlediska počtu ztrát na lidských životech a výše povodňových škod Povodňová situace [rok]

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Ing. Robert Kořínek, Ph.D. Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i. Ing. Martin Vonka, Ph.D. ČVUT v Praze Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Konference O továrních komínech 10.10.2014., Kostelec

Více

Řeka Odra v horním Poodří

Řeka Odra v horním Poodří -405-84 SRPEN 2013 Řeka Odra v horním Poodří Předkládáme Vám článek inspirovaný referátem o horním Poodří předneseným zástupci města Oder a Historicko-vlastivědného spolku dne 25. 6. 2011 při příležitosti

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/151849/2014 ST2/Pel, 151851/2014 ST2/Pel MMHK/169092/2014 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě...

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě... OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Údaje o území... 3 A.4 Údaje o stavbě... 5 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...

Více

MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM

MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM Údaje o výzkumu Název úkolu: Modelový výzkum horního ohlaví plavební komory s vysokým spádem Odběratel: Pöyry Environmental a.s. Brno, Botanická

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 26.10.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 26.10.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 484 V Y H L Á Š K A ministerstva kultury

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU PŘÍRODNÍ RIZIKA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU PŘÍRODNÍ RIZIKA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU PŘÍRODNÍ RIZIKA Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, 460 01 LIBEREC Vypracovali: Brzula O., Čuříková A., Kopecká S. Kutra D., Stárek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

VESELÍ NAD LUŽNICÍ. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

VESELÍ NAD LUŽNICÍ. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem VESELÍ NAD LUŽNICÍ BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a J e v i š o v i c k á p ř e h r a d a Zatopená plocha při hladině stálého nadržení (Ms) 3,00 ha Zatopená plocha při max.hl. zásobního prostoru (Mz) 8,10 ha Zatopená plocha maximální 12,6 ha Hladina zásobního

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel JMÉNO A PŘÍJMENÍ: TŘÍDA: 3.A 1) Úpice má přibližně: a) 3 000 obyvatel b) 6 000 obyvatel c) 10 000 obyvatel 2) Na Náměstí T. G. M. v Úpici stojí: a) Kostel sv. Jakuba menšího b) Kostel sv. Jakuba většího

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, státní podnik v datech a číslech 40 let Povodí Labe 1966 2006 Obsah Základní údaje o Povodí Labe, státní podnik 3 Organizační struktura 4 Územní působnost 5 Základní údaje o svěřeném majetku

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Povodňový plán Města Deštná POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ. David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 -

Povodňový plán Města Deštná POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ. David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 - POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ 2011 David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 - SPRÁVCE VODNÍHO TOKU: Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 PŘÍSLUŠNÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ ORGÁN: Městský

Více

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Název akce SN Hlínský Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00, doručovací číslo 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olešné Hlínský potok 2-03-01-0604

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - Povodňová prohlídka byla provedena na toku: Blinka IDV 10185564 v úseku cca 8,5 0,0 ř.km Správa toku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého

Více

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011 1. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ENERGETICKOU POLITIKU ČR 1 Ing. Tomáš Hűner MPO Předseda 2 PhDr. Ivo Hlaváč MŽP místopředseda 3 Ing. Milan Urban PSP 4 Ing. Igor Hartmann MMR 5 Ing. Petr Kalaš MZe 6 Brig.gen. Ing.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázka č. : 2015-V02 Zhotovitel Odp. projektant Objednatel Arch. č. : Mgr. Václav Jaroš Ve Dvoře 14,

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

29.Vodstvo na pevnině Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

29.Vodstvo na pevnině Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 29.Vodstvo na pevnině Vodstvo na pevnině Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Zásady křížení vodních toků a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Respektování vodohospodářských zájmů Návrh křížení musí respektovat : Bezpečnost ochranných hrází. Splaveninový režim toku a stabilitu koryta toku.

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Říčka Kamenice, největší pravostranný přítok Jizery, odvádí vody ze široké, zalesněné centrální oblasti Jizerských

Více

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Název obce (včetně kódu obce) Název kraje Název ústředního správního úřadu VZOR Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM Ing. Zdeněk Kunický T 5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 1. Úvod Kovohutě Příbram pokračují v tradici výroby stříbra a olova z příbramských rud,

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

Večerní běh městem Čelákovice XXXIX. ročník Memoriál Rudolfa Vichery Kategorie: MUŽI HL. KAT. Trať:

Večerní běh městem Čelákovice XXXIX. ročník Memoriál Rudolfa Vichery Kategorie: MUŽI HL. KAT. Trať: Kategorie: MUŽI HL. KAT. Trať: 1 Olejníček Lukáš 31 Moravská Slavia Newline Team 21:12,0 2 Pomezník Lukáš 30 Atletika Písek 21:21,0 3 Miler Jiří 29 AC Mladá Boleslav 21:31,0 4 Minařík Petr 17 AK Zlín 21:41,0

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více

Elektrárny Skupiny ČEZ

Elektrárny Skupiny ČEZ Elektrárny Skupiny ČEZ v České republice prof. Úsporný 2 Největší výrobce provozuje nejvíce elektráren patří mezi největší české firmy a řadí se do první desítky největších energetických firem v Evropě.

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

3. Vodní dílo JESENICE

3. Vodní dílo JESENICE 3. Vodní dílo JESENICE POLOHA Tok Odrava říční km 4,17 hydrologické pořadí 1-13-01-066 Obec Cheb Okres Cheb Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) Jesenice je nedílnou součástí vodohospodářské soustavy Skalka

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň.

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel.: +420 384 342 156, fax.: +420 384 723 505 e-mail: jiri.zahradnik@mesto-trebon.cz doručí se dle rozdělovníku Spis. zn.: METR_S 4144/2016 OÚPaSŘ Naše č.j.:

Více

PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období 1997-2005

PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období 1997-2005 PREZENTACE Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových opatření ve Svitavách v období 1997-2005 zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy září 2005 Motto: Řeka je fajn pro všechno a proto,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

TOULKY PO ČESKÝCH FABRIKÁCH aneb ZTRÁTY A NÁLEZY

TOULKY PO ČESKÝCH FABRIKÁCH aneb ZTRÁTY A NÁLEZY TOULKY PO ČESKÝCH FABRIKÁCH aneb ZTRÁTY A NÁLEZY Čtvrtek 17. května 2012 v 18:00 místnost A 437 Téma součástí grantové a disertační práce Průmyslové dědictví na Berounsku FSv Katedra architektury Fakulta

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub MUŽI A 1 CHYBA Jiří Nutrend Specialized 30 30 27 30 30 30 30 0 30 37 247 2 NOVOTNÝ František BikePark.cz 23 23 21 23 25 27 21 21 25 29 196 3 POSPÍŠIL Petr Ghost Mitas 27 27 27 0 27 27 27 33 195 4 KOMBEREC

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více