TECHNICKÉ PAMÁTKY. âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU. 11. díl H O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ PAMÁTKY. âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU. 11. díl H O"

Transkript

1 TECHNICKÉ PAMÁTKY V âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU 11. díl H O Nakladatelství Libri Praha 2002

2 kolektiv autorů pod vedením hlavní editorky Hany Hlušičkové, 2002 Illustrations archivy autorů, archiv Libri, archiv TaL, archiv MILPO, Chebské muzeum v Chebu, Moravský zemský archiv Brno, Severočeské muzeum v Liberci, Státní památkový ústav v Brně, Státní památkový ústav v Ostravě, Státní památkový ústav v Plzni, Technické muzeum v Brně, Východočeské muzeum v Pardubicích, Západočeské keramické závody, a. s. Horní Bříza, a citovaná literatura, 2002 Libri, 2002 ISBN ISBN X (soubor) ISBN (I. díl)

3 Obsah II. dílu OBSAH Ediční poznámka Seznam zkratek Seznam autorů hesel podle šifer Abecední seznam autorů Slovník lokalit H O

4 PODĚKOVÁNÍ Poděkování Za podporu publikace zadáním reklamy do všech svazků děkujeme společnosti ČEZ, a. s. Nakladatelství LIBRI děkuje všem institucím a osobám, které bezplatně poskytly reprodukční práva k archivnímu i současnému obrazovému materiálu, především Moravskému zemskému archivu v Brně (MZA), Severočeskému muzeu v Liberci, Státnímu okresnímu archivu Beroun, Státnímu památkovému ústavu v Plzni, Státnímu památkovému ústavu v Brně, Státnímu památkovému ústavu v Ostravě, Východočeskému muzeu v Pardubicích, podnikovému archivu Západočeských keramických závodů v Horní Bříze (ZKZ), Povodí Moravy, a. s., PhDr. Stanislavu Burachovičovi a Ing. Stanislavu Wieserovi z Karlových Varů, doc. PhDr. Dušanu Josefovi z Brna, CSc. a RNDr. Pavlu Duškovi z Prahy. Dále nakladatelství děkuje všem autorům publikace, kteří obětavě pročítali a doplňovali příspěvky spoluautorů. Za cenné připomínky děkujeme i čtenářům, kteří nás upozornili na zajímavé objekty v lokalitách, poskytli archivní materiály a mnohdy připojili i fotografie památek.

5 Ediční poznámka EDIČNÍ POZNÁMKA Vážení čtenáři, nevídané záplavy, které v polovině srpna 2002 opět tak krutě zasáhly naši zemi, tentokrát především Čechy a část jižní Moravy, nám připomněly jako memento ničivé povodně z roku 1997, které postihly Moravu. Nejde jen o zničení či poškození velkého množství objektů památkového fondu například v Ostravě, ve čtvrti Mariánské Hory, byly zaplaveny bývalé Čs. továrny na dusíkaté látky, kde bohatý soubor vzduchových, plynových a dusíkových kompresorů vyrobený Vítkovickými železárnami a Škodou Plzeň ve letech 20. století byl zničen, a rafinerie minerálních olejů v Přívoze ale v mnoha případech i lidské osudy. Řadě našich spolupracovníků více než stoletá voda tehdy i letos znemožnila načas jakoukoli práci, zasáhla také přímo některá pracoviště, zničeny byly i mnohé nenahraditelné archivní materiály a v neposlední řadě se podstatně ztížila komunikace. Zároveň jsme si znovu uvědomili, jak mimořádně důležitého úkolu se autorský kolektiv Technických památek ujal, protože ničivý vodní živel nám ukázal, jak rychle a téměř beze stopy mohou zmizet svědkové usilovné a mnohotvárné činnosti našich předků. A o to cennější je vůle zachovat o nich alespoň toto svědectví. Při dokončování druhého svazku jsme dosud nemohli popsat škody, které na zatím uveřejněných lokalitách (ve vydaném prvním díle za všechny zmiňme jen Český Krumlov a České Budějovice i v tomto svazku) nastaly. Podrobné a objektivní zmapování následků povodní si vyžádá ještě mnoho času, proto se budeme snažit zprávu s výčtem škod podat až v závěrečném dílu (spolu s dodatky). V následujícím, třetím dílu již budou uveřejněny dílčí údaje o povodňových škodách alespoň ve městech, například v Plzni a v Praze, kde již bude znám přibližný rozsah škod ve čtvrtích nejvíce postižených jako Karlín, Libeň a Holešovice. V činnosti nás povzbuzují velmi příznivé ohlasy odborné veřejnosti i očekávání čtenářů, kteří se zajímají o postup prací na dalších dílech. Neméně nás těší i zájem stále se rozrůstajícího kolektivu autorů na rozšiřování původního hesláře, ověřování současného stavu památek a pořizování fotografické dokumentace. Důkazem jejich úsilí je právě tento druhý svazek, který je podle našeho názoru pro širší čtenářskou obec mnohem atraktivnější než ten předchozí. Redakce naopak vychází autorům vstříc a zařazuje ještě horké novinky do korektur, aby nedocházelo k prodlevám a informace o technických památkách v uváděných lokalitách byla co nejúplnější. Na druhou stranu jsme přihlédli i k některým kritickým připomínkám, abychom uvážlivěji prováděli výběr hesel. Ale i nyní jsme si vědomi, že se nám ne vždy podařilo nalézt tu jedině správnou koncepci takové práce, a tu důsledně a v úplnosti naplnit. Jsme si také vědomi, že v publikaci mapujeme jen pověstný vrcholek ledovce a mnohé technické památky se nám zatím nepodařilo do tohoto encyklopedického přehledu zahrnout. Náměty k heslům můžeme čerpat pouze z doposud zpracovaných podkladů památkářů a tady je nutné upozornit na skutečnost, že mnohá území teprve čeká inventarizace z hlediska průmyslového dědictví a z literatury. Na tomto místě bychom chtěli požádat pracovníky regionálních muzeí, v nichž se nacházejí mnohé cenné archivní dokumenty i fotografické materiály, aby nás o nich uvědomili. Jsme si jisti, že tato forma oboustranné spolupráce přinese cenné plody. Lze tak upozornit na nejrůznější památky průmyslového dědictví kraje, které přispívají i k atraktivitě regionu pro turistický ruch a v neposlední řadě zvýší i návštěvnost muzeí, v jejichž expozicích návštěvníci najdou další podněty k putování po památkách. Navíc lze tak mnohé nepřesnosti a omyly uvést na pravou míru a objevit pro širší veřejnost doposud v odborné literatuře opomíjené památky industriálního charakteru. Takovou formu spolupráce se nám například podařilo navázat již s Východočeským muzeem v Pardubicích, jehož pracovníci vyšli redakci maximálně vstříc, a výsledkem je plastický pohled do obdivuhodné minulosti města Pardubic i regionu. Prosíme zároveň všechny čtenáře, aby nás na případné nepřesnosti, nedostatky či opominuté a nezmapované památky upozornili, protože v závěrečném svazku encyklopedie počítáme jak se zařazením dodatků, tak i případných oprav. Můžete tak přispět k tomu, aby dílo, které už z povahy svého rozsahu vzniká vždy jednou za generaci, bylo co nejpřesnější a nejúplnější. K encyklopedické části připomeňme, že tam, kde se nachází více památek, jsme se snažili přiblížit alespoň stručnou historii a hospodářský vývoj lokality, zpravidla města. Pokud se v jednom místě nachází pět a více památek, zvolili jsme pro přehlednost jejich rozdělení podle výrobních oborů, a to v tom pořadí, jak byly řazeny úvodní oborové statě v prvním díle. Tím se zároveň snažíme vyvarovat apriorního hodnocení významu památky pro určitou lokalitu. Při popisu památek zmiňujeme i historickou technologii, která je od jejich smyslu neoddělitelná a jež formovala i jejich vnější a vnitřní utváření. K vysvětlení pojmů, pokud je třeba, poslouží v posledním díle zahrnutý slovník technických a odborných výrazů. Tam bude také zařazen biografický slovník osobností (s životními daty a základními údaji), seznam muzeí, expozic a skanzenů i základní bibliografie. Vaše náměty a připomínky zasílejte laskavě na adresu redakce: Nakladatelství LIBRI, Na Hutmance 7, Praha 5, anebo prostřednictvím internetu, Za redakci Hana Hlušičková, hlavní editorka a odpovědná redaktorka František Honzák, šéfredaktor 7

6 SEZNAM ZKRATEK Seznam zkratek a. s. akciová společnost akc. spol. akciová společnost APH Archiv Pražského hradu arch. architekt Bd. Band c. k. císařsko-královský č. číslo ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav čp. číslo popisné (domu) čs. československý ČSPV Československý přehradní výbor ČSR Československá republika ČSD České (Československé) státní dráhy ČSSR Československá socialistická republika ČVUT České vysoké učení technické doc. docent Dr., dr. doktor DVT Dějiny věd a techniky (časopis) ed. edice, editor ESČ Elektrotechnický svaz československý fak. fakulta gen. generál HDP Hydroprojekt CHKO chráněná krajinná oblast ICOLD International Commission on Large Dams Ing., ing. inženýr k. k. kaiserlich-königlich k. p. koncernový podnik KČT Klub českých (československých) turistů KNP Krása našeho domova (časopis) kol. kolektiv KP kulturní památka kpt. kapitán k. ú. katastrální území LZ lesní závod m n. m. metrů nad mořem MAP Masarykova akademie práce max. maximální MěÚ městský úřad mil. milion min. minimální mjr. major MNO ministerstvo národní obrany MPK Mezinárodní přehradní komise (ICOLD) MÚ místní úřad MZA Moravský zemský archiv n. p. národní podnik něm. německy NKP národní kulturní památka NTM Národní technické muzeum v Praze o. p. oborový podnik ONV okresní národní výbor pěch. pěchoty plk. plukovník por. poručík pplk. podplukovník prof. univerzitní profesor př. n. l. před naším letopočtem PÚSČ Památkový ústav středních Čech pův. původní, původně PV povodňová vlna PVK Pražské vodovody a kanalizace Qa dlouhodobý průměrný průtok QN n-letý kulminační průtok red. redakce roč. ročník ř. řada ŘOP Ředitelství opevňovacích prací sb. sborník s. p. státní podnik seš. sešit SHP stavebně historický průzkum SOA státní oblastní archiv SOkA státní okresní archiv SONP Spojené ocelárny národní podnik Kladno spol. s r. o. společnost s ručením omezeným SPÚ státní památkový ústav SPÚSČ Státní památkový ústav středních Čech SÚRPMO Státní (dnes Specializovaný) ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů sv. svazek; svatý, svatá škpt. štábní kapitán TM Technické muzeum v Brně TP Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ÚÚG Ústřední ústav geologický vyd. vydání vz. vzor ZKZ Západočeské keramické závody zl. k. m. zlatých konvenční měny žen. ženijní 8

7 SEZNAM AUTORŮ Seznam autorů hesel podle šifer Ber Ing. Pavel Beran BF PhDr. Benjamin Fragner bg prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Bor Bc. Alena Borovcová buf Ing. Aleš Bufka Dbr PhDr. Dagmar Braunová Dvo Ing. arch. Eva Dvořáková est PhDr. Eduard Stehlík gar Mgr. Miloš Garkisch GW Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. Hán doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. hol Ing. Luděk Holub huc Ing. Jan Hučka iro Ivan Rous ivo PhDr. Iva Votroubková JAS Jaroslav Jásek JIR Ing. Šárka Jiroušková jme PhDr. Jiří Merta JOT Ing. Jan Otýpka JPE Ing. arch. Jan Pešta jry Jitka Rychlíková JŘE Jaroslav Řezník jva Ing. Jana Vránková jvk Ing. Jaromír Kašpárek jža Ing. Jan Žižka kar PhDr. Vladimír Karlický, CSc. KKu Ing. arch. Karel Kuča klt Ing. Jaroslav Klát kpk PhDr. Vladimír Kupka Krj Ing. Mojmír Krejčiřík LLs PhDr. Ludvík Losos LPR PhDr. Lubomír Procházka LSa Lukáš Sábo LSM Mgr. Luboš Smolík LuŠ Luděk Štěpán LVa PhDr. Leoš Vašek mar Radek Rejšek a Ing. P. R. Manoušek MAT Ing. arch. Dr. Miloš Matěj Mch Ing. Stanislav Michal MiR PhDr. Miloš Říha miv Ing. Michal Vosátka MJa Mgr. Martin Janoška mlč PhDr. Leoš Mlčák msk Ing. arch. Miriam Skoumalová ofa Ing. Olga Frídlová PaD Ing. arch. Pavel Domanický PBr Bc. Pavel Brestovanský ppa Mgr. Pavel Panoch PPe Ing. arch. Petra Peterková red redakce Rot Ing. Pavel Rotschein Roy Božena Royová ryš Mgr. Michaela Ryšková RUr Radim Urbánek sdv Ing. Stanislav Dvořák sek Věra Sekotová ŠiK Štěpán Ivan Kovář TAK Tomáš Kučera Tka Mgr. Tomáš Karel Tom Ing. arch. Blanka Tomková vdo Mgr. Věra Doležalová vec RNDr. Josef Večeřa Vel PaeDr. Josef Velfl vít Jaroslav Vít VKr PhDr. Vladislav Krátký vlf Ing. arch. Eva Volfová Vot prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. vve RNDr. Viera Večeřová vvf Vojtěch Volf VYL Ing. arch. Eva Vyletová Zem Mgr. Lubomír Zeman zhr Ing. Jiří Zahradník ZiZ Zina Zborovská ZPe dr. Zdeněk Petráň ZPr Zdeněk Procházka ZRa Ing. Zdeněk Rasl (***) materiály shromážděné v rámci programového projektu MK ČR Výzkum industriálních a technických areálů a objektů, nositel projektu SÚPP v Praze 9

8 SEZNAM AUTORŮ Abecední seznam autorů Beran Pavel (Ber) Borovcová Alena (Bor) Braunová Dagmar (Dbr) Brestovanský Pavel (PBr) Bufka Aleš (buf) Čtvrtník Pavel Doležalová Věra (vdo) Domanický Pavel (PaD) Dvořák Stanislav (sdv) Dvořáková Eva (Dvo) Efmertová Marcela Fragner Benjamin Frídlová Olga (ofa) Galuška Jan Garkisch Miloš (gar) Gwuzd Jiří (GW) Hánek Pavel (Hán) Hlavačka Milan Hlušičková Hana Hofmann Gustav Holub Luděk (hol) Honzák František (fh) Hučka Jan (huc) Janák Karel Janoška Martin (MJa) Jásek Jaroslav (JAS) Jiroušková Šárka (JIR) Karel Tomáš (Tka) Karlický Vladimír (kar) Kašpárek Jaromír (jvk) Klát Jaroslav (klt) Klik Karel Kovář Štěpán Ivan (ŠiK) Krátký Vladislav (VKr) Krejčiřík Mojmír (Krj) Kubačák Antonín Kubín Miroslav Kuča Karel (KKu) Kučera Tomáš (TAK) Kupka Vladimír (kpk) Kuttelvašer Zdeněk Losos Ludvík (LLs) Majer Jiří Manoušek P. R. (mar) Matěj Miloš (MAT) Merta Jiří (jme) Michal Stanislav (Mch) Mlčák Leoš (mlč) Novák Rudolf Otýpka Jan (JOT) Panoch Pavel (ppa) Pešta Jan (JPE) Peterková Petra (PPe) Petráň Zdeněk (ZPe) Procházka Lubomír (LPR) Procházka Zdeněk (ZPr) Rasl Zdeněk (ZRa) Rejšek Radek (mar) Rotschein Pavel (Rot) Rous Ivan (iro) Royová Božena (Roy) Rychlíková Jitka (jry) Ryšková Michaela (ryš) Řezník Jaroslav (JŘE) Říha Miloš (MiR) Sábo Lukáš (LSa) Sedláček Richard Sekotová Věra (sek) Skoumalová Miriam (msk) Smolík Luboš (LSM) Smutný Bohumír Stehlík Eduard (est) Šenberger Tomáš (bg) Štěpán Luděk (LuŠ) Šumpela Josef Tomková Blanka (Tom) Urbánek Radim (RUr) Vašek Leoš (Lva) Večeřa Josef (vec) Večeřová Viera (vve) Velfl Josef (Vel) Vít Jaroslav (vít) Vlček Pavel Volf Vojtěch (vvf) Volfová Eva (vlf) Vosátka Michal (miv) Votroubková Iva (ivo) Votruba Ladislav (Vot) Vránková Jana (jva) Vyletová Eva (VYL) Vylita Tomáš Zahradník Jiří (zhr) Zborovská Zina (Ziz) Zeman Lubomír (Zem) Žižka Jan (jža) 10

9 LABSKÁ L Labská, vzdušní líc přehrady (archiv Vot) 326 LABSKÁ (Trutnov) Nádrž Labská Ochranná nádrž Labská na Labi pod Špindlerovým Mlýnem, jako nejvýše položené dílo soustavy vodních děl na Labi, má zachytit podstatnou část sněhových vod ve střední části Krkonoš. Podnětem pro její výstavbu byly veliké škody za povodní v letech 1888, 1890 a V kolaudačním zápisu v roce 1916 se píše: Aby Labe níže neplechu netropilo, byla vybudována tato přehrada. Stavbu provedla v letech firma Redlich a Berger za 3,5 mil. rakouských korun. Dělníci měli většinou zkušenosti z evropských staveb vodních děl a tunelů. Plocha povodí je 60,68 km 2, průměrné srážky jsou vysoké mm, průměrný průtok 2,13 m 3.s -1 a stoletý povodňový průtok 200 m 3.s -1. Přehrada je založena na orthorulách. Má dva přelivy: šachtový na levém břehu a korunový postranní při pravém břehu. Voda od šachtového přelivu se odvádí tunelem o průměru 7,0 m, vylámaném v rostlé skále. Od postranního přelivu o čtyřech polích se voda vede do vývaru pod přehradou kaskádovým svodem. Tížná přehrada z místní ruly je od základu vysoká 41 m, dlouhá v koruně 154 m, v půdoryse zakřivená poloměrem 170 m, má kótu koruny 694,54 m n. m. a objem hrázového tělesa m 3. Celkový objem nádrže, včetně přepadového, je 3,37 mil. m 3. Voda se může z nádrže vypouštět dvěma spodními výpustmi o průměru mm (pravá je zaslepena a určena pro energetické využití) a dalšími pěti výpustmi, vyvedenými do tunelu od šachtového přelivu. Od napuštění nádrže byly pozorovány průsaky přehradou, které se stále zvětšovaly a v roce 1930 činily už 314 l. min -1. Přestože stabilita přehrady nebyla ohrožena, přistoupilo se v roce 1930 k opravě. Stavba za 1. světové války měla být symbolem rakouského mocnářství. Proto byla na vzdušním líci umístěna velká dvouhlavá orlice a pod ní iniciály panovníka F. J. I. Orlice byla odstraněna v roce 1920 a iniciály v roce Dnes zde lze číst R. Č., iniciály státu. Přehrada patří k našim nejvýznamnějším předválečným přehradám. (Vot) Literatura: Trejtnar, K. a kol., Přehrady Povodí Labe, nakl. Kruh, Hradec Králové LABSKO-VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA Plavba a zpočátku zejména voroplavba měnily od počátku 2. tisíciletí přirozenou tvářnost řek Labe a Vltavy. Do rozhodování o plavbě na Vltavě se zapsali už kníže Václav vyhlášením Vltavy za svobodnou cestu po vodě, Vratislav II. zavedením plavebního cla, Soběslav I. vydáním předpisů o plavbě, Jan Lucemburský zavedením předkupního práva na splavené dřevo pro pražskou Výtoň a zejména Karel IV. stanovením předpisů pro voroplavbu na Vltavě v roce 1353, příkazem zřizovat ve všech jezech vrátka (niemčiny) a zavedením vlivné instituce Přísežných mlynářů zemských. Velké uvolňovací práce na Vltavě prováděl v polovině 17. století strahovský opat Kryšpín Fuk. Novým plavebním objektem byla první plavební komora u jezu v Županovicích, postavená v roce 1729 budoucím profesorem Pražské inženýrské školy Janem Ferdinandem Schorem. Roku 1789 byl dokončen Schwarzenberský kanál, dlouhý 44,4 km, spojující povodí Vltavy a Dunaje. O provádění prací na Vltavě se zasloužila zejména rodina Lannů, podnikající od roku 1793, později jako firma Lanna až do znárodnění v roce Zárodkem budoucí paroplavby byl malý parní člun Josefa Božka, vyzkoušený v roce Počátky plavby na Labi připomínají výnosy Karla IV. o skladu plaveného dřeva ve Veletově u Kolína a o svobodné plavbě dřeva po Labi, pro níž se upravovala řeka a stavěly jezy. Rozvoj voroplavby ustal koncem 19. století, kdy začala přes protesty vorařů výstavba jezových stupňů pro zkanalizování řeky. Krátký historický přehled o plavbě na dvou našich hlavních řekách je nutný pro pochopení hodnoty objektů na nich jako významných technických památek (přehled objektů zahrnuje úvodní stať k Vodohospodářství). (Vot) LABSKÝ NÁHON, Velký a Malý (Hradec Králové) Náhon odbočuje z Labe nad starým jezem u Předměřic, vede přes Plotiště, Kukleny a Březhrad, kde se nad Opatovicemi vrací do Labe. Zásoboval původně rybníky hradeckého panství vodou. Je dlouhý asi 12 km. (Vot) LACEMBOK-HRÁDEK (Domažlice), cisterna viz HRÁDEK-LACEMBOK LAHOŠŤ (Teplice) Vápenka a lomy vápencové Hlavním výrobcem vápna v Lahošti byla firma Wendish. Z její vápenky se dochovalo pouze vysoké torzo šestibokého továrního komína. Vlastní pec byla odstraněna. Z velkého množství malých jámových lomů, které se nacházely mezi Lahoští a

10 Hudcovem, se poblíž bývalé vápenky zachovaly tři menší lomy. Všechny jsou zatopené a dnes slouží ke koupání. Komín stojí v lese na jižním okraji obce, lomy jsou u silnice do Hudcova. (JOT) LAMPERTICE (Trutnov) Těžba uhlí důl Fanny/Františka Jáma Františka byla hloubena od 40. let 19. století ve svahu nad pozdější železniční stanicí Lampertice v důlním poli těžaře Rudolfa Mangera z Černé Vody. Původně se jednalo o vrátkovou svislou těžní jámu odvodňovanou štolou Antonín z roku 1815, jejíž ústí bylo pod kopcem u Lampertického potoka. Po roce 1869 přešla jáma Františka do rukou bratří Müllerů a později slouží jako větrná jáma dolů Julie amarie ( Žacléř). Doba výstavby stávající těžní budovy z režného zdiva funkčně členěné na zděnou třípodlažní těžní věž a přízemní strojovnu není přesně známa, lze ji však s největší pravděpodobností klást do počátku druhé poloviny 19. století. Vlastní těžní věž byla v průběhu doby svého provozu mírně snesena a opatřena nízkou sedlovou střechou. Z technického zařízení je zachován malý elektrický těžní stroj Siemens- -Schuckert pravděpodobně ze let 20. století, který byl instalován v původní strojovně parního těžního stroje. Mimo vlastní historické jádro areálu byla v 70. letech 20. století postavena ventilátorovna. Severně při silnici z Lampertic do Žacléře byla postavena dělnická kolonie, z níž zůstal zachován jeden typologicky ojedinělý objekt. (MAT) Literatura: Holanec, J., Svatoňovická báňská společnost , Kamenouhelné doly Kladno historie a současnost, 1983, č. 3 (pozn.: Nejasnost působí údaj, že v roce 1872 je jáma Fanny uváděna jako svislá vrátková šachta, to by znamenalo, že stávající objekt evidentně typologicky odpovídající dolu vybavenému parním těžním strojem vznikl až po tomto datu); Ludvík, J., Jáma Františka. Evidenční list důlního díla, Východočeské uhelné doly s. p. Trutnov, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl Kolí Mi, Libri, Praha Vodovod V roce 1904 bylo v Lánově založeno družstvo, které si vytklo za cíl vybudování vodovodu, jenž by zásoboval obce Horní Lánov, Prostřední Lánov, Dolní Lánov a Prosečné v údolí Malého Labe. Projektu se ujala Severočeská společnost vodní. Jímání bylo navrženo pomocí deseti jímek v horní části údolí Hádku na území Dolního Dvora ve výši asi 1000 m n. m. Voda se shromažďuje v tzv. Vodním zámečku, vodovod je rozdělen na dvě tlaková pásma. V době zahájení provozu 5. prosince 1911 měl vodovod 55 km dlouhé potrubí. Vodovod dodnes plní svou úlohu, síť potrubí se asi o 10 km rozšířila. (Tom) LÁNSKÁ STROUHA (Nymburk) Lánská strouha (nesprávně nazývaná též Sánský kanál) vznikla asi počátkem 15. století nákladem vrchnostenského úřadu královské komory české za Jiřího z Poděbrad, který daroval Nové mlýny na strouze své manželce Kunhutě. Název Lánská pochází asi od lánů, kudy byla strouha vedena. Hlavním účelem bylo napájet vodou rybník Blato, do té doby nebeský rybník, zvaný také Blatské jezero pro svou velkou plochu 936 ha (skoro 10 km 2 ), druhou největší v Čechách. Na strouze byl nově postaven Nový mlýn, později, koncem 18. století, po vypuštění rybníka Blato, byl postaven mlýn v Pátku. Strouha odbočuje z řeky Cidliny asi 3 km pod Žehuňským rybníkem. Vodu v řece vzdouval splav, stavidlový jez o šířce 5 m, se třemi dřevěnými stavidly. Strouha podchází nejprve trať Velký Osek LAN KROUN Chlumec nad Cidlinou, vede podél obcí Malé a Velké Opolany, Odřepsy, pod obcemi Pátkem a Křečkovem a vlévala se původně pod obcí Kovanice do Labe asi 3 km pod Nymburkem. Vodní družstvo pro úpravu Blatnice a přítoků v Pátku přeložilo kolem roku 1930 dolní tok Lánské strouhy od Křečkova do Mrliny pod Budiměřicemi. Strouha se přeložkou proti původní délce 17 km o něco zkrátila. Koryto je průměrně 8 m široké a asi 2 m hluboké. Průtočnou kapacitu udávala přibližně vodoprávně schválená hltnost Francisovy turbiny mlýna v Odřepsích 1,7 m 3.s -1. Majitelé mlýna v Odřepsích, Nového mlýna a mlýna v Pátku platili poděbradskému panství jako majiteli vzdouvacího a vpustného zařízení na Cidlině a koryta strouhy poplatek až do roku 1880, kdy byly objekty vykoupeny. Např. mlýn v Pátku platil roční poplatek 157 zlatých 50 krejcarů, mlýn v Odřepsích se vyvázal za zlatých. Pohonná zařízení mlýnů se časem modernizovala. Šest vodních kol na vrchní vodu Nového mlýna nahradila roku 1906 Francisova turbina o hltnosti 1,25 m 3.s -1 ; tři složení vodních kol mlýna v Odřepsích byla nahrazena koncem 19. století dvěma Girardovými turbinami a roku 1908 Francisovou turbinou o hltnosti 1,7 m 3.s -1 svýkonem 24 HP při spádu 1,4 m. Tři vodní kola na spodní dopad v Pátku byla roku 1905 nahrazena rovněž Francisovou turbinou. (Vot) LANŠKROUN (Ústí nad Orlicí) Počátky města, které vzniklo nad soutokem Ostrovského a Třešňoveckého potoka, nejsou zcela jasné. První písemný doklad o něm pochází až z roku 1285, ze souvislostí je však zřejmé, že šlo o královské LÁNOV (Trutnov) Lánov je tvořen čtyřmi na sebe navazujícími částmi Horním, Prostředním, Dolním a Malým Lánovem. Již k roku 1488 je doloženo dolování a železný hamr (ten již v první čtvrtině 15. století). S rozvojem dolování železné rudy na počátku 16. století získal Horní Lánov statut horního města (1534). V 16. a 19. století se tu ruda těžila a zpracovávala; od poloviny 18. století se tu rozvíjí tkalcovství a přadláctví ve 20. letech 20. století se uvádí bělidlo, úpravny, přádelna lnu a dvě strojní tkalcovny. (red) Literatura: Kuča, K., Města a městečka Lanškroun, náměstí s prostou oktogonální kašnou na třech stupních u radnice stav před rokem 1938 (SÚPP). 327

Vesnické technické památky

Vesnické technické památky Sborník referátů ze semináře Vesnické technické památky Nevýrobní objekty Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Sborník referátů ze semináře Vesnické technické památky Nevýrobní objekty 12.-14.10.2004 Regionální

Více

TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRKONOŠÍCH

TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRKONOŠÍCH TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRKONOŠÍCH 1 Rozhledna Štěpánka Stavba nejstarší a nejznámější rozhledny na pomezí Krkonoš a Jizerských hor byla zahájena již před více než 160 lety Obec: Kořenov Lokalita: Příchovice

Více

Přehrady. Povodí Ohře

Přehrady. Povodí Ohře Přehrady Povodí Ohře Ubývá míst kam chodívala pro vodu starodávná milá kde laně tišily žízeň kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou aby se napili z dlaní Voda si na to vzpomíná voda je krásná

Více

o Praha čistírna odpadních vod Praha - Bubenč

o Praha čistírna odpadních vod Praha - Bubenč VODÁRENSTVÍ Obsah Úvod Kotevní bod trasy o Praha čistírna odpadních vod Praha - Bubenč Klíčové lokality o Brandýs nad Labem o Lysá nad Labem Poděbrady o Nymburk o Ústí nad Labem Střekov o Kostelec nad

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti Z P R A V O D A J Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti 2009 Obrázek na přední straně obálky: Chalupy v Herálci, okres Žďár nad Sázavou. Kresba Karla Beneše, 5.

Více

TECHNOLOGICKÉ VLIVY VE SPECIÁLNÍM

TECHNOLOGICKÉ VLIVY VE SPECIÁLNÍM 4/2011 TECHNOLOGICKÉ VLIVY VE SPECIÁLNÍM ZAKLÁDÁNÍ STAVEB UNIKÁTNÍ STAVBY č asopis Zakládání OBSAH Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, PP 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004

Více

Soutok Labe a Orlice v Hradci Králové

Soutok Labe a Orlice v Hradci Králové Soutok Labe a Orlice v Hradci Králové Obsah 1. Morfologický vývoj soutoku Labe s Orlicí 1 2. Jak se dříve upravovaly břehy řek 3 3. Nejstarší královéhradecké říční stavby 5 4. Labe a Orlice jako součást

Více

Eurorando 2016 Místa vytipovaná Středočeskou oblastí KČT, která se vážou k energetice

Eurorando 2016 Místa vytipovaná Středočeskou oblastí KČT, která se vážou k energetice Eurorando 2016 Místa vytipovaná Středočeskou oblastí KČT, která se vážou k energetice 1. Centrum jaderného výzkumu a Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy Řež je rozsáhlá osada ležící v meandru Vltavy

Více

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO Elektronická verze knihy byla zhotovena v roce 2006 Nakladatelstvím MILPO, kterému editorka knihy velmi děkuje a zároveň se omlouvá, že řazení textů a fotografií ne zcela odpovídá publikovanému vydání

Více

Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ

Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra Geografie Diplomová práce VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ČÁSLAVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA RYBNÍKÁŘSTVÍ vedoucí práce RNDr. Renata Pavelková Chmelová,

Více

SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT

SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT Z P R A V O D A J 1 2 0 1 1 Vážení přátelé, členové a příznivci STUŽ, uběhl další půlrok a tak dostáváte do rukou další číslo Zpravodaje STUŽ. V březnu proběhlo

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

2. Přehled škod na budovách sbírkotvorných

2. Přehled škod na budovách sbírkotvorných http://www.cz-museums.cz Zasažené sbírkotvorné instituce v České republice, jejich stav a perspektivy Souhrnná zpráva AMG o aktuální situaci 1. Průběh povodní v ČR V první polovině měsíce srpna roku 2002

Více

Mapy povodňových rizik

Mapy povodňových rizik zprávy zajímavosti novinky informace PODZIM 2013 ZPRAVODAJ STÁTNÍHO PODNIKU POVODÍ ODRY Mapy povodňových rizik strany 8 11 OBSAH Úvodní slovo generálního ředitele Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři,

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2005 3 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E Kapka Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení spolupracovníci, čtenáři našeho podnikového

Více

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY 3 2013 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA TOHOTO ČÍSLA POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH

Více

Úvodní slovo generálního fieditele

Úvodní slovo generálního fieditele KAPKA P O D N I K O V Z P R A V O D A J 4 / 0 4 Úvodní slovo generálního fieditele Vážení kolegové, čtenáři Kapky, za několik dní skončí rok 2004, myslím, že je čas začít bilancovat. Rok 2004 se nevyznačoval

Více

POZNEJ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRŮVODCE PO MONTÁNNÍCH PAMÁTKÁCH STŘEDNÍHO A VÝCHODNÍHO KRUŠNOHOŘÍ

POZNEJ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRŮVODCE PO MONTÁNNÍCH PAMÁTKÁCH STŘEDNÍHO A VÝCHODNÍHO KRUŠNOHOŘÍ POZNEJ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRŮVODCE PO MONTÁNNÍCH PAMÁTKÁCH STŘEDNÍHO A VÝCHODNÍHO KRUŠNOHOŘÍ Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský

Více

onference na lodi >Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze Vodní dílo v krajině

onference na lodi >Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze Vodní dílo v krajině onference na lodi >Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze onference na lodi Vodní dílo v krajině onference na lodi >Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze onference na lodi Vodní

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 19 Nejvýznamnější akce závodů 33 Vodohospodářské údaje

obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 19 Nejvýznamnější akce závodů 33 Vodohospodářské údaje výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 10 Základní údaje o společnosti 11 Hlavní předmět činnosti 12 Organizační schéma 13 Řídicí orgány

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2008 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 KRONIKA Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 KRONIKA městské části Praha 14 rok 2010 3 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci kroniky.

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2009 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Řídící pracovníci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství zleva: Ing. Aleš Kendík, Ing. Miroslav Král, CSc., RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

Řídící pracovníci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství zleva: Ing. Aleš Kendík, Ing. Miroslav Král, CSc., RNDr. Pavel Punčochář, CSc. VODA V ČR DO KAPSY VODA V ČR DO KAPSY Obsah Úvodní slovo 4 Základní charakteristiky vodního hospodářství v ČR 5 20 Státní správa ve vodním hospodářství 21 30 Správci vodních toků 31 44 Finanční podpory

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více