TECHNICKÉ PAMÁTKY. âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU. 11. díl H O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ PAMÁTKY. âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU. 11. díl H O"

Transkript

1 TECHNICKÉ PAMÁTKY V âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU 11. díl H O Nakladatelství Libri Praha 2002

2 kolektiv autorů pod vedením hlavní editorky Hany Hlušičkové, 2002 Illustrations archivy autorů, archiv Libri, archiv TaL, archiv MILPO, Chebské muzeum v Chebu, Moravský zemský archiv Brno, Severočeské muzeum v Liberci, Státní památkový ústav v Brně, Státní památkový ústav v Ostravě, Státní památkový ústav v Plzni, Technické muzeum v Brně, Východočeské muzeum v Pardubicích, Západočeské keramické závody, a. s. Horní Bříza, a citovaná literatura, 2002 Libri, 2002 ISBN ISBN X (soubor) ISBN (I. díl)

3 Obsah II. dílu OBSAH Ediční poznámka Seznam zkratek Seznam autorů hesel podle šifer Abecední seznam autorů Slovník lokalit H O

4 PODĚKOVÁNÍ Poděkování Za podporu publikace zadáním reklamy do všech svazků děkujeme společnosti ČEZ, a. s. Nakladatelství LIBRI děkuje všem institucím a osobám, které bezplatně poskytly reprodukční práva k archivnímu i současnému obrazovému materiálu, především Moravskému zemskému archivu v Brně (MZA), Severočeskému muzeu v Liberci, Státnímu okresnímu archivu Beroun, Státnímu památkovému ústavu v Plzni, Státnímu památkovému ústavu v Brně, Státnímu památkovému ústavu v Ostravě, Východočeskému muzeu v Pardubicích, podnikovému archivu Západočeských keramických závodů v Horní Bříze (ZKZ), Povodí Moravy, a. s., PhDr. Stanislavu Burachovičovi a Ing. Stanislavu Wieserovi z Karlových Varů, doc. PhDr. Dušanu Josefovi z Brna, CSc. a RNDr. Pavlu Duškovi z Prahy. Dále nakladatelství děkuje všem autorům publikace, kteří obětavě pročítali a doplňovali příspěvky spoluautorů. Za cenné připomínky děkujeme i čtenářům, kteří nás upozornili na zajímavé objekty v lokalitách, poskytli archivní materiály a mnohdy připojili i fotografie památek.

5 Ediční poznámka EDIČNÍ POZNÁMKA Vážení čtenáři, nevídané záplavy, které v polovině srpna 2002 opět tak krutě zasáhly naši zemi, tentokrát především Čechy a část jižní Moravy, nám připomněly jako memento ničivé povodně z roku 1997, které postihly Moravu. Nejde jen o zničení či poškození velkého množství objektů památkového fondu například v Ostravě, ve čtvrti Mariánské Hory, byly zaplaveny bývalé Čs. továrny na dusíkaté látky, kde bohatý soubor vzduchových, plynových a dusíkových kompresorů vyrobený Vítkovickými železárnami a Škodou Plzeň ve letech 20. století byl zničen, a rafinerie minerálních olejů v Přívoze ale v mnoha případech i lidské osudy. Řadě našich spolupracovníků více než stoletá voda tehdy i letos znemožnila načas jakoukoli práci, zasáhla také přímo některá pracoviště, zničeny byly i mnohé nenahraditelné archivní materiály a v neposlední řadě se podstatně ztížila komunikace. Zároveň jsme si znovu uvědomili, jak mimořádně důležitého úkolu se autorský kolektiv Technických památek ujal, protože ničivý vodní živel nám ukázal, jak rychle a téměř beze stopy mohou zmizet svědkové usilovné a mnohotvárné činnosti našich předků. A o to cennější je vůle zachovat o nich alespoň toto svědectví. Při dokončování druhého svazku jsme dosud nemohli popsat škody, které na zatím uveřejněných lokalitách (ve vydaném prvním díle za všechny zmiňme jen Český Krumlov a České Budějovice i v tomto svazku) nastaly. Podrobné a objektivní zmapování následků povodní si vyžádá ještě mnoho času, proto se budeme snažit zprávu s výčtem škod podat až v závěrečném dílu (spolu s dodatky). V následujícím, třetím dílu již budou uveřejněny dílčí údaje o povodňových škodách alespoň ve městech, například v Plzni a v Praze, kde již bude znám přibližný rozsah škod ve čtvrtích nejvíce postižených jako Karlín, Libeň a Holešovice. V činnosti nás povzbuzují velmi příznivé ohlasy odborné veřejnosti i očekávání čtenářů, kteří se zajímají o postup prací na dalších dílech. Neméně nás těší i zájem stále se rozrůstajícího kolektivu autorů na rozšiřování původního hesláře, ověřování současného stavu památek a pořizování fotografické dokumentace. Důkazem jejich úsilí je právě tento druhý svazek, který je podle našeho názoru pro širší čtenářskou obec mnohem atraktivnější než ten předchozí. Redakce naopak vychází autorům vstříc a zařazuje ještě horké novinky do korektur, aby nedocházelo k prodlevám a informace o technických památkách v uváděných lokalitách byla co nejúplnější. Na druhou stranu jsme přihlédli i k některým kritickým připomínkám, abychom uvážlivěji prováděli výběr hesel. Ale i nyní jsme si vědomi, že se nám ne vždy podařilo nalézt tu jedině správnou koncepci takové práce, a tu důsledně a v úplnosti naplnit. Jsme si také vědomi, že v publikaci mapujeme jen pověstný vrcholek ledovce a mnohé technické památky se nám zatím nepodařilo do tohoto encyklopedického přehledu zahrnout. Náměty k heslům můžeme čerpat pouze z doposud zpracovaných podkladů památkářů a tady je nutné upozornit na skutečnost, že mnohá území teprve čeká inventarizace z hlediska průmyslového dědictví a z literatury. Na tomto místě bychom chtěli požádat pracovníky regionálních muzeí, v nichž se nacházejí mnohé cenné archivní dokumenty i fotografické materiály, aby nás o nich uvědomili. Jsme si jisti, že tato forma oboustranné spolupráce přinese cenné plody. Lze tak upozornit na nejrůznější památky průmyslového dědictví kraje, které přispívají i k atraktivitě regionu pro turistický ruch a v neposlední řadě zvýší i návštěvnost muzeí, v jejichž expozicích návštěvníci najdou další podněty k putování po památkách. Navíc lze tak mnohé nepřesnosti a omyly uvést na pravou míru a objevit pro širší veřejnost doposud v odborné literatuře opomíjené památky industriálního charakteru. Takovou formu spolupráce se nám například podařilo navázat již s Východočeským muzeem v Pardubicích, jehož pracovníci vyšli redakci maximálně vstříc, a výsledkem je plastický pohled do obdivuhodné minulosti města Pardubic i regionu. Prosíme zároveň všechny čtenáře, aby nás na případné nepřesnosti, nedostatky či opominuté a nezmapované památky upozornili, protože v závěrečném svazku encyklopedie počítáme jak se zařazením dodatků, tak i případných oprav. Můžete tak přispět k tomu, aby dílo, které už z povahy svého rozsahu vzniká vždy jednou za generaci, bylo co nejpřesnější a nejúplnější. K encyklopedické části připomeňme, že tam, kde se nachází více památek, jsme se snažili přiblížit alespoň stručnou historii a hospodářský vývoj lokality, zpravidla města. Pokud se v jednom místě nachází pět a více památek, zvolili jsme pro přehlednost jejich rozdělení podle výrobních oborů, a to v tom pořadí, jak byly řazeny úvodní oborové statě v prvním díle. Tím se zároveň snažíme vyvarovat apriorního hodnocení významu památky pro určitou lokalitu. Při popisu památek zmiňujeme i historickou technologii, která je od jejich smyslu neoddělitelná a jež formovala i jejich vnější a vnitřní utváření. K vysvětlení pojmů, pokud je třeba, poslouží v posledním díle zahrnutý slovník technických a odborných výrazů. Tam bude také zařazen biografický slovník osobností (s životními daty a základními údaji), seznam muzeí, expozic a skanzenů i základní bibliografie. Vaše náměty a připomínky zasílejte laskavě na adresu redakce: Nakladatelství LIBRI, Na Hutmance 7, Praha 5, anebo prostřednictvím internetu, Za redakci Hana Hlušičková, hlavní editorka a odpovědná redaktorka František Honzák, šéfredaktor 7

6 SEZNAM ZKRATEK Seznam zkratek a. s. akciová společnost akc. spol. akciová společnost APH Archiv Pražského hradu arch. architekt Bd. Band c. k. císařsko-královský č. číslo ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav čp. číslo popisné (domu) čs. československý ČSPV Československý přehradní výbor ČSR Československá republika ČSD České (Československé) státní dráhy ČSSR Československá socialistická republika ČVUT České vysoké učení technické doc. docent Dr., dr. doktor DVT Dějiny věd a techniky (časopis) ed. edice, editor ESČ Elektrotechnický svaz československý fak. fakulta gen. generál HDP Hydroprojekt CHKO chráněná krajinná oblast ICOLD International Commission on Large Dams Ing., ing. inženýr k. k. kaiserlich-königlich k. p. koncernový podnik KČT Klub českých (československých) turistů KNP Krása našeho domova (časopis) kol. kolektiv KP kulturní památka kpt. kapitán k. ú. katastrální území LZ lesní závod m n. m. metrů nad mořem MAP Masarykova akademie práce max. maximální MěÚ městský úřad mil. milion min. minimální mjr. major MNO ministerstvo národní obrany MPK Mezinárodní přehradní komise (ICOLD) MÚ místní úřad MZA Moravský zemský archiv n. p. národní podnik něm. německy NKP národní kulturní památka NTM Národní technické muzeum v Praze o. p. oborový podnik ONV okresní národní výbor pěch. pěchoty plk. plukovník por. poručík pplk. podplukovník prof. univerzitní profesor př. n. l. před naším letopočtem PÚSČ Památkový ústav středních Čech pův. původní, původně PV povodňová vlna PVK Pražské vodovody a kanalizace Qa dlouhodobý průměrný průtok QN n-letý kulminační průtok red. redakce roč. ročník ř. řada ŘOP Ředitelství opevňovacích prací sb. sborník s. p. státní podnik seš. sešit SHP stavebně historický průzkum SOA státní oblastní archiv SOkA státní okresní archiv SONP Spojené ocelárny národní podnik Kladno spol. s r. o. společnost s ručením omezeným SPÚ státní památkový ústav SPÚSČ Státní památkový ústav středních Čech SÚRPMO Státní (dnes Specializovaný) ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů sv. svazek; svatý, svatá škpt. štábní kapitán TM Technické muzeum v Brně TP Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ÚÚG Ústřední ústav geologický vyd. vydání vz. vzor ZKZ Západočeské keramické závody zl. k. m. zlatých konvenční měny žen. ženijní 8

7 SEZNAM AUTORŮ Seznam autorů hesel podle šifer Ber Ing. Pavel Beran BF PhDr. Benjamin Fragner bg prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Bor Bc. Alena Borovcová buf Ing. Aleš Bufka Dbr PhDr. Dagmar Braunová Dvo Ing. arch. Eva Dvořáková est PhDr. Eduard Stehlík gar Mgr. Miloš Garkisch GW Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. Hán doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. hol Ing. Luděk Holub huc Ing. Jan Hučka iro Ivan Rous ivo PhDr. Iva Votroubková JAS Jaroslav Jásek JIR Ing. Šárka Jiroušková jme PhDr. Jiří Merta JOT Ing. Jan Otýpka JPE Ing. arch. Jan Pešta jry Jitka Rychlíková JŘE Jaroslav Řezník jva Ing. Jana Vránková jvk Ing. Jaromír Kašpárek jža Ing. Jan Žižka kar PhDr. Vladimír Karlický, CSc. KKu Ing. arch. Karel Kuča klt Ing. Jaroslav Klát kpk PhDr. Vladimír Kupka Krj Ing. Mojmír Krejčiřík LLs PhDr. Ludvík Losos LPR PhDr. Lubomír Procházka LSa Lukáš Sábo LSM Mgr. Luboš Smolík LuŠ Luděk Štěpán LVa PhDr. Leoš Vašek mar Radek Rejšek a Ing. P. R. Manoušek MAT Ing. arch. Dr. Miloš Matěj Mch Ing. Stanislav Michal MiR PhDr. Miloš Říha miv Ing. Michal Vosátka MJa Mgr. Martin Janoška mlč PhDr. Leoš Mlčák msk Ing. arch. Miriam Skoumalová ofa Ing. Olga Frídlová PaD Ing. arch. Pavel Domanický PBr Bc. Pavel Brestovanský ppa Mgr. Pavel Panoch PPe Ing. arch. Petra Peterková red redakce Rot Ing. Pavel Rotschein Roy Božena Royová ryš Mgr. Michaela Ryšková RUr Radim Urbánek sdv Ing. Stanislav Dvořák sek Věra Sekotová ŠiK Štěpán Ivan Kovář TAK Tomáš Kučera Tka Mgr. Tomáš Karel Tom Ing. arch. Blanka Tomková vdo Mgr. Věra Doležalová vec RNDr. Josef Večeřa Vel PaeDr. Josef Velfl vít Jaroslav Vít VKr PhDr. Vladislav Krátký vlf Ing. arch. Eva Volfová Vot prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. vve RNDr. Viera Večeřová vvf Vojtěch Volf VYL Ing. arch. Eva Vyletová Zem Mgr. Lubomír Zeman zhr Ing. Jiří Zahradník ZiZ Zina Zborovská ZPe dr. Zdeněk Petráň ZPr Zdeněk Procházka ZRa Ing. Zdeněk Rasl (***) materiály shromážděné v rámci programového projektu MK ČR Výzkum industriálních a technických areálů a objektů, nositel projektu SÚPP v Praze 9

8 SEZNAM AUTORŮ Abecední seznam autorů Beran Pavel (Ber) Borovcová Alena (Bor) Braunová Dagmar (Dbr) Brestovanský Pavel (PBr) Bufka Aleš (buf) Čtvrtník Pavel Doležalová Věra (vdo) Domanický Pavel (PaD) Dvořák Stanislav (sdv) Dvořáková Eva (Dvo) Efmertová Marcela Fragner Benjamin Frídlová Olga (ofa) Galuška Jan Garkisch Miloš (gar) Gwuzd Jiří (GW) Hánek Pavel (Hán) Hlavačka Milan Hlušičková Hana Hofmann Gustav Holub Luděk (hol) Honzák František (fh) Hučka Jan (huc) Janák Karel Janoška Martin (MJa) Jásek Jaroslav (JAS) Jiroušková Šárka (JIR) Karel Tomáš (Tka) Karlický Vladimír (kar) Kašpárek Jaromír (jvk) Klát Jaroslav (klt) Klik Karel Kovář Štěpán Ivan (ŠiK) Krátký Vladislav (VKr) Krejčiřík Mojmír (Krj) Kubačák Antonín Kubín Miroslav Kuča Karel (KKu) Kučera Tomáš (TAK) Kupka Vladimír (kpk) Kuttelvašer Zdeněk Losos Ludvík (LLs) Majer Jiří Manoušek P. R. (mar) Matěj Miloš (MAT) Merta Jiří (jme) Michal Stanislav (Mch) Mlčák Leoš (mlč) Novák Rudolf Otýpka Jan (JOT) Panoch Pavel (ppa) Pešta Jan (JPE) Peterková Petra (PPe) Petráň Zdeněk (ZPe) Procházka Lubomír (LPR) Procházka Zdeněk (ZPr) Rasl Zdeněk (ZRa) Rejšek Radek (mar) Rotschein Pavel (Rot) Rous Ivan (iro) Royová Božena (Roy) Rychlíková Jitka (jry) Ryšková Michaela (ryš) Řezník Jaroslav (JŘE) Říha Miloš (MiR) Sábo Lukáš (LSa) Sedláček Richard Sekotová Věra (sek) Skoumalová Miriam (msk) Smolík Luboš (LSM) Smutný Bohumír Stehlík Eduard (est) Šenberger Tomáš (bg) Štěpán Luděk (LuŠ) Šumpela Josef Tomková Blanka (Tom) Urbánek Radim (RUr) Vašek Leoš (Lva) Večeřa Josef (vec) Večeřová Viera (vve) Velfl Josef (Vel) Vít Jaroslav (vít) Vlček Pavel Volf Vojtěch (vvf) Volfová Eva (vlf) Vosátka Michal (miv) Votroubková Iva (ivo) Votruba Ladislav (Vot) Vránková Jana (jva) Vyletová Eva (VYL) Vylita Tomáš Zahradník Jiří (zhr) Zborovská Zina (Ziz) Zeman Lubomír (Zem) Žižka Jan (jža) 10

9 LABSKÁ L Labská, vzdušní líc přehrady (archiv Vot) 326 LABSKÁ (Trutnov) Nádrž Labská Ochranná nádrž Labská na Labi pod Špindlerovým Mlýnem, jako nejvýše položené dílo soustavy vodních děl na Labi, má zachytit podstatnou část sněhových vod ve střední části Krkonoš. Podnětem pro její výstavbu byly veliké škody za povodní v letech 1888, 1890 a V kolaudačním zápisu v roce 1916 se píše: Aby Labe níže neplechu netropilo, byla vybudována tato přehrada. Stavbu provedla v letech firma Redlich a Berger za 3,5 mil. rakouských korun. Dělníci měli většinou zkušenosti z evropských staveb vodních děl a tunelů. Plocha povodí je 60,68 km 2, průměrné srážky jsou vysoké mm, průměrný průtok 2,13 m 3.s -1 a stoletý povodňový průtok 200 m 3.s -1. Přehrada je založena na orthorulách. Má dva přelivy: šachtový na levém břehu a korunový postranní při pravém břehu. Voda od šachtového přelivu se odvádí tunelem o průměru 7,0 m, vylámaném v rostlé skále. Od postranního přelivu o čtyřech polích se voda vede do vývaru pod přehradou kaskádovým svodem. Tížná přehrada z místní ruly je od základu vysoká 41 m, dlouhá v koruně 154 m, v půdoryse zakřivená poloměrem 170 m, má kótu koruny 694,54 m n. m. a objem hrázového tělesa m 3. Celkový objem nádrže, včetně přepadového, je 3,37 mil. m 3. Voda se může z nádrže vypouštět dvěma spodními výpustmi o průměru mm (pravá je zaslepena a určena pro energetické využití) a dalšími pěti výpustmi, vyvedenými do tunelu od šachtového přelivu. Od napuštění nádrže byly pozorovány průsaky přehradou, které se stále zvětšovaly a v roce 1930 činily už 314 l. min -1. Přestože stabilita přehrady nebyla ohrožena, přistoupilo se v roce 1930 k opravě. Stavba za 1. světové války měla být symbolem rakouského mocnářství. Proto byla na vzdušním líci umístěna velká dvouhlavá orlice a pod ní iniciály panovníka F. J. I. Orlice byla odstraněna v roce 1920 a iniciály v roce Dnes zde lze číst R. Č., iniciály státu. Přehrada patří k našim nejvýznamnějším předválečným přehradám. (Vot) Literatura: Trejtnar, K. a kol., Přehrady Povodí Labe, nakl. Kruh, Hradec Králové LABSKO-VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA Plavba a zpočátku zejména voroplavba měnily od počátku 2. tisíciletí přirozenou tvářnost řek Labe a Vltavy. Do rozhodování o plavbě na Vltavě se zapsali už kníže Václav vyhlášením Vltavy za svobodnou cestu po vodě, Vratislav II. zavedením plavebního cla, Soběslav I. vydáním předpisů o plavbě, Jan Lucemburský zavedením předkupního práva na splavené dřevo pro pražskou Výtoň a zejména Karel IV. stanovením předpisů pro voroplavbu na Vltavě v roce 1353, příkazem zřizovat ve všech jezech vrátka (niemčiny) a zavedením vlivné instituce Přísežných mlynářů zemských. Velké uvolňovací práce na Vltavě prováděl v polovině 17. století strahovský opat Kryšpín Fuk. Novým plavebním objektem byla první plavební komora u jezu v Županovicích, postavená v roce 1729 budoucím profesorem Pražské inženýrské školy Janem Ferdinandem Schorem. Roku 1789 byl dokončen Schwarzenberský kanál, dlouhý 44,4 km, spojující povodí Vltavy a Dunaje. O provádění prací na Vltavě se zasloužila zejména rodina Lannů, podnikající od roku 1793, později jako firma Lanna až do znárodnění v roce Zárodkem budoucí paroplavby byl malý parní člun Josefa Božka, vyzkoušený v roce Počátky plavby na Labi připomínají výnosy Karla IV. o skladu plaveného dřeva ve Veletově u Kolína a o svobodné plavbě dřeva po Labi, pro níž se upravovala řeka a stavěly jezy. Rozvoj voroplavby ustal koncem 19. století, kdy začala přes protesty vorařů výstavba jezových stupňů pro zkanalizování řeky. Krátký historický přehled o plavbě na dvou našich hlavních řekách je nutný pro pochopení hodnoty objektů na nich jako významných technických památek (přehled objektů zahrnuje úvodní stať k Vodohospodářství). (Vot) LABSKÝ NÁHON, Velký a Malý (Hradec Králové) Náhon odbočuje z Labe nad starým jezem u Předměřic, vede přes Plotiště, Kukleny a Březhrad, kde se nad Opatovicemi vrací do Labe. Zásoboval původně rybníky hradeckého panství vodou. Je dlouhý asi 12 km. (Vot) LACEMBOK-HRÁDEK (Domažlice), cisterna viz HRÁDEK-LACEMBOK LAHOŠŤ (Teplice) Vápenka a lomy vápencové Hlavním výrobcem vápna v Lahošti byla firma Wendish. Z její vápenky se dochovalo pouze vysoké torzo šestibokého továrního komína. Vlastní pec byla odstraněna. Z velkého množství malých jámových lomů, které se nacházely mezi Lahoští a

10 Hudcovem, se poblíž bývalé vápenky zachovaly tři menší lomy. Všechny jsou zatopené a dnes slouží ke koupání. Komín stojí v lese na jižním okraji obce, lomy jsou u silnice do Hudcova. (JOT) LAMPERTICE (Trutnov) Těžba uhlí důl Fanny/Františka Jáma Františka byla hloubena od 40. let 19. století ve svahu nad pozdější železniční stanicí Lampertice v důlním poli těžaře Rudolfa Mangera z Černé Vody. Původně se jednalo o vrátkovou svislou těžní jámu odvodňovanou štolou Antonín z roku 1815, jejíž ústí bylo pod kopcem u Lampertického potoka. Po roce 1869 přešla jáma Františka do rukou bratří Müllerů a později slouží jako větrná jáma dolů Julie amarie ( Žacléř). Doba výstavby stávající těžní budovy z režného zdiva funkčně členěné na zděnou třípodlažní těžní věž a přízemní strojovnu není přesně známa, lze ji však s největší pravděpodobností klást do počátku druhé poloviny 19. století. Vlastní těžní věž byla v průběhu doby svého provozu mírně snesena a opatřena nízkou sedlovou střechou. Z technického zařízení je zachován malý elektrický těžní stroj Siemens- -Schuckert pravděpodobně ze let 20. století, který byl instalován v původní strojovně parního těžního stroje. Mimo vlastní historické jádro areálu byla v 70. letech 20. století postavena ventilátorovna. Severně při silnici z Lampertic do Žacléře byla postavena dělnická kolonie, z níž zůstal zachován jeden typologicky ojedinělý objekt. (MAT) Literatura: Holanec, J., Svatoňovická báňská společnost , Kamenouhelné doly Kladno historie a současnost, 1983, č. 3 (pozn.: Nejasnost působí údaj, že v roce 1872 je jáma Fanny uváděna jako svislá vrátková šachta, to by znamenalo, že stávající objekt evidentně typologicky odpovídající dolu vybavenému parním těžním strojem vznikl až po tomto datu); Ludvík, J., Jáma Františka. Evidenční list důlního díla, Východočeské uhelné doly s. p. Trutnov, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl Kolí Mi, Libri, Praha Vodovod V roce 1904 bylo v Lánově založeno družstvo, které si vytklo za cíl vybudování vodovodu, jenž by zásoboval obce Horní Lánov, Prostřední Lánov, Dolní Lánov a Prosečné v údolí Malého Labe. Projektu se ujala Severočeská společnost vodní. Jímání bylo navrženo pomocí deseti jímek v horní části údolí Hádku na území Dolního Dvora ve výši asi 1000 m n. m. Voda se shromažďuje v tzv. Vodním zámečku, vodovod je rozdělen na dvě tlaková pásma. V době zahájení provozu 5. prosince 1911 měl vodovod 55 km dlouhé potrubí. Vodovod dodnes plní svou úlohu, síť potrubí se asi o 10 km rozšířila. (Tom) LÁNSKÁ STROUHA (Nymburk) Lánská strouha (nesprávně nazývaná též Sánský kanál) vznikla asi počátkem 15. století nákladem vrchnostenského úřadu královské komory české za Jiřího z Poděbrad, který daroval Nové mlýny na strouze své manželce Kunhutě. Název Lánská pochází asi od lánů, kudy byla strouha vedena. Hlavním účelem bylo napájet vodou rybník Blato, do té doby nebeský rybník, zvaný také Blatské jezero pro svou velkou plochu 936 ha (skoro 10 km 2 ), druhou největší v Čechách. Na strouze byl nově postaven Nový mlýn, později, koncem 18. století, po vypuštění rybníka Blato, byl postaven mlýn v Pátku. Strouha odbočuje z řeky Cidliny asi 3 km pod Žehuňským rybníkem. Vodu v řece vzdouval splav, stavidlový jez o šířce 5 m, se třemi dřevěnými stavidly. Strouha podchází nejprve trať Velký Osek LAN KROUN Chlumec nad Cidlinou, vede podél obcí Malé a Velké Opolany, Odřepsy, pod obcemi Pátkem a Křečkovem a vlévala se původně pod obcí Kovanice do Labe asi 3 km pod Nymburkem. Vodní družstvo pro úpravu Blatnice a přítoků v Pátku přeložilo kolem roku 1930 dolní tok Lánské strouhy od Křečkova do Mrliny pod Budiměřicemi. Strouha se přeložkou proti původní délce 17 km o něco zkrátila. Koryto je průměrně 8 m široké a asi 2 m hluboké. Průtočnou kapacitu udávala přibližně vodoprávně schválená hltnost Francisovy turbiny mlýna v Odřepsích 1,7 m 3.s -1. Majitelé mlýna v Odřepsích, Nového mlýna a mlýna v Pátku platili poděbradskému panství jako majiteli vzdouvacího a vpustného zařízení na Cidlině a koryta strouhy poplatek až do roku 1880, kdy byly objekty vykoupeny. Např. mlýn v Pátku platil roční poplatek 157 zlatých 50 krejcarů, mlýn v Odřepsích se vyvázal za zlatých. Pohonná zařízení mlýnů se časem modernizovala. Šest vodních kol na vrchní vodu Nového mlýna nahradila roku 1906 Francisova turbina o hltnosti 1,25 m 3.s -1 ; tři složení vodních kol mlýna v Odřepsích byla nahrazena koncem 19. století dvěma Girardovými turbinami a roku 1908 Francisovou turbinou o hltnosti 1,7 m 3.s -1 svýkonem 24 HP při spádu 1,4 m. Tři vodní kola na spodní dopad v Pátku byla roku 1905 nahrazena rovněž Francisovou turbinou. (Vot) LANŠKROUN (Ústí nad Orlicí) Počátky města, které vzniklo nad soutokem Ostrovského a Třešňoveckého potoka, nejsou zcela jasné. První písemný doklad o něm pochází až z roku 1285, ze souvislostí je však zřejmé, že šlo o královské LÁNOV (Trutnov) Lánov je tvořen čtyřmi na sebe navazujícími částmi Horním, Prostředním, Dolním a Malým Lánovem. Již k roku 1488 je doloženo dolování a železný hamr (ten již v první čtvrtině 15. století). S rozvojem dolování železné rudy na počátku 16. století získal Horní Lánov statut horního města (1534). V 16. a 19. století se tu ruda těžila a zpracovávala; od poloviny 18. století se tu rozvíjí tkalcovství a přadláctví ve 20. letech 20. století se uvádí bělidlo, úpravny, přádelna lnu a dvě strojní tkalcovny. (red) Literatura: Kuča, K., Města a městečka Lanškroun, náměstí s prostou oktogonální kašnou na třech stupních u radnice stav před rokem 1938 (SÚPP). 327

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. (1934-1994) Inventář NAD č. 711 evidenční pomůcka č. 180 Šťovíček Jan Praha 1997 Prof. ing. dr. Ladislav

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Ing. Robert Kořínek, Ph.D. Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i. Ing. Martin Vonka, Ph.D. ČVUT v Praze Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Konference O továrních komínech 10.10.2014., Kostelec

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Starověk 4000 let př.n.l. Sumerové ochranné hráze proti záplavám, odvodňovací a závlahové kanály. Egypťané závlahové systémy čerpání vody z Nilu

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Povodí Rozvodí a úmoří-hlavní evropské rozvodí-úmoří- Černé,Baltské a Severní moře Úmoří ČR Střecha Evropy -vrchol-kralický Sněžník- z něj voda teče do tří moří

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko Zpráva vychází z informací od starostů, vedoucích odborů měst a obcí na Labi, informací od regionálních spolupracovníků

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetický potenciál ve světě evaporizace vody (¼ solární energie) maximální potenciál: roční srážky 10 17 kg prum výška kontinetálního povrchu nad mořem =

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10 návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10 návrh zadání Č.j.: VÚP/490/12/69 326/1a Dle seznamu Územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10 návrh zadání, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle znění pozdějších předpisů (dále

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel: Zastoupený: ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12.

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12. V.. ročníík Konfference na podporu regiionállníího cesttovníího ruchu Krállovéhradeckého krajje téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny místo konání:

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12.

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12. V.. ročníík Konfference na podporu regiionállníího cesttovníího ruchu Krállovéhradeckého krajje téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny místo konání:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ r VYVĚŠENO! do J.201f! Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RPI052/2014-504201 Č.j.:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013 TJ Squash Turnov název: TJ Turnov, o.s. - TJ Squash Turnov ulice: Skálova 207 město: Turnov PSČ: 51101 jméno: Martin příjmení: Beksa ulice: Vlastibořice 64 město: Sychrov PSČ: 463 44 název SC : Sportcentrum

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více