Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová"

Transkript

1 Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Slezské zemské muzeum patří mezi paměťové instituce, které si dodnes ve svém názvu uchovaly adjektivum odkazující k tradici historických zemí. S ohledem na spletitost historického vývoje naráží vymezení pojmů slezská země a slezská identita na řadu metodických i terminologických problémů. Nabízí se tedy otázka, jakými nástroji lze Slezsko přiblížit dnešními divákovi prostřednictvím muzejní komunikace (expozicí či výstavou). V této rovině navázalo Slezské zemské muzeum dialog s návštěvníkem především Expozicí Slezsko (2012) a cyklem zemských výstav (2011 až 2015). Dříve, než bude věnována pozornost reflexi Slezska v instituci, je ovšem třeba poukázat na úskalí definování slezské země a (regionální) identity a alespoň ve stručnosti a bez nároků na úplnost načrtnout genezi muzea, v němž se proces prezentace země odehrává. ZEMĚ Od vrcholného středověku až do sklonku 40. let minulého století vystupovaly země jako nejvyšší samosprávné celky. Dlouhé trvání zemského zřízení zanechalo stopu v historické paměti obyvatel dnešní České republiky, dokonce i dnešní Ústava České republiky se v preambuli odkazuje na státnost zemí Koruny české a hovoří za občany ČR žijící v Čechách na Moravě a ve Slezsku. V jejich povědomí tedy obraz historických zemí v jakési formě nadále přetrvává, a to i přes skutečnost, že byla existence zemí po roce 1948 potlačována a že v dnešním politicko-správním systému nejenže nefigurují, ale neodpovídá jim ani stávající politicko-geografické členění, jež nerespektuje hranice historických celků. V případě Slezska narážíme na další problémy a komplikace. Ve srovnání s Čechami a Moravou představovalo disparátní celek bezmála dvou desítek knížectví, jež byla během 1. poloviny 14. století integrována buď na základě lenních smluv, nebo jako odúmrť do českého státu. Po válkách o rakouské dědictví připadla většina slezského území Prusku. Pro nevelké teritorium, které zůstalo součástí habsburské monarchie, se vžilo označení Rakouské Slezsko, tvořené těšínským, opavským, krnovským knížectvím a zlomkem niského. Od sklonku 18. století pak docházelo k průběžnému slučování a opětnému oddělování správy Moravy a Rakouského Slezska v letech 1782 až 1849 plnilo správní funkce Moravskoslezské gubernium, přechodně pak ještě na přelomu let 1860 a Postavení samosprávné provincie si Slezsko uchovalo i po odtržení části Těšínska a připojení Hlučínska po první světové válce, tento nově územně vytýčený celek je označovaný jako československé (později české) Slezsko. Samosprávnost ovšem ztratilo v roce 1928, kdy bylo integrováno do země Moravskoslezské. Právě spletitost dějinného vývoje a vůbec teritoriálního vymezení Slezska často deformuje historické povědomí místních obyvatel. REGIONÁLNÍ IDENTITA Regionální identita se vztahuje k různě vymezeným územím město, větší územní celek, stát, střední Evropa, Evropa které nechápeme jen jako přírodní prostředí, ale bereme v úvahu i sociální obsahy, mezilidské vztahy, zážitky, vzpomínky, jinými slovy sociokulturní systém místa a lidí, kteří v tomto prostoru žijí. Při utváření vazby k určitému místu hraje roli vícero složek, podstatná je především složka emoční a poznávací. Regionální identitu je nutno chápat v širších historických souvislostech jako fenomén, který vzniká v lidské paměti. Jak definovat regionální identitu slezské prostředí, které prošlo zásadními změnami? Vědomí národní a regionální identity, paměti a tradic je mimořádně složité a zároveň potřebné právě v oblasti českého Slezska a severní Moravy. Jedná se o oblast národnostně smíšenou vedle Čechů zde žijí Poláci, Slováci a stále i zbytky původního německého obyvatelstva a po linii dějinných tradic značně heterogenní, v níž došlo vlivem událostí 20. století (odsun německého obyvatelstva, jednostranný důraz na rozvoj těžkého průmyslu, kolektivizace atd.) k zvýraznění prvků diskontinuity vývoje. Tento stav pak namnoze dodnes ovlivňuje kvalitu života místního obyvatelstva. 4 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

5 MUZEUM PROSTOR PRO ROZVÍJENÍ ZEMSKÉ A REGIONÁLNÍ IDENTITY 1. Opavské muzejnictví do roku 1945 Právě muzea jakožto paměťové instituce vytvářela od 19. století prostředí, v němž se rozvíjela zemská identita. Na území Rakouského Slezska se etablovala jedna z nejstarších muzejních institucí Šeršníkovo muzeum (1802) v dnešním polském Cieszyne a záhy zde bylo založeno vůbec první muzeum na území České republiky Oesterreichisch-schlesisches Provinzialmuseum (1814) v Opavě. Iniciátoři jeho založení profesor dějepisu na opavském gymnáziu Faustin Ens, pensionovaný hejtman rakouské armády a amatérský badatel v oblasti přírodních věd, Franz Mückusch z Buchbergu, starosta města Johann Joseph Schössler inspirovaní nejspíše Joanneem ve Štýrském Hradci (1811) a Národním muzeem v Pešti (1807) zamýšleli vytvořit centrální badatelský ústav s širším zaměřením vlastivědného, přírodovědného a historického obsahu. Moravskoslezské gubernium, jemuž byla žádost o zřízení muzejní instituce v Opavě doručena, povolilo jeho vznik až po intervenci císaře a pod názvem Troppauer Gymnasialmuseum (Opavské gymnazijní muzeum). Svým zaměřením se orientovalo převážně na oblast přírodních věd, i když významnou roli sehrávala také knihovna a opomenuty nezůstaly ani archeologie a historie. Z podnětu Obchodní a živnostenské komory a s výraznou podporou měšťanských vrstev a aristokracie, především Lichtenštejnů, bylo ve druhé polovině 19. století v Opavě otevřeno Kaiser Franz Joseph Museum für Kunst und Gewerbe (Muzeum císaře Františka Josefa pro umění a řemesla). Nově vystavěný chrám múz dle návrhů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera získal následně přídomek slezský a následně se etabloval jako Slezské zemské muzeum (Schlesisches Landesmuseum). Prvotní zájem instituce o rozvoj umění a řemesel, o estetickou a funkční stránku sbíraných a prezentovaných objektů, se dále posunul k dokumentaci a evidenci nejen regionální slezské kultury a vlastivědného výzkumu Slezska po stránce historické, ale i evropské umělecké tvorby v tomto ohledu bylo jeho zaměření nadregionální, či spíše kosmopolitní. Profil muzea udávaly výjimečné osobnosti především kunsthistorik a ředitel Edmund Wilhelm Braun a posléze i Karel Černohorský. Výrazem emancipačních snah v národnostně převážně německém prostředí se stalo založení Muzea Matice opavské (1884). Národně obranné snahy Vincence Praska a Josefa Zukala podporovaly zájem o český živel a etnografii slezské vesnice. Muzeum tedy podávalo rovněž historický a kulturní obraz slezské země, zaměřovalo se ovšem na národnostně českou skupinu. Větvící se síť opavských muzejních institucí doplnilo na sklonku dlouhého 19. století Městské muzeum (1896 Stadtmuseum) situované do prostor opavské Hlásky. Vznik Československé republiky přinesl další podněty a vedl k založení opavské pobočky Českého zemědělského muzea (1924) a Muzea památek národního odboje (1927), tzv. Legionářského muzea. Politické turbulence se výrazně podepsaly na struktuře opavského muzejnictví v pomnichovské éře. S výjimkou Městského muzea došlo k centralizaci a fúzi všech zbylých muzejních institucí v Říšské župní muzeum (Reichsgaumuseum). Muzejní konglomerát byl fakticky produktem nacistické kulturní politiky, jejíž nástroje se projevovaly ve sbírkotvorných i prezentačních aktivitách. Dramatické průběh vojenských operací v Opavě na jaře 1945 způsobil nenahraditelné ztráty v oblasti kulturního dědictví. Fatální dopady mělo zničení muzejní knihovny, ztráta nejcennějších exponátů a v neposlední řadě i poškození prezentačních prostor a absence zázemí pro muzejníky. S přispěním a velkým, dnes těžko představitelným nasazením Karla Černohorského, který se po válce vrátil do Opavy, vstávalo muzeum doslova jako fénix z popela. Pomnichovská integrace opavských muzeí zůstala zachována, navíc se rozšířila o někdejší městské muzeum. 2. Poválečné muzeum a jeho expozice Prvním dnem roku 1949 přešla instituce pod názvem Slezské muzeum pod správu státu (konkrétně pod ministerstvo školství, věd a umění) a mělo podobně jako Národní muzeum a Zemské muzeum v Brně vykonávat širší působnost, a to paradoxně v rámci tehdy již neexistujících historických zemí. Zdeněk Nejedlý ministr kultury vysvětloval úlohu muzea ve svém projevu k převzetí Zemského muzea v Opavě do státní správy takto: Tato muzea 5

6 [myšleno Národní muzeum, Zemské muzeum v Brně a Slezské muzeum] jsou pokládána za ústavy, které mají širší význam. A to je právě vyjádřeno také postátněním. I toto muzeum [myšleno Slezské muzeum] je více nežli krajským muzeem. Jistě i toto muzeum, jak zde bylo krásně řečeno, bude se hlásit ke svému kraji, bude částí tohoto kraje, ale má také ještě svůj zvláštní úkol, a jak jsem řekl, širší. Má to být slezské zemské muzeum, muzeum Slezska, muzeum starého historického útvaru. Z vnímání historického Slezska, které mělo slovy tehdejšího ministra kultury zvláštní charakter, se v projevu a nejen v něm, ale také v poválečné historiografii, potažmo i v muzejní prezentaci, pomalu vytrácí neslovanské, tedy německé obyvatelstvo. Nastíněný program byl vtělen i do první poválečné expozice Slezského muzea, která byla otevřena v roce 1955 pod názvem O vývoji přírody a společnosti ve Slezsku a na Severní Moravě. Sledovala komplexní představení dějin slezského regionu (Ostravska, Opavska, Bruntálska, Jesenicka) a jeho přírodního i společenského vývoje. Druhá expozice Slezského muzea byla po průtazích spojených s rekonstrukcí výstavní budovy otevřena v roce S ohledem na skutečnost, že již od roku 1959 spadala instituce pod krajskou správu v Ostravě, vztahovala se expozice programově k teritoriu někdejšího Severomoravského kraje. Z hlediska prezentačního se vžila do paměti především svou formou, byla založena na uplatnění tehdy moderních prezentačních technik (diapolyekran, multiplikovaná diavize, barevné fotografické zobrazení CIBA). SOUČASNÁ REFLEXE SLEZSKÉ ZEMĚ A IDENTITY Politické a společenské změny po roce 1989 se promítly také do sféry vnímání regionální identity. Mnohem větší prostor a pozornost byly věnovány regionálním dějinám, pozitivněji byl vnímán lokální patriotismus. Na problematiku dějin Slezska na akademické úrovni se zaměřila Slezská univerzita v Opavě, založená na počátku 90. let 20. století. Slezské zemské muzeum přispělo k reflexi slezské země či regionu teprve nedávno. Fenomén českého Slezska, historický, kulturní, společenský i přírodní tvářnost třetí historické země byl prezentován v nově otevřené Expozici Slezsko, otevřené v květnu Otázky, které vyvstávaly v procesu tvorby zemské expozice, byly veskrze koncepčního a metodického charakteru, nejdůležitější z nich ovšem zní velmi lapidárně jakým způsobem lze představit zemi s velmi složitým společensko-historickým vývojem, zemi, kterou dnešní člověk vnímá jako určitý symbol, abstraktní pojem? 1. Expozice Slezsko Třetí poválečná expozice Slezského zemského muzea je zaměřena na kulturněhistorické a přírodní fenomény regionu a skládá se ze čtyř obsahových celků Příroda Slezska, Křídla myšlenek, Encyklopedie Slezska a Historie Slezska. Každý z nich je odlišně strukturován, od čehož se odvíjí také specifický způsob prezentace. Zastoupeny jsou jak tradiční oborové (Příroda Slezska), tak didaktické (Historie Slezska) a kulturně či historicko-antropologické metody a principy (Křídla myšlenek, Encyklopedie Slezska). - Příroda Slezska podává základní geologické a biologické informace o regionu a je koncipována dle systematických skupin. Přírodní systém Slezska představuje formou studijního depozitáře. Geologický vývoj, utváření flóry a fauny nerespektují politické hranice a nelze je omezit politicko-správním vymezením historické země, proto je akceptace teritoria Slezska méně rigidní. - Historie Slezska je stručným a didakticky koncipovaným přehledem dějin celého historického Slezska. Komunikační formou jsou panely s textovými a obrazovými chronologicky řazenými informacemi, které doplňuje výběr obecně užívaných předmětů, přičemž jsou představeny jejich proměny v jednotlivých historických epochách, od pravěku přes středověk, raný novověk, novověk až do současnosti. - Ideou části zvané Křídla myšlenek je ukázat reprezentanty především intelektuálního a kulturního milieu Rakouského Slezska v epoše vymezené obdobím počínajícím koncem 18. století a končícím s vypuknutím první světové války. Struktura tohoto expozičního celku abstrahuje od chronologických či teritoriálních interpretací. Ukazuje intelektuální a tvůrčí potenciál osobností, které byť jsou s regionem spojeny, přesahují jeho hranice a nabývají významu v (středo)evropském kontextu. Díla a dochované předměty osobností 6 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

7 vědy, techniky a kultury připomínají duchovní obraz Rakouského Slezska, jsou řazeny do tematických celků pojmenovaných Bohatství země, Vzdělanost a věda, Chrám umění a Kabinet umění a kuriozit. - V podobném ladění ani Encyklopedie Slezska nesleduje chronologickou linii a nevychází z kauzality dějinných jevů, ani prezentace disciplín zastoupených v muzeu. Model encyklopedie ukazuje výběrovým, tematickým způsobem české Slezsko od pravěku do současnosti. Obecná, abecedně řazená hesla (Alegorie, Břidlice, Bydlení, Divadlo, Jazyk, Keramika, Komunikace, Kostel, Krajina, Les, Město, Mír, Obchod, Památka, Sklo, Slezsko, Smrt, Textil, Těžba, Varhany a Vesnice) jsou představena prostřednictvím artefaktů autentického materiálu prezentovaných ve významových celcích. Forma encyklopedie navíc poskytuje prostor pro průběžnou obměnu exponátů a zároveň i představení nových témat/hesel. 2. Projekt Slezsko: Paměť identita region Fenomén země a regionální identity je ve Slezském zemském muzeu sledován i v rámci výzkumného projektu, který kombinuje základní i aplikované výstupy. Cílem projektu je významně přispět k zachování, rozvoji a kultivaci regionálních a národních identit a kolektivní a historické paměti obyvatel Slezska a severní Moravy pro 21. století, tj. podpořit vědomí sepětí s oblastí, v níž tito obyvatelé realizují podstatnou část svého života a jejíž charakter tak svou každodenní činností aktivně spoluvytvářejí. Primárním východiskem je předpoklad, že je to právě identifikace člověka s místem, co tvořilo a dodnes tvoří základní podmínku funkční existence společenských a státně organizačních struktur. Devalvace osobních vazeb k regionu proto nevyhnutelně vede k destrukci krajiny v kulturním, morálním, sociálním, ekologickém a ruku v ruce s tím i ekonomickém smyslu. Aktuálnost úkolu vychází z faktu, že s postupujícím časem dochází (v tom zejména v oblasti jesenických Sudet) k trvalému zániku hmotných i nehmotných nositelů historické paměti. S ohledem na mnohovrstevnatost problému je projekt koncipován programově jakožto projekt interdisciplinární. Výzkum i jeho aplikace spočívá v analýze a komunikační syntéze zvoleného fenoménu od pozdního středověku po současnost, přičemž hlavním výstupem je cyklus výstav Slezsko: Lidé a země. Pro pochopení kontinuity, resp. diskontinuity vývoje vztahu obyvatel a regionu se nezbytným jeví pojednat téma v širších časových souvislostech od starších identit zemských a stavovských až po identity a paměťové struktury založené na východiscích národnostních, sociálních a občanských. - První výstava z tohoto cyklu Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století ( až , Dům umění, Opava) byla zaměřena na postižení paměti, paměťových médií a paměťových institucí českého Slezska. Pomocí příběhů hmotných památek a institucí, jako jsou muzea, archivy nebo knihovny, byla popsána role paměťových médií při utváření kulturní a společenské identity regionu českého Slezska. Tlumočení lidské paměti, vzpomínek na významné společenské jevy, na výrazné osobnosti či události, udržování vztahu k regionu jako k místu rozvoje lidské kreativity a intelektuality reprezentovaly hmotné artefakty, epigrafické, heraldické, malířské a sochařské památky. - Navazující výstava Město zámek krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku ( až , Historická výstavní budova Slezského zemského muzea) představila české Slezsko z hlediska analýzy fenoménu kulturní krajiny, tedy s ohledem na přírodní prostředí a v něm se odehrávající lidské aktivity. Environmentální reflexe českého Slezska byla založena na prezentaci vybraných lokalit, kdy určitý artefakt připomínal konkrétní místo město, vesnici se zámkem, ale i krajinnou dominantu mimo sídelní strukturu. Celistvosti historického regionu Slezska byla zachycena formou map, plánů, schémat, číselných statistik a verbálních popisů. - Poslední doposud realizovaná výstava Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku ( až , Historická výstavní budova Slezského zemského muzea) postihuje podíl církve, resp. církevních společností, institucí a významných osobností z řad církevních představitelů na tvářnosti českého Slezska i na jeho duchovních specifikách (ideje, myšlenky, estetické programy apod.). Tyto oddíly jsou pojmenovány obecně srozumitelnými latinskými názvy, 7

8 a to s ohledem na snahu překonat obtíže užívání českých termínů a současně ve snaze odhlédnout od nacionálních rozporů minulosti, vyjadřovaných užíváním němčiny, češtiny a polštiny. Jsou to CAPELLA (katolická kaple), DEVOTIONALIA (předměty spojené se zbožností a s jejími projevy), SEPULCRALIA (památky spojené s úctou k zemřelým), PAEDAGOGICA (dokumenty, vztahující se k pedagogické činnosti), CONFESSIO EVANGELICA (památky evangelické víry), JUDAICA (židovské památky), HISTORICA & DOCUMENTA (historické dokumenty), ARCHAEOLOGICA (archeologické nálezy) a ETNOGRAPHICA (národopisné památky). Cyklus bude pokračovat výstavami Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (duben 2014), Země a její pán (listopad 2014) a Neklidné století (2015). Uchování a kultivaci specifických regionálních a národních identit obyvatel Slezska a severní Moravy, resp. jejich připomínání a obnova v těch případech, kdy došlo k jejich destrukci, vnímáme jako stěžejní úkol paměťové instituce. Právě prostřednictvím slezské expozice a zemských výstav si vytváří Slezské zemské muzeum nástroj k uchování kulturního dědictví minulých generací a jeho zprostředkování současnosti i budoucnosti. LITERATURA -, 150 let Slezského muzea. Ostrava , 175 let Slezského muzea v Opavě Opava , Historická výstavní budova. Průvodce. Opava ENS, Faustin: Das Oppaland, oder der Troppauer Kreis, nach seinen geschichtlichen, naturgeschichtlichen, bürgerlichen und örtlichen Eigenthümlichkeiten. Wien KALUS, Jaromír (ed.): 175 let Slezského muzea v Opavě Opava PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k plnému rozvoji své činnosti ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k podstatnému rozšíření své prestiže ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k překonání poválečného provizoria ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum v druhé polovině šedesátých let ( ). ČSM-B 32, 1984, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum v Opavě v prvních letech po osvobození. ČSM-B 28, 1979, s ŠEFČÍK, Erich: Přehled vývoje opavských muzeí v letech ČSM-B, 33, 1984, s ŠOPÁK, Pavel a kol.: Město zámek krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava ŠOPÁK, Pavel a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava ŠOPÁK, Pavel: Nová základní expozice Slezského zemského muzea v Opavě. Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy. 38, č. 2, (2012), s ŠOPÁK, Pavel: Proměny stálé expozice Slezského zemského muzea v Opavě: Výzva pro současnost. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 2012, s ŠOPÁK, Pavel: Proměny výstavní budovy Slezského zemského muzea. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 50, 2012, č. 1, s ŠOPÁK, Pavel: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku Opava ŠOPÁK, Pavel (ed.): Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku Texty a dokumentace. Opava Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

9 Obrázek 1: Expozice Slezského muzea z roku 1955, část historická, kóje od 17. do 20. století, foto Sbírka SZM Obrázek 2: Expozice Slezského zemského muzea z roku 1981, přírodovědná část zoologie, ptáci, foto Sbírka SZM 9

10 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 3: Expozice Slezsko z roku 2012, pohled na Encyklopedii Slezska, foto Archiv SZM Obrázek 4: Výstava Paměť Slezska (2011), foto Archiv SZM 10 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

11 Obrázek 5: Výstava Město-zámek-krajina (2012), foto Archiv SZM 11

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu OPVK 2.3 - Lidské zdroje

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Jiří Žalman metodika přednášky Úvod Tématem přednášky je tvorba, ochrana a správa sbírek muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Slezské zemské muzeum je třetím zemským muzeem České republiky a největší muzejní institucí v regionu českého Slezska a na severní Moravě. Již záhy po

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

Muzeologie Výstavní design a architektura

Muzeologie Výstavní design a architektura Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Výstavní design a architektura přednášející: Mgr. Václav Rutar Výstavní design / architektura Nejdůležitější prací designéra

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

2. První úplný soupis daňových povinností v Českém království, vzniklý roku 1654, nese jméno:

2. První úplný soupis daňových povinností v Českém království, vzniklý roku 1654, nese jméno: číslo otázky Otázka Body 1. V případě zapůjčení sochařského díla, které je zapsáno v ústředním seznamu movitých kulturních památek, na výstavu do zahraničí, je jeho majitel povinen: vyžádat si předchozí

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ.

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. Vážení pedagogové, edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Sylabus Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., Seminář dějin umění FF MU projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě

Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě Zdroj: ČT 1 Datum vydání: 20.11.2007 Rubrika / pořad: 06:30 Regiony - Ostrava Strana / zpráva 07 Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě Linda BENDOVÁ, redaktorka Bestiář aneb muzeum plné loutek, to

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace

Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Ing. Jitka Černá Vysoká škola ekonomická v Praze Národní muzeum Praha 17. - 19. 2. 2009 SPECIFIKA MUZEÍ o VĚTŠINOU NEZISKOVÉ ORGANIZACE o SLUŢBA NEHMOTNÝ

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE ZDEZDE Film si pustíte ZDE ZDEZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE ZDEZDE V lednu roku 2013

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více