Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová"

Transkript

1 Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Slezské zemské muzeum patří mezi paměťové instituce, které si dodnes ve svém názvu uchovaly adjektivum odkazující k tradici historických zemí. S ohledem na spletitost historického vývoje naráží vymezení pojmů slezská země a slezská identita na řadu metodických i terminologických problémů. Nabízí se tedy otázka, jakými nástroji lze Slezsko přiblížit dnešními divákovi prostřednictvím muzejní komunikace (expozicí či výstavou). V této rovině navázalo Slezské zemské muzeum dialog s návštěvníkem především Expozicí Slezsko (2012) a cyklem zemských výstav (2011 až 2015). Dříve, než bude věnována pozornost reflexi Slezska v instituci, je ovšem třeba poukázat na úskalí definování slezské země a (regionální) identity a alespoň ve stručnosti a bez nároků na úplnost načrtnout genezi muzea, v němž se proces prezentace země odehrává. ZEMĚ Od vrcholného středověku až do sklonku 40. let minulého století vystupovaly země jako nejvyšší samosprávné celky. Dlouhé trvání zemského zřízení zanechalo stopu v historické paměti obyvatel dnešní České republiky, dokonce i dnešní Ústava České republiky se v preambuli odkazuje na státnost zemí Koruny české a hovoří za občany ČR žijící v Čechách na Moravě a ve Slezsku. V jejich povědomí tedy obraz historických zemí v jakési formě nadále přetrvává, a to i přes skutečnost, že byla existence zemí po roce 1948 potlačována a že v dnešním politicko-správním systému nejenže nefigurují, ale neodpovídá jim ani stávající politicko-geografické členění, jež nerespektuje hranice historických celků. V případě Slezska narážíme na další problémy a komplikace. Ve srovnání s Čechami a Moravou představovalo disparátní celek bezmála dvou desítek knížectví, jež byla během 1. poloviny 14. století integrována buď na základě lenních smluv, nebo jako odúmrť do českého státu. Po válkách o rakouské dědictví připadla většina slezského území Prusku. Pro nevelké teritorium, které zůstalo součástí habsburské monarchie, se vžilo označení Rakouské Slezsko, tvořené těšínským, opavským, krnovským knížectvím a zlomkem niského. Od sklonku 18. století pak docházelo k průběžnému slučování a opětnému oddělování správy Moravy a Rakouského Slezska v letech 1782 až 1849 plnilo správní funkce Moravskoslezské gubernium, přechodně pak ještě na přelomu let 1860 a Postavení samosprávné provincie si Slezsko uchovalo i po odtržení části Těšínska a připojení Hlučínska po první světové válce, tento nově územně vytýčený celek je označovaný jako československé (později české) Slezsko. Samosprávnost ovšem ztratilo v roce 1928, kdy bylo integrováno do země Moravskoslezské. Právě spletitost dějinného vývoje a vůbec teritoriálního vymezení Slezska často deformuje historické povědomí místních obyvatel. REGIONÁLNÍ IDENTITA Regionální identita se vztahuje k různě vymezeným územím město, větší územní celek, stát, střední Evropa, Evropa které nechápeme jen jako přírodní prostředí, ale bereme v úvahu i sociální obsahy, mezilidské vztahy, zážitky, vzpomínky, jinými slovy sociokulturní systém místa a lidí, kteří v tomto prostoru žijí. Při utváření vazby k určitému místu hraje roli vícero složek, podstatná je především složka emoční a poznávací. Regionální identitu je nutno chápat v širších historických souvislostech jako fenomén, který vzniká v lidské paměti. Jak definovat regionální identitu slezské prostředí, které prošlo zásadními změnami? Vědomí národní a regionální identity, paměti a tradic je mimořádně složité a zároveň potřebné právě v oblasti českého Slezska a severní Moravy. Jedná se o oblast národnostně smíšenou vedle Čechů zde žijí Poláci, Slováci a stále i zbytky původního německého obyvatelstva a po linii dějinných tradic značně heterogenní, v níž došlo vlivem událostí 20. století (odsun německého obyvatelstva, jednostranný důraz na rozvoj těžkého průmyslu, kolektivizace atd.) k zvýraznění prvků diskontinuity vývoje. Tento stav pak namnoze dodnes ovlivňuje kvalitu života místního obyvatelstva. 4 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

5 MUZEUM PROSTOR PRO ROZVÍJENÍ ZEMSKÉ A REGIONÁLNÍ IDENTITY 1. Opavské muzejnictví do roku 1945 Právě muzea jakožto paměťové instituce vytvářela od 19. století prostředí, v němž se rozvíjela zemská identita. Na území Rakouského Slezska se etablovala jedna z nejstarších muzejních institucí Šeršníkovo muzeum (1802) v dnešním polském Cieszyne a záhy zde bylo založeno vůbec první muzeum na území České republiky Oesterreichisch-schlesisches Provinzialmuseum (1814) v Opavě. Iniciátoři jeho založení profesor dějepisu na opavském gymnáziu Faustin Ens, pensionovaný hejtman rakouské armády a amatérský badatel v oblasti přírodních věd, Franz Mückusch z Buchbergu, starosta města Johann Joseph Schössler inspirovaní nejspíše Joanneem ve Štýrském Hradci (1811) a Národním muzeem v Pešti (1807) zamýšleli vytvořit centrální badatelský ústav s širším zaměřením vlastivědného, přírodovědného a historického obsahu. Moravskoslezské gubernium, jemuž byla žádost o zřízení muzejní instituce v Opavě doručena, povolilo jeho vznik až po intervenci císaře a pod názvem Troppauer Gymnasialmuseum (Opavské gymnazijní muzeum). Svým zaměřením se orientovalo převážně na oblast přírodních věd, i když významnou roli sehrávala také knihovna a opomenuty nezůstaly ani archeologie a historie. Z podnětu Obchodní a živnostenské komory a s výraznou podporou měšťanských vrstev a aristokracie, především Lichtenštejnů, bylo ve druhé polovině 19. století v Opavě otevřeno Kaiser Franz Joseph Museum für Kunst und Gewerbe (Muzeum císaře Františka Josefa pro umění a řemesla). Nově vystavěný chrám múz dle návrhů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera získal následně přídomek slezský a následně se etabloval jako Slezské zemské muzeum (Schlesisches Landesmuseum). Prvotní zájem instituce o rozvoj umění a řemesel, o estetickou a funkční stránku sbíraných a prezentovaných objektů, se dále posunul k dokumentaci a evidenci nejen regionální slezské kultury a vlastivědného výzkumu Slezska po stránce historické, ale i evropské umělecké tvorby v tomto ohledu bylo jeho zaměření nadregionální, či spíše kosmopolitní. Profil muzea udávaly výjimečné osobnosti především kunsthistorik a ředitel Edmund Wilhelm Braun a posléze i Karel Černohorský. Výrazem emancipačních snah v národnostně převážně německém prostředí se stalo založení Muzea Matice opavské (1884). Národně obranné snahy Vincence Praska a Josefa Zukala podporovaly zájem o český živel a etnografii slezské vesnice. Muzeum tedy podávalo rovněž historický a kulturní obraz slezské země, zaměřovalo se ovšem na národnostně českou skupinu. Větvící se síť opavských muzejních institucí doplnilo na sklonku dlouhého 19. století Městské muzeum (1896 Stadtmuseum) situované do prostor opavské Hlásky. Vznik Československé republiky přinesl další podněty a vedl k založení opavské pobočky Českého zemědělského muzea (1924) a Muzea památek národního odboje (1927), tzv. Legionářského muzea. Politické turbulence se výrazně podepsaly na struktuře opavského muzejnictví v pomnichovské éře. S výjimkou Městského muzea došlo k centralizaci a fúzi všech zbylých muzejních institucí v Říšské župní muzeum (Reichsgaumuseum). Muzejní konglomerát byl fakticky produktem nacistické kulturní politiky, jejíž nástroje se projevovaly ve sbírkotvorných i prezentačních aktivitách. Dramatické průběh vojenských operací v Opavě na jaře 1945 způsobil nenahraditelné ztráty v oblasti kulturního dědictví. Fatální dopady mělo zničení muzejní knihovny, ztráta nejcennějších exponátů a v neposlední řadě i poškození prezentačních prostor a absence zázemí pro muzejníky. S přispěním a velkým, dnes těžko představitelným nasazením Karla Černohorského, který se po válce vrátil do Opavy, vstávalo muzeum doslova jako fénix z popela. Pomnichovská integrace opavských muzeí zůstala zachována, navíc se rozšířila o někdejší městské muzeum. 2. Poválečné muzeum a jeho expozice Prvním dnem roku 1949 přešla instituce pod názvem Slezské muzeum pod správu státu (konkrétně pod ministerstvo školství, věd a umění) a mělo podobně jako Národní muzeum a Zemské muzeum v Brně vykonávat širší působnost, a to paradoxně v rámci tehdy již neexistujících historických zemí. Zdeněk Nejedlý ministr kultury vysvětloval úlohu muzea ve svém projevu k převzetí Zemského muzea v Opavě do státní správy takto: Tato muzea 5

6 [myšleno Národní muzeum, Zemské muzeum v Brně a Slezské muzeum] jsou pokládána za ústavy, které mají širší význam. A to je právě vyjádřeno také postátněním. I toto muzeum [myšleno Slezské muzeum] je více nežli krajským muzeem. Jistě i toto muzeum, jak zde bylo krásně řečeno, bude se hlásit ke svému kraji, bude částí tohoto kraje, ale má také ještě svůj zvláštní úkol, a jak jsem řekl, širší. Má to být slezské zemské muzeum, muzeum Slezska, muzeum starého historického útvaru. Z vnímání historického Slezska, které mělo slovy tehdejšího ministra kultury zvláštní charakter, se v projevu a nejen v něm, ale také v poválečné historiografii, potažmo i v muzejní prezentaci, pomalu vytrácí neslovanské, tedy německé obyvatelstvo. Nastíněný program byl vtělen i do první poválečné expozice Slezského muzea, která byla otevřena v roce 1955 pod názvem O vývoji přírody a společnosti ve Slezsku a na Severní Moravě. Sledovala komplexní představení dějin slezského regionu (Ostravska, Opavska, Bruntálska, Jesenicka) a jeho přírodního i společenského vývoje. Druhá expozice Slezského muzea byla po průtazích spojených s rekonstrukcí výstavní budovy otevřena v roce S ohledem na skutečnost, že již od roku 1959 spadala instituce pod krajskou správu v Ostravě, vztahovala se expozice programově k teritoriu někdejšího Severomoravského kraje. Z hlediska prezentačního se vžila do paměti především svou formou, byla založena na uplatnění tehdy moderních prezentačních technik (diapolyekran, multiplikovaná diavize, barevné fotografické zobrazení CIBA). SOUČASNÁ REFLEXE SLEZSKÉ ZEMĚ A IDENTITY Politické a společenské změny po roce 1989 se promítly také do sféry vnímání regionální identity. Mnohem větší prostor a pozornost byly věnovány regionálním dějinám, pozitivněji byl vnímán lokální patriotismus. Na problematiku dějin Slezska na akademické úrovni se zaměřila Slezská univerzita v Opavě, založená na počátku 90. let 20. století. Slezské zemské muzeum přispělo k reflexi slezské země či regionu teprve nedávno. Fenomén českého Slezska, historický, kulturní, společenský i přírodní tvářnost třetí historické země byl prezentován v nově otevřené Expozici Slezsko, otevřené v květnu Otázky, které vyvstávaly v procesu tvorby zemské expozice, byly veskrze koncepčního a metodického charakteru, nejdůležitější z nich ovšem zní velmi lapidárně jakým způsobem lze představit zemi s velmi složitým společensko-historickým vývojem, zemi, kterou dnešní člověk vnímá jako určitý symbol, abstraktní pojem? 1. Expozice Slezsko Třetí poválečná expozice Slezského zemského muzea je zaměřena na kulturněhistorické a přírodní fenomény regionu a skládá se ze čtyř obsahových celků Příroda Slezska, Křídla myšlenek, Encyklopedie Slezska a Historie Slezska. Každý z nich je odlišně strukturován, od čehož se odvíjí také specifický způsob prezentace. Zastoupeny jsou jak tradiční oborové (Příroda Slezska), tak didaktické (Historie Slezska) a kulturně či historicko-antropologické metody a principy (Křídla myšlenek, Encyklopedie Slezska). - Příroda Slezska podává základní geologické a biologické informace o regionu a je koncipována dle systematických skupin. Přírodní systém Slezska představuje formou studijního depozitáře. Geologický vývoj, utváření flóry a fauny nerespektují politické hranice a nelze je omezit politicko-správním vymezením historické země, proto je akceptace teritoria Slezska méně rigidní. - Historie Slezska je stručným a didakticky koncipovaným přehledem dějin celého historického Slezska. Komunikační formou jsou panely s textovými a obrazovými chronologicky řazenými informacemi, které doplňuje výběr obecně užívaných předmětů, přičemž jsou představeny jejich proměny v jednotlivých historických epochách, od pravěku přes středověk, raný novověk, novověk až do současnosti. - Ideou části zvané Křídla myšlenek je ukázat reprezentanty především intelektuálního a kulturního milieu Rakouského Slezska v epoše vymezené obdobím počínajícím koncem 18. století a končícím s vypuknutím první světové války. Struktura tohoto expozičního celku abstrahuje od chronologických či teritoriálních interpretací. Ukazuje intelektuální a tvůrčí potenciál osobností, které byť jsou s regionem spojeny, přesahují jeho hranice a nabývají významu v (středo)evropském kontextu. Díla a dochované předměty osobností 6 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

7 vědy, techniky a kultury připomínají duchovní obraz Rakouského Slezska, jsou řazeny do tematických celků pojmenovaných Bohatství země, Vzdělanost a věda, Chrám umění a Kabinet umění a kuriozit. - V podobném ladění ani Encyklopedie Slezska nesleduje chronologickou linii a nevychází z kauzality dějinných jevů, ani prezentace disciplín zastoupených v muzeu. Model encyklopedie ukazuje výběrovým, tematickým způsobem české Slezsko od pravěku do současnosti. Obecná, abecedně řazená hesla (Alegorie, Břidlice, Bydlení, Divadlo, Jazyk, Keramika, Komunikace, Kostel, Krajina, Les, Město, Mír, Obchod, Památka, Sklo, Slezsko, Smrt, Textil, Těžba, Varhany a Vesnice) jsou představena prostřednictvím artefaktů autentického materiálu prezentovaných ve významových celcích. Forma encyklopedie navíc poskytuje prostor pro průběžnou obměnu exponátů a zároveň i představení nových témat/hesel. 2. Projekt Slezsko: Paměť identita region Fenomén země a regionální identity je ve Slezském zemském muzeu sledován i v rámci výzkumného projektu, který kombinuje základní i aplikované výstupy. Cílem projektu je významně přispět k zachování, rozvoji a kultivaci regionálních a národních identit a kolektivní a historické paměti obyvatel Slezska a severní Moravy pro 21. století, tj. podpořit vědomí sepětí s oblastí, v níž tito obyvatelé realizují podstatnou část svého života a jejíž charakter tak svou každodenní činností aktivně spoluvytvářejí. Primárním východiskem je předpoklad, že je to právě identifikace člověka s místem, co tvořilo a dodnes tvoří základní podmínku funkční existence společenských a státně organizačních struktur. Devalvace osobních vazeb k regionu proto nevyhnutelně vede k destrukci krajiny v kulturním, morálním, sociálním, ekologickém a ruku v ruce s tím i ekonomickém smyslu. Aktuálnost úkolu vychází z faktu, že s postupujícím časem dochází (v tom zejména v oblasti jesenických Sudet) k trvalému zániku hmotných i nehmotných nositelů historické paměti. S ohledem na mnohovrstevnatost problému je projekt koncipován programově jakožto projekt interdisciplinární. Výzkum i jeho aplikace spočívá v analýze a komunikační syntéze zvoleného fenoménu od pozdního středověku po současnost, přičemž hlavním výstupem je cyklus výstav Slezsko: Lidé a země. Pro pochopení kontinuity, resp. diskontinuity vývoje vztahu obyvatel a regionu se nezbytným jeví pojednat téma v širších časových souvislostech od starších identit zemských a stavovských až po identity a paměťové struktury založené na východiscích národnostních, sociálních a občanských. - První výstava z tohoto cyklu Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století ( až , Dům umění, Opava) byla zaměřena na postižení paměti, paměťových médií a paměťových institucí českého Slezska. Pomocí příběhů hmotných památek a institucí, jako jsou muzea, archivy nebo knihovny, byla popsána role paměťových médií při utváření kulturní a společenské identity regionu českého Slezska. Tlumočení lidské paměti, vzpomínek na významné společenské jevy, na výrazné osobnosti či události, udržování vztahu k regionu jako k místu rozvoje lidské kreativity a intelektuality reprezentovaly hmotné artefakty, epigrafické, heraldické, malířské a sochařské památky. - Navazující výstava Město zámek krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku ( až , Historická výstavní budova Slezského zemského muzea) představila české Slezsko z hlediska analýzy fenoménu kulturní krajiny, tedy s ohledem na přírodní prostředí a v něm se odehrávající lidské aktivity. Environmentální reflexe českého Slezska byla založena na prezentaci vybraných lokalit, kdy určitý artefakt připomínal konkrétní místo město, vesnici se zámkem, ale i krajinnou dominantu mimo sídelní strukturu. Celistvosti historického regionu Slezska byla zachycena formou map, plánů, schémat, číselných statistik a verbálních popisů. - Poslední doposud realizovaná výstava Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku ( až , Historická výstavní budova Slezského zemského muzea) postihuje podíl církve, resp. církevních společností, institucí a významných osobností z řad církevních představitelů na tvářnosti českého Slezska i na jeho duchovních specifikách (ideje, myšlenky, estetické programy apod.). Tyto oddíly jsou pojmenovány obecně srozumitelnými latinskými názvy, 7

8 a to s ohledem na snahu překonat obtíže užívání českých termínů a současně ve snaze odhlédnout od nacionálních rozporů minulosti, vyjadřovaných užíváním němčiny, češtiny a polštiny. Jsou to CAPELLA (katolická kaple), DEVOTIONALIA (předměty spojené se zbožností a s jejími projevy), SEPULCRALIA (památky spojené s úctou k zemřelým), PAEDAGOGICA (dokumenty, vztahující se k pedagogické činnosti), CONFESSIO EVANGELICA (památky evangelické víry), JUDAICA (židovské památky), HISTORICA & DOCUMENTA (historické dokumenty), ARCHAEOLOGICA (archeologické nálezy) a ETNOGRAPHICA (národopisné památky). Cyklus bude pokračovat výstavami Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (duben 2014), Země a její pán (listopad 2014) a Neklidné století (2015). Uchování a kultivaci specifických regionálních a národních identit obyvatel Slezska a severní Moravy, resp. jejich připomínání a obnova v těch případech, kdy došlo k jejich destrukci, vnímáme jako stěžejní úkol paměťové instituce. Právě prostřednictvím slezské expozice a zemských výstav si vytváří Slezské zemské muzeum nástroj k uchování kulturního dědictví minulých generací a jeho zprostředkování současnosti i budoucnosti. LITERATURA -, 150 let Slezského muzea. Ostrava , 175 let Slezského muzea v Opavě Opava , Historická výstavní budova. Průvodce. Opava ENS, Faustin: Das Oppaland, oder der Troppauer Kreis, nach seinen geschichtlichen, naturgeschichtlichen, bürgerlichen und örtlichen Eigenthümlichkeiten. Wien KALUS, Jaromír (ed.): 175 let Slezského muzea v Opavě Opava PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k plnému rozvoji své činnosti ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k podstatnému rozšíření své prestiže ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k překonání poválečného provizoria ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum v druhé polovině šedesátých let ( ). ČSM-B 32, 1984, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum v Opavě v prvních letech po osvobození. ČSM-B 28, 1979, s ŠEFČÍK, Erich: Přehled vývoje opavských muzeí v letech ČSM-B, 33, 1984, s ŠOPÁK, Pavel a kol.: Město zámek krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava ŠOPÁK, Pavel a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava ŠOPÁK, Pavel: Nová základní expozice Slezského zemského muzea v Opavě. Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy. 38, č. 2, (2012), s ŠOPÁK, Pavel: Proměny stálé expozice Slezského zemského muzea v Opavě: Výzva pro současnost. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 2012, s ŠOPÁK, Pavel: Proměny výstavní budovy Slezského zemského muzea. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 50, 2012, č. 1, s ŠOPÁK, Pavel: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku Opava ŠOPÁK, Pavel (ed.): Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku Texty a dokumentace. Opava Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

9 Obrázek 1: Expozice Slezského muzea z roku 1955, část historická, kóje od 17. do 20. století, foto Sbírka SZM Obrázek 2: Expozice Slezského zemského muzea z roku 1981, přírodovědná část zoologie, ptáci, foto Sbírka SZM 9

10 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 3: Expozice Slezsko z roku 2012, pohled na Encyklopedii Slezska, foto Archiv SZM Obrázek 4: Výstava Paměť Slezska (2011), foto Archiv SZM 10 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

11 Obrázek 5: Výstava Město-zámek-krajina (2012), foto Archiv SZM 11

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu OPVK 2.3 - Lidské zdroje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice Vláda I. s c h v a l u j e Koncepci účinnější

Více

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Hlavní třída 115/15, Český Těšín tel. 558 761 211, muzeum@muzeumct.cz Nabídka přednášek pro ZŠ a SŠ 2014/2015 Zřizovatelem Muzea Těšínska je Moravskoslezský kraj

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 Vláda I. schvaluje Koncepci účinnější

Více

LEGISLATIVNÍ ANALÝZA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

LEGISLATIVNÍ ANALÝZA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE LEGISLATIVNÍ ANALÝZA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE Univerzita Pardubice 2013 Legislativní analýza právních předpisů v oblasti památkové péče Vypracovala JUDr. Olga Petríková, LL.M. ve spolupráci

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Profile created: August 2014

Profile created: August 2014 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile created: August 2014 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

program červenec - srpen - září 2015

program červenec - srpen - září 2015 neklidne stoleti l l program červenec - srpen - září 2015 Obsah Výstavy Neklidné století... 4 8 Neklidné století Domov jménem slezsko Čas války, čas míru Československá armáda 1918 1990 Abeceda literatury

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Fotbal? Skočte si do muzea! http://www.cz-museums.cz 5 2004 Věstník AMG 42004 Úvodník Máme co nabídnout V newyorském American Museum of Natural History

Více

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017)

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) Koncepce rozvoje Uměleckoprůmyslového musea v Praze na léta 2010 2017) Motto) Museum se zřizuje, aby účastenství obecenstva pro výrobky uměleckého

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace

Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji,

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Úvod do historické topografie českých zemí. Zbyněk Sviták

Úvod do historické topografie českých zemí. Zbyněk Sviták Úvod do historické topografie českých zemí Zbyněk Sviták Masarykova univerzita Brno 2014 Úvod do historické topografie českých zemí Zbyněk Sviták Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo bylo vytvořeno v rámci

Více

Akademické soupisy uměleckých památek

Akademické soupisy uměleckých památek Akademické soupisy uměleckých památek věda 9 kolem nás prostory společné paměti Oddělení topografie ÚDU AV ČR Soupisy uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy patří (vedle např. velké řady Dějin

Více

2 Editorial. 2 Editorial. 3 projekt Archeologie na dosah. 3 project Archaeology at reach

2 Editorial. 2 Editorial. 3 projekt Archeologie na dosah. 3 project Archaeology at reach Obsah Contents 2 Editorial 3 projekt Archeologie na dosah 3 Dějiny pravěku, muzea a výuka na základních a středních školách* Jiří Košta, Marie Opatrná 14 Přínos multimédií a digitálních technologií pro

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více