Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová"

Transkript

1 Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Slezské zemské muzeum patří mezi paměťové instituce, které si dodnes ve svém názvu uchovaly adjektivum odkazující k tradici historických zemí. S ohledem na spletitost historického vývoje naráží vymezení pojmů slezská země a slezská identita na řadu metodických i terminologických problémů. Nabízí se tedy otázka, jakými nástroji lze Slezsko přiblížit dnešními divákovi prostřednictvím muzejní komunikace (expozicí či výstavou). V této rovině navázalo Slezské zemské muzeum dialog s návštěvníkem především Expozicí Slezsko (2012) a cyklem zemských výstav (2011 až 2015). Dříve, než bude věnována pozornost reflexi Slezska v instituci, je ovšem třeba poukázat na úskalí definování slezské země a (regionální) identity a alespoň ve stručnosti a bez nároků na úplnost načrtnout genezi muzea, v němž se proces prezentace země odehrává. ZEMĚ Od vrcholného středověku až do sklonku 40. let minulého století vystupovaly země jako nejvyšší samosprávné celky. Dlouhé trvání zemského zřízení zanechalo stopu v historické paměti obyvatel dnešní České republiky, dokonce i dnešní Ústava České republiky se v preambuli odkazuje na státnost zemí Koruny české a hovoří za občany ČR žijící v Čechách na Moravě a ve Slezsku. V jejich povědomí tedy obraz historických zemí v jakési formě nadále přetrvává, a to i přes skutečnost, že byla existence zemí po roce 1948 potlačována a že v dnešním politicko-správním systému nejenže nefigurují, ale neodpovídá jim ani stávající politicko-geografické členění, jež nerespektuje hranice historických celků. V případě Slezska narážíme na další problémy a komplikace. Ve srovnání s Čechami a Moravou představovalo disparátní celek bezmála dvou desítek knížectví, jež byla během 1. poloviny 14. století integrována buď na základě lenních smluv, nebo jako odúmrť do českého státu. Po válkách o rakouské dědictví připadla většina slezského území Prusku. Pro nevelké teritorium, které zůstalo součástí habsburské monarchie, se vžilo označení Rakouské Slezsko, tvořené těšínským, opavským, krnovským knížectvím a zlomkem niského. Od sklonku 18. století pak docházelo k průběžnému slučování a opětnému oddělování správy Moravy a Rakouského Slezska v letech 1782 až 1849 plnilo správní funkce Moravskoslezské gubernium, přechodně pak ještě na přelomu let 1860 a Postavení samosprávné provincie si Slezsko uchovalo i po odtržení části Těšínska a připojení Hlučínska po první světové válce, tento nově územně vytýčený celek je označovaný jako československé (později české) Slezsko. Samosprávnost ovšem ztratilo v roce 1928, kdy bylo integrováno do země Moravskoslezské. Právě spletitost dějinného vývoje a vůbec teritoriálního vymezení Slezska často deformuje historické povědomí místních obyvatel. REGIONÁLNÍ IDENTITA Regionální identita se vztahuje k různě vymezeným územím město, větší územní celek, stát, střední Evropa, Evropa které nechápeme jen jako přírodní prostředí, ale bereme v úvahu i sociální obsahy, mezilidské vztahy, zážitky, vzpomínky, jinými slovy sociokulturní systém místa a lidí, kteří v tomto prostoru žijí. Při utváření vazby k určitému místu hraje roli vícero složek, podstatná je především složka emoční a poznávací. Regionální identitu je nutno chápat v širších historických souvislostech jako fenomén, který vzniká v lidské paměti. Jak definovat regionální identitu slezské prostředí, které prošlo zásadními změnami? Vědomí národní a regionální identity, paměti a tradic je mimořádně složité a zároveň potřebné právě v oblasti českého Slezska a severní Moravy. Jedná se o oblast národnostně smíšenou vedle Čechů zde žijí Poláci, Slováci a stále i zbytky původního německého obyvatelstva a po linii dějinných tradic značně heterogenní, v níž došlo vlivem událostí 20. století (odsun německého obyvatelstva, jednostranný důraz na rozvoj těžkého průmyslu, kolektivizace atd.) k zvýraznění prvků diskontinuity vývoje. Tento stav pak namnoze dodnes ovlivňuje kvalitu života místního obyvatelstva. 4 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

5 MUZEUM PROSTOR PRO ROZVÍJENÍ ZEMSKÉ A REGIONÁLNÍ IDENTITY 1. Opavské muzejnictví do roku 1945 Právě muzea jakožto paměťové instituce vytvářela od 19. století prostředí, v němž se rozvíjela zemská identita. Na území Rakouského Slezska se etablovala jedna z nejstarších muzejních institucí Šeršníkovo muzeum (1802) v dnešním polském Cieszyne a záhy zde bylo založeno vůbec první muzeum na území České republiky Oesterreichisch-schlesisches Provinzialmuseum (1814) v Opavě. Iniciátoři jeho založení profesor dějepisu na opavském gymnáziu Faustin Ens, pensionovaný hejtman rakouské armády a amatérský badatel v oblasti přírodních věd, Franz Mückusch z Buchbergu, starosta města Johann Joseph Schössler inspirovaní nejspíše Joanneem ve Štýrském Hradci (1811) a Národním muzeem v Pešti (1807) zamýšleli vytvořit centrální badatelský ústav s širším zaměřením vlastivědného, přírodovědného a historického obsahu. Moravskoslezské gubernium, jemuž byla žádost o zřízení muzejní instituce v Opavě doručena, povolilo jeho vznik až po intervenci císaře a pod názvem Troppauer Gymnasialmuseum (Opavské gymnazijní muzeum). Svým zaměřením se orientovalo převážně na oblast přírodních věd, i když významnou roli sehrávala také knihovna a opomenuty nezůstaly ani archeologie a historie. Z podnětu Obchodní a živnostenské komory a s výraznou podporou měšťanských vrstev a aristokracie, především Lichtenštejnů, bylo ve druhé polovině 19. století v Opavě otevřeno Kaiser Franz Joseph Museum für Kunst und Gewerbe (Muzeum císaře Františka Josefa pro umění a řemesla). Nově vystavěný chrám múz dle návrhů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera získal následně přídomek slezský a následně se etabloval jako Slezské zemské muzeum (Schlesisches Landesmuseum). Prvotní zájem instituce o rozvoj umění a řemesel, o estetickou a funkční stránku sbíraných a prezentovaných objektů, se dále posunul k dokumentaci a evidenci nejen regionální slezské kultury a vlastivědného výzkumu Slezska po stránce historické, ale i evropské umělecké tvorby v tomto ohledu bylo jeho zaměření nadregionální, či spíše kosmopolitní. Profil muzea udávaly výjimečné osobnosti především kunsthistorik a ředitel Edmund Wilhelm Braun a posléze i Karel Černohorský. Výrazem emancipačních snah v národnostně převážně německém prostředí se stalo založení Muzea Matice opavské (1884). Národně obranné snahy Vincence Praska a Josefa Zukala podporovaly zájem o český živel a etnografii slezské vesnice. Muzeum tedy podávalo rovněž historický a kulturní obraz slezské země, zaměřovalo se ovšem na národnostně českou skupinu. Větvící se síť opavských muzejních institucí doplnilo na sklonku dlouhého 19. století Městské muzeum (1896 Stadtmuseum) situované do prostor opavské Hlásky. Vznik Československé republiky přinesl další podněty a vedl k založení opavské pobočky Českého zemědělského muzea (1924) a Muzea památek národního odboje (1927), tzv. Legionářského muzea. Politické turbulence se výrazně podepsaly na struktuře opavského muzejnictví v pomnichovské éře. S výjimkou Městského muzea došlo k centralizaci a fúzi všech zbylých muzejních institucí v Říšské župní muzeum (Reichsgaumuseum). Muzejní konglomerát byl fakticky produktem nacistické kulturní politiky, jejíž nástroje se projevovaly ve sbírkotvorných i prezentačních aktivitách. Dramatické průběh vojenských operací v Opavě na jaře 1945 způsobil nenahraditelné ztráty v oblasti kulturního dědictví. Fatální dopady mělo zničení muzejní knihovny, ztráta nejcennějších exponátů a v neposlední řadě i poškození prezentačních prostor a absence zázemí pro muzejníky. S přispěním a velkým, dnes těžko představitelným nasazením Karla Černohorského, který se po válce vrátil do Opavy, vstávalo muzeum doslova jako fénix z popela. Pomnichovská integrace opavských muzeí zůstala zachována, navíc se rozšířila o někdejší městské muzeum. 2. Poválečné muzeum a jeho expozice Prvním dnem roku 1949 přešla instituce pod názvem Slezské muzeum pod správu státu (konkrétně pod ministerstvo školství, věd a umění) a mělo podobně jako Národní muzeum a Zemské muzeum v Brně vykonávat širší působnost, a to paradoxně v rámci tehdy již neexistujících historických zemí. Zdeněk Nejedlý ministr kultury vysvětloval úlohu muzea ve svém projevu k převzetí Zemského muzea v Opavě do státní správy takto: Tato muzea 5

6 [myšleno Národní muzeum, Zemské muzeum v Brně a Slezské muzeum] jsou pokládána za ústavy, které mají širší význam. A to je právě vyjádřeno také postátněním. I toto muzeum [myšleno Slezské muzeum] je více nežli krajským muzeem. Jistě i toto muzeum, jak zde bylo krásně řečeno, bude se hlásit ke svému kraji, bude částí tohoto kraje, ale má také ještě svůj zvláštní úkol, a jak jsem řekl, širší. Má to být slezské zemské muzeum, muzeum Slezska, muzeum starého historického útvaru. Z vnímání historického Slezska, které mělo slovy tehdejšího ministra kultury zvláštní charakter, se v projevu a nejen v něm, ale také v poválečné historiografii, potažmo i v muzejní prezentaci, pomalu vytrácí neslovanské, tedy německé obyvatelstvo. Nastíněný program byl vtělen i do první poválečné expozice Slezského muzea, která byla otevřena v roce 1955 pod názvem O vývoji přírody a společnosti ve Slezsku a na Severní Moravě. Sledovala komplexní představení dějin slezského regionu (Ostravska, Opavska, Bruntálska, Jesenicka) a jeho přírodního i společenského vývoje. Druhá expozice Slezského muzea byla po průtazích spojených s rekonstrukcí výstavní budovy otevřena v roce S ohledem na skutečnost, že již od roku 1959 spadala instituce pod krajskou správu v Ostravě, vztahovala se expozice programově k teritoriu někdejšího Severomoravského kraje. Z hlediska prezentačního se vžila do paměti především svou formou, byla založena na uplatnění tehdy moderních prezentačních technik (diapolyekran, multiplikovaná diavize, barevné fotografické zobrazení CIBA). SOUČASNÁ REFLEXE SLEZSKÉ ZEMĚ A IDENTITY Politické a společenské změny po roce 1989 se promítly také do sféry vnímání regionální identity. Mnohem větší prostor a pozornost byly věnovány regionálním dějinám, pozitivněji byl vnímán lokální patriotismus. Na problematiku dějin Slezska na akademické úrovni se zaměřila Slezská univerzita v Opavě, založená na počátku 90. let 20. století. Slezské zemské muzeum přispělo k reflexi slezské země či regionu teprve nedávno. Fenomén českého Slezska, historický, kulturní, společenský i přírodní tvářnost třetí historické země byl prezentován v nově otevřené Expozici Slezsko, otevřené v květnu Otázky, které vyvstávaly v procesu tvorby zemské expozice, byly veskrze koncepčního a metodického charakteru, nejdůležitější z nich ovšem zní velmi lapidárně jakým způsobem lze představit zemi s velmi složitým společensko-historickým vývojem, zemi, kterou dnešní člověk vnímá jako určitý symbol, abstraktní pojem? 1. Expozice Slezsko Třetí poválečná expozice Slezského zemského muzea je zaměřena na kulturněhistorické a přírodní fenomény regionu a skládá se ze čtyř obsahových celků Příroda Slezska, Křídla myšlenek, Encyklopedie Slezska a Historie Slezska. Každý z nich je odlišně strukturován, od čehož se odvíjí také specifický způsob prezentace. Zastoupeny jsou jak tradiční oborové (Příroda Slezska), tak didaktické (Historie Slezska) a kulturně či historicko-antropologické metody a principy (Křídla myšlenek, Encyklopedie Slezska). - Příroda Slezska podává základní geologické a biologické informace o regionu a je koncipována dle systematických skupin. Přírodní systém Slezska představuje formou studijního depozitáře. Geologický vývoj, utváření flóry a fauny nerespektují politické hranice a nelze je omezit politicko-správním vymezením historické země, proto je akceptace teritoria Slezska méně rigidní. - Historie Slezska je stručným a didakticky koncipovaným přehledem dějin celého historického Slezska. Komunikační formou jsou panely s textovými a obrazovými chronologicky řazenými informacemi, které doplňuje výběr obecně užívaných předmětů, přičemž jsou představeny jejich proměny v jednotlivých historických epochách, od pravěku přes středověk, raný novověk, novověk až do současnosti. - Ideou části zvané Křídla myšlenek je ukázat reprezentanty především intelektuálního a kulturního milieu Rakouského Slezska v epoše vymezené obdobím počínajícím koncem 18. století a končícím s vypuknutím první světové války. Struktura tohoto expozičního celku abstrahuje od chronologických či teritoriálních interpretací. Ukazuje intelektuální a tvůrčí potenciál osobností, které byť jsou s regionem spojeny, přesahují jeho hranice a nabývají významu v (středo)evropském kontextu. Díla a dochované předměty osobností 6 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

7 vědy, techniky a kultury připomínají duchovní obraz Rakouského Slezska, jsou řazeny do tematických celků pojmenovaných Bohatství země, Vzdělanost a věda, Chrám umění a Kabinet umění a kuriozit. - V podobném ladění ani Encyklopedie Slezska nesleduje chronologickou linii a nevychází z kauzality dějinných jevů, ani prezentace disciplín zastoupených v muzeu. Model encyklopedie ukazuje výběrovým, tematickým způsobem české Slezsko od pravěku do současnosti. Obecná, abecedně řazená hesla (Alegorie, Břidlice, Bydlení, Divadlo, Jazyk, Keramika, Komunikace, Kostel, Krajina, Les, Město, Mír, Obchod, Památka, Sklo, Slezsko, Smrt, Textil, Těžba, Varhany a Vesnice) jsou představena prostřednictvím artefaktů autentického materiálu prezentovaných ve významových celcích. Forma encyklopedie navíc poskytuje prostor pro průběžnou obměnu exponátů a zároveň i představení nových témat/hesel. 2. Projekt Slezsko: Paměť identita region Fenomén země a regionální identity je ve Slezském zemském muzeu sledován i v rámci výzkumného projektu, který kombinuje základní i aplikované výstupy. Cílem projektu je významně přispět k zachování, rozvoji a kultivaci regionálních a národních identit a kolektivní a historické paměti obyvatel Slezska a severní Moravy pro 21. století, tj. podpořit vědomí sepětí s oblastí, v níž tito obyvatelé realizují podstatnou část svého života a jejíž charakter tak svou každodenní činností aktivně spoluvytvářejí. Primárním východiskem je předpoklad, že je to právě identifikace člověka s místem, co tvořilo a dodnes tvoří základní podmínku funkční existence společenských a státně organizačních struktur. Devalvace osobních vazeb k regionu proto nevyhnutelně vede k destrukci krajiny v kulturním, morálním, sociálním, ekologickém a ruku v ruce s tím i ekonomickém smyslu. Aktuálnost úkolu vychází z faktu, že s postupujícím časem dochází (v tom zejména v oblasti jesenických Sudet) k trvalému zániku hmotných i nehmotných nositelů historické paměti. S ohledem na mnohovrstevnatost problému je projekt koncipován programově jakožto projekt interdisciplinární. Výzkum i jeho aplikace spočívá v analýze a komunikační syntéze zvoleného fenoménu od pozdního středověku po současnost, přičemž hlavním výstupem je cyklus výstav Slezsko: Lidé a země. Pro pochopení kontinuity, resp. diskontinuity vývoje vztahu obyvatel a regionu se nezbytným jeví pojednat téma v širších časových souvislostech od starších identit zemských a stavovských až po identity a paměťové struktury založené na východiscích národnostních, sociálních a občanských. - První výstava z tohoto cyklu Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století ( až , Dům umění, Opava) byla zaměřena na postižení paměti, paměťových médií a paměťových institucí českého Slezska. Pomocí příběhů hmotných památek a institucí, jako jsou muzea, archivy nebo knihovny, byla popsána role paměťových médií při utváření kulturní a společenské identity regionu českého Slezska. Tlumočení lidské paměti, vzpomínek na významné společenské jevy, na výrazné osobnosti či události, udržování vztahu k regionu jako k místu rozvoje lidské kreativity a intelektuality reprezentovaly hmotné artefakty, epigrafické, heraldické, malířské a sochařské památky. - Navazující výstava Město zámek krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku ( až , Historická výstavní budova Slezského zemského muzea) představila české Slezsko z hlediska analýzy fenoménu kulturní krajiny, tedy s ohledem na přírodní prostředí a v něm se odehrávající lidské aktivity. Environmentální reflexe českého Slezska byla založena na prezentaci vybraných lokalit, kdy určitý artefakt připomínal konkrétní místo město, vesnici se zámkem, ale i krajinnou dominantu mimo sídelní strukturu. Celistvosti historického regionu Slezska byla zachycena formou map, plánů, schémat, číselných statistik a verbálních popisů. - Poslední doposud realizovaná výstava Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku ( až , Historická výstavní budova Slezského zemského muzea) postihuje podíl církve, resp. církevních společností, institucí a významných osobností z řad církevních představitelů na tvářnosti českého Slezska i na jeho duchovních specifikách (ideje, myšlenky, estetické programy apod.). Tyto oddíly jsou pojmenovány obecně srozumitelnými latinskými názvy, 7

8 a to s ohledem na snahu překonat obtíže užívání českých termínů a současně ve snaze odhlédnout od nacionálních rozporů minulosti, vyjadřovaných užíváním němčiny, češtiny a polštiny. Jsou to CAPELLA (katolická kaple), DEVOTIONALIA (předměty spojené se zbožností a s jejími projevy), SEPULCRALIA (památky spojené s úctou k zemřelým), PAEDAGOGICA (dokumenty, vztahující se k pedagogické činnosti), CONFESSIO EVANGELICA (památky evangelické víry), JUDAICA (židovské památky), HISTORICA & DOCUMENTA (historické dokumenty), ARCHAEOLOGICA (archeologické nálezy) a ETNOGRAPHICA (národopisné památky). Cyklus bude pokračovat výstavami Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (duben 2014), Země a její pán (listopad 2014) a Neklidné století (2015). Uchování a kultivaci specifických regionálních a národních identit obyvatel Slezska a severní Moravy, resp. jejich připomínání a obnova v těch případech, kdy došlo k jejich destrukci, vnímáme jako stěžejní úkol paměťové instituce. Právě prostřednictvím slezské expozice a zemských výstav si vytváří Slezské zemské muzeum nástroj k uchování kulturního dědictví minulých generací a jeho zprostředkování současnosti i budoucnosti. LITERATURA -, 150 let Slezského muzea. Ostrava , 175 let Slezského muzea v Opavě Opava , Historická výstavní budova. Průvodce. Opava ENS, Faustin: Das Oppaland, oder der Troppauer Kreis, nach seinen geschichtlichen, naturgeschichtlichen, bürgerlichen und örtlichen Eigenthümlichkeiten. Wien KALUS, Jaromír (ed.): 175 let Slezského muzea v Opavě Opava PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k plnému rozvoji své činnosti ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k podstatnému rozšíření své prestiže ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k překonání poválečného provizoria ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum v druhé polovině šedesátých let ( ). ČSM-B 32, 1984, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum v Opavě v prvních letech po osvobození. ČSM-B 28, 1979, s ŠEFČÍK, Erich: Přehled vývoje opavských muzeí v letech ČSM-B, 33, 1984, s ŠOPÁK, Pavel a kol.: Město zámek krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava ŠOPÁK, Pavel a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava ŠOPÁK, Pavel: Nová základní expozice Slezského zemského muzea v Opavě. Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy. 38, č. 2, (2012), s ŠOPÁK, Pavel: Proměny stálé expozice Slezského zemského muzea v Opavě: Výzva pro současnost. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 2012, s ŠOPÁK, Pavel: Proměny výstavní budovy Slezského zemského muzea. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 50, 2012, č. 1, s ŠOPÁK, Pavel: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku Opava ŠOPÁK, Pavel (ed.): Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku Texty a dokumentace. Opava Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

9 Obrázek 1: Expozice Slezského muzea z roku 1955, část historická, kóje od 17. do 20. století, foto Sbírka SZM Obrázek 2: Expozice Slezského zemského muzea z roku 1981, přírodovědná část zoologie, ptáci, foto Sbírka SZM 9

10 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 3: Expozice Slezsko z roku 2012, pohled na Encyklopedii Slezska, foto Archiv SZM Obrázek 4: Výstava Paměť Slezska (2011), foto Archiv SZM 10 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

11 Obrázek 5: Výstava Město-zámek-krajina (2012), foto Archiv SZM 11

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu OPVK 2.3 - Lidské zdroje

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP)

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 20016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Tradiční stavební technologie při obnově lidových stavebních památek. Martin Novotný Národní ústav lidové kultury

Tradiční stavební technologie při obnově lidových stavebních památek. Martin Novotný Národní ústav lidové kultury Tradiční stavební technologie při obnově lidových stavebních památek Martin Novotný Národní ústav lidové kultury Národní ústav lidové kultury Specializované pracoviště zřizované Ministerstvem kultury Jedním

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Národní památník na Vítkově Národopisné muzeum Nová budova Národního muzea Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích kontakt NÁRODNÍ PAMÁTNÍK

Více

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ HOMO FABER 8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ Celosvětové globalizační tendence vedly v r. 1989 25. generální konferenci UNESCO k vydání dokumentu Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, v němž

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA 17.1. 2014 od 13:00 hod Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura Předsedkyně Výzkumná rada Předsednictvo Kontrolní rada Kancelář Oddělení strategií a analýz Oddělení

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřizovaná městem Praha, jejíž ředitelkou je PhDr. Zuzana Strnadová. Muzeum má zrhruba 1 milion sbírkových předmětů a spravuje

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

VÝZKUMNÁ TÉMATA ČESKO-LICHTENŠTEJNSKÉ KOMISE HISTORIKŮ. Výzkum

VÝZKUMNÁ TÉMATA ČESKO-LICHTENŠTEJNSKÉ KOMISE HISTORIKŮ. Výzkum VÝZKUMNÁ TÉMATA ČESKO-LICHTENŠTEJNSKÉ KOMISE HISTORIKŮ Výzkum Výzkum česko-lichtenštejnských vztahů a působení rodu Lichtenštejnů na území dnešní České republiky nezačíná na zelené louce. Naopak, členové

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: A Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Účelová podpora - programy NAKI a NAKI-II oba vychází

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více