Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Markéta Kouřilová"

Transkript

1 Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu Slezské zemské muzeum patří mezi paměťové instituce, které si dodnes ve svém názvu uchovaly adjektivum odkazující k tradici historických zemí. S ohledem na spletitost historického vývoje naráží vymezení pojmů slezská země a slezská identita na řadu metodických i terminologických problémů. Nabízí se tedy otázka, jakými nástroji lze Slezsko přiblížit dnešními divákovi prostřednictvím muzejní komunikace (expozicí či výstavou). V této rovině navázalo Slezské zemské muzeum dialog s návštěvníkem především Expozicí Slezsko (2012) a cyklem zemských výstav (2011 až 2015). Dříve, než bude věnována pozornost reflexi Slezska v instituci, je ovšem třeba poukázat na úskalí definování slezské země a (regionální) identity a alespoň ve stručnosti a bez nároků na úplnost načrtnout genezi muzea, v němž se proces prezentace země odehrává. ZEMĚ Od vrcholného středověku až do sklonku 40. let minulého století vystupovaly země jako nejvyšší samosprávné celky. Dlouhé trvání zemského zřízení zanechalo stopu v historické paměti obyvatel dnešní České republiky, dokonce i dnešní Ústava České republiky se v preambuli odkazuje na státnost zemí Koruny české a hovoří za občany ČR žijící v Čechách na Moravě a ve Slezsku. V jejich povědomí tedy obraz historických zemí v jakési formě nadále přetrvává, a to i přes skutečnost, že byla existence zemí po roce 1948 potlačována a že v dnešním politicko-správním systému nejenže nefigurují, ale neodpovídá jim ani stávající politicko-geografické členění, jež nerespektuje hranice historických celků. V případě Slezska narážíme na další problémy a komplikace. Ve srovnání s Čechami a Moravou představovalo disparátní celek bezmála dvou desítek knížectví, jež byla během 1. poloviny 14. století integrována buď na základě lenních smluv, nebo jako odúmrť do českého státu. Po válkách o rakouské dědictví připadla většina slezského území Prusku. Pro nevelké teritorium, které zůstalo součástí habsburské monarchie, se vžilo označení Rakouské Slezsko, tvořené těšínským, opavským, krnovským knížectvím a zlomkem niského. Od sklonku 18. století pak docházelo k průběžnému slučování a opětnému oddělování správy Moravy a Rakouského Slezska v letech 1782 až 1849 plnilo správní funkce Moravskoslezské gubernium, přechodně pak ještě na přelomu let 1860 a Postavení samosprávné provincie si Slezsko uchovalo i po odtržení části Těšínska a připojení Hlučínska po první světové válce, tento nově územně vytýčený celek je označovaný jako československé (později české) Slezsko. Samosprávnost ovšem ztratilo v roce 1928, kdy bylo integrováno do země Moravskoslezské. Právě spletitost dějinného vývoje a vůbec teritoriálního vymezení Slezska často deformuje historické povědomí místních obyvatel. REGIONÁLNÍ IDENTITA Regionální identita se vztahuje k různě vymezeným územím město, větší územní celek, stát, střední Evropa, Evropa které nechápeme jen jako přírodní prostředí, ale bereme v úvahu i sociální obsahy, mezilidské vztahy, zážitky, vzpomínky, jinými slovy sociokulturní systém místa a lidí, kteří v tomto prostoru žijí. Při utváření vazby k určitému místu hraje roli vícero složek, podstatná je především složka emoční a poznávací. Regionální identitu je nutno chápat v širších historických souvislostech jako fenomén, který vzniká v lidské paměti. Jak definovat regionální identitu slezské prostředí, které prošlo zásadními změnami? Vědomí národní a regionální identity, paměti a tradic je mimořádně složité a zároveň potřebné právě v oblasti českého Slezska a severní Moravy. Jedná se o oblast národnostně smíšenou vedle Čechů zde žijí Poláci, Slováci a stále i zbytky původního německého obyvatelstva a po linii dějinných tradic značně heterogenní, v níž došlo vlivem událostí 20. století (odsun německého obyvatelstva, jednostranný důraz na rozvoj těžkého průmyslu, kolektivizace atd.) k zvýraznění prvků diskontinuity vývoje. Tento stav pak namnoze dodnes ovlivňuje kvalitu života místního obyvatelstva. 4 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

5 MUZEUM PROSTOR PRO ROZVÍJENÍ ZEMSKÉ A REGIONÁLNÍ IDENTITY 1. Opavské muzejnictví do roku 1945 Právě muzea jakožto paměťové instituce vytvářela od 19. století prostředí, v němž se rozvíjela zemská identita. Na území Rakouského Slezska se etablovala jedna z nejstarších muzejních institucí Šeršníkovo muzeum (1802) v dnešním polském Cieszyne a záhy zde bylo založeno vůbec první muzeum na území České republiky Oesterreichisch-schlesisches Provinzialmuseum (1814) v Opavě. Iniciátoři jeho založení profesor dějepisu na opavském gymnáziu Faustin Ens, pensionovaný hejtman rakouské armády a amatérský badatel v oblasti přírodních věd, Franz Mückusch z Buchbergu, starosta města Johann Joseph Schössler inspirovaní nejspíše Joanneem ve Štýrském Hradci (1811) a Národním muzeem v Pešti (1807) zamýšleli vytvořit centrální badatelský ústav s širším zaměřením vlastivědného, přírodovědného a historického obsahu. Moravskoslezské gubernium, jemuž byla žádost o zřízení muzejní instituce v Opavě doručena, povolilo jeho vznik až po intervenci císaře a pod názvem Troppauer Gymnasialmuseum (Opavské gymnazijní muzeum). Svým zaměřením se orientovalo převážně na oblast přírodních věd, i když významnou roli sehrávala také knihovna a opomenuty nezůstaly ani archeologie a historie. Z podnětu Obchodní a živnostenské komory a s výraznou podporou měšťanských vrstev a aristokracie, především Lichtenštejnů, bylo ve druhé polovině 19. století v Opavě otevřeno Kaiser Franz Joseph Museum für Kunst und Gewerbe (Muzeum císaře Františka Josefa pro umění a řemesla). Nově vystavěný chrám múz dle návrhů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera získal následně přídomek slezský a následně se etabloval jako Slezské zemské muzeum (Schlesisches Landesmuseum). Prvotní zájem instituce o rozvoj umění a řemesel, o estetickou a funkční stránku sbíraných a prezentovaných objektů, se dále posunul k dokumentaci a evidenci nejen regionální slezské kultury a vlastivědného výzkumu Slezska po stránce historické, ale i evropské umělecké tvorby v tomto ohledu bylo jeho zaměření nadregionální, či spíše kosmopolitní. Profil muzea udávaly výjimečné osobnosti především kunsthistorik a ředitel Edmund Wilhelm Braun a posléze i Karel Černohorský. Výrazem emancipačních snah v národnostně převážně německém prostředí se stalo založení Muzea Matice opavské (1884). Národně obranné snahy Vincence Praska a Josefa Zukala podporovaly zájem o český živel a etnografii slezské vesnice. Muzeum tedy podávalo rovněž historický a kulturní obraz slezské země, zaměřovalo se ovšem na národnostně českou skupinu. Větvící se síť opavských muzejních institucí doplnilo na sklonku dlouhého 19. století Městské muzeum (1896 Stadtmuseum) situované do prostor opavské Hlásky. Vznik Československé republiky přinesl další podněty a vedl k založení opavské pobočky Českého zemědělského muzea (1924) a Muzea památek národního odboje (1927), tzv. Legionářského muzea. Politické turbulence se výrazně podepsaly na struktuře opavského muzejnictví v pomnichovské éře. S výjimkou Městského muzea došlo k centralizaci a fúzi všech zbylých muzejních institucí v Říšské župní muzeum (Reichsgaumuseum). Muzejní konglomerát byl fakticky produktem nacistické kulturní politiky, jejíž nástroje se projevovaly ve sbírkotvorných i prezentačních aktivitách. Dramatické průběh vojenských operací v Opavě na jaře 1945 způsobil nenahraditelné ztráty v oblasti kulturního dědictví. Fatální dopady mělo zničení muzejní knihovny, ztráta nejcennějších exponátů a v neposlední řadě i poškození prezentačních prostor a absence zázemí pro muzejníky. S přispěním a velkým, dnes těžko představitelným nasazením Karla Černohorského, který se po válce vrátil do Opavy, vstávalo muzeum doslova jako fénix z popela. Pomnichovská integrace opavských muzeí zůstala zachována, navíc se rozšířila o někdejší městské muzeum. 2. Poválečné muzeum a jeho expozice Prvním dnem roku 1949 přešla instituce pod názvem Slezské muzeum pod správu státu (konkrétně pod ministerstvo školství, věd a umění) a mělo podobně jako Národní muzeum a Zemské muzeum v Brně vykonávat širší působnost, a to paradoxně v rámci tehdy již neexistujících historických zemí. Zdeněk Nejedlý ministr kultury vysvětloval úlohu muzea ve svém projevu k převzetí Zemského muzea v Opavě do státní správy takto: Tato muzea 5

6 [myšleno Národní muzeum, Zemské muzeum v Brně a Slezské muzeum] jsou pokládána za ústavy, které mají širší význam. A to je právě vyjádřeno také postátněním. I toto muzeum [myšleno Slezské muzeum] je více nežli krajským muzeem. Jistě i toto muzeum, jak zde bylo krásně řečeno, bude se hlásit ke svému kraji, bude částí tohoto kraje, ale má také ještě svůj zvláštní úkol, a jak jsem řekl, širší. Má to být slezské zemské muzeum, muzeum Slezska, muzeum starého historického útvaru. Z vnímání historického Slezska, které mělo slovy tehdejšího ministra kultury zvláštní charakter, se v projevu a nejen v něm, ale také v poválečné historiografii, potažmo i v muzejní prezentaci, pomalu vytrácí neslovanské, tedy německé obyvatelstvo. Nastíněný program byl vtělen i do první poválečné expozice Slezského muzea, která byla otevřena v roce 1955 pod názvem O vývoji přírody a společnosti ve Slezsku a na Severní Moravě. Sledovala komplexní představení dějin slezského regionu (Ostravska, Opavska, Bruntálska, Jesenicka) a jeho přírodního i společenského vývoje. Druhá expozice Slezského muzea byla po průtazích spojených s rekonstrukcí výstavní budovy otevřena v roce S ohledem na skutečnost, že již od roku 1959 spadala instituce pod krajskou správu v Ostravě, vztahovala se expozice programově k teritoriu někdejšího Severomoravského kraje. Z hlediska prezentačního se vžila do paměti především svou formou, byla založena na uplatnění tehdy moderních prezentačních technik (diapolyekran, multiplikovaná diavize, barevné fotografické zobrazení CIBA). SOUČASNÁ REFLEXE SLEZSKÉ ZEMĚ A IDENTITY Politické a společenské změny po roce 1989 se promítly také do sféry vnímání regionální identity. Mnohem větší prostor a pozornost byly věnovány regionálním dějinám, pozitivněji byl vnímán lokální patriotismus. Na problematiku dějin Slezska na akademické úrovni se zaměřila Slezská univerzita v Opavě, založená na počátku 90. let 20. století. Slezské zemské muzeum přispělo k reflexi slezské země či regionu teprve nedávno. Fenomén českého Slezska, historický, kulturní, společenský i přírodní tvářnost třetí historické země byl prezentován v nově otevřené Expozici Slezsko, otevřené v květnu Otázky, které vyvstávaly v procesu tvorby zemské expozice, byly veskrze koncepčního a metodického charakteru, nejdůležitější z nich ovšem zní velmi lapidárně jakým způsobem lze představit zemi s velmi složitým společensko-historickým vývojem, zemi, kterou dnešní člověk vnímá jako určitý symbol, abstraktní pojem? 1. Expozice Slezsko Třetí poválečná expozice Slezského zemského muzea je zaměřena na kulturněhistorické a přírodní fenomény regionu a skládá se ze čtyř obsahových celků Příroda Slezska, Křídla myšlenek, Encyklopedie Slezska a Historie Slezska. Každý z nich je odlišně strukturován, od čehož se odvíjí také specifický způsob prezentace. Zastoupeny jsou jak tradiční oborové (Příroda Slezska), tak didaktické (Historie Slezska) a kulturně či historicko-antropologické metody a principy (Křídla myšlenek, Encyklopedie Slezska). - Příroda Slezska podává základní geologické a biologické informace o regionu a je koncipována dle systematických skupin. Přírodní systém Slezska představuje formou studijního depozitáře. Geologický vývoj, utváření flóry a fauny nerespektují politické hranice a nelze je omezit politicko-správním vymezením historické země, proto je akceptace teritoria Slezska méně rigidní. - Historie Slezska je stručným a didakticky koncipovaným přehledem dějin celého historického Slezska. Komunikační formou jsou panely s textovými a obrazovými chronologicky řazenými informacemi, které doplňuje výběr obecně užívaných předmětů, přičemž jsou představeny jejich proměny v jednotlivých historických epochách, od pravěku přes středověk, raný novověk, novověk až do současnosti. - Ideou části zvané Křídla myšlenek je ukázat reprezentanty především intelektuálního a kulturního milieu Rakouského Slezska v epoše vymezené obdobím počínajícím koncem 18. století a končícím s vypuknutím první světové války. Struktura tohoto expozičního celku abstrahuje od chronologických či teritoriálních interpretací. Ukazuje intelektuální a tvůrčí potenciál osobností, které byť jsou s regionem spojeny, přesahují jeho hranice a nabývají významu v (středo)evropském kontextu. Díla a dochované předměty osobností 6 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

7 vědy, techniky a kultury připomínají duchovní obraz Rakouského Slezska, jsou řazeny do tematických celků pojmenovaných Bohatství země, Vzdělanost a věda, Chrám umění a Kabinet umění a kuriozit. - V podobném ladění ani Encyklopedie Slezska nesleduje chronologickou linii a nevychází z kauzality dějinných jevů, ani prezentace disciplín zastoupených v muzeu. Model encyklopedie ukazuje výběrovým, tematickým způsobem české Slezsko od pravěku do současnosti. Obecná, abecedně řazená hesla (Alegorie, Břidlice, Bydlení, Divadlo, Jazyk, Keramika, Komunikace, Kostel, Krajina, Les, Město, Mír, Obchod, Památka, Sklo, Slezsko, Smrt, Textil, Těžba, Varhany a Vesnice) jsou představena prostřednictvím artefaktů autentického materiálu prezentovaných ve významových celcích. Forma encyklopedie navíc poskytuje prostor pro průběžnou obměnu exponátů a zároveň i představení nových témat/hesel. 2. Projekt Slezsko: Paměť identita region Fenomén země a regionální identity je ve Slezském zemském muzeu sledován i v rámci výzkumného projektu, který kombinuje základní i aplikované výstupy. Cílem projektu je významně přispět k zachování, rozvoji a kultivaci regionálních a národních identit a kolektivní a historické paměti obyvatel Slezska a severní Moravy pro 21. století, tj. podpořit vědomí sepětí s oblastí, v níž tito obyvatelé realizují podstatnou část svého života a jejíž charakter tak svou každodenní činností aktivně spoluvytvářejí. Primárním východiskem je předpoklad, že je to právě identifikace člověka s místem, co tvořilo a dodnes tvoří základní podmínku funkční existence společenských a státně organizačních struktur. Devalvace osobních vazeb k regionu proto nevyhnutelně vede k destrukci krajiny v kulturním, morálním, sociálním, ekologickém a ruku v ruce s tím i ekonomickém smyslu. Aktuálnost úkolu vychází z faktu, že s postupujícím časem dochází (v tom zejména v oblasti jesenických Sudet) k trvalému zániku hmotných i nehmotných nositelů historické paměti. S ohledem na mnohovrstevnatost problému je projekt koncipován programově jakožto projekt interdisciplinární. Výzkum i jeho aplikace spočívá v analýze a komunikační syntéze zvoleného fenoménu od pozdního středověku po současnost, přičemž hlavním výstupem je cyklus výstav Slezsko: Lidé a země. Pro pochopení kontinuity, resp. diskontinuity vývoje vztahu obyvatel a regionu se nezbytným jeví pojednat téma v širších časových souvislostech od starších identit zemských a stavovských až po identity a paměťové struktury založené na východiscích národnostních, sociálních a občanských. - První výstava z tohoto cyklu Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století ( až , Dům umění, Opava) byla zaměřena na postižení paměti, paměťových médií a paměťových institucí českého Slezska. Pomocí příběhů hmotných památek a institucí, jako jsou muzea, archivy nebo knihovny, byla popsána role paměťových médií při utváření kulturní a společenské identity regionu českého Slezska. Tlumočení lidské paměti, vzpomínek na významné společenské jevy, na výrazné osobnosti či události, udržování vztahu k regionu jako k místu rozvoje lidské kreativity a intelektuality reprezentovaly hmotné artefakty, epigrafické, heraldické, malířské a sochařské památky. - Navazující výstava Město zámek krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku ( až , Historická výstavní budova Slezského zemského muzea) představila české Slezsko z hlediska analýzy fenoménu kulturní krajiny, tedy s ohledem na přírodní prostředí a v něm se odehrávající lidské aktivity. Environmentální reflexe českého Slezska byla založena na prezentaci vybraných lokalit, kdy určitý artefakt připomínal konkrétní místo město, vesnici se zámkem, ale i krajinnou dominantu mimo sídelní strukturu. Celistvosti historického regionu Slezska byla zachycena formou map, plánů, schémat, číselných statistik a verbálních popisů. - Poslední doposud realizovaná výstava Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku ( až , Historická výstavní budova Slezského zemského muzea) postihuje podíl církve, resp. církevních společností, institucí a významných osobností z řad církevních představitelů na tvářnosti českého Slezska i na jeho duchovních specifikách (ideje, myšlenky, estetické programy apod.). Tyto oddíly jsou pojmenovány obecně srozumitelnými latinskými názvy, 7

8 a to s ohledem na snahu překonat obtíže užívání českých termínů a současně ve snaze odhlédnout od nacionálních rozporů minulosti, vyjadřovaných užíváním němčiny, češtiny a polštiny. Jsou to CAPELLA (katolická kaple), DEVOTIONALIA (předměty spojené se zbožností a s jejími projevy), SEPULCRALIA (památky spojené s úctou k zemřelým), PAEDAGOGICA (dokumenty, vztahující se k pedagogické činnosti), CONFESSIO EVANGELICA (památky evangelické víry), JUDAICA (židovské památky), HISTORICA & DOCUMENTA (historické dokumenty), ARCHAEOLOGICA (archeologické nálezy) a ETNOGRAPHICA (národopisné památky). Cyklus bude pokračovat výstavami Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (duben 2014), Země a její pán (listopad 2014) a Neklidné století (2015). Uchování a kultivaci specifických regionálních a národních identit obyvatel Slezska a severní Moravy, resp. jejich připomínání a obnova v těch případech, kdy došlo k jejich destrukci, vnímáme jako stěžejní úkol paměťové instituce. Právě prostřednictvím slezské expozice a zemských výstav si vytváří Slezské zemské muzeum nástroj k uchování kulturního dědictví minulých generací a jeho zprostředkování současnosti i budoucnosti. LITERATURA -, 150 let Slezského muzea. Ostrava , 175 let Slezského muzea v Opavě Opava , Historická výstavní budova. Průvodce. Opava ENS, Faustin: Das Oppaland, oder der Troppauer Kreis, nach seinen geschichtlichen, naturgeschichtlichen, bürgerlichen und örtlichen Eigenthümlichkeiten. Wien KALUS, Jaromír (ed.): 175 let Slezského muzea v Opavě Opava PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k plnému rozvoji své činnosti ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k podstatnému rozšíření své prestiže ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum na cestě k překonání poválečného provizoria ( ). ČSM-B 32, 1983, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum v druhé polovině šedesátých let ( ). ČSM-B 32, 1984, s PLAČEK, Vilém: Slezské muzeum v Opavě v prvních letech po osvobození. ČSM-B 28, 1979, s ŠEFČÍK, Erich: Přehled vývoje opavských muzeí v letech ČSM-B, 33, 1984, s ŠOPÁK, Pavel a kol.: Město zámek krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava ŠOPÁK, Pavel a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava ŠOPÁK, Pavel: Nová základní expozice Slezského zemského muzea v Opavě. Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy. 38, č. 2, (2012), s ŠOPÁK, Pavel: Proměny stálé expozice Slezského zemského muzea v Opavě: Výzva pro současnost. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 2012, s ŠOPÁK, Pavel: Proměny výstavní budovy Slezského zemského muzea. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 50, 2012, č. 1, s ŠOPÁK, Pavel: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku Opava ŠOPÁK, Pavel (ed.): Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku Texty a dokumentace. Opava Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

9 Obrázek 1: Expozice Slezského muzea z roku 1955, část historická, kóje od 17. do 20. století, foto Sbírka SZM Obrázek 2: Expozice Slezského zemského muzea z roku 1981, přírodovědná část zoologie, ptáci, foto Sbírka SZM 9

10 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 3: Expozice Slezsko z roku 2012, pohled na Encyklopedii Slezska, foto Archiv SZM Obrázek 4: Výstava Paměť Slezska (2011), foto Archiv SZM 10 Reflexe země a regionální identity ve Slezském zemském muzeu

11 Obrázek 5: Výstava Město-zámek-krajina (2012), foto Archiv SZM 11

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu OPVK 2.3 - Lidské zdroje

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: A Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřizovaná městem Praha, jejíž ředitelkou je PhDr. Zuzana Strnadová. Muzeum má zrhruba 1 milion sbírkových předmětů a spravuje

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA 17.1. 2014 od 13:00 hod Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura Předsedkyně Výzkumná rada Předsednictvo Kontrolní rada Kancelář Oddělení strategií a analýz Oddělení

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika je doporučením pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku.

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Národní památník na Vítkově Národopisné muzeum Nová budova Národního muzea Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích kontakt NÁRODNÍ PAMÁTNÍK

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Muzeologie Výstavní design a architektura

Muzeologie Výstavní design a architektura Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Výstavní design a architektura přednášející: Mgr. Václav Rutar Výstavní design / architektura Nejdůležitější prací designéra

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE ZDEZDE Film si pustíte ZDE ZDEZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE ZDEZDE V lednu roku 2013

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více