Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu"

Transkript

1 Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu ÚVOD Problematika sakrálních památek v muzeum má své trvalé místo nejpozději od poloviny od 19. století, kdy se utvářel koncept občanského muzea vlastivědného typu. Toto muzeum regionální, okresním, městské, zemské bylo zaměřeno jak na přírodu, tak na sféru kultury. Její integrální součást byla tezaurace předmětů sakrální funkce, které ztratily své opodstatnění. Příklad Rakouského, resp. českého Slezska je reprezentativním příkladem zájmu o památky náboženského a církevního života minulých staletí ve střední Evropě v rozpětí od poloviny 19. století do druhé světové války. Po politických proměnách daným rokem 1948 se situace dramaticky proměnila: sakrální památky byly prezentovány výlučně ve svazku materiálních disciplin etnografie, archeologie, dějin umění, tedy nikoliv jaké předměty náboženské funkce, ale především jako (obecně) historické dokumenty a artefakty s estetickou hodnotou. Počátek tohoto zájmu lze tak, jako jinde ve střední Evropě spojovat s neblahými následky josefínských sekularizací. Ty vskutku představují naprosto zásadní, přelomovou událost, kdy si středoevropská společnost mohla naplno uvědomit ne snad samu nesamozřejmost církevních institucí, ale zejména jejích symbolů v podobě hmotných artefaktů různého stáří a rozličné povahy. Rušení kostelů a klášterů, jež nastalo, vyvolalo protireakci v podobě zájmu o církevní památky, promítající se do monumentických i muzeologických aktivit. V Rakousku se neutvořilo muzeum, jakým je dodnes Wallraf-Richartz-Museum v Kolíně nad Rýnem, spjaté s ochranou předmětů církevní povahy. Muzeum vzniklo v roce 1824, kdy sbírku středověkého umění Františka Ferdinanda Wallrafa získalo město Kolín nad Rýnem jakožto dědictví; budovu muzea, otevřeného roku 1861, věnoval instituci Johann Heinrich Richartz. Šlo o umělecké předměty malby a sochy ze zrušených kostelů a klášterů. Později přibyla díla moderního umění, tj. umění 19. a počátku 20. století. Tento monunmentický zřetel vyvstává v souvislosti se založením městského muzea v Opavě. Zde získaly církevní památky velký prostor, když muzeum získalo prakticky mobiliář kaple Friedenthalova špitálu, stojícího na Rybím trhu v Opavě a následně k demolici. Památkářský charakter má muzealizace architektur, primárně spjatých se sakrální funkcí, kterou sledujeme ve střední Evropě po velkém stavebním boomu na konci 19. století. Víme již, že gymnazijní muzeum v Opavě sídlilo v někdejším jezuitském komplexu a knihovna gymnazijního muzea se uchýlila do nejstarší části minoritského kláštera. Muzeum v Krnově, založené roku 1882, přesídlilo roku 1911 do objektu tamního minoritského kláštera, jejž využívalo až do konce druhé světové války. Ve čtyřicátých letech 20. století se vážně uvažovalo o přesunu opavského městského muzea do opuštěného dominikánského kláštera a klášterního kostela svatého Václava. Jistěže v těchto případech nešlo o připomenutí církevně historické dimenze nebo dokonce spirituálních kvalit prostoru, nýbrž o docenění těchto architektur jako uměleckých a obecně historických památek regionu. VKLAD REGIONÁLNÍ HISTORIOGRAFIE CESTA K REGIONÁLNÍMU MUZEU Historiografická reflexe církevních památek Rakouského Slezska se jako velké intelektuální téma naplno otevřela až v druhé polovině 19. století vydáváním řady monografických spisů a periodického Notizen-Blattu historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro povznesení orby v Brně. Spisy vydávané společností vytyčovaly základní oblasti zájmu tehdejší, teprve se rodící historické vědy; naproti tomu periodikum vytvářelo prostor k publikování drobných materiálových příspěvků, vytvářejících pomyslnou tříšť různých poznatků, z nichž příští generace měly osnovat syntetický pohled na kulturu minulých staletí. Šlo o tzv. historickou vlastivědu, o cenné materiálie, mezi nimiž nacházíme v ročníku 1862 připomínku poutní kaple svatého Rocha u Zlatých Hor. Okolo periodika se formovala první generace slezských vlastivědných pracovníků, věnujících se politickým, hospodářským, soci- 4 Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

5 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ álním a kulturním dějinám, počítaje v to i církevní problematiku (Johann Spatzier; Eduard Richter), avšak hovořit však u nich o zájmu o církevní umění by bylo přece jen předčasné. Šlo o obraz slezské země v její mnohotvárnosti, formovaný předbřeznovou dobou, o kostely a kaple, případně o sepulkrální památky, vázané na církevní prostředí, jež byly chápány jako prvky rozmanitého obrazu Rakouského Slezska; šlo o mobilie zlatnické práce nebo artefakty z textilu oceňované jako starožitnosti. Tento patrioticky motivovaný zájem o církevní prostředí neutuchal až později, v meziválečné době, kdy jej sledujeme na stránkách vlastivědných periodik (Freudenthaler Ländchen, Höhenfeuer). Druhou oblastí byla církevní topografie, v rámci níž nacházíme stopy zájmu o hmotné artefakty, spjaté s církevním prostředím. Za přelomový je třeba brát rok 1862, kdy vyšel čtvrtý svazek církevní topografie Moravy část Olomoucká arcidiecéze. Její autor Řehoř Wolný ( ), benediktin žijící v klášteře na Rajhradě, zde vytvořil bazální úroveň pro postižení vztahu dějin církve a dějin kultury prizmatem jmen kněží na straně jedné a umělců stavitelů, malířů nebo sochařů na straně druhé. Nejstarší příklady takto motivovaného zájmu o artefakty minulých staletí a kulturních epoch, jenž se udržel až do poloviny dvacátého století (František Šigut), nacházíme v šedesátých letech 19. století se vzrůstajícím počtem publikovaných textů směrem k přelomu 19. a 20. století (Karel Findinský, František Havlas, Jan Tagliaferro, Josef Bystřičan). NEJSTARŠÍ REGIONÁLNÍ MUZEA V RAKOUSKÉM SLEZSKU Nový impuls ke studiu a záchraně církevních památek sledujeme v souvislosti se vznikem muzeí v třetí třetině 19. století. Nejstarší muzea v Rakouském Slezsku Šeršníkovo v Těšíně (1802) a gymnazijní muzeum v Opavě (1814) byla prioritně zaměřena na přírodovědný materiál, jakkoliv i zde nalezneme předměty umělecké a historické povahy, včetně artefaktů sakrální funkce. Tak přešla z gymnazijního muzea do sbírek Muzea císaře Františka Josefa pro umění a průmysl trojice gotických monstrancí. TYP UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUZEA Muzeum uměleckoprůmyslového typu, založené v Opavě v letech 1882 a 1883, posunulo zájem o církevní problematiku do naprosto nové roviny. Ředitel muzea, historik umění Edmund Wilhelm Braun ( ), projevil nevšední zájem o slezskou problematiku, kterou integroval do mezinárodních souvislostí a vazeb a současně ji dokázal docenit v regionálně podmíněné specifičnosti a jedinečnosti. Metodicky to znamenalo vztahovat církevní problematiku nejen k tradičnímu starožitnickému konceptu, nýbrž nově také ke konceptu umění ve smyslu intelektuálního konstruktu soudobé uměnovědy, resp. kritického dějepisu umění. Vztaženo k slezské situaci, Braun v opavském zemském muzeu učinil ze slezských starožitností předměty, integrované do systému uměleckohistorického poznání a do struktury obrazu tohoto poznání, tedy chápané jako umělecká díla a současně, díky své vnímavosti je zpětně dokázal prezentovat v kulturně historických vazbách a souvislostech, což obohatilo regionální vlastivědu o vskutku kritický a současně citlivý přístup k věci. Dodnes v tomto směru fascinuje výstava starorakouských zlatnických prací, pořádaná opavským zemským muzeem od 1. září do 1. října Mezi 448 vystavenými předměty byly hojně zastoupeny artefakty z církevního prostředí z katolických kostelů v Bruntále, Krnově, Kateřinek u Opavy a zejména ze samotné Opavy i ze židovské náboženské obce v Osoblaze, jakož i ze soukromých sbírek a z muzejních institucí. VÝSTAVY CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ PO ROCE 1900 A ZROD DIECÉZNÍHO MUZEA VE STŘEDNÍ EVROPĚ V Braunově počínání v opavském muzeu sehrála klíčovou roli inspirace rakouskými zeměmi a Německem. V letech 1902 a 1904 se uskutečnily v Düsseldorfu velké uměleckohistorické výstavy, zaměřené na prezentaci církevního umění z celého Německa. Inspirativní mohla být rovněž církevní výstava, roku 1908 uspořádaná v témž městě tamním uměleckoprůmyslovým muzeem. O rok později bylo na výstavě církevního umění v Düsseldorfu Rakouské Slezsko už zastoupeno, a to třemi předměty z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Důležité byly další výstavy církevního umění výstava parament z doby Marie Terezie (1904) a zejména velká výstava křesťanského umění (1912). Nazíráno prizmatem církevní problematiky, stále 5

6 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ chybělo speciální muzeum, které by se zaměřilo na proměny náboženského života a dějiny církve, tj. diecézní muzeum. Sledujeme-li region Rakouského Slezska, ani zdejší kláštery nevybudovaly intencionální sbírky, nepočítáme-li cennosti v jejich majetku, tu a tam prezentované zejména opavským muzeem. A zejména překvapí, že ani řád německých rytířů, ani vratislavští biskupové neusilovali založit vlastní muzeum, přístupné veřejnosti. Přesto existoval jeden typ muzejní instituce, který se jevil jako předstupeň diecézního muzea: šlo o chrámové pokladnice, známé od středověku a významně obohacované v barokní éře. Jejich veřejnou prezentaci můžeme ukázat na historii Schatzkammer vídeňského Hofburgu. Ta byla veřejnosti zpřístupněna jako muzeum uměleckoprůmyslového typu. Také modernější typ diecézního muzea, nevázaný na konkrétní církevní objekt, který reprezentuje diecézní muzeum ve Vratislavi, založené roku 1898, navazuje na koncept muzea uměleckoprůmyslového typu. Za pokus navázat na tyto trendy můžeme označit historické oddělení Slezské řemeslnické výstavy, uspořádané v Opavě roku Pořadatelem historického oddělení této výstavy byl Edmund Wilhelm Braun a ve výběru exponátů dal církevní problematice značný prostor. Zapůjčil předměty z řady kostelů, far a klášterů, sochy, obrazy, umělecké řemeslo, ale i betlémy. ZÁVĚR Poúnorový vývoj Československa znemožnil hlubší studium náboženské a církevní problematiky, což však neznamená, že by se památky tohoto typu vytratily z pozornosti badatelů profesionálních historiků umění, etnografů a nově také archeologů, jakož i amatérských vlastivědných, zejména muzejních pracovníků. Zejména šedesátá léta ukazují k současnosti studiem lidových obrázků na skle (Zdenka Vachová), archeologickým výzkumem sakrálních objektů (Vlasta Šikulová), stejně jako léta osmdesátá výzkumem barokního malířství (Marie Schenková). Svůj podíl na poznání sledované problematiky měli profesionální pracovníci státní památkové péče, reprezentované Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě. Polistopadový vývoj pak díky konstituování nových institucí (Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita) a nápadným zmnožením počtu profesionálních pracovníků muzeí a památkové péče vytvořil pro studium církevní problematiky, vázané jak na písemné prameny, tak na hmotné doklady minulosti naprosto novou kvalitu, koneckonců zhodnocenou i výstavou Znamení vertikál, která byla otevřena ve Slezském zemském muzeu v Opavě v září 2013 jako model diecézního muzea slezského regionu, spojujícího materiální artefakty, umělecká díla, historické dokumenty s předměty, které ukazují jak privátní zbožnost, tak fungování církevních institucí v regionu. LITERATURA Arpad Weixlgärtner, Führer durch die geistliche Schatzkammer des Allerhöchsten Kaiserhauses, Wien Marie Schenková Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava, Slezské zemské muzeum Marie Schenková Jaromír Olšovský, Malířství a sochařství 19. století v západní části českého Slezska, Opava, Slezské zemské muzeum 2008., Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970 texty a dokumentace, Opava, Slezsku univerzita 2010., Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970, Opava, Slezská univerzita a kolektiv, Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století, Opava, Slezské zemské muzeum Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

7 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 1: Příklad dokumentace zničených památek: mariánský sloup v Krnově, snímek před 1900 MIKS Muzeum v Krnově, 2013 reprofoto Obrázek 2: Příklad předmětů, které nemají aktuální liturgickou funkci: ceremoniální monstrance s řádovým křížem, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Slezské zemské muzeum v Opavě, 2013 foto Arnošt Pustka Obrázek 3: Příklad pamětního tisku jako historický dokument náboženské úcty: tisk k svěcení obnoveného mariánského sloupu v Opavě Slezské zemské muzeum v Opavě, 2013 foto 7

8 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 4: Příklad devoční grafiky jako oblíbeného muzejní artefaktu, spojujícího náboženskou funkci s předmětem estetické kvality: devoční grafika poutního kostela na Cvilíně se Sedmibolestnou Pannou Marií, 18. století Slezské zemské muzeum v Opavě, 2013 foto Pavel Šopák Obrázek 5: Příklad transferu sakrální památky a její prezentace fotografií: náhrobek Antonína a Anny Suchánkových z opavského hřbitova, přenesený po jeho likvidaci k proboštskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě foto Obrázek 6: Instalace předmětů spjatých s poutní tradicí ve Slezsku na výstavě Znamení vertikál, podzim 2013 Slezské zemské muzeum v Opavě, 2013 foto 8 Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace

Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Umění ve Slezsku možnosti muzejní prezentace OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji,

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Hlavní třída 115/15, Český Těšín tel. 558 761 211, muzeum@muzeumct.cz Nabídka přednášek pro ZŠ a SŠ 2014/2015 Zřizovatelem Muzea Těšínska je Moravskoslezský kraj

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Český historický ústav v Římě

Český historický ústav v Římě Český historický ústav v Římě věda 32 kolem nás prostory společné paměti Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., (HÚ AV ČR, www.hiu.cas.cz) je jedním ze sedmnácti ústavů Akademie věd,

Více

Současné pohledy a praxe české ochrany kulturního dědictví. Tomáš Drobný

Současné pohledy a praxe české ochrany kulturního dědictví. Tomáš Drobný Současné pohledy a praxe české ochrany kulturního dědictví Tomáš Drobný Vztah muzeí a památkové péče je šťastně zvoleným tématem konference, zejména v českém prostředí. Řízení kultury a správa kulturního

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice Vláda I. s c h v a l u j e Koncepci účinnější

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Sto deset let muzejní práce v Javorníku

Sto deset let muzejní práce v Javorníku Sto deset let muzejní práce v Javorníku Zakladatelské období muzeí regionálního charakteru, které probíhalo v posledních desetiletích 19. století, městečko Javorník ležící v severozápadním výběžku Jesenicka

Více

historická krajina česka a co po ní zůstalo

historická krajina česka a co po ní zůstalo historická krajina česka a co po ní zůstalo věda kolem nás (1) prostory společné paměti Historická krajina součást výzkumného programu Historického ústavu Akademie věd České republiky Historický ústav

Více

Vznik a vývoj muzea v Chebu

Vznik a vývoj muzea v Chebu Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vznik a vývoj muzea v Chebu Martina Adámiková Bakalářská práce 2008 Souhrn Práce se zabývá historií muzea v Chebu od jeho založení až do dnešní doby. Sledován je

Více

Mgr. Tomáš Drobný, Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro muzejní pedagogiku

Mgr. Tomáš Drobný, Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro muzejní pedagogiku Pamětníci vyprávějí a co pamatují muzea Mgr. Tomáš Drobný, Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro muzejní pedagogiku Příspěvek přednesený na Mezinárodní konferenci Muzeum a změna IV. Praha 12. -

Více

Tradiční zemědělství a lidová výroba

Tradiční zemědělství a lidová výroba Homo faber Tradiční zemědělství a lidová výroba Miroslav Válka Masarykova univerzita Brno 2014 Homo faber Tradiční zemědělství a lidová výroba Miroslav Válka Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo bylo vytvořeno

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Úvod do historické topografie českých zemí. Zbyněk Sviták

Úvod do historické topografie českých zemí. Zbyněk Sviták Úvod do historické topografie českých zemí Zbyněk Sviták Masarykova univerzita Brno 2014 Úvod do historické topografie českých zemí Zbyněk Sviták Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo bylo vytvořeno v rámci

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

15 let FaVU VUT v Brně

15 let FaVU VUT v Brně 15 let FaVU VUT v Brně 15 let FaVU VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umění Obsah Úvodem Slovo rektora VUT v Brně prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA 8 Slovo děkana FaVU VUT

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra dějin umění Mgr. Veronika Chmelařová Strategie uměleckých objednávek na příkladu malířství v městě Těšíně v letech 1653-1779 Magisterská diplomová

Více

BULLETIN 2/2010 PŘÍPRAVA KANDIDÁTKY K VOLBĚ NOVÉHO VÝBORU UHS NA JAŘE 2011 OBSAH TOHOTO ČÍSLA. Podoba a obsah Bulletinu se proměňují

BULLETIN 2/2010 PŘÍPRAVA KANDIDÁTKY K VOLBĚ NOVÉHO VÝBORU UHS NA JAŘE 2011 OBSAH TOHOTO ČÍSLA. Podoba a obsah Bulletinu se proměňují BULLETIN 2/2010 EDITORIAL Podoba a obsah Bulletinu se proměňují Termín inovace se dnes skloňuje ve všech pádech a vnucuje se i tam, kde ve skutečnosti všichni vědí, že důležitější je to, co je dobré, než

Více

Plzeňský kraj. Koncepce podpory státní památkové péče. v letech 2013-2020

Plzeňský kraj. Koncepce podpory státní památkové péče. v letech 2013-2020 Plzeňský kraj Koncepce podpory státní památkové péče v letech 2013-2020 1 OBSAH 1. Úvod: Význam památkové péče... 1 2. Formulace problematiky památkové péče v Plzeňském kraji... 3 Charakteristika oblasti

Více

Založení muzea občany Městské muzeum v Bechyni u svého znovuzrození Albrecht z Valdštejna a jeho doba z pohledu produkčního týmu. číslo 1.

Založení muzea občany Městské muzeum v Bechyni u svého znovuzrození Albrecht z Valdštejna a jeho doba z pohledu produkčního týmu. číslo 1. v ě s t n í k a s o c i a c e mu z e í a ga l e r i í č e s k é r e p u b l i k y číslo 1 ročník 08 Založení muzea občany Městské muzeum v Bechyni u svého znovuzrození Albrecht z Valdštejna a jeho doba

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více