MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Přístavba výrobní haly Tecmaplast CZ s.r.o. rozšíření závodu IV. etapa. Charakter záměru: Přístavba jednolodní přízemní haly, o rozměrech 36 x 20 x 8 m, situované v severní části stávajícího areálu (v prostoru dnešní jímky a volné plochy), která bude přímo navazovat na provoz ve stávající výrobní hale (nacházející se na pozemku p.č. 267, 751/2 a 751/3 v k.ú. Kněţnice). V nové hale bude umístěno 13 nových hydraulických vstřikovacích lisů pro výrobu výlisků z plastických hmot pro dopravní průmysl a elektroprůmysl. Kapacita (rozsah) záměru: Realizací záměru dojde ke zvýšení stávající výrobní kapacity t/rok výlisků o 100 t/rok výlisků, tj. celková výrobní kapacita po realizaci záměru bude t/rok výlisků. Umístění: kraj: Královéhradecký obec: Kněţnice k. ú.: Kněţnice Zahájení: 2013 Ukončení: 2014 Oznamovatel: Zpracovatel oznámení: TECMAPLAST CZ s.r.o., Kněţnice č.p. 125, Jičín Ing. Eliška Wagnerová, Erbenova 146, Liberec Záměr Přístavba výrobní haly Tecmaplast CZ s.r.o. rozšíření závodu IV. etapa. naplňuje dikci bodu 7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

2 V souladu s 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehoţ cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na ţivotní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy VI v Hradci Králové. Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, ţe záměr Přístavba výrobní haly Tecmaplast CZ s.r.o. rozšíření závodu IV. etapa. nemá významný vliv na ţivotní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Podmínky pro fázi přípravy záměru 1) V rámci dalších stupňů projektové dokumentace zpracovat poţární zprávu, ve které budou rizika poţáru vyhodnocena a dále navrţena odpovídající protipoţární opatření. 2) Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám se stavebně - technickým řešením zabezpečí tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovatelnému úniku těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné podlahy, záchytné jímky aj.) 3) Před zahájením výstavby vypracovat a schválit havarijní plán pro případ havarijního úniku škodlivých látek do vodního prostředí v období výstavby. 4) Uvést technická opatření ke sníţení emisí znečišťujících látek obtěţujících zápachem a zakotvit tyto látky do provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší vypracovaného dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 5) V dalších stupních projektové dokumentace upřesnit předpokládané mnoţství a sloţení odpadů z vlastního procesu výstavby záměru a z výrobního procesu. Podmínky pro fázi realizace záměru 6) Stavební stroje a dopravní prostředky udrţovat v řádném technickém stavu. 7) Doplňování pohonných hmot a provozních kapalin do stavebních mechanizmů provádět na vodohospodářsky zabezpečených plochách. 8) Odpady shromaţďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na vyčleněném místě a průběţně odváţet vyuţití nebo odstranění odpadů zajistit oprávněnou osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence. 9) Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací. 2

3 10) Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti opatřit technickým řešením pro minimalizování vzniku prachového znečištění v ovzduší. 11) Celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval moţnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 12) V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací provádět skrápění či vlhčení příslušných stavebních ploch. Podmínky pro fázi provozu záměru 13) Před uvedením stavby do trvalého provozu provést kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku tavírny hliníku v denní a noční době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 94, č.p. 74 a č.p. 85 v k.ú. Kněţnice akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky. 14) Průkaz dodrţení stanovených limitů hluku stanovit na základě výsledků měření hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb nejbliţší obytné zástavby ve zkušebním provozu. Odůvodnění: Příslušný úřad obdrţel vyjádření od těchto subjektů: - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství; - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové; - Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové; - Ministerstvo ţivotního prostředí, oddělení IPPC a IRZ, odboru posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence; - Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany ovzduší. Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, dále z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny a ochrany vod nemá k předmětnému záměru připomínky, případně upozorňujeme na povinnosti vyplývající z platné legislativy. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne S předloţeným oznámením souhlasí s podmínkou, ţe se před uvedením stavby do trvalého provozu provede kontrolní měření hluku ze všech stacionárních a mobilních zdrojů hluku a související dopravy v denní i noční době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 94, č.p. 74 a č.p. 85 v k.ú. Kněţnice akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky. Z hlediska ochrany veřejného zdraví nepoţaduje záměr dále posuzovat dle zákona. 3

4 Relevantní připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne Z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínky, pouze upozorňuje, ţe technologie je vyjmenovaným stacionárním zdrojem dle kódu 6.5 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Uvádí, ţe výroba je zdrojem pachových látek a pro tuto technologii dle přílhy č. 8 bodu vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, od 1. ledna 2016 platí technická podmínka provozu: Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěţujících zápachem vyuţívat opatření ke sniţování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování. Z hlediska ochrany vod uvádí, ţe realizace předmětného záměru je moţná při splnění podmínek, jeţ sou součástí opatření navrţených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na ţivotní prostředí uvedených v předloţeném oznámení. Z hlediska odpadového hospodářství se konstatuje, ţe pro účely posuzování vlivů na ţivotní prostředí by bylo vhodné upřesnit konkrétní specifikaci a mnoţství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby a rovněţ uvést mnoţství odpadů z výroby. Avšak vzhledem ke skutečnosti, ţe v daném případě lze předpokládat vznik malého mnoţství těchto odpadů, bude Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŢP ) tolerovat upřesnění mnoţství odpadů v dalších stupních projektové dokumentace. Dále uvádí, ţe uvedený celkový přehled předpokládaných druhů odpadů z výroby nekoresponduje s hlášením o produkci a nakládání s odpady za rok 2012, kde je uvedeno podstatně větší mnoţství druhů odpadů. Z hlediska ochrany přírody nemá ČIŢP k předloţenému oznámení připomínky, jelikoţ záměr je umístěn do stávajícího průmyslového objektu a jeho realizací nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Z hlediska ochrany lesa nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a ani ochranné pásmo lesa, proto nemá oddělení ochrany lesa ČIŢP připomínky. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, oddělení IPPC a IRZ, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, ze dne Konstatuje, ţe záměr nespadá do působnosti zákona o integrované prevenci, tudíţ oznamovateli nevzniká povinnost poţádat o integrované povolení dle tohoto zákona. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne Upozorňuje na dodrţení všech poţadavků vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jelikoţ technologie zpracování plastů jsou stacionárními zdroji znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Záměr nepoţaduje dále posuzovat dle zákona a povaţuje jej za akceptovatelný. 4

5 Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Veřejnost ani občanské sdruţení se k oznámení nevyjádřila. V ţádném z obdrţených vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací záměru. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, ţe k záměru nebyly vzneseny závaţné připomínky, které by nebylo moţno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Část připomínek má pak charakter upozornění na zákonné povinnosti. Všechny oprávněné poţadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou uvedeny ve formě podmínek v závěru zjišťovacího řízení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a ţivotní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, ţe záměr nemá významný vliv na ţivotní prostředí. Relevantní připomínky dotčených subjektů byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV6161, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v. r. pověřena dočasným zastupováním při výkonu činností ředitelky odboru posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrţí: oznamovatel, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky 5

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/6933/13 ZN/1493IŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195552 FAX: 377 195393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01G0KEQ* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 155898/2014 Sp. zn.: ŽPZ/32001/2014/Chro 208.3 V10

Více

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje:

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Ţák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŢP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 11. 8. 2015 Č.j.: 56603/ENV/15;1770/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/8775/15 Spis. zn.: ZN/1795/ŽP/15 Počet listů: 9 Počet příloh: 5 Počet listů příloh: 6 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více