Manuál dobré praxe 1. díl Příručka studenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál dobré praxe 1. díl Příručka studenta"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Manuál dobré praxe 1. díl Příručka studenta Pro studijní program VOŠ JABOK - Sociální pedagogika a teologie a bakalářský studijní program ETF UK Pastorační a sociální práce

2 2

3 Tento dokument byl aktualizován v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA A EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 3

4 Obsah 1. PŘEDMLUVA PRAXE STUDENTŮ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA ZÁKON Č. 561/ 2004 SB., METODICKÝ POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZÁKON Č. 262/2006 SB., ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKON Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR VZDĚLÁVACÍ STANDARDY ASVSP PRAXE V TERÉNU SUPERVIZE ODBORNÉ PRAXE KRITÉRIA KVALITNÍ PRAXE NA VOŠ JABOK RÁMCOVÝ PLÁN PRAXÍ Rámcový plán praxí aplikovaný školou Odborná praxe informativní Odborná praxe průběžná Odborná praxe prázdninová Odborná praxe bloková specializační Odborná praxe k absolutoriu Aplikace rámcového plánu praxí v zařízení poskytujícím praxi SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRAXÍ KOORDINÁTOŘI PRAXÍ Katedra odborných praxí na VOŠ Jabok Koordinátor praxe na pracovišti LEKTOR PRAXE INFORMACE PRO STUDENTY VOLBA PRAXE INDIVIDUÁLNÍ PLÁN PRAXE ZPRÁVA Z PRAXE HODNOCENÍ PRAXE SUPERVIZE STUDENTSKÝCH PRAXÍ PORTFOLIO VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZE STŘEDISKO ODBORNÉ PRAXE VOŠ JABOK METODIKA VEDENÍ PRAXÍ KOMBINOVANÉ STUDIUM ZAHRANIČNÍ PRAXE PROPLÁCENÍ NÁKLADŮ NA ODBORNOU PRAXI FREKVENTOVANÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PRAXÍ VOŠ JABOK Odborná praxe informativní Odborná praxe prázdninová Odborná praxe bloková specializační

5 9.2. ÚŘAD MČ PRAHA 12, OSPOD SOCIÁLNÍ SLUŽBY MČ PRAHA SASM PRAHA KOBYLISY ZŠ SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA A VILLA VALLILA STŘEDISKA ODBORNÉ PRAXE VOŠ JABOK PŘÍLOHY: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRAXÍ NA VOŠ JABOK Příloha č. 1: Kontakty na koordinátory praxí na VOŠ JABOK DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ ŠKOLOU Příloha č. 2: Smlouva č. o zajištění odborné praxe Příloha č. 3: Průvodní dopis, DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ STUDENTY Příloha č. 4: Žádost o smlouvu na praxi Příloha č. 5: Individuální plán praxe Příloha č. 6: Zpráva z praxe Příloha č. 7: Ročníková práce Příloha č. 8: Supervizní kontrakt Příloha č. 9: Záznam ze supervize případové Příloha č. 10: Žádost o proplacení nákladů na odbornou praxi DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRACOVIŠTĚM Příloha č. 11: Rámcový plán praxí zpracovaný pracovištěm Příloha č. 12: Náplň praxe Příloha č. 13: Poučení studentů o bezpečnosti práce Příloha č. 14: Hodnocení studenta Příloha č. 15: Karta pracoviště ZÁVĚR

6 1. Předmluva Praxe studentů tvoří na VOŠ Jabok důležitou součást výuky již od vzniku školy v roce Od té doby mohli studenti absolvovat praxe na téměř dvou stovkách pracovišť školských i sociálních, na jejichž základě vzniklo mnoho, nejen profesionálních, ale i osobních vztahů mezi studenty, učiteli a zaměstnanci jednotlivých pracovišť. V posledních letech není neobvyklé, že naši absolventi přijímají na praxi svoje mladší kolegy ze školy. V roce 2006 až 2008 škola realizovala projekt "Zkvalitnění a individualizace odborného vzdělávání na VOŠ Jabok" financovaný Evropským sociálním fondem, rozpočtem České republiky a Magistrátem hlavního města Prahy. Jeho velká část byla zaměřena na zkvalitnění praxí studentů. Se zástupci partnerských institucí, ve kterých studenti realizují své praxe již několik let, jsme diskutovali o svých zkušenostech a promýšleli nové postupy. Cílem bylo vytvořit jednotná pravidla praktické výuky. Výsledkem společné práce je i tento Manuál dobré praxe, který má sloužit všem zúčastněným - kolegům z pracovišť, studentům, i učitelům praxe. Partneři projektu: 1. Základní škola speciální, Rooseveltova 8/169, Praha 6, PSČ Úřad MČ Praha 12 - OSVZ, Čechtická 758, Praha 4 Kamýk, PSČ Proxima Sociale o. s., pracoviště Komunitní centrum Krok, Rakovského 3138, PRAHA 12, PSČ OPC Jižní město, pracoviště OP a AU pro matky s dětmi, Donovalská 1862, PRAHA 11, PSČ Sociální služby MČ Praha 12, Olbramovická 703, Praha 4, PSČ SaSM, o. p. s., Kobyliské nám. 640/11, Praha 8 - Kobylisy, PSČ Kolektiv autorů 6

7 2. Praxe studentů a související legislativa 2.1. Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Podmínky pro realizaci praxí studentů vyšších odborných škol upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v ustanovení 96, Odst. 2) a 3). 2) Vyšší odborné vzdělávání obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole nebo formou odborné praxe na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a které mají se školou uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách jejího konání. 3) Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost o ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Povinnosti škol a školských zařízení, které musí být splněny, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví studentů, jsou stanoveny v 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních. Zde je v Odst. 2) vymezen rozsah zodpovědnosti: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k bezpečnosti a ochraně zdraví. Ustanovení Odst. 3) upravuje povinnost evidovat úrazy dětí, žáků a studentů, zaslat záznam o vzniklém úrazu stanoveným orgánům a odkazuje na vyhlášku č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Z ustanovení 30 vyplývá, že podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů jsou definovány ve školním a vnitřním řádu. Tyto dokumenty vydává ředitel, jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole, zaměstnanci, žáci a studenti jsou s nimi prokazatelným způsobem seznámeni. 7

8 2.2. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních stanoví Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Články 12 a 21 metodického pokynu se týkají praktického vyučování a úrazů žáků. V Odst. 2) čl. 12 Praktické vyučování a praktická příprava jsou stanoveny podmínky pro realizaci praktických aktivit mimo prostory školy. (2) Pokud se praktické vyučování a praktická příprava uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, musí být ve smlouvě, kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá, obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků, ochranných nápojů, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo fyzická osoba je povinna zajistit žákům bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve stejném rozsahu, jako tomu je u vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, fyzickému a rozumovému rozvoji. Článek 21 Úrazy žáků definuje okolnosti, za kterých dochází k úrazům žáků a vyjmenovává situace, při kterých k nim nedochází. (1) Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. (2) Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu. 8

9 2.3. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce Zákoník práce stanovuje práva a povinnosti pro zaměstnavatele a zaměstnance obecně. Práva a povinnosti studentů na praxích přímo nedefinuje, ale z povinností zaměstnavatele zakotvených v části V, hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci vyplývá, že pro studenty musí být práva a povinnosti dohodnuty přímo na pracovišti. V ustanovení 101 je uvedeno: 1. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). 2. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 3. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 4. Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen a. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, b. dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů. 5. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 6. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Pokud však jde o odpovědnost za škodu, tak ustanovení přímo se týkající studentů na praxích nalézáme v 391 Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu (Část XIV, hlava 1, díl 1 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání): 9

10 (1) Žáci střední školy, konzervatoře a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky nebo studenti vyšší odborné školy odpovídají právnické osobě vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení nebo právnické nebo fyzické osobě, na jejíchž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování, za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. Pokud ke škodě došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídají žáci nebo studenti za škodu právnické osobě vykonávající činnost tohoto školského zařízení. Studenti vysokých škol odpovídají vysoké škole za škodu, kterou jí způsobili při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly. (2) Za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. (3) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá žákům středních škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a studentům vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. Vykonává-li činnost školy nebo školského zařízení organizační složka státu nebo její součást, odpovídá za škodu jménem státu tato organizační složka státu. (4) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly. (5) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení odpovídá fyzické osobě s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a fyzickým osobám v preventivně výchovné péči za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při uskutečňování této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. Podmínek, za jakých probíhá praxe studentů, se dotýkají i další právní normy a dokumenty. 10

11 2.4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vymezuje pojmy osobní a citlivé údaje, stanovuje pravidla, zásady a povinnosti, jak s nimi nakládat. Studenti jsou v rámci teoretické výuky ve škole a zejména v předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi poučeni již před nástupem na praxi o povinnosti chránit důvěrná data klientů a organizace a na pracovišti písemně stvrzují svůj závazek mlčenlivosti Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Standardy kvality sociálních služeb Praktická výuka studentů je velmi důležitá pro jejich profesní růst, vždy je však jistou zátěží pro pracovníky, kteří se studentům na praxi věnují. Za jistých okolností by mohla přítomnost studenta do jisté míry ovlivňovat činnost pracovníka a tedy celé organizace v neprospěch klienta. Je proto nutné, aby škola, student a pracoviště společně stanovili podmínky, za jakých bude konkrétní praxe probíhat, aby se případný negativní vliv na činnost pracoviště zcela eliminoval. Žádoucí je vytvořit takové podmínky, aby se praktická výuka studentů stala významným prostředkem pro profesní růst pracovníků a přispívala ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Vědomí povinnosti dodržovat mlčenlivost a osvojení zásad při práci s důvěrnými daty klientů patří k profesní zralosti a kompetenci sociálního pracovníka, což jsou cíle, jichž mají studenti během svého studia dosáhnout. Bezvýhradné dodržování zásad mlčenlivosti je již během studia formuje a vede k osobní zodpovědnosti. Poučení a závazek pro studenty je zmíněn výše. Informováním klientů o možné přítomnosti studentů na praxi je uživatel služby pracoviště přizván ke stanovení pravidel jejího poskytování Etický kodex sociálních pracovníků ČR V tomto dokumentu jsou zakotveny hodnoty, které je nutno ctít a jsou stanovena pravidla, jimiž se sociální pracovník musí řídit. Studenti se s těmito hodnotami a zásadami seznamují v teoretické přípravě na své povolání a jsou pro ně závazné i v době studia, zejména při praxích v přímém kontaktu s pracovníky a klienty na pracovištích. 11

12 3. Vzdělávací standardy ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci) ASVSP je dobrovolné sdružení vyšších odborných a vysokých škol, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci, významným prostředkem k jeho realizaci je dokument Minimální standardy vzdělávání v sociální práci, který je také pro členy ASVSP závazný. VOŠ Jabok jako řádný člen ASVSP naplňuje předepsané podmínky pro vzdělávání studentů v rámci studijního programu Sociální pedagogika a teologie a také v bakalářském studijním programu Pastorační a sociální práce, realizovaném pro ETF UK. V případě praktické výuky se jedná především o následující požadavky: 3.1. Praxe v terénu Podstatnou součástí studia sociální práce je odborná praxe v terénu a vzdělávání v této disciplíně by mělo být organizováno podle následujících zásad: Cílem praxí studentů sociální práce je: - zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které existují nebo jsou uplatňovány v existujících organizacích sociálních služeb, a podnítit snahu studentů o reflexi této zkušenosti - umožnit studentům, aby si prakticky vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem - umožnit studentům, aby mohli v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální práci s jejich praktickou realizací - stimulovat proces identifikace studentů se sociální prací jako profesí Dosáhnout uvedené cíle v minimální kvalitě potřebné pro dobrý výkon absolventů studia sociální práce je možné, pokud škola, učitelé odpovědní za organizaci praxí a učitelé teorie a metod sociální práce zajistí: - aby reflexe zkušeností z praxe byla orientována poznatky, metodami a etickými standardy sociální práce - aby reflexe zkušeností z praxe byla součástí výuky teorie a metod sociální práce - aby reflexe zkušeností z praxe byla organizována v rámci k tomu určeného semináře - aby bylo praxi věnováno nejméně 25% (optimálně 30%) rozsahu výuky, kterou student absolvuje během celé doby tříletého studia, to znamená, že u studentů dvouoborového studia se podíl praxe počítá z doby výuky na obou oborech - aby učitelé teorií a metod sociální práce měli osobní praktickou zkušenost s výkonem sociální práce 12

13 3.2. Supervize odborné praxe Supervizi odborné praxe vnímáme jako podporu profesního růstu studenta. V rámci tohoto předmětu student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí profese sociální práce a jako prostředku systematického rozvoje vlastní odborné kompetence. Tento standard se zaměřuje na supervizi odborné praxe poskytovanou studentům ve škole. Supervize odborné praxe studentů probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného supervizora. Lze nabízet též individuální formu supervize. Cíl předmětu: Reflexe odborné praxe v rámci supervize vede studenta k získávání těchto základních dovedností a znalostí: Student dovede - spolupracovat při vytváření supervizního kontraktu, - nalézat situace (zakázky), s kterými přichází do supervize, - pracovat na formulaci zakázky pod vedením supervizora, - pracovat pod vedením supervizora na splnění zakázky, - být otevřený vůči zpětné vazbě, rozpoznat užitečnost zpětné vazby pro svou práci, - využívat reflexi a získanou zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v praxi sociální práce, - aktivně spolupracovat v supervizní skupině, - poskytovat zpětnou vazbu supervizorovi a supervizní skupině, - využívat supervizi při řešení složitých případů klientů, - využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži, - identifikovat svá silná a slabá místa, provádět sebereflexi, - průběžně vyhodnocovat splnění cílů supervize. Student - umí definovat, co je supervize, - zná cíle, funkce, metody a formy supervize, - zná etické principy supervize, - má základní znalosti o možnostech, struktuře a obsahu supervizního kontraktu, - zná možnosti, hranice, přínosy a rizika supervize, - chápe supervizi jako součást profese sociální práce, - zná možnosti dalšího vzdělávání v supervizi. Tyto dovednosti a znalosti vedou studenta k získávání těchto postojů: Student - je odpovědný vůči sobě, klientům, profesi, - přijímá etické principy sociální práce, rozumí jim a uplatňuje je v praxi, - přijímá supervizi jako prostředek vlastního odborného růstu. 13

14 4. Kritéria kvalitní praxe na VOŠ Jabok Pro kvalitní praxi považujeme za podstatné naplnění následujících kritérií: 1) Škola i pracoviště mají vytvořen Rámcový plán praxí 2) S pracovištěm je uzavřena Smlouva (č. ) o zajištění odborné praxe 3) Ve škole i ve Středisku odborné praxe působí Koordinátoři praxí (kap. 4.3.) 4) Ve Středisku odborné praxe je ustanoven Lektor praxe 5) Škola zajišťuje Dostupnost informací pro studenty 6) Škola stanovuje pravidla, která umožňují Volbu praxe 7) Studenti, škola a pracoviště vytvářejí Individuální plán praxe 8) Škola a pracoviště definují kritéria a způsob Hodnocení praxe 9) Studenti vypracovávají Zprávu z praxe 10) Škola zajišťuje Supervizi studentských praxí 11) Studenti vytvářejí vlastní Portfolio 12) Škola zajišťuje podmínky pro Vzdělávání a supervizi pro učitele, vedoucí a supervizory praxí 13) Pracovišti, které naplní kritéria dobré praxe, uděluje škola titul Středisko odborné praxe VOŠ Jabok 4.1. Rámcový plán praxí V tomto dokumentu jsou definovány pojetí, cíle a formy praxí na VOŠ Jabok. Odborná praxe je nedílnou součástí studia, navazuje na teoretickou výuku a podílí se významně na profilu absolventa. V souladu se vzdělávacími standardy pro sociální práci tvoří 30% celkového rozsahu výuky. Cílem praxe je, aby studenti v průběhu studia: 1. Získali informace a seznámili se s širokým spektrem sociálních a výchovných problémů, možností a metod jejich řešení, a zainteresovaných institucí a zařízení. 2. Konfrontovali teoretické poznatky s životní realitou. 3. Získali zkušenosti s prací s klienty i spolupracovníky a ověřili si své schopnosti a dovednosti pro působení v různých oblastech sociálně pedagogických a sociálních služeb a zařízení. 4. Mohli se rozhodnout pro jistý stupeň specializace, individuální zaměření na problematiku, ve které by chtěli působit. 5. Zjistili, že v některé oblasti nechtějí nebo nemohou pracovat. 14

15 Rámcový plán praxí aplikovaný školou Praxe je v souladu se studijním plánem rozdělena do všech tří ročníků v návaznosti na postup výuky a vytváření profilu absolventa. V průběhu studia absolvují studenti následující formy praxe: - Odbornou praxi informativní - Odbornou praxi blokovou specializační - Odbornou praxi prázdninovou - Odbornou praxi průběžnou - Odbornou praxi k absolutoriu Odborná praxe informativní Probíhá v 1. a 2. ročníku v týdenních blocích na pracovištích určených školou na základě rámcových smluv mezi školou a příslušnými institucemi. (Viz Příloha č. 2). Zařazení: 1. a 2. ročník Označení předmětu: X1101 Odborná praxe informativní I. (v zimním období 1. ročníku) X1102 Odborná praxe informativní II. (v letním období 1. ročníku) X2101 Odborná praxe informativní III. (v zimním období 2. ročníku) X2102 Odborná praxe informativní IV. (v letním období 2. ročníku) 1. ročník Cíl: Získat přehled a informace o vybraných institucích a zařízeních v resortu školství a o jejich zaměření, cílech, způsobech a metodách práce. Časový rozsah: 4 týdenní bloky 4 x minimálně 30 hodin Zaměření: Zařízení pro předškolní a školní výchovu dětí se speciálními potřebami a školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy: 1. Mateřské školy pro děti se speciálními potřebami, církevní nebo alternativní 2. Základní nebo střední školy stejného zaměření 3. Dětské domovy 4. Diagnostické a výchovné ústavy, dětské domovy se školou Návaznost na předměty: Pedagogika Speciální pedagogika Psychologie Organizace, metoda práce a výstup: Studenti si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy. 15

16 Každý student absolvuje praxi ve všech uvedených typech zařízení. - Individuální plán praxe zpracuje student před každou z praxí, konzultuje jej s Učitelem seminární skupiny předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi(dále jen Učitel seminární skupiny MSSP) a Lektorem praxe na pracovišti (dále jen Lektorem praxe). Z každé praxe student vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS (viz Příloha č. 6), v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení. Zprávu založí do svého Portfolia. 2. ročník Cíl: Získat přehled a informace o síti sociálních služeb, zařízeních, programech a metodách sociální a pastorační práce zaměřených na pomoc lidem v obtížných nebo krizových životních situacích. Vytvářet odbornou způsobilost, motivovat k hledání a nalézání profesní identity a podporovat žádoucí postoje. Časový rozsah: 6 týdenních bloků 6 x minimálně 30 hodin Zaměření: - Na problémy lidí, kteří se ocitli v obtížných nebo krizových životních situacích. - Na zařízení poskytující sociální služby následujícím cílovým skupinám uživatelů: 1. Rodiny s vícečetnými problémy, děti ohrožené dlouhodobě nepříznivou sociální situací v rodině, zanedbávané, týrané, zneužívané 2. Děti a mládež s výchovnými problémy, dětští a mladiství delikventi 3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením (pachatelé trestné činnosti, osoby bez přístřeší, propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních nebo léčebných zařízení) 4. Lidé s tělesným, smyslovým, mentálním, zdravotním handicapem 5. Senioři Návaznost na předměty: Poradenství v sociální práci Základy práva Rizikové skupiny Sociální politika Teorie a metody sociální práce Metody sociálních výzkumů Organizace, metoda práce a výstup: Studenti si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy tak, aby se seznámili se službami pro uvedené cílové skupiny. Jednu z praxí musí absolvovat v rámci státní správy. Jedna z praxí musí splňovat kriteria pro pastorační praxi. Individuální plán praxe zpracuje student před každou z praxí, konzultuje jej s Učitelem seminární skupiny MSSP a Lektorem praxe. 16

17 Z každé odborné praxe informativní student vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2 4 NS (viz Příloha č. 6), v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení. Zprávu založí do svého Portfolia. Na základě jedné z praxí student vypracuje Ročníkovou práci (viz Příloha č. 7) podle instrukcí zveřejněných v Průvodci studenta. Praxe probíhají v širokém spektru zařízení. Mezi ně patří např. sociální (humanitní) odbory městských úřadů - oddělení péče o rodinu a děti (sociálně-právní ochrany dětí), oddělení sociální prevence, centra krizové intervence, protialkoholní a protidrogová centra a léčebny, svépomocné organizace a instituce zdravotně postižených, instituce pečující o lidi bez domova, věznice, pracoviště zřizovaná církevními institucemi (Charita, Diakonie), pastorační střediska, farnosti, v neposlední řadě také nemocnice a věznice, v nichž působí sociální, spirituální a pastorační pracovníci. Odborná praxe průběžná Označení předmětu: X212 Odborná praxe průběžná. Cíl: Získat a prohloubit odbornou způsobilost praktické zkušenosti v návaznosti na informativní praxe v individuálně zvolené oblasti, např. volnočasových nebo vzdělávacích aktivit, sociálních služeb. Zařazení: 2. ročník Časový rozsah: minimálně 40 hodin 2-3 hodiny týdně ve volném čase minimálně po dobu jednoho studijního období (semestru) Zaměření: Pravidelná výchovná, sociální nebo pastorační činnost. Např. osobní asistence, projekty LATA, 5P, vedení skautského oddílu nebo jiné skupiny dětí a mládeže, výuka náboženství aj. Organizace, metoda práce a výstup: Volbu místa pro absolvování Odborné praxe průběžné je třeba předem konzultovat s příslušným Učitelem seminární skupiny MSSP. O absolvování Odborné praxe průběžné předloží student potvrzení pořádající instituce, ve kterém bude uveden rozsah praxe (počet týdnů, dnů, příp. hodin) a charakteristika vykonávané činnosti. Individuální plán praxe zpracuje student před nástupem na praxi, konzultuje jej s příslušným Učitelem seminární skupiny MSSP a Lektorem praxe. Z odborné praxe průběžné student vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS (viz Příloha č. 6), v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení. 17

18 Na základě předloženého potvrzení o absolvování praxe a přijaté a schválené Zprávy z praxe uděluje zápočet příslušný Učitel seminární skupiny MSSP. Potvrzení i Zpráva z praxe se zakládají do Portfolia. Odborná praxe prázdninová Označení předmětu: X211 Odborná praxe prázdninová I. (zimní období 2. ročníku) X311 Odborná praxe prázdninová II. (zimní období 3. ročníku) Cíl: Získat zkušenosti s organizováním a zajištěním výchovně rekreačních aktivit, prohloubit praktické zkušenosti v oblasti sociálních služeb v ČR i v zahraničí. Zařazení: Letní měsíce mezi 1. a 2. ročníkem a 2. a 3. ročníkem Časový rozsah: celkem 2x2 týdny (minimálně 120 hodin) lze spojit v jednu čtyřtýdenní praxi (především zahraniční) Zaměření: Zejména letní tábory nebo jiné srovnatelné aktivity podle vlastní volby. Organizace, metoda práce a výstup: Volbu místa pro absolvování Odborné praxe prázdninové je nutno předem konzultovat s příslušným učitelem seminární skupiny Odbornou praxi prázdninovou mezi 1. a 2. a mezi 2. a 3. ročníkem je možno spojit v jednu čtyřtýdenní praxi v rámci jednoho pobytu v zahraničí. Individuální plán praxe zpracuje student před nástupem na praxi, konzultuje jej s příslušným Učitelem studijní skupiny MSSP a Lektorem praxe. Z Odborné praxe prázdninové student vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS (viz Příloha č. 6), v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení. Na základě předloženého potvrzení o absolvování praxe a přijaté a schválené Zprávy z praxe uděluje zápočet příslušný Učitel seminární skupiny MSSP, případně Učitel supervizní skupiny. Potvrzení i Zpráva z praxe se zakládají do Portfolia. Odborná praxe bloková specializační Označení předmětu: X309 Odborná praxe bloková specializační Cíl: Prohloubit znalosti a dovednosti v individuálně zvolené oblasti v rámci sociálních a pastoračních služeb nebo školských zařízení. Zařazení: 3. ročník 18

19 Časový rozsah: 4 týdny v zimním období 3. ročníku minimálně 120 hodin termín stanovený školou (měsíc listopad) Zaměření: Dle vlastních studijních zájmů a profesního zaměření. Organizace, metoda práce a výstup: Místo Odborné praxe blokové specializační si studenti volí a zajišťují sami podle vlastního studijního zájmu. Místo jejího konání schvaluje Koordinátor praxe ve škole. Nejpozději 4 týdny před začátkem Odborné praxe blokové specializační vloží studenti do odevzdávárny příslušného předmětu v IS řádně vyplněný formulář žádosti o smlouvu na praxi. Individuální plán praxe zpracuje student před praxí, konzultuje jej s příslušným Učitelem supervizní skupiny předmětu Supervize odborné praxe specializační (dále jen Učitelem supervizní skupiny) a Lektorem praxe. Na základě Odborné praxe blokové specializační si studenti připraví téma k případové supervizi pro předmět Supervize odborné praxe specializační a zpracovávají Případovou studii pro předmět Mezioborový přístup k sociální práci v rozsahu minimálně 2 NS. Předložení potvrzení o absolvování praxe je podmínkou pro udělení zápočtu. Všechny zmiňované výstupy se zakládají do Portfolia. Na Odbornou praxi blokovou specializační navazuje povinný předmět Supervize odborné praxe specializační. Do tohoto předmětu si studenti přinesou téma pro individuální supervizi případovou. Odborná praxe k absolutoriu Označení předmětu: X310 Odborná praxe k absolutoriu Cíl: Získat nebo doplnit údaje, informace a poznatky potřebné ke zpracování absolventské práce pomocí kontaktu s pracovištěm (výzkumy, ankety, ověření údajů, atd.). Zařazení: 3. ročník Časový rozsah: 2 týdny (minimálně 60 hodin) v LS 3. ročníku Zaměření: Dle vlastních studijních zájmů a profesního zaměření. Organizace, metoda práce a výstup: Kontrolu průběhu Praxe k absolutoriu provádí a zápočet uděluje vedoucí absolventské práce. 19

20 Aplikace rámcového plánu praxí v zařízení poskytujícím praxi. Rámcový plán praxí pro studenty VOŠ Jabok vytváří také pracoviště. Podle vlastních podmínek a možností zpracuje náplň jednotlivých forem praxí. (Viz Příloha č. 11) Pracoviště si přitom volí pouze ty formy praxí, pro jejichž realizaci může vytvořit vhodné podmínky Smlouva o zajištění praxí Odborné praxe pro studenty VOŠ Jabok se realizují na základě smluv mezi školou a příslušnými institucemi. Smlouvy se uzavírají po dohodě o podmínkách realizace praxí. Podmínky realizace praxí (formy, termíny, počty studentů, ) dojednávají a smlouvy o zajištění praxí zpracovávají příslušní koordinátoři. (viz Příloha č. 2) Pokud si student po dohodě s příslušným Koordinátorem praxí ve škole zvolí pracoviště, s kterým nemá škola uzavřenou smlouvu, je povinen zaslat příslušnému Koordinátorovi praxí ve škole v dostatečném předstihu řádně vyplněný formulář Žádosti o smlouvu na praxi. (viz Příloha č. 4) V žádném případě student smlouvu nevypracovává sám. Pokud má pracoviště vlastní formulář pro uzavírání smluv, škola tuto skutečnost respektuje Koordinátoři praxí VOŠ Jabok a Střediska odborné praxe mají ustanovenu funkci (pracovní pozici) Koordinátor praxí. Koordinátoři praxí společně zajišťují podmínky pro realizaci praxí. Na VOŠ Jabok je vytvořena Katedra odborných praxí. V rámci této katedry působí: Koordinátor praxe na VOŠ Jabok Koordinátor praxe v ČR studentů 1. ročníku PS VOŠ Jabok a ETF UK Koordinátor praxe v ČR studentů 2. ročníku PS VOŠ Jabok a ETF UK Koordinátor praxe v ČR studentů 3. ročníku PS VOŠ Jabok a ETF UK Koordinátor praxe pro studenty KS VOŠ Jabok a ETF UK Koordinátor zahraniční praxe (dále jen Koordinátor praxe ve škole) Katedra odborných praxí na VOŠ Jabok vyjednává termíny, formy, počty studentů a podmínky realizace praxí připravuje smlouvy o zajištění praxí zajišťuje uzavření smluv zajišťuje nabídku praxí pro studenty zajišťuje informace o průběhu a podmínkách realizace praxí na jednotlivých pracovištích pro studenty zajišťuje zápis studentů na smluvně zajištěná pracoviště a termíny praxí 20

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Mgr. Gabriela Poláková, 2012 Obsah PŘEDMLUVA... 3 ÚVOD... 4 Odborné praktické vzdělávání v oboru sociální činnost... 5 1. Organizace vzdělávání oboru

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01, Domažlice, Erbenova 184 75-32-N /.. a sociální pedagogika Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Obor vzdělání 75-32-N/..

Více

Průvodce odbornou praxí studentů VSSP

Průvodce odbornou praxí studentů VSSP SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY Průvodce odbornou praxí studentů VSSP Kombinované studium Jana Žáčková Vznik tohoto materiálu byl

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Wilsonova 405, 392 01 Soběslav Školní vzdělávací program Pečovatelské služby Obor vzdělání: 75-41-E/01 Pečovatelské služby Školní vzdělávací

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II. OBSAH METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY II.1.1 PODMÍNKY REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II.1.2

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Závěrečná verze č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Praha 200 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-41-M/01 Sociální činnost

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-41-M/01 Sociální činnost Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-41-M/01 Sociální činnost Obsah ŠVP SOCIÁLNÍ ČINNOST - AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24)

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24) ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní ochrany na úrovni pověřených obecních úřadů Standard kvality č. 2 -

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 Sociální činnost se zaměřením: Sociální péče pečovatelská činnost 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa:

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č.j. 9 325/2009-23 Školní

Více

Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory

Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Na tvorbě příručky spolupracovali: Alice Gojová, Petra Hortvíková, Klára Janoušková,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více