Manuál dobré praxe 1. díl Příručka studenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál dobré praxe 1. díl Příručka studenta"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Manuál dobré praxe 1. díl Příručka studenta Pro studijní program VOŠ JABOK - Sociální pedagogika a teologie a bakalářský studijní program ETF UK Pastorační a sociální práce

2 2

3 Tento dokument byl aktualizován v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA A EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 3

4 Obsah 1. PŘEDMLUVA PRAXE STUDENTŮ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA ZÁKON Č. 561/ 2004 SB., METODICKÝ POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZÁKON Č. 262/2006 SB., ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKON Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR VZDĚLÁVACÍ STANDARDY ASVSP PRAXE V TERÉNU SUPERVIZE ODBORNÉ PRAXE KRITÉRIA KVALITNÍ PRAXE NA VOŠ JABOK RÁMCOVÝ PLÁN PRAXÍ Rámcový plán praxí aplikovaný školou Odborná praxe informativní Odborná praxe průběžná Odborná praxe prázdninová Odborná praxe bloková specializační Odborná praxe k absolutoriu Aplikace rámcového plánu praxí v zařízení poskytujícím praxi SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRAXÍ KOORDINÁTOŘI PRAXÍ Katedra odborných praxí na VOŠ Jabok Koordinátor praxe na pracovišti LEKTOR PRAXE INFORMACE PRO STUDENTY VOLBA PRAXE INDIVIDUÁLNÍ PLÁN PRAXE ZPRÁVA Z PRAXE HODNOCENÍ PRAXE SUPERVIZE STUDENTSKÝCH PRAXÍ PORTFOLIO VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZE STŘEDISKO ODBORNÉ PRAXE VOŠ JABOK METODIKA VEDENÍ PRAXÍ KOMBINOVANÉ STUDIUM ZAHRANIČNÍ PRAXE PROPLÁCENÍ NÁKLADŮ NA ODBORNOU PRAXI FREKVENTOVANÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PRAXÍ VOŠ JABOK Odborná praxe informativní Odborná praxe prázdninová Odborná praxe bloková specializační

5 9.2. ÚŘAD MČ PRAHA 12, OSPOD SOCIÁLNÍ SLUŽBY MČ PRAHA SASM PRAHA KOBYLISY ZŠ SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA A VILLA VALLILA STŘEDISKA ODBORNÉ PRAXE VOŠ JABOK PŘÍLOHY: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRAXÍ NA VOŠ JABOK Příloha č. 1: Kontakty na koordinátory praxí na VOŠ JABOK DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ ŠKOLOU Příloha č. 2: Smlouva č. o zajištění odborné praxe Příloha č. 3: Průvodní dopis, DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ STUDENTY Příloha č. 4: Žádost o smlouvu na praxi Příloha č. 5: Individuální plán praxe Příloha č. 6: Zpráva z praxe Příloha č. 7: Ročníková práce Příloha č. 8: Supervizní kontrakt Příloha č. 9: Záznam ze supervize případové Příloha č. 10: Žádost o proplacení nákladů na odbornou praxi DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRACOVIŠTĚM Příloha č. 11: Rámcový plán praxí zpracovaný pracovištěm Příloha č. 12: Náplň praxe Příloha č. 13: Poučení studentů o bezpečnosti práce Příloha č. 14: Hodnocení studenta Příloha č. 15: Karta pracoviště ZÁVĚR

6 1. Předmluva Praxe studentů tvoří na VOŠ Jabok důležitou součást výuky již od vzniku školy v roce Od té doby mohli studenti absolvovat praxe na téměř dvou stovkách pracovišť školských i sociálních, na jejichž základě vzniklo mnoho, nejen profesionálních, ale i osobních vztahů mezi studenty, učiteli a zaměstnanci jednotlivých pracovišť. V posledních letech není neobvyklé, že naši absolventi přijímají na praxi svoje mladší kolegy ze školy. V roce 2006 až 2008 škola realizovala projekt "Zkvalitnění a individualizace odborného vzdělávání na VOŠ Jabok" financovaný Evropským sociálním fondem, rozpočtem České republiky a Magistrátem hlavního města Prahy. Jeho velká část byla zaměřena na zkvalitnění praxí studentů. Se zástupci partnerských institucí, ve kterých studenti realizují své praxe již několik let, jsme diskutovali o svých zkušenostech a promýšleli nové postupy. Cílem bylo vytvořit jednotná pravidla praktické výuky. Výsledkem společné práce je i tento Manuál dobré praxe, který má sloužit všem zúčastněným - kolegům z pracovišť, studentům, i učitelům praxe. Partneři projektu: 1. Základní škola speciální, Rooseveltova 8/169, Praha 6, PSČ Úřad MČ Praha 12 - OSVZ, Čechtická 758, Praha 4 Kamýk, PSČ Proxima Sociale o. s., pracoviště Komunitní centrum Krok, Rakovského 3138, PRAHA 12, PSČ OPC Jižní město, pracoviště OP a AU pro matky s dětmi, Donovalská 1862, PRAHA 11, PSČ Sociální služby MČ Praha 12, Olbramovická 703, Praha 4, PSČ SaSM, o. p. s., Kobyliské nám. 640/11, Praha 8 - Kobylisy, PSČ Kolektiv autorů 6

7 2. Praxe studentů a související legislativa 2.1. Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Podmínky pro realizaci praxí studentů vyšších odborných škol upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v ustanovení 96, Odst. 2) a 3). 2) Vyšší odborné vzdělávání obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole nebo formou odborné praxe na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a které mají se školou uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách jejího konání. 3) Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost o ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Povinnosti škol a školských zařízení, které musí být splněny, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví studentů, jsou stanoveny v 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních. Zde je v Odst. 2) vymezen rozsah zodpovědnosti: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k bezpečnosti a ochraně zdraví. Ustanovení Odst. 3) upravuje povinnost evidovat úrazy dětí, žáků a studentů, zaslat záznam o vzniklém úrazu stanoveným orgánům a odkazuje na vyhlášku č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Z ustanovení 30 vyplývá, že podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů jsou definovány ve školním a vnitřním řádu. Tyto dokumenty vydává ředitel, jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole, zaměstnanci, žáci a studenti jsou s nimi prokazatelným způsobem seznámeni. 7

8 2.2. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních stanoví Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Články 12 a 21 metodického pokynu se týkají praktického vyučování a úrazů žáků. V Odst. 2) čl. 12 Praktické vyučování a praktická příprava jsou stanoveny podmínky pro realizaci praktických aktivit mimo prostory školy. (2) Pokud se praktické vyučování a praktická příprava uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, musí být ve smlouvě, kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá, obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků, ochranných nápojů, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo fyzická osoba je povinna zajistit žákům bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve stejném rozsahu, jako tomu je u vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, fyzickému a rozumovému rozvoji. Článek 21 Úrazy žáků definuje okolnosti, za kterých dochází k úrazům žáků a vyjmenovává situace, při kterých k nim nedochází. (1) Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. (2) Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu. 8

9 2.3. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce Zákoník práce stanovuje práva a povinnosti pro zaměstnavatele a zaměstnance obecně. Práva a povinnosti studentů na praxích přímo nedefinuje, ale z povinností zaměstnavatele zakotvených v části V, hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci vyplývá, že pro studenty musí být práva a povinnosti dohodnuty přímo na pracovišti. V ustanovení 101 je uvedeno: 1. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). 2. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 3. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 4. Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen a. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, b. dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů. 5. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 6. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Pokud však jde o odpovědnost za škodu, tak ustanovení přímo se týkající studentů na praxích nalézáme v 391 Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu (Část XIV, hlava 1, díl 1 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání): 9

10 (1) Žáci střední školy, konzervatoře a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky nebo studenti vyšší odborné školy odpovídají právnické osobě vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení nebo právnické nebo fyzické osobě, na jejíchž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování, za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. Pokud ke škodě došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídají žáci nebo studenti za škodu právnické osobě vykonávající činnost tohoto školského zařízení. Studenti vysokých škol odpovídají vysoké škole za škodu, kterou jí způsobili při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly. (2) Za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. (3) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá žákům středních škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a studentům vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. Vykonává-li činnost školy nebo školského zařízení organizační složka státu nebo její součást, odpovídá za škodu jménem státu tato organizační složka státu. (4) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly. (5) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení odpovídá fyzické osobě s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a fyzickým osobám v preventivně výchovné péči za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při uskutečňování této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. Podmínek, za jakých probíhá praxe studentů, se dotýkají i další právní normy a dokumenty. 10

11 2.4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vymezuje pojmy osobní a citlivé údaje, stanovuje pravidla, zásady a povinnosti, jak s nimi nakládat. Studenti jsou v rámci teoretické výuky ve škole a zejména v předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi poučeni již před nástupem na praxi o povinnosti chránit důvěrná data klientů a organizace a na pracovišti písemně stvrzují svůj závazek mlčenlivosti Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Standardy kvality sociálních služeb Praktická výuka studentů je velmi důležitá pro jejich profesní růst, vždy je však jistou zátěží pro pracovníky, kteří se studentům na praxi věnují. Za jistých okolností by mohla přítomnost studenta do jisté míry ovlivňovat činnost pracovníka a tedy celé organizace v neprospěch klienta. Je proto nutné, aby škola, student a pracoviště společně stanovili podmínky, za jakých bude konkrétní praxe probíhat, aby se případný negativní vliv na činnost pracoviště zcela eliminoval. Žádoucí je vytvořit takové podmínky, aby se praktická výuka studentů stala významným prostředkem pro profesní růst pracovníků a přispívala ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Vědomí povinnosti dodržovat mlčenlivost a osvojení zásad při práci s důvěrnými daty klientů patří k profesní zralosti a kompetenci sociálního pracovníka, což jsou cíle, jichž mají studenti během svého studia dosáhnout. Bezvýhradné dodržování zásad mlčenlivosti je již během studia formuje a vede k osobní zodpovědnosti. Poučení a závazek pro studenty je zmíněn výše. Informováním klientů o možné přítomnosti studentů na praxi je uživatel služby pracoviště přizván ke stanovení pravidel jejího poskytování Etický kodex sociálních pracovníků ČR V tomto dokumentu jsou zakotveny hodnoty, které je nutno ctít a jsou stanovena pravidla, jimiž se sociální pracovník musí řídit. Studenti se s těmito hodnotami a zásadami seznamují v teoretické přípravě na své povolání a jsou pro ně závazné i v době studia, zejména při praxích v přímém kontaktu s pracovníky a klienty na pracovištích. 11

12 3. Vzdělávací standardy ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci) ASVSP je dobrovolné sdružení vyšších odborných a vysokých škol, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci, významným prostředkem k jeho realizaci je dokument Minimální standardy vzdělávání v sociální práci, který je také pro členy ASVSP závazný. VOŠ Jabok jako řádný člen ASVSP naplňuje předepsané podmínky pro vzdělávání studentů v rámci studijního programu Sociální pedagogika a teologie a také v bakalářském studijním programu Pastorační a sociální práce, realizovaném pro ETF UK. V případě praktické výuky se jedná především o následující požadavky: 3.1. Praxe v terénu Podstatnou součástí studia sociální práce je odborná praxe v terénu a vzdělávání v této disciplíně by mělo být organizováno podle následujících zásad: Cílem praxí studentů sociální práce je: - zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které existují nebo jsou uplatňovány v existujících organizacích sociálních služeb, a podnítit snahu studentů o reflexi této zkušenosti - umožnit studentům, aby si prakticky vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem - umožnit studentům, aby mohli v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální práci s jejich praktickou realizací - stimulovat proces identifikace studentů se sociální prací jako profesí Dosáhnout uvedené cíle v minimální kvalitě potřebné pro dobrý výkon absolventů studia sociální práce je možné, pokud škola, učitelé odpovědní za organizaci praxí a učitelé teorie a metod sociální práce zajistí: - aby reflexe zkušeností z praxe byla orientována poznatky, metodami a etickými standardy sociální práce - aby reflexe zkušeností z praxe byla součástí výuky teorie a metod sociální práce - aby reflexe zkušeností z praxe byla organizována v rámci k tomu určeného semináře - aby bylo praxi věnováno nejméně 25% (optimálně 30%) rozsahu výuky, kterou student absolvuje během celé doby tříletého studia, to znamená, že u studentů dvouoborového studia se podíl praxe počítá z doby výuky na obou oborech - aby učitelé teorií a metod sociální práce měli osobní praktickou zkušenost s výkonem sociální práce 12

13 3.2. Supervize odborné praxe Supervizi odborné praxe vnímáme jako podporu profesního růstu studenta. V rámci tohoto předmětu student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí profese sociální práce a jako prostředku systematického rozvoje vlastní odborné kompetence. Tento standard se zaměřuje na supervizi odborné praxe poskytovanou studentům ve škole. Supervize odborné praxe studentů probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného supervizora. Lze nabízet též individuální formu supervize. Cíl předmětu: Reflexe odborné praxe v rámci supervize vede studenta k získávání těchto základních dovedností a znalostí: Student dovede - spolupracovat při vytváření supervizního kontraktu, - nalézat situace (zakázky), s kterými přichází do supervize, - pracovat na formulaci zakázky pod vedením supervizora, - pracovat pod vedením supervizora na splnění zakázky, - být otevřený vůči zpětné vazbě, rozpoznat užitečnost zpětné vazby pro svou práci, - využívat reflexi a získanou zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v praxi sociální práce, - aktivně spolupracovat v supervizní skupině, - poskytovat zpětnou vazbu supervizorovi a supervizní skupině, - využívat supervizi při řešení složitých případů klientů, - využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži, - identifikovat svá silná a slabá místa, provádět sebereflexi, - průběžně vyhodnocovat splnění cílů supervize. Student - umí definovat, co je supervize, - zná cíle, funkce, metody a formy supervize, - zná etické principy supervize, - má základní znalosti o možnostech, struktuře a obsahu supervizního kontraktu, - zná možnosti, hranice, přínosy a rizika supervize, - chápe supervizi jako součást profese sociální práce, - zná možnosti dalšího vzdělávání v supervizi. Tyto dovednosti a znalosti vedou studenta k získávání těchto postojů: Student - je odpovědný vůči sobě, klientům, profesi, - přijímá etické principy sociální práce, rozumí jim a uplatňuje je v praxi, - přijímá supervizi jako prostředek vlastního odborného růstu. 13

14 4. Kritéria kvalitní praxe na VOŠ Jabok Pro kvalitní praxi považujeme za podstatné naplnění následujících kritérií: 1) Škola i pracoviště mají vytvořen Rámcový plán praxí 2) S pracovištěm je uzavřena Smlouva (č. ) o zajištění odborné praxe 3) Ve škole i ve Středisku odborné praxe působí Koordinátoři praxí (kap. 4.3.) 4) Ve Středisku odborné praxe je ustanoven Lektor praxe 5) Škola zajišťuje Dostupnost informací pro studenty 6) Škola stanovuje pravidla, která umožňují Volbu praxe 7) Studenti, škola a pracoviště vytvářejí Individuální plán praxe 8) Škola a pracoviště definují kritéria a způsob Hodnocení praxe 9) Studenti vypracovávají Zprávu z praxe 10) Škola zajišťuje Supervizi studentských praxí 11) Studenti vytvářejí vlastní Portfolio 12) Škola zajišťuje podmínky pro Vzdělávání a supervizi pro učitele, vedoucí a supervizory praxí 13) Pracovišti, které naplní kritéria dobré praxe, uděluje škola titul Středisko odborné praxe VOŠ Jabok 4.1. Rámcový plán praxí V tomto dokumentu jsou definovány pojetí, cíle a formy praxí na VOŠ Jabok. Odborná praxe je nedílnou součástí studia, navazuje na teoretickou výuku a podílí se významně na profilu absolventa. V souladu se vzdělávacími standardy pro sociální práci tvoří 30% celkového rozsahu výuky. Cílem praxe je, aby studenti v průběhu studia: 1. Získali informace a seznámili se s širokým spektrem sociálních a výchovných problémů, možností a metod jejich řešení, a zainteresovaných institucí a zařízení. 2. Konfrontovali teoretické poznatky s životní realitou. 3. Získali zkušenosti s prací s klienty i spolupracovníky a ověřili si své schopnosti a dovednosti pro působení v různých oblastech sociálně pedagogických a sociálních služeb a zařízení. 4. Mohli se rozhodnout pro jistý stupeň specializace, individuální zaměření na problematiku, ve které by chtěli působit. 5. Zjistili, že v některé oblasti nechtějí nebo nemohou pracovat. 14

15 Rámcový plán praxí aplikovaný školou Praxe je v souladu se studijním plánem rozdělena do všech tří ročníků v návaznosti na postup výuky a vytváření profilu absolventa. V průběhu studia absolvují studenti následující formy praxe: - Odbornou praxi informativní - Odbornou praxi blokovou specializační - Odbornou praxi prázdninovou - Odbornou praxi průběžnou - Odbornou praxi k absolutoriu Odborná praxe informativní Probíhá v 1. a 2. ročníku v týdenních blocích na pracovištích určených školou na základě rámcových smluv mezi školou a příslušnými institucemi. (Viz Příloha č. 2). Zařazení: 1. a 2. ročník Označení předmětu: X1101 Odborná praxe informativní I. (v zimním období 1. ročníku) X1102 Odborná praxe informativní II. (v letním období 1. ročníku) X2101 Odborná praxe informativní III. (v zimním období 2. ročníku) X2102 Odborná praxe informativní IV. (v letním období 2. ročníku) 1. ročník Cíl: Získat přehled a informace o vybraných institucích a zařízeních v resortu školství a o jejich zaměření, cílech, způsobech a metodách práce. Časový rozsah: 4 týdenní bloky 4 x minimálně 30 hodin Zaměření: Zařízení pro předškolní a školní výchovu dětí se speciálními potřebami a školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy: 1. Mateřské školy pro děti se speciálními potřebami, církevní nebo alternativní 2. Základní nebo střední školy stejného zaměření 3. Dětské domovy 4. Diagnostické a výchovné ústavy, dětské domovy se školou Návaznost na předměty: Pedagogika Speciální pedagogika Psychologie Organizace, metoda práce a výstup: Studenti si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy. 15

16 Každý student absolvuje praxi ve všech uvedených typech zařízení. - Individuální plán praxe zpracuje student před každou z praxí, konzultuje jej s Učitelem seminární skupiny předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi(dále jen Učitel seminární skupiny MSSP) a Lektorem praxe na pracovišti (dále jen Lektorem praxe). Z každé praxe student vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS (viz Příloha č. 6), v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení. Zprávu založí do svého Portfolia. 2. ročník Cíl: Získat přehled a informace o síti sociálních služeb, zařízeních, programech a metodách sociální a pastorační práce zaměřených na pomoc lidem v obtížných nebo krizových životních situacích. Vytvářet odbornou způsobilost, motivovat k hledání a nalézání profesní identity a podporovat žádoucí postoje. Časový rozsah: 6 týdenních bloků 6 x minimálně 30 hodin Zaměření: - Na problémy lidí, kteří se ocitli v obtížných nebo krizových životních situacích. - Na zařízení poskytující sociální služby následujícím cílovým skupinám uživatelů: 1. Rodiny s vícečetnými problémy, děti ohrožené dlouhodobě nepříznivou sociální situací v rodině, zanedbávané, týrané, zneužívané 2. Děti a mládež s výchovnými problémy, dětští a mladiství delikventi 3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením (pachatelé trestné činnosti, osoby bez přístřeší, propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních nebo léčebných zařízení) 4. Lidé s tělesným, smyslovým, mentálním, zdravotním handicapem 5. Senioři Návaznost na předměty: Poradenství v sociální práci Základy práva Rizikové skupiny Sociální politika Teorie a metody sociální práce Metody sociálních výzkumů Organizace, metoda práce a výstup: Studenti si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy tak, aby se seznámili se službami pro uvedené cílové skupiny. Jednu z praxí musí absolvovat v rámci státní správy. Jedna z praxí musí splňovat kriteria pro pastorační praxi. Individuální plán praxe zpracuje student před každou z praxí, konzultuje jej s Učitelem seminární skupiny MSSP a Lektorem praxe. 16

17 Z každé odborné praxe informativní student vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2 4 NS (viz Příloha č. 6), v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení. Zprávu založí do svého Portfolia. Na základě jedné z praxí student vypracuje Ročníkovou práci (viz Příloha č. 7) podle instrukcí zveřejněných v Průvodci studenta. Praxe probíhají v širokém spektru zařízení. Mezi ně patří např. sociální (humanitní) odbory městských úřadů - oddělení péče o rodinu a děti (sociálně-právní ochrany dětí), oddělení sociální prevence, centra krizové intervence, protialkoholní a protidrogová centra a léčebny, svépomocné organizace a instituce zdravotně postižených, instituce pečující o lidi bez domova, věznice, pracoviště zřizovaná církevními institucemi (Charita, Diakonie), pastorační střediska, farnosti, v neposlední řadě také nemocnice a věznice, v nichž působí sociální, spirituální a pastorační pracovníci. Odborná praxe průběžná Označení předmětu: X212 Odborná praxe průběžná. Cíl: Získat a prohloubit odbornou způsobilost praktické zkušenosti v návaznosti na informativní praxe v individuálně zvolené oblasti, např. volnočasových nebo vzdělávacích aktivit, sociálních služeb. Zařazení: 2. ročník Časový rozsah: minimálně 40 hodin 2-3 hodiny týdně ve volném čase minimálně po dobu jednoho studijního období (semestru) Zaměření: Pravidelná výchovná, sociální nebo pastorační činnost. Např. osobní asistence, projekty LATA, 5P, vedení skautského oddílu nebo jiné skupiny dětí a mládeže, výuka náboženství aj. Organizace, metoda práce a výstup: Volbu místa pro absolvování Odborné praxe průběžné je třeba předem konzultovat s příslušným Učitelem seminární skupiny MSSP. O absolvování Odborné praxe průběžné předloží student potvrzení pořádající instituce, ve kterém bude uveden rozsah praxe (počet týdnů, dnů, příp. hodin) a charakteristika vykonávané činnosti. Individuální plán praxe zpracuje student před nástupem na praxi, konzultuje jej s příslušným Učitelem seminární skupiny MSSP a Lektorem praxe. Z odborné praxe průběžné student vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS (viz Příloha č. 6), v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení. 17

18 Na základě předloženého potvrzení o absolvování praxe a přijaté a schválené Zprávy z praxe uděluje zápočet příslušný Učitel seminární skupiny MSSP. Potvrzení i Zpráva z praxe se zakládají do Portfolia. Odborná praxe prázdninová Označení předmětu: X211 Odborná praxe prázdninová I. (zimní období 2. ročníku) X311 Odborná praxe prázdninová II. (zimní období 3. ročníku) Cíl: Získat zkušenosti s organizováním a zajištěním výchovně rekreačních aktivit, prohloubit praktické zkušenosti v oblasti sociálních služeb v ČR i v zahraničí. Zařazení: Letní měsíce mezi 1. a 2. ročníkem a 2. a 3. ročníkem Časový rozsah: celkem 2x2 týdny (minimálně 120 hodin) lze spojit v jednu čtyřtýdenní praxi (především zahraniční) Zaměření: Zejména letní tábory nebo jiné srovnatelné aktivity podle vlastní volby. Organizace, metoda práce a výstup: Volbu místa pro absolvování Odborné praxe prázdninové je nutno předem konzultovat s příslušným učitelem seminární skupiny Odbornou praxi prázdninovou mezi 1. a 2. a mezi 2. a 3. ročníkem je možno spojit v jednu čtyřtýdenní praxi v rámci jednoho pobytu v zahraničí. Individuální plán praxe zpracuje student před nástupem na praxi, konzultuje jej s příslušným Učitelem studijní skupiny MSSP a Lektorem praxe. Z Odborné praxe prázdninové student vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS (viz Příloha č. 6), v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení. Na základě předloženého potvrzení o absolvování praxe a přijaté a schválené Zprávy z praxe uděluje zápočet příslušný Učitel seminární skupiny MSSP, případně Učitel supervizní skupiny. Potvrzení i Zpráva z praxe se zakládají do Portfolia. Odborná praxe bloková specializační Označení předmětu: X309 Odborná praxe bloková specializační Cíl: Prohloubit znalosti a dovednosti v individuálně zvolené oblasti v rámci sociálních a pastoračních služeb nebo školských zařízení. Zařazení: 3. ročník 18

19 Časový rozsah: 4 týdny v zimním období 3. ročníku minimálně 120 hodin termín stanovený školou (měsíc listopad) Zaměření: Dle vlastních studijních zájmů a profesního zaměření. Organizace, metoda práce a výstup: Místo Odborné praxe blokové specializační si studenti volí a zajišťují sami podle vlastního studijního zájmu. Místo jejího konání schvaluje Koordinátor praxe ve škole. Nejpozději 4 týdny před začátkem Odborné praxe blokové specializační vloží studenti do odevzdávárny příslušného předmětu v IS řádně vyplněný formulář žádosti o smlouvu na praxi. Individuální plán praxe zpracuje student před praxí, konzultuje jej s příslušným Učitelem supervizní skupiny předmětu Supervize odborné praxe specializační (dále jen Učitelem supervizní skupiny) a Lektorem praxe. Na základě Odborné praxe blokové specializační si studenti připraví téma k případové supervizi pro předmět Supervize odborné praxe specializační a zpracovávají Případovou studii pro předmět Mezioborový přístup k sociální práci v rozsahu minimálně 2 NS. Předložení potvrzení o absolvování praxe je podmínkou pro udělení zápočtu. Všechny zmiňované výstupy se zakládají do Portfolia. Na Odbornou praxi blokovou specializační navazuje povinný předmět Supervize odborné praxe specializační. Do tohoto předmětu si studenti přinesou téma pro individuální supervizi případovou. Odborná praxe k absolutoriu Označení předmětu: X310 Odborná praxe k absolutoriu Cíl: Získat nebo doplnit údaje, informace a poznatky potřebné ke zpracování absolventské práce pomocí kontaktu s pracovištěm (výzkumy, ankety, ověření údajů, atd.). Zařazení: 3. ročník Časový rozsah: 2 týdny (minimálně 60 hodin) v LS 3. ročníku Zaměření: Dle vlastních studijních zájmů a profesního zaměření. Organizace, metoda práce a výstup: Kontrolu průběhu Praxe k absolutoriu provádí a zápočet uděluje vedoucí absolventské práce. 19

20 Aplikace rámcového plánu praxí v zařízení poskytujícím praxi. Rámcový plán praxí pro studenty VOŠ Jabok vytváří také pracoviště. Podle vlastních podmínek a možností zpracuje náplň jednotlivých forem praxí. (Viz Příloha č. 11) Pracoviště si přitom volí pouze ty formy praxí, pro jejichž realizaci může vytvořit vhodné podmínky Smlouva o zajištění praxí Odborné praxe pro studenty VOŠ Jabok se realizují na základě smluv mezi školou a příslušnými institucemi. Smlouvy se uzavírají po dohodě o podmínkách realizace praxí. Podmínky realizace praxí (formy, termíny, počty studentů, ) dojednávají a smlouvy o zajištění praxí zpracovávají příslušní koordinátoři. (viz Příloha č. 2) Pokud si student po dohodě s příslušným Koordinátorem praxí ve škole zvolí pracoviště, s kterým nemá škola uzavřenou smlouvu, je povinen zaslat příslušnému Koordinátorovi praxí ve škole v dostatečném předstihu řádně vyplněný formulář Žádosti o smlouvu na praxi. (viz Příloha č. 4) V žádném případě student smlouvu nevypracovává sám. Pokud má pracoviště vlastní formulář pro uzavírání smluv, škola tuto skutečnost respektuje Koordinátoři praxí VOŠ Jabok a Střediska odborné praxe mají ustanovenu funkci (pracovní pozici) Koordinátor praxí. Koordinátoři praxí společně zajišťují podmínky pro realizaci praxí. Na VOŠ Jabok je vytvořena Katedra odborných praxí. V rámci této katedry působí: Koordinátor praxe na VOŠ Jabok Koordinátor praxe v ČR studentů 1. ročníku PS VOŠ Jabok a ETF UK Koordinátor praxe v ČR studentů 2. ročníku PS VOŠ Jabok a ETF UK Koordinátor praxe v ČR studentů 3. ročníku PS VOŠ Jabok a ETF UK Koordinátor praxe pro studenty KS VOŠ Jabok a ETF UK Koordinátor zahraniční praxe (dále jen Koordinátor praxe ve škole) Katedra odborných praxí na VOŠ Jabok vyjednává termíny, formy, počty studentů a podmínky realizace praxí připravuje smlouvy o zajištění praxí zajišťuje uzavření smluv zajišťuje nabídku praxí pro studenty zajišťuje informace o průběhu a podmínkách realizace praxí na jednotlivých pracovištích pro studenty zajišťuje zápis studentů na smluvně zajištěná pracoviště a termíny praxí 20

Manuál dobré praxe 2. díl Příručka Lektora praxe

Manuál dobré praxe 2. díl Příručka Lektora praxe Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Manuál dobré praxe 2. díl Příručka Lektora praxe Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně MINISTERSTVO $KQLSTVi. MLADEZE A T~LOVYCHOVY pro l!onl!li ncnchgpno$l INVESTICE DO ROZVOJE VZOEIAvÁNi "Partnerství v oblasti stavebnictvi a architektury" (CZ.1.07l2.4.00/17.0064 ) Metodika odborné praxe

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola?

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola? ODBORNÁ PRAXE NA VŠTE KLÍČEM K UPLATNITELNOSTI STUDENTŮ NA TRHU PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ludmila Opekarová INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ

Více