KUNOVJAN. Cyklostezka v Kunovském lese. Městský zpravodaj. CENA 10 Kč 8/2014. ročník 25. napište nám: FOTO: František Chrástek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN. Cyklostezka v Kunovském lese. Městský zpravodaj. CENA 10 Kč 8/2014. ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz. FOTO: František Chrástek"

Transkript

1 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 8/2014 CENA 10 Kč Cyklostezka v Kunovském lese FOTO: František Chrástek Cyklostezka vedená Kunovským lesem k řece Olšavě je významnou spojnicí Uherského Hradiště a Kunovic, sloužící občanům nejen k rekreačním projížďkám a procházkám, ale také k cestě do zaměstnání, zejména v průmyslové zóně v Kunovicích. Před třemi lety proběhla první část rekonstrukce této oblíbené a využívané trasy pro cyklisty a v současnosti je městem Uherské Hradiště realizována její druhá etapa. Rekonstruovaný úsek cyklostezky se nachází mezi nadjezdem silnice I/50 směrem k řece Olšavě a dále podél toku Olšavy po směru proudu Olšavy k ocelovému mostu. Celková délka letos opravovaného úseku je asi metrů, cyklostezka bude mít šířku 3 metry a bude kryta betonovým povrchem. Výškově bude trasa cyklostezky kopírovat stávající terén. Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu opravy zmíněného úseku cyklostezky dosahují výše 7,2 milionů korun (včetně DPH). Projekt je podporován Evropskou unií, celková výše finanční částky poskytnuté podpory je 3,7 mil. Korun. Na financování rekonstrukce cyklostezky se podílí i město Kunovice: Vzhledem k tomu, že cyklostezka leží na katastru Kunovic a je hojně využívána i našimi občany, poskytlo město Kunovice na základě darovací smlouvy z prosince 2013 městu Uherské Hradiště finanční dar ve výši 500 tis. Kč za účelem rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese II. etapa. Je to příklad dobré spolupráce obou měst ku prospěchu jejich občanů, uvedla Ivana Majíčková, starostka města Kunovice. Ing. Blanka Cmajdálková, odbor investic a územního plánování napište nám:

2 Přečtěte si: Nová zeleň na hřbitově str. 4 Oprava sochy Panny Marie Parkování před domy Školní aktuality Dvě výročí Výsledky průzkumu Ocenění žáci str. 6 str. 7 str. 8-9 str. 10 str str Jubileum k připomenutí Příběh legionáře Sportovní aktuality str str str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 29. srpna 2014, uzávěrka redakčních příspěvků 11. srpna Vybráno z usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 17. dubna 2014 zařazení nalezené lávky přes řeku Olšavu situovanou poblíž Cyklocentra u Agropenzionu Sádky zakotvenou na pozemcích p. č. 2681/3 a 2684 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště do majetku města Kunovice Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice a panem Pavlem Blažkem, Kunovice, o zajištění vybudování potřebné nové veřejné infrastruktury řešící zabezpečení potřebného počtu parkovacích stání pro stavbu Stavební úpravy rodinného domu Záchalupčí 1046 bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku p. č. 1026/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Kunovice, včetně souhlasu města s podmínkami uvedenými v čl. III. a se zřízením věcného práva dle čl. IV Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného práva č. UZSVM/BUH/1647/2014-BUHM Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, s.p.o., Na Pankráci 56, Praha 4, správa Zlín, na rozvod veřejného osvětlení a trvalého přístupu za účelem provozování rozvodu veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 3000/4 a 3000/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, s.p.o., Na Pankráci 56, Praha 4, správa Zlín, na rozvod veřejného osvětlení a trvalého přístupu za účelem provozování rozvodu veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 3970/2, 3846/3 a 3964/103 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Smlouvu č.: /002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 2421, 2410/4,3687/75 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: / mezi městem Kunovice a RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci JMP DS, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno pro stavbu SOBS Kunovice ul. Na Záhonech a U Štreky, NTL plynovod a přípojky 9RD, na pozemcích p. č a 3687/75 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Dodatek č. 3 k Plánovací smlouvě č. 3/IXZM/2012 ze dne , Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č.2 ze dne mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice a Ing. Vítězslavem Skopalem, Kunovice, o výstavbě veřejné technické infrastruktury - prodloužení vodovodu a plynovodu řešící posun termínu dokončení SO 11 Prodloužení plynovodu a předání SO 09 Prodloužení vodovodu finanční příspěvek ve výši Kč Uherskohradišťské nemocnici a.s. na zakoupení dvou elektrických polohovacích lůžek Povodňový plán města Kunovice Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz mezi městem Kunovice a Občanským sdružením KUNOVJAN Záchalupčí 952, Kunovice rozpočtové opatření č. 2/2014 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,08 tis. Kč, výdaje ,84 tis. Kč, financování ,76 tis. Kč počet členů Zastupitelstva města Kunovice na 17 členů pro volební období Dohodu o spolupráci na projektech v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika uzavřenou mezi městem Kunovice a městem Stará Turá, SNP 1/2, Stará Turá, za účelem realizace společného projektu Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach úplné znění Zakladatelské listiny společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o., BERE NA VĚDOMÍ: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2014 a rea- strana 2 8/2014

3 lizaci akce Obnova krajinných struktur - lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec - Kunovice k 2. červnu 2014 zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XIX. zasedání zastupitelstva města dne 13. prosince 2013 kunovjan POVĚŘUJE: Radu města Kunovice k zastupování města jako jediného společníka společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o., na valné hromadě Vybráno z usnesení 55. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Smlouvu o dílo mezi městem Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice na straně jedné a společností UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tř. 8, Ostrava, IČ: , na zpracování díla Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice Dodatek č. 43 uzavřený mezi městem Uherské Hradiště, městem Kunovice, městem Staré Město a ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s., kterým se mění a doplňuje smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město ze dne , ve znění 42 dodatků, týkající se úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2014 městem Kunovice ve výši Kč Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu, obsluhy plynové kotelny č. 2013/1 uzavíraný mezi městem Kunovice a firmou REÚSS ENERGETIKA, a. s., 28. října 374, Uherské Hradiště, týkající se ukončení provozu a obsluhy plynové kotelny v Letním areálu k a aktualizace skutečných nákladů na jednotlivé kotelny a úpravy měsíčních paušálních cen za provádění servisních prací přijetí dotace Ministerstva životního prostředí na projekt CZ.1.02/7.1.00/ Učíme se od přírody úpravy Radniční okénko SChůze rady města 21. srpna 2014 Zasedání zastupitelstva města 4. září 2014 zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice a zavazuje se k jeho plnění a splnění podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohách Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a MAS Východní Slovácko, Suchá Loz 72, Suchá Loz, IČ: , na zajištění dotačního managementu během realizace projektu CZ.1.12/3.2.00/ Areál jízdy králů Kunovice, akce je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na Školu lidových tanců mezi městem Kunovice a Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín , IČ Smlouvu o příspěvku mezi městem Kunovice a Uherskohradišťskou nemocnicí a.s., J. E. Purkyně 365, Uh. Hradiště na pořízení polohovacích lůžek pro oddělení následné péče 1872/55./2014 RADA MĚSTA v působnosti rozhodnutí jediného společníka společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o. schvaluje Zakladatelskou listinu společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o. BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4) Léto je v plném proudu, i když Kunovské léto už skončilo a letní areál, známý spíše jako sokolské hřiště, nebude sloužit k letním sportům a kulturním akcím. Od letošního 7. července až do příštího Kunovského léta zde budou probíhat stavební práce. Jejich výsledkem bude revitalizace celého prostoru na celoročně využitelný AREÁL JÍZDY KRÁLŮ, který bude sloužit nejen k prezentaci a propagaci této památky UNESCO, ale i pro návštěvníky našeho města, ke kulturním a sportovním akcím, především však bude sloužit Vám, milí spoluobčané. V centru města, v blízkosti hojně využívané cyklostezky, tak vznikne naučný aktivně relaxační park pro všechny věkové kategorie. Prostor je navržen tak, že páteřní komunikace, která zajišťuje nutnou obsluhu a bezbariérový přístup do areálu, zároveň rozděluje prostor na dva funkční celky, relaxační a aktivní. V relaxační části bude nově vybudováno kapacitně vyhovující zázemí se společenskou místností a terasou. Na něj bude navazovat expozice jízdy králů a amfiteátr se zastřešeným pódiem a hledištěm s potřebnou elevací. Centrální sportoviště s umělým povrchem bude zachováno a navíc obohaceno o potřebné hlediště. Celý prostor bude doplněn stromy. Ze strany od sousedního pozemku bude vysazena habrová stěna. Navazující aktivní park je v projektu komponován jako okolní lehce zvlněná krajina s okružním chodníkem, který budou moci děti využívat k jízdě na kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích. Dospělí si zde budou moci zacvičit na stávajících fitness prvcích či jen v klidu posedět na lavičkách. Naší skateboardisté se také konečně dočkají prvků, na kterých budou moci zkoušet své obdivuhodné kousky a třeba si i zahrát na krále jízdy na skateboardu. Na tuto investici město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava 9,9 mil. Kč. Vysoutěžená cena celého díla je 17 mil. Kč. Stavbu bude provádět firma Berger Bohemia a.s. Moc si přeji, aby se dílo podařilo, aby se Vám líbilo a abyste tu, Vy, milí spoluobčané, i návštěvníci našeho města našli příjemný prostor pro aktivní odpočinek, poučení, sport i zábavu. Mgr. Ivana Majíčková, MBA 8/2014 strana 3

4 POKRAČOVÁNÍZESTRANY 3) Kunovice ze dne 19. června 2014 vyhodnocení přeshraniční spolupráce mezi městy Kunovice a Stará Turá za období červen 2013 červen 2014 ZVEŘEJŇUJE záměr města Kunovice na převod lávky přes řeku Olšavu situovanou poblíž Cyklocentra u Agropenzionu Sádky zakotvenou na pozemcích p. č. 2681/3 a 2684 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště Nová zeleň na hřbitově Projekt Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice Na základě podané žádosti o dotaci obdrželo město Kunovice v lednu 2013 dotaci na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny, na akci Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice. Projekt je podporován Evropskou unií z prostředků ERDF ve výši ,00 Kč (70 % z celkových způsobilých výdajů) a dále Státním fondem životního prostředí ČR částkou ,00 Kč (5 % z celkových způsobilých výdajů). Celková výše finanční částky poskytnuté podpory je ,00 Kč. Příspěvek města Kunovice činí ,00 Kč (25 % z celkových způsobilých výdajů). Celkové předpokládané náklady na realizaci akce Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice jsou cca 1,1 mil. Kč. Předmětem podpory je regenerace zeleně hřbitova v k. ú. Kunovice. V rámci realizace bude provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření stromů, výsadba alejových stromů a dřevin. Celková plocha určená k regeneraci je m 2. V zimě 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce. Zhotovitelem akce je na základě výběrového řízení FLORSTYL s.r.o., Panská 25, Kunovice, PSČ Akce byla započata , předpokládaný termín ukončení akce byl naplánován na Zhotovitel zkrátil termín realizace a zástupcům města Kunovice předal dílo již na začátku července. Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/) Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí (http://www.sfzp.cz/) Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování strana 4 8/2014

5 Zlepšení informovanosti o nebezpečí povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany mikroregionu Dolní Poolšaví - pod tímto názvem Mikroregion Dolní Poolšaví podal žádost o dotaci do XXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 1.3 Cílem projektu bylo vytvořit vzájemně provázané digitální povodňové plány obcí ležících na řece Olšavě a především, aby představitelé jednotlivých obcí byli včas upozorněni na zvedající se hladinu řeky a také, aby všichni občané byli včas informováni o blížící se povodni a mohli učinit opatření odpovídající danému riziku. Na projekt, jehož celkové výdaje činily Kč, získal mikroregion dotaci z Fondu soudržnosti EU ve výši ,50 Kč a ze Státního fondu životního prostředí ,50 Kč. Spoluúčast mikroregionu činila Kč a hradily ji poměrnou částkou jednotlivé členské obce, které se do projektu zapojily. V případě města Kunovice činila spoluúčast Kč. Do projektu se zapojilo město Kunovice a Uh. Hradiště, respektivě jeho místní části Sady, Míkovice a Vésky, dále obce Hradčovice, Veletiny a Drslavice. Tato města a obce mají digitální povodňové plány, které zájemci o informace mohou nalézt na jejich webových stránkách. Na řece Olšavě byly nainstalovány hladinoměry, které jsou napojeny na výstražný a hlásný systém. Varovný a vyrozumívací systém umožňuje okamžitou kontrolu výšky hladiny řeky Olšavy přímo na počítači i okamžité rozesílání SMS zpráv členům povodňových komisí. Při povodni v roce 2010 byla největším problémem špatná informovanost. Věřím, že tímto projektem a díky novému varovnému a výstražnému systému nedojde již k takovým škodám, jako tenkrát, říká předsedkyně správní rady Mikroregionu Dolní Poolšaví Ivana Majíčková. V Kunovicích byla z dotace pořízena moderní digitální ústředna a tři nová hlásná místa v lokalitách, kde rozhlas při povodni v roce 2010 chyběl. V rámci zkušebního provozu byla nově nastavena hlasitost hlášení městského rozhlasu, protože se množily stížnosti na to, že rozhlas v některých ulicích není slyšet. Děkujeme občanům za trpělivost, pochopení a spolupráci při zkouškách rozhlasu. red Nedostatek pracovních míst a flexibilních úvazků vede ženy k podnikání Čím dál častěji řeší dnešní ženy slaďování pracovního a rodinného života. V posledních letech je na ně neustále vyvíjen tlak, aby dokonale zvládly role žen, manželek, matek a zaměstnankyň. To vede ke kolizím, stresům, problémům a mnohdy i rozvodům. Jak najít balanční hranici, která by dokázala všechny uvedené role skloubit? Vrhnout se do samostatného podnikání. V posledním roce u nás zažádalo o tuto možnost mnohem více žen než mužů, a to zejména kvůli tomu, že jsou po mateřské dovolené nebo čerstvé absolventky škol a nemají uplatnění. Jediné, co další ženy brzdí, je nedostatečná sebedůvěra a finance. Ženy si mnohdy uvědomují, že ví, kde je prázdné místo na trhu. Ví, v čem by se mohly seberealizovat, ale potřebují pomocnou ruku. Ať už v podobě manžela, kamarádky, kouče nebo investora. Navíc pro současnou dobu orientovanou na služby mají mnohem větší cit než většina mužů, ale je nutné jejich potenciál odhalit a podpořit. Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Karel Havlíček říká: Ženy budou v příštích dekádách postupně přebírat kontrolu nad byznysem. Zřetelně se začíná ukazovat, že jejich přirozené vlastnosti jsou jako šité na míru požadavkům moderního obchodu. Jsou odolné, netrpí sebestředností a dokážou daleko lépe vyhodnocovat rizika. Je fakt, že jsou emotivnější, ale emoce dnes v rozumné míře do podnikání patří. Proto jako asociace hodláme podnikatelské prostředí přesvědčit, že chceme-li být opravdu úspěšní, musíme začít lovit ve vodách perspektivních žen. Projekt Slaďování na Kunovicku vybízí ke změnám v regionu. Poukazuje na problematiku pomocí seminářů, workshopů, poradny a vybízí společnost ke změnám v náhledu na flexibilní úvazky, na ženy po mateřské dovolené a aktivní podnikatelky. Všechny změny je potřeba udělat pro lepší slaďování pracovního a rodinného života. Projekt Slaďování na Kunovicku je spolufinancování ESF a rozpočtem ČR. Podrobnosti hledejte na Barbora Dojčár 8/2014 strana 5

6 Kunovice respektují volné příležitosti Město Kunovice už potřetí získalo ocenění za vytváření rovných příležitostí Již po osmé od roku 2007 organizovalo Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50%, o.p.s. a Gender Consulting, s.r.o. soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže s názvem Úřad roku Půl na půl. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. V rámci soutěže Úřad roku Půl na půl jsou pravidelně hodnoceny obce a úřady, které nejlépe splňují požadavky rovných příležitostí pro muže a ženy nebo vycházejí vstříc znevýhodněným skupinám obyvatel. Město Kunovice se dočkalo ocenění v této soutěži již potřetí, když v kategorii Obce I. typu obsadilo třetí místo za obcemi Kamýk nad Vltavou a Otice. Ocenění pro město Kunovice převzala na vyhlašování výsledků doprovázeném konferencí na dané téma tajemnice Městského úřadu Kunovice Ing. Helena Vajdíková. red Socha Panny Marie se dočkala opravy Sochu Panny Marie Hostýnské s Ježíškem stojící v parčíku před kulturním zařízením Pálenice nechali zhotovit v roce 1887 Ku cti a chvále Boží majitelé někdejšího blízkého mlýna Klement a Malvina Zuckerovi. Socha již několik let vykazovala známky pokročilé degradace materiálu, restaurátor Tomáš Kopčil konstatoval v návrhu na její restaurování, že je na hranici svojí životnosti při umístění v exteriéru. Tento neutěšený stav byl zapříčiněn jednak vnějšími klimatickými vlivy a také nízkou odolností materiálu - umělého kamene použitého ke ztvárnění díla. Socha se nevyhnula ani vandalskému útoku. Památka již byla v minulosti několikrát restaurována, o čemž svědčí celá řada plošně rozsáhlých plastických retuší, nacházejících se téměř na 60 % povrchu sochy. V průběhu předchozích restaurátorských zásahů byly také plošně sejmuty barevné vrstvy. V poslední době byl zabarven pouze srpek měsíce stříbrnou ovou barvou. Nepřehlédnutelná je absence pravé ruky sochy světice, na jejímž místě v součas- nosti zeje pouze železný čep. Roztříštěná ruka byla uložena a po jejím ohledání bylo zjištěno, že již v minulosti byla domodelována betonovou směsí a zpevněna železnou armaturou. Obdobně je připevněna a doplněna také levá ruka Ježíškova, o čemž svědčí otevřená dělící spára v ramenní části. Městu Kunovice se podařilo na restaurování sochy, která je aktuálně v nejhorším stavu ze všech sakrálních památek v Kunovicích, sehnat dotaci ze Zlínského kraje ve výši Kč, přičemž celkové náklady restaurování budou činit bezmála Kč. Zbylá částka bude uhrazena z městského rozpočtu. Začátkem letošního července byla socha demontována a odvezena k restaurování do ateliéru Tomáše Kopčila. Na své místo by se měla vrátit koncem září tohoto roku. Jan Šobáň strana 6 8/2014

7 Parkování před rodinnými domy kunovjan Jak na zpevněné plochy budované na pozemcích města, kraje nebo státu v našem městě? V poslední době při pracovních pochůzkách zaregistrovali pracovníci města Kunovice, konkrétně odboru stavební úřad, že v nemalém množství na celém území města přibývá nových zpevněných ploch. Jedná se zejména o nové zpevněné plochy, většinou ze zámkové dlažby, které vznikají před jednotlivými rodinnými domy pro potřebu parkování osobních automobilů vlastníků dotčených objektů. Děje se tak nejspíše proto, že doba, kdy osobní automobil vlastnilo v každé ulici jen pár vyvolených, je už dávno pryč. Dnes jsou mnohdy i dva automobily pro jednu rodinu málo a není nic mimořádného, že před některými rodinnými domy parkují i auta tři. V takových případech buď tato auta parkují při krajnici podél pozemní komunikace, anebo na zpevněné ploše odstavném stání, mimo tuto komunikaci v prostoru mezi silnicí a rodinným domem, protože s takovým počtem osobních aut nebylo v minulosti počítáno. Ve většině případů ovšem pozemky mezi objekty rodinných domů a silnicí nejsou majetkem vlastníků přiléhajících rodinných domů. V lepším případě vlastní alespoň část pozemku, v horším případě je celý prostor veřejným prostranstvím ve vlastnictví města Kunovice. V některých částech města jsou ovšem tyto části pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje, anebo dokonce i ve vlastnictví státu. Další skutečnost, která je neméně důležitá, že v prostoru mezi rodinnými domy a silnicí pak často vede veřejná technická infrastruktura, tedy inženýrské sítě (vodovod, plyn, telefonní a jiné sdělovací kabely, atd.). Zejména vzhledem k těmto skutečnostem pak s největší pravděpodobností zákonodárci stanovili, že je na vybudování takovéto zpevněné plochy nutné povolení dle stavebního zákona. Novelizovaný stavební zákon sice stanovuje, že na stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch do 300 m 2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí, není třeba stavební povolení ani ohlášení, na druhou stranu ale takové stavby vyžadují povolení umístění, tedy územní rozhodnutí. Za určitých podmínek stanovených stavebním zákonem lze pak místo územního rozhodnutí povolit umístění zpevněných ploch tzv. územním souhlasem. Zde je ovšem jednou z podmínek stanoveno předložení písemného souhlasu sousedů, což někdy bývá problém. Dalším nezbytným podkladem pro vydání povolení umístění takové zpevněné plochy je pak samotný souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být stavba umístěna. Z praxe lze pouze konstatovat, že většina občanů se domnívá, že takový souhlas je pouhou formalitou, neboť se o prostor před svým rodinným domem již dlouhá léta starají, udržují jej a mají za to, že je tak vlastně částečně jejich. Opak je pravdou. Zlínskému kraji zastupovaného organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, státu zastupovaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, ani městu Kunovice není lhostejné, co, kde a v jakém rozsahu je vybudováno. V některých případech může být taková navrhovaná zpevněná plocha v kolizi s plánovanými investičními záměry (rozšiřování komunikací, budování veřejného osvětlení, provádění nových a úprava stávajících chodníků, apod.). V jiných případech pak bývá v rozporu s dopravními předpisy s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Při existenci první či druhé situace pak navrhovanou zpevněnou plochu nelze vůbec realizovat. Ten, kdo vybuduje před svým domem zpevněnou plochu bez povolení podle stavebního zákona, vystavuje se možnému riziku spočívajícím v nařízení odstranění stavby a k tomu ještě uložení sankce za spáchání přestupku/správního deliktu proti stavebnímu zákonu. Jak se lze takovému riziku vyhnout je jednoduché. Stačí se v úřední hodiny, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny po předchozí domluvě na tel zastavit na stavebním úřadě MěÚ Kunovice s dotazem na splnění náležitostí konkrétního stavebního záměru. Pro konzultaci je však potřebné předložit alespoň jednoduchý technický popis s příslušnými výkresy (postačí vlastnoručně vypracované) a každý se hned dozví všechny potřebné informace. Je však nezbytné také počítat s tím, že pokud bude navrhovaný stavební záměr vyžadovat souhlas podle stavebního zákona, bude situace administrativně náročnější. I v tomto případě získáte veškeré potřebné informaci na stavebním úřadě MěÚ Kunovice. Ing. Radek Horáček, vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Kunovice Myslivci chystají zařízení pro krmení zvěře V těchto letních dnech provádějí členové Honební společnosti Kunovice pravidelné opravy a čištění zásypů a seníků pro drobnou a spárkatou zvěř. Na snímcích jsou záběry z brigády v Kunovském lese. V této lokalitě je tato činnost obzvlášť náročná kvůli hospodaření některých našich 8/2014 občanů, kterým nezáleží na čistotě a pořádku v tomto hezkém koutu přírody. Zásypy a seníky v naší honitbě pak budou průběžně doplňovány krmivem, plevami, solí a senem, aby zvěř zejména v zimním období nestrádala. Ing. Jan Prachař, kronikář Honební společnosti Kunovice strana 7

8 Základní škola U Pálenice Z Irska hrdě i se slzičkami Na každém konci je krásné to, že něco nového začíná. Utěšující slova jsme používali, když jsme se na konci týdne, který jsme strávili v irském městě Tralee a v jeho okolí, loučili s kolegy z pěti evropských zemí. Loučení tentokrát provázely i slzy, protože se jednalo o poslední pracovní setkání v rámci dvouletého projektu ABC komunikace. Pracovní setkávání už během projektu postupně přerůstala v kamarádství. V projektu se sešla parta skvělých lidí a s mnohými rádi zůstaneme v kontaktu i nadále, shodli se všichni vyučující, kteří se do projektu jakkoliv zapojili. V Tralee jsme jako v jiných zemích, které už dříve hostily pracovní setkání, strávili hodně času v tamní škole. Jiná než naše je především v tom, že v ní studují žáci dvaatřiceti různých národností. Dostali se k nám v minulých letech v rámci imigrační politiky našeho státu. Práce s nimi v některých případech doprovázena nedobrovolnou částečnou koupelí. Irsko na nás zapůsobilo jako země milých je nesmírně příjemná, děti jsou snaživé a vděčné, vysvětlil nám Patrick Sayers, ředitel školy v Tralee. Škola je pozoruhodná také tím, že je výhradně dívčí a všechna děvčata nosí ve škole uniformy. A mimo školu? Užili jsme si výlety po okolí. Fascinující bylo především pobřeží Atlantiku, i když jeho prohlídka byla a hrdých lidí. Hrdí jsme i my. Díky našemu projektu visela česká národní vlajka ve školách a na radnicích pěti zemí (Irsko, Polsko, Severní Irsko, Slovinsko, Turecko). Ujistili jsme se, že evropským školám se vyrovnáme jak materiálním vybavením (většinou je dokonce předčíme), tak způsobem výuky. Nejdůležitější ale je, že jsme získali spoustu nových přátel. Sluší se připomenout, že peníze na tento projekt, téměř půl milionu korun, získala škola z programu celoživotního učení. Díky tomu tak mohli naši žáci vycestovat do zahraničí zdarma, škola jim z grantu hradila cestu i pobytové náklady. Za hranice České republiky se tak během dvou let podívalo třináct našich žáků a pět vyučujících. A protože s jídlem roste chuť a naše zkušenosti s podobnými projekty jsou už velké, podali jsme v březnu a v dubnu další dva projekty v celkové hodnotě jedenáct milionů korun. O výsledku se rozhodne v nejbližších dnech a my pevně věříme, že si kontakt s evropskými školami a se vzdělávacími trendy udržíme i nadále. Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel ZŠ U Pálenice Mateřská škola Kunovice Volná místa v mateřské škole Mateřská škola v Kunovicích má k dispozici 4 volná místa s nástupem od i později. Žádost o přijetí si zájemci o přijetí dítěte mohou stáhnout z webových stránek školy nebo od osobně vyzvednout v mateřské škole. Vyplněnou žádost je třeba přinést nejpozději v týdnu od 25. s. do ředitelce školy. Informace pro rodiče nových dětí V týdnu od 25. do si přijďte do MŠ vyzvednout evidenční list dítěte a souhlas s inkasem poplatků. Potvrzené doklady přineste při nástupu do MŠ. Dále žádám rodiče nových dětí, aby z důvodů plánování stravování v MŠ nahlásili, zda dítě do školy nastoupí nebo později telefonicky , případně osobně v mateřské škole. Alena Bočková, ředitelka Mateřské školy Kunovice strana 8 8/2014

9 Základní škola Červená cesta Sportovně přírodovědné dopoledne Předposlední den školního roku vyrazil druhý stupeň na sportovně-přírodovědno-zábavné dopoledne k soutoku řeky Olšavy s Moravou. Těšili jsme se na vyhřívání se na sluníčku a líné posedávání na teplém, suchém trávníku. Zásahem vyšší moci jsme se spíše otužovali a řádně se osprchovali. Nicméně žáci nejsou žádní choulostivci, úkoly plnili s nasazením a chutí. Odměna byla sladká. Návštěva našich příštích spolužáků z Podolí V pondělí se do 5. třídy přijeli podívat kamarádi ze ZŠ Podolí. V příštím školním roce se stanou žáky 6. třídy naší školy. Nejprve se seznámili s budoucími spolužáky a prohlédli si naši školu. Po krátké svačině se rozdělili i s našimi dětmi do skupinek a společně řešili zadané úkoly. Na závěr si v tělocvičně zahráli vybíjenou. Ekologie v praxi K ohřevu vody pro domácnost stačí sluneční energie a celou obec lze vytápět biomasou, dokonce se v domě v zimě nemusí topit a bakterie na kořenech rostlin zvládnou vyčistit odpadní vodu z obce. O tom, že se takové fantazie mohou díky ekologickým projektům pár nadšenců stát skutečností, se přesvědčili žáci IX. třídy v obci Hostětín. V ekologickém centru Veronica na vlastní oči seznámili s pasivním domem, dozvěděli se, jak ho stavěli a jaké má velké výhody hlavně v úspoře energie. Podívali se, jak pracuje kořenová čistírna odpadních vod, prohlédli si obecní výtopnu. Možná v budoucnosti při stavbě vlastního domu se nechají inspirovat podobnými ekologickými projekty. kunovjan Na návštěvě u paní hraběnky Ve středu 25. června navštívili žáci I. a III. třídy zámek Milotice. Zde se vrátily děti v čase o několik století zpět, protože prohlídka zámku proběhla jako návštěva dětí u paní hraběnky. Po převléknutí do kostýmů následovalo vzhlédnutí zámeckých interiérů a poté vstup do sálu, kde děti očekávala zámecká paní. V sále se děti učily dvorní etiketě, tanci a základům šermu. Vše se odehrávalo za doprovodu živé hudby. Na závěr prohlídky se děti vyfotily v interiéru freskového sálu a na nádvoří. V zámecké jízdárně se ještě podívaly na výstavu dravých ptáků a vyzkoušely si přílet dravce na ruku. Počasí bylo prima a všichni odjížděli z Milotic spokojeni. Druháci se seznámili s životem na farmě Na letošní školní výlet se 2. třída vydala na Ranč Rovná, který se nachází mezi obcemi Košíky a Jankovice. Hlavním cílem výletu byla návštěva soukromé farmy, kde děti mohly vidět velké množství hospodářských zvířat - krávy, ovce, kozy, prasata, králíky a drůbež. Majitelka farmy nás velmi ochotně farmou provedla. Děti obdivovaly v ohradách i krásné jezdecké koně, některé i jízdu vyzkoušely a na vlastní oči viděly, jak se vyrábějí předměty z kůže. Memoriál Petra Vařechy V úterý 24. června se na hřišti ZŠ Červená cesta uskutečnil Memoriál Petra Vařechy. V letošním roce se odehrály tři zápasy. V prvním utkání změřili své síly žáci z 1. až 3. ročníku. V základní hrací době skončilo utkání nerozhodně 3:3. Po penaltovém rozstřelu zvítězila ZŠ U Pálenice. Do druhého zápasu nastoupili chlapci 4. až 6. ročníku, ZŠ U Pálenice zvítězila 3:0. Do posledního utkání nastoupili žáci 7. až 9. ročníku, toto utkání vyhráli žáci ZŠ Červená cesta v poměru 4:1. Vzhledem k tomu, že ZŠ U Pálenice vyhrála dva zápasy, získala pohár. Poděkování patří Liboru Habartovi za odpískání všech zápasů. Budapešť 2014 Dne se 8.A a 8.B naší školy a 10 žáků z Velkého Ořechova vydali na exkurzi do Budapešti. Vyjeli jsme ve 4:45 od školy a cesta byla velmi velmi zajímavá. Po zastávce v Bratislavě jsme konečně byli v Maďarsku a do Budapešti jsme dorazili přibližne v 10 hod. Nejprve jsme navštívili Budín, a to Královský a Prezidentský palác. Na Matyášově fontáně jsme slyšeli příběh o králi Matyášovi Korvínovi, ke kterému se pojí tradice jízdy králů na Moravě. Protože s námi byl bývalý král Adam Joura, všichni společně jsme se s ním i králem Matyášem vyfotili. Dále jsme navštívili chrám sv. Matyáše, který má velmi zajímavou výzdobu, obrazy světců a překrásné arabesky, které zde zanechali Turci, kteří Uhry ovládali. Z rybářských bašt jsme měli celé město jako na dlani. Ze staré části jsme se přesunuli do Pešti, navštívili chrám sv. Štěpána, projeli se historickým, druhým nejstarším metrem v Evropě. Velmi zajímavá byla prohlídka památníku Milénia, Vajdahunyádského hradu, sochy Anonyma, úžasného vodotrysku, kde jsme se všichni řádně vydováděli. Poslední památkou byl Parlament. Unavení, ale spokojení jsme přijeli domů. Děkujeme paním učitelkám Jurčekové a Břustkové za fajn výlet za hranice všedních dnů. 8/2014 strana 9

10 Společenská kronika Jubilanti měsíce Redakční omluva Omlouváme se všem jubilantům, jejichž výročí spadalo do měsíce května, i jejich rodinným příslušníkům, za chybné zveřejnění seznamu jubilantů v červnovém vydání městského zpravodaje Kunovjan. Dodatečně přinášíme správný seznam květnových jubilantů. V průběhu měsíce května 2014 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 97 let Marie Dudová 85 let Stanislav Minařík Emil Machala Josef Borák Anna Wurstová 80 let Marie Šaratová Jan Blažek Ludmila Hubíková Anna Bräuerová Jan Bžatek Dagmar Miková 75 let Františka Mléčková František Kolůch Ludmila Pavelková Emilie Zemánková 70 let František Gabriel Marie Havránková Všem jubilantům dodatečně blahopřejeme! Upozornění občanům V návaznosti na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vyzýváme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), kteří mají zájem o zveřejnění informace o životním jubileu (70, 75, 80, 90 as více let), popř. výročí sňatku (50, 55, 60 a více let) v městském zpravodaji Kunovjan v rubrice Společenská kronika, aby si vyzvedli na Městském úřadě Kunovice, u matrikářky Ivany Lůčné, přízemí vlevo, dveře č. 2, tiskopis žádosti. Dále upozorňujeme rodiče, že stejný postup je i v případě zájmu o osobní účast na občanském obřadu Vítání občánků. Vyplněnou a podepsanou žádost předáte na matrice. Kontakt: Ivana Lůčná, matrikářka, tel , , Uvedené tiskopisy žádostí je možné stáhnout také z webových stránek města horizontální lišta Městský úřad, vertikální lišta vlevo Odbor hospodářsko správní, tiskopisy Matrika a příslušná žádost. Ivana Lůčná, matrikářka Dvě výročí Dne 14. července 2014 uplynulo 100 let od narození kunovického rodáka, P. Františka Nemáše, a 75 let od jeho vysvěcení na kněze. Jeho prvotiny, jak se dříve říkalo dnešním primicím, tedy první mši svaté, kterou sloužil v kostele sv. Petra a Pavla, jak je patrné z dobových fotografií, byly velkou událostí nejen pro celou rodinu, ale i pro Kunovice i přes to a možná právě pro to, že se tenkrát psal rok Jak uvádí pamětníci, v sobotu na nádraží uvítala novokněze chasa a jeho vrstevníci v krojích. Opentlený kočár, ve kterém si pro něj přijeli rodiče, doprovázelo banderium. Celý početný průvod pak vedl novokněze do kostela, kde zazněla děkovná modlitba Te Deum laudamus. Primiční mše se uskutečnila v neděli v 10 hodin. Oslavy prý pokračovaly až do středy. P. František Nemáš působil jako farář ve Vrbicích, Jaroslavicích, Trnavě u Třebíče a v Jinošově. Stal se konsistorním radou. Do výslužby odešel v roce 1978 zpět do svých rodných Kunovic. Toužil zde prožít chvíle odpočinku. Zemřel však záhy po svém návratu do rodiště, 9. května Je pochován na zdejším hřbitově. S úctou, láskou a vděčností za vše dobré, co za svého života vykonal děkují a vzpomínají jeho příbuzní. strana 10 8/2014

11 Výsledky dotazníkového šetření v rámci přípravy nového Strategického plánu rozvoje města výběr kunovjan Celková spokojenost s městem (místo pro život, práci, zábavu, výchovu dětí, stáří) občané = 87% průměr. spokojenost v rámci ČR = 68% nejspokojenější skupinou je generace let a střední generace do 50 let Hodnocení sledovaných témat (body 1-4, 1 = malá spokojenost, 4 = velká spokojenost), průměr 2,91 8/2014 strana 11

12 Výsledky dotazníkového šetření v rámci přípravy nového kunovjan Strategického plánu rozvoje města výběr Sledování dění ve městě (preferované zdroje informací) Trávení volného času jiné: zahradničení, literatura, rodina, procházky, příroda a výlety, sport pasivně vlastní sportování: cyklistika/cykloturistika, běh, fitness, aerobic, plavání, in-line bruslení, kopaná, florbal, tenis Oblíbená a neoblíbená místa/objekty oblíbená mokřad hřbitov koupaliště Kunovské léto komunitní centrum letecké muzeum neoblíbená komunikace ze žulových kostek vlaková zastávka a nádraží vybavenost středu města nákupní středisko Olšava strana 12 8/2014

13 Výsledky dotazníkového šetření v rámci přípravy nového Strategického plánu rozvoje města výběr kunovjan Třídění odpadu Důvod pro netřídění Zlepšila se péče o městskou zeleň za poslední 2 roky? ano 71% (téměř 26% vidí výrazné zlepšení) Kvalita životního prostředí (bodové hodnocení, 1 = nízká spokojenost, 4 = vysoká spokojenost) 8/2014 strana 13

14 Výsledky dotazníkového šetření v rámci přípravy nového kunovjan Strategického plánu rozvoje města výběr Největší problémy města dle oblastí Oblast Problém/požadavek k řešení Podnikání a zaměstnanost málo pracovních příležitostí, chybí příležitosti pro seniory, potřeba většího počtu kamenných obchodů (oděvy, květinářství, ), pomalý rozvoj průmyslové zóny. Životní prostředí kvalita ovzduší (smog, prašnost z dopravy), více zelených ploch (více stromů, parků), nepořádek (odpadky, okolo popelnic), černé skládky, přemíra hluku (doprava), neuklízení psích exkrementů, velké množství automobilů. Doprava a infrastruktura velké dopravní zatížení, zácpy, vybudování obchvatu, nedostatečná četnost autobusové přepravy v podvečer a o víkendu, seřízení semaforů Vzdělávání, výzkum, vývoj rekonstrukce mateřské školy a navýšení počtu míst, nízká kvalita soukromé střední školy, více možností vzdělávání pro seniory. Volný čas, kultura, sport rozšíření cyklostezky, výstavba parku pro odpočinek, vybudování posilovacích prvků v parku, kurzy a workshopy pro dospělé, chybějící výtah v knihovně pro starší občany, Zdravotnictví a sociální oblast Cestovní ruch chybí skatepark, atletický ovál, hala na squash. dostupnost zubní pohotovosti, chybí dětský lékař, chybí byty pro seniory, lepší značení zdrav. střediska z ulice Lidická, nedostatek míst v pečovatelských zařízeních. nabídka cestovního ruchu není pokrytá po celý rok. Chybí produkt, za kterým by turisté chtěli cestovat, malá propagace města a okolí. Návrhy na změny ve městě rozvoj pracovních příležitostí výstavba smuteční síně u hřbitova vybudovat obchvat zajistit plynulý provoz na křižovatkách nový povrch místo kostek na silnici vyřešit parkování ve městě protipovodňová opatření rozvoj středu města - služby bezbariérové zastávky MHD více zeleně ve městě, laviček a parkové úpravy v okolí mokřadu podpořit sociální služby pro seniory vybudovat chodník nebo cyklostezku z Kunovic do Míkovic vytvořit plnohodnotné náměstí Děkujeme všem respondentům, kteří si našli čas a vyplnili dotazník. Získané informace od občanů budou významným podkladovým materiálem při tvorbě nového SPRM Úplné znění vyhodnocení dotazníku najdete na webových stránkách města Kunovice v Aktualitách. Ing. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice strana 14 8/2014

15 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE srpen 2014 pátek 8. srpna 17:00-18:00 hod. Kafíčko se starostkou 1. patro Komunitního centra čtvrtek 14. srpna 9:00-10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pondělí 18. srpna 10:00-11:00 hod. Dopoledne s pohádkou: promítání pohádky + tématické tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pátek 15. srpna 9:00-12:00 hod. Výlet do Herny Štěpnice vzhledem k omezené kapacitě, nutná rezervace místa na tel nejpozději do 8. srpna do hod. středa 20. srpna 8:00-12:00 hod. Plavba po Baťově kanále vzhledem k omezené kapacitě, nutná rezervace místa na tel a to do 11. srpna do hod. středa 27. srpna 8:00-12:00 hod. Exkurze areálu Slováckého aeroklubu vzhledem k omezené kapacitě, nutná rezervace místa na tel nejpozději do 25. srpna do hod. Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena. Děkujeme za pochopení. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách a na facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do hod. Věra Huspeninová MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE Čtení pro volnou chvíli Na seznamu nově zakoupených knih figuruje kromě jiných i zástupce severské krimi A. Indridason - Chlad nebo americká detektivka N. Roberts - Smrtící hrátky. Na čtenáře detektivních románů čeká i další knižní lahůdka z nakladatelství Host - Jan Seghers a jeho Příliš krásná dívka. Děj se odehrává na několika místech - ve vinařské vesnici a ve Frankfurtu. Královna detektivních románů, M. Cole, vydává knihu s názvem Gang. Romány v novinkách zastupují G. Callen - Nečekaný návrat a J. Struhárová - Jako šelma. Pokračování bestselleru B. Mahmoody, Bez dcerky neodejdu, napsala její dcera Mahtob. Nese název Na útěku a popisuje nejen útěk z Iránu, ale i další osudy Betty a její Mahtob. Cestovatele potěší výpravný průvodce po národních parcích a velkých městech Jihozápad USA nebo cestopisná kniha P. Kubát - Osm měsíců v Asii. Kniha je doplněna i o černobílé ilustrace. Publikace Digitální demence napoví, jak jsme na tom se svými schopnostmi při tvorbě duševní práce a jak nás nová média ovlivňují, když za nás dělají všechnu práci. Fatální dopad je patrný především u mládeže a vede k závislostem na technologiích, ale i depresím, úzkosti apod. Pro tvořivé čtenáře nabízíme knihu J. Gendre - Pletení z pedigu. Nejmenší čtenáře potěší Velká kniha o velkých traktorech. pohádkový Lesní skřítek a čtyři kamarádi od J. Ptáčkové s oblíbenými ilustracemi Z. Študlarové. Čtenáře školou povinné jistě zaujme kniha D. Krolupperové Zmizelá škola nebo Zuzanka, ale také kniha Z. Pospíšilové - Hravá škola vaření. Pro ty starší jsme doplnili další díly série Asterixů - Asterix u Piktů a Sídliště bohů. Sekce komiksových knih obsahuje v pořadí už dvanáctý díl Ultimate Spider - mana a spol., třináctý díl Malého prince s podtitulem planeta Lakrimavor. C. Desmarteau se nechala při svém psaní inspirovat legendární knihou Mikulášovy patálie a vytvořila knihu Gustíkovy patálie. Úplný výčet všech knižních novinek naleznete na našich profilech na sociálních sítích či v našem katalogu. Mgr. Kateřina Bartošová 8/2014 strana 15

16 Přijetí žáků 9. tříd a oceněných žáků Žáci 9. třídy Základní školy Červená cesta Žáci 9. třídy Základní školy U Pálenice strana 16 8/2014

17 Ocenění žáci kunovických škol 2013/2014 Ahoj letošní deváťáci! Ani v tomto roce radnice nezapomněla na ty, kteří na konci června nadobro opustili lavice našich základních škol. A tak se ve středu 25. června sešlo v přednáškovém sále na Panském dvoře 28 absolventů ze ZŠ Červená cesta a 23 jejich kolegů ze ZŠ U Pálenice. Naposled v péči svých třídních učitelek, Mgr. Anny Mečiarové a Mgr. Libuše Kubenové. Místostarosta města Ing. Pavel Vardan jim předal pamětní listy a popřál ve zvolených studijních či učebních oborech jen samé úspěchy. A také dostatek elánu do další významné životní etapy. My všichni se připojujeme a přejeme jim, aby se po opuštění bran těch svých školiček ve světě neztratili, ať je osud zavane kamkoliv. Stalo se také již tradicí, že jsou při této příležitosti oceňováni žáci obou základních škol i naší ZUŠky, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů při reprezentaci svých škol, ale i města, na poli sportovním, vědomostním či uměleckém. Největším problémem obou ředitelů, Mgr. Ladislava Michka a Mgr. Marka Tvrdoně a také ředitelky ZUŠky Mgr. Olgy Strašákové, bylo vybrat mezi obrovským množstvím výborných žáků skutečně ty nejlepší. Nakonec se to podařilo a tak ocenění dostali z rukou Pavla Vardana tito žáci a žákyně (uvedeni v abecedním pořadí). ZŠ Červená cesta Monika Babrnáková, Simona Babrnáková, Tereza Bartošíková, Julie Drobiszová,Lucie Fleková, Lucie Halová, Sandra Horenská, Andrea Janovská, Johana Jelénková, Anna Krchňáčková, Hana Kvasnicová, Pavla Mišková, Tereza Ondrová, Ester Pavlíčková, Josef Pečenka, Barbora Polášková, Kateřina Sovišová, Johana Suchánková, Natálie Troubilová. ZŠ U Pálenice Julie Bříštělová, Lucie Bříštělová, Klára Flíborová, Adriana Fornůsková, Martina Hanáčková, Lucie Herbánská, Adam Hodonský, Amálie Horáková, Barbora Hráčková, Karolína Klišíková, Eliška Kostrhunová, Šárka Malinová, Eliška Martincová, Karolína Mitanová, Adéla Mládková, Klára Peterková, Petr Polách, Robert Ptáček, Kristýna Skálová ZUŠka Iva Gejdošová, Ester Kocábová, Šimon Ludvíček, Eva Osohová. Celé dopoledne příjemně obohatili svými vystoupeními v režii Olgy Strašákové ocenění žáci ZUŠky výborní recitátoři Šimon Ludvíček, Ester Kocábová a Eva Osohová, hudebně je podbarvil Žesťový kvartet a učitelka Marie Polesná na klávesy. Ing. Pavel Hašek 8/2014 strana 17

18 Jubileum k připomenutí Jsou výročí, u kterých jsme na rozpacích, jak k nim přistupovat, která bychom, vzhledem k tomu, co je s nimi spojeno, raději nepřipomínali, kdyby neměla současně důvod, pro který je náš stát a jeho příslušníci připomínat musí a budou tak činit stále. Před 100 lety začala lidská jatka, do té doby rozměrů nepředstavitelných a na jejich konci, po 4 letech zabíjení a strádání vznikl náš stát, i když podoby odlišné, než má dnes. Kdoví, zda by se zrodil jinou cestou. A dodejme, že ne všichni u nás si jeho vznik přáli. Dne 28. června 1914 byl následník trůnu, Ferdinand d Este se svou chotí Žofií, vévodkyní z Hohenberku, zavražděn v Sarajevě, a to browningem, který na ně vypálil Srb Princip, rodem z Bosny. V důsledku tohoto atentátu, který zosnován byl v Bělehradě, vypukla mezi Srbskem a naší říší válka 28. 7, když srbská vláda zdráhala se dáti naší říši patřičná zadostučinění, tak zapsal casus belli školní kronikář v Kunovicích. Pro zajímavost: zprávu o tom přinesl do Kunovic říšský a zemský poslanec Dr. Mořic Hruban cestující z Ostravy do Uh. Brodu. Je to 100 let a historie miluje paradoxy: Ti, co připravili atentát, patřili k jihoslovanským vlastencům, jejichž heslem bylo Sjednocení nebo smrt a mysleli tím vytvoření jednotného státu Jihoslávie, tvořeného společně Chorvaty, Srby a Slovinci. Kde je dnes Jugoslávie? A paradox druhý: Byl to zabitý arcivévoda, který byl proti anexi Bosny a Hercegoviny a celou dobu držel na uzdě mj. Berchtolda, aby nevyprovokoval válku se Srbskem. Nic moc se v obcích a městech monarchie po atentátu nedělo. Pan farář v Kunovicích vyvěsil na kostelní věž černý prapor, odsloužil v den pohřbu zádušní mši a na Velehrad se šlo 5. července bez hudby - a v sobotu t. m. se M. Habartová tak lekla hromu, že na místě umřela. Bylo celkem zřejmé, že Ferdinandova smrt nikomu příliš nevadila Maďarům moc nefandil, pro Čechy znělo jeho jméno stále nepříjemně už od Bílé Hory a čeští socialisté, v Kunovicích dost silní, stále tvrdili, že žádná válka nehrozí. Pak najednou z Išlu: Milý hrabě Stürgkhu, vidělo se mi naříditi ministru mého domu a věcí zahraničních, aby oznámil královské srbské vládě, že mezi mocnářstvím a Srbskem nastal stav válečný ( ) aby se mocí zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým národům pokoj uvnitř a trvalý mír na venek Tak František Josef s klidným svědomím nastupuje cestu, kterou Mu povinnost vykazuje. Národů se neptal. V poslední červencové dny a pak 1. srpna, po všeobecné mobilizaci, je povoláno na 500 kunovských mužů ke svým útvarům. Než odjeli, mnozí zašli ještě ke zpovědi. Kdy se vrátí, netušili, ale že to bude trvat přes 4 roky, to by si tipovat netroufl nikdo. Že se jich už nikdy 115 (dle A. Vrzaly 126) nevrátí, to nemohli tušit oni, ani jejich příbuzní. Spolu s Uherským Brodem to byly ztráty v okrese nejvyšší. A představit si bezmála 9 milionů mrtvých nedovede nikdo. Kunovjané oné první várky mobilizace odjížděli ponejvíce do posádek ve Villachu, Gorice, Heidenschaftu, Vídně, Plzně a dalších. O něco později, na tzv. druhou výzvu, bylo povoláno dalších 200 mužů a v říjnu proběhly odvody nováčků. Šlo to jako na běžícím pásu: domobranci ročníků přehlíženi v říjnu (nástup ), další povolanci ročníků v listopadu a prosinci (nástup 1915), povolanci ve stáří let předvoláni v počtu 160 mužů (rukovala polovina v r. 1915), devatenáctiletí chlapci v počtu 24 odvedeni a v dubnu další muži roč atd. Nebyli ušetřeni ani učitelé, už v průběhu školního roku 1914/15 byli povoláni Cahlík, Čepelák, Kloss, Navrátil, Cigánek, Vymětal, Henc, Zelina, Vrzala Svrček, Reček jaký rozdíl v zastoupení mužů ve sboru proti dnešku chráněni nebyli ani členové obecního výboru (poté obecní rady), kdy pro případ, že by se jejich povoláním stal tento neschopným k usnášení, přebíralo odpovědnost k vyřizování všech agend obecní představenstvo. Neuškodí snad malý exkurz do c. k. rakousko-uherské ozbrojené moci, vždyť jejími členy byli všichni (zdraví) naši pradědové, snad ještě i dědové. Dělila se na společnou brannou moc, zeměbranu (Landwehr) a domobranu (Landsturm). Válečný stav společného vojska a zeměbrany byl doplňován náhradní zálohou. Zeměbrana byla řazena k vojskům první linie, rovnocenná s armádou, domobrana sloužila k podpoře obou, jako doplněk a k pomoci. Kdo nebyl ve vojsku nebo zeměbraně, byl v domobraně, od 19 do 42 let (24 roky), v jedné z jejich 24 tříd dle věku (poslední 42letí). Všechny třídy byly rozděleny na 2 skupiny, tzv. výzvy, kdy třída tvořila první výzvu (19 37 let), ostatní výzvu druhou. Domobrana byla svolána pouze při válečném ohrožení na rozkaz císaře. Domobranci z Kunovic nastupovali z velké části do Kroměříže ke K. k. Landsturm Infanteria Regimentu 25, odvodově patřily Kunovice pod 2. okres, který byl obvodem 3. řad. pl. pěch. arcivévody Karla. Služební povinnost trvala ve společném vojsku a zeměbraně 2 roky v činné službě a 10 let v záloze, poté ještě 12 let v záloze náhradní, takže všeobecná branná povinnost u pozemního vojska trvala 24 roky (od 19 do 42 let). První měsíce a rok války zdály se pro monarchii optimistické: průlom u Gorlice, znovuobsazení Přemyšlu, dobytí Lvova, Bělehradu, pád Bukurešti, pokoření Černé Hory jásalo se, vlály prapory, vyzváněly zvony, sloužily mše. A na dveře domů klepal listonoš, aby předal oznámení o slavné smrti na poli cti a slávy. Jen v 5ti měsících r krát (Fr. Lekeš byl zřejmě prvním z padlých Kunovjanů, už ). A tak přes všechno nadšení z válečných úspěchů, v Kunovicích jest smutno a pusto, všechno dychtivě čeká nových zpráv to zapsal kronikář už v září Jak válka pokračovala, obětí přibývalo a život mimo frontu se stával stále těžší. Kunovjany a jejich obec postihla zvláště nepříjemná skutečnost, kterou vytváří válka: stala se útočištěm (karanténou) uprchlíků z frontových zón, především z Haliče. 29. září 1914 musela děvčata i učitelé během hodiny opustit budovu školy (na křižovatce) s tím, že po 6 neděl budou chodit na měšťanku. Z 6ti týdnů se stalo 7 let. Noví uživatelé dívčí školy se okamžitě začali chovat dle svých zvyků. Lavice, dveře, rámy oken, skříně posloužily k topení, stejně skončily pomůcky a sbírky včetně té, kterou škole věnoval cestovatel Emil Holub. Hlad nutil přistěhovalce opatřovat si potravu, jak se dalo, hotaři ani strážník neměli šanci pole a zahrady uhlídat. Přesídlenců přibývalo, škola nestačila, prostory museli poskytnout majitelé cihelen, Kohn a Abrhám, a také Mayovi a další vlastníci domů. V místních hostincích (Pálenice, Hlaváčkova, Na Radnici, Zweigentalova) se usadili vojáci hlídající běžence, kterých bylo v některé dny až 2 tisíce, po 5ti dnech jeli dále, vyznáním většinou židé. Stalo se, co přijít muselo. Nakažlivé strana 18 8/2014

19 8/2014 choroby. U Komnackých, restauraci naproti nádraží, byla zřízena nemocnice pro infekční choroby, ale jejich šíření nezabránila, neboť hygienické podmínky evakuovaných byly víc než bídné, zvláště u Ukrajinců v cihelnách, k tomu mizerná strava (bramborová polévka, slaneček a chleba). Přišla nejdříve cholera, pak střevní a skvrnitý tyfus, poté spála a tubera. Prvně byly postiženy děti přesídlenců, pak dospělí, a samozřejmě nevyhnutelně musela infekce zachvátit domácí obyvatele. Přesný počet úmrtí v roce 1914 není znám, ale za 6 měsíců následujícího roku zemřelo 58 přistěhovalců. V červnu 1915 většina z nich odešla, ale spála v červenci skolila 13 domácích. Pacienti od Komnackých byli přemístěni do dřevěných baráků u nádraží v Uh. Hradišti, ty pak dlouhá léta tvořily součást okresní nemocnice. Úplně se Kunovice přistěhovalců nezbavily po celou válku znám je případ odstaveného vlaku u tzv. trianglu (naproti dnešního hypermarketu), který byl plný uprchlíků z Haliče, nemocných cholerou. Co brzy po zahájení války začalo trápit všechny obyvatele, byl nedostatek všeho, zejména však potravin. Více se to týkalo měst, ale nijak zvlášť dobře na tom nebyl ani venkov. Byl v tom rozdíl oproti situaci, která nastane za protektorátu. Během 1. sv. války byl hlad. Byl také lístkový systém, ale často a zvláště s postupem let války nebylo co na lístky dostat a panovaly nesnesitelné drahotní poměry. Kradlo se na polích (a nebyli to už přesídlenci) tak, že od obecní rada zrušila polní hlídky (byly bezmocné) a všichni sousedi a majitelé pozemků jsou oprávněni podezřelé osoby zastaviti, prohlédnouti a k případnému potrestání ohlásiti. Efektivitu neznáme. Rodiny odvedených dostávaly vyživovací příspěvek, mnohé byly na něm plně závislé, ve vyživovací péči panoval neustále zmatek. Ke konci války byla výše příspěvku omezena do maximální výše 12 korun na den u všech příslušníků rodiny narukovaného. Nakolik to stačilo k živobytí, napovídají průběžné ceny zboží v Kunovicích a okolí: maso hovězí v r. 1914, 3,6 K/kg (na černém trhu až 18 K v r. 1918), vepřové 5 K, pak až 18, vejce v r hal. (v r K), máslo šlo od 4,4 K na K/kg, mléko v r okolo 28 hal/l, o 2 roky později už 30, ale na černo v konci války 2 K. Šaty před válkou se daly pořídit za K, v roce 1918 tytéž za K, boty v témže roce přišly na 400 K a litr slivovice na 100 K. Nejenom že bylo potravin a dalšího zboží málo, ale jeho kvalita šla rapidně dolů. Zakázáno bylo časem používat k pečení chleba, drobného peči- kunovjan va i cukroví pšeničné mouky, samozřejmě vše vydáváno na lístky, tzv. moučenky, chlebenky, cukerky, tučenky, ale také uhlenky (maximální povolený počet místností k vytápění byl 3+1) atd. Dva, později tři dny v týdnu byly tzv. bezmastné, a týkalo se to i domácností. Od nesměl být poražen vepř pod 60 kg váhy. Přitom rekvizice stíhala rekvizici, později za vojenské asistence, protože obecní strážník J. Fornůsek žádnou represní sílu nepředstavoval. Kunovice měly spolu s Mařaticemi a St. Městem osvobození od všeobecné dodávky mléka, másla, tvarohu, protože měly zásobovat Uh. Hradiště. Dopadlo to, jak se dalo předpokládat: místo do města, rozprodalo se zboží za přemrštěné ceny mimo trh. Válečná doba se podepsala na celé řadě dalších negativ. Podvýživa spolu s neutěšenými sociálními podmínkami měly vliv na zdravotní stav dětí i dospělých, v Kunovicích v období % všech pohřbených zemřelo na tuberkulózu. Školní docházka byla katastrofální, děti musely pracovat doma, neustále něco sbíraly pro válečné účely, zvony z kostela tomu posloužily rovněž ( ), mravy šly dolů (otcové bojovali), mládež po nocích se toulá, zvláště v neděle a svátky a dny před tím a zpívá zrovna svinské písně a není nikoho, kdo by tomu zabránil. Představenstvo obce se nestará, četnictvo nedbá, trpce konstatuje pan farář v začátku roku V tomto roce už upsala obec VIII. válečnou půjčku K, když rok předtím přispěla jen K, neboť je dluhem přetížena. Upisovalo se tzv. lombardem, tj. úvěr proti zástavě cenných papírů. Pro srovnání se současností: obecní účet za rok 1917 činil na příjmech K, ve výdajích K. Na frontách se ovšem děly také změny a Kunovjané byli při nich účastni, a to významně. Není doloženo, že by někdo z mužů odjížděl do boje, vyhlášeném Jeho Apoštolským Veličenstvem s vlasteneckým nadšením jako Josef Švejk. Za to je zaznamenáno loučení za velikého pláče. I když na Slovácku díky silnému náboženskému cítění obyvatel a vlivu kněží měla monarchie a císař Pán značné sympatie nezapomenu, jak můj děda vždycky, když z radia slyšel Radeckého marš, slzel, protože při něm kdysi v Tuzle okolo něj rajtoval Franc Józef přesto zmínek o bojových hrdinských činech Kunovjanů v rakouských uniformách je skoro nic, nebo se s nimi později nechtěli chlubit. Oznámení o Heldentodu však docházelo pravidelně, to bylo to jediné, co po nich rodinám přišlo. (Dokončení na str. 20) strana 19

20 (DOKONČENÍ ZE STR. 19) Vznikla a existovala však ještě jiná armáda, jejíž součástí byli muži z Kunovic. Masarykovy legie. Možná, že to není oficiální název, přesto jej používám. Jestli totiž někomu tento stát, byť už ve zmenšené podobě, vděčí za to, že vznikl a existuje, pak je to T. G. Masaryk a jím prosazené zahraniční vojsko. Je to také letos 100 let, co jako 64letý opustil Rakousko-Uhersko, aby změnil mapu Evropy. Jedinou reálnou politikou je odboj ( ). Musíme veřejně vystoupit jménem národa: bez tohoto vystoupení by se o nás nejednalo, tím myslel sebe a nejbližší spolupracovníky, a vzápětí stanovuje cestu: Paragraf 1: vojsko! Co nejvíce československého vojska, co největší československou armádu! Jinými slovy: Kdo chce být při novém uspořádávání Evropy, musí být na straně vítěze a chce-li být brán vážně, musí k vítězství přispět, řečeno bez obalu cedit krev. Ostatně, je tomu dnes jinak? První skupina čs. dobrovolců vznikla ve Francii již před příjezdem T. G. M., z Čechů a Slováků tam žijících říká se jim starodružiníci. Byli neobyčejně schopnými a ceněnými rozvědčíky. Rota Nazdar, první čs. jednotka vykrvácela v boji u Arrasu. Zde Kunovjané nebyli. Až v lednu jsou ustaveny v Cognacu a Darney 21. a 22. čs. střel. pluk, tady už legionáři z Kunovic jsou (mj. Tvrdoň F., Chrástek J. a F.) a bojují u Terronu. V Itálii byli nasazeni čs. legionáři do bojů až v r. 1918, bylo jich už okolo 20 tisíc, a prošli boji v místech, o kterých se dodnes vypráví: u Piavy, Doss Alta, na hoře Montello, ve Val Bella aj. Ztráty byly velké, ale na zajatce by čekaly maďarské popravčí čety (bojovali zde mj. Habarta Ant., Junaštík M., Kopřiva Jos., Orság Fr., Pavelka J, Tvrdoň J. a další) Největší část legií byla v Rusku, to platilo i pro Kunovjany. Bez pochybností byly to tyto jednotky, o které Masaryk opřel svoji argumentaci pro vznik samostatné ČSR. Je to také slavná epopej v dějinách Kunovic. Vždyť našich vojáků bylo zde v legiích téměř 50. (Celkový počet legionářů z Kunovic ve všech legiích udávají Čoupek s Paulem 75 bezkonkurenčně nejvíc v okrese, ale číslo není přesné). Není v tomto článku prostor na vylíčení jejich osudů a vojenské cesty Ruskem. Snad někdy příště. Připomeňme si jen něco pro představu, jací byli a čím prošli. Dva z nich se do rodné obce nevrátili: Martin Pomykal od Zborova, František Kostrůnek od Nikolajevska. Ve služebním průkazu toho druhého můžeme číst: V nástupu u Zborova, v boji u Bachmače, Rtiščeva, Lipjag, Samary, Buzuluku, Gorbunovky, Ivanovky, Černavy ( ), Syzráně, Nikolajevska, vyznamenán za hrdinný čin u Bachmače ( ). Při dobytí Nikolajevska pronásledoval ustupujícího nepřítele ( ) svojí chladnokrevností a odvahou působil na ostatní vyznamenání za hrdinský čin. Není to hodnocení a výčet účasti v bojích nijak výjimečné, lze to zjistit z osobních listů u jiných jeho bratří. O tom, kde brali ideály vlastenectví, nadšení, odhodlání, vytrvalost, statečnost, pevnou víru ve vítězství něco napovídají názvy jejich pluků: Jana Žižky, Prokopa Velikého, Jana Husi apod. Mnohé jsem z těchto legionářů znal, viděl je v uniformách opentlenými vyznamenáními ještě v dobách, kdy je mohli na veřejnosti nosit, pak ještě v průvodu na 1. máje 1968 v prořídlých řadách, ale stále hrdého výrazu ve tvářích, potom už nic. Neměli bychom na ně zapomínat, jim z velké míry vděčíme za to, že máme vlastní stát a měli bychom být na ně hrdí. Já jsem. Jiří Deml strana 20 8/2014

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 419/XXI./2014 zprávu o činnosti Rady města Kunovice

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 41/III./2015 42/III./2015 zprávu o činnosti Rady

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 28 zasedání dne 8. října 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 28 zasedání dne 8. října 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 28 zasedání dne 8. října 2015 Usnesení RM 1/28/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 28. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více