KUNOVJAN. Cyklostezka v Kunovském lese. Městský zpravodaj. CENA 10 Kč 8/2014. ročník 25. napište nám: FOTO: František Chrástek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN. Cyklostezka v Kunovském lese. Městský zpravodaj. CENA 10 Kč 8/2014. ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz. FOTO: František Chrástek"

Transkript

1 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 8/2014 CENA 10 Kč Cyklostezka v Kunovském lese FOTO: František Chrástek Cyklostezka vedená Kunovským lesem k řece Olšavě je významnou spojnicí Uherského Hradiště a Kunovic, sloužící občanům nejen k rekreačním projížďkám a procházkám, ale také k cestě do zaměstnání, zejména v průmyslové zóně v Kunovicích. Před třemi lety proběhla první část rekonstrukce této oblíbené a využívané trasy pro cyklisty a v současnosti je městem Uherské Hradiště realizována její druhá etapa. Rekonstruovaný úsek cyklostezky se nachází mezi nadjezdem silnice I/50 směrem k řece Olšavě a dále podél toku Olšavy po směru proudu Olšavy k ocelovému mostu. Celková délka letos opravovaného úseku je asi metrů, cyklostezka bude mít šířku 3 metry a bude kryta betonovým povrchem. Výškově bude trasa cyklostezky kopírovat stávající terén. Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu opravy zmíněného úseku cyklostezky dosahují výše 7,2 milionů korun (včetně DPH). Projekt je podporován Evropskou unií, celková výše finanční částky poskytnuté podpory je 3,7 mil. Korun. Na financování rekonstrukce cyklostezky se podílí i město Kunovice: Vzhledem k tomu, že cyklostezka leží na katastru Kunovic a je hojně využívána i našimi občany, poskytlo město Kunovice na základě darovací smlouvy z prosince 2013 městu Uherské Hradiště finanční dar ve výši 500 tis. Kč za účelem rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese II. etapa. Je to příklad dobré spolupráce obou měst ku prospěchu jejich občanů, uvedla Ivana Majíčková, starostka města Kunovice. Ing. Blanka Cmajdálková, odbor investic a územního plánování napište nám:

2 Přečtěte si: Nová zeleň na hřbitově str. 4 Oprava sochy Panny Marie Parkování před domy Školní aktuality Dvě výročí Výsledky průzkumu Ocenění žáci str. 6 str. 7 str. 8-9 str. 10 str str Jubileum k připomenutí Příběh legionáře Sportovní aktuality str str str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 29. srpna 2014, uzávěrka redakčních příspěvků 11. srpna Vybráno z usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 17. dubna 2014 zařazení nalezené lávky přes řeku Olšavu situovanou poblíž Cyklocentra u Agropenzionu Sádky zakotvenou na pozemcích p. č. 2681/3 a 2684 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště do majetku města Kunovice Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice a panem Pavlem Blažkem, Kunovice, o zajištění vybudování potřebné nové veřejné infrastruktury řešící zabezpečení potřebného počtu parkovacích stání pro stavbu Stavební úpravy rodinného domu Záchalupčí 1046 bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku p. č. 1026/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Kunovice, včetně souhlasu města s podmínkami uvedenými v čl. III. a se zřízením věcného práva dle čl. IV Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného práva č. UZSVM/BUH/1647/2014-BUHM Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, s.p.o., Na Pankráci 56, Praha 4, správa Zlín, na rozvod veřejného osvětlení a trvalého přístupu za účelem provozování rozvodu veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 3000/4 a 3000/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, s.p.o., Na Pankráci 56, Praha 4, správa Zlín, na rozvod veřejného osvětlení a trvalého přístupu za účelem provozování rozvodu veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 3970/2, 3846/3 a 3964/103 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Smlouvu č.: /002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 2421, 2410/4,3687/75 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: / mezi městem Kunovice a RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci JMP DS, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno pro stavbu SOBS Kunovice ul. Na Záhonech a U Štreky, NTL plynovod a přípojky 9RD, na pozemcích p. č a 3687/75 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Dodatek č. 3 k Plánovací smlouvě č. 3/IXZM/2012 ze dne , Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č.2 ze dne mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice a Ing. Vítězslavem Skopalem, Kunovice, o výstavbě veřejné technické infrastruktury - prodloužení vodovodu a plynovodu řešící posun termínu dokončení SO 11 Prodloužení plynovodu a předání SO 09 Prodloužení vodovodu finanční příspěvek ve výši Kč Uherskohradišťské nemocnici a.s. na zakoupení dvou elektrických polohovacích lůžek Povodňový plán města Kunovice Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz mezi městem Kunovice a Občanským sdružením KUNOVJAN Záchalupčí 952, Kunovice rozpočtové opatření č. 2/2014 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,08 tis. Kč, výdaje ,84 tis. Kč, financování ,76 tis. Kč počet členů Zastupitelstva města Kunovice na 17 členů pro volební období Dohodu o spolupráci na projektech v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika uzavřenou mezi městem Kunovice a městem Stará Turá, SNP 1/2, Stará Turá, za účelem realizace společného projektu Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach úplné znění Zakladatelské listiny společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o., BERE NA VĚDOMÍ: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2014 a rea- strana 2 8/2014

3 lizaci akce Obnova krajinných struktur - lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec - Kunovice k 2. červnu 2014 zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XIX. zasedání zastupitelstva města dne 13. prosince 2013 kunovjan POVĚŘUJE: Radu města Kunovice k zastupování města jako jediného společníka společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o., na valné hromadě Vybráno z usnesení 55. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Smlouvu o dílo mezi městem Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice na straně jedné a společností UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tř. 8, Ostrava, IČ: , na zpracování díla Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice Dodatek č. 43 uzavřený mezi městem Uherské Hradiště, městem Kunovice, městem Staré Město a ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s., kterým se mění a doplňuje smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město ze dne , ve znění 42 dodatků, týkající se úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2014 městem Kunovice ve výši Kč Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu, obsluhy plynové kotelny č. 2013/1 uzavíraný mezi městem Kunovice a firmou REÚSS ENERGETIKA, a. s., 28. října 374, Uherské Hradiště, týkající se ukončení provozu a obsluhy plynové kotelny v Letním areálu k a aktualizace skutečných nákladů na jednotlivé kotelny a úpravy měsíčních paušálních cen za provádění servisních prací přijetí dotace Ministerstva životního prostředí na projekt CZ.1.02/7.1.00/ Učíme se od přírody úpravy Radniční okénko SChůze rady města 21. srpna 2014 Zasedání zastupitelstva města 4. září 2014 zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice a zavazuje se k jeho plnění a splnění podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohách Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a MAS Východní Slovácko, Suchá Loz 72, Suchá Loz, IČ: , na zajištění dotačního managementu během realizace projektu CZ.1.12/3.2.00/ Areál jízdy králů Kunovice, akce je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na Školu lidových tanců mezi městem Kunovice a Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín , IČ Smlouvu o příspěvku mezi městem Kunovice a Uherskohradišťskou nemocnicí a.s., J. E. Purkyně 365, Uh. Hradiště na pořízení polohovacích lůžek pro oddělení následné péče 1872/55./2014 RADA MĚSTA v působnosti rozhodnutí jediného společníka společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o. schvaluje Zakladatelskou listinu společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o. BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4) Léto je v plném proudu, i když Kunovské léto už skončilo a letní areál, známý spíše jako sokolské hřiště, nebude sloužit k letním sportům a kulturním akcím. Od letošního 7. července až do příštího Kunovského léta zde budou probíhat stavební práce. Jejich výsledkem bude revitalizace celého prostoru na celoročně využitelný AREÁL JÍZDY KRÁLŮ, který bude sloužit nejen k prezentaci a propagaci této památky UNESCO, ale i pro návštěvníky našeho města, ke kulturním a sportovním akcím, především však bude sloužit Vám, milí spoluobčané. V centru města, v blízkosti hojně využívané cyklostezky, tak vznikne naučný aktivně relaxační park pro všechny věkové kategorie. Prostor je navržen tak, že páteřní komunikace, která zajišťuje nutnou obsluhu a bezbariérový přístup do areálu, zároveň rozděluje prostor na dva funkční celky, relaxační a aktivní. V relaxační části bude nově vybudováno kapacitně vyhovující zázemí se společenskou místností a terasou. Na něj bude navazovat expozice jízdy králů a amfiteátr se zastřešeným pódiem a hledištěm s potřebnou elevací. Centrální sportoviště s umělým povrchem bude zachováno a navíc obohaceno o potřebné hlediště. Celý prostor bude doplněn stromy. Ze strany od sousedního pozemku bude vysazena habrová stěna. Navazující aktivní park je v projektu komponován jako okolní lehce zvlněná krajina s okružním chodníkem, který budou moci děti využívat k jízdě na kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích. Dospělí si zde budou moci zacvičit na stávajících fitness prvcích či jen v klidu posedět na lavičkách. Naší skateboardisté se také konečně dočkají prvků, na kterých budou moci zkoušet své obdivuhodné kousky a třeba si i zahrát na krále jízdy na skateboardu. Na tuto investici město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava 9,9 mil. Kč. Vysoutěžená cena celého díla je 17 mil. Kč. Stavbu bude provádět firma Berger Bohemia a.s. Moc si přeji, aby se dílo podařilo, aby se Vám líbilo a abyste tu, Vy, milí spoluobčané, i návštěvníci našeho města našli příjemný prostor pro aktivní odpočinek, poučení, sport i zábavu. Mgr. Ivana Majíčková, MBA 8/2014 strana 3

4 POKRAČOVÁNÍZESTRANY 3) Kunovice ze dne 19. června 2014 vyhodnocení přeshraniční spolupráce mezi městy Kunovice a Stará Turá za období červen 2013 červen 2014 ZVEŘEJŇUJE záměr města Kunovice na převod lávky přes řeku Olšavu situovanou poblíž Cyklocentra u Agropenzionu Sádky zakotvenou na pozemcích p. č. 2681/3 a 2684 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště Nová zeleň na hřbitově Projekt Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice Na základě podané žádosti o dotaci obdrželo město Kunovice v lednu 2013 dotaci na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny, na akci Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice. Projekt je podporován Evropskou unií z prostředků ERDF ve výši ,00 Kč (70 % z celkových způsobilých výdajů) a dále Státním fondem životního prostředí ČR částkou ,00 Kč (5 % z celkových způsobilých výdajů). Celková výše finanční částky poskytnuté podpory je ,00 Kč. Příspěvek města Kunovice činí ,00 Kč (25 % z celkových způsobilých výdajů). Celkové předpokládané náklady na realizaci akce Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice jsou cca 1,1 mil. Kč. Předmětem podpory je regenerace zeleně hřbitova v k. ú. Kunovice. V rámci realizace bude provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření stromů, výsadba alejových stromů a dřevin. Celková plocha určená k regeneraci je m 2. V zimě 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce. Zhotovitelem akce je na základě výběrového řízení FLORSTYL s.r.o., Panská 25, Kunovice, PSČ Akce byla započata , předpokládaný termín ukončení akce byl naplánován na Zhotovitel zkrátil termín realizace a zástupcům města Kunovice předal dílo již na začátku července. Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/) Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí (http://www.sfzp.cz/) Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování strana 4 8/2014

5 Zlepšení informovanosti o nebezpečí povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany mikroregionu Dolní Poolšaví - pod tímto názvem Mikroregion Dolní Poolšaví podal žádost o dotaci do XXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 1.3 Cílem projektu bylo vytvořit vzájemně provázané digitální povodňové plány obcí ležících na řece Olšavě a především, aby představitelé jednotlivých obcí byli včas upozorněni na zvedající se hladinu řeky a také, aby všichni občané byli včas informováni o blížící se povodni a mohli učinit opatření odpovídající danému riziku. Na projekt, jehož celkové výdaje činily Kč, získal mikroregion dotaci z Fondu soudržnosti EU ve výši ,50 Kč a ze Státního fondu životního prostředí ,50 Kč. Spoluúčast mikroregionu činila Kč a hradily ji poměrnou částkou jednotlivé členské obce, které se do projektu zapojily. V případě města Kunovice činila spoluúčast Kč. Do projektu se zapojilo město Kunovice a Uh. Hradiště, respektivě jeho místní části Sady, Míkovice a Vésky, dále obce Hradčovice, Veletiny a Drslavice. Tato města a obce mají digitální povodňové plány, které zájemci o informace mohou nalézt na jejich webových stránkách. Na řece Olšavě byly nainstalovány hladinoměry, které jsou napojeny na výstražný a hlásný systém. Varovný a vyrozumívací systém umožňuje okamžitou kontrolu výšky hladiny řeky Olšavy přímo na počítači i okamžité rozesílání SMS zpráv členům povodňových komisí. Při povodni v roce 2010 byla největším problémem špatná informovanost. Věřím, že tímto projektem a díky novému varovnému a výstražnému systému nedojde již k takovým škodám, jako tenkrát, říká předsedkyně správní rady Mikroregionu Dolní Poolšaví Ivana Majíčková. V Kunovicích byla z dotace pořízena moderní digitální ústředna a tři nová hlásná místa v lokalitách, kde rozhlas při povodni v roce 2010 chyběl. V rámci zkušebního provozu byla nově nastavena hlasitost hlášení městského rozhlasu, protože se množily stížnosti na to, že rozhlas v některých ulicích není slyšet. Děkujeme občanům za trpělivost, pochopení a spolupráci při zkouškách rozhlasu. red Nedostatek pracovních míst a flexibilních úvazků vede ženy k podnikání Čím dál častěji řeší dnešní ženy slaďování pracovního a rodinného života. V posledních letech je na ně neustále vyvíjen tlak, aby dokonale zvládly role žen, manželek, matek a zaměstnankyň. To vede ke kolizím, stresům, problémům a mnohdy i rozvodům. Jak najít balanční hranici, která by dokázala všechny uvedené role skloubit? Vrhnout se do samostatného podnikání. V posledním roce u nás zažádalo o tuto možnost mnohem více žen než mužů, a to zejména kvůli tomu, že jsou po mateřské dovolené nebo čerstvé absolventky škol a nemají uplatnění. Jediné, co další ženy brzdí, je nedostatečná sebedůvěra a finance. Ženy si mnohdy uvědomují, že ví, kde je prázdné místo na trhu. Ví, v čem by se mohly seberealizovat, ale potřebují pomocnou ruku. Ať už v podobě manžela, kamarádky, kouče nebo investora. Navíc pro současnou dobu orientovanou na služby mají mnohem větší cit než většina mužů, ale je nutné jejich potenciál odhalit a podpořit. Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Karel Havlíček říká: Ženy budou v příštích dekádách postupně přebírat kontrolu nad byznysem. Zřetelně se začíná ukazovat, že jejich přirozené vlastnosti jsou jako šité na míru požadavkům moderního obchodu. Jsou odolné, netrpí sebestředností a dokážou daleko lépe vyhodnocovat rizika. Je fakt, že jsou emotivnější, ale emoce dnes v rozumné míře do podnikání patří. Proto jako asociace hodláme podnikatelské prostředí přesvědčit, že chceme-li být opravdu úspěšní, musíme začít lovit ve vodách perspektivních žen. Projekt Slaďování na Kunovicku vybízí ke změnám v regionu. Poukazuje na problematiku pomocí seminářů, workshopů, poradny a vybízí společnost ke změnám v náhledu na flexibilní úvazky, na ženy po mateřské dovolené a aktivní podnikatelky. Všechny změny je potřeba udělat pro lepší slaďování pracovního a rodinného života. Projekt Slaďování na Kunovicku je spolufinancování ESF a rozpočtem ČR. Podrobnosti hledejte na Barbora Dojčár 8/2014 strana 5

6 Kunovice respektují volné příležitosti Město Kunovice už potřetí získalo ocenění za vytváření rovných příležitostí Již po osmé od roku 2007 organizovalo Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50%, o.p.s. a Gender Consulting, s.r.o. soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže s názvem Úřad roku Půl na půl. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. V rámci soutěže Úřad roku Půl na půl jsou pravidelně hodnoceny obce a úřady, které nejlépe splňují požadavky rovných příležitostí pro muže a ženy nebo vycházejí vstříc znevýhodněným skupinám obyvatel. Město Kunovice se dočkalo ocenění v této soutěži již potřetí, když v kategorii Obce I. typu obsadilo třetí místo za obcemi Kamýk nad Vltavou a Otice. Ocenění pro město Kunovice převzala na vyhlašování výsledků doprovázeném konferencí na dané téma tajemnice Městského úřadu Kunovice Ing. Helena Vajdíková. red Socha Panny Marie se dočkala opravy Sochu Panny Marie Hostýnské s Ježíškem stojící v parčíku před kulturním zařízením Pálenice nechali zhotovit v roce 1887 Ku cti a chvále Boží majitelé někdejšího blízkého mlýna Klement a Malvina Zuckerovi. Socha již několik let vykazovala známky pokročilé degradace materiálu, restaurátor Tomáš Kopčil konstatoval v návrhu na její restaurování, že je na hranici svojí životnosti při umístění v exteriéru. Tento neutěšený stav byl zapříčiněn jednak vnějšími klimatickými vlivy a také nízkou odolností materiálu - umělého kamene použitého ke ztvárnění díla. Socha se nevyhnula ani vandalskému útoku. Památka již byla v minulosti několikrát restaurována, o čemž svědčí celá řada plošně rozsáhlých plastických retuší, nacházejících se téměř na 60 % povrchu sochy. V průběhu předchozích restaurátorských zásahů byly také plošně sejmuty barevné vrstvy. V poslední době byl zabarven pouze srpek měsíce stříbrnou ovou barvou. Nepřehlédnutelná je absence pravé ruky sochy světice, na jejímž místě v součas- nosti zeje pouze železný čep. Roztříštěná ruka byla uložena a po jejím ohledání bylo zjištěno, že již v minulosti byla domodelována betonovou směsí a zpevněna železnou armaturou. Obdobně je připevněna a doplněna také levá ruka Ježíškova, o čemž svědčí otevřená dělící spára v ramenní části. Městu Kunovice se podařilo na restaurování sochy, která je aktuálně v nejhorším stavu ze všech sakrálních památek v Kunovicích, sehnat dotaci ze Zlínského kraje ve výši Kč, přičemž celkové náklady restaurování budou činit bezmála Kč. Zbylá částka bude uhrazena z městského rozpočtu. Začátkem letošního července byla socha demontována a odvezena k restaurování do ateliéru Tomáše Kopčila. Na své místo by se měla vrátit koncem září tohoto roku. Jan Šobáň strana 6 8/2014

7 Parkování před rodinnými domy kunovjan Jak na zpevněné plochy budované na pozemcích města, kraje nebo státu v našem městě? V poslední době při pracovních pochůzkách zaregistrovali pracovníci města Kunovice, konkrétně odboru stavební úřad, že v nemalém množství na celém území města přibývá nových zpevněných ploch. Jedná se zejména o nové zpevněné plochy, většinou ze zámkové dlažby, které vznikají před jednotlivými rodinnými domy pro potřebu parkování osobních automobilů vlastníků dotčených objektů. Děje se tak nejspíše proto, že doba, kdy osobní automobil vlastnilo v každé ulici jen pár vyvolených, je už dávno pryč. Dnes jsou mnohdy i dva automobily pro jednu rodinu málo a není nic mimořádného, že před některými rodinnými domy parkují i auta tři. V takových případech buď tato auta parkují při krajnici podél pozemní komunikace, anebo na zpevněné ploše odstavném stání, mimo tuto komunikaci v prostoru mezi silnicí a rodinným domem, protože s takovým počtem osobních aut nebylo v minulosti počítáno. Ve většině případů ovšem pozemky mezi objekty rodinných domů a silnicí nejsou majetkem vlastníků přiléhajících rodinných domů. V lepším případě vlastní alespoň část pozemku, v horším případě je celý prostor veřejným prostranstvím ve vlastnictví města Kunovice. V některých částech města jsou ovšem tyto části pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje, anebo dokonce i ve vlastnictví státu. Další skutečnost, která je neméně důležitá, že v prostoru mezi rodinnými domy a silnicí pak často vede veřejná technická infrastruktura, tedy inženýrské sítě (vodovod, plyn, telefonní a jiné sdělovací kabely, atd.). Zejména vzhledem k těmto skutečnostem pak s největší pravděpodobností zákonodárci stanovili, že je na vybudování takovéto zpevněné plochy nutné povolení dle stavebního zákona. Novelizovaný stavební zákon sice stanovuje, že na stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch do 300 m 2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí, není třeba stavební povolení ani ohlášení, na druhou stranu ale takové stavby vyžadují povolení umístění, tedy územní rozhodnutí. Za určitých podmínek stanovených stavebním zákonem lze pak místo územního rozhodnutí povolit umístění zpevněných ploch tzv. územním souhlasem. Zde je ovšem jednou z podmínek stanoveno předložení písemného souhlasu sousedů, což někdy bývá problém. Dalším nezbytným podkladem pro vydání povolení umístění takové zpevněné plochy je pak samotný souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být stavba umístěna. Z praxe lze pouze konstatovat, že většina občanů se domnívá, že takový souhlas je pouhou formalitou, neboť se o prostor před svým rodinným domem již dlouhá léta starají, udržují jej a mají za to, že je tak vlastně částečně jejich. Opak je pravdou. Zlínskému kraji zastupovaného organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, státu zastupovaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, ani městu Kunovice není lhostejné, co, kde a v jakém rozsahu je vybudováno. V některých případech může být taková navrhovaná zpevněná plocha v kolizi s plánovanými investičními záměry (rozšiřování komunikací, budování veřejného osvětlení, provádění nových a úprava stávajících chodníků, apod.). V jiných případech pak bývá v rozporu s dopravními předpisy s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Při existenci první či druhé situace pak navrhovanou zpevněnou plochu nelze vůbec realizovat. Ten, kdo vybuduje před svým domem zpevněnou plochu bez povolení podle stavebního zákona, vystavuje se možnému riziku spočívajícím v nařízení odstranění stavby a k tomu ještě uložení sankce za spáchání přestupku/správního deliktu proti stavebnímu zákonu. Jak se lze takovému riziku vyhnout je jednoduché. Stačí se v úřední hodiny, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny po předchozí domluvě na tel zastavit na stavebním úřadě MěÚ Kunovice s dotazem na splnění náležitostí konkrétního stavebního záměru. Pro konzultaci je však potřebné předložit alespoň jednoduchý technický popis s příslušnými výkresy (postačí vlastnoručně vypracované) a každý se hned dozví všechny potřebné informace. Je však nezbytné také počítat s tím, že pokud bude navrhovaný stavební záměr vyžadovat souhlas podle stavebního zákona, bude situace administrativně náročnější. I v tomto případě získáte veškeré potřebné informaci na stavebním úřadě MěÚ Kunovice. Ing. Radek Horáček, vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Kunovice Myslivci chystají zařízení pro krmení zvěře V těchto letních dnech provádějí členové Honební společnosti Kunovice pravidelné opravy a čištění zásypů a seníků pro drobnou a spárkatou zvěř. Na snímcích jsou záběry z brigády v Kunovském lese. V této lokalitě je tato činnost obzvlášť náročná kvůli hospodaření některých našich 8/2014 občanů, kterým nezáleží na čistotě a pořádku v tomto hezkém koutu přírody. Zásypy a seníky v naší honitbě pak budou průběžně doplňovány krmivem, plevami, solí a senem, aby zvěř zejména v zimním období nestrádala. Ing. Jan Prachař, kronikář Honební společnosti Kunovice strana 7

8 Základní škola U Pálenice Z Irska hrdě i se slzičkami Na každém konci je krásné to, že něco nového začíná. Utěšující slova jsme používali, když jsme se na konci týdne, který jsme strávili v irském městě Tralee a v jeho okolí, loučili s kolegy z pěti evropských zemí. Loučení tentokrát provázely i slzy, protože se jednalo o poslední pracovní setkání v rámci dvouletého projektu ABC komunikace. Pracovní setkávání už během projektu postupně přerůstala v kamarádství. V projektu se sešla parta skvělých lidí a s mnohými rádi zůstaneme v kontaktu i nadále, shodli se všichni vyučující, kteří se do projektu jakkoliv zapojili. V Tralee jsme jako v jiných zemích, které už dříve hostily pracovní setkání, strávili hodně času v tamní škole. Jiná než naše je především v tom, že v ní studují žáci dvaatřiceti různých národností. Dostali se k nám v minulých letech v rámci imigrační politiky našeho státu. Práce s nimi v některých případech doprovázena nedobrovolnou částečnou koupelí. Irsko na nás zapůsobilo jako země milých je nesmírně příjemná, děti jsou snaživé a vděčné, vysvětlil nám Patrick Sayers, ředitel školy v Tralee. Škola je pozoruhodná také tím, že je výhradně dívčí a všechna děvčata nosí ve škole uniformy. A mimo školu? Užili jsme si výlety po okolí. Fascinující bylo především pobřeží Atlantiku, i když jeho prohlídka byla a hrdých lidí. Hrdí jsme i my. Díky našemu projektu visela česká národní vlajka ve školách a na radnicích pěti zemí (Irsko, Polsko, Severní Irsko, Slovinsko, Turecko). Ujistili jsme se, že evropským školám se vyrovnáme jak materiálním vybavením (většinou je dokonce předčíme), tak způsobem výuky. Nejdůležitější ale je, že jsme získali spoustu nových přátel. Sluší se připomenout, že peníze na tento projekt, téměř půl milionu korun, získala škola z programu celoživotního učení. Díky tomu tak mohli naši žáci vycestovat do zahraničí zdarma, škola jim z grantu hradila cestu i pobytové náklady. Za hranice České republiky se tak během dvou let podívalo třináct našich žáků a pět vyučujících. A protože s jídlem roste chuť a naše zkušenosti s podobnými projekty jsou už velké, podali jsme v březnu a v dubnu další dva projekty v celkové hodnotě jedenáct milionů korun. O výsledku se rozhodne v nejbližších dnech a my pevně věříme, že si kontakt s evropskými školami a se vzdělávacími trendy udržíme i nadále. Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel ZŠ U Pálenice Mateřská škola Kunovice Volná místa v mateřské škole Mateřská škola v Kunovicích má k dispozici 4 volná místa s nástupem od i později. Žádost o přijetí si zájemci o přijetí dítěte mohou stáhnout z webových stránek školy nebo od osobně vyzvednout v mateřské škole. Vyplněnou žádost je třeba přinést nejpozději v týdnu od 25. s. do ředitelce školy. Informace pro rodiče nových dětí V týdnu od 25. do si přijďte do MŠ vyzvednout evidenční list dítěte a souhlas s inkasem poplatků. Potvrzené doklady přineste při nástupu do MŠ. Dále žádám rodiče nových dětí, aby z důvodů plánování stravování v MŠ nahlásili, zda dítě do školy nastoupí nebo později telefonicky , případně osobně v mateřské škole. Alena Bočková, ředitelka Mateřské školy Kunovice strana 8 8/2014

9 Základní škola Červená cesta Sportovně přírodovědné dopoledne Předposlední den školního roku vyrazil druhý stupeň na sportovně-přírodovědno-zábavné dopoledne k soutoku řeky Olšavy s Moravou. Těšili jsme se na vyhřívání se na sluníčku a líné posedávání na teplém, suchém trávníku. Zásahem vyšší moci jsme se spíše otužovali a řádně se osprchovali. Nicméně žáci nejsou žádní choulostivci, úkoly plnili s nasazením a chutí. Odměna byla sladká. Návštěva našich příštích spolužáků z Podolí V pondělí se do 5. třídy přijeli podívat kamarádi ze ZŠ Podolí. V příštím školním roce se stanou žáky 6. třídy naší školy. Nejprve se seznámili s budoucími spolužáky a prohlédli si naši školu. Po krátké svačině se rozdělili i s našimi dětmi do skupinek a společně řešili zadané úkoly. Na závěr si v tělocvičně zahráli vybíjenou. Ekologie v praxi K ohřevu vody pro domácnost stačí sluneční energie a celou obec lze vytápět biomasou, dokonce se v domě v zimě nemusí topit a bakterie na kořenech rostlin zvládnou vyčistit odpadní vodu z obce. O tom, že se takové fantazie mohou díky ekologickým projektům pár nadšenců stát skutečností, se přesvědčili žáci IX. třídy v obci Hostětín. V ekologickém centru Veronica na vlastní oči seznámili s pasivním domem, dozvěděli se, jak ho stavěli a jaké má velké výhody hlavně v úspoře energie. Podívali se, jak pracuje kořenová čistírna odpadních vod, prohlédli si obecní výtopnu. Možná v budoucnosti při stavbě vlastního domu se nechají inspirovat podobnými ekologickými projekty. kunovjan Na návštěvě u paní hraběnky Ve středu 25. června navštívili žáci I. a III. třídy zámek Milotice. Zde se vrátily děti v čase o několik století zpět, protože prohlídka zámku proběhla jako návštěva dětí u paní hraběnky. Po převléknutí do kostýmů následovalo vzhlédnutí zámeckých interiérů a poté vstup do sálu, kde děti očekávala zámecká paní. V sále se děti učily dvorní etiketě, tanci a základům šermu. Vše se odehrávalo za doprovodu živé hudby. Na závěr prohlídky se děti vyfotily v interiéru freskového sálu a na nádvoří. V zámecké jízdárně se ještě podívaly na výstavu dravých ptáků a vyzkoušely si přílet dravce na ruku. Počasí bylo prima a všichni odjížděli z Milotic spokojeni. Druháci se seznámili s životem na farmě Na letošní školní výlet se 2. třída vydala na Ranč Rovná, který se nachází mezi obcemi Košíky a Jankovice. Hlavním cílem výletu byla návštěva soukromé farmy, kde děti mohly vidět velké množství hospodářských zvířat - krávy, ovce, kozy, prasata, králíky a drůbež. Majitelka farmy nás velmi ochotně farmou provedla. Děti obdivovaly v ohradách i krásné jezdecké koně, některé i jízdu vyzkoušely a na vlastní oči viděly, jak se vyrábějí předměty z kůže. Memoriál Petra Vařechy V úterý 24. června se na hřišti ZŠ Červená cesta uskutečnil Memoriál Petra Vařechy. V letošním roce se odehrály tři zápasy. V prvním utkání změřili své síly žáci z 1. až 3. ročníku. V základní hrací době skončilo utkání nerozhodně 3:3. Po penaltovém rozstřelu zvítězila ZŠ U Pálenice. Do druhého zápasu nastoupili chlapci 4. až 6. ročníku, ZŠ U Pálenice zvítězila 3:0. Do posledního utkání nastoupili žáci 7. až 9. ročníku, toto utkání vyhráli žáci ZŠ Červená cesta v poměru 4:1. Vzhledem k tomu, že ZŠ U Pálenice vyhrála dva zápasy, získala pohár. Poděkování patří Liboru Habartovi za odpískání všech zápasů. Budapešť 2014 Dne se 8.A a 8.B naší školy a 10 žáků z Velkého Ořechova vydali na exkurzi do Budapešti. Vyjeli jsme ve 4:45 od školy a cesta byla velmi velmi zajímavá. Po zastávce v Bratislavě jsme konečně byli v Maďarsku a do Budapešti jsme dorazili přibližne v 10 hod. Nejprve jsme navštívili Budín, a to Královský a Prezidentský palác. Na Matyášově fontáně jsme slyšeli příběh o králi Matyášovi Korvínovi, ke kterému se pojí tradice jízdy králů na Moravě. Protože s námi byl bývalý král Adam Joura, všichni společně jsme se s ním i králem Matyášem vyfotili. Dále jsme navštívili chrám sv. Matyáše, který má velmi zajímavou výzdobu, obrazy světců a překrásné arabesky, které zde zanechali Turci, kteří Uhry ovládali. Z rybářských bašt jsme měli celé město jako na dlani. Ze staré části jsme se přesunuli do Pešti, navštívili chrám sv. Štěpána, projeli se historickým, druhým nejstarším metrem v Evropě. Velmi zajímavá byla prohlídka památníku Milénia, Vajdahunyádského hradu, sochy Anonyma, úžasného vodotrysku, kde jsme se všichni řádně vydováděli. Poslední památkou byl Parlament. Unavení, ale spokojení jsme přijeli domů. Děkujeme paním učitelkám Jurčekové a Břustkové za fajn výlet za hranice všedních dnů. 8/2014 strana 9

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. ROČNÍK 25 01/2014 CENA 10 Kč PF 2014 Všechny folklorní soubory i sbory z Kunovic koledovaly na Zlatou neděli na nádvoří Panského dvora. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel, radujme

Více

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 24 4/2013 CENA 10 Kč Návštěva prezidenta V sobotu 2. března 2013, krátce před svou inaugurací, navštívil Kunovice nový prezident České republiky Miloš Zeman. Zúčastnil se zde krajské konference

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Odlétání na prázdniny

Odlétání na prázdniny ROČNÍK 22 / ČÍSLO 8 SRPEN 2011 CENA 10 Kč Odlétání na prázdniny Takto vstupovaly děti poslední pátek v letošním školním roce na palubu letadla, aby se připravily k odletu na prázdniny při stejnojmenné

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou

Více

KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.

KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel. www.mesto-kunovice.cz Číslo: 8/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! OTEVÍRACÍ DOBA: Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.: 572 549 361 Přečtěte

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj

KUNOVJAN Městský zpravodaj KUNOVJAN Městský zpravodaj Číslo: 3/2015 JAN HRUBÝ se ke 100. výročí narození dočká v Kunovicích svého památníku. Bližší informace naleznete na str. 20. ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Přečtěte si: Přestupní

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. I. KRÁLOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Areálu Jízdy králů Kunovice

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. I. KRÁLOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Areálu Jízdy králů Kunovice www.mesto-kunovice.cz Číslo: 8/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 I. KRÁLOVSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Areálu Jízdy králů Kunovice Přečtěte si: Školní aktuality str. 4-5 Jaroslav Hlaďo str. 6 První vzlet

Více

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice.

KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice. KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 6/2015 Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13 www.mesto-kunovice.cz Kunovské banderium v Nerudově ulici na Malé straně

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Slovácká búda se sklípkem

Slovácká búda se sklípkem ROČNÍK 21 / ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Stav konta Vanesska str. 3 Plnění Programu rozvoje města Kunovice str. 4-9 Aktuálně ze škol str. 10-11 Společenská kronika str.

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

Velikonoce v Kunovicích

Velikonoce v Kunovicích ROČNÍK 21 / ČÍSLO 4 DUBEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Výstavba dětských hřišť str. 4 PIK v březnu str. 5 Historie Panského dvora str. 6-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přeshraniční spolupráce

Více

VII. ples města Kunovice v retro stylu

VII. ples města Kunovice v retro stylu ROČNÍK 25 2/204 CENA 0 Kč VII. ples města Kunovice v retro stylu NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Fotogalerie na str. 23 KUNOVJAN Přečtěte si: Rozhovor se starostkou Hlídací centrum Aktuálně ze škol Dotace

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Kunovský fašank 2012

Kunovský fašank 2012 ROČNÍK 23 3/2012 CENA 10 Kč Kunovský fašank 2012 Každý rok je stejný a přesto pokaždé jiný rozpustilý s tradičními tanci i písněmi, veselý, někdy trochu štiplavý při reportážích TV Kuna či litaniích nad

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 4/2015 www.mesto-kunovice.cz Vstřícní zaměstnavatelé v regionu opravdu jsou! Záhady kolem jízdy králů IV. Vzpomínka na 100. výročí narození Jana Hrubého Paní

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty 19. ČERVNA 2015 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 21, číslo 6 Chystá se 22. ročník bikemaratonu Drásal. Str. 4 Revitalizace ulic je u konce. Str. 10 Holešovské kostely se otevřely. Str.

Více

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek Podrobný rozpočet města na stranách 6, 7 a 8 Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17 Svatební obřady se vracejí do sala terreny 2/2009 29. ledna 2009 roãník XV. Hole ovsko cena 10,-

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Dvacet let s Kunovským létem

Dvacet let s Kunovským létem ROČNÍK 24 8/2013 CENA 10 Kč Dvacet let s Kunovským létem Jubilejní ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto se tradičně nesl v duchu toho, čím je charakteristický, tedy v duchu

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více