V České republice se k dítěti a rodině vztahují zejména tyto právní normy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V České republice se k dítěti a rodině vztahují zejména tyto právní normy:"

Transkript

1 OBSAH PŘÍLOH PŘÍLOHY K TEORETICKÉ ČÁSTI Postavení dítěte v minulosti...2 Rodina a dítě z pohledu práva...2 Vývoj sociálně-právní ochrany dětí na našem území...4 Z historie ústavní výchovy...4 Ústavní výchova...5 Vládní resorty zajišťující výkonu ústavní nebo ochranné výchovy...6 Ochranná výchova...6 Sociálně patologické jevy...7 Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy...7 Dětský domov...8 Dětský domov se školou...9 Výchovný ústav...9 Středisko výchovné péče...9 Pracovníci DDÚ...10 PŘÍLOHY K VÝZKUMNÉ ČÁSTI Pobyt dítěte v zařízení, ve kterém byl prováděn výzkum...11 Popis zařízení, ve kterém byl prováděn výzkum...13 Pracovní náplně některých pracovníků zařízení...18 Dotazníky pro děti...22 Dotazníky kurátorům...24 Kazuistiky Daniel...25 Lucie...29 Michal...33 Patrik...40 Viktorie...42 David...45 Martina...49 Nikola...54 Roman...61 Vít...68 Interpretace dotazníků Daniel...75 Roman...77 Nikola...78 Viktorie...80 Vít...81 David...83 Lucie...85 Michal

2 PŘÍLOHY Příloha č. 1- k teoretické části Postavení dítěte v minulosti Naše současná společnost je k dětem přátelská, chrání je. Bohuţel se setkáváme i s násilím páchaným na dětech. Násilí se objevovalo jiţ u přírodních národů, i kdyţ v jiných podobách. Děti byly obětovány boţstvu na usmíření, získání přízně. I v antickém světě bylo dítě bezprávným subjektem. O tom svědčí shazování nechtěných nebo nemocných dětí z Taygetské skály v antickém Řecku. Moc otce ve starověkém Římě se nazývala patria poteras (právo otce nad ţivotem a smrtí svých dětí, nad jejich prodejem a podobně). Toto právo končí vydáním Ediktu milánského, jímţ bylo za státní náboţenství uznáno křesťanství. Římským zákonem z roku 374 bylo povaţováno zabití dítěte za vraţdu. Pojetí lidských obětí je pod vlivem Starého zákona mění a v v křesťanském světě jsou povaţovány za ohavnost. Od pravěku po středověk měli lidé k narozenému dítěti takový vztah, jako mají dnes lidé k dítěti počatému. K zabití novorozence se stavěli podobně jako dnešní společnost k umělému přerušení těhotenství. Od zahubení dítěte ze studu, hanby a strachu před společenským zavrţením se přešlo k odkládání dětí do nalezinců. Útulky pro odloţené děti byly zřizovány v klášterech. Pro zajištění anonymity rodičů byla vytvořena torna (otáčedlo ve vratech nebo zdech útulků). Od 16. století je popisován nový model dětství láskyplná rodinná výchova a vedení k disciplíně ve škole. 2. polovina 18. století je ovlivněna osvícenstvím, které přinášelo pokrokové myšlenky ve prospěch dítěte. Vzrůstal počet nemanţelských a odloţených dětí. V industriální společnosti docházelo k hromadnému zneuţívání dětí k práci. Aţ na konci 19. století byla výdělečná práce dětí zakázána. Špeciánová (2003) Rodina a dítě z pohledu práva V České republice se k dítěti a rodině vztahují zejména tyto právní normy: - Ústava ČR - Listina základních práv a svobod - Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 2

3 - Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe) - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů - zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Pozornost dětem a rodině je věnována v Listině základních práv a svobod. Rodičovství a rodinu dává pod záštitu zákona a dětem a mladistvým zaručuje zvláštní ochranu. Právní normy proto respektují jeden z principů fungování rodiny, a to právo, ale i povinnost rodičů společně pečovat o děti a, pokud je třeba, poţadovat pomoc. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného ţivota je moţné teprve tehdy, kdyţ rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dětí o to poţádají, příp. se o ně nemohou nebo nechtějí starat. Podle Listiny základních práv a svobod ochrana dítěte zajišťuje dítěti právo na ţivot, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a ţivot v rodině, na jeho identitu, svobodu myšlení, svědomí a náboţenství, na vzdělání, zaměstnání. Zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneuţíváním nebo vykořisťováním. Deklarace práv dítěte (Charta práv dítěte) mimo jiné říká, ţe ţe dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm a ţe lidstvo je povinno dát dětem to nejlepší, co jim můţe dát. V zásadách přisuzuje dítěti práva bez výjimky. Zásada 6: Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. Pokud je to moţné, má vyrůstat v péči svých rodičů, kteří jsou za ně odpovědni, a v ovzduší přízně, morálního i materiálního zabezpečení; dítě v útlém věku můţe být odloučeno od své matky pouze za výjimečných okolností. Společnost i úřady jsou povinny poskytovat zvláštní péči dětem bez rodičů a dětem bez přiměřených prostředků k ţivotu. Finanční podpora státu a jiná pomoc dětem z početných rodin je ţádoucí. Úmluva o právech dítěte prohlašuje rodinu za základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí. Rodina musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu 3

4 ve společnosti. Dítě musí v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Dále se v Úmluvě smluvní státy zavazují k respektování práv, svobod a potřeb dětí, také se zavazují respektovat odpovědnost, práva a povinnosti rodičů nebo členů širší rodiny nebo obce, zákonných zástupců nebo jiných osob právně odpovědných za dítě. Vývoj sociálně-právní ochrany dětí na našem území. Roku 1863 byl vydán říšský zákon domovský č. 105 říšského zákoníku (povinnost obce postarat se o kaţdého obyvatele a jeho rodinu). Byl to počátek veřejné správy ve prospěch sociálně potřebných osob. Na něj navázal zákon chudinský pro Čechy z roku V těchto zákonech byla obsaţená péče o chudé, léčení v nemocnicích, péče o chudé děti, náprava zanedbaných dětí a podobně. Osiřelé nebo opuštěné děti směřovaly do pěstounské péče nebo pobývaly v sirotčincích, dětských domovech, azylech a útulcích. Zákonem z roku 1901 byla chudinská péče přesunuta na vyšší útvary veřejné správy. Rozvíjela se činnost dobrovolných organizací, které se zabývaly péčí o mládeţ. Od roku 1904 se začaly formovat tzv. okresní komise pro péči o mládeţ, které přejímaly patronaci nad potřebnými dětmi, staraly se o sbírky na děti a o jejich stravování. Doba po první světové válce byla charakteristická vysokým počtem válečných sirotků. Ochrana dětí byla předmětem státního zájmu nově vzniklé republiky. Rozvoj péče o děti byl přerušen rokem V 50. letech 20. století sociálně právní ochrana spořívala pouze ve výkonu hromadného poručenství a opatrovnictví. Pokud bylo nutné umístit dítě mimo původní rodinu, umísťovaly se děti zásadně do kolektivní péče, pokud se nevyskytla rodina, která by skýtala záruku, ţe dítě bude vychováváno k lásce k lidově demokratickému státu. Zákonem o rodině z roku 1963 byly upraveny zásahy státní moci do rodinných vztahů ze strany soudů a národních výborů. V roce 1969 bylo zřízeno Ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehoţ působnosti byla začleněna sociálně - právní ochrana dětí. Špeciánová (2003) Z historie ústavní výchovy Patrně nejstarší známý útulek opuštěné mládeţe byl zřízen v roce 335 v Cařihradě. V Miláně roku 787 byl zaloţen první nalezinec. Koncem 12. století byl v Římě zřízen první nalezinec s tzv. tornem (otáčivá schránka ve zdi kláštera, do které se odkládaly děti). Dobročinné ústavy zřizované při středověkých klášterech nepřijímaly jen děti opuštěné a nalezené, ale 4

5 všechny osoby, jimţ bylo nutno poskytnout milosrdnou ochranu, tedy i nemocné, neduţivé, stářím sešlé atd. Teprve postupně zvláště v období po reformaci - se vyčleňují samostatné nalezince, sirotčince a dětské ústavy. I přes snahu děti zachránit jich v ústavech daleko více umíralo, neţ přeţívalo. Ani jejich další osud nebyl příliš lákavý. V londýnském nalezinci mělo jen kaţdé šesté dítě naději, ţe se doţije šesti let svého věku. V praţském nalezinci zaloţeném v roce 1789 se úmrtnost pohybovala mezi 50 aţ 70%. Příčinou byly nemoci, infekce, slabost, špatná výţiva atd. Obrat přinesla v polovině 19. století hygiena. Dříve děti v ústavech také strádaly duševně. I v tomto směru došlo ke zlepšení. Objevil se nový pojem hospitalismus, tj. nemocniční nemoc, onemocnění z pobytu v nemocnici, v širším pojetí pak nemoc z duševního strádání za pobytu mimo rodinu a mimo lásku mateřskou. Diskuse mezi německými pediatry Pfaundlerem a Schlossmannem (20. léta 20. století) o důsledcích ústavních pobytů na vývoj dětí přinesla zjištění, ţe vzdor vší péči nejsou ústavní děti tak vyspělé jako děti vyrůstající ve vlastních nebo pěstounských rodinách. Ke konci 40. let 20. století prováděl studie prof. Spitz v Denveru v Coloradu. Jeho výzkumy ukázaly, ţe dětem bez mateřské péče hrozí kromě všech dosud známých nebezpečí zdravotních ještě nové nebezpečí duševní opoţdění duševního vývoje. Představil matky se zločinnou minulostí, často slabomyslně, s nejrůznějšími duševními úchylkami jako lepší vychovatelky neţ odborný zdravotnický personál moderního dětského ústavu. Tím přispěl k dalekosáhlým reformám ústavů. Nastal velký zájem o duševní potřeby malých dětí, vytvořily se nové formy náhradní péče o děti. V našich podmínkách existovaly kojenecké ústavy, dětské domovy, zvláštní školy internátní (pro děti, které chodily do zvláštní školy při ústavu) a dětské domovy se zvýšenou výchovnou péčí. Matějček, Z., Langmeier (1981) Jak uvádí Koluchová (1987), projevovaly se přibliţně od 60. let 20. st. dvě hlavní tendence v souvislosti s dětmi, které jsou vychovávány mimo vlastní rodinu. Zaprvé je to zvýšení zájmu zainteresovaných odborníků, týmová spolupráce a vědecké zkoumání dané problematiky. Vedle toho se projevovaly snahy o zlepšení celkové situace v ústavních zařízeních, jejich diferenciace a hlavně vznik nových forem péče o tyto děti, budovaných na principu rodinné výchovy pod vlivem poznatků o psychické deprivaci a o významu rodiny pro utváření osobnosti dítěte. Koluchová (1987) 5

6 Ústavní výchova Podle 46 zákona č. 94/1963, o rodině můţe soud nařídit ústavní výchovu v případě, ţe je výchova dítěte váţně ohroţena nebo váţně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliţe z jiných závaţných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Pokud dítě nemůţe zůstat v rodině, je druhou moţností svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Pokud je to nutné, můţe soud takto postupovat i v případě, ţe tomuto opatření nepředcházela výchovná opatření. Ze závaţných důvodů můţe být ústavní výchova prodlouţena aţ o jeden rok po dosaţení zletilosti. Ústavní výchova jako druh výchovného opatření končí rozhodnutím soudu nebo dosaţením zletilosti. 1 Vládní resorty zajišťující výkon ústavní nebo ochranné výchovy V České republice spadají zařízení, které zajišťují výkon ústavní výchovy, pod tři ministerstva. Kojenecké ústavy, kde jsou umístěny děti do jednoho roku, a dětské domovy pro děti od jednoho do tří let, spadají pod Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spadají diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je nadřízeným orgánem pro ústavy sociální péče (ÚSP), jejichţ klienty jsou tělesně nebo mentálně postiţené děti nebo dospělé osoby. Ochranná výchova Ochrannou výchovu můţe uloţit soud podle 22 zákona č. 218/2003 Sb. O odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe). Ochranná výchova je přísnější alternativou ústavní výchově. Výkon ochranné výchovy není moţný v kterémkoli dětském domově se školou nebo výchovném ústavu. Pro tyto děti jsou v některých zařízeních zvláštní oddělení. Ochrannou výchovu můţe soud uloţit pouze podle zákona č. 218/2003 Sb., pokud o výchovu mladistvého není náleţitě 1 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 6

7 postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níţ ţije, dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo prostředí, v němţ mladistvý ţije, neposkytuje záruku jeho náleţité výchovy, a nepostačuje uloţení ústavní výchovy podle zákona o rodině. 2 Nezletilým bývá ukládána ochranná výchova vzhledem k jejich velmi problémovému chování s prvky agresivity, a zejména pro páchání trestné činnosti. Sociálně patologické jevy Sociálně patologickými jevy rozumíme společensky neţádoucí nebo nebezpečné skutečnosti, jako je nezaměstnanost, chudoba, vandalismus, šikana, kriminalita, prostituce, gamblerství, zneuţívání drog a podobně. V předcházení sociálně patologických jevů je důleţitá prevence, kterou provádí například sociální pracovníci městských úřadů, policie, nestátní organizace. Vzhledem k tomu, ţe děti tráví velmi mnoho času jiţ od raného dětství ve školských zařízeních, je třeba, aby se i tento resort angaţoval v jejich prevenci. Pilař (2003) uvádí, ţe základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je výchova dětí a mládeţe ke zdravému ţivotnímu stylu, k osvojení pozitivního sociální chování a rozvoji osobnosti na všech úrovních vzdělávacího systému. Pilař (2003) K základním nástrojům řadí školní vzdělávací programy v mateřských školách, základních školách, minimální preventivní programy na školách a ve školských zařízeních, systematické vzdělávání pedagogů v problematice prevence. Pilař (2003) Dle Miňhové spočívá prevence delikventního chování mladistvých především v pevném rodinném zázemí, láskyplné a důsledné výchově a v jednotné socializační strategii všech institucí, které formují osobnost dítěte. Miňhová (1994) Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Výkon ústavní nebo ochranné výchovy upravuje zákon č. 109/2002 Sb. Tento zákon uvádí následující zařízení pro výkon ústavní výchovy (dále jen ÚV) nebo ochranné výchovy (dále jen OV) : diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav. Školským zařízením pro preventivně výchovnou péči je středisko výchovné péče. V těchto 2 zákon č.218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe). 7

8 zařízeních se nacházejí děti ve věku od 3 do 18 let (pokud není pobyt prodlouţen na základě dohody). V souladu s výše zmíněným zákonem musí být ve všech zařízeních zajištěno základní právo kaţdého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiţ je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umoţňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Dětem je poskytováno plné přímé zaopatření, a to na stravování, ubytování a ošacení, učební potřeby, na zdravotní péči a podobně. 3 Děti mohou být přijímány na základě ÚV, OV nebo usnesení o předběţném opatření, do dětského diagnostického ústavu také na základě dohody s osobami odpovědnými za výchovu. V České republice v současné době existuje 14 diagnostických ústavů (průměr 38 dětí /1 DÚ), 150 dětských domovů (35 dětí /1 DD), 29 dětských domovů se školou (35 dětí /1 DDŠ) a 34 výchovných ústavů (42 dětí / 1 VÚ). 4 Dětský domov Dětský domov (dále jen DD) je koedukované zařízení (pro chlapce i dívky), které zajišťuje péči o děti bez závaţných poruch chování. Jedná se o děti ve věku zpravidla od 3 do 18 let, na základě dohody můţe být pobyt prodlouţen max. do věku 26 let (s ohledem na studium dítěte). DD plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Základní organizační jednotkou je rodinná skupina, kterou tvoří maximálně 8 dětí. Sourozenci se zařazují do stejné rodinné skupiny (ze zdravotních nebo výchovných důvodů mohou být zařazeni do různých skupin). 5 Denní reţim by se měl co nejvíce přiblíţit reţimu běţné rodiny. K ukončení pobytu dítěte můţe dojít na základě soudního rozhodnutí o zrušení ÚV, 3 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 4 staţeno dne Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 8

9 dále dosaţením zletilosti nebo přemístěním dítěte do jiného typu zařízení. Zřizovateli dětských domovů jsou převáţně kraje. Dětský domov se školou Zřizovatelem dětských domovů se školou (dříve dětský výchovný ústav) je MŠMT. Dětský domov se školou (dále jen DDŠ) zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají závaţné poruchy chování, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyţadují výchovně léčebnou péči. Dále jde o děti s uloţenou ochrannou výchovou. Dolní hranice umísťovaných dětí je zpravidla 6 let, pobyt v DDŠ končí splněním povinné školní docházky. Pokud dítěti není zrušena ústavní nebo ochranná výchova, je přemístěno do výchovného ústavu. Rodinné skupiny tvoří nejméně 5 a nejvíce 8 dětí. DDŠ mohou být koedukované. (viz zákon č. 109/2002 Sb.) Výchovný ústav Výchovné ústavy (dále jen VÚ) zřizuje MŠMT. Tato zařízení pečují o děti s ukončenou povinnou školní docházkou se závaţnými poruchami chování, u nichţ byla nařízena ÚV nebo uloţena OV. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Zřizují se odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloţenou ochrannou výchovou, popřípadě jako výchovný ústav nebo výchovná skupina pro dívky, které jsou nezletilými matkami a jejich děti, nebo pro děti vyţadující výchovně léčebnou péči. Do VÚ můţe být umístěno i dítě starší 12 let s nařízenou ÚV nebo uloţenou OV, v jehoţ chování se projevují tak závaţné poruchy, ţe nemůţe být umístěno v dětském domově se školou. Základní organizační jednotkou je výchovná skupina s nejvíce 8 dětmi. 6 Středisko výchovné péče Středisko výchovné péče (dále jen SVP) je školským zařízením pro preventivně výchovnou péči. Jak jiţ z názvu vyplývá, jeho účelem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky jiţ vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu 6 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 9

10 vývoji dítěte. 7 Preventivně výchovná péče je poskytována na základě ţádosti osob odpovědných za výchovu formou ambulantních sluţeb, celodenních sluţeb nebo internátních sluţeb (zpravidla osmitýdenní pobyt). Pobyt dítěte v SVP můţe nařídit i soud. Pracovníci v DDÚ V diagnostickém ústavu můţeme pracovníky rozdělit na pedagogické a nepedagogické. Podle zákona č.109/2002 Sb. vykonává pedagogický pracovník vyučovací, výchovnou, pedagogicko-psychologickou činnost nebo speciálně pedagogickou činnost. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání, nejlépe v oboru speciální pedagogika nebo vychovatelství. Pedagogičtí pracovníci musí mít osvědčení o psychické způsobilosti. 8 Děti jsou v DDÚ rozdělovány do výchovných skupin. Vychovatelé (muţi i ţeny) zajišťují výchovnou práci s dětmi. Ve spolupráci s dalšími odborníky stanovují a aplikují účinné diagnostické a výchovné metody a postupy. Zaměřují se na komplexní výchovnou, vzdělávací, diagnostickou a preventivní činnost s ohledem na celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho socializaci, resocializaci a reedukaci. Za vychovatelský úsek má zodpovědnost vedoucí vychovatel, který koordinuje práci denních vychovatelů, podílí se na přímé výchovné práci s dětmi. Asistenti pedagoga zajišťují doplňkovou výchovně-vzdělávací práci dětmi dle aktuálních potřeb. V době vyučování se dětem věnují učitelé speciální pedagogové. Etoped 9 v rámci své pracovní náplně provádí činnosti i poradenství v oblasti nápravných, edukačních a reedukačních postupů, prevence poruch chování a podobně. Psycholog provádí individuální i skupinová psychologická vyšetření dětí, komplexní psychologickou diagnostiku, poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí. Alinče, Tomší (2003) Mezi nepedagogické pracovníky se řadí sociální pečovatelé, kteří zajišťují noční dozor u dětí, dále sociální pracovnice, hospodářka, ekonomka a další podpůrný personál Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 8 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 9 Etopedie-obor speciální pedagogiky zaměřený na výchovu a vzdělání obtíţně vychovatelné mládeţe (Hartl, P., Hartlová, H., Psychologický slovník. Portál. Praha. 2000, str. 146) 10

11 Aby mohl DDÚ jako organizace dobře plnit svůj účel, měli by jeho pracovníci dbát o vzájemné přizpůsobení vylaďování funkce Musil (2004) zařízení s podmínkami jeho naplnění (tedy se zdroji, pracovními postupy, klienty, infrastrukturou) a díky tomu vytvářet a udrţovat fungující pracovní komplex. Musil (2004) Je důleţité, aby lidé sledovali společný cíl a dokázali se vzájemně doplňovat. Díky společným představám o hodnotách, cílech a způsobech práce s klienty a tom, jak je třeba jednat ve vzájemných vztazích a ve styku s jinými lidmi Musil (2004) (kolektivní vědomí) mohou pracovníci předvídat své reakce a vzájemně se doplňovat. PŘÍLOHY K VÝZKUMNÉ ČÁSTI Pobyt dítěte v zařízení, ve kterém byl prováděn výzkum Dítě na diagnostický pobyt fyzicky přijímá sociální pracovnice DDÚ. Dítě přichází v doprovodu rodiče, sociální pracovnice, kurátora pro mládeţ nebo soudního vykonavatele. Soc. pracovnice poskytuje základní informace v souvislosti s pobytem, zjišťuje důleţité skutečnosti týkající se dítěte a jeho rodiny, přebírá potřebné materiály. Dítěte se ujímá pedagogický pracovník, který jej podrobně poučí o chodu zařízení, o právech a povinnostech, které se ho dotýkají. Po příchodu do vyučování je dítě zařazeno do příslušné třídy, jsou mu poskytnuty učebnice a pomůcky potřebné pro výuku. Po skončení vyučování se zapojuje do odpolední činnosti skupiny. Nové dítě vychovatel představí skupině. Do skupiny jsou děti zařazeny s ohledem na zachování sourozeneckých vazeb, přítomnost věkově či zájmově blízkých dětí ve skupině, volné kapacity skupiny. Skupinový vychovatel odpovídá za vedení povinné pedagogické dokumentace na úseku mimoškolní činnosti a vedení programu rozvoje osobnosti, vede evidenci hospodaření s finančními prostředky dítěte. Děti tráví dopoledne ve škole, odpoledne potom při skupinových aktivitách. Organizace výchovných a zájmových činností je vedena dle týdenních plánů výchovné skupiny (na jejich 11

12 vytváření se podílejí i děti). Mimoškolní činnosti (tématické, sebepoznávací skupiny, výtvarné činnosti) vede etopedka a psycholoţka. Součástí pobytu jsou pravidelné celoústavní komunity (1x týdně), kterých se účastní všechny děti a pedagogičtí pracovníci. Moţná je zájmová činnost mimo zařízení (např. aerobic). Zejména o hlavních prázdninách jezdí děti na několikadenní pobyty mimo zařízení. V zimě se účastní ozdravných pobytů na horách. Součástí vyučování bývají exkurze, besedy (např. s policií), návštěvy divadelních představení, školní výlety. Vychovatel má moţnost povolit dětem volnou vycházku. Vychází přitom z psychické vyzrálosti dítěte a jeho schopnosti bezproblémové realizace vycházky. Omezení vycházky či zákaz vycházky je jedna z forem opatření ve výchově. V zařízení je pozornost věnována prevenci sociálně patologických jevů. Pro příslušný školní rok je zpracováván Minimální preventivní program, který je kaţdoročně evaluován a je součástí celoročního plánu akcí zařízení. Vychází ze Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeţe v působnosti MŠMT ČR. V této oblasti zařízení spolupracuje například s psychiatrickými léčebnami nebo poradnami zabývajícími se danou tématikou. Prevence sociálně patologických jevů probíhá v průběhu školních i mimoškolních činností, zahrnuje snahu o předcházení či minimalizování jevů jako kouření, útěky (a následná trestná činnost), zneuţívání alkoholu a jiných OPL, přinášení těchto látek do zařízení, úmyslné sebepoškozování, slovní i fyzická agrese vůči ostatním dětem nebo dospělým, svévolné ničení majetku, projevy rasismu, xenofobie, intolerance, projevy šikany, ostatní závislosti (gamblerství ). Za útěk je povaţováno opuštění budovy bez vědomí pedagogického pracovníka, opuštění skupiny během pobytu mimo zařízení, nevrácení se z pobytu u rodičů bez řádné omluvy, nevrácení se z individuální vycházky. Rodiče si mohou poţádat o povolení pobytu dětí v rodině. Tento pobyt můţe být realizován pouze se souhlasem ředitele zařízení a OSPOD. Další kontakt s rodiči je moţný prostřednictvím návštěv (s moţností opuštění budovy DDÚ), telefonátů, ové pošty, listovních nebo balíkových zásilek. Dětem je poskytováno plné zaopatření stravování, ubytování, ošacení, učební potřeby, úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva apod., kapesné, osobní dary. Mohou jim být také 12

13 hrazeny náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu, potřeby na vyuţití volného času, kulturní, uměleckou a sportovní činnost a podobně. Dokumentaci o úhradě nákladů na péči o děti v zařízení ze strany osob odpovědných za výchovu vede hospodářka. Na základě jejích podkladů vydá ředitel zařízení rozhodnutí o výši příspěvku. Pobyt dítěte trvá zpravidla 8 týdnů. O typu zařízení, do kterého bude dítě umístěno, rozhoduje porada pedagogických pracovníků, konkrétní zařízení doporučuje etopedkakoordinátorka, která vede evidenci volných míst v jednotlivých zařízeních a nejlépe zná prostředí konkrétního zařízení (počet dětí, dostupnost školy apod.). Konkrétní zařízení je také konzultováno s pracovníkem OSPOD, který má dítě v péči. Zvaţuje se zejména typ zařízení (DD, DDŠ), další sourozenci v ústavním zařízení, vzdálenost od místa bydliště rodičů. Rozhodnutí o přemístění vydává ředitel podle správního řádu. Do příslušného zařízení je předávána závěrečná komplexní diagnostická zpráva. Její součástí je osobní, rodinná a sociální anamnéza (zpracovává soc. pracovnice), zpráva vychovatele (skup. vychovatel), školy (třídní učitelka), zpráva psychologa a etopedická zpráva s doporučeními pro další práci s dítětem. Dítě má právo obracet se se ţádostmi, stíţnostmi a návrhy na ředitele či pedagogické pracovníky DDÚ. Na tyto ţádosti, stíţnosti a návrhy jsou příslušní pracovníci povinni odpovědět písemně do 30 dnů. Písemný dotaz i písemná odpověď je zaloţena do osobního spisu dítěte. Předání odpovědi se děje vţdy podpisem kopie dítětem, příp. svědkem. Dítě můţe takto komunikovat i se zaměstnancem OSPOD, České školní inspekce, MŠMT a podobně, a to bez přítomnosti dalších osob, nebo písemně. Popis zařízení, ve kterém byl prováděn výzkum Informace budou čerpány z vnitřního řádu zařízení a osobních spisů zaměstnanců. Jedná se o dětský diagnostický ústav, který funguje od roku V předchozích letech slouţilo zařízení jako Dětský výchovný ústav (později přejmenovaný na DDŠ) pro dívky. V roce 2004 došlo ke změně názvu i funkce na DDÚ. V témţe roce započala kompletní rekonstrukce celého objektu a přilehlého pozemku, pracoviště bylo dočasně přesunuto na jiné místo, v roce 2006 byl objekt zkolaudován a uveden do provozu. 13

14 Kapacita zařízení je 24 dětí (12 dívek a 12 chlapců). Děti jsou rozděleny do tří výchovných skupin. Zařízení plní veškeré funkce stanovené zákonem č. 109/2002 Sb.11 V rámci plnění svých funkcí spolupracuje DDÚ zejména s orgány sociálně právní ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními, soudy, státním zastupitelstvím, policií, MŠMT a podobně. DDÚ čítá tři budovy škola (tři třídy, sborovna, tělocvična, výtvarná pracovna), internát (ubytování dětí 11 loţnic, z toho 1 jednolůţkový, 10 dvou aţ třílůţkových, sluţebna vychovatelů, klubovny výchovných skupin, počítačová učebna, kuchyň, jídelna, pracovna vedoucí vychovatelky), administrativní budova (kancelář ředitele, zástupce ředitele, sociálních pracovnic, psycholoţek, etopeda, hospodářky, ekonomky). V základní škole se vyučují ţáci podle školních vzdělávacích programů pro základní školu, základní školu praktickou, popř. speciální. Děti jsou rozděleny do tří tříd podle ročníků a šk. vzdělávacích programů. Ročníky jsou spojené. Zjištěná úroveň znalostí u dítěte je součástí závěrečné zprávy. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí v plném rozsahu 5x denně. Tento DDÚ má dvě detašovaná pracoviště střediska výchovné péče. DDÚ přijímá děti ze svého územního obvodu, umísťuje je do své sítě dětských domovů (21) nebo dětských domovů se školou (3). V případě zájmu dítěte je moţné ţádat jiný DDÚ o umístění dětí do jeho sítě (volná místa pro sourozeneckou skupinu, bydliště rodičů apod.) Děti se přemísťují na základě rozhodnutí ředitele správním řízením. DDÚ funguje také jako záchytné zařízení pro děti s nařízenou ÚV, OV nebo předběţným opatřením, které jsou na útěku z jiných zařízení. Spolupráce s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu). Spolupráce s rodiči začíná jiţ sjednáváním termínu přijetí dítěte, pokud jej sami přivezou na diagnostický pobyt. Potřebné informace sděluje rodičům sociální pracovnice DDÚ. Zjišťuje také skutečnosti potřebné pro práci s dítětem (zdravotní stav, projevy chování apod.). Rodiče mají moţnost pohovoru s ředitelem zařízení, psychologem, etopedem, vychovateli, učiteli. Navzájem se informují o problémech dítěte, o představách o dalším vývoji, rodiče jsou 11 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 14

15 seznámeni s cíly, úkoly, poţadavky a metodami práce DDÚ, s chováním a výsledky dítěte. Rodičům je umoţněno seznámení s prostředím, ve kterém je dítě umístěno (prohlídka DDÚ). Naopak rodiče jsou ţádáni o spolupráci během pobytu svých dětí, zhodnocení pobytů dětí v rodině apod. Kontrolní činnost Chod zařízení je kontrolován nadřízeným orgánem (MŠMT), Českou školní inspekcí, NKÚ. Jednou za čtvrt roku provádí pracovníci Okresního státního zastupitelství prověrku v rámci dozoru nad dodrţováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy. Soustřeďují se na to, zda zařízení vede povinnou dokumentaci, zda jsou dodrţovány právní předpisy o přijímání a umísťování dětí a povolování jejich pobytu mimo zařízení, zda jsou dodrţovány právní předpisy o právech a povinnostech dítěte umístěného v zařízení a zejména, zda způsob výkonu ÚV nebo OV neohroţuje nebo nenarušuje splnění účelu této náhradní výchovné péče. Kontrolují, zda zařízení neprodleně odesílá příslušným orgánům a pověřeným právnickým nebo fyzickým osobám ţádosti, stíţnosti nebo návrhy dítěte, zda jsou uplatňovány a dodrţovány právní předpisy při realizaci opatření ve výchově a zda rozhodnutí a postupy ředitele zařízení odpovídají zákonům a jiným právním předpisům. Státní zástupci přezkoumávají vnitřní řád, roční plán výchovné a vzdělávací činnosti, týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti, knihu pošty, knihu denní evidence zařízení, knihu úředních návštěv, knihu ostatních návštěv a zejména osobní dokumentaci umístěných dětí. Supervize Od roku 2007 probíhá v zařízení supervize týmová, případová, přímá (supervizor se účastní komunit, popř. porad pedagogických pracovníků, následně probíhá reflexe). Pracovníci DDÚ Pracovní zařazení Vzdělání Pracovní náplň Další vzdělávání ředitel (statutární orgán) VŠ obor speciální pedagogika, VŠ obor psychologie řízení a vedení organizace Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v rozsahu 500 hodin Ostrov rodiny 15

16 jednooborová, PhDr. Ericksonovská hypnoterapie I, II (pro děti) semináře Hand test a Lüscherova klinická diagnostika supervizní výcvik tandemy komunitní principy řízení spolupracuje s UP Olomouc, provádí vzdělávací a lektorskou činnost. zástupkyně ředitele, etopedka koordinátor -ka VŠ obor speciální pedagogika Individuální a skupinová práce s dětmi, zajišťování koordinační funkce DDÚ Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v rozsahu 500 hodin 3 roky studia psychologie v rámci celoţivotního vzdělávání Psychosociální výcvik v rozsahu 125 a 150 hodin Pravidelné vzdělávací semináře FDD ČR12 Externí spolupracovník UP Olomouc etoped VŠ obor speciální pedagogika Individ. a skup. práce s dětmi, spolupráce s kompetentní mi orgány Výcvik v rodinné terapii 2 psycholoţky VŠ jednooborová psychologie. Mgr.; PhDr. Individuální a skupinová práce s dětmi, spolupráce s kompetentní mi orgány Odborné semináře testových metod Test stromu, Hand test, Lüscherova klinická diagnostika Psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (probíhá) Výcvik krizová intervence (probíhá) vedoucí vychovatelka VŠ obor speciální pedagogika Zodpovědnost za vych. úsek, koordinace práce denních vychovatelů, výchovná práce s dětmi Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v rozsahu 500 hodin Psychosociální výcvik 6 vychovate- VŠ speciální pedagogika, Zajišťují přímou Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik 12 Federace dětských domovů ČR 16

17 lů aplikovaná tělesná výchova (5), SŠ výchovnou práci s dětmi v plném rozsahu v rozsahu 500 hodin (2vychovatelé) Psychosociální výcvik (2 vychovatelé) 4 učitelky VŠ obor speciální pedagogika Vzdělávací práce s dětmi, chod školy v plném rozsahu 3 asistenti pedagoga SŠ, kvalifikační studium Asistent pedagoga doplňková výchovněvzdělávací práce s dětmi dle aktuálních potřeb sociální pečovatelé (dvě ţeny, dva muţi) SŠ, kvalifikační kurz Asistent pedagoga Zajišťují péči o děti v nočních hodinách 2 sociální pracovnice VŠ obor spec. pedagogika, SŠ vedení osobních spisů, spolupráce s kompetentní mi orgány, zdravotní péče Semináře - sociální patologie, sociálně patologické skupiny a sociálně patologické jevy Seminář - drogové závislosti Kurz - neverbální techniky Kurz - muzikoterapie Kurz pro sociální pracovníky SVP a zařízení pro výkon ÚV a OV Dalšími pracovníky jsou ekonomka, hospodářka, vedoucí šk. jídelny, kuchařky, uklízečka, údrţbář. Vzdělávání pracovníků probíhá také v zařízení prostřednictvím metodických sdruţení v rámci Bálintovské skupiny. 17

18 Pracovní náplně některých pracovníků zařízení (Alinče, Tomší 2003) psycholog - samostatně provádí náročné kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a soc. vývoji - samostatně provádí individuální a skupinová psychologická vyšetření dětí - provádí komplexní psychologickou diagnostiku a náročné psychologické poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí ve škole v rodině - vede individuální a skupinovou terapii - zpracovává psychologické hodnocení dětí - vede a vyhodnocuje komplexní psychologickou dokumentaci - účastní se porad ped. pracovníků a komunitních setkání - zajišťuje vypracování posudků pro potřeby PČR, OPD, soudů aj. - provádí rozbory krizových situací a podílí se na jejich řešení - účastní se dle potřeby řešení problémů s rodiči dětí - spolupracuje se skupinovými vychovateli při tvorbě a vyhodnocování individuálních výchovných plánů dětí - dle potřeby se účastní převozu dětí (záchyt, vyšetření, přemístění apod.) - spolupracuje s psychiatrem - v případě potřeby plní další úkoly dle pokynů ředitele vychovatel - samostatně zajišťuje výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů - plně řídí a organizuje činnost svěřené skupiny, zodpovídá za odbornou úroveň výchovné a převýchovné práce, zodpovídá za výchovné výsledky své skupiny, sleduje a hodnotí chování a jednání dětí v zařízení i mimo něj - spolupracuje s učiteli, psychologem a soc. pracovnicí při spec. pedagogické diagnostice a následném výběru forem a metod resocializace - při své činnosti se řídí plánem práce, právními a pracovními předpisy, vnitřním řádem a pokyny zástupce a vedoucího organizace - zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace výchovné skupiny - je povinen se řádně připravovat na svou výchovnou práci - je povinen účastnit se dle pokynů všech akcí pořádaných ústavem v rámci své přímé i nepřímé povinnosti - zúčastňuje se pedagogických rad, porad ped. pracovníků, provozních porad, komunitních setkání a dle potřeby vyjíţdí na pracovní cesty, - hodnotí děti, předkládá návrhy na výchovná opatření - zodpovídá za svěřený majetek, prostory a materiál včetně spolupráce při inventurách - dbá průběţně o svůj odborný růst - spolupracuje s učiteli při přípravě na vyučování - podle pokynů vedení zařízení plní i další úkoly k zabezpečení všestranné péče o děti 18

19 speciální pedagog (etoped koordinátor) Zástupce statutárního orgánu - tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských sluţeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických sluţeb (speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálně pedagogických metod) - stanovuje diagnostické a výchovné postupy při výkonu náhradní výchovné péče a asistenční vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojená s řešením problémů osob v krizových a mezních ţivotních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví - provádění komplexní etopedické diagnostiky a náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi a mládeţí se zdravotním postiţením (dětí s výraznými poruchami chování, vztahů a přizpůsobení) - v nepřítomnosti vedoucího organizace jej zastupuje v plném rozsahu (dle zákona) - v rámci svých pravomocí řeší běţné provozní záleţitosti - spolupodílí se na koncepci a rozvoji zařízení - kontroluje pedagogickou dokumentaci a další předepsanou dokumentaci, podřízené pracovníky a o kontrolní činnosti vede vlastní hospitační záznamy - spolurozhoduje o finančním ohodnocení svých podřízených - vede evidenci pracovní doby svěřeného úseku - dle potřeby se účastní pracovních cest - uplatňuje individuální přístup k dětem spojený s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod - zajišťuje výchovné poradenství a koordinuje rozmisťování dětí - kontroluje a zajišťuje dodrţování vnitřního řádu a ostatních předpisů - podílí se na organizaci a průběhu inventarizace majetku - spolupracuje s učiteli, psychologem a soc. pracovnicí při spec. pedagogické diagnostice a následném výběru forem a metod resocializace - je povinen účastnit se dle pokynů všech akcí pořádaných ústavem v rámci své přímé - i nepřímé povinnosti - zúčastňuje se pedagogických rad, provozních porad, vede pravidelné porady pedagogických pracovníků - zodpovídá za svěřený majetek, prostory a materiál - dbá průběţně o svůj odborný růst - podle pokynů vedení zařízení plní i další úkoly k zabezpečení všestranné péče o děti speciální pedagog (etoped) - stanovuje diagnostické a výchovné postupy při výkonu náhradní výchovné péče a asistenční vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojená s řešením problémů osob v krizových a mezních ţivotních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví - provádí poradenskou a konzultační činnost s rodiči - zpracovává závěrečnou zprávu z etopedického hlediska 19

20 - je zodpovědný za kompletaci závěrečných zpráv z diagnostického pobytu - dle potřeby vypracovává posudky dětí vyţádané soudy, OSPOD atd. - dle potřeby se účastní pracovních cest - uplatňuje individuální přístup k dětem spojený s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod - účastní se komunitních setkání - podle potřeb se podílí na pedagogické činnosti ve skupině - spolupracuje s učiteli, psychologem a soc. pracovnicí při spec. pedagogické diagnostice a následném výběru forem a metod resocializace - je povinen účastnit se dle pokynů všech akcí pořádaných ústavem v rámci své přímé i nepřímé povinnosti - zúčastňuje se pedagogických rad, provozních porad, porad pedagogických pracovníků - zodpovídá za svěřený majetek, prostory a materiál - dbá průběţně o svůj odborný růst - podle pokynů vedení zařízení plní i další úkoly k zabezpečení všestranné péče o děti učitel - komplexní výchovně vzdělávací činnost ve všeobecně vzdělávacích předmětech a individuální přístup k ţákům spojený s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky - plně řídí a organizuje vyučovací proces ve svěřené třídě a ve vyučovací hodině, odpovídá za odbornou úroveň výuky - při své činnosti se řídí schválenými osnovami, učebním plánem, rozvrhem hodin a dozorů, vnitřním řádem zařízení, pracovními a právními předpisy, pravidly BOZP a PO a pokyny nadřízených pracovníků - spolupracuje se skupinovým vychovatelem vzájemné hospitace, kapesné, prospěch, kázeň a hodnocení - řádně a svědomitě vede předepsanou a poţadovanou dokumentaci - je povinen řádně a svědomitě se připravovat na kaţdou vyučovací hodinu, včetně zastupování - seznamuje se s dosavadním ţivotem ţáků, sleduje jejich vývoj a na základě vlastních poznatků určuje další postupy, metody a formy práce - podle pokynů nadřízeného je povinen se účastnit všech akcí pořádaných zařízením v rámci přímé i nepřímé pracovní povinnosti - zodpovídá za přidělené a svěřené sbírky, prostory a materiál, včetně provedení inventarizace - dbá na řádné poučení ţáků a dodrţování pokynů a předpisů BOZP a PO - při preferenci vzdělávací sloţky zajišťuje a upevňuje i rozvoj návyků kulturních, hygienických a společenských, upevňuje kladné morální vlastnosti, spolupracuje s rodiči a se všemi sloţkami, které se na výchově a vzdělávání ţáků podílejí - je povinen se účastnit třídních schůzek, pedagogických rad, komunitních setkání a provozních porad - v případě nutnosti vyjíţdí na pracovní cesty - podle pokynů nadřízených pracovníků plní i další úkoly k zabezpečení všestranné péče o ţáky 20

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1)

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) - 1 - I. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více