V České republice se k dítěti a rodině vztahují zejména tyto právní normy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V České republice se k dítěti a rodině vztahují zejména tyto právní normy:"

Transkript

1 OBSAH PŘÍLOH PŘÍLOHY K TEORETICKÉ ČÁSTI Postavení dítěte v minulosti...2 Rodina a dítě z pohledu práva...2 Vývoj sociálně-právní ochrany dětí na našem území...4 Z historie ústavní výchovy...4 Ústavní výchova...5 Vládní resorty zajišťující výkonu ústavní nebo ochranné výchovy...6 Ochranná výchova...6 Sociálně patologické jevy...7 Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy...7 Dětský domov...8 Dětský domov se školou...9 Výchovný ústav...9 Středisko výchovné péče...9 Pracovníci DDÚ...10 PŘÍLOHY K VÝZKUMNÉ ČÁSTI Pobyt dítěte v zařízení, ve kterém byl prováděn výzkum...11 Popis zařízení, ve kterém byl prováděn výzkum...13 Pracovní náplně některých pracovníků zařízení...18 Dotazníky pro děti...22 Dotazníky kurátorům...24 Kazuistiky Daniel...25 Lucie...29 Michal...33 Patrik...40 Viktorie...42 David...45 Martina...49 Nikola...54 Roman...61 Vít...68 Interpretace dotazníků Daniel...75 Roman...77 Nikola...78 Viktorie...80 Vít...81 David...83 Lucie...85 Michal

2 PŘÍLOHY Příloha č. 1- k teoretické části Postavení dítěte v minulosti Naše současná společnost je k dětem přátelská, chrání je. Bohuţel se setkáváme i s násilím páchaným na dětech. Násilí se objevovalo jiţ u přírodních národů, i kdyţ v jiných podobách. Děti byly obětovány boţstvu na usmíření, získání přízně. I v antickém světě bylo dítě bezprávným subjektem. O tom svědčí shazování nechtěných nebo nemocných dětí z Taygetské skály v antickém Řecku. Moc otce ve starověkém Římě se nazývala patria poteras (právo otce nad ţivotem a smrtí svých dětí, nad jejich prodejem a podobně). Toto právo končí vydáním Ediktu milánského, jímţ bylo za státní náboţenství uznáno křesťanství. Římským zákonem z roku 374 bylo povaţováno zabití dítěte za vraţdu. Pojetí lidských obětí je pod vlivem Starého zákona mění a v v křesťanském světě jsou povaţovány za ohavnost. Od pravěku po středověk měli lidé k narozenému dítěti takový vztah, jako mají dnes lidé k dítěti počatému. K zabití novorozence se stavěli podobně jako dnešní společnost k umělému přerušení těhotenství. Od zahubení dítěte ze studu, hanby a strachu před společenským zavrţením se přešlo k odkládání dětí do nalezinců. Útulky pro odloţené děti byly zřizovány v klášterech. Pro zajištění anonymity rodičů byla vytvořena torna (otáčedlo ve vratech nebo zdech útulků). Od 16. století je popisován nový model dětství láskyplná rodinná výchova a vedení k disciplíně ve škole. 2. polovina 18. století je ovlivněna osvícenstvím, které přinášelo pokrokové myšlenky ve prospěch dítěte. Vzrůstal počet nemanţelských a odloţených dětí. V industriální společnosti docházelo k hromadnému zneuţívání dětí k práci. Aţ na konci 19. století byla výdělečná práce dětí zakázána. Špeciánová (2003) Rodina a dítě z pohledu práva V České republice se k dítěti a rodině vztahují zejména tyto právní normy: - Ústava ČR - Listina základních práv a svobod - Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 2

3 - Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe) - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů - zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Pozornost dětem a rodině je věnována v Listině základních práv a svobod. Rodičovství a rodinu dává pod záštitu zákona a dětem a mladistvým zaručuje zvláštní ochranu. Právní normy proto respektují jeden z principů fungování rodiny, a to právo, ale i povinnost rodičů společně pečovat o děti a, pokud je třeba, poţadovat pomoc. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného ţivota je moţné teprve tehdy, kdyţ rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dětí o to poţádají, příp. se o ně nemohou nebo nechtějí starat. Podle Listiny základních práv a svobod ochrana dítěte zajišťuje dítěti právo na ţivot, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a ţivot v rodině, na jeho identitu, svobodu myšlení, svědomí a náboţenství, na vzdělání, zaměstnání. Zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneuţíváním nebo vykořisťováním. Deklarace práv dítěte (Charta práv dítěte) mimo jiné říká, ţe ţe dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm a ţe lidstvo je povinno dát dětem to nejlepší, co jim můţe dát. V zásadách přisuzuje dítěti práva bez výjimky. Zásada 6: Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. Pokud je to moţné, má vyrůstat v péči svých rodičů, kteří jsou za ně odpovědni, a v ovzduší přízně, morálního i materiálního zabezpečení; dítě v útlém věku můţe být odloučeno od své matky pouze za výjimečných okolností. Společnost i úřady jsou povinny poskytovat zvláštní péči dětem bez rodičů a dětem bez přiměřených prostředků k ţivotu. Finanční podpora státu a jiná pomoc dětem z početných rodin je ţádoucí. Úmluva o právech dítěte prohlašuje rodinu za základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí. Rodina musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu 3

4 ve společnosti. Dítě musí v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Dále se v Úmluvě smluvní státy zavazují k respektování práv, svobod a potřeb dětí, také se zavazují respektovat odpovědnost, práva a povinnosti rodičů nebo členů širší rodiny nebo obce, zákonných zástupců nebo jiných osob právně odpovědných za dítě. Vývoj sociálně-právní ochrany dětí na našem území. Roku 1863 byl vydán říšský zákon domovský č. 105 říšského zákoníku (povinnost obce postarat se o kaţdého obyvatele a jeho rodinu). Byl to počátek veřejné správy ve prospěch sociálně potřebných osob. Na něj navázal zákon chudinský pro Čechy z roku V těchto zákonech byla obsaţená péče o chudé, léčení v nemocnicích, péče o chudé děti, náprava zanedbaných dětí a podobně. Osiřelé nebo opuštěné děti směřovaly do pěstounské péče nebo pobývaly v sirotčincích, dětských domovech, azylech a útulcích. Zákonem z roku 1901 byla chudinská péče přesunuta na vyšší útvary veřejné správy. Rozvíjela se činnost dobrovolných organizací, které se zabývaly péčí o mládeţ. Od roku 1904 se začaly formovat tzv. okresní komise pro péči o mládeţ, které přejímaly patronaci nad potřebnými dětmi, staraly se o sbírky na děti a o jejich stravování. Doba po první světové válce byla charakteristická vysokým počtem válečných sirotků. Ochrana dětí byla předmětem státního zájmu nově vzniklé republiky. Rozvoj péče o děti byl přerušen rokem V 50. letech 20. století sociálně právní ochrana spořívala pouze ve výkonu hromadného poručenství a opatrovnictví. Pokud bylo nutné umístit dítě mimo původní rodinu, umísťovaly se děti zásadně do kolektivní péče, pokud se nevyskytla rodina, která by skýtala záruku, ţe dítě bude vychováváno k lásce k lidově demokratickému státu. Zákonem o rodině z roku 1963 byly upraveny zásahy státní moci do rodinných vztahů ze strany soudů a národních výborů. V roce 1969 bylo zřízeno Ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehoţ působnosti byla začleněna sociálně - právní ochrana dětí. Špeciánová (2003) Z historie ústavní výchovy Patrně nejstarší známý útulek opuštěné mládeţe byl zřízen v roce 335 v Cařihradě. V Miláně roku 787 byl zaloţen první nalezinec. Koncem 12. století byl v Římě zřízen první nalezinec s tzv. tornem (otáčivá schránka ve zdi kláštera, do které se odkládaly děti). Dobročinné ústavy zřizované při středověkých klášterech nepřijímaly jen děti opuštěné a nalezené, ale 4

5 všechny osoby, jimţ bylo nutno poskytnout milosrdnou ochranu, tedy i nemocné, neduţivé, stářím sešlé atd. Teprve postupně zvláště v období po reformaci - se vyčleňují samostatné nalezince, sirotčince a dětské ústavy. I přes snahu děti zachránit jich v ústavech daleko více umíralo, neţ přeţívalo. Ani jejich další osud nebyl příliš lákavý. V londýnském nalezinci mělo jen kaţdé šesté dítě naději, ţe se doţije šesti let svého věku. V praţském nalezinci zaloţeném v roce 1789 se úmrtnost pohybovala mezi 50 aţ 70%. Příčinou byly nemoci, infekce, slabost, špatná výţiva atd. Obrat přinesla v polovině 19. století hygiena. Dříve děti v ústavech také strádaly duševně. I v tomto směru došlo ke zlepšení. Objevil se nový pojem hospitalismus, tj. nemocniční nemoc, onemocnění z pobytu v nemocnici, v širším pojetí pak nemoc z duševního strádání za pobytu mimo rodinu a mimo lásku mateřskou. Diskuse mezi německými pediatry Pfaundlerem a Schlossmannem (20. léta 20. století) o důsledcích ústavních pobytů na vývoj dětí přinesla zjištění, ţe vzdor vší péči nejsou ústavní děti tak vyspělé jako děti vyrůstající ve vlastních nebo pěstounských rodinách. Ke konci 40. let 20. století prováděl studie prof. Spitz v Denveru v Coloradu. Jeho výzkumy ukázaly, ţe dětem bez mateřské péče hrozí kromě všech dosud známých nebezpečí zdravotních ještě nové nebezpečí duševní opoţdění duševního vývoje. Představil matky se zločinnou minulostí, často slabomyslně, s nejrůznějšími duševními úchylkami jako lepší vychovatelky neţ odborný zdravotnický personál moderního dětského ústavu. Tím přispěl k dalekosáhlým reformám ústavů. Nastal velký zájem o duševní potřeby malých dětí, vytvořily se nové formy náhradní péče o děti. V našich podmínkách existovaly kojenecké ústavy, dětské domovy, zvláštní školy internátní (pro děti, které chodily do zvláštní školy při ústavu) a dětské domovy se zvýšenou výchovnou péčí. Matějček, Z., Langmeier (1981) Jak uvádí Koluchová (1987), projevovaly se přibliţně od 60. let 20. st. dvě hlavní tendence v souvislosti s dětmi, které jsou vychovávány mimo vlastní rodinu. Zaprvé je to zvýšení zájmu zainteresovaných odborníků, týmová spolupráce a vědecké zkoumání dané problematiky. Vedle toho se projevovaly snahy o zlepšení celkové situace v ústavních zařízeních, jejich diferenciace a hlavně vznik nových forem péče o tyto děti, budovaných na principu rodinné výchovy pod vlivem poznatků o psychické deprivaci a o významu rodiny pro utváření osobnosti dítěte. Koluchová (1987) 5

6 Ústavní výchova Podle 46 zákona č. 94/1963, o rodině můţe soud nařídit ústavní výchovu v případě, ţe je výchova dítěte váţně ohroţena nebo váţně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliţe z jiných závaţných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Pokud dítě nemůţe zůstat v rodině, je druhou moţností svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Pokud je to nutné, můţe soud takto postupovat i v případě, ţe tomuto opatření nepředcházela výchovná opatření. Ze závaţných důvodů můţe být ústavní výchova prodlouţena aţ o jeden rok po dosaţení zletilosti. Ústavní výchova jako druh výchovného opatření končí rozhodnutím soudu nebo dosaţením zletilosti. 1 Vládní resorty zajišťující výkon ústavní nebo ochranné výchovy V České republice spadají zařízení, které zajišťují výkon ústavní výchovy, pod tři ministerstva. Kojenecké ústavy, kde jsou umístěny děti do jednoho roku, a dětské domovy pro děti od jednoho do tří let, spadají pod Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spadají diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je nadřízeným orgánem pro ústavy sociální péče (ÚSP), jejichţ klienty jsou tělesně nebo mentálně postiţené děti nebo dospělé osoby. Ochranná výchova Ochrannou výchovu můţe uloţit soud podle 22 zákona č. 218/2003 Sb. O odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe). Ochranná výchova je přísnější alternativou ústavní výchově. Výkon ochranné výchovy není moţný v kterémkoli dětském domově se školou nebo výchovném ústavu. Pro tyto děti jsou v některých zařízeních zvláštní oddělení. Ochrannou výchovu můţe soud uloţit pouze podle zákona č. 218/2003 Sb., pokud o výchovu mladistvého není náleţitě 1 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 6

7 postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níţ ţije, dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo prostředí, v němţ mladistvý ţije, neposkytuje záruku jeho náleţité výchovy, a nepostačuje uloţení ústavní výchovy podle zákona o rodině. 2 Nezletilým bývá ukládána ochranná výchova vzhledem k jejich velmi problémovému chování s prvky agresivity, a zejména pro páchání trestné činnosti. Sociálně patologické jevy Sociálně patologickými jevy rozumíme společensky neţádoucí nebo nebezpečné skutečnosti, jako je nezaměstnanost, chudoba, vandalismus, šikana, kriminalita, prostituce, gamblerství, zneuţívání drog a podobně. V předcházení sociálně patologických jevů je důleţitá prevence, kterou provádí například sociální pracovníci městských úřadů, policie, nestátní organizace. Vzhledem k tomu, ţe děti tráví velmi mnoho času jiţ od raného dětství ve školských zařízeních, je třeba, aby se i tento resort angaţoval v jejich prevenci. Pilař (2003) uvádí, ţe základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je výchova dětí a mládeţe ke zdravému ţivotnímu stylu, k osvojení pozitivního sociální chování a rozvoji osobnosti na všech úrovních vzdělávacího systému. Pilař (2003) K základním nástrojům řadí školní vzdělávací programy v mateřských školách, základních školách, minimální preventivní programy na školách a ve školských zařízeních, systematické vzdělávání pedagogů v problematice prevence. Pilař (2003) Dle Miňhové spočívá prevence delikventního chování mladistvých především v pevném rodinném zázemí, láskyplné a důsledné výchově a v jednotné socializační strategii všech institucí, které formují osobnost dítěte. Miňhová (1994) Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Výkon ústavní nebo ochranné výchovy upravuje zákon č. 109/2002 Sb. Tento zákon uvádí následující zařízení pro výkon ústavní výchovy (dále jen ÚV) nebo ochranné výchovy (dále jen OV) : diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav. Školským zařízením pro preventivně výchovnou péči je středisko výchovné péče. V těchto 2 zákon č.218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe). 7

8 zařízeních se nacházejí děti ve věku od 3 do 18 let (pokud není pobyt prodlouţen na základě dohody). V souladu s výše zmíněným zákonem musí být ve všech zařízeních zajištěno základní právo kaţdého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiţ je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umoţňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Dětem je poskytováno plné přímé zaopatření, a to na stravování, ubytování a ošacení, učební potřeby, na zdravotní péči a podobně. 3 Děti mohou být přijímány na základě ÚV, OV nebo usnesení o předběţném opatření, do dětského diagnostického ústavu také na základě dohody s osobami odpovědnými za výchovu. V České republice v současné době existuje 14 diagnostických ústavů (průměr 38 dětí /1 DÚ), 150 dětských domovů (35 dětí /1 DD), 29 dětských domovů se školou (35 dětí /1 DDŠ) a 34 výchovných ústavů (42 dětí / 1 VÚ). 4 Dětský domov Dětský domov (dále jen DD) je koedukované zařízení (pro chlapce i dívky), které zajišťuje péči o děti bez závaţných poruch chování. Jedná se o děti ve věku zpravidla od 3 do 18 let, na základě dohody můţe být pobyt prodlouţen max. do věku 26 let (s ohledem na studium dítěte). DD plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Základní organizační jednotkou je rodinná skupina, kterou tvoří maximálně 8 dětí. Sourozenci se zařazují do stejné rodinné skupiny (ze zdravotních nebo výchovných důvodů mohou být zařazeni do různých skupin). 5 Denní reţim by se měl co nejvíce přiblíţit reţimu běţné rodiny. K ukončení pobytu dítěte můţe dojít na základě soudního rozhodnutí o zrušení ÚV, 3 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 4 staţeno dne Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 8

9 dále dosaţením zletilosti nebo přemístěním dítěte do jiného typu zařízení. Zřizovateli dětských domovů jsou převáţně kraje. Dětský domov se školou Zřizovatelem dětských domovů se školou (dříve dětský výchovný ústav) je MŠMT. Dětský domov se školou (dále jen DDŠ) zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají závaţné poruchy chování, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyţadují výchovně léčebnou péči. Dále jde o děti s uloţenou ochrannou výchovou. Dolní hranice umísťovaných dětí je zpravidla 6 let, pobyt v DDŠ končí splněním povinné školní docházky. Pokud dítěti není zrušena ústavní nebo ochranná výchova, je přemístěno do výchovného ústavu. Rodinné skupiny tvoří nejméně 5 a nejvíce 8 dětí. DDŠ mohou být koedukované. (viz zákon č. 109/2002 Sb.) Výchovný ústav Výchovné ústavy (dále jen VÚ) zřizuje MŠMT. Tato zařízení pečují o děti s ukončenou povinnou školní docházkou se závaţnými poruchami chování, u nichţ byla nařízena ÚV nebo uloţena OV. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Zřizují se odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloţenou ochrannou výchovou, popřípadě jako výchovný ústav nebo výchovná skupina pro dívky, které jsou nezletilými matkami a jejich děti, nebo pro děti vyţadující výchovně léčebnou péči. Do VÚ můţe být umístěno i dítě starší 12 let s nařízenou ÚV nebo uloţenou OV, v jehoţ chování se projevují tak závaţné poruchy, ţe nemůţe být umístěno v dětském domově se školou. Základní organizační jednotkou je výchovná skupina s nejvíce 8 dětmi. 6 Středisko výchovné péče Středisko výchovné péče (dále jen SVP) je školským zařízením pro preventivně výchovnou péči. Jak jiţ z názvu vyplývá, jeho účelem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky jiţ vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu 6 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 9

10 vývoji dítěte. 7 Preventivně výchovná péče je poskytována na základě ţádosti osob odpovědných za výchovu formou ambulantních sluţeb, celodenních sluţeb nebo internátních sluţeb (zpravidla osmitýdenní pobyt). Pobyt dítěte v SVP můţe nařídit i soud. Pracovníci v DDÚ V diagnostickém ústavu můţeme pracovníky rozdělit na pedagogické a nepedagogické. Podle zákona č.109/2002 Sb. vykonává pedagogický pracovník vyučovací, výchovnou, pedagogicko-psychologickou činnost nebo speciálně pedagogickou činnost. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání, nejlépe v oboru speciální pedagogika nebo vychovatelství. Pedagogičtí pracovníci musí mít osvědčení o psychické způsobilosti. 8 Děti jsou v DDÚ rozdělovány do výchovných skupin. Vychovatelé (muţi i ţeny) zajišťují výchovnou práci s dětmi. Ve spolupráci s dalšími odborníky stanovují a aplikují účinné diagnostické a výchovné metody a postupy. Zaměřují se na komplexní výchovnou, vzdělávací, diagnostickou a preventivní činnost s ohledem na celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho socializaci, resocializaci a reedukaci. Za vychovatelský úsek má zodpovědnost vedoucí vychovatel, který koordinuje práci denních vychovatelů, podílí se na přímé výchovné práci s dětmi. Asistenti pedagoga zajišťují doplňkovou výchovně-vzdělávací práci dětmi dle aktuálních potřeb. V době vyučování se dětem věnují učitelé speciální pedagogové. Etoped 9 v rámci své pracovní náplně provádí činnosti i poradenství v oblasti nápravných, edukačních a reedukačních postupů, prevence poruch chování a podobně. Psycholog provádí individuální i skupinová psychologická vyšetření dětí, komplexní psychologickou diagnostiku, poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí. Alinče, Tomší (2003) Mezi nepedagogické pracovníky se řadí sociální pečovatelé, kteří zajišťují noční dozor u dětí, dále sociální pracovnice, hospodářka, ekonomka a další podpůrný personál Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 8 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 9 Etopedie-obor speciální pedagogiky zaměřený na výchovu a vzdělání obtíţně vychovatelné mládeţe (Hartl, P., Hartlová, H., Psychologický slovník. Portál. Praha. 2000, str. 146) 10

11 Aby mohl DDÚ jako organizace dobře plnit svůj účel, měli by jeho pracovníci dbát o vzájemné přizpůsobení vylaďování funkce Musil (2004) zařízení s podmínkami jeho naplnění (tedy se zdroji, pracovními postupy, klienty, infrastrukturou) a díky tomu vytvářet a udrţovat fungující pracovní komplex. Musil (2004) Je důleţité, aby lidé sledovali společný cíl a dokázali se vzájemně doplňovat. Díky společným představám o hodnotách, cílech a způsobech práce s klienty a tom, jak je třeba jednat ve vzájemných vztazích a ve styku s jinými lidmi Musil (2004) (kolektivní vědomí) mohou pracovníci předvídat své reakce a vzájemně se doplňovat. PŘÍLOHY K VÝZKUMNÉ ČÁSTI Pobyt dítěte v zařízení, ve kterém byl prováděn výzkum Dítě na diagnostický pobyt fyzicky přijímá sociální pracovnice DDÚ. Dítě přichází v doprovodu rodiče, sociální pracovnice, kurátora pro mládeţ nebo soudního vykonavatele. Soc. pracovnice poskytuje základní informace v souvislosti s pobytem, zjišťuje důleţité skutečnosti týkající se dítěte a jeho rodiny, přebírá potřebné materiály. Dítěte se ujímá pedagogický pracovník, který jej podrobně poučí o chodu zařízení, o právech a povinnostech, které se ho dotýkají. Po příchodu do vyučování je dítě zařazeno do příslušné třídy, jsou mu poskytnuty učebnice a pomůcky potřebné pro výuku. Po skončení vyučování se zapojuje do odpolední činnosti skupiny. Nové dítě vychovatel představí skupině. Do skupiny jsou děti zařazeny s ohledem na zachování sourozeneckých vazeb, přítomnost věkově či zájmově blízkých dětí ve skupině, volné kapacity skupiny. Skupinový vychovatel odpovídá za vedení povinné pedagogické dokumentace na úseku mimoškolní činnosti a vedení programu rozvoje osobnosti, vede evidenci hospodaření s finančními prostředky dítěte. Děti tráví dopoledne ve škole, odpoledne potom při skupinových aktivitách. Organizace výchovných a zájmových činností je vedena dle týdenních plánů výchovné skupiny (na jejich 11

12 vytváření se podílejí i děti). Mimoškolní činnosti (tématické, sebepoznávací skupiny, výtvarné činnosti) vede etopedka a psycholoţka. Součástí pobytu jsou pravidelné celoústavní komunity (1x týdně), kterých se účastní všechny děti a pedagogičtí pracovníci. Moţná je zájmová činnost mimo zařízení (např. aerobic). Zejména o hlavních prázdninách jezdí děti na několikadenní pobyty mimo zařízení. V zimě se účastní ozdravných pobytů na horách. Součástí vyučování bývají exkurze, besedy (např. s policií), návštěvy divadelních představení, školní výlety. Vychovatel má moţnost povolit dětem volnou vycházku. Vychází přitom z psychické vyzrálosti dítěte a jeho schopnosti bezproblémové realizace vycházky. Omezení vycházky či zákaz vycházky je jedna z forem opatření ve výchově. V zařízení je pozornost věnována prevenci sociálně patologických jevů. Pro příslušný školní rok je zpracováván Minimální preventivní program, který je kaţdoročně evaluován a je součástí celoročního plánu akcí zařízení. Vychází ze Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeţe v působnosti MŠMT ČR. V této oblasti zařízení spolupracuje například s psychiatrickými léčebnami nebo poradnami zabývajícími se danou tématikou. Prevence sociálně patologických jevů probíhá v průběhu školních i mimoškolních činností, zahrnuje snahu o předcházení či minimalizování jevů jako kouření, útěky (a následná trestná činnost), zneuţívání alkoholu a jiných OPL, přinášení těchto látek do zařízení, úmyslné sebepoškozování, slovní i fyzická agrese vůči ostatním dětem nebo dospělým, svévolné ničení majetku, projevy rasismu, xenofobie, intolerance, projevy šikany, ostatní závislosti (gamblerství ). Za útěk je povaţováno opuštění budovy bez vědomí pedagogického pracovníka, opuštění skupiny během pobytu mimo zařízení, nevrácení se z pobytu u rodičů bez řádné omluvy, nevrácení se z individuální vycházky. Rodiče si mohou poţádat o povolení pobytu dětí v rodině. Tento pobyt můţe být realizován pouze se souhlasem ředitele zařízení a OSPOD. Další kontakt s rodiči je moţný prostřednictvím návštěv (s moţností opuštění budovy DDÚ), telefonátů, ové pošty, listovních nebo balíkových zásilek. Dětem je poskytováno plné zaopatření stravování, ubytování, ošacení, učební potřeby, úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva apod., kapesné, osobní dary. Mohou jim být také 12

13 hrazeny náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu, potřeby na vyuţití volného času, kulturní, uměleckou a sportovní činnost a podobně. Dokumentaci o úhradě nákladů na péči o děti v zařízení ze strany osob odpovědných za výchovu vede hospodářka. Na základě jejích podkladů vydá ředitel zařízení rozhodnutí o výši příspěvku. Pobyt dítěte trvá zpravidla 8 týdnů. O typu zařízení, do kterého bude dítě umístěno, rozhoduje porada pedagogických pracovníků, konkrétní zařízení doporučuje etopedkakoordinátorka, která vede evidenci volných míst v jednotlivých zařízeních a nejlépe zná prostředí konkrétního zařízení (počet dětí, dostupnost školy apod.). Konkrétní zařízení je také konzultováno s pracovníkem OSPOD, který má dítě v péči. Zvaţuje se zejména typ zařízení (DD, DDŠ), další sourozenci v ústavním zařízení, vzdálenost od místa bydliště rodičů. Rozhodnutí o přemístění vydává ředitel podle správního řádu. Do příslušného zařízení je předávána závěrečná komplexní diagnostická zpráva. Její součástí je osobní, rodinná a sociální anamnéza (zpracovává soc. pracovnice), zpráva vychovatele (skup. vychovatel), školy (třídní učitelka), zpráva psychologa a etopedická zpráva s doporučeními pro další práci s dítětem. Dítě má právo obracet se se ţádostmi, stíţnostmi a návrhy na ředitele či pedagogické pracovníky DDÚ. Na tyto ţádosti, stíţnosti a návrhy jsou příslušní pracovníci povinni odpovědět písemně do 30 dnů. Písemný dotaz i písemná odpověď je zaloţena do osobního spisu dítěte. Předání odpovědi se děje vţdy podpisem kopie dítětem, příp. svědkem. Dítě můţe takto komunikovat i se zaměstnancem OSPOD, České školní inspekce, MŠMT a podobně, a to bez přítomnosti dalších osob, nebo písemně. Popis zařízení, ve kterém byl prováděn výzkum Informace budou čerpány z vnitřního řádu zařízení a osobních spisů zaměstnanců. Jedná se o dětský diagnostický ústav, který funguje od roku V předchozích letech slouţilo zařízení jako Dětský výchovný ústav (později přejmenovaný na DDŠ) pro dívky. V roce 2004 došlo ke změně názvu i funkce na DDÚ. V témţe roce započala kompletní rekonstrukce celého objektu a přilehlého pozemku, pracoviště bylo dočasně přesunuto na jiné místo, v roce 2006 byl objekt zkolaudován a uveden do provozu. 13

14 Kapacita zařízení je 24 dětí (12 dívek a 12 chlapců). Děti jsou rozděleny do tří výchovných skupin. Zařízení plní veškeré funkce stanovené zákonem č. 109/2002 Sb.11 V rámci plnění svých funkcí spolupracuje DDÚ zejména s orgány sociálně právní ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními, soudy, státním zastupitelstvím, policií, MŠMT a podobně. DDÚ čítá tři budovy škola (tři třídy, sborovna, tělocvična, výtvarná pracovna), internát (ubytování dětí 11 loţnic, z toho 1 jednolůţkový, 10 dvou aţ třílůţkových, sluţebna vychovatelů, klubovny výchovných skupin, počítačová učebna, kuchyň, jídelna, pracovna vedoucí vychovatelky), administrativní budova (kancelář ředitele, zástupce ředitele, sociálních pracovnic, psycholoţek, etopeda, hospodářky, ekonomky). V základní škole se vyučují ţáci podle školních vzdělávacích programů pro základní školu, základní školu praktickou, popř. speciální. Děti jsou rozděleny do tří tříd podle ročníků a šk. vzdělávacích programů. Ročníky jsou spojené. Zjištěná úroveň znalostí u dítěte je součástí závěrečné zprávy. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí v plném rozsahu 5x denně. Tento DDÚ má dvě detašovaná pracoviště střediska výchovné péče. DDÚ přijímá děti ze svého územního obvodu, umísťuje je do své sítě dětských domovů (21) nebo dětských domovů se školou (3). V případě zájmu dítěte je moţné ţádat jiný DDÚ o umístění dětí do jeho sítě (volná místa pro sourozeneckou skupinu, bydliště rodičů apod.) Děti se přemísťují na základě rozhodnutí ředitele správním řízením. DDÚ funguje také jako záchytné zařízení pro děti s nařízenou ÚV, OV nebo předběţným opatřením, které jsou na útěku z jiných zařízení. Spolupráce s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu). Spolupráce s rodiči začíná jiţ sjednáváním termínu přijetí dítěte, pokud jej sami přivezou na diagnostický pobyt. Potřebné informace sděluje rodičům sociální pracovnice DDÚ. Zjišťuje také skutečnosti potřebné pro práci s dítětem (zdravotní stav, projevy chování apod.). Rodiče mají moţnost pohovoru s ředitelem zařízení, psychologem, etopedem, vychovateli, učiteli. Navzájem se informují o problémech dítěte, o představách o dalším vývoji, rodiče jsou 11 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 14

15 seznámeni s cíly, úkoly, poţadavky a metodami práce DDÚ, s chováním a výsledky dítěte. Rodičům je umoţněno seznámení s prostředím, ve kterém je dítě umístěno (prohlídka DDÚ). Naopak rodiče jsou ţádáni o spolupráci během pobytu svých dětí, zhodnocení pobytů dětí v rodině apod. Kontrolní činnost Chod zařízení je kontrolován nadřízeným orgánem (MŠMT), Českou školní inspekcí, NKÚ. Jednou za čtvrt roku provádí pracovníci Okresního státního zastupitelství prověrku v rámci dozoru nad dodrţováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy. Soustřeďují se na to, zda zařízení vede povinnou dokumentaci, zda jsou dodrţovány právní předpisy o přijímání a umísťování dětí a povolování jejich pobytu mimo zařízení, zda jsou dodrţovány právní předpisy o právech a povinnostech dítěte umístěného v zařízení a zejména, zda způsob výkonu ÚV nebo OV neohroţuje nebo nenarušuje splnění účelu této náhradní výchovné péče. Kontrolují, zda zařízení neprodleně odesílá příslušným orgánům a pověřeným právnickým nebo fyzickým osobám ţádosti, stíţnosti nebo návrhy dítěte, zda jsou uplatňovány a dodrţovány právní předpisy při realizaci opatření ve výchově a zda rozhodnutí a postupy ředitele zařízení odpovídají zákonům a jiným právním předpisům. Státní zástupci přezkoumávají vnitřní řád, roční plán výchovné a vzdělávací činnosti, týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti, knihu pošty, knihu denní evidence zařízení, knihu úředních návštěv, knihu ostatních návštěv a zejména osobní dokumentaci umístěných dětí. Supervize Od roku 2007 probíhá v zařízení supervize týmová, případová, přímá (supervizor se účastní komunit, popř. porad pedagogických pracovníků, následně probíhá reflexe). Pracovníci DDÚ Pracovní zařazení Vzdělání Pracovní náplň Další vzdělávání ředitel (statutární orgán) VŠ obor speciální pedagogika, VŠ obor psychologie řízení a vedení organizace Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v rozsahu 500 hodin Ostrov rodiny 15

16 jednooborová, PhDr. Ericksonovská hypnoterapie I, II (pro děti) semináře Hand test a Lüscherova klinická diagnostika supervizní výcvik tandemy komunitní principy řízení spolupracuje s UP Olomouc, provádí vzdělávací a lektorskou činnost. zástupkyně ředitele, etopedka koordinátor -ka VŠ obor speciální pedagogika Individuální a skupinová práce s dětmi, zajišťování koordinační funkce DDÚ Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v rozsahu 500 hodin 3 roky studia psychologie v rámci celoţivotního vzdělávání Psychosociální výcvik v rozsahu 125 a 150 hodin Pravidelné vzdělávací semináře FDD ČR12 Externí spolupracovník UP Olomouc etoped VŠ obor speciální pedagogika Individ. a skup. práce s dětmi, spolupráce s kompetentní mi orgány Výcvik v rodinné terapii 2 psycholoţky VŠ jednooborová psychologie. Mgr.; PhDr. Individuální a skupinová práce s dětmi, spolupráce s kompetentní mi orgány Odborné semináře testových metod Test stromu, Hand test, Lüscherova klinická diagnostika Psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (probíhá) Výcvik krizová intervence (probíhá) vedoucí vychovatelka VŠ obor speciální pedagogika Zodpovědnost za vych. úsek, koordinace práce denních vychovatelů, výchovná práce s dětmi Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v rozsahu 500 hodin Psychosociální výcvik 6 vychovate- VŠ speciální pedagogika, Zajišťují přímou Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik 12 Federace dětských domovů ČR 16

17 lů aplikovaná tělesná výchova (5), SŠ výchovnou práci s dětmi v plném rozsahu v rozsahu 500 hodin (2vychovatelé) Psychosociální výcvik (2 vychovatelé) 4 učitelky VŠ obor speciální pedagogika Vzdělávací práce s dětmi, chod školy v plném rozsahu 3 asistenti pedagoga SŠ, kvalifikační studium Asistent pedagoga doplňková výchovněvzdělávací práce s dětmi dle aktuálních potřeb sociální pečovatelé (dvě ţeny, dva muţi) SŠ, kvalifikační kurz Asistent pedagoga Zajišťují péči o děti v nočních hodinách 2 sociální pracovnice VŠ obor spec. pedagogika, SŠ vedení osobních spisů, spolupráce s kompetentní mi orgány, zdravotní péče Semináře - sociální patologie, sociálně patologické skupiny a sociálně patologické jevy Seminář - drogové závislosti Kurz - neverbální techniky Kurz - muzikoterapie Kurz pro sociální pracovníky SVP a zařízení pro výkon ÚV a OV Dalšími pracovníky jsou ekonomka, hospodářka, vedoucí šk. jídelny, kuchařky, uklízečka, údrţbář. Vzdělávání pracovníků probíhá také v zařízení prostřednictvím metodických sdruţení v rámci Bálintovské skupiny. 17

18 Pracovní náplně některých pracovníků zařízení (Alinče, Tomší 2003) psycholog - samostatně provádí náročné kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a soc. vývoji - samostatně provádí individuální a skupinová psychologická vyšetření dětí - provádí komplexní psychologickou diagnostiku a náročné psychologické poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí ve škole v rodině - vede individuální a skupinovou terapii - zpracovává psychologické hodnocení dětí - vede a vyhodnocuje komplexní psychologickou dokumentaci - účastní se porad ped. pracovníků a komunitních setkání - zajišťuje vypracování posudků pro potřeby PČR, OPD, soudů aj. - provádí rozbory krizových situací a podílí se na jejich řešení - účastní se dle potřeby řešení problémů s rodiči dětí - spolupracuje se skupinovými vychovateli při tvorbě a vyhodnocování individuálních výchovných plánů dětí - dle potřeby se účastní převozu dětí (záchyt, vyšetření, přemístění apod.) - spolupracuje s psychiatrem - v případě potřeby plní další úkoly dle pokynů ředitele vychovatel - samostatně zajišťuje výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů - plně řídí a organizuje činnost svěřené skupiny, zodpovídá za odbornou úroveň výchovné a převýchovné práce, zodpovídá za výchovné výsledky své skupiny, sleduje a hodnotí chování a jednání dětí v zařízení i mimo něj - spolupracuje s učiteli, psychologem a soc. pracovnicí při spec. pedagogické diagnostice a následném výběru forem a metod resocializace - při své činnosti se řídí plánem práce, právními a pracovními předpisy, vnitřním řádem a pokyny zástupce a vedoucího organizace - zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace výchovné skupiny - je povinen se řádně připravovat na svou výchovnou práci - je povinen účastnit se dle pokynů všech akcí pořádaných ústavem v rámci své přímé i nepřímé povinnosti - zúčastňuje se pedagogických rad, porad ped. pracovníků, provozních porad, komunitních setkání a dle potřeby vyjíţdí na pracovní cesty, - hodnotí děti, předkládá návrhy na výchovná opatření - zodpovídá za svěřený majetek, prostory a materiál včetně spolupráce při inventurách - dbá průběţně o svůj odborný růst - spolupracuje s učiteli při přípravě na vyučování - podle pokynů vedení zařízení plní i další úkoly k zabezpečení všestranné péče o děti 18

19 speciální pedagog (etoped koordinátor) Zástupce statutárního orgánu - tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských sluţeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických sluţeb (speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálně pedagogických metod) - stanovuje diagnostické a výchovné postupy při výkonu náhradní výchovné péče a asistenční vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojená s řešením problémů osob v krizových a mezních ţivotních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví - provádění komplexní etopedické diagnostiky a náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi a mládeţí se zdravotním postiţením (dětí s výraznými poruchami chování, vztahů a přizpůsobení) - v nepřítomnosti vedoucího organizace jej zastupuje v plném rozsahu (dle zákona) - v rámci svých pravomocí řeší běţné provozní záleţitosti - spolupodílí se na koncepci a rozvoji zařízení - kontroluje pedagogickou dokumentaci a další předepsanou dokumentaci, podřízené pracovníky a o kontrolní činnosti vede vlastní hospitační záznamy - spolurozhoduje o finančním ohodnocení svých podřízených - vede evidenci pracovní doby svěřeného úseku - dle potřeby se účastní pracovních cest - uplatňuje individuální přístup k dětem spojený s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod - zajišťuje výchovné poradenství a koordinuje rozmisťování dětí - kontroluje a zajišťuje dodrţování vnitřního řádu a ostatních předpisů - podílí se na organizaci a průběhu inventarizace majetku - spolupracuje s učiteli, psychologem a soc. pracovnicí při spec. pedagogické diagnostice a následném výběru forem a metod resocializace - je povinen účastnit se dle pokynů všech akcí pořádaných ústavem v rámci své přímé - i nepřímé povinnosti - zúčastňuje se pedagogických rad, provozních porad, vede pravidelné porady pedagogických pracovníků - zodpovídá za svěřený majetek, prostory a materiál - dbá průběţně o svůj odborný růst - podle pokynů vedení zařízení plní i další úkoly k zabezpečení všestranné péče o děti speciální pedagog (etoped) - stanovuje diagnostické a výchovné postupy při výkonu náhradní výchovné péče a asistenční vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojená s řešením problémů osob v krizových a mezních ţivotních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví - provádí poradenskou a konzultační činnost s rodiči - zpracovává závěrečnou zprávu z etopedického hlediska 19

20 - je zodpovědný za kompletaci závěrečných zpráv z diagnostického pobytu - dle potřeby vypracovává posudky dětí vyţádané soudy, OSPOD atd. - dle potřeby se účastní pracovních cest - uplatňuje individuální přístup k dětem spojený s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod - účastní se komunitních setkání - podle potřeb se podílí na pedagogické činnosti ve skupině - spolupracuje s učiteli, psychologem a soc. pracovnicí při spec. pedagogické diagnostice a následném výběru forem a metod resocializace - je povinen účastnit se dle pokynů všech akcí pořádaných ústavem v rámci své přímé i nepřímé povinnosti - zúčastňuje se pedagogických rad, provozních porad, porad pedagogických pracovníků - zodpovídá za svěřený majetek, prostory a materiál - dbá průběţně o svůj odborný růst - podle pokynů vedení zařízení plní i další úkoly k zabezpečení všestranné péče o děti učitel - komplexní výchovně vzdělávací činnost ve všeobecně vzdělávacích předmětech a individuální přístup k ţákům spojený s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky - plně řídí a organizuje vyučovací proces ve svěřené třídě a ve vyučovací hodině, odpovídá za odbornou úroveň výuky - při své činnosti se řídí schválenými osnovami, učebním plánem, rozvrhem hodin a dozorů, vnitřním řádem zařízení, pracovními a právními předpisy, pravidly BOZP a PO a pokyny nadřízených pracovníků - spolupracuje se skupinovým vychovatelem vzájemné hospitace, kapesné, prospěch, kázeň a hodnocení - řádně a svědomitě vede předepsanou a poţadovanou dokumentaci - je povinen řádně a svědomitě se připravovat na kaţdou vyučovací hodinu, včetně zastupování - seznamuje se s dosavadním ţivotem ţáků, sleduje jejich vývoj a na základě vlastních poznatků určuje další postupy, metody a formy práce - podle pokynů nadřízeného je povinen se účastnit všech akcí pořádaných zařízením v rámci přímé i nepřímé pracovní povinnosti - zodpovídá za přidělené a svěřené sbírky, prostory a materiál, včetně provedení inventarizace - dbá na řádné poučení ţáků a dodrţování pokynů a předpisů BOZP a PO - při preferenci vzdělávací sloţky zajišťuje a upevňuje i rozvoj návyků kulturních, hygienických a společenských, upevňuje kladné morální vlastnosti, spolupracuje s rodiči a se všemi sloţkami, které se na výchově a vzdělávání ţáků podílejí - je povinen se účastnit třídních schůzek, pedagogických rad, komunitních setkání a provozních porad - v případě nutnosti vyjíţdí na pracovní cesty - podle pokynů nadřízených pracovníků plní i další úkoly k zabezpečení všestranné péče o ţáky 20

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě VNITŘNÍ ŘÁD Střediska výchovné péče v Jihlavě 1 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz Charakteristika střediska Činnost školského zařízení vykonává právnická osoba: Dětský domov se školou,

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

od (verze 7)

od (verze 7) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov od 1.1.2014 (verze 7) Část 1. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1.1. Organizační řád Střední zdravotnické

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Změna: 412/2006 Sb. Změna: 329/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY,

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG JAKO SOUČÁST SYSTÉMU ŠKOLY AKTÉŘI VYUČOVACÍHO PROCESU Školní poradenské pracoviště Základní forma Výchovný poradce Školní metodik prevence Rozšířená forma

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více