Hesperia Hotels***, Brněnská 55, Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR."

Transkript

1 Česk ý svaz ledního hokeje, krajské pracoviště v Olomouci ZÁPIS zk Krajské hodnotící konference ČSLH Olomouckého kraje Datum: Místo: středa 7. květen 2014, hod. Hesperia Hotels***, Brněnská 55, Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR. Přítomni: - dle zapsané prezenční listiny (prezenční listiny jsou uloženy na krajském pracovišti v Olomouci) 1. delegáti s hlasem rozhodujícím: 1.1. předseda KVV Kamil Přecechtěl, přítomen 1.2. místopředseda KVV Pavel Sedlák přítomen 1.3. předseda Dozorčí rady KVV ČSLH Jaroslav Petřík, přítomen 1.4. HC Olomouc mládež, o. s. Josef Podlaha, přítomen 1.5. HC Grewis Plumlov, s.r.o. // 1.6. LHK Jestřábi Prostějov, o. s. Michal Tomiga, přítomen 1.7. HC ZUBR Přerov, o. s. Ing. Lubomír Svoboda, přítomen 1.8. HC TJ Šternberk, o. s. Jan Trunda, přítomen 1.9. HK Mladí Draci Šumperk OS Mgr. Petr Rutar, přítomen HK Hokej Šumperk 2003, o. s. Mgr. Petr Rutar, přítomen HC Uničov, o. s. Jaroslav Petřík, přítomen OVV ČSLH Jeseník // OVV ČSLH Olomouc Ivo Kuba, přítomen OVV ČSLH Prostějov Marcel Nazad, přítomen OVV ČSLH Přerov // OVV ČSLH Šumperk Jan Provazník, přítomen 2. delegáti s hlasem poradním: 2.1. VV ČSLH 2. viceprezident omluven Miloslav Šeba 2.2. ČSLH, KVV ČSLH Zdeněk Konečný, přítomen 2.3. člen Dozorčí rady KVV ČSLH // Jiří Mazal 2.4. člen Dozorčí rady KVV ČSLH // Tomáš Sršeň 2.5. člen KVV ČSLH, DK KVV Ing. Petr Zachar, přítomen 2.6. člen DK KVV omluven Petr Adamec 2.7. člen KR KVV omluven Miroslav Zbořil 2.8. člen komise pro spolupráci s OVV // Ing. Štefan Gibala 3. hosté konference: 3.1. prezident ČSLH omluven JUDr. Tomáš Král 3.2. generální sekretář ČSLH omluven Martin Urban 3.3. předseda krajské rady OLKO ČUS omluven Vladimír Šimíček 3.4. hejtman Olomouckého kraje omluven Ing. Jiří Rozbořil náměstek hejtmana Olomouckého kraje omluven PhDr. Alois Mačák, MBA 3.6. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák, přítomen 3.7. oddělení mládeže a sportu KÚ OLK // Mgr. Jan Švec 3.8. KVV ČSLH Jihomoravského kraje omluven Pavel Kubica 3.9. KVV ČSLH Kraje Vysočina // Bedřich Ščerban KVV ČSLH Moravskoslezského kraje Dalibor Boniatti, přítomen KVV ČSLH Zlínského kraje omluven Mgr. Karel Jankovič Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 5) st - 07/

2 Program: 1. Z a h á j e n í. 2. V o l b a p r a c o v n í h o p ř e d s e d n i c t v a. 3. S c h v á l e n í p r o g r a m u. 4. S c h v á l e n í j e d n a c í h o ř á d u. 5. V o l b a k o m i s í ( m a n d á t o v é, n á v r h o v é ). 6. Z p r á v a o č i n n o s t i K r a j s k é h o v ý k o n n é h o v ý b o r u Č S L H. 7. Z p r á v a o h o s p o d a ř e n í e k o n o m i c k é k o m i s e K V V Č S L H. 8. Z p r á v a D o z o r č í r a d y K V V Č S L H. 9. Z p r á v a m a n d á t o v é k o m i s e D i s k u s e V o l b a d e l e g á t a s h l a s e m r o z h o d u j í c í m n a K o n f e r e n c i Č S L H S c h v á l e n í u s n e s e n í k o n f e r e n c e Z á v ě r k o n f e r e n c e. Program: 1. Zahájení 1.1. provedl předseda KVV Kamil Přecechtěl v 16,35 hod přivítal Všechny přítomné, zástupce klubů/oddílů, OVV ČSLH, a v neposlední řadě pak hosty konference náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka a dále předsedu Krajského výkonného výboru ČSLH Moravskoslezského kraje Moravskoslezského kraje Dalibora Boniattiho 1.3. představení Všech dnes přítomných, omluvil Všechny dnes nepřítomné, omluvené 1.4. Jan Trunda informoval o jeho mandátu vystupovat na Konferenci z pověření ČSLH, od omluveného 2. Viceprezidenta VV ČSLH 1.5. Zdeněk Konečný doplnil v úvodním slovu, že Všichni přítomní obdrželi, při úvodní prezentaci, všechny písemné materiály a dokumenty k dnes projednávaným bodům a to v ucelené, jednotné formě složce S o u b o r m a t e r i á l ů K o n f e r e n c e Č S L H O l o m o u c k é h o k r a j e a to: Program jednání Konference návrh Jednací řád návrh Personální seznamy: o seznam pozvaných delegátů a hostů schválený KVV ČSLH o personální obsazení jednotlivých komisí Konference návrh Přihláška do diskuse Usnesení volební Konference ze dne 23/ Plán přípravy Konference ČSLH Ekonomické materiály hospodaření KVV Změny v řádech ČSLH, přijaté VV ČSLH, ze dne 04/ Závěrečné tabulky krajských soutěží soutěžního ročníku 2013/14 Statistika okresů /členská základna/ materiál ČUS. 2. Volba pracovního předsednictva 2.1. návrh: Zdeněk Konečný, Kamil Přecechtěl a Jan Trunda /abecedně/ volba schváleno. 3. Schválení programu 3.1. návrh, dle předložených písemných materiálů a bez doplňujících návrhů z pléna 3.2. schvalování předloženého jako celku, volba schváleno. 4. Schválení jednacího řádu 4.1. návrh jednacího řádu, dle předložených písemných materiálů, žádné nové návrhy 4.2. schvalování předloženého, volba schváleno. 5. Volba komisí (mandátové, návrhové) 5.1. návrh mandátová komise: Ivo Kuba, Jaroslav Petřík a Mgr. Petr Rutar /abecedně/ volba schváleno, 5.2. návrh návrhová komise: Marcel Nazad, Pavel Sedlák a Ing. Lubomír Svoboda /abecedně/ volba schváleno. Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 2 (celkem 5) st - 07/

3 6. Zpráva o činnosti Krajského výkonného výboru ČSLH Přednesl Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH Olomouckého kraje: v úvodu informoval a shrnul výsledky a závěry volební Konference ČSLH na území Olomouckého kraje, ze dne 23/ , personálního složení /tehdy nově/ zvoleného KVV a Dozorčí rady a dále pak práci sekretáře ČSLH Olomouckého kraje Zdeňka Konečného popsal práci KVV i jednotlivých odborných komisí KVV, spolupráci, rozsah činnosti a jednotlivé obsahy a okruhy pravomocí i jednotlivých odborných komisí KVV a i KVV jako takového, zmíněny počty a termíny zasedání KVV i jednotlivých odborných komisí KVV podána informace o situaci v mládežnických soutěžích v uplynulém období i výhled do dalších soutěžních ročníků, hodnocení spolupráce se sousedními KVV ČSLH, vysvětlena problematika zařazení jednotlivých družstev do krajských soutěží a systém rozdělení řízení krajských soutěží mezi jednotlivými STK KVV představena publikační činnost ČSLH a popsány počty nově vyškolených TRE licence C + mládež ČSLH a RO III. třídy ČSLH, včetně doškolených TRE licence C+ mládež ČSLH, příp. B i nejvyšší A, práci v OVV ČSLH, počty řešených případů v komisích STK a DK KVV hodnocení účasti a konečného umístění, mimořádné úspěchy Výběru hráčů klubů/oddílů Olomouckého kraje na VI. ZODM 2014 v Kraji vysočina, vyzdvihl materiální i ekonomickou pomoc a v neposlední řadě pak velmi úzkou a dále dlouhodobou spolupráci s vedením Olomouckého kraje, zdůrazněna velmi dobrá spolupráce s Olomouckým krajem a vytvoření + vlastní realizace projektu Akademie hokejové mládeže Olomouckého kraje, od sezony 2013/14 vyzdvihl dosažené úspěchy v letošním soutěžním ročníku reprezentaci na VI. ZDOM 2014 v Kraji Vysočina (i.), účast SŽ HC Zubr Přerov na Mládežnické mistrovství ČR MLD a SŽ ve Zlíně (ii.), postupu klubu/oddílu LHK Jestřábi Prostějov do soutěže I. liga ČR i klubu/oddílu HC Olomouc do ELH (iii.), dosažené výsledky HK Hokej Šumperk v soutěži I. liga ČR. HC Zubr Přerov start ve finále soutěže II. liga (iv.), a v neposlední řadě nakonec neúspěšný start HC Uničov v baráži o II. liga ČR (v.) dalším úspěchem práce KVV a velmi kvalitní spolupráci s VV ČSLH je zastoupení Jana Trundy v Dozorčí radě VV ČSLH, jeho osoby v komisi mládeže VV ČSLH a dále předsedy i sekretáře KVV ČSLH součástí Poradním výboru VV ČSLH studia TRE licence B i A ČSLH na Moravě a konkrétně na UP Olomouc od 09/2010 což je práce a úsilí od začátku činnosti KVV od roku 2002 na závěr poděkoval jednotlivým členů KVV i členů jednotlivých odborných komisí KVV a hlavně pak sekretáři za vykonanou práci za první polovinu volebního období a tedy úvodní dva roky a popřál nejen všem těmto, ale i všem dobrovolným pracovníkům v ledním hokeji jen vše dobré a hodně štěstí v další práci. 7. Zpráva o hospodaření 7.1. Zdeněk Konečný, člen ekonomické komise KVV ČSLH Olomouckého kraje seznámil přítomné s personálním složením EK KVV, popsal hlavní úkoly a rozsah činnosti dané (ekonomické) komise i v rámci KVV, přiblížil i systém vyhodnocování činnosti a hlavní úspěchy v získávaných mimořádných příjmech do rozpočtu KVV kompletní ekonomické podklady obdrželi delegáti v materiálech v dokumentaci při dnešní prezenci EK KVV hodnotí kladně kvalitní spolupráci s předsedou Dozorčí rady Jaroslavem Petříkem a dále sekretářem ČSLH OLK, se kterými min. 1x měsíčně zpracovávají kompletní ekonomické podklady pro KVV. 8. Zpráva Dozorčí rady 8.1. Jaroslav Petřík, předseda Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje popsal hlavní úkoly a rozsah činnosti Dozorčí rady, které vycházejí ze Stanov ČSLH, v jejich platném znění, DR se scházela pravidelně 3x ročně, předseda Dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval na zasedání KVV ČSLH Olomouckého kraje a konstatuje, že práce s jednotlivými členy KVV i sekretářem krajského pracoviště ČSLH byla hned od úvodu a i nyní připravena velmi dobře a je na kvalitní úrovni, písemné materiály jsou pro DR pravidelně sestavovány a připravovány a spolupráce je tak hodnocena kladně a bez připomínek předseda DR pravidelně, spolu s ekonomickou komisí KVV, provádí kompletní kontrolu evidence týmů v jednotlivých krajských soutěžích podklady pro smlouvy budoucí mezi ČSLH a kluby/oddíly (SpS a SCM ČSLH, MŠMT ČR aj.) i příspěvků na činnost Okresních výkonných výborů ČSLH i KVV Olomouckého kraje v aktuálním kalendářním roce i v letech předchozích, dále každoročně provádí kontrolu celého majetku a vybavení krajského pracoviště ČSLH, písemný výstup je periodicky připraven k projednání KVV a dále zasílán i ČSLH Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 3 (celkem 5) st - 07/

4 poukázal, že Všechny zúčtované doklady jsou v souladu s vnitřními směrnicemi ČSLH a přijatými usneseními/rozhodnutí KVV, i on upozornil na prodlení v poukázání podkladů i vlastních příspěvků ČSLH pro klubu/oddíly Olomouckého kraje i na činnost OVV ČSLH DR ČSLH Olomouckého kraje prohlašuje, že neshledala žádné pochybení ani prodlení ze strany KVV a konstatuje, že výše citované prostředky byly rozeslány v souladu, dle dotačního řádu ČSLH a dále dle rozhodnutí KVV ČSLH Olomouckého kraje. 9. Zpráva mandátové komise 9.1. předseda mandátové komise Ivo Kuba informoval Všechny přítomné o účasti na dnešní Konferenci ČSLH Olomouckého kraje a provedené kontrole doručených/předaných delegačních lístcích: delegáti z hlasem rozhodujícím pozvaných 16 přítomno 13 resumé 81,25 % delegáti s hlasem poradním pozvaných 8 přítomno 2 resumé 25,00 % hosté konference pozvaných 11 přítomno 2 resumé 18,18 % konstatováno usnášení schopnost dnešní krajské konference. 10. Diskuse Mgr. Radovan Rašťák v úvodu omluvil dnešní neúčast hejtmana Olomouckého kraje na dnešním zasedání podal informaci o dlouhodobé a rozsáhlé podpoře statutárního orgánu i jednotlivých odborných komisí Olomouckého kraje sportu a TJ/SK/HC ocenil kvalitní několikaletou spolupráci s KVV ČSLH a dále zmínil přípravu Výběrů sportovců na ZODM tedy hokejistů a rychlobruslařů poblahopřál k dosaženým úspěchům v letošním soutěžním ročníku reprezentaci na VI. ZDOM 2014 v Kraji Vysočina (i.), účast SŽ HC Zubr Přerov na Mládežnické mistrovství ČR MLD a SŽ ve Zlíně (ii.), postupu klubu/oddílu LHK Jestřábi Prostějov do soutěže I. liga ČR i klubu/oddílu HC Olomouc do ELH (iii.), čelní představitelé Olomouckého kraje evidují dosažené výsledky HK Hokej Šumperk v soutěži I. liga ČR. HC Zubr Přerov start ve finále soutěže II. liga (iv.), a v neposlední řadě nakonec neúspěšný start HC Uničov v baráži o II. liga ČR (v.) dále zmapoval přípravu i sledování činnosti akademie hokejové mládeže Olomouckého kraje a jeho pilotního projektu v soutěžním sezoně 2013/14 v neposlední míře zmínil opakovanou návštěvu a kladně hodnocené soustředění reprezentačních výběrů na území Olomouckého kraje a v posledních dvou letech pořádání MS žen v různých věkových kategoriích na ZS Přerov Michal Tomiga dotaz k formě hodnocení úvodního ročníku i vizi další činností Akademie hokejové mládeže OLK pro sezonu 2014/15 odpověděli Kamil Přecechtěl a Mgr. Radovan Rašťák Kamil Přecechtěl poděkoval za spolupráci i průběžnou činnost Akademie hokejové mládeže OLK v jednotlivých střediscích požádal přítomné zástupce zapojených klubů a oddílů v tomto projektu o zaslání sportovního i ekonomického hodnocení celého ročníku, jako podklad k finální závěrečné zprávě Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 4 (celkem 5) st - 07/

5 Mgr. Radovan Rašťák popsal vážnost a důležitost dodržení procedury v podání i vlastním sportovním/ekonomickém vyúčtování schválených grantů a další formy finanční podpory kolektivům ze strany žadatelů vůči Olomouckému kraji termínově i obsahově, k tomuto bude poskytovatel příspěvků brát přihlížet i v dalších letech *Významný projekt* má termín uzávěrky do 15/ , nabídl opětovné podání projektu Akademie, termín pro závěrečné schvalování je ještě v 06/2014 Dalibor Boniatti poděkoval za pozvání i možnost vystoupení, poblahopřál k dosaženým úspěchům na poli ledního hokeje v klubech i oddílech a postupech do vyšších soutěží, dosažených výsledků s Výběrem OLK na VI. ZODM 2014 i možnosti založení i fungování Akademie hokejové mládeže OLK, zdůraznil velmi dobrou spolupráci mezi oběma KVV ČSLH vyzdvihl myšlenku sport = prevence špatných návyků i kladné využití volného času mládeže popřál hokejovému hnutí úspěch v dalším doplňování i navyšovaní finančních prostředků Kamil Přecechtěl za Všechny přednesené příspěvky v diskusi a dále konstatoval, že po vyčerpání všech došlých příspěvků, připomínek a žádostí, předsedajícím tento bod dnešního zasedání ukončen a uzavírá jej. V čase 17:10 hod. vyhlásil člen předsednictva 10 minut pauzu, poté bylo v jednání pokračováno. 11. Volba delegáta na Konferenci ČSLH návrh KVV předložil Zdeněk Konečný, člen pracovního předsednictva Kamil Přecechtěl, dle předložených písemných materiálů, žádné nové návrhy nebyly z pléna předloženy termínu konání Konference ČSLH 14/ , od 11,00 hod. v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, v Praze 9 Vysočany a o klíči k volbě delegátů (každý KVV ČSLH - 1 delegát), delegátem Konference ČSLH zvolen v poměru hlasů Kamil Přecechtěl. 12. Usnesení konference předseda návrhové komise Ing. Lubomír Svoboda informoval Všechny přítomné o sestaveném/zpracovaném návrhu na přijetí usnesení /delegáty s hlasem rozhodujícím/ dnešní Konference ČSLH Olomouckého kraje včetně zakomponování Všech přijatých doplňujících a pozměňujících příspěvků v diskusi: usnesení jako celek schváleno v poměru Závěr konference provedl předsedající Kamil Přecechtěl, který poděkoval Všem za vysokou účast, popřál do další práce přítomným hostům, členům KVV, Dozorčí rady, klubům a oddílů, členům OVV ČSLH i ostatním hodně zdaru v další práci, profesně i soukromě spokojenost, štěstí a v 17,25 hod. prohlásil jednání, dnešní krajské bilanční hodnotící konference, za ukončené a pozval všechny za slavnostní připravené občerstvení. Přílohy: I. Usnesení krajské bilanční konference. V Olomouci dne: 07/ Zápis provedl: Zdeněk Konečný, v. r., sekretář Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH, v. r. Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 5 (celkem 5) st - 07/

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích Zápis ze Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc konaného dne 21. března 2015 v Příkazích SD SDH okresu Olomouc zahájeno v 8 10 hod. SD SDH svoláno na základě usnesení shromáždění představitelů SDH okresu

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ZLÍNSKÉHO KRAJE Z Á P I S z 30. zasedání plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje konaného dne 26. února 2009 od 14.00 hodin v zasedací místnosti KÚ 16. patro Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Historické ohlédnutí za Valnými hromadami ČSTV

Historické ohlédnutí za Valnými hromadami ČSTV Vážená paní, Vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat s důvěrou členskou základnu Vaší TJ SK popř. Vašeho sportovního svazu na 20. Valné hromadě Regionálního sdružení ČSTV Jihlava. Pro dobrou orientaci

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace VŠEM ČLENŮM ČGF P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace Výbor České golfové federace svolává na sobotu 10. března 2012 do Prahy konferenci ČGF. Konference se bude konat v konferenčním sále

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

Výroční zpráva České golfové federace

Výroční zpráva České golfové federace Výroční zpráva České golfové federace pro řádnou konferenci dne 22. března 2014 Hotel STEP, Praha Obsah : strana 1. Program konference 23 2. Rozdělení stávajících členských subjektů ČGF k 17.2.2014 35

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Materiál pro jednání 25. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 30. května 2013. RS ČSTV Jihlava podporuje:

Materiál pro jednání 25. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 30. května 2013. RS ČSTV Jihlava podporuje: Materiál pro jednání 5. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 0. května 0 RS ČSTV Jihlava podporuje: Vážená paní, vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat s důvěrou členskou základnu Vaší tělovýchovné jednoty,

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v 15.30 hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Pražský atletický svaz 14000 Praha 4, Pod Děkankou 82 PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU Obsahuje: Návrh programu valné hromady Návrh jednacího řádu valné hromady Výroční zprávu

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 11

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 11 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 11 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 0 ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 1 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Základní údaje..... 4 3. Profil.... 5 4. Sekretariát 6 5. Organizační struktura... 7 6. Schéma řízení... 8

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více