Hesperia Hotels***, Brněnská 55, Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR."

Transkript

1 Česk ý svaz ledního hokeje, krajské pracoviště v Olomouci ZÁPIS zk Krajské hodnotící konference ČSLH Olomouckého kraje Datum: Místo: středa 7. květen 2014, hod. Hesperia Hotels***, Brněnská 55, Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR. Přítomni: - dle zapsané prezenční listiny (prezenční listiny jsou uloženy na krajském pracovišti v Olomouci) 1. delegáti s hlasem rozhodujícím: 1.1. předseda KVV Kamil Přecechtěl, přítomen 1.2. místopředseda KVV Pavel Sedlák přítomen 1.3. předseda Dozorčí rady KVV ČSLH Jaroslav Petřík, přítomen 1.4. HC Olomouc mládež, o. s. Josef Podlaha, přítomen 1.5. HC Grewis Plumlov, s.r.o. // 1.6. LHK Jestřábi Prostějov, o. s. Michal Tomiga, přítomen 1.7. HC ZUBR Přerov, o. s. Ing. Lubomír Svoboda, přítomen 1.8. HC TJ Šternberk, o. s. Jan Trunda, přítomen 1.9. HK Mladí Draci Šumperk OS Mgr. Petr Rutar, přítomen HK Hokej Šumperk 2003, o. s. Mgr. Petr Rutar, přítomen HC Uničov, o. s. Jaroslav Petřík, přítomen OVV ČSLH Jeseník // OVV ČSLH Olomouc Ivo Kuba, přítomen OVV ČSLH Prostějov Marcel Nazad, přítomen OVV ČSLH Přerov // OVV ČSLH Šumperk Jan Provazník, přítomen 2. delegáti s hlasem poradním: 2.1. VV ČSLH 2. viceprezident omluven Miloslav Šeba 2.2. ČSLH, KVV ČSLH Zdeněk Konečný, přítomen 2.3. člen Dozorčí rady KVV ČSLH // Jiří Mazal 2.4. člen Dozorčí rady KVV ČSLH // Tomáš Sršeň 2.5. člen KVV ČSLH, DK KVV Ing. Petr Zachar, přítomen 2.6. člen DK KVV omluven Petr Adamec 2.7. člen KR KVV omluven Miroslav Zbořil 2.8. člen komise pro spolupráci s OVV // Ing. Štefan Gibala 3. hosté konference: 3.1. prezident ČSLH omluven JUDr. Tomáš Král 3.2. generální sekretář ČSLH omluven Martin Urban 3.3. předseda krajské rady OLKO ČUS omluven Vladimír Šimíček 3.4. hejtman Olomouckého kraje omluven Ing. Jiří Rozbořil náměstek hejtmana Olomouckého kraje omluven PhDr. Alois Mačák, MBA 3.6. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák, přítomen 3.7. oddělení mládeže a sportu KÚ OLK // Mgr. Jan Švec 3.8. KVV ČSLH Jihomoravského kraje omluven Pavel Kubica 3.9. KVV ČSLH Kraje Vysočina // Bedřich Ščerban KVV ČSLH Moravskoslezského kraje Dalibor Boniatti, přítomen KVV ČSLH Zlínského kraje omluven Mgr. Karel Jankovič Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 5) st - 07/

2 Program: 1. Z a h á j e n í. 2. V o l b a p r a c o v n í h o p ř e d s e d n i c t v a. 3. S c h v á l e n í p r o g r a m u. 4. S c h v á l e n í j e d n a c í h o ř á d u. 5. V o l b a k o m i s í ( m a n d á t o v é, n á v r h o v é ). 6. Z p r á v a o č i n n o s t i K r a j s k é h o v ý k o n n é h o v ý b o r u Č S L H. 7. Z p r á v a o h o s p o d a ř e n í e k o n o m i c k é k o m i s e K V V Č S L H. 8. Z p r á v a D o z o r č í r a d y K V V Č S L H. 9. Z p r á v a m a n d á t o v é k o m i s e D i s k u s e V o l b a d e l e g á t a s h l a s e m r o z h o d u j í c í m n a K o n f e r e n c i Č S L H S c h v á l e n í u s n e s e n í k o n f e r e n c e Z á v ě r k o n f e r e n c e. Program: 1. Zahájení 1.1. provedl předseda KVV Kamil Přecechtěl v 16,35 hod přivítal Všechny přítomné, zástupce klubů/oddílů, OVV ČSLH, a v neposlední řadě pak hosty konference náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka a dále předsedu Krajského výkonného výboru ČSLH Moravskoslezského kraje Moravskoslezského kraje Dalibora Boniattiho 1.3. představení Všech dnes přítomných, omluvil Všechny dnes nepřítomné, omluvené 1.4. Jan Trunda informoval o jeho mandátu vystupovat na Konferenci z pověření ČSLH, od omluveného 2. Viceprezidenta VV ČSLH 1.5. Zdeněk Konečný doplnil v úvodním slovu, že Všichni přítomní obdrželi, při úvodní prezentaci, všechny písemné materiály a dokumenty k dnes projednávaným bodům a to v ucelené, jednotné formě složce S o u b o r m a t e r i á l ů K o n f e r e n c e Č S L H O l o m o u c k é h o k r a j e a to: Program jednání Konference návrh Jednací řád návrh Personální seznamy: o seznam pozvaných delegátů a hostů schválený KVV ČSLH o personální obsazení jednotlivých komisí Konference návrh Přihláška do diskuse Usnesení volební Konference ze dne 23/ Plán přípravy Konference ČSLH Ekonomické materiály hospodaření KVV Změny v řádech ČSLH, přijaté VV ČSLH, ze dne 04/ Závěrečné tabulky krajských soutěží soutěžního ročníku 2013/14 Statistika okresů /členská základna/ materiál ČUS. 2. Volba pracovního předsednictva 2.1. návrh: Zdeněk Konečný, Kamil Přecechtěl a Jan Trunda /abecedně/ volba schváleno. 3. Schválení programu 3.1. návrh, dle předložených písemných materiálů a bez doplňujících návrhů z pléna 3.2. schvalování předloženého jako celku, volba schváleno. 4. Schválení jednacího řádu 4.1. návrh jednacího řádu, dle předložených písemných materiálů, žádné nové návrhy 4.2. schvalování předloženého, volba schváleno. 5. Volba komisí (mandátové, návrhové) 5.1. návrh mandátová komise: Ivo Kuba, Jaroslav Petřík a Mgr. Petr Rutar /abecedně/ volba schváleno, 5.2. návrh návrhová komise: Marcel Nazad, Pavel Sedlák a Ing. Lubomír Svoboda /abecedně/ volba schváleno. Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 2 (celkem 5) st - 07/

3 6. Zpráva o činnosti Krajského výkonného výboru ČSLH Přednesl Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH Olomouckého kraje: v úvodu informoval a shrnul výsledky a závěry volební Konference ČSLH na území Olomouckého kraje, ze dne 23/ , personálního složení /tehdy nově/ zvoleného KVV a Dozorčí rady a dále pak práci sekretáře ČSLH Olomouckého kraje Zdeňka Konečného popsal práci KVV i jednotlivých odborných komisí KVV, spolupráci, rozsah činnosti a jednotlivé obsahy a okruhy pravomocí i jednotlivých odborných komisí KVV a i KVV jako takového, zmíněny počty a termíny zasedání KVV i jednotlivých odborných komisí KVV podána informace o situaci v mládežnických soutěžích v uplynulém období i výhled do dalších soutěžních ročníků, hodnocení spolupráce se sousedními KVV ČSLH, vysvětlena problematika zařazení jednotlivých družstev do krajských soutěží a systém rozdělení řízení krajských soutěží mezi jednotlivými STK KVV představena publikační činnost ČSLH a popsány počty nově vyškolených TRE licence C + mládež ČSLH a RO III. třídy ČSLH, včetně doškolených TRE licence C+ mládež ČSLH, příp. B i nejvyšší A, práci v OVV ČSLH, počty řešených případů v komisích STK a DK KVV hodnocení účasti a konečného umístění, mimořádné úspěchy Výběru hráčů klubů/oddílů Olomouckého kraje na VI. ZODM 2014 v Kraji vysočina, vyzdvihl materiální i ekonomickou pomoc a v neposlední řadě pak velmi úzkou a dále dlouhodobou spolupráci s vedením Olomouckého kraje, zdůrazněna velmi dobrá spolupráce s Olomouckým krajem a vytvoření + vlastní realizace projektu Akademie hokejové mládeže Olomouckého kraje, od sezony 2013/14 vyzdvihl dosažené úspěchy v letošním soutěžním ročníku reprezentaci na VI. ZDOM 2014 v Kraji Vysočina (i.), účast SŽ HC Zubr Přerov na Mládežnické mistrovství ČR MLD a SŽ ve Zlíně (ii.), postupu klubu/oddílu LHK Jestřábi Prostějov do soutěže I. liga ČR i klubu/oddílu HC Olomouc do ELH (iii.), dosažené výsledky HK Hokej Šumperk v soutěži I. liga ČR. HC Zubr Přerov start ve finále soutěže II. liga (iv.), a v neposlední řadě nakonec neúspěšný start HC Uničov v baráži o II. liga ČR (v.) dalším úspěchem práce KVV a velmi kvalitní spolupráci s VV ČSLH je zastoupení Jana Trundy v Dozorčí radě VV ČSLH, jeho osoby v komisi mládeže VV ČSLH a dále předsedy i sekretáře KVV ČSLH součástí Poradním výboru VV ČSLH studia TRE licence B i A ČSLH na Moravě a konkrétně na UP Olomouc od 09/2010 což je práce a úsilí od začátku činnosti KVV od roku 2002 na závěr poděkoval jednotlivým členů KVV i členů jednotlivých odborných komisí KVV a hlavně pak sekretáři za vykonanou práci za první polovinu volebního období a tedy úvodní dva roky a popřál nejen všem těmto, ale i všem dobrovolným pracovníkům v ledním hokeji jen vše dobré a hodně štěstí v další práci. 7. Zpráva o hospodaření 7.1. Zdeněk Konečný, člen ekonomické komise KVV ČSLH Olomouckého kraje seznámil přítomné s personálním složením EK KVV, popsal hlavní úkoly a rozsah činnosti dané (ekonomické) komise i v rámci KVV, přiblížil i systém vyhodnocování činnosti a hlavní úspěchy v získávaných mimořádných příjmech do rozpočtu KVV kompletní ekonomické podklady obdrželi delegáti v materiálech v dokumentaci při dnešní prezenci EK KVV hodnotí kladně kvalitní spolupráci s předsedou Dozorčí rady Jaroslavem Petříkem a dále sekretářem ČSLH OLK, se kterými min. 1x měsíčně zpracovávají kompletní ekonomické podklady pro KVV. 8. Zpráva Dozorčí rady 8.1. Jaroslav Petřík, předseda Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje popsal hlavní úkoly a rozsah činnosti Dozorčí rady, které vycházejí ze Stanov ČSLH, v jejich platném znění, DR se scházela pravidelně 3x ročně, předseda Dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval na zasedání KVV ČSLH Olomouckého kraje a konstatuje, že práce s jednotlivými členy KVV i sekretářem krajského pracoviště ČSLH byla hned od úvodu a i nyní připravena velmi dobře a je na kvalitní úrovni, písemné materiály jsou pro DR pravidelně sestavovány a připravovány a spolupráce je tak hodnocena kladně a bez připomínek předseda DR pravidelně, spolu s ekonomickou komisí KVV, provádí kompletní kontrolu evidence týmů v jednotlivých krajských soutěžích podklady pro smlouvy budoucí mezi ČSLH a kluby/oddíly (SpS a SCM ČSLH, MŠMT ČR aj.) i příspěvků na činnost Okresních výkonných výborů ČSLH i KVV Olomouckého kraje v aktuálním kalendářním roce i v letech předchozích, dále každoročně provádí kontrolu celého majetku a vybavení krajského pracoviště ČSLH, písemný výstup je periodicky připraven k projednání KVV a dále zasílán i ČSLH Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 3 (celkem 5) st - 07/

4 poukázal, že Všechny zúčtované doklady jsou v souladu s vnitřními směrnicemi ČSLH a přijatými usneseními/rozhodnutí KVV, i on upozornil na prodlení v poukázání podkladů i vlastních příspěvků ČSLH pro klubu/oddíly Olomouckého kraje i na činnost OVV ČSLH DR ČSLH Olomouckého kraje prohlašuje, že neshledala žádné pochybení ani prodlení ze strany KVV a konstatuje, že výše citované prostředky byly rozeslány v souladu, dle dotačního řádu ČSLH a dále dle rozhodnutí KVV ČSLH Olomouckého kraje. 9. Zpráva mandátové komise 9.1. předseda mandátové komise Ivo Kuba informoval Všechny přítomné o účasti na dnešní Konferenci ČSLH Olomouckého kraje a provedené kontrole doručených/předaných delegačních lístcích: delegáti z hlasem rozhodujícím pozvaných 16 přítomno 13 resumé 81,25 % delegáti s hlasem poradním pozvaných 8 přítomno 2 resumé 25,00 % hosté konference pozvaných 11 přítomno 2 resumé 18,18 % konstatováno usnášení schopnost dnešní krajské konference. 10. Diskuse Mgr. Radovan Rašťák v úvodu omluvil dnešní neúčast hejtmana Olomouckého kraje na dnešním zasedání podal informaci o dlouhodobé a rozsáhlé podpoře statutárního orgánu i jednotlivých odborných komisí Olomouckého kraje sportu a TJ/SK/HC ocenil kvalitní několikaletou spolupráci s KVV ČSLH a dále zmínil přípravu Výběrů sportovců na ZODM tedy hokejistů a rychlobruslařů poblahopřál k dosaženým úspěchům v letošním soutěžním ročníku reprezentaci na VI. ZDOM 2014 v Kraji Vysočina (i.), účast SŽ HC Zubr Přerov na Mládežnické mistrovství ČR MLD a SŽ ve Zlíně (ii.), postupu klubu/oddílu LHK Jestřábi Prostějov do soutěže I. liga ČR i klubu/oddílu HC Olomouc do ELH (iii.), čelní představitelé Olomouckého kraje evidují dosažené výsledky HK Hokej Šumperk v soutěži I. liga ČR. HC Zubr Přerov start ve finále soutěže II. liga (iv.), a v neposlední řadě nakonec neúspěšný start HC Uničov v baráži o II. liga ČR (v.) dále zmapoval přípravu i sledování činnosti akademie hokejové mládeže Olomouckého kraje a jeho pilotního projektu v soutěžním sezoně 2013/14 v neposlední míře zmínil opakovanou návštěvu a kladně hodnocené soustředění reprezentačních výběrů na území Olomouckého kraje a v posledních dvou letech pořádání MS žen v různých věkových kategoriích na ZS Přerov Michal Tomiga dotaz k formě hodnocení úvodního ročníku i vizi další činností Akademie hokejové mládeže OLK pro sezonu 2014/15 odpověděli Kamil Přecechtěl a Mgr. Radovan Rašťák Kamil Přecechtěl poděkoval za spolupráci i průběžnou činnost Akademie hokejové mládeže OLK v jednotlivých střediscích požádal přítomné zástupce zapojených klubů a oddílů v tomto projektu o zaslání sportovního i ekonomického hodnocení celého ročníku, jako podklad k finální závěrečné zprávě Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 4 (celkem 5) st - 07/

5 Mgr. Radovan Rašťák popsal vážnost a důležitost dodržení procedury v podání i vlastním sportovním/ekonomickém vyúčtování schválených grantů a další formy finanční podpory kolektivům ze strany žadatelů vůči Olomouckému kraji termínově i obsahově, k tomuto bude poskytovatel příspěvků brát přihlížet i v dalších letech *Významný projekt* má termín uzávěrky do 15/ , nabídl opětovné podání projektu Akademie, termín pro závěrečné schvalování je ještě v 06/2014 Dalibor Boniatti poděkoval za pozvání i možnost vystoupení, poblahopřál k dosaženým úspěchům na poli ledního hokeje v klubech i oddílech a postupech do vyšších soutěží, dosažených výsledků s Výběrem OLK na VI. ZODM 2014 i možnosti založení i fungování Akademie hokejové mládeže OLK, zdůraznil velmi dobrou spolupráci mezi oběma KVV ČSLH vyzdvihl myšlenku sport = prevence špatných návyků i kladné využití volného času mládeže popřál hokejovému hnutí úspěch v dalším doplňování i navyšovaní finančních prostředků Kamil Přecechtěl za Všechny přednesené příspěvky v diskusi a dále konstatoval, že po vyčerpání všech došlých příspěvků, připomínek a žádostí, předsedajícím tento bod dnešního zasedání ukončen a uzavírá jej. V čase 17:10 hod. vyhlásil člen předsednictva 10 minut pauzu, poté bylo v jednání pokračováno. 11. Volba delegáta na Konferenci ČSLH návrh KVV předložil Zdeněk Konečný, člen pracovního předsednictva Kamil Přecechtěl, dle předložených písemných materiálů, žádné nové návrhy nebyly z pléna předloženy termínu konání Konference ČSLH 14/ , od 11,00 hod. v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, v Praze 9 Vysočany a o klíči k volbě delegátů (každý KVV ČSLH - 1 delegát), delegátem Konference ČSLH zvolen v poměru hlasů Kamil Přecechtěl. 12. Usnesení konference předseda návrhové komise Ing. Lubomír Svoboda informoval Všechny přítomné o sestaveném/zpracovaném návrhu na přijetí usnesení /delegáty s hlasem rozhodujícím/ dnešní Konference ČSLH Olomouckého kraje včetně zakomponování Všech přijatých doplňujících a pozměňujících příspěvků v diskusi: usnesení jako celek schváleno v poměru Závěr konference provedl předsedající Kamil Přecechtěl, který poděkoval Všem za vysokou účast, popřál do další práce přítomným hostům, členům KVV, Dozorčí rady, klubům a oddílů, členům OVV ČSLH i ostatním hodně zdaru v další práci, profesně i soukromě spokojenost, štěstí a v 17,25 hod. prohlásil jednání, dnešní krajské bilanční hodnotící konference, za ukončené a pozval všechny za slavnostní připravené občerstvení. Přílohy: I. Usnesení krajské bilanční konference. V Olomouci dne: 07/ Zápis provedl: Zdeněk Konečný, v. r., sekretář Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH, v. r. Zápis Konference ČSLH Olomouckého kraje Strana 5 (celkem 5) st - 07/

Hesperia Hotels***, Brněnská 55, Olomouc, salonek č. 1 /přízemí/, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika.

Hesperia Hotels***, Brněnská 55, Olomouc, salonek č. 1 /přízemí/, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika. Z Á P I S zk Krajské volební konference ČSLH Olomouckého kraje Datum: Místo: středa 25. květen 2016, 16:30 hod. Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 1 /přízemí/, okres Olomouc, Olomoucký

Více

Harfa Office Park Českomoravská 2420/15 Tel.: Na Střelnici 1337/ Praha 9 Fax: Olomouc Fax:

Harfa Office Park Českomoravská 2420/15 Tel.: Na Střelnici 1337/ Praha 9 Fax: Olomouc Fax: Z p r á v a n á v r h o v é k o m i s e Krajská volební konference Českého svazu ledního hokeje z.s. Olomouckého kraje st 25/05 2016, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika Usneseni z krajské volební

Více

ZÁPIS. z Krajské konference ČSLH Libereckého kraje konané dne v Liberci

ZÁPIS. z Krajské konference ČSLH Libereckého kraje konané dne v Liberci ZÁPIS z Krajské konference ČSLH Libereckého kraje konané dne 26. 5. 2016 v Liberci Přítomni: ( s hlasem rozhodujícím ) Dle prezenční listiny. ( s hlasem poradním a hosté) Dle prezenční listiny Hosté: 1.

Více

Zápis ze schůze číslo 01 / Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Zápis ze schůze číslo 01 / Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Zápis ze schůze číslo 01 / 2012 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 13/06 2012, 09,30 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČSTV, Olomouc,

Více

Hesperia Hotel, Brněnská 55, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika. KVV ČSLH Olomouckého kraje, ve spolupráci s územně sousedícími KVV ČSLH

Hesperia Hotel, Brněnská 55, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika. KVV ČSLH Olomouckého kraje, ve spolupráci s územně sousedícími KVV ČSLH Zápis ze schůze číslo 2015/16/06/01 zk Aktiv klubů a oddílů Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje Datum: středa 10. červen 2015, 15:00 hod. Místo: Hesperia Hotel, Brněnská 55,

Více

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR.

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR. Zápis ze schůze číslo 22 / 2015 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 5. srpen 2015, 13:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc,

Více

zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Legionářská 12, Olomoucký kraj.

zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Legionářská 12, Olomoucký kraj. Zápis ze schůze číslo 15 / 2014 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 2. červenec 2014, 09,30 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc,

Více

Zápis ze schůze číslo 39 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Zápis ze schůze číslo 39 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Zápis ze schůze číslo 39 / 2012 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: úterý 07/02 2012, 09,30 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKS ČSTV, Olomouc,

Více

ZÁPIS Z KONFERENCE ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE

ZÁPIS Z KONFERENCE ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE ZÁPIS Z KONFERENCE ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE konané dne 26.6.2010 od 11:00 hodin v hotelu IMPERIAL, Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary PŘÍTOMNI dle prezenčních listin (příloha 1): Delegáti s hlasem rozhodujícím

Více

Zápis ze schůze číslo 40 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Zápis ze schůze číslo 40 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Zápis ze schůze číslo 40 / 2012 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: čtvrtek 22/03 2012, 09,30 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKS ČSTV, Olomouc,

Více

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Legionářská 12/Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR.

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Legionářská 12/Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR. Zápis ze schůze číslo 21 / 2015 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 27. květen 2015, 13:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc,

Více

Zápis ze schůze číslo 05 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Zápis ze schůze číslo 05 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Zápis ze schůze číslo 05 / 2012 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 05/12 2012, 09,00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČSTV, Olomouc,

Více

zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Legionářská 12, Olomoucký kraj.

zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Legionářská 12, Olomoucký kraj. Zápis ze schůze číslo 07 / 2013 zk Komise rozhodčích Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: pondělí 20. květen 2013, 17,00 hod. Místo: zasedací místnost krajských

Více

zasedací místnost HC restaurace zimní stadion, Olomouc, Hynaisova 9, Olomoucký kraj.

zasedací místnost HC restaurace zimní stadion, Olomouc, Hynaisova 9, Olomoucký kraj. Zápis ze schůze číslo 09 / 2013 zk Komise rozhodčích Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: úterý 30. červenec 2013, 17,00 hod. 13,00 hod. Místo: zasedací místnost

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ KONFERENCE

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ KONFERENCE OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ KONFERENCE Na základě povinnosti vyplývající ze Zásad sestavení exekutivy ČSH pro období 2016-2020 svolává Exekutiva Olomouckého krajského svazu házené jednání 5. Konference Olomouckého

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, Havlíčkův Brod IČ Tel.: , mail:

Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, Havlíčkův Brod IČ Tel.: , mail: Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, 580 02 Havlíčkův Brod IČ 22882839 Tel.: 739 683 588, mail: ofshb@seznam.cz Zápis z Valné hromady OFS Havlíčkův Brod konané dne 4.2. 2017 od 10.00 hodin

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Oblast Severní Morava 702 00 OSTRAVA Mor. Ostrava, Vítkovická 3083/1 TEL. 596 617 191, 733 553 177 E-mail:basketsm@seznam.cz Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete

Více

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Zápis z členské schůze fotbalového oddílu FC ELSEREMO Brumov, konané dne 23.1.2015 v 18:00 hodin v restauraci Na hřišti v Brumově-Bylnici 1. Zahájení

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 04. 2016; čas jednání 15:00 20:00 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, P.

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Z á p i s. z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od hod.

Z á p i s. z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od hod. Z á p i s z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 12. 2012 od 13 00 hod. v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové v zasedací

Více

ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne od hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích

ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne od hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne 3.4.2016 od 10.00 hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc v souladu s 121, 125 a 127 stanov ČMMJ svolala

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

Dále přivítal hosta VH TJ Jiskra Třeboň p. ing. Bohuslava Jiráka zastupitele a člena rady Města Třeboně.

Dále přivítal hosta VH TJ Jiskra Třeboň p. ing. Bohuslava Jiráka zastupitele a člena rady Města Třeboně. Zápis z Valné hromady Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň (VH TJ) ze dne 27. 6. 2016 konané v Třeboni v zázemí tenisového klubu TJ Jiskra Třeboň od 18.00 hod. Program valné hromady TJ Jiskra Třeboň: 1.

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E ZÁTOPKOVA 100/2, 160 17 PRAHA 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1724809504/0600 tel.: +420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek Zápis z 14. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 5. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový pivovar

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více

Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí

Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí 1) zahájení shromáždění delegátů a přivítání hostů Jiří Řeháček

Více

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Valná hromada se konala dne 22.4.2014 od 17:30 hodin ve Vítkově v kulturním domě. S ohledem

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Jednací řád valné hromady ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Jednací řád valné hromady ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce V. Jednací řád valné hromady ČFK (rev. 3 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Účast na valné hromadě 3. Program a řízení jednání 4. Prezentace a ověřování

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne

Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 20. 2. 2012 Naše č.j.: MMPr/025227/2012/VNITŘ/OK/Be Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10 Datum: 22. 2. 2012 Přítomni: Petr Laga Ing. Ladislav Janda Ing. Jiří Kohout

Více

Zápis z 16. Valné hromady KH KO ČUS konané dne 6. června 2016 v Hradci Králové

Zápis z 16. Valné hromady KH KO ČUS konané dne 6. června 2016 v Hradci Králové Zápis z 16. Valné hromady KH KO ČUS konané dne 6. června 2016 v Hradci Králové Program 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení programu a jednacího řádu VH 3. Volba návrhové a mandátové komise VH 4. Zpráva

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí 1/ Úvod Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:28 hod po obdržení informace o počtu delegátů. 2/ Volba mandátové komise

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 18. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 10. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference oblasti ČJF, který upravuje přípravu,

Více

Statut Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK)

Statut Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) Statut Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) 1. Základní ustanovení... 2 2. Cíle zastupitelstva... 2 3. Členství... 2 a) Vznik členství... 2 b) Kooptace... 3 c) Doplňující volby... 3 d) Zánik

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání valné hromady České asociace basketbalových rozhodčích

Zápis z jednání valné hromady České asociace basketbalových rozhodčích Zápis z jednání valné hromady České asociace basketbalových rozhodčích Datum: 29.8.2015 Místo: Nymburk Valná hromada byla zahájena ve 14 hodin Valnou hromadu řídil, člen pověřený VV ČABR I. Program jednání

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z průběhu Shromáždění delegátů Českého svazu juda ze dne 24/1/2015 (přítomní dle prezenčních listin)

Zápis z průběhu Shromáždění delegátů Českého svazu juda ze dne 24/1/2015 (přítomní dle prezenčních listin) Zápis z průběhu Shromáždění delegátů Českého svazu juda ze dne 24/1/2015 (přítomní dle prezenčních listin) 1. Shromáždění delegátů Českého svazu juda (dále jen ) zahájil předseda J. Dolejš. 2. Shromáždění

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

P O Z V Á N K A. s v o l á v á všechny členy spolku. organizované do následujících orgánů spolku:

P O Z V Á N K A. s v o l á v á všechny členy spolku. organizované do následujících orgánů spolku: Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. se sídlem U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek IČ 601 61 370 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl

Více

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ OFS ÚSTÍ NAD LABEM 3.7.2015 Program: Prezence, administrativní a finanční náležitosti Zahájení Zpráva předsedy VV OFS Ústí

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2011 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 13. Valné hromady KH KO ČUS konané dne 9. září Konferenci zahájil předseda KH KO ČUS J. Pekař

Zápis z 13. Valné hromady KH KO ČUS konané dne 9. září Konferenci zahájil předseda KH KO ČUS J. Pekař Královéhradecká krajská organizace ČUS U Koruny 292, P. O. Box 72, 501 01 Hradec Králové, tel. 495 521 871, 608 510 491, e-mail: khks.cstv@iol.cz http://www.cstv.cz/kshk Zápis z 13. Valné hromady KH KO

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 6. 8. 2014; čas jednání 16:00-20:30 Přítomni: D. Kantor, M. Komárek, J. Kozel, T. Macko, R. Novák Omluveni:

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Z á p i s z 31. schůze výboru, která se konala ve dnech 23. až 25. května 2012 v Lysé nad Labem a v Moravskoslezském

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK )

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Termín jednání: 12. prosince 2014, čas 10:05 11:45 Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Z 29 pozvaných delegátů je přítomno 21 delegátů, valná hromada je usnášeníschopná.

Z 29 pozvaných delegátů je přítomno 21 delegátů, valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada ČSAR 19. 9. 2015 1. Schválení jednacího řádu Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady (viz příloha) 2. Schválení programu valné hromady Valná hromada schvaluje program valné hromady

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 06. 10. 2014 od 13 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, doc. Vilčáková, Dr. Egner, Dr. Rouchal,

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Neomluven: Ing. Jan Janoušek, Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Neomluven: Ing. Jan Janoušek, Rudolf Fiala Z á p i s z 27. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26. 4. 2012 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 05.09. 2016 Místo jednání:

Více

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu.

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu. Z á p i s Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 6. 11. 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni:

Více

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE OLOMOUCKÝ KRAJ

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE OLOMOUCKÝ KRAJ ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE OLOMOUCKÝ KRAJ ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2014-2015 Tiráž Rozpis soutěží vydal: Krajský výkonný výbor ČSLH Olomouckého kraje Sídlo: OLKO ČUS KVV ČSLH

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep Usnesení 9 2016 ze zasedání výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu zvoleného mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí n. Orl, které se konalo dne 2. září 2016 od 8:30 hodin

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s Město Rakovník Zastupitelstvo města Z á p i s z prvního (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 11. 2006 od 17,00 hodin v sále Kulturního centra v Rakovníku Přítomni: členové

Více

Z á p i s. Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát, Ing. Josef Mázl Ing. Lucie Javůrková (tajemnice)

Z á p i s. Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát, Ing. Josef Mázl Ing. Lucie Javůrková (tajemnice) Z á p i s z 8. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2013 od 15:00 hod. restaurace Satchmo, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník,

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více