Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ Název projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ Název projektu: Kurzy výuky cizích jazyků Název veřejné zakázky: Zajištění jazykového vzdělávání v rámci šablon výzvy č.56 pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí. a) Zahraniční jazykový kurz pro učitele b) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) Zajištění komplexních služeb realizace jazykových kurzů pro učitele a jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky v zahraničí IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu veřejné zakázky: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace Zahradní 541, Ústí nad Orlicí Ing. Zdeňkem Rösslerem, ředitelem školy , Ing. Ján Nagy, ; do 10:00 Část A: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Zajištění zahraničních jazykových kurzů dle podmínek výzvy č.56. pro 1 pedagoga v Rakousku, jednoho pedagoga v Anglii a pro 8 pedagogů na Maltě. Blížší specifikace je uvedeena v zadávací dokumentaci. Ćást B: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků Pobyt v minimálním rozsahu šest kalendářních dnů, pro dvě skupiny žáků (minimálně deset ve skupině), vždy s jedním pedagogickým doprovodem. 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Platné od Stránka 1 z 4

2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: Typ veřejné zakázky Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky Místa dodání/převzetí plnění: Hodnotící kritéria: Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Celková maximální hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH, Kč vč. DPH. Celková maximální hodnota části A veřejné zakázky je Kč bez DPH, Kč vč. DPH. Celková maximální hodnota části B veřejné zakázky je Kč bez DPH, Kč vč. DPH. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu rozdělenou na 2 části, zadávanou ve zjednodušeném řízení dle ZVZ Zadávací lhůta běží u části A do Zadávací lhůta běží u části B do Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, Ústí nad Orlicí Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně. Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o plnění kvalifikačních předpokladů podle 54 písmeno a, b ZVZ, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný uchazeč bude před uzavřením smlouvy povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o plnění základních kvalifikačních předpokladů podle 54, písmeno a,b ZVZ. Požadavek, aby uchazeč ve své nabídce uvedl kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Součástí nabídky je čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt předkládající nabídku nepodílel na přípravě nebo zadání tohoto výběrového řízení. Uchazeč předloží s nabídkou řádně podepsaný návrh kupní smlouvy, který respektuje všechny podmínky stanovené touto dokumentací a pravidly OP VK uvedenými zejména v platné Příručce pro příjemce. Dle ZD Platné od Stránka 2 z 4

3 Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Nabídka bude zpracována v českém jazyce, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Strany budou očíslovány. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku je možné podat písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: NEOTVÍRAT. Obálka bude dále označena názvem veřejné zakázky Zajištění jazykového vzdělávání v rámci šablon výzvy č.56 pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí. a dále názvem příslušné části, do které uchazeč podává nabídku. Pro část A bude obálka dále označena Zahraniční jazykový kurz pro učitele, pro část B bude dále obálka označena Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků. Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a případně v jedné prosté kopii odpovídající originálu. Originál nabídky musí být na titulní straně označen slovem ORIGINÁL. Kopie nabídky musí být na titulní straně označena slovem KOPIE. Uchazeč vloží do nabídky CD nebo DVD na kterém bude naskenovaná celá nabídka (včetně kvalifikačních předpokladů a podepsané smlouvy) v elektronické podobě. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Žádosti o poskytnutí dodatečných informací v souladu s 49 ZVZ ze strany uchazečů musí být doručeny písemně zástupci zadavatele na adresu: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, Ústí nad Orlicí nebo na ovou adresu: V předmětu u bude uvedeno Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce Kompletní zajištění jazykového vzdělávání v rámci šablon výzvy č.56 pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí a dále uchazeč uvede dílčí část, které se žádost týká (telefonické dotazy nebudou akceptovány). Zadavatel bude postupovat v souladu s 49 ZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou. Platné od Stránka 3 z 4

4 Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno: Ján Příjmení: Nagy Telefon: ; Platné od Stránka 4 z 4

5 Výzva k podání nabídky dle 38 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) dále jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma zadavatele: příspěvková organizace Název: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Sídlo: Zahradní 541, Ústí nad Orlicí IČ: DIČ: CZ Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství ČR pod číslem Zastoupená: Ing. Zdeňkem Rösslerem, ředitelem školy Profil zadavatele: Název zakázky: Zajištění jazykového vzdělávání v rámci šablon výzvy č.56 pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí. Projekt: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kurzy výuky cizích jazyků Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/

6 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma zadavatele: příspěvková organizace Sídlo: Zahradní 541, Ústí nad Orlicí IČ: DIČ: CZ Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství ČR pod číslem Zastoupená: Ing. Zdeňkem Rösslerem, ředitelem školy Profil zadavatele: 2. Údaje o veřejné zakázce Veřejná zakázka malého rozsahu Zajištění jazykového vzdělávání v rámci šablon výzvy č.56 pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí. - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávání veřejné zakázky se dále řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 1, datum platnosti (dále jen Příručka ). Příručka je k dispozici ke stažení pod tímto odkazem: Uchazeč je oprávněn podat jednu nabídku. Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků a dodatečných informací. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zadavatel upozorňuje na nutnost dodržení informačních a propagačních nařízení upravených v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, které je dostupné pod tímto odkazem (str. 13): 3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu rozdělenou na dvě části. Část A: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Zajištění zahraničních jazykových kurzů dle podmínek výzvy č.56. pro 1 pedagoga v Rakousku, jednoho pedagoga v Anglii a pro 8 pedagogů na Maltě. Blížší specifikace je uvedeena v zadávací dokumentaci. 2

7 Ćást B: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků Pobyt v minimálním rozsahu šest kalendářních dnů, pro dvě skupiny žáků (minimálně deset ve skupině), vždy s jedním pedagogickým doprovodem. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do jedné, dvou, třech nebo do všech částí. Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků a dodatečných informací. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Celková maximální hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH, Kč vč. DPH. Celková maximální hodnota části A veřejné zakázky je Kč bez DPH, Kč vč. DPH. Celková maximální hodnota části B veřejné zakázky je Kč bez DPH, Kč vč. DPH. Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky. Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny za plnění předmětu VZ, bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a taková nabídka bude v souladu s 76 odst. 1 ZVZ vyloučena. Překročení nabídkové ceny je možné pouze v souvislosti se změnami sazeb DPH, a to pouze o tuto legislativní změnu. 5. Doba a místo plnění zakázky Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: až Místem plnění dodávky je Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, Ústí nad Orlicí 6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a další podmínky zadavatele Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a) a b) ZVZ: Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 54 písm. a) a b) ZVZ předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné profesní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Čestné prohlášení 3

8 bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný uchazeč bude povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 7. Zadávací podklady Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy. 8. Dodatečné informace Žádosti o poskytnutí dodatečných informací v souladu s 49 ZVZ ze strany uchazečů musí být doručeny písemně zástupci zadavatele na adresu: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, Ústí nad Orlicí nebo na ovou adresu: V předmětu u bude uvedeno Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce Kompletní zajištění jazykového vzdělávání v rámci šablon výzvy č.56 pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí a dále uchazeč uvede dílčí část, které se žádost týká (telefonické dotazy nebudou akceptovány). Zadavatel bude postupovat v souladu s 49 ZVZ. 9. Podmínky plnění Poskytované plnění musí ve všech ohledech splňovat požadavky specifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik. 10. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky Nabídka bude zpracována v českém jazyce, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Strany budou očíslovány. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku je možné podat písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: NEOTVÍRAT. Obálka bude dále označena názvem veřejné zakázky Zajištění jazykového vzdělávání v rámci šablon výzvy č.56 pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí. a dále názvem příslušné části, do které uchazeč podává nabídku. Pro část A bude obálka dále označena Zahraniční jazykový kurz pro učitele, pro část B bude dále obálka označena Zahraniční jazykověvzdělávací pobyt žáků. 4

9 Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a případně v jedné prosté kopii odpovídající originálu. Originál nabídky musí být na titulní straně označen slovem ORIGINÁL. Kopie nabídky musí být na titulní straně označena slovem KOPIE. Uchazeč vloží do nabídky CD nebo DVD na kterém bude naskenovaná celá nabídka (včetně kvalifikačních předpokladů a podepsané smlouvy) v elektronické podobě. 7.3 Struktura podané nabídky Nabídka bude zpracována ve struktuře přiložené specifikace pro každou část zadávacího řízení samostatně.: Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky Doklad o splnění kvalifikace Na prokázání základních profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč použije vzor čestného prohlášení (Příloha č. 3 této zadávací dokumentace) a požadované údaje do něj doplní, podepíše jej a vloží do nabídky Seznam subdodavatelů Pokud uchazeč pro realizaci zakázky bude používat subdodavatele, povinně do nabídky vloží jejich seznam. V tomto seznamu bude uvedena činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět a finanční obnos, který se bude vztahovat na tuto subdodavatelskou činnost. Pokud nebude uchazeč pro realizaci používat subdodavatele, uvede v této části, že bude realizovat zakázku vlastními silami Nabídková cena Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně veškerých vedlejších nákladů v tomto členění: celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH. Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla Návrh smlouvy Uchazeč do nabídky vloží jím vypracovaný a podepsaný návrh Kupní smlouvy Tento návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče. Oprávněnost podpisu bude posuzována z výpisu z obchodního rejstříku nebo z dalších dokumentů (např. plná moc). Ke kupní smlouvě uchazeč přiloží přílohu se specifikací předmětu dodávky. Tato příloha bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 5

10 8 Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky budou stanoveny návrhem kupní smlouvy (viz. výše). 9 Místo a doba pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem a končí dnem ve 10:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídek. Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, Ústí nad Orlicí. Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 hodin v kanceláři školy. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 10 Místo a čas otevírání obálek V souladu s ustanovením 71 odst. 4 ZVZ proběhne otevírání obálek s nabídkami dne ve 13:00 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se mohou kromě zadavatele a komise pro otevírání obálek zúčastnit rovněž uchazeči, jejichž nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty (max. 1 zástupce za každého uchazeče). Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku dodavatele (případně obdobnou listinou prokazující složení statutárního orgánu dodavatele) a předložením občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti; občanský průkaz předloží i dodavatel - fyzická osoba. Pokud se otevírání obálek zúčastní za dodavatele jiná pověřená osoba, předloží kromě výše uvedených dokladů též plnou moc udělenou osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Výše uvedené doklady budou předloženy v originálu, popř. v úředně ověřené kopii, a nesmějí být (kromě oficiálních průkazů totožnosti) starší 90 kalendářních dnů. 11 Změna podmínek zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky v souladu se ZVZ. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů. 12 Zrušení zadávacího řízení Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle 84 ZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 6

11 13 Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. 14 Závěrečná ustanovení Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. V Ústí nad Orlicí dne Ing. Zdeněk Rössler ředitel školy Přílohy Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení (profesní předpoklady) 7

12 Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu plnění části A veřejné zakázky Zahraniční jazykový kurz pro učitele Zajištění zahraničních jazykových kurzů dle podmínek výzvy č.56. pro 1 pedagoga v Rakousku, jednoho pedagoga v Anglii a pro 8 pedagogů na Maltě. Počet učitelů: 10 Požadované služby doprava na místo, ubytování, celodenní stravování, cestovní pojištění, učební materiály. Jazykový kurz 10 pracovních dnů (počítáno bez cesty), 20 vyučovacích hodin týdně (minimálně 45 min ). Rozpis vzdělávání a účastníků: pohlaví jazyk úroveň Možný termín výuky místo ubytování muž anglický mírně pokročilá Malta H / D muž anglický mírně pokročilá Malta H / D muž anglický pokročilá Malta H / D / S žena** anglický mírně pokročilá Malta H / D žena** anglický mírně pokročilá Malta H / D žena** anglický mírně pokročilá Malta H / D žena** anglický mírně pokročilá Malta H / D žena anglický pokročilá Malta H / D žena anglický Teacher training Anglie H / D žena německý pokročilá Rakousko* H / D * Pokud možno v oblasti Alp, respektive zimních středisek. ** Pokud by nebylo možné zajistit uvedený termín, je možné navrhnou jiný s podmínkou zařazení vždy ve dvojici. Další informace. V případě, že nemůže být zajištěno celodenní stravování, musí být nabídková cena snížena tak, aby mohlo být umožněno individuálně v rámci poskytovaných diet (dle platné legislativy). Nabídková cena bude položkově zpracována (doprava, ubytování, stravování, vzdělávání a výukové materiály, cestovní pojištění) na každého účastníka vzdělávání. 1

13 Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu plnění části B veřejné zakázky Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky Zajištění zahraničních jazykových kurzů dle podmínek výzvy č.56. Počet žáků: min. 10 žáků ve skupině Počet skupin: 2 Minimální délka pobytu: 6 kalendářních dnů včetně cesty Pedagogický dozor: 1 učitel na skupinu Možné termíny: od do mimo týdne od do Požadované služby: doprava na místo, ubytování, celodenní stravování, cestovní pojištění, učební materiály. Jazykové vzdělávání minimálně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt (vyuč. Hodina minimálně 45 min). Seznámení s reáliemi navštívené země včetně vstupného a souvisejících nákladů. V případě, že nemůže být zajištěno celodenní stravování, musí být nabídková cena snížena tak, aby mohlo být umožněno individuálně v rámci poskytovaných diet (dle platné legislativy). Nabídková cena bude položkově zpracována (doprava, ubytování, stravování, vzdělávání a výukové materiály, cestovní pojištění, poznávání reálií) na každou skupinu účastníků pobytu. V Ústí nad Orlicí Ing. Zdeněk Rössler ředitel školy 2

14 Příloha č. 2 Čestné prohlášení kvalifikace Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace do nabídky na veřejnou zakázku s názvem: Zajištění jazykového vzdělávání v rámci šablon výzvy č.56 pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí. Obchodní název uchazeče: Adresa sídla: Doručovací adresa: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazuji jako oprávněná osoba dodavatele splnění kvalifikace předložením níže uvedeného prohlášení takto: 1. Prohlašuji, že dodavatel splňuje požadavky na profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a) a b) ZVZ a dle úpravy uvedené v zadávací dokumentaci. V dne:.. jméno a podpis oprávněné osoby

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Riegrova 1385/13, 74601 Opava Mgr. Aleš Moravec, ředitel školy 731 461 571 reditel@zstgm.opava.cz

Riegrova 1385/13, 74601 Opava Mgr. Aleš Moravec, ředitel školy 731 461 571 reditel@zstgm.opava.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více