Klima měst a ve střední Evropě a globální změna klimatu (Urban climate in Central European cities and global climate change)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klima měst a ve střední Evropě a globální změna klimatu (Urban climate in Central European cities and global climate change)"

Transkript

1 Informační den projektu: Klima měst a ve střední Evropě a globální změna klimatu (Urban climate in Central European cities and global climate change) Petr Dobrovolný 1,2, Jan Geletič 1,2 1 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno 2 Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, 9. září 2015 International Visegrad Fund Standard Grant No

2 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Motivace 3. Klima Brna současný stav poznání 4. Data a metody 5. Modelování současného klimatu 6. Budoucí klima 7. Shrnutí, výhledy,

3 O projektu Projekt je realizován v letech za účasti: - Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, Krakow, Poland (koordinátor) - Institute of Meteorology and Water Management, Branch Krakow, Poland - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno, Česká republika - Palackého univerzita, Olomouc, Česká republika - University of Szeged, Hungary - Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, Slovenská republika - Central Institute for Meteorology and Geodynamics, Vienna, Austria

4 Projekt je financován Visegrádským fondem jako standardní Grant No

5 Cíle projektu Hlavním cílem je zvýšit obecné povědomí o možných dopadech změny klimatu na životní podmínky obyvatel měst ve střední Evropě Jednou z hlavních aktivit projektu je predikce nárůstu tzv. teplotní zátěže vyjádřené např. počtem letních či tropických dní ve Vídni (Rakousko, 1,8 mil. obyvatel) a ve čtyřech městech reprezentujících státy Visegrádské skupiny: Krakow (Polsko), 760,000 obyvatel Brno (Česká republika), 380,000 obyvatel Bratislava (Slovenská republika), 500,000 obyvatel Szeged (Maďarsko), 170,000 obyvatel

6 Motivace Globální změna klimatu: změna průměrné globální teploty vzduchu při povrchu v období let v porovnání s obdobím bude pravděpodobně v rozsahu 0,3 C až 0,7 C Zvýšení průměrné globální teploty v období v porovnání s obdobím let bude pravděpodobně v rozsahu 0,3 C až 1,7 C (RCP2.6), 2,6 C až 4,8 C (RCP8.5) (IPCC 2013) Je velmi pravděpodobné, že se zvýší frekvence a intenzita hydrometeorologických extrémů Průměrná roční teplota vzduchu na území ČR (Brázdil et al. 2012) v období a odhady lineárního trendu pro posledních 150, 100, 50 a 25 roků.

7 Motivace Vyšší teplotní zátěž a nárůst extremity počasí mohou v následujících letech negativně ovlivňovat především životní podmínky ve městech s přímými dopady na kvalitu života či zdravotní stav obyvatelstva Důkladnější poznání příčin a mechanismů, které formují klima měst je nezbytné pro zmírňování negativních dopadů změny klimatu a realizaci případných adaptačních opatření a) b) Kolísání ročního počtu letních (a) a tropických (b) dnů na stanici Brno, Tuřany v období doplněné hodnotami shlazenými Gaussovým filtrem pro 10 let a odhadem lineárního trendu

8 Současný stav poznání klimatu Brna

9 Poloha meteorologických stanic použitých pro sestavení kompilované brněnské teplotní řady (1 Dominikánské náměstí, 2 klášter Minoritů, 3 Staré Brno, nemocnice u Svaté Anny, 4 Staré Brno, Pekařská ulice č. 100, 5 Staré Brno, augustiniánský klášter, 6 c. k. vysoká škola technická, 7 Pisárky, vodárna, 8 Pisárky, Květná, 9 Tuřany, letiště) a kolísání průměrné roční a sezónní teploty vzduchu v Brně v období

10 Účelová síť meteorologických stanic v Brně a okolí, geografická databáze a Prostorová diferenciace průměrných denních teplot vzduchu (T avg ), teplotních minim (T min ) a intenzity tepelného ostrova (ΔT) v oblasti Brna ve dnech s radiačním režimem počasí v letním období; teploty jsou vyjádřeny v odchylkách od průměrné denní teploty vzduchu studovaného území a vypočteny na základě měření na šestnácti stanicích účelové sítě ve 41 dnech s radiačním režimem počasí v létě r až 2011.

11 a) c) b) Trasa mobilních měření (a), variabilita teploty vzduchu podél trasy měření (b) a typická prostorová diferenciace teploty vzduchu v Brně a okolí během první poloviny noci v letním období za radiačního typu počasí (c); teploty jsou vyjádřeny v podobě odchylek od průměru.

12 Průměrné povrchové teploty (LST) vybraných kategorií základních druhů povrchů a odhad intenzity povrchového tepelného ostrova Brna definované jako rozdíl mezi teplotami základních druhů povrchů (LST) charakterizujících městskou zástavbu a přirozené povrchy (1 obytná zástavba, 2 průmyslové a transportní plochy, 3 parky a rekreační plochy, 4 zemědělská půda, 5 lesy a sady, 6 vodní plochy). Variabilita povrchových teplot (LST) střední části Brna sestavená na základě termálního snímku LANDSAT TM 5 pořízeného 15. června Hodnoty LST jsou vyjádřeny barevnými odstíny, černými obrysy je znázorněn rozsah zástavby. Letecké snímky prezentují charakter zástavby s nejvyššími hodnotami: 1 Výstaviště, 2 průmyslová zóna JV od centra města; 3 areál bývalé Zbrojovky; 4 areál bývalé Královopolské strojírny.

13 Shrnutí dosavadních poznatků Při radiačním režimu počasí jsou městské stanice v průběhu celého dne teplejší než stanice venkovské, teplotní rozdíl je největší v nočních a v poledních hodinách v létě, kdy přesahuje 2,5 C Z analýzy mobilních měření vyplývá, že v létě za jasného a klidného počasí může být teplota vzduchu během noci v centru Brna až o 5 C vyšší než v okolí města Při typickém radiačním režimu počasí mohou být hodnoty povrchových teplot (LST) zastavěných ploch v průměru až o 7 C teplejší než okolní krajina

14 Všechny provedené analýzy identifikují v prostoru Brna jako nejteplejší stejné oblasti; ty jsou typické nejvyšší hustotou zástavby a minimálním podílem vegetačního krytu Jaké jsou možnosti predikce do budoucna?

15 Klimatické modely Globální klimatické modely (GCM) (~100 km), GCM + IPCC scenáre Regionální klimatické modely (RCM) (~10 km) REMO, CCLM, RCM, WRF Modely městského klimatu (~100 m) e.g. MUKLIMO_3

16 Metody Model MUKLIMO_3 Vstupní data Metoda CUBOID u Validace modelu

17 1. MUKLIMO_3 Mikroskaliges Urbanes Klima-Modell, 3-dim Vyvinut Německou a Rakouskou meteorologickou službou (DWD a ZAMG). Nehydrostatický mikroklimatický model Simuluje pole teploty vzduchu, pole vlhkosti vzduchu a vektorové 3D pole rychlosti a směru větru Horizontální rozlišení: 100 m (je možné upravit), vertikální: m (vyšší blíže k zemskému povrchu)

18 1. MUKLIMO_3 Model zohledňuje následující parametry budov: hustota zástavby, poměr rozlohy zdí k objemu budovy, průměrná výška budov V případě absence vstupní vrstvy se data parametrizují na základě Land Use Table viz dále Atmosférické srážky, oblačnost a antropgenní produkce tepla se v modelu nezohledňují Interakce vegetace - atmosféra jsou modelovány na 3 hladinách; interakcie půda atmosféra na 15 hladinách

19 MUKLIMO - aplikace Příklad výstupu pro oblast Frankfurtu nad Mohanem Mapa teploty vzduchu a horizontílního směru větru ve výšce 5 metrů nad povrchem v čase 2:00 CEST. Proudění NE, T c.max = 25 C, rh c,min = 42%, v c,min = 0.7 m s -1 (Fruh et al. 2011)

20 Vstupy modelu DEM Land Use (LCZ) Land Use Table (vlastnosti) MUKLIMO Počáteční stav atmosféry

21 Výstupy modelu Teplota vzduchu Vertikální profil teploty vzduchu Vlhkost vzduchu MUKLIMO Vertikální profil vlhkosti vzduchu Rychlost a směr větru Fyzikální parametry (NDVI, WAI, LAI, emisivita, atd.) Vertikální profil rychlosti a směru větru

22 Vstupní podmínky: 1D (vertikální) profil atmosféry z venkovské meteorologicé stanice Výstupy: prostorová diferenciace teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru pro zvolený časový interval (max. 24 hodin) Vnitřní struktura pixelu definovaná pomocí Land Use Table (Zuvela-Aloise et al. 2014)

23 2. Vstupní data Meteorologická měření ze stanice Brno, Tuřany Údaje o druzích povrchů zpracované podle jednotné metodiky do podoby tzv. místních klimatických zón (Local Climate Zones - LCZ), která umožňuje porovnání výsledků mezi městy. Jednotlivé třídy LCZ byly vyčleněny prostřednictvím metodiky WUDAPT (World Urban Database and Access Portal Tools), do které vstupují družicové snímky Landsat 8 Pro každou LCZ byly nastaveny stejné obecné hodnoty popisných atributů, které vstupují do modelu

24 Vídeň m n.m. grid: 316x247x39 Krakov m n.m. grid: 389x275x39 Bratislava m n.m. grid: 160x160x39 Brno m n.m. grid: 250x250x39 LCZ classification: Stewart and Oke, 2012; Method: Bechtel and Daneke, 2012 Szeged m n.m. grid: 213x181x25

25 LCZ Brno Stewart et al. 2014

26 3. Metoda CUBOID Model MUKLIMO dokáže předpovídat jen na 12 hodin dopředu, proto byla vyvinuta metoda MUKLIMO CUBOID, která na podkladu polí z modelu MUKLIMO statisticky předpovídá chování klimatu na 30 let dopředu Na rozdíl od klasického modelu MUKLIMO dokáže model MUKLIMO CUBOID počítat dlouhé časové řady za relativně krátký čas Jedná se o 3D interpolaci Násobně náročnější na výkon než MUKLIMO

27 Postup metody CUBOID 1. Meteorologická data z referenční stanice (Brno- Tuřany) umístěné ve zkoumaném městě (nebo v jeho blízkosti) determinuje rozsah hodnot průměrné denní teploty vzduchu (T), relativní vlhkosti (r H ) a rychlosti větru (v), v případě, že průměrná teplota vzduchu je 25 C, která definuje nadměrnou tepelnou zátěž NE and SW 15,0 25,0 T 40,0 80,0 r H 0,3 3,0 v

28 2. Hraniční hodnoty jsou využity pro výpočet 8 kombinací parametrů (T, r H a v), které definují rozsah povětrnostní situace; tyto hraniční hodnoty mohou být zobrazeny jako hrany CUBOIDu (krychle)

29 3. Pro každou hraniční hodnotu se provede simulace prostřednictvím modelu MUKLIMO. Pro každý bod v rámci CUBOIDu je možné vypočítat hodnoty T, r H a v pro zvolený časový interval. Simulace jsou vypočteny pro dva směry větru (celkem 16 simulací). 4. Následně jsou spočítané hodnoty meteorologických prvků T, r H a v pro jakýkoli stav systému v rámci CUBOIDu. Výpočet probíhá prostřednictvím interpolace pomocí vážených průměrů.

30 5. Následně je možné prostřednictvím numerických předpovědí pro jednotlivé klimatologické scenáře vypočítat sérii průměrných denních hodnot T, r H, a v pro 30-leté časové řady. 6. CUBOID generuje tyto charakteristické dny: Charakteristický den Summer Day Hot Day Beergarden Day Summer night Day Tropical night Day Warm night Day Podmínka T max 25 C T max 30 C T C T C T min 20 C T min 17 C

31 Dosavadní výstupy Modelování teplotního pole a pole větru pro všechna města a pro tzv. idealizovaný případ, kdy může vznikat teplotní zátěž pro obyvatelstvo Referenční meze (vrchol CUBOIDu 101): Průměrná denní teplota vzduchu: 25 C Průměrná denní relativní vlhkost vzduchu: 40% Průměrná rychlost větru: 3 m s -1 Převládající směr proudění: NW

32 Počet letních dnů v Brně

33 Simulace pole teploty vzduchu a pole větru, ideální případ, 16 h GMT Vídeň Brno

34 Krakov Bratislava Szeged

35 Další možné výstupy Absolutní vlhkost vzduchu (110, 18:00 a 24:00)

36 Další možné výstupy Relativní vlhkost vzduchu (110, 18:00 a 24:00)

37 Další možné výstupy Teplota vzduchu (110, 18:00 a 24:00)

38 Další možné výstupy Minimální teplota vzduchu (110, 24:00 a 8:00)

39 Další možné výstupy Maximální teplota vzduchu (110, 10:00 a 24:00)

40 Další možné výstupy Vertikální profil teploty vzduchu (110, 18:00 a 24:00)

41 Další možné výstupy Příčný profil teploty vzduchu (110, 18:00)

42 4. Validace modelu Počet letních dní na stanici v Brně-Tuřanech reálná data příměstská

43 Charakteristický den Verze CUBOIDu Summer Day reálná data 46,5 50,9 53,8 Hot Day reálná data 7,3 9,4 11,1 Beergarden Day reálná data No Data No Data No Data Summer night Day reálná data No Data No Data No Data Tropical night Day reálná data 0,2 0,5 0,8 Warm night Day reálná data 5,7 8,4 11,8 Summer Day příměstská 69,3 74,6 80,8 Hot Day příměstská 12,7 14,8 19,1 Beergarden Day příměstská 108,6 112,2 118,3 Summer night Day příměstská 71,0 74,4 80,4 Tropical night Day příměstská 1,0 1,3 2,0 Warm night Day příměstská 8,4 9,3 11,2

44 Budoucí klima Modelování budoucího klimatu je založeno na použití různých scénářů, které odhadují budoucí úroveň emisí (SRES) či koncentrací (RCP) radiačně aktivních plynů. Poslední shrnující zpáva IPCC (2013) využívá tzv. RCP Radiation concentration Pathway. Jedná se o mitigation scénáře, které již předpokládají jistá politická rozhodnutí, kterých bude zapotřebí k dosažení předpokládaných emisních úrovní. Různé RCP dopovídají různým úrovním radiačního působení pro r a to v porovnání s před-industriálním obdobím. Tedy RCP8.5 představuje zvýšení radiačního působení na konci 21. století o 8,5 W.m -2. Naproti tomu např. RCP2.6 je označovaný jako peak-and-decay scenario a předpokládá, že radiační působení dosáhne vrcholu již v polovině tohoto století a poté poklesne na nominální úroveň radiačního působení 2,6 W.m -2.

45 Budoucí klima scénáře

46 Budoucí klima V prezentovaném projektu byly použity klimatické scénáře RCP2.6, RCP4.5 a RCP8.5, které byly výsledkem projektu EURO-CORDEX - Coordinated Downscaling Experiment - European Domain IPCC scénář RCP8.5 průměrný roční počet letních dní (T max 25 C), průměr z ansámblu jedenácti regionálních modelů

47 Budoucí městské klima Na základě výše uvedených scénářů je možné simulovat prostorové rozložení teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru pro jednotlivá města Výpočet CUBOIDu lze nastavit tak, aby bylo možné modelovat např. průměrný roční počet dní s teplotou nad 25 C pro jednotlivé scénáře Celkem byly použity 2 sady scénářů po 2 scénářích s RCP2.6, 14 scénářů s RCP4.5 a 14 scénářů s RCP8.5 (dohromady 60 simulací)

48 Počet letních dnů v Brně, RCP4.5 Období MIN MAX AVG ,5 83,4 37,2 (100 %) ,9 93,6 51,8 (140 %) ,4 102,1 59,3 (160 %)

49 Počet letních dnů v Brně, RCP8.5 Období MIN MAX AVG ,5 83,4 37,2 (100 %) ,8 93,2 52,3 (140 %) ,7 121,3 81,4 (220 %)

50 Shrnutí Model dokáže simulovat základní rysy prostorového rozložení několika charakteristik, které vyjadřují potenciální teplotní zátěž v prostoru Brna Oblasti s nejvyšší teplotní zátěží se shodují s dosavadními poznatky získanými z reálných měření Simulace budoucího klimatu ukazují na významný nárůst teplotní zátěže (nárůst počtu letních dnů o 40 % v polovině 21. stol.) Výsledky pro Brno jsou srovnatelné s obdobnými studiemi ze zahraničí (Vídeň, Frankfurt) Nezbytná je další validace modelu a úprava vstupních dat (LCZ)

51 Výhled Vývoj vlastní metody pro klasifikovanými LCZ Bechtelova metoda Geletič-Lehnert metoda

52 Srovnání metod LCZ A B C D E F G Geletic, Lehnert 0,10 0,39 0,15 0,59 2,29 3,04 1,36 4,71 0,62 34,34 7,91 0,56 41,05 0,85 1,50 0,55 Bechtel 0,03 0,31 2,19 0,18 5,64 5,01 2,44 5,72 0,07 28,08 3,86 11,09 25,12 0,82 9,11 0,32 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, A B C D E F G Geletic, Lehnert Bechtel

53 Výhled validace modelu POČET LETNÍCH DNÍ 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Průměr všechny roky Průměr jen celé roky MUKLIMO_1x1_1 MUKLIMO_3x3_1 MUKLIMO_5x5_1 MUKLIMO_1x1_2 MUKLIMO_3x3_2 MUKLIMO_5x5_2 ALA_BOTA ALA_FILO ALA_MEND ALA_SCHO ALA_HROZ TURA TURA-KVAZI

54 Výhled adaptační strategie Modelové simulace s pozměněnými parametry druhů povrchů what if scénáře zelené město zelené střechy bílé město modré město šedé město

55 Výhled adaptační strategie Analogové scénáře Charakter zástavby na území současného katastrálního území Brna v 70. letech 19. století a 40. letech 20. století

56 Děkujeme za pozornost

57 Výhled Vliv okolí na teplotní poměry lokality optimalizace prostorového rozlišení modelu POČET LETNÍCH DNÍ BOTA FILO MEND SCHO HROZ TURA TURA-KVAZI Průměr všechny roky 79,4 82,4 75,7 76,7 81,0 53,8 53,8 Průměr jen celé roky 80,0 88,0 83,6 90,8 82,6 53,8 53,8 MUKLIMO_1x1_1 98,6 95,8 99,3 97,9 106,4 80,8 45,1 MUKLIMO_3x3_1 96,5 97,3 97,9 96,8 101,4 77,5 47,8 MUKLIMO_5x5_1 96,4 98,1 96,2 96,6 99,3 76,7 49,8 MUKLIMO_1x1_2 101,8 97,4 102,7 101,4 110,1 79,1 25,2 MUKLIMO_3x3_2 98,6 99,7 99,2 100,0 103,1 72,9 28,8 MUKLIMO_5x5_2 98,0 100,6 96,4 100,0 100,7 71,4 31,2

58 Diskuze Jaká je optimální velikost pixelu pro LCZ? 100 m 200 m 300 m

59 Diskuze Je substruktura pixelu v LandUse table pro jednotlivé kategorie vypovídající?

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI 11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI 11.1 RADIAČNÍ PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH KLIMATOTVORNÝCH FAKTORŮ podíl jednotlivých klimatotvorných faktorů je vyjádřen jejich příspěvkem ve W.m -2 k radiační bilanci

Více

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení David Vačkář, Eliška Krkoška Lorencová, Adam Emmer, a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) Projekt UrbanAdapt

Více

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Větší růst letních dnů

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teplota pozdě odpoledne

Více

Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima

Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima, Tomáš Halenka, Michal Belda Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Katedra fyziky atmosféry Výroční seminář ČMeS 21-23. září, 2015,

Více

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu 30.1.2017, Brno Připravil: Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Habilitační přednáška Obor: Obecná produkce rostlinná Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu Osnova přednášky Výchozí podmínky

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras, 2. 4. 2.

Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras, 2. 4. 2. Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras, 2. 4. 2. 2011 International Conference Microclimate and mesoclimate of landscape

Více

Klimatické modely a scénáře změny klimatu. Jaroslava Kalvová, MFF UK v Praze

Klimatické modely a scénáře změny klimatu. Jaroslava Kalvová, MFF UK v Praze Klimatické modely a scénáře změny klimatu Jaroslava Kalvová, MFF UK v Praze Jak se vytvářejí klimatické modely Verifikace modelů V čem spočívají hlavní nejistoty modelových projekcí Kvantifikace neurčitostí

Více

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Motivace a cíle výzkumu Vznik nové vodní plochy mění charakter povrchu (teplotní charakteristiky,

Více

KLIMATICKÝ DOWNSCALING. ZOO76 Meteorologie a klimatologie Petr Kolář PřF MU Brno

KLIMATICKÝ DOWNSCALING. ZOO76 Meteorologie a klimatologie Petr Kolář PřF MU Brno ZOO76 Meteorologie a klimatologie Petr Kolář PřF MU Brno 12.12.2012 Definice: klimatický downscaling zahrnuje soubor technik, které využívají předpovědí globálních klimatických modelů (AOGCMs) k získávání

Více

Práce s větším objemem meteorologických a klimatologických dat v rámci projektů ve vědeckém centru CzechGlobe

Práce s větším objemem meteorologických a klimatologických dat v rámci projektů ve vědeckém centru CzechGlobe Práce s větším objemem meteorologických a klimatologických dat v rámci projektů ve vědeckém centru CzechGlobe Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. Czechglobe Centrum výzkumu globální změny, oddělení Klimatického

Více

Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší

Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší, Tomáš Halenka, Michal Belda, Kateřina Šindelářová Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Katedra meteorologie a ochrany prostředí Projekt TEPELNÝ

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Pasivní domy v době klimatické změny

Pasivní domy v době klimatické změny 1 Pasivní domy v době klimatické změny Pavel Kopecký ČVUT, FSv, Katedra konstrukcí pozemních staveb UCEEB, Centrum energeticky efektivních budov pavel.kopecky@fsv.cvut.cz Vysvětlení motivace 2 Obrázek

Více

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Miroslav Kopecký Jan Kolomazník Luboš Kučera Geoinformatika ve veřejné správě 2008, Brno Organizační zajištění projektu Mapování urbanizovaných ploch

Více

Projevy klimatické změny v západních Čechách (podle sekulární stanice Klatovy v období )

Projevy klimatické změny v západních Čechách (podle sekulární stanice Klatovy v období ) Projevy klimatické změny v západních Čechách (podle sekulární stanice Klatovy v období 1916 2015) RNDr. Jiří Hostýnek Ing. Karel Sklenář Vybrané klimatologické prvky, způsoby zpracování a použité metody

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních

Více

NEDÁVNÉ HORKÉ VLNY VE STŘEDNÍ EVROPĚ V KONTEXTU KLIMATICKÉ ZMĚNY

NEDÁVNÉ HORKÉ VLNY VE STŘEDNÍ EVROPĚ V KONTEXTU KLIMATICKÉ ZMĚNY Ondřej Lhotka 1,2,3 & Jan Kyselý 1,2 NEDÁVNÉ HORKÉ VLNY VE STŘEDNÍ EVROPĚ V KONTEXTU KLIMATICKÉ ZMĚNY Klimatická změna v ČR: projevy, důsledky, adaptace Uherské Hradiště, 21.9. 23.9.2016 1 Ústav fyziky

Více

Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny

Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny Eliška K. Lorencová, Petr Bašta, Adam Emmer, David Vačkář Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Konference k přípravě Implementačního

Více

Monitoring a předpověď zemědělského sucha

Monitoring a předpověď zemědělského sucha Monitoring a předpověď zemědělského sucha Zdeněk Žalud, Petr Hlavinka, Daniela Semerádová, Jan Balek, Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Martin Možný, František Pavlík, Michal Gebhart, Svatava Maradová,

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Zdeněk Žalud Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i (CzechGlobe) Konference GIS ESRI v ČR Praha, ZMĚNA

Více

Změna klimatu a české zemědělství

Změna klimatu a české zemědělství Změna klimatu a české zemědělství - Petr Hlavinka, Miroslav Trnka, Zdeněk Žalud, Daniela Semerádová, Jan Balek, Lenka Bartošová a další... - Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v

Více

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení David Vačkář, Eliška Krkoška Lorencová, Adam Emmer, a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) Udržitelná

Více

Český hydrometeorologický ústav Pobočka České Budějovice Antala Staška 32, PSČ 370 07 REGIONÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ

Český hydrometeorologický ústav Pobočka České Budějovice Antala Staška 32, PSČ 370 07 REGIONÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ Český hydrometeorologický ústav Pobočka České Budějovice Antala Staška 32, PSČ 370 07 REGIONÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ Radary Základní tok informací Sondy Družice Předpovědní pracoviště Předpověď počasí

Více

Změna klimatu dnes a zítra

Změna klimatu dnes a zítra Změna klimatu dnes a zítra a jakou roli v ní hraje člověk Radan HUTH Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. O čem to bude?

Více

Pravděpodobný vývoj. změn n klimatu. a reakce společnosti. IPCC charakteristika. Klimatický systém m a. Teplota jako indikátor. lní jev.

Pravděpodobný vývoj. změn n klimatu. a reakce společnosti. IPCC charakteristika. Klimatický systém m a. Teplota jako indikátor. lní jev. Pravděpodobný vývoj změny klimatu a reakce společnosti Jan P r e t e l Seminář Klimatická změna možné dopady na vodní systémy a vodní hodpodářství Česká limnologická společnost Praha, 10.12.2007 IPCC charakteristika

Více

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Seminář Návrh Strategie adaptace

Více

Sucho a klimatický vývoj v ČR

Sucho a klimatický vývoj v ČR Sucho a klimatický vývoj v ČR 22. květen, 2017 Struktura přednášky Změna klimatu a její důsledky Základní koncept monitoringu sucha Aktuální stav sucha v roce 2017 1. Úvod do problému Příčiny globální

Více

DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE

DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE Pavel Sedlák, Kateřina Komínková, Martina Čampulová, Alice Dvorská 21. září 2015 Výroční

Více

Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..

Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov.. Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov.. Plán seminářů: 5. Teplota a městský tepelný ostrov.22.10. 6. Měření půdní vlhkosti; Zadání projektu Klimatická změna a politika ČR minikin 29.10. 7.

Více

SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ

SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ Rudolf Brázdil a, Petr Dobrovolný a, János Mika b, Tadeusz Niedzwiedz c, Nicolas R. Dalezios d a katedra geografie, Masarykova

Více

Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav. Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy 23.5.2008

Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav. Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy 23.5.2008 Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy 23.5.2008 Mezivládní panel IPCC Klimatický systém a jeho změny Dopady klimatické změny Další

Více

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Verifikace modelu Symos Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Třebíč 8. 11. 2016 Osnova Motivace

Více

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu Hana Škopková, Miroslav Havránek Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí Konference Tvoříme klima pro budoucnost Liberec,

Více

Pozemský klimatický systém a jeho proměny

Pozemský klimatický systém a jeho proměny Pozemský klimatický systém a jeho proměny Jiří Mikšovský Katedra meteorologie, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Seminář Univerzity třetího věku, 23.11.2009 Přehled obsahu přednášky Co je

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách

Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách The concentration of airborne in episode without precipitation Gražyna Knozová Robert Skeřil Český hydrometeorologický ústav, Brno Zdroje

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR Katedra vojenské geografie a meteorologie Univerzita obrany Kounicova 65 612 00 Brno METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR 1 1. Obecná charakteristika Teplota

Více

Rozvoj metodiky tvorby map znečištění. Jan Horálek Pavel Kurfürst, Nina Benešová, Roman Juras, Jana Ďoubalová

Rozvoj metodiky tvorby map znečištění. Jan Horálek Pavel Kurfürst, Nina Benešová, Roman Juras, Jana Ďoubalová Rozvoj metodiky tvorby map znečištění Jan Horálek Pavel Kurfürst, Nina Benešová, Roman Juras, Jana Ďoubalová 1. Stávající metodika mapování a její použití 2. Rozvoj mapování NO 2 pomocí LC a dopravních

Více

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais Metody hodnocení sucha v lesních porostech Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais Hodnocení sucha v lesních porostech ve velkém prostorovém měřítku sucho jako primární stresový faktor i jako

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách

Více

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR 6.4.213 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Ústav aplikované a krajinné ekologie Ústav agrosystémů a bioklimatologie Změny bonitačního systému půd v kontextu změny

Více

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Zdeněk Žalud a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR Seč, 6.12.2018 Rok 2018 teplota a srážky průměr ČR měsíc Tprům

Více

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy Radan HUTH Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. O čem

Více

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Zdeněk Žalud a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR Seč, 6.12.2018 Rok 2018 teplota a srážky průměr ČR měsíc Tprům

Více

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM)

Více

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Více

Využití profilových manuálních a automatických měření sněhu pro výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce

Využití profilových manuálních a automatických měření sněhu pro výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce Využití profilových manuálních a automatických měření sněhu pro výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce Šimon Bercha ČHMÚ Praha, bercha@chmi.cz J. Jirák, L. Ducháček, V. Vajskebr, J. Pobříslová Jablonec

Více

Klimatická změna, zemědělství a produkce potravin , Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Klimatická změna, zemědělství a produkce potravin , Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR, Praha Klimatická změna, zemědělství a produkce potravin 30.3. 2016, Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR, Praha Jediná planeta ve vesmíru s vodou, kyslíkem a přijatelným klimatem o které zatím víme. Distribuce

Více

SOUBOR ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

SOUBOR ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ VE MĚSTĚ BRNĚ SOUBOR ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ VE MĚSTĚ BRNĚ Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna SPOLUPRÁCE MĚST A ARCHITEKTŮ PLÁNOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S VODOU, 13. 5. 2019 OBSAH TEORIE

Více

Podpora prostorového rozhodování na příkladu vymezení rizika geografického sucha

Podpora prostorového rozhodování na příkladu vymezení rizika geografického sucha Podpora prostorového rozhodování na příkladu vymezení rizika geografického sucha Aleš Ruda 1), Jaromír Kolejka 2), Kateřina Batelková 3) 1) Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel VEGETAČNÍ BARIÉRY Metodika pro výpočet účinnosti výsadeb vegetačních pásů ke snížení imisních příspěvků liniových a plošných zdrojů emisí částic a na ně vázaných polutantů 17. 10. 2017 Mgr. Jan Karel Vegetační

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ (2004-2014) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Podklady denní koncentrace PM 2,5, Brno-Tuřany 2004-2014, dodatečně data z pěti stanic

Více

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu Mgr. Kateřina Šebestová Statutární město Ostrava Mgr. Petr Birklen EKOTOXA s.r.o. Heřmanický rybník S kým

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Aleš Farda, Petr Skalák, Miroslav Trnka, Jan Meitner, Kamil Rajdl. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.

Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Aleš Farda, Petr Skalák, Miroslav Trnka, Jan Meitner, Kamil Rajdl. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v. Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Aleš Farda, Petr Skalák, Miroslav Trnka, Jan Meitner, Kamil Rajdl Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno - Euro-CORDEX

Více

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský, Mojmír Kohut, Filip Chuchma Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě

Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě František Zemek, Miroslav Pikl Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno CzechGlobe I. Sekce klimatických

Více

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren Jan Horálek Motivace nový Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 11 odst. 6: K posouzení, zda dochází k překročení některého imisních limitů

Více

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení podzemní vody Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

Více

Pražský tepelný ostrov

Pražský tepelný ostrov Pražský tepelný ostrov Petr Skalák, Michal Žák, Pavel Zahradníček, Karel Helman, Vladimír Fuka, Dominik Aleš skalak@chmi.cz Světová populace a urbanizace 7 296 903 160 obyvatel Země (23. 2. 2015, 11:20

Více

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno SUCHO v ČR Ve střední Evropě se sucho vyskytuje NAHODILE jako důsledek nepravidelně se vyskytujících období

Více

Očekávané projevy změny klimatu a vliv na budovy v ČR

Očekávané projevy změny klimatu a vliv na budovy v ČR Očekávané projevy změny klimatu a vliv na budovy v ČR Klára Sutlovičová Glopolis, o.p.s. Očekávané projevy - průměrná teplota Zpracovatel studie: Katedra Fyziky atmosféry MFF UK, 2015 2 scénáře IPCC, 2

Více

Dopady změny klimatu na zemědělství

Dopady změny klimatu na zemědělství Dopady změny klimatu na zemědělství prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR Mendelova univerzita v Brně Troubelice 16.2.2018 Prolog. Jaký byl rok 2017 a letošní zima? Teplota

Více

Využití dat Urban Atlas v oblasti územního plánování v Praze

Využití dat Urban Atlas v oblasti územního plánování v Praze Využití dat Urban Atlas v oblasti územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM) Plánování města Územní

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s. Představení tématu Viktor Třebický CI2, o. p. s. CI2, o.p.s. http://www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz http://adaptace.ci2.co.cz/ Kateřinská 26, Praha 2 1 CI2, o.p.s. www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz

Více

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060 50 40 Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060 0 10 20 30 4 Mgr. Michal Belda, Ph.D. doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Mgr. Michal Žák, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná

Více

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789 Dálkový průzkum Země DPZ Zdeněk Janoš JAN789 Obsah: Úvod Co je DPZ (Dálkový Průzkum Země) Historie DPZ Rozdělení metod DPZ Využití DPZ Projekty využívající data DPZ Současné družicové systémy Zdroje Závěr

Více

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel VEGETAČNÍ BARIÉRY Využití metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic a na ně vázaných polutantů 10. 11. 2017 Mgr. Jan Karel Metodika pro výpočet

Více

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060 50 40 Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060 Mgr. Michal Belda, Ph.D. doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Mgr. Michal Žák, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální

Více

Porovnání výsledků viditelnosti získaných z topografických map a z digitálních modelů reliéfu

Porovnání výsledků viditelnosti získaných z topografických map a z digitálních modelů reliéfu tématu práce tématu práce Předpis družicová meteorologie PPS spolupráce na předpisu z oblasti družicové meteorologie, formalizace/ formátování textu a obrazových příloh formalizovaný a formátovaný text

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž Popis metod CLIDATA-GIS Martin Stříž Říjen 2008 Obsah 1CLIDATA-SIMPLE...3 2CLIDATA-DEM...3 2.1Metodika výpočtu...3 2.1.1Výpočet regresních koeficientů...3 2.1.2 nalezených koeficientu...5 2.1.3Výpočet

Více

Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Obsah přednášky 1. Přehled základních pojmů 2. Tvorba

Více

MÍSTNÍ KLIMATICKÉ ZÓNY PŘI STUDIU SOUČASNÉHO A BUDOUCÍHO KLIMATU MĚSTA

MÍSTNÍ KLIMATICKÉ ZÓNY PŘI STUDIU SOUČASNÉHO A BUDOUCÍHO KLIMATU MĚSTA MÍSTNÍ KLIMATICKÉ ZÓNY PŘI STUDIU SOUČASNÉHO A BUDOUCÍHO KLIMATU MĚSTA Jan Geletič 1,2 Michal Lehnert 3 Martin Jurek 3 1 Geografický ústav, Masarykova Univerzita v Brně, Brno, Česká republika 2 CzechGlobe

Více

Souhrn nejdůležitějších výstupů Studie vlivu klimatu projektu GRACE

Souhrn nejdůležitějších výstupů Studie vlivu klimatu projektu GRACE Souhrn nejdůležitějších výstupů Studie vlivu klimatu projektu GRACE Souhrn uvádí výsledky dílčí studie Vliv klimatické změny na celkovou vodnost oblasti Hřensko Křinice/Kirnitzsch a oblasti Petrovice Lückendorf

Více

UNIVERZÁLNÍ TEPELNÝ KLIMATICKÝ INDEX UTCI PRVNÍ TESTY

UNIVERZÁLNÍ TEPELNÝ KLIMATICKÝ INDEX UTCI PRVNÍ TESTY UNIVERZÁLNÍ TEPELNÝ KLIMATICKÝ INDEX UTCI PRVNÍ TESTY Martin Novák, ČHMÚ, pobočka Ústí n.l; KFGG PřF UK Praha ÚVOD: Stav okolního prostředí může znamenat pro lidský organismus zátěž, kterou je možno jen

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky bakalářský studijní obor Geografie prezenční i kombinovaná forma studia verze 2017/2018

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., zakladatel společnosti ENKI, o.p.s. která provádí aplikovaný výzkum hospodaření s vodou v krajině a krajinné energetiky, přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Management

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah Úvod 3 Přístup do aplikace 3 Definování kritérií vyhledávání požadovaných informací

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T5 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T5 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T5 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více