3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s využitím služeb Internetového obchodu SIZZER je Prodejce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s využitím služeb Internetového obchodu SIZZER je Prodejce."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SIZEER I. Úvod 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu SIZEER vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, Praha 1, Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Prodejce ), při provozování Internetového obchodu SIZEER, dostupného na adrese: a kupujícího při uzavírání kupní smlouvy. 2. Kupující může kontaktovat Prodejce písemně na korespondenční adrese: Internetový obchod SIZEER, Marketing Investment Group Czech s.r.o, U Prioru 1067, Praha 6, telefonicky na infolince: (dále jen Infolinka ) nebo na ové adrese: 3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s využitím služeb Internetového obchodu SIZZER je Prodejce. II. Definování pojmů Pojmy použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách Internetového obchodu SIZEER: 1. Obchodní podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky Internetového obchodu SIZEER. 2. Obchod: Internetový obchod SIZEER, kde Prodejce nabízí za podmínek určených v Obchodních podmínkách své produkty k prodeji elektronickou cestou. 3. Produkt: produkt nebo produkty nabízené k prodeji v Obchodě. 4. Zákazník: spotřebitel nebo podnikatel, jenž provádí nákup v Obchodě. 5. Spotřebitel: každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodejcem nebo s ním jinak jedná. 6. Podnikatel: ten, kdo nevystupuje ve vztahu k Prodejci jako Spotřebitel. 7. Kupní smlouva: kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě Produktu ve smyslu Občanského zákoníku, uzavřená mezi Prodejcem a Zákazníkem v rámci Obchodu. 8. Účet Zákazníka: účet Zákazníka, který byl registrován v Obchodě. Zákazník se přihlásí na svůj účet pomocí určeného přihlašovacího jména (řetězec znaků, které identifikují Zákazníka mezi ostatními Zákazníky) a hesla (řetězec znaků nezbytný k autentizaci, tj. jednoznačné identifikaci a ověření totožnosti Zákazníka v Obchodě). 9. Objednávka: objednávka Produktu, učiněná Zákazníkem prostřednictvím komunikace na dálku. 10. Dopravce: poskytovatel poštovních služeb, který dodává Produkt zakoupený v Obchodě. 11. Zákon o ochraně spotřebitele: zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 12. Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2 13. Zákon o ochraně osobních údajů: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 14. Zákon o některých službách informační společnosti: zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. III. Obecná ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky dále upravují pravidla využití služeb Obchodu. 2. Obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách Obchodu: kde si je mohou Zákazníci stáhnout v podobě souboru *.pdf, popřípadě vytisknout. 3. Tyto Obchodní podmínky upravují zejména: a. pravidla provádění registrace Zákazníka v rámci Obchodu a založení Účtu Zákazníka, b. podmínky a pravidla provádění Objednávek prostřednictvím komunikace na dálku v rámci Obchodu, c. pravidla uzavírání Kupních smluv s využitím služeb poskytovaných v rámci Obchodu, d. platební a dodací podmínky, e. právo na odstoupení od smlouvy, f. reklamaci Produktu. 4. Podmínkou pro využití služeb Obchodu, zejména pro registraci Zákazníka či provedení Objednávky, je nezbytný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. 5. Souhlas s ustanoveními těchto Obchodních podmínek se vyjadřuje prostřednictvím funkce tzv. checkbox (zaškrtávací políčko). Bez výše uvedeného souhlasu s těmito Obchodními podmínkami prostřednictvím funkce tzv. check-box (zaškrtávací políčko) nebude Zákazníkovi umožněná registrace nebo provedení Objednávky. 6. Všechny Produkty nabízené v Obchodě jsou nové, bez skutkových a právních vad, a byly uvedeny na český trh v souladu s platnými právními předpisy. 7. Prodejce uskutečňuje prodej Produktu prostřednictvím Obchodu s dodáním na území České republiky. Všechny Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. 8. Informace o provedené Objednávce a o využívání služeb Obchodu se přeposílají Zákazníkovi na ovou adresu (pokud byla při Objednávce uvedena) a současně se přikládají v listinné podobě při dodání Produktu včetně daňového dokladu. IV. Další pravidla využití služeb Obchodu: 1. Zákazníci mohou využít služeb Obchodu bez registrace a mají také možnost využít služeb Obchodu jako registrovaní Zákazníci. K registraci dojde založením Účtu Zákazníka. Na Účtu Zákazníka jsou

3 shromažďovány osobní údaje a informace o Zákazníkovi, které se týkají jeho objednávek učiněných v Obchodě. Pro registraci Zákazníka a vytvoření Účtu zákazníka je nutné na internetových stránkách Obchodu vybrat možnost Založit účet. Účet je zřízen na dobu neurčitou, po tuto dobu jsou Zákazníkovi poskytovány služby v souvislosti s tímto Účtem. Zákazník má právo kdykoliv zrušit svůj účet, a to formou písemné žádosti Prodejci o zrušení Účtu Zákazníka ( em nebo na korespondenční adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách). 2. Podmínkou provedení objednávky v Obchodě je uvedení osobních údajů Zákazníka, které jsou vyžadovány k uzavření Kupní smlouvy, a vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami, jejichž součástí je i souhlas Zákazníka se zpracováním osobních údajů. Zákazník může dobrovolně vyjádřit zvláštní souhlas prostřednictvím tzv. funkce check-box (zaškrtávací políčko) se zpracováním jeho osobních údajů a jejich umísťováním ve sběru dat rovněž pro marketingové účely. 3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Zákazníka jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem, případně marketingových akcí Prodejce, a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, s výjimkou potřeb souvisejících s dodáním Produktu či platebním stykem (sdělení jména a adresy dodání) či v rámci speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Zákazníka. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Prodejci za účelem splnění Objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou Prodejcem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. 4. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizace a doplnění, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo na vysvětlení ve smyslu 21 Zákona o ochraně osobních údajů a odstranění závadného stavu. Zákazník má právo na dočasné nebo trvalé zastavení zpracovávání osobních údajů nebo jejich odstranění s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro plnění uzavřené Kupní smlouvy, resp. vedení Účtu Zákazníka, a to formou písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů ( em nebo na korespondenční adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách). Další ustanovení týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany se nacházejí v Podmínkách ochrany soukromí Obchodu, dostupných na stránkách: 5. Zákazník nese odpovědnost za neuvedení přesných a pravdivých osobních údajů. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout realizaci Objednávky a zrušit takovou Objednávku, pokud Zákazník uvedl nepravdivé údaje, nebo v případě, že tyto údaje vyvolávají oprávněná podezření, že nejsou přesné či pravdivé. Zákazník bude následně informován telefonicky nebo na ovou adresu o důvodech zrušení Objednávky. V takovém případě má Zákazník právo uvést všechny okolnosti, které se vztahují k ověření pravdivosti uvedených údajů. Chybí-li údaje, které by Prodejci umožnily kontaktovat Zákazníka, Prodejce poskytne veškeré nezbytné informace ohledně předmětné Objednávky na požádání ze strany Zákazníka. Prodejce opraví nebo doplní osobní údaje, které nejsou přesné nebo pravdivé, jinak osobní údaje odstraní. 6. Zákazník nese odpovědnost za všechny transakce, které byly provedeny s využitím jeho přihlašovacího jména a hesla, ledaže informace o přihlašovacím jménu nebo heslu Zákazníka se dostaly do dispozice jiných osob bez zavinění Zákazníka. Prodejce se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, aby přihlašovací jméno a heslo Zákazníka nebylo zpřístupněno třetím osobám. Zákazník se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k předejití zpřístupnění přihlašovacího jména a hesla třetím osobám.

4 7. Prodejce nenese odpovědnost za zpřístupnění přihlašovacího jména nebo hesla dalším osobám ze strany Zákazníka. V případě zrušení, změny nebo odstranění ové adresy uvedené na Účtu Zákazníka, je Zákazník povinen Prodejce o takovém zrušení, změně či odstranění informovat. 8. Zákazník prohlašuje, že všechny údaje jím uvedené při registraci Účtu Zákazníka a provedení Objednávky jsou pravdivé, úplné a správné. Prodejce není povinen ověřovat jejich pravdivost, úplnost a správnost. V. Provádění a realizace Objednávek 1. Prodejce umožňuje uzavření Kupní smlouvy provedením Objednávky Zákazníkem: a. online, prostřednictvím Obchodu, který je dostupný nepřetržitě 7 dní v týdnu, b. telefonicky, prostřednictvím Infolinky, během její pracovní doby, tj. v pracovních dnech: hod. 2. Pro uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Obchodu je třeba vybrat Produkty jejich přidáním do košíku Obchodu. 3. Do okamžiku stisknutí tlačítka Objednat má Zákazník možnost opravovat uvedené údaje a měnit rozsah vybraných Produktů. 4. Po uvedení všech požadovaných údajů Zákazníkem bude zobrazeno shrnutí Objednávky, jež bude obsahovat informace vztahující se především k: a. předmětu Objednávky (název, značka, velikost, počet, barva Produktu), b. jednotkové a celkové ceně objednaného Produktu, včetně nákladů na dopravu a dalších nákladů (v případě jejich vzniku), c. vybrané platební metodě, d. způsobu a adrese dodání Produktu. 5. Pro odeslání Objednávky je nezbytné stisknutí tlačítka Objednat. Odeslání Objednávky Zákazníkem je považováno za akceptaci Prodejcovy nabídky k uzavření Kupní smlouvy v souladu s obsahem Obchodních podmínek. 6. Provedení Objednávky Zákazníkem Prodejce neprodleně potvrdí tím, že Zákazník obdrží ovou zprávu: Objednávka byla registrována. Tato zpráva bude obsahovat potvrzení všech důležitých součástí Objednávky. Není-li Produkt, na který se Objednávka vztahuje, dostupný, Zákazník obdrží ovou zprávu s informací o nedostupnosti Produktu a rozhodne o způsobu realizace Objednávky (částečná realizace nebo zrušení Objednávky). V ostatních případech dojde k potvrzení Objednávky ovou zprávou: Objednávka byla přijata k realizaci. 7. V případě, že Kupní smlouva byla uzavřena telefonicky, potvrzení o uzavření Kupní smlouvy bude zákazníkovi doručeno v listinné podobě, včetně těchto Obchodních podmínek, nejpozději v okamžiku dodání Produktu. Prodejce informuje, že pro zachování nejvyšších standardů zákaznické podpory a z bezpečnostních důvodů jsou všechny telefonické hovory vedené s Infolinkou nahrávány. 8. Pouze Objednávky učiněné dle těchto Obchodních podmínek, budou realizované. Objednávka nebude realizována v případě, že:

5 a. zákazník uvede nesprávné nebo nepravdivé kontaktní údaje a není možné kontaktovat Zákazníka na telefonním čísle nebo na ové adrese uvedené v Objednávce; b. Objednávka je nesprávně provedena; c. Prodejce z objektivních důvodů uzná, že u Objednávky může dojít k protiprávnímu jednání, čímž se rozumí každá činnost Zákazníka v rámci Obchodu, která není v souladu se zákonem. 9. Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené na základě Objednávky provedené Zákazníkem v rozporu s odst. 8 tohoto článku. Prodejce bude usilovat, aby byl před odstoupením od Kupní smlouvy Zákazník informován o možných důvodech odstoupení od Kupní smlouvy. 10. Bude-li v rámci jedné Objednávky nakoupeno více Produktů, mohou být objednané Produkty Zákazníkovi poslány ve více než jedné zásilce. V takovém případě Zákazník nenese další náklady na dodání druhé a další zásilky. VI. Ceny 1. Všechny ceny Produktů jsou smluvní, aktuální a platné. Ceny jsou uvedené v českých korunách a jsou konečné, tj. včetně DPH v platné výši, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Zákazník pro získání Produktu zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikaci prostřednictvím prostředků na dálku. 2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního Produktu nebo po dobu určenou Prodejcem. 3. V případě konání slevové akce organizované Prodejcem v Obchodě se slevy nekumulují, nestanoví-li obchodní podmínky slevové akce jinak. VII. Platební podmínky 1. Zákazník si může zvolit následující způsoby úhrady za objednané Produkty: a. Platba předem; platby se provádějí prostřednictvím systémů elektronických plateb, tj.: i. bankovním převodem, ii. iii. platební kartou, jiným z elektronických způsobů platby akceptovatelných Obchodem, b. Platba v okamžiku převzetí Produktu: i. v případě dodání Produktu prostřednictvím Dopravce (Objednávka na dobírku) se hradí v hotovosti. 2. V případě, že Zákazník zvolí způsob platby předem, bude Objednávka realizována poté, co Prodejce obdrží potvrzení o zaplacení od provozovatele elektronického platebního systému.

6 VIII. Dodací podmínky 1. Dodání Produktu je omezeno na území České republiky a dodává se na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce. 2. Prodejce realizuje dodání objednaných Produktů prostřednictvím Dopravce. 3. Náklady na dodání Produktu jsou uvedeny na internetových stránkách Obchodu v záložce: Dodání a platba a jsou poté vyčísleny během provádění Objednávky. 4. Dodací lhůta činí 2 až 4 pracovní dny, počínaje dnem odeslání potvrzení Zákazníkovi o realizaci Objednávky dle čl. V. odst. 6. Obchodních podmínek. Prodejce vynaloží veškeré úsilí, aby Objednávky přijaté k realizaci v pracovní dny do 13:00 hodin, byly doručeny během dvou pracovních dní. Ve výjimečných případech se doba realizace Objednávky může prodloužit na 3 až 4 pracovní dny, o této skutečnosti bude Zákazník neprodleně informován. 5. Zákazník, který obdrží zásilku s objednaným Produktem prostřednictvím Dopravce, je povinen ověřit stav zásilky. Bude-li zjištěno zničení nebo neoprávněná manipulace se zásilkou, doporučuje Prodejce sepsat škodní protokol za přítomnosti Dopravce a písemně informovat o této skutečnosti Prodejce. 6. V případě, že Zákazník nebude zastižen na uvedené adrese pro doručení Produktu, Dopravce se pokusí dodat zásilku s objednaným Produktem ještě dvakrát. IX. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní. 2. Lhůta na odstoupení od Kupní smlouvy běží ode dne: a. převzetí Produktu, b. v případě, že je jejím předmětem několik druhů Produktů nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Produktu, nebo c. ve kterém třetí osoba určená Spotřebitelem a jiná než Dopravce převzala Produkt. 3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy písemným prohlášením adresovaným Prodejci na korespondenční adresu: Internetový obchod Sizeer.cz Marketing Investment Group Czech s.r.o. U Prioru Praha 6 nebo na ové adrese: (s doporučenou poznámkou v předmětu Odstoupení od smlouvy ).

7 Spotřebitel může použít vzor formuláře odstoupení od smlouvy, která je Přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek. Použití vzoru není povinné. V případě odstoupení Spotřebitele, potvrdí Prodejce Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí takového odstoupení od smlouvy. 4. Pro zachování lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy je nutné, aby Spotřebitel odeslal písemné prohlášení dle předchozího odstavce tohoto článku před uplynutím lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy. 5. V případě odstoupení od smlouvy ve výše popsaném postupu, zaniká Kupní smlouva od svého počátku. 6. Prodejce vrátí všechny platby obdržené od Spotřebitele, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dalších nákladů, které vyplývají ze Spotřebitelem vybraného způsobu dodání v případě jiného než nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání, který Obchod nabízí), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy se Prodejce o odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Spotřebitele dozvěděl. 7. Prodejce vrátí obdrženou platbu za Produkt stejným způsobem, jakého bylo použito při úhradě Produktu, nevyjádří-li Spotřebitel souhlas s jiným řešením. Spotřebitel může uvést číslo bankovního účtu, na které Prodejce vrátí finanční prostředky. Spotřebitel nenese žádné další náklady v souvislosti s tímto vrácením platby. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Produkt předá nebo prokáže, že Produkt Prodejci odeslal. 8. Spotřebitel zašle Prodejci bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Produkt, který od něho obdržel, přičemž Produkt nesmí být poničen či opotřeben. Lhůta bude zachována, pokud Spotřebitel odešle vrácený Produkt před uplynutím 14 denní lhůty na adresu: Internetový obchod Sizeer.cz Marketing Investment Group Czech s.r.o. U Prioru Praha 6 (s doporučenou poznámkou Odstoupení od smlouvy ). 9. Spotřebitel hradí přímé náklady spojené s navrácením Produktu v případě odstoupení od Kupní smlouvy (náklady na odeslání Produktu Prodejci) i v případě, kdy tento Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku. 10. Spotřebitel odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 11. Vedle práva Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku umožňuje Prodejce všem Zákazníkům odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu písemnou formou adresovanou Prodejci ve lhůtě 30 dní za podmínky, že Produkt, na něž se odstoupení od Kupní smlouvy vztahuje, bude kompletní, nesmí být poničen či opotřebován. Zákazník je v takovém případě povinen zacházet s Produktem pouze v takovém rozsahu a způsobem, jako při nákupu Produktu v Prodejně SIZEER (např. Zákazník je oprávněn Produkt pouze vyzkoušet, nikoli jej užívat). Možností odstoupit od Kupní smlouvy za podmínek uvedených v tomto odstavci není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku.

8 12. Využije-li Zákazník právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dní dle předchozího odstavce tohoto článku, použijí se obdobně ustanovení odst. 2. až 5 a 7 až 10 tohoto článku. Zákazník a Prodejce jsou si povinni navzájem vrátit to, co si vzájemně poskytli. Náklady na odeslání Produktu Prodejci v souvislosti s odstoupením od smlouvy nese Zákazník. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku. V případě úspěšného odstoupení od smlouvy, za podmínek uvedených v odst. 11 tohoto článku, Prodejce vrácený Produkt přijme a nejpozději do 14 dní od tohoto vrácení Zákazník obdrží částku za tuto Objednávku. X. Reklamace Produktů 1. V případě reklamace postupuje Prodejce podle následujících ustanoveních tohoto článku a v rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy. 2. Není-li Produkt při převzetí Zákazníkem ve shodě s Kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u Produktu vada, může Zákazník uplatnit u Prodejce své právo z odpovědnosti za vady Produktu. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti Produktu, která vznikla v době 24 měsíců od převzetí Produktu v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena: a. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, b. případně v delší lhůtě, dohodnou-li se na tom Prodejce se Zákazníkem. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je Produkt řádně vyčištěný, vysušený a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. 3. Zákazník by měl uplatnit reklamaci odesláním Produktu na adresu Prodejce: Internetový obchod Sizeer.cz Marketing Investment Group Czech s.r.o U Prioru Praha 6 (s doporučenou poznámkou reklamace zboží ) Prodejce doporučuje, aby Zákazník uvedl dostatečné kontaktní údaje (zejména zpáteční adresu a telefonní číslo). 4. Zákazník je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný. To znamená, že kromě vytknutí vad doloží i místo, cenu Produktu a dobu zakoupení Produktu prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. 5. Lhůta pro uplatnění práva z vad činí 24 měsíců ode dne převzetí Produktu. Reklamaci by měl Zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Pokud jde o vady, které se na věci vyskytnou v době do šesti měsíců od převzetí Produktu Zákazníkem, a současně nejde o vady spočívající v opotřebení Produktu jeho obvyklým užíváním, má se za to, že tyto vady existovaly na Produktu již při převzetí a reklamace bude přijata bez dalšího. V případě vad, které se vyskytnou na Produktu později, bude zapotřebí k rozhodnutí o reklamaci prokázání existence vytýkaných vad ze strany Zákazníka již při předání Produktu. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti Produktu, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může Produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

9 6. V případě, že Produkt při jeho převzetí Zákazníkem není ve shodě s Kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby Prodejce bezplatně uvedl Produkt do stavu, který Kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou Produktu, nebo je-li výměna Produktu vzhledem k povaze vytýkané vady nepřiměřeným řešením, její opravou nebo výměnou vadné části Produktu. Není-li takový postup možný, nebo je-li řádné užívání Produktu ohroženo v důsledku více vyskytnutých vad nebo jejich opakovaného výskytu, může Zákazník od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu Produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Prodejce nesjedná nápravu v přiměřené době. To neplatí v případě, pokud Zákazník před převzetím Produktu o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. 7. Prodejce je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační list) o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Dále je Prodejce povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 8. Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním v přiměřené době neutrpí vzhled, funkce a kvalita Produktu, a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Posouzení charakteru vady přísluší Prodejci. 9. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, jejichž výskyt lze považovat za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Prodejce, a které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby Produkt mohl být řádně užíván. 10. Produkt, který má vady (vadný nový Produkt nebo Produkt použitý), jež nebrání tomu, aby mohlo být Produktu užíváno k určenému účelu, musí být prodáván jen za nižší cenu. Zákazníka je nutné upozornit, že Produkt má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých Produktů, pro které byla sjednaná nižší cena, Prodejce neodpovídá. Vyskytne-li se u Produktu prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má Zákazník právo Produkt reklamovat, přičemž pokud je ze strany Prodejce nemožné tento vadný nebo použitý Produkt vyměnit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ze zákona v případě použitého Produktu Prodejce ručí za vady Produktu pouze ve lhůtě poloviční, než je zákonná lhůta u nového Produktu. Byla-li cena Produktu snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného Produktu, odpovídá Prodejce za vady takto prodaného Produktu v plném rozsahu. 11. Postupu dle tohoto článku se při reklamaci mohou dovolávat pouze Spotřebitelé. XI. Podmínky poskytování služeb elektronickou cestou 1. Využití služeb Obchodu je možné použitím technického vybavení splňujícího následující minimální požadavky: a. prohlížeč Internet Explorer ve verzi 8.0 nebo 7.0 a novější se zapnutým obsluhováním ActiveX, JavaScript, cookies, anebo b. prohlížeč Mozilla Firefox ve verzi 3.0 nebo novější se zapnutým obsluhováním appletů Java, JavaScript a cookies, anebo

10 c. prohlížeč Google Chrome ve verzi 21.0 nebo novější se zapnutým obsluhováním appletů Java, JavaScript a cookies. 2. Za účelem zajištění bezpečnosti Zákazníků v souvislosti se službami poskytovanými v rámci Obchodu, přijímá Prodejce technická a organizační opatření dle případného stupně ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, obzvlášť pak opatření, která slouží ke znemožnění získání a změně osobních údajů neoprávněnými osobami. 3. Zákazník, který využívá služeb Obchodu, se zavazuje zejména: a. dodržovat právní předpisy a vkládat jakýkoliv obsah, kterým by byly porušeny právní předpisy, resp. porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem. Uživatel nesmí dále na internetové stránky Obchodu vkládat komerční sdělení, ani komerční odkazy na přímé či nepřímé konkurenty Prodejce, tj. subjekty jakkoliv poskytující služby organizování odborných akcí či služby s takovým organizováním související, b. využívat Obchod způsobem, který nebude narušovat jeho fungování, především pak použitím vhodného softwaru nebo zařízení, c. vyhýbat se činnostem jako: rozesílání nebo umísťování v rámci Obchodu neobjednané obchodní informace (spam), d. využívat služeb Obchodu způsobem, který nebude zatěžující pro jiné Zákazníky a pro Prodejce, e. využívat služeb Obchodu způsobem shodným s právními předpisy platnými na území České republiky a ustanoveními Obchodních podmínek. 4. Prodejce přijme opatření, která budou zajišťovat plnou funkčnost Obchodu. Zákazník je povinen informovat Prodejce o všech chybách ve fungování Obchodu. 5. Všechny reklamace, které se týkají provozu Obchodu, může Zákazník nahlásit písemně na korespondenční nebo ovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Při reklamaci je Zákazník povinen uvést jméno a příjmení, korespondenční či ovou adresu, a také druh a datum chyby ve fungování Obchodu. 6. Prodejce prověří všechny reklamace dle tohoto článku ve lhůtě do 14 dnů od jejich obdržení a bude informovat Zákazníka o jejich vyřízení na adresu Zákazníka uvedenou v reklamaci. XII. Závěrečná ustanovení 1. Prodejce si vyhrazuje právo zavádět a odvolávat nabídky nebo slevové akce a pozměňovat ceny Produktů v Obchodě, aniž by byla dotčena Zákazníkem nabytá práva, včetně podmínek Kupních smluv uzavřených před provedenými změnami. 2. Pro případy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, platí obecně závazné platné právní předpisy, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. 3. Tyto Obchodní podmínky nevylučují a neomezují žádná Zákazníkova práva, na která má nárok na základě platných právních předpisů. Budou-li ustanovení těchto Obchodních podmínek v rozporu s platnými právními předpisy, zajišťujícími práva Zákazníků, mají přednost tyto právní předpisy.

11 4. Prodejce si vyhrazuje možnost pozměnit ze závažných důvodů tyto Obchodní podmínky. K závažným důvodům patří zejména změny obecně závazných platných právních předpisů, organizační změny na straně Prodejce, rozšíření služeb poskytovaných Prodejcem, nemožnost pokračovat v poskytování služeb Prodejcem za dosavadních podmínek. Prodejce bude informovat Zákazníka o novém obsahu Obchodních podmínek elektronicky (na ovou adresu uvedenou na Účtu Zákazníka nebo během potvrzení obdržení Objednávky na ovou adresu), nejméně 14 dní před nabytím účinnosti nových Obchodních podmínek. Nebude-li Zákazník souhlasit s obsahem nových Obchodních podmínek, má právo v libovolném okamžiku zrušit svůj Účet prohlášením o odstranění Účtu Zákazníka. Objednávky provedené Zákazníkem přede dnem nabytí platnosti nových Obchodních podmínek budou realizovány na základě dosavadních Obchodních podmínek, přijatých Zákazníkem ke dni provedení Objednávky. 5. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od Obchodní podmínky obchodu v souboru.pdf Obchodní podmínky obchodu (platné a účinné od ) v souboru.pdf

12 Příloha č. 1 Oznámení o odstoupení od smlouvy - Adresát: MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, Praha 1, ová adresa: - Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*) - Datum objednání (*)/datum obdržení (*) - Jméno a příjmení spotřebitele - Adresa spotřebitele - Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) - Datum (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Spotřebitelský reklamační a záruční řád (ve znění platném a účinném od 1.1.2014)

Spotřebitelský reklamační a záruční řád (ve znění platném a účinném od 1.1.2014) Spotřebitelský reklamační a záruční řád (ve znění platném a účinném od 1.1.2014) I. Preambule 1) Tento Spotřebitelský reklamační a záruční řád (dále jen Spotřebitelský řád ), na který odkazují Všeobecné

Více

I.Základní ustanovení

I.Základní ustanovení VOP spol. MediSev, s.r. o., pro nákup zboží v internetovém obchodě www.nakrmime.cz I.Základní ustanovení Tyto všeobecné VOP (dále též VOP) spol. MediSev, s.r.o. se týkají internetového obchodu na adrese

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Obchodní podmínky 2014

Obchodní podmínky 2014 Obchodní podmínky 2014 Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Obchodní podmínky. platnost od 01.01.2014. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. platnost od 01.01.2014. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky platnost od 01.01.2014 Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1.

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky. 1. Základní ustanovení. 2. Kupující. 3. Zboží a ceny. 4. Objednávka zboží. 5. Dodání zboží

Obchodní podmínky. 1. Základní ustanovení. 2. Kupující. 3. Zboží a ceny. 4. Objednávka zboží. 5. Dodání zboží Obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují smluvní vztah v internetovém obchodě www.fragariacoffee.cz mezi společností FRAGARIA COFFEE s.r.o. (dále jen

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu.

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radiocity.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky OBSAH Úvodní ustanovení Objednávka Objednávkový proces CENA ZBOŽÍ ZPŮSOBY PLATBY DODACÍ PODMÍNKY ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ROZPOR S OBJEDNÁVKOU REKLAMAČNÍ PODMÍNKY OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky - (OP)

Obchodní podmínky - (OP) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky - (OP) Obchodní podmínky, dále jen OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost A&P Production s.r.o., provozovatel

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více