OBCHODNÍ PODMÍNKY SALVE INVESTMENTS, O. C. P., A.S., PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB A VEDLEJŠÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY SALVE INVESTMENTS, O. C. P., A.S., PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB A VEDLEJŠÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SALVE INVESTMENTS, O. C. P., A.S., PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB A VEDLEJŠÍCH SLUŽEB I. ČÁST - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní podmínky a význam pojmů v nich používaných. 1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb (dále jen OP ) podrobně upravují práva a povinnosti mezi Salve Investments a Klientem. OP obsahují závazná pravidla, jimiž se řídí Salve Investments při poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb Klientovi. Účelem OP je vytvoření přehledné základny vztahů mezi Salve Investments a Klientem, založených na vzájemné důvěře. Aktuální znění OP je dostupné v sídle Salve Investments, v obchodních prostorách Salve Investments a na internetové stránce Tyto OP byly vydány v souladu s 273 Obchodního zákoníku a řídí se zejména ustanoveními zákona číslo 566/2001 Z. z. o cenných papírech a investičních službách ve znění změn a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodního zákoníku, jakož i ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákoníku. OP jsou závazné pro smluvní strany v plném rozsahu. Odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením OP a všechna tato ustanovení mají přednost před dispozitivními ustanoveními právních předpisů. 2. Pokud není dále výslovně uvedeno jinak, výrazy uvedené velkým počátečním písmenem mají takovýto význam: Autorizovaný bankovní účet : bankovní účet Klienta uvedený ve Smlouvě nebo v jiné instrukci Klienta, z něhož Klient realizuje platby na Sběrný účet a který je určen k vyplacení peněžních prostředků z Účtu Klienta. Klient je oprávněn určit i více než jeden Autorizovaný bankovní účet, maximálně však jeden Autorizovaný bankovní účet vedený pro každou z měn, v níž vede Salve Investments své Sběrné účty. Finanční nástroj : převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry nebo majetkové účasti subjektů kolektivního investování, ve vztahu k nimž poskytuje Salve Investments Investiční služby a Vedlejší služby. Pokud se v těchto OP nebo ve Smlouvě používá pojem Finanční nástroj, rozumí se tím jak tuzemský, tak i zahraniční Finanční nástroj, pokud není výslovně uvedeno jinak. Jestliže se v těchto OP nebo ve Smlouvě používá pojem Finanční nástroj, rozumí se tím jak listinný, tak i zaknihovaný Finanční nástroj. Fondy : Finanční nástroje, a to konkrétně cenné papíry nebo majetkové účasti subjektů kolektivního investování. Investiční zprostředkovatel : fyzická nebo právnická osoba, vykonávající činnost ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v znění pozdějších předpisů, zaregistrovaná u České národní banky, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika. Ověřit si registraci konkrétního investičního zprostředkovatele může Klient na internetové stránce Investiční služby : Salve Investments poskytuje Klientům Investiční služby: a) přijetí a postoupení pokynu klienta týkajícího se jednoho nebo více Finančních nástrojů, b) provedení pokynu klienta na jeho účet, c) řízení portfolia, d) umísťování finančních nástrojů bez pevného závazku, e) investiční poradenství. Klient : fyzická nebo právnická osoba uvedená ve Smlouvě, jíž Salve Investments na základě Smlouvy a těchto OP poskytuje dohodnuté Investiční služby nebo Vedlejší služby. Klientská dokumentace : všechny dokumenty, které definují a jsou nezbytnou součástí předobchodního a následně smluvního vztahu mezi Salve Investments a Klientem, zejména Předobchodní informace určené pro Klienta - Pravidla a postupy členění klientů do jednotlivých kategorií klientů, Všeobecné informace poskytnuté klientům nebo potenciálním klientům před poskytnutím investiční služby, Informace o Finančních nástrojích, Strategie provádění pokynů, Investiční dotazník, Doporučení investiční strategie, Pokyn k obstarání koupě nebo prodeje finančních nástrojů, Pokyn k realizaci investiční strategie Salve Produktu, jakož i samotná Smlouva a OP platné v době jejího uzavření, aktuální znění OP a také aktuální znění Salve Ceníku poplatků. Během trvání smluvního vztahu mezi Salve Investments a Klientem se součástí Klientské dokumentace stávají všechna zvláštní prohlášení, žádosti a instrukce Klienta zadané Salve Investments během trvání smluvního vztahu mezi ním a Salve Investments. Obchod : zejména obstarání koupě, vydání nebo prodeje prováděné s Finančními nástroji nebo devizovými hodnotami v souvislosti s poskytováním Investičních služeb nebo Vedlejších služeb Salve Investments Klientovi na základě Smlouvy. Pokyn Klienta : zejména instrukce Klienta k obstarání koupě, vydání nebo prodeje Finančního nástroje, jakož i pokyn Klienta k realizaci investiční strategie Klientem zvoleného Salve Produktu nebo ke zpeněžení portfolia Klienta, který je přijat Salve Investments za účelem jeho provedení nebo postoupení třetí straně k provedení na účet Klienta. Poplatek : odplata Salve Investments za poskytnutí Investiční služby nebo Vedlejší služby uvedená v Salve Ceníku poplatků. Salve Investments : SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a. s., so sídlom na Plynárenskej 7/A, Bratislava, IČ: , DIČ SK , registrace vedena v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo: 3228/B. Salve Investments je oprávněn poskytovat Investiční služby a Vedlejší služby na základě rozhodnutí o udělení povolení vydaného Úřadem pro finanční trh č. GRUFT - 054/2003/OCP (právoplatné ode dne ) a rozhodnutí o jeho doplnění vydaných Národní bankou Slovenska pod číslem UBD - 262/2006 (právoplatné ode dne ), pod číslem UBD / PLP (právoplatné ode dne ), pod číslem OPK / PLP (právoplatné ode dne ). Sběrný účet : bankovní účet Salve Investments určený k přijímání peněžních prostředků od Klienta, které mají být připsány na jeho Účet Klienta a jsou určeny Klientem k provedení Pokynu Klienta. Číslo Sběrného účtu: pro platby v CZK: /5800, IBAN CZK účet CZ , BIC: JTBPCZPP pro platby v EUR: /5800, IBAN EUR účet CZ , BIC: JTBPCZPP pro platby v USD: /5800, IBAN USD účet CZ , BIC: JTBPCZPP Smlouva : smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí Investiční služby, Vedlejší služby a dalších služeb uzavřená mezi Salve Investments a Klientem podle ustanovení ZCP a IS, a to zejména Rámcová komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje, Smlouva o řízení portfolia, Smlouva o úschově Finančních nástrojů, Smlouva o správě Finančních nástrojů, Smlouva o poskytování vedlejší služby - držitelské správy, finančních nástrojů a jiné smlouvy uzavřené mezi Salve Investments a Klientem nebo dokumenty, které se odvolávají na podpůrnou úpravu těchto OP. Statutární dokumenty Fondu : dokumenty podílových fondů nebo subjektů kolektivního investování povinně zveřejňované podle obecně závazných právních předpisů (zejména klíčové informace pro investory). Účet Klienta : vnitřní evidence Salve Investments o peněžních prostředcích a Finančních nástrojích Klienta, které vlastním jménem a na účet Klienta drží Salve Investments na základě Smlouvy, a to Účet držitelské správy Klienta a Portfoliový účet Klienta. Číslo Účtu Klienta přiděluje Klientovi Salve Investments a je totožné s číslem Smlouvy. Účet držitelské správy Klienta : je účet veden Salve Investments pro Klienta, na němž jsou ve vnitřní evidenci Salve Investments evidovány Finanční nástroje a peněžní prostředky patřící Klientovi tak, že Salve Investments dokáže kdykoliv a bezodkladně odlišit aktiva držená pro Klienta od aktiv držených pro jiného klienta a od vlastních aktiv. Portfoliový účet Klienta : je Účet držitelské správy Klienta, na němž jsou evidovány Finanční nástroje a peněžní prostředky patřící Klientovi, které pro něj obhospodařuje Salve Investments na základě Smlouvy o řízení portfolia. Účet majitele : v Slovenské republice - účet zřízený pro Klienta přímo Centrálním depozitářem cenných papírů SR, a. s., nebo jeho členem, na němž jsou evidovány cenné papíry Klienta na jeho jméno podle ust. 105 ZCP a IS nebo v České republice - majetkový účet zřízený pro Klienta v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., nebo v jiné evidenci stanovené obecně závazným právním předpisem, která je např. i evidencí navazující na centrální evidenci cenných papírů, která je vedena v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Vedlejší služby : Salve Investments poskytuje Klientům Vedlejší služby: a) úschova a správa Finančních nástrojů na účet klienta, včetně držitelské správy a souvisejících služeb, zejména správy peněžních prostředků a finančních jistot, b) provádění obchodů s devizovými hodnotami, jsou-li spojeny s poskytováním Investičních služeb. ZCP a IS : zákon číslo 566/2001 Z. z. o cenných papírech a investičních službách v znění změn a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Článek 2. Způsob jednání Klienta vůči Salve Investments. Prokázání totožnosti Klienta a ověření totožnosti Klienta. 1. Je-li Klientem fyzická osoba, jedná vůči Salve Investments samostatně, má-li způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Fyzická osoba jedná výlučně osobně se zaměstnancem Salve Investments nebo s Investičním zprostředkovatelem, pokud není uvedeno v těchto OP jinak. 2. Je-li Klientem právnická osoba, jejím jménem jedná statutární orgán nebo jiný zákonem nebo rozhodnutím Klienta určený zástupce. Statutární orgán nebo jiný zástupce právnické osoby jedná osobně se zaměstnancem Salve Investments nebo s Investičním zprostředkovatelem, pokud není v těchto OP uvedeno jinak. 3. Podpis Klienta ve Smlouvě provedený vlastnoručně Klientem před zaměstnancem Salve Investments nebo Investičním zprostředkovatelem, se považuje za podpisový vzor Klienta, pokud Klient současně při podepisování prokázal svou totožnost dokladem totožnosti. 4. Klientem Salve Investments nemůže být nezletilá osoba. 5. Salve Investments je povinen při každém obchodě s Klientem požadovat od Klienta prokázání jeho totožnosti. Při každém obchodě je Klient povinen každé takové žádosti Salve Investments vyhovět a svoji totožnost prokázat zaměstnanci Salve Investments nebo Investičnímu zprostředkovateli, a to v rozsahu, v jakém Salve Investments požádá o prokázání totožnosti. Provádění obchodu s Klientem se zachováním anonymity Klienta Salve Investments odmítne. 6. Totožnost Klienta se prokazuje zejména dokladem totožnosti nebo podpisovým vzorem Klienta, je-li tento Klient osobně znám, a jestliže je jeho podpis bez jakýchkoli pochybností shodný s podpisem Klienta na podpisovém vzoru uloženém u Salve Investments, jestliže při podepisování Klient prokázal svou totožnost

2 dokladem totožnosti. Je-li Klientem právnická osoba, její totožnost se prokazuje i předložením dokumentů, údajů nebo informací získaných z úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, v níž je Klient - právnická osoba zapsán, a ověřením totožnosti fyzické osoby, která je oprávněna jednat jménem Klienta - Právnické osoby, a ověřením jejího oprávnění jednat jménem právnické osoby. II. ČÁST - PRAVIDLA ČINNOSTI SALVE INVESTMENTS VŮČI KLIENTŮM PŘI POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEBO VEDLEJŠÍCH SLUŽEB. Článek 3. Obecná pravidla při poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb Klientům a základní pravidla při nakládání s majetkem Klienta. 1. Salve Investments při poskytování Investičních služeb nebo Vedlejších služeb a provádění investičních činností jedná v souladu se zásadami poctivého obchodního styku s odbornou péčí v zájmu svých klientů. Salve Investments vykonává svou činnost tak, aby nedocházelo k narušení bezpečnosti finančního systému, a neprovádí žádné činnosti směřující k manipulaci trhu. 2. Salve Investments při poskytování Investičních služeb nebo Vedlejších služeb a provádění investiční činnosti co nejpečlivěji dodržuje všechna ustanovení o ochraně Klienta a informační povinnosti vůči němu vyplývající z ustanovení 73 až 73v ZCP a IS. Kromě toho Salve Investments při provádění Obchodů zachovává podmínky sjednané s Klientem ve Smlouvě a v těchto OP. Pokud Salve Investments provádí Obchod nebo vyrovnává Obchod s Finančním nástrojem mimo území Slovenské republiky, postupuje v souladu se zákonnými, legislativními či administrativními úpravami, soudními rozhodnutími, jakož i pravidly a zvyklostmi jednotlivých kapitálových trhů, na nichž se Obchod provádí nebo vyrovnává. 3. Salve Investments informuje Klienta o všech okolnostech ohrožujících její schopnost plnit své závazky vůči Klientovi podle Smlouvy a těchto OP. 4. Salve Investments je oprávněn za účelem plnění ustanovení Smlouvy nebo OP využívat třetí osoby, a to tak, že je pověří splněním konkrétního úkonu. V případě pověření třetí osoby Salve Investments odpovídá za její pečlivý výběr. Salve Investments však neodpovídá za splnění povinností těmito třetími osobami. Klient nemůže požadovat od Salve Investments splnění závazku, pokud jeho splnění závisí na třetí osobě, aniž by tato třetí osoba splnila svůj závazek vůči Salve Investments. 5. V případě, že třetí osoba nesplní svůj závazek vůči Salve Investments, je Salve Investments oprávněn na náklady Klienta vymáhat splnění této povinnosti vůči třetí osobě, nebo postoupit pohledávku vůči této třetí osobě na Klienta. 6. Salve Investments jménem Klienta nebo svým jménem, vždy však na účet Klienta, uzavírá Obchody, kterými se zajistí nakládání s peněžními prostředky nebo Finančními nástroji ve prospěch Klienta, a to na základě zejména smlouvy o koupi, prodeji nebo vydání Finančních nástrojů tuzemských emitentů, zahraničních emitentů, nebo jiného smluvního typu, jehož účelem bude provedení Obchodu podle Smlouvy a Pokynu Klienta. Jestliže právní předpisy umožňují volbu způsobu zastupování, Salve Investments zvolí nejvhodnější způsob z hlediska zajištění účinné ochrany práv Klienta a požadavků třetích osob. 7. Salve Investments je oprávněn provést Obchod na účet Klienta i tak, že Klientovi prodá Finanční nástroje ze svého majetku, nebo od Klienta Finanční nástroje koupí. 8. Za účelem provedení Obchodu na účet Klienta je Salve Investments oprávněn blokovat peněžní prostředky Klienta nezbytné pro provedení Obchodu. Až do vyrovnání prováděného Pokynu Klienta není Klient oprávněn disponovat s peněžními prostředky evidovanými na Účtu Klienta z důvodu jejich blokace pro provedení Obchodu. 9. Za účelem provedení Obchodu na účet Klienta je Salve Investments oprávněn dát pokyn k pozastavení práva nakládat se zaknihovanými Finančními nástroji Klienta určenými k prodeji v souladu s pravidly a zvyklostmi jednotlivých kapitálových trhů, na nichž se Obchod provádí. 10. Za účelem provedení Obchodu na účet Klienta je Salve Investments oprávněn použít majetek Klienta k zajištění závazků, které pro Klienta vyplývají z prováděných Obchodů. 11. Salve Investments neuzavře na účet Klienta takové Obchody, které by Klienta zavazovaly k peněžnímu nebo jinému plnění překračujícím plnění, které může Salve Investments zajistit z majetku evidovaného na Účtu Klienta. 12. Salve Investments může vázat uzavření Smlouvy s Klientem na podmínku založení Účtu majitele nebo na podmínku předložení dokladů potřebných k tomu, aby Salve Investments mohl Klientovi založit Účet majitele v zastoupení. Za založení Účtu majitele v zastoupení má Salve Investments právo na zaplacení zvláštního administrativního poplatku, jehož výši mu předem, před provedením požadované služby oznámí Salve Investments. 13. Pokud držení Finančních nástrojů zajišťuje pro Salve Investments třetí osoba, Salve Investments přijímá opatření nezbytná k tomu, aby Finanční nástroje Klienta byly kdykoliv rozeznatelné od Finančních nástrojů Salve Investments prostřednictvím odlišně označených účtů v evidenci třetí strany, nebo pomocí rovnocenných opatření, kterými se zabezpečuje stejná nebo rovnocenná úroveň ochrany pro Klienta. Držení zahraničních Finančních nástrojů se provádí na účtu otevřeném u třetí osoby v souladu s příslušnými právními předpisy jednotlivých států, nebo administrativními úpravami, soudními rozhodnutími, jakož i pravidly a zvyklostmi kapitálových trhů. Způsob evidence Finančních nástrojů držených pro Klienta v zahraničí nemá vliv na způsob evidence majetku Klienta na jeho Účtu Klienta, který pro něj vede Salve Investments. 14. Finanční nástroje, které pro Klienta obstará Salve Investments, přecházejí do majetku Klienta v případě listinných Finančních nástrojů dnem provedení rubopisu, jestliže se vyžaduje, a jejich odevzdáním Salve Investments nebo zapsáním na Účet majitele nebo držitelský účet Salve Investments vedený v Centrálním depozitáři cenných papírů SR, a. s., v případě zaknihovaných Finančních nástrojů. Salve Investments je povinen neprodleně provést rubopis, jestliže se vyžaduje, a předat listinné Finanční nástroje Klientovi nebo v případě zaknihovaných Finančních nástrojů zajistit neprodleně převedení na Účet majitele poté, co Klient zaplatil cenu pořízených Finančních nástrojů a odplatu Salve Investments podle Salve Ceníku poplatků. Tuto povinnost Salve Investments nemá, jestliže je povinen pro Klienta Finanční nástroje uschovat a spravovat nebo provádí pro Klienta Vedlejší službu držitelská správa a údaje o majitelích Finančních nástrojů jsou evidovány v evidenci Salve Investments podle ustanovení 71h odst. 2 ZCP a IS. 15. Salve Investments se zavazuje vést peněžní prostředky Klientů na zvláštních bankovních účtech Salve Investments určených výlučně pro prostředky Klientů Salve Investments. Pokud Salve Investments vede peněžní prostředky Klientů na zvláštních běžných účtech určených výlučně pro prostředky Klientů Salve Investments, jsou úroky a bankou účtované poplatky příjmem, resp. nákladem Salve Investments. V případě jiného než běžného účtu má Klient právo na podíl na úrocích, které budou připsány na takový bankovní účet, snížený o poplatky účtované bankou na vrub tohoto účtu. Podíl, na který má Klient právo, se určí poměrem průměrné výše peněžních prostředků Klienta k průměrné výši prostředků na bankovním účtu za příslušné období úročení. Podíl na úrocích se Salve Investments zavazuje připsat na Účet Klienta ke dni, kdy ho banka připsala na účet Salve Investments určený výhradně pro peněžní prostředky Klientů. 16. Salve Investments je oprávněn provádět prodej Finančních nástrojů nebo peněžních prostředků v jedné měně a koupi jiných Finančních nástrojů nebo peněžních prostředků v jiné měně a ve stejné hodnotě. Salve Investments je oprávněn provádět převod Finančních nástrojů nebo peněžních prostředků z Účtu Klienta na účet jiného klienta v případě, že Klient Finanční nástroj prodává a jiný klient Finanční nástroj kupuje. Článek 4. Obecná ustanovení pro provedení Pokynů Klienta k obstarání koupě, vydání nebo prodeje Finančního nástroje a Pokynů Klienta k realizaci investiční strategie Salve Produktu. 1. Salve Investments provádí Pokyny Klientů s cílem dosáhnout nejlepšího možného výsledku pro Klienta při zohlednění ceny, nákladů, rychlosti a pravděpodobnosti provedení Pokynu, vypořádání Obchodu, velikosti a povahy nebo jiných kritérií týkajících se provedení Pokynu, které jsou relevantní pro dosažení nejlepšího možného výsledku a jsou v souladu se Strategií provádění pokynů. 2. Na základě a v rozsahu uděleného Pokynu bude Salve Investments provádět pro Klienta Obchody. 3. Salve Investments je povinen zajistit Obchod za podmínek uvedených v Pokynu Klienta. Od Pokynů se Salve Investments může odchýlit, jen když je to v zájmu Klienta a když si nemůže vyžádat jeho včasný souhlas. 4. Salve Investments se zavazuje chránit jemu známé zájmy Klienta související s obstaráním Obchodu s dohodnutými Finančními nástroji a oznamovat mu všechny okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jeho Pokynů. 5. Klient je povinen poskytnout Salve Investments opodstatněně vyžadovanou součinnost potřebnou k řádnému provedení Pokynu. 6. Salve Investments je oprávněn obstarat Obchod i po částech, pokud není možné koupit, obstarat vydání nebo prodat všechny dohodnuté Finanční nástroje najednou. Salve Investments je oprávněn obstarat koupi, vydání nebo prodej jen části Finančních nástrojů. 7. Klient je oprávněn podat Pokyn k obstarání prodeje pouze těch Finančních nástrojů, jejichž výlučným vlastníkem je a k nimž není žádným způsobem omezeno jeho dispoziční právo. Klient je povinen prokázat své neomezené vlastnické právo k Finančnímu nástroji, který Salve Investments svěřil k prodeji: a) v případě Finančního nástroje v listinné podobě předložením buď přímo Finančního nástroje, nebo potvrzení osoby, u níž je tento Finanční nástroj v úschově a která má oprávnění přijímat Finanční nástroje do úschovy, b) v případě Finančních nástrojů v zaknihované podobě předložením výpisu z rejstříku vedeného osobou, u níž je tento Finanční nástroj registrován. 8. Jestliže Klient udělí Pokyn k obstarání prodeje zaknihovaného Finančního nástroje, který je evidován na Účtu majitele, Klient výslovně souhlasí s tím, aby přímo a na základě podání Pokynu Klienta k prodeji finančního nástroje bylo na Účtu majitele zaregistrováno pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovanými Finančními nástroji určenými k prodeji po celou dobu platnosti Pokynu. Klient se současně zavazuje provést všechny nezbytné úkony potřebné k provedení registrace pozastavení práva nakládat s Finančními nástroji podle předchozí věty. 9. Po celou dobu platnosti Pokynu k obstarání prodeje Finančních nástrojů není Klient oprávněn s dotčenými Finančními nástroji disponovat. 10. Salve Investments je oprávněn výlučně podle vlastního uvážení odmítnout provedení jakéhokoliv Pokynu Klienta, v takovém případě je však povinen bezodkladně informovat Klienta o důvodech odmítnutí. Odmítnutí provedení Pokynu Klienta je možné např. z důvodu, že situace na trhu nedává možnost Pokyn realizovat, nebo se vyskytly jiné objektivní skutečnosti, které realizaci Pokynu prokazatelně brání, např. vady Pokynu, které spočívají v nesprávnosti nebo neúplnosti Pokynu, nejednoznačnost Pokynu, neurčitost, nesrozumitelnost nebo neúplnost Pokynu, případně jeho podání neoprávněnou osobou. Salve Investments odmítne provedení Pokynu i tehdy, jestliže by jeho provedením mohlo dojít k manipulaci s trhem nebo provedením Pokynu by mohlo dojít ke konfliktu zájmů. 11. Klient je oprávněn již přijatý Pokyn zrušit. Zrušení Pokynu musí být v písemné formě a totožnost Klienta při zrušení Pokynu musí být zjištěna a ověřena stejným způsobem jako při podávání Pokynu. Zrušení Pokynu může být provedeno kdykoliv, nejpozději však do doby jeho i jen částečného provedení, postoupení burze cenných papírů nebo jinému obchodníkovi s cennými papíry nebo osobě oprávněné vést evidenci majitelů Finančních nástrojů ve smyslu ZCP a IS, nebo ve smyslu platné právní úpravy té země, v níž je Finanční nástroj na účtech platně evidován a kde se Obchod provádí, nebo nejpozději do doby, kdy ještě nebyly provedeny

3 nezvratné a neodvolatelné kroky k provedení Pokynu Klienta. Salve Investments okamžitě po obdržení této instrukce Klienta o zrušení Pokynu zastaví provádění Pokynu, pokud je zrušení Pokynu Klienta akceptovatelné. 12. Salve Investments je povinen na žádost Klienta prokázat, že provedl jeho Pokyn v souladu se Strategií provádění pokynů Článek 5. Zvláštní pravidla pro poskytování Investiční služby: provedení Pokynu Klienta na jeho účet nebo postoupení Pokynu Klienta k provedení třetí straně na účet Klienta. 1. Salve Investments zjišťuje přiměřenost Investiční služby nebo Vedlejší služby a v Pokynu požadovaného druhu Finančního nástroje pro Klienta formou odpovědí na otázky uvedené v Investičním dotazníku. Na základě odpovědí Klienta v Investičním dotazníku Salve Investments vyhodnotí, zda jsou znalosti a zkušenosti Klienta dostatečné k tomu, aby si Klient uvědomoval rizika spojená s příslušným druhem požadovaného Finančního nástroje nebo Investiční služby nebo Vedlejší služby, a zda jsou pro Klienta přiměřené, a oznámí mu výsledek tohoto vyhodnocení. Pokud Salve Investments usoudí, že Finanční nástroj nebo Investiční služba nebo Vedlejší služba nejsou pro Klienta přiměřené, Salve Investments na to Klienta upozorní. 2. Jestliže Klient zadá konkrétní požadavek týkající se Pokynu nebo jeho specifického charakteru, Salve Investments je povinen Pokyn provést, přičemž takové řízení se považuje za splnění povinnosti získat nejlepší možný výsledek pro svého Klienta. Konkrétní požadavek Klienta může Salve Investments zabránit, aby postupoval v souladu se Strategií provádění pokynů, a tedy v souladu s cílem zajistit nejlepší možný výsledek při provádění Pokynu. 3. Salve Investments je povinen koupit Finanční nástroj za nižší cenu, než která je uvedena v Pokynu Klienta, a prodat Finanční nástroj za vyšší cenu, než která byla uvedena v Pokynu Klienta, pokud má takovou možnost. Tuto povinnost má i bez souhlasu Klienta. 4. Jestliže Klient určí ve svém Pokynu limitní cenu, je Salve Investments povinen, pokud jde o koupi Finančních nástrojů, koupit Finanční nástroj v určeném objemu maximálně za tuto limitní cenu, a pokud jde o prodej Finančního nástroje, prodat Finanční nástroj v určeném objemu minimálně za tuto limitní cenu. Pokud jde o limitované Pokyny Klienta pro akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu, které nejsou hned provedeny za převládajících tržních podmínek, Salve Investments je povinen přijmout, pokud Klient nevydá výslovně jiný pokyn, opatření s cílem co nejdříve umožnit provedení tohoto Pokynu okamžitým zveřejněním tohoto limitního Pokynu Klienta způsobem, který umožňuje snadný přístup pro ostatní účastníky trhu. Tato povinnost se považuje za splněnou, jestliže Salve Investments postoupí limitovaný Pokyn Klienta na regulovaný trh nebo na mnohostranný obchodní systém. 5. Jestliže Salve Investments zjistí podezření, že v důsledku poskytnutí Investiční služby Klientovi na základě Pokynu může dojít k manipulaci s trhem, upozorní na tuto skutečnost Klienta, požádá ho o vysvětlení účelu Pokynu, případně navrhne jiný způsob dosažení téhož účelu, který nenaruší průhlednost kapitálového trhu; pokud má Salve Investments i přes vysvětlení Klienta důvodné podezření, že poskytnutím Investiční služby na základě Pokynu může dojít k narušení průhlednosti kapitálového trhu, Pokyn odmítne provést. 6. Pokud Salve Investments přijme Pokyn Klienta k obstarání prodeje Finančního nástroje a Klient nedisponuje na Účtu majitele nebo Účtu držitelské správy Klienta dostatkem Finančních nástrojů, Salve Investments informuje Klienta o nemožnosti realizace jeho Pokynu v celém rozsahu, ale jen o částečném provedení Pokynu. 7. Pokud se Klient a Salve Investments nedohodnou písemně jinak, Salve Investments poskytuje pro Klienta Vedlejší službu držitelská správa ve vztahu k Finančním nástrojům, které pro Klienta obstará při poskytování Investiční služby provedení Pokynu Klienta na jeho účet, a dělá úkony, které jsou nezbytné pro výkon a zachování práv spojených s těmito Finančními nástroji vůči třetím osobám. Podávání a přijímání Pokynů Klienta při poskytování Investiční služby: provedení Pokynu Klienta na jeho účet nebo postoupení Pokynu Klienta k provedení třetí straně na účet Klienta. 8. Salve Investments zavedl postupy a opatření, které mu umožňují bezodkladné, spravedlivé a urychlené provedení Pokynů Klienta ve vztahu k pokynům ostatních klientů nebo k obchodním zájmům Salve Investments. Tyto postupy a opatření umožňují, aby se jinak srovnatelné pokyny klientů provedly podle času jejich přijetí Salve Investments a splňují tyto podmínky: a) pokyny klientů provedené na účet klientů jsou neprodleně přesně zaznamenávány a alokovány, b) srovnatelné pokyny Klienta se provádějí postupně a bezodkladně, s výjimkou případů, kdy to povaha pokynu nebo aktuální podmínky na trhu neumožňují, nebo pokud to není v zájmu Klienta, c) Salve Investments každého neprofesionálního klienta předem informuje o vážných překážkách týkajících se řádného provedení Pokynu, o nichž má vědomost. 9. Klient je povinen podat Pokyn k uskutečnění Obchodu v písemné podobě. 10. Pokyn pro uskutečnění Obchodu musí obsahovat: a) základní identifikační údaje Klienta, které zajistí jeho jednoznačnost, b) typ Pokynu (zda jde o obstarání koupě, obstarání vydání nebo prodeje Finančního nástroje), c) název nebo ISIN Finančního nástroje nebo jakákoli jiná jednoznačná identifikace Finančního nástroje, d) počet kusů Finančního nástroje nebo specifikaci objemu Pokynu v peněžním vyjádření, která určuje limit peněžních prostředků, tzn. maximální výši peněžních prostředků, kterou je Salve Investments oprávněn použít k zaplacení kupní ceny za obstarání koupě, resp. vydání Finančních nástrojů, resp. maximální výši peněžních prostředků, které chce Klient získat prodejem Finančních nástrojů, e) limitní cenu za jeden kus Finančního nástroje; (pokud Klient neuvede v Pokynu limitní cenu, Salve Investments je oprávněn provést Pokyn Klienta za aktuální tržní cenu Finančního nástroje), f) platnost Pokynu, časový limit, tzn. maximální doba, po kterou je Salve Investments povinen obstarat koupi, vydání nebo prodej Finančního nástroje, g) vlastnoruční podpis Klienta. 11. Salve Investments je povinen opatřit každý přijatý Pokyn datem přijetí a Pokyny vyřídit v posloupnosti, jak byly přijaty Salve Investments. Vzájemně si odporující Pokyny je Salve Investments oprávněn neprovést, přičemž o tomto svém rozhodnutí je povinna Klienta informovat. Pro posouzení, kdy je Salve Investments oprávněn přijmout Pokyn Klienta a odkdy je Pokyn Klienta pro Salve Investments závazný, platí to, co je uvedeno v článku 10 bod 5, 6 a 7 těchto OP. 12. Salve Investments je povinen poskytnout Klientovi na jeho žádost informace o stavu jeho Pokynu. 13. Salve Investments neodpovídá za důsledky provedení Pokynu a za případné škody vzniklé v důsledku provedení Pokynu. 14. Salve Investments může spojovat Pokyny Klienta nebo obchody na vlastní účet s pokyny jiného klienta, pouze tehdy: a) není-li pravděpodobné, že spojení pokynů a obchodů bude nevýhodné pro některého z klientů, jejichž pokyny mají být spojeny, b) je-li každý klient, jehož pokyn má být spojen, informován o tom, že účinek spojení ve vztahu ke konkrétnímu pokynu může být v jeho neprospěch, c) jestliže podle strategie alokace pokynů Salve Investments zajišťuje spravedlivou alokaci spojených pokynů a obchodů za dostatečně přesných podmínek, zejména když objem a cena určují alokaci a podmínky zacházení s částečně provedenými pokyny. 15. Salve Investments nezneužije informace o neprovedených Pokynech Klienta. Zpráva o výsledku Obchodu a vyúčtování. 16. Pokud není v těchto OP uvedeno jinak, Salve Investments je povinen zaslat Klientovi oznámení potvrzující provedení Pokynu nejpozději první obchodní den po provedení anebo, pokud Salve Investments dostal potvrzení od třetí osoby, nejpozději první obchodní den po obdržení potvrzení od této osoby. Oznámení potvrzující provedení Pokynu zaslané Klientovi obsahuje údaje ve smyslu ustanovení 73j ZCP a IS. 17. Salve Investments má právo požadovat od Klienta před realizací Pokynu Klienta zálohu. Jestliže jde o Pokyn k obstarání koupě Finančních nástrojů, je výše zálohy vypočtena jako součet celkové ceny Finančních nástrojů určená v závislosti na Klientem určené limitní ceně Finančních nástrojů (resp. tržní ceně Finančních nástrojů, pokud Klient limitní cenu neurčí), odplatě pro Salve Investments podle Salve Ceníku poplatků a celkových předpokládaných nákladech, které nejsou zahrnuté v odplatě Salve Investments. Pokud jde o Pokyn Klienta k obstarání prodeje Finančních nástrojů nebo o Pokyn Klienta k obstarání koupě Finančních nástrojů bez finančního vyrovnání, je zaplacená záloha rovná výši minimální odplaty pro Salve Investments podle Salve Ceníku poplatků. Po provedení Pokynu Klienta je zaplacená záloha započítána do vyúčtování odplaty za provedení Pokynu. 18. Klient uděluje souhlas k blokování peněžních prostředků na Účtu Klienta ve výši zálohy podle bodu 17. tohoto článku OP, a to až do doby finančního vyrovnání Obchodu nebo do ukončení platnosti Pokynu, pokud Pokyn nebude vykonán. Článek 6. Zvláštní pravidla při poskytování investiční služby: provedení Pokynu Klienta k obstarání vydání nebo vrácení cenných papírů nebo majetkových účastí subjektů kolektivního investování - Fondů, na účet Klienta. 1. Na základě Rámcové komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje je Salve Investments také oprávněn zařídit vlastním jménem a na účet Klienta vydání nebo vrácení Fondů podle Pokynů Klienta. Salve Investments tuto Investiční službu poskytuje pouze ve vztahu k Fondům, které jsou uvedeny v Salve Seznamu Fondů, jakož i ve vztahu k speciálním Fondům kvalifikovaných investorů, ve vztahu ke kterým Salve Investments poskytuje Investiční službu na základě svého rozhodnutí. Na poskytnutí Investiční služby ve vztahu k speciálním Fondům kvalifikovaných investorů nemá Klient právní nárok a Salve Investments si vyhrazuje právo odmítnout provedení Pokynu Klienta, jenž se týká speciálního Fondu kvalifikovaných investorů, ve vztahu ke kterému neposkytuje Salve Investments Investiční služby. Ustanovení článku 4., bod 10 není dotčeno. 2. Salve Investments je oprávněn Salve Seznam Fondů kdykoliv změnit. Jestliže Salve Investments změní Salve Seznam Fondů, je povinna o provedených změnách informovat Klienta sdělením v sídle Salve Investments, v obchodních prostorách Salve Investments a na příslušné internetové stránce cz. 3. Salve Investments je povinen obstarat vydání Klientem zvolených Fondů uvedených v Salve Seznamu Fondů na základě Pokynu Klienta. Salve Investments je povinen obstarat vydání Klientem zvolených Fondů za aktuální tržní cenu podílu v den obstarání vydání podle podmínek emitenta Fondu. Pro posouzení, kdy je Salve Investments oprávněn přijmout Pokyn Klienta a odkdy je Pokyn Klienta pro Salve Investments závazným, platí to, co je uvedeno v článku 10 bod 5, 6 a 7 těchto OP.

4 4. Pro postup při obstarání vrácení Fondů na základě Pokynu Klienta platí obdobné podmínky uvedené v bodě 3 tohoto článku OP jako při obstarání vydání Fondů. 5. Klient může udělit i Pokyn switch - prodej k obstarání vrácení Fondů a zároveň udělit i Pokyn switch - nákup k obstarání vydání Klientem zvolených Fondů. V takovém případě Salve Investments Klientem udělený Pokyn switch - prodej provede a obstará vrácení Fondů podle bodu 4 tohoto článku OP, ale nezadá pokyn k převodu peněžních prostředků získaných obstaráním vrácení Fondů k Autorizovanému bankovnímu účtu Klienta. Tyto Klientovi nevyplacené peněžní prostředky použije Salve Investments k provádění Pokynu Klienta k obstarání vydání Klientem zvolených Fondů na základě Pokynu switch - nákup (bod 3 tohoto článku OP se použije obdobně). 6. V případě, že nebude Pokyn Klienta k obstarání vydání Klientem zvolených Fondů uspokojen v plném rozsahu na poprvé, je Salve Investments povinen opakovat provedení Pokynu Klienta v části, která nebyla uspokojena, a to až do úplného uspokojení Pokynu Klienta. 7. Salve Investments je povinen informovat Klienta, že investice Klienta do zvolených Fondů s sebou nese riziko. Salve Investments je povinen seznámit Klienta se skutečností, že na jeho žádost mu Salve Investments poskytne Statutární dokumenty Fondů. Salve Investments je povinen seznámit Klienta se skutečností, že na jeho žádost mu Salve Investments poskytne dodatečné informace týkající se kvantitativních limitů, které se vztahují k řízení rizik ze správy majetku v podílovém fondu, metod řízení těchto rizik a posledního vývoje v oblasti rizik spojených s hlavními kategoriemi aktiv, do nichž se investuje majetek v podílovém fondu, a vývoj výnosů z těchto aktiv. 8. Pokud Salve Investments vykonává Pokyny Klienta týkající se obstarání vydání Fondů pravidelně, je povinen zaslat Klientovi alespoň jednou za šest měsíců oznámení potvrzující provedení Pokynu v souhrnné podobě v rozsahu stejném, jak je uvedeno v článku 5 bod 16 těchto OP, jinak zasílá Salve Investments oznámení potvrzující provedení Pokynu tak, jak je uvedeno v článku 5 bod 16 těchto OP. 9. Jestliže ustanovení tohoto článku OP neurčilo jinak, pro obstarání vydání a pro obstarání vrácení Fondů se přiměřeně použijí ostatní ustanovení těchto OP. 10. Salve Investments poskytuje pro Klienta Vedlejší službu držitelská správa ve vztahu k Fondům, které pro Klienta obstará při poskytování Investiční služby provedení Pokynu Klienta na jeho účet, a dělá úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s těmito Fondy vůči třetím osobám. Článek 7. Zvláštní pravidla pro poskytování investiční služby: řízení portfolia. 1. Salve Investments poskytuje Klientovi Investiční službu řízení portfolia za účelem zajistit hospodaření s Finančními nástroji a peněžními prostředky na Portfoliovém účtu Klienta na základě rozhodování Salve Investments v rámci a v rozsahu Smlouvy o řízení portfolia a těchto OP. 2. Salve Investments zjišťuje vhodnost Investiční služby nebo Vedlejší služby nebo Finančních nástrojů pro Klienta formou vyhodnocení odpovědí na otázky uvedené v Investičním dotazníku. Na základě odpovědí Klienta v Investičním dotazníku Salve Investments vyhodnotí, zda je poskytnutí Investiční služby nebo Vedlejší služby nebo Finanční nástroj pro Klienta vhodné, a jestliže ano, doporučí mu výběr konkrétního Salve Produktu. Na základě a v rozsahu investiční strategie Salve Produktu k jejíž realizaci dal Klient Pokyn, bude Salve Investments vykonávat pro Klienta Obchody. 3. Salve Produkty jsou investiční portfolia, která se skládají z různých Finančních nástrojů. Složení každého Salve Produktu je jiné, a tedy s každým Salve Produktem je spojeno jiné investiční riziko a očekávaný výnos. Salve Investments vytvořil pro Klienta tyto základní Salve Produkty, tzv. profilová fondová portfolia: Klasik - Salve konzervativní portfolio ; Aktiv - Salve vyvážené portfolio ; Dynamik - Salve růstové portfolio. Salve Investments dává Klientovi možnost vytvořit speciální Salve Produkt Salve Individuálně řízené portfolio, u něhož je složení Finančních nástrojů určeno individuálně určením maximálního podílu jednotlivých druhů Finančních nástrojů v portfoliu a/nebo určením minimálního podílu jednotlivých druhů Finančních nástrojů v portfoliu. 4. Salve Investments poskytuje pro Klienta Vedlejší službu držitelská správa ve vztahu k Finančním nástrojům, které pro Klienta obstará při poskytování Investiční služby řízení portfolia, a dělá úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s obhospodařovanými Finančními nástroji vůči třetím osobám. Pravidelné výpisy o operacích portfolia. 5. Salve Investments se zavazuje zaslat Klientovi pololetně výpis z jeho Portfoliového účtu Klienta vyhotovený podle stavu k 30. červnu a 31. prosinci, pokud Klient nepožádal, aby mu Salve Investments zasílal výpis z jeho Portfoliového účtu vyhotovený k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí nebo po každém provedeném Obchodě. Salve Investments je povinen zaslat Klientovi půlroční nebo čtvrtletní výpis nejpozději do 60 dnů ode dne, ke kterému byl vyhotoven. Pokud se Klient rozhodl, že bude přijímat informace o provedených Obchodech, je Salve Investments povinen zaslat Klientovi oznámení potvrzující Obchod nejpozději první obchodní den po jeho uskutečnění nebo, pokud potvrzení přijal Salve Investments od třetí osoby, nejpozději první obchodní den po přijetí potvrzení od této třetí osoby. Pokud se Klient rozhodne, že bude přijímat informace o provedených Obchodech, Salve Investments poskytuje Klientovi i pravidelný výpis jednou ročně podle stavu k I v tomto případě je Salve Investments povinen zaslat Klientovi výpis nejpozději do 60 dnů ode dne, ke kterému byl vyhotoven. Klient je oprávněn požádat o mimořádný výpis kdykoli v průběhu kalendářního roku, v tomto případě je Salve Investments oprávněn požadovat od Klienta zaplacení zvláštního administrativního poplatku, který je určen v Salve Ceníku poplatků. 6. Pravidelné výpisy určené Klientovi obsahují veškeré informace, které jsou vyžadovány podle ustanovení 73k ZCP a IS. Článek 8. Zvláštní pravidla pro poskytování Vedlejší služby: úschova a správa Finančních nástrojů Klienta, včetně držitelské správy. 1. Úschovu, správu nebo držitelskou správu Finančních nástrojů Salve Investments vykonává především ve vztahu k Finančním nástrojům pořízeným pro Klienta prostřednictvím Salve Investments. Úschova Finančních nástrojů Klienta. 2. Salve Investments přebírá listinný Finanční nástroj k uložení do individuální nebo hromadné úschovy. Samostatnou, individuální úschovou je uložení listinného Finančního nástroje jednoho Klienta odděleně od listinných Finančních nástrojů ostatních klientů. Pokud je listinný Finanční nástroj v individuální úschově, Salve Investments vrátí Klientovi tentýž Finanční nástroj, který mu Klient svěřil do úschovy. Hromadnou úschovou je společné uložení zastupitelného Finančního nástroje Klienta se zastupitelnými listinnými Finančními nástroji jiných klientů. Pokud je listinný Finanční nástroj v hromadné úschově, Salve Investments vrací Klientovi zastupitelný listinný Finanční nástroj. 3. Salve Investments převezme listinné Finanční nástroje od Klienta do úschovy na základě písemné Smlouvy s Klientem a následně Salve Investments uloží převzaté Finanční nástroje do individuální nebo hromadné úschovy. Předání a převzetí listinných Finančních nástrojů do úschovy se potvrzuje na základě Protokolu o předání/převzetí listinného Finančního nástroje do úschovy. Jestliže se listinný Finanční nástroj nenachází u Salve Investments v době uzavření Smlouvy, Salve Investments ho od Klienta převezme následně na základě Protokolu o předání/převzetí listinného Finančního nástroje do úschovy. 4. Jestliže Salve Investments obstará pro Klienta nabytí Finančního nástroje a zároveň vykonává pro Klienta držitelskou správu, je oprávněn přijmout pro Klienta obstaraný listinný Finanční nástroj do úschovy a bez zvláštní instrukce Klienta pro něj vykonávat individuální nebo hromadnou úschovu nakupovaného listinného Finančního nástroje. 5. Po přijetí listinných Finančních nástrojů do úschovy Salve Investments s vynaložením odborné péče chrání uložené Finanční nástroje před ztrátou, znehodnocením, poškozením nebo zničením. Salve Investments odpovídá za škodu na uloženém listinném Finančním nástroji, ledaže ji nemohl při vynaložení odborné péče odvrátit, a to maximálně do výše jmenovité hodnoty uloženého listinného Finančního nástroje. 6. Salve Investments nepřevezme Finanční nástroj do úschovy, pokud je listinný Finanční nástroj poškozený, neúplný nebo jinak znehodnocený, nebo pokud o něm Salve Investments soudí, že je falešný, ukradený nebo jinak vzbuzuje pochybnosti. Salve Investments nepřevezme listinný Finanční nástroj do úschovy ani tehdy, jestliže má podezření, že o úschovu Finančního nástroje žádá osoba, která k tomu není oprávněna. 7. Salve Investments má k zajištění svých práv zástavní právo k listinnému Finančnímu nástroji uloženému do úschovy, jestliže se u ní nachází. 8. Úschovu listinných Finančních nástrojů provádí Salve Investments za odplatu. Správa Finančních nástrojů Klienta 9. Salve Investments jako správce vykonává pro Klienta správu Finančních nástrojů, které pro Klienta obstará, a dělá úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s těmito Finančními nástroji. 10. Jestliže Salve Investments obstará pro Klienta nabytí Finančního nástroje a zároveň vykonává pro Klienta držitelskou správu, je oprávněn bez zvláštní instrukce Klienta vykonávat pro něj správu nakupovaného Finančního nástroje. 11. Salve Investments je povinen i bez pokynů majitele Finančních nástrojů udělat s odbornou péčí veškeré úkony, které jsou nezbytné pro výkon a zachování práv spojených s Finančními nástroji, zejména požadovat splnění závazků spojených s Finančními nástroji i vykonávat výměnná práva nebo předkupní práva spojená s Finančními nástroji (např. provádět inkaso dividend a kuponů týkajících se Finančních nástrojů, inkasovat splatné úroky a všechny ostatní příjmy v souvislosti s Finančními nástroji drženými ve správě, přebírat, inkasovat a požadovat úhrady všech plateb, které se stanou splatnými z Finančních nástrojů ve správě). Pro provádění správy pro obstarané Fondy platí to, co je uvedeno v Článku 8 bod 16 těchto OP. 12. Jestliže jsou předmětem správy listinné Finanční nástroje, je Salve Investments oprávněn kdykoli žádat Klienta o jejich předložení, případně předání a Klient je povinen žádosti Salve Investments vyhovět. Jestliže to vyžaduje povaha úkonu, je Klient povinen i bez výzvy předložit Salve Investments písemné zmocnění. Salve Investments předá převzaté listinné Finanční nástroje jejich majiteli bez zbytečného odkladu po uskutečnění úkonu, pro který byly Finanční nástroje nutné, pokud z povahy tohoto úkonu nevyplývá něco jiného. Po dobu, po kterou má Salve Investments listinné Finanční nástroje u sebe, odpovídá za škodu na uložených listinných Finančních nástrojích, ledaže ji nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 13. Jestliže se úkon, který má Salve Investments uskutečnit, týká zaknihovaného Finančního nástroje, je majitel Finančních nástrojů povinen po vyzvání Salve Investments včas učinit opatření, aby byl Salve Investments oprávněn v potřebném rozsahu dávat příkazy k nakládání se zaknihovanými Finančními nástroji. 14. V rámci správy Finančních nástrojů Salve Investments není povinen účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě. Účast na valné hromadě a hlasování na valné hromadě provádí Salve Investments na základě vlastního rozhodnutí, po zohlednění zejména programu konkrétní valné hromady, práv a zájmů Klienta

5 ve vztahu ke konkrétnímu finančnímu nástroji, ekonomické efektivnosti účasti na valné hromadě nebo i reálné možnosti vymáhání práv Klienta. Jestliže bude Salve Investments vykonávat hlasovací právo spojené s Finančním nástrojem, je oprávněn od majitele Finančních nástrojů požadovat potřebné písemné zmocnění. 15. Jestliže správu nebo úschovu Finančních nástrojů zajišťuje pro Salve Investments třetí osoba, Salve Investments přijímá opatření nezbytná k tomu, aby Finanční nástroje Klienta byly kdykoliv rozeznatelné od Finančních nástrojů Salve Investments prostřednictvím odlišně označených účtů v evidenci třetí strany, nebo pomocí rovnocenných opatření, kterými se zabezpečuje stejná nebo rovnocenná úroveň ochrany pro Klienta. Správa a úschova zahraničních Finančních nástrojů se provádí na účtu otevřeném u třetí osoby v souladu s příslušnými právními předpisy jednotlivých států, nebo administrativními úpravami, soudními rozhodnutími, jakož i pravidly a zvyklostmi kapitálových trhů. Správa a úschova zahraničních Finančních nástrojů bude v zahraničí zajišťována oprávněnými osobami, jejichž odbornost a důvěryhodnost Salve Investments pravidelně ověřuje. Způsob evidence Finančních nástrojů držených pro Klienta v zahraničí nemá vliv na způsob evidence majetku Klienta na jeho Účtu Klienta, který pro něj vede Salve Investments. Jestliže Klient požádá, aby jeho tuzemské nebo zahraniční Finanční nástroje byly ve Slovenské republice nebo v zahraničí uschovány nebo spravovány na jeho jméno, Salve Investments je povinen mu to zajistit. V takovém případě je Salve Investments oprávněn požadovat od Klienta zvláštní administrativní poplatek, jehož výši mu Salve Investments oznámí předem, před provedením požadované služby. 16. V případě, že Salve Investments obstarala pro Klienta vydání Fondů, Salve Investments jako správce je povinen vykonávat pro Klienta správu Fondů v rozsahu vykonávání úkonů, směřujících k výplatě, vybírání přijatých dividend nebo výnosů z Fondů. V rámci správy Fondů Salve Investments není povinen účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě. Účast na valné hromadě a hlasování na valné hromadě vykonává Salve Investments na základě vlastního rozhodnutí, po zohlednění zejména programu konkrétní valné hromady, práv a zájmů Klienta ve vztahu ke konkrétnímu finančnímu nástroji, ekonomické efektivnosti účasti na valné hromadě nebo i reálné možnosti vymáhání práv Klienta. Jestliže bude Salve Investments vykonávat hlasovací právo spojené s Finančním nástrojem, je oprávněn od majitele Finančních nástrojů požadovat potřebné písemné zmocnění. 17. Pokud Salve Investments poskytuje pro Klienta Investiční službu řízení portfolia, je Salve Investments v rámci a rozsahu Klientem zvolené investiční strategie Salve Produktu oprávněn reinvestovat peněžní prostředky získané prováděním správy Finančních nástrojů. 18. Správu Finančních nástrojů provádí Salve Investments za odplatu. Držitelská správa. 19. Obsahem provádění držitelské správy je realizace úkonů potřebných k výkonu a zachování práv spojených s Finančním nástrojem pro majitele Finančního nástroje vůči třetím osobám, přičemž tyto úkony Salve Investments realizuje svým jménem a na účet Klienta, zejména: a) přijetí Finančního nástroje ve prospěch Účtu Klienta, b) dodání Finančního nástroje na vrub Účtu Klienta, c) připisování úroků, dividend a jiných plnění plynoucích z držení Finančního nástroje ve prospěch Klienta. Pro výkon držitelské správy platí přiměřeně ustanovení o správě a úschově Finančních nástrojů. 20. Držitelskou správu vykonává Salve Investments prostřednictvím Účtu držitelské správy Klienta, na němž eviduje ve své vnitřní evidenci Finanční nástroje a peněžní prostředky, které pro Klienta drží. Záznamy a Účty držitelské správy pro své klienty vede Salve Investments tak, že kdykoliv a bezodkladně může odlišit aktiva držená pro jednoho klienta od aktiv držených pro jiné klienty a od svých vlastních aktiv. Salve Investments vede záznamy a Účty držitelské správy tak, že je zajištěna jejich přesnost a souvztažnost k Finančním nástrojům a peněžním prostředkům drženým pro jeho klienty. Salve Investments pravidelně provádí sladění svých záznamů a Účtů držitelské správy klientů s účty a záznamy jiných osob, prostřednictvím nichž Salve Investments tato aktiva pro své klienty drží. 21. Salve Investments vede peněžní prostředky klientů uložené podle 71j ZoCP a IS u třetích osob odděleně od bankovních účtů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky Salve Investments. Salve Investments zajišťuje, aby Finanční nástroje klientů uložené u třetí osoby podle 71i ZoCP a IS byly zřetelně odděleny od Finančních nástrojů Salve Investments prostřednictvím odlišně označených účtů v evidenci třetí strany nebo pomocí rovnocenných opatření, jimiž se dosáhne stejná nebo rovnocenná úroveň ochrany. 22. Salve Investments zasílá Klientovi alespoň jednou ročně výpis o držených Finančních nástrojích nebo peněžních prostředcích, pokud takový výpis nebyl poskytnut v rámci jiného pravidelného výpisu. Výpis obsahuje podrobné informace o všech Finančních nástrojích nebo peněžních prostředcích Klienta, které jsou drženy Salve Investments pro Klienta ke konci období, k němuž se výpis vztahuje. 23. Držitelskou správu Finančních nástrojů provádí Salve Investments za odplatu, jejíž výše je uvedena v Salve Ceníku poplatků. Článek 9. Účet Klienta vedený Salve Investments. 1. Salve Investments vede pro Klienty Účty: a) Portfoliový účet Klienta pro ty klienty, kteří se Salve Investments uzavřeli Smlouvu o řízení portfolia, b) Účet držitelské správy Klienta pro ty klienty, pro které Salve Investments poskytuje Vedlejší službu držitelská správa, především na základě Rámcové komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje. 2. Salve Investments zřídí pro Klienta ve své evidenci Účet Klienta bezprostředně poté, co Klient: a) uzavře se Salve Investments Smlouvu a tato spolu s veškerou požadovanou klientskou dokumentací bude akceptována ze strany Salve Investments v souladu s pravidly a postupy, které jsou uvedeny v článku 10 bod 2 a 3 těchto OP a b) udělí Pokyn k obstarání koupě Finančních nástrojů nebo Pokyn k realizování investiční strategie Salve Produktu, který Salve Investments přijme, za předpokladu, že Pokyn Klienta splňuje náležitosti uvedené v článku 10 bod 5 těchto OP a zároveň c) poukáže na Sběrný účet peněžní prostředky ve výši určené zálohy k obstarání koupě nebo vydání Finančních nástrojů na základě Pokynu k obstarání koupě finančních nástrojů, nebo poukáže na Sběrný účet dohodnutou výši jednorázového peněžního vkladu nebo výši dohodnutého pravidelného peněžního vkladu k realizování investiční strategie Salve Produktu na základě Pokynu k realizování investiční strategie Salve Produktu. Klientem poukázané peněžní prostředky musí být na Sběrný účet připsány a zároveň identifikovány ze strany Salve Investments. 3. Pokud nebude moci Salve Investments otevřít pro Klienta Účet Klienta do 6 měsíců od uzavření Smlouvy z důvodu nesplnění podmínky podle bodu 2 písm. c) tohoto Článku, Smlouva zaniká po uplynutí 6 měsíců od jejího uzavření. 4. Salve Investments se zavazuje zaznamenávat na Účtu Klienta každou změnu ve složení jeho majetku. Článek 10. Podmínky vyžadované pro akceptaci Klientské dokumentace. Pokyny Klienta a jejich přijímání a závaznost. Poukazování peněžních prostředků na Účet Klienta. Výběr peněžních prostředků nebo Finančních nástrojů z Účtu Klienta. 1. Protože pro Salve Investments je z hlediska odborného poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb nezbytné disponovat veškerou dokumentací, která tvoří obsah Klientské dokumentace a která vykazuje z hlediska obsahových a formálních náležitostí bezchybnost, Salve Investments účinnost Smlouvy, a tedy okamžik, odkdy se stává Smlouva pro Salve Investments závaznou, podmínil splněním podmínek, které jsou uvedeny v článku 10 bod 2 těchto OP. 2. Smlouva mezi Salve Investments a Klientem se uzavírá s odkládací podmínkou účinnosti. Na to, aby Smlouva vstoupila v platnost a stala se závaznou pro Salve Investments a Klienta, je nezbytné, aby byly splněny všechny tyto podmínky: a) byla doručena Salve Investments Smlouva a zároveň veškerá Salve Investments požadovaná Klientská dokumentace v listinné podobě na adresu sídla a b) Smlouva a zároveň veškerá Klientská dokumentace je řádně, správně a jednoznačně sepsána, je úplná a srozumitelná a zároveň nevykazuje žádné vady, a zároveň c) Salve Investments nemá žádné pochybnosti o tom, že při sepisování Smlouvy a ostatní Klientské dokumentace byla provedena identifikace Klienta a ověření identifikace Klienta zaměstnancem Salve Investments nebo Investičním zprostředkovatelem. 3. Salve Investments bez zbytečného odkladu, poté, co je Smlouva nebo jiná Klientská dokumentace doručena do sídla Salve Investments, posoudí, zda doručená Smlouva a ostatní Klientská dokumentace splňuje požadavky podle článku 10 bod 2 těchto OP. Jestliže po vyhodnocení má Salve Investments za prokázané, že podmínky podle bodu 2 tohoto článku OP jsou bez pochybností splněny, Salve Investments Smlouvu a ostatní Klientskou dokumentaci akceptuje a zároveň s touto akceptací Smlouva nabude účinnosti. Akceptování Smlouvy a ostatní Klientské dokumentace Salve Investments provede vyznačením data přijetí v Klientské dokumentaci. Datum akceptování Smlouvy a ostatní Klientské dokumentace oznámí Salve Investments Klientovi vždy v písemném oznámení o zřízení Účtu Klienta po splnění všech podmínek uvedených v článku 9 bod 2 těchto OP, jinak na požádání Klienta. Akceptací Smlouvy a ostatní Klientské dokumentace Smlouva nabývá účinnosti a stává se závaznou pro Klienta a Salve Investments. 4. Pokud předložená Smlouva nebo Klientská dokumentace vykazuje vady a nedostatky, které brání Salve Investments v její akceptaci podle článku 10 bod 2 těchto OP, a vady a nedostatky jsou odstranitelné, Salve Investments zajistí oznámení vad a nedostatků Klientovi s instrukcemi k jejich odstranění. Pokud po odstranění vytknutých vad a nedostatků Klient doručí Salve Investments Smlouvu a ostatní Klientskou dokumentaci, Salve Investments postupuje opět tak, jak je uvedeno v článku 10 bod 3 těchto OP. Přijetí Pokynu Klienta, závaznost Pokynu Klienta a závaznost jiné instrukce Klienta. 5. Pokyn k obstarání koupě nebo prodeje finančních nástrojů, nebo Pokyn k realizování investiční strategie Salve Produktu se považuje za přijatý Salve Investments, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky: a) Pokyn Klienta byl doručen Salve Investments v listinné podobě na adresu sídla, nebo byl Pokyn Klientem udělen přímo v sídle Salve Investments a b) Pokyn Klienta je řádně, správně a jednoznačně Klientem zadán např. i tak, že obsahuje všechny údaje uvedené v Článku 5 bod 10 těchto OP, je vždy úplný a srozumitelný a zároveň nevykazuje žádné vady a nedostatky, které by odůvodňovaly Salve Investments odmítnout provedení Pokynu, a zároveň c) Salve Investments nemá žádné pochybnosti o tom, že Pokyn udělila k tomu oprávněná osoba. Datum přijetí Pokynu Salve Investments vyznačí v Pokynu Klienta. 6. Jsou-li vady a nedostatky Pokynu Klienta odstranitelné, Salve Investments zajistí oznámení vad Pokynu Klientovi s instrukcemi k jejich odstranění. Jestliže po odstranění vytknutých vad Klient doručí Pokyn, který splňuje kritéria pro jeho přijetí uvedená v Článku 10 bod 5 těchto OP, datum přijetí Pokynu Salve Investments

6 vyznačí v Pokynu Klienta. 7. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pokyn Klienta k obstarání koupě Finančních nástrojů nebo Pokyn Klienta k realizaci investiční strategie Salve Produktu se stává pro Salve Investments závazným a Salve Investments je povinen začít vykonávat Pokyn až poté, co Salve Investments pro Klienta zřídí Účet Klienta, tzn. po současném splnění podmínek uvedených v článku 9 bod 2 těchto OP. Při opakujících se Pokynech k obstarání koupě Finančních nástrojů, resp. při udělení dalšího Pokynu k realizování investiční strategie Salve Produktu se takový Pokyn Klienta stává pro Salve Investments závazným až poté, co Klient poukáže na Sběrný účet peněžní prostředky ve výši určené zálohy na obstarání koupě nebo vydání Finančních nástrojů, resp. dohodnutou výši jednorázového peněžitého vkladu nebo výšku dohodnutého pravidelného peněžitého vkladu, a peněžní prostředky jsou na Sběrný účet připsány a zároveň identifikovány ze strany Salve Investments. 8. Jestliže jakákoliv instrukce, která má podobu žádosti nebo příkazu nebo jakéhokoli jiného požadavku Klienta, např. Žádost o výběr peněžních prostředků, neobsahuje všechny náležitosti podle těchto OP, nebo jiné náležitosti vyžadované Salve Investments a Klient neodstraní nedostatky ani na výzvu Salve Investments, považuje se taková instrukce zadaná Klientem za neplatnou a nepodanou. Jestliže Klient odstraní nedostatky instrukce, pro Salve Investments se stává instrukce Klienta závaznou ode dne doručení instrukce s odstraněnými nedostatky do sídla Salve Investments. Poukazování peněžních vkladů na Účet Klienta. 9. Klient se zavazuje poukázat/poukazovat Salve Investments peněžní prostředky určené k investování, resp. k obstarání koupě, obstarání vydání Klientem určených Finančních nástrojů na Sběrný účet. Klient poukazuje peněžní prostředky na Sběrný účet pouze bezhotovostním převodem z jakékoliv banky nebo hotovostním vkladem na Sběrný účet. Při převodech peněžních prostředků je Klient povinen uvést jako variabilní symbol číslo Smlouvy. Jako specifický symbol Klient uvede v případě poskytnutí Investiční služby na základě Rámcové komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje číslo 10, nebo v případě poskytnutí Investiční služby řízení portfolia na základě Smlouvy o řízení portfolia Klient uvede jako specifický symbol označení toho Salve Produktu, pro který jsou peněžní prostředky určeny. Salve Investments připíše na Účet Klienta peněžní prostředky v ten den, kdy byly řádně identifikovány na Sběrném účtu. 10. Jestliže se v případě uvedení nesprávného variabilního symbolu nepodaří Salve Investments identifikovat vlastníka poukázaných peněžních prostředků, Salve Investments nebude platbu akceptovat a peněžní prostředky na Účet Klienta nepřipisuje. Salve Investments vrátí peněžní prostředky tomu, kdo je na Sběrný účet poukázal, a to na jeho náklady. Jestliže Klient nesprávně uvede variabilní symbol a/nebo specifický symbol a z tohoto důvodu Salve Investments připíše peněžní prostředky na nesprávný Účet Klienta nebo je připíše na účet jiného klienta, nebo Salve Investments bude investovat peněžní prostředky jiným způsobem, než bylo uvedeno v Pokynu Klienta, neodpovídá Salve Investments za škodu, která vznikne Klientovi z důvodu investování peněžních prostředků odlišně od uděleného Pokynu Klienta. 11. Klient bere na vědomí, že při převodech peněžních prostředků určených k provedení Pokynu Klienta je povinen dodržovat minimální výši peněžních vkladů následovně: a) výše prvního poukázaného peněžního vkladu pro realizaci investiční strategie Klientem zvoleného Salve Produktu, Salve individuálně řízené portfolio, nesmí být nižší než CZK, b) výše prvního poukázaného jednorázového peněžitého vkladu pro realizaci investiční strategie Salve Produktů jiných než Salve individuálně řízené portfolio nesmí být nižší než CZK, c) výše pravidelných peněžních vkladů pro realizaci investiční strategie Salve Produktů nesmí být nižší než 500 CZK, d) minimální výše investice pro obstarání vydání Fondů nesmí být nižší než CZK pro pořízení vydání každého zvoleného Fondu samostatně, e) pro provedení Pokynu Klienta k obstarání koupě nebo vydání Finančních nástrojů jiných než Fondů si Salve Investments vyhrazuje právo individuálně určit minimální výši investice požadovanou od Klienta pro obstarání koupě nebo vydání Finančních nástrojů. V případě, že peněžní vklady nedosáhnou uvedenou, resp. dohodnutou výši, Salve Investments může peněžní vklad neakceptovat a peněžní prostředky na Účet Klienta nepřipisuje. Salve Investments může vrátit peněžní prostředky tomu, kdo je na Sběrný účet poukázal, a to na jeho náklady. 12. Jestliže Klient udělí Pokyn k obstarání koupě Finančních nástrojů a nepoukáže na Sběrný účet dostatečné množství peněžních prostředků potřebných k provedení Pokynu Klienta v požadovaném objemu, je Salve Investments oprávněn obstarat koupi nebo vydání Finančních nástrojů jen v rozsahu odpovídajícím přijatým peněžním prostředkům. Jestliže Klient udělil Pokyn k obstarání koupě nebo vydání různých Finančních nástrojů, Salve Investments se zavazuje provést jeho Pokyn v pořadí, v jakém byly Finanční nástroje zaznamenány v Pokynu Klienta (v pořadí od prvního nejvýše). 13. Klient je oprávněn zvýšit vklad peněžních prostředků určených na investice podle investiční strategie zvoleného Salve Produktu převodem takového dodatečného peněžního vkladu na Sběrný účet. Pro způsob poukazování peněžních prostředků platí to, co je uvedeno v Článku 10 bod 9 OP. 14. Jestliže Klient poukáže Salve Investments peněžní vklad určený k investování podle investiční strategie zvoleného Salve Produktu v nižší částce, než je dohodnuto v Pokynu k realizaci investiční strategie Salve Produktu, Salve Investments může takový vklad akceptovat. Klient bere na vědomí, že nedodržení placení výše dohodnutých pravidelných peněžních vkladů může mít za následek finanční ztrátu Klienta z důvodu, že Salve Investments nebude moci realizovat investiční strategii Salve Produktu. Zpeněžování Finančních nástrojů vedených na Účtu Klienta nebo výběr Finančních nástrojů evidovaných na Účtu Klienta. 15. Salve Investments na základě Pokynu Klienta k obstarání prodeje Finančních nástrojů nebo Pokynu Klienta k obstarání vrácení Fondů zařídí vlastním jménem, resp. jménem Klienta, prodej Finančních nástrojů nebo vrácení Fondů. Pokyn Klienta k prodeji musí obsahovat kromě obecných náležitostí pro přijetí Pokynu, které jsou uvedeny v Článku 10 bod 5 těchto OP i: a) základní identifikační údaje Klienta, které zajistí jeho jednoznačnost, uvedené minimálně v rozsahu, v němž jsou uvedeny v záhlaví příslušného tiskopisu Pokyn Klienta, b) identifikaci bankovního účtu nebo jiného Účtu Klienta vedeného u Salve Investments, na který se mají peněžní prostředky Klienta v měně, v níž je veden Klientem určený Autorizovaný bankovní účet, převést. Salve Investments si vyhrazuje právo požadovat úřední ověření podpisu Klienta, pokud je Klientem určený bankovní účet odlišný od Autorizovaného bankovního účtu Klienta. Jestliže Klient v Pokynu neuvede Autorizovaný bankovní účet nebo uvede více než jeden Autorizovaný bankovní účet bez bližší specifikace, Salve Investments je oprávněn samostatně rozhodnout o tom, na který Autorizovaný bankovní účet peněžní prostředky Klienta převede. c) podpis Klienta. Zaměstnanec Salve Investments nebo Investiční zprostředkovatel, provede identifikaci a ověření identifikace Klienta. Salve Investments si vyhrazuje právo požadovat i úřední ověření podpisu Klienta v Pokynu Klienta. Pro přijetí Pokynu Klienta se použije to, co je uvedeno v Článku 10 bod 5 a bod 6 těchto OP obdobně. 16. Salve Investments neodpovídá za případné škody, které vzniknou Klientovi uvedením nesprávného čísla Autorizovaného bankovního účtu. Salve Investments rovněž neodpovídá za případné zpoždění vyplývající z převodu hotovosti způsobené podmínkami platebního styku. 17. Salve Investments je povinen zadat pokyn k převodu peněžních prostředků získaných za prodej Finančních nástrojů na základě Pokynu Klienta nebo získaných za obstarání vrácení Fondů na základě Pokynu Klienta na Autorizovaný bankovní účet, a to do 3 pracovních dnů po vyrovnání Obchodu. 18. Salve Investments při poskytování Investiční služby na základě Rámcové komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje Finančních nástrojů a Vedlejší služby držitelská správa ve vztahu k pořízeným Finančním nástrojům dává Klientovi možnost v Pokynu Klienta si zvolit způsob nakládání s přijatými výnosy spojenými s Finančními nástroji, které Salve Investments pro Klienta drží na Účtu držitelské správy, a to: a) poukázat je na Autorizovaný bankovní účet Klienta, b) poukázat je pro účely dalšího investování na Portfoliový účet Klienta, který má již Klient vedený u Salve Investments, c) provádět správu přijatých peněžních prostředků, a to tak, že tyto uloží na zvláštní účet ve vybrané bance, která zajistí jejich řádné úročení, a to vše za odplatu uvedenou v Salve Ceníku poplatků. Klient je v Pokynu k obstarání koupě nebo prodeje Finančních nástrojů oprávněn zvolit si jen jeden způsob nakládání s přijatými výnosy spojenými s Finančními nástroji, které pro Klienta Salve Investments drží, přičemž v případě, že si Klient zvolí současně více způsobů, nebo nezvolí ani jeden z nich, Salve Investments se bude řídit způsobem podle bodu c). 19. Salve Investments na základě Žádosti Klienta o výběr peněžních prostředků z Portfoliového účtu zařídí vlastním jménem, resp. jménem Klienta zpeněžení adekvátní části Finančních nástrojů evidovaných na Portfoliovém účtu Klienta. Písemná Žádost o výběr peněžních prostředků z Portfoliového účtu Salve Produktu musí obsahovat obecné náležitosti pro přijetí Pokynu Klienta uvedené v Článku 10 bod 15 těchto OP. Klient je v Žádosti o výběr peněžních prostředků povinen uvést i: a) číslo Smlouvy a označení Salve Produktu, z něhož žádá vybrat peněžní prostředky a b) údaj o množství peněžních prostředků požadovaných Klientem k vyplacení. Jestliže Klient požádá Salve Investments o výběr peněžních prostředků před uplynutím dohodnuté minimální doby investování, která začíná běžet od zřízení Portfoliového účtu Klienta (Článek 9 bod 2 OP), v takovém případě je Salve Investments oprávněn požadovat od Klienta poplatek určený v Salve Ceníku poplatků. 20. Salve Investments je povinen ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla přijata žádost Klienta o vyplacení peněžních prostředků z jeho Portfoliového účtu zpeněžit adekvátní část Finančních nástrojů evidovaných na Portfoliovém účtu Klienta a převést peněžní prostředky na Autorizovaný bankovní účet Klienta v měně, v níž je veden Klientem určený Autorizovaný bankovní účet. Pokud Klient v Žádosti neuvede Autorizovaný bankovní účet nebo uvede více než jeden Autorizovaný bankovní účet bez bližší specifikace, Salve Investments je oprávněn samostatně rozhodnout o tom, na který Autorizovaný bankovní účet peněžní prostředky Klienta převede. Pokud z objektivních důvodů (např. pozastavení obchodování s cennými papíry, delší lhůta pro vyplacení podílových listů při jejich zpětném prodeji, nízká likvidita Finančních nástrojů) nemůže Salve Investments v uvedené lhůtě zpeněžit potřebný objem Klientových Finančních nástrojů, vyplatí v této lhůtě jen částku, která je na Portfoliovém účtu Klienta k dispozici. Salve Investments zpeněží Finanční nástroje Klienta ihned, jakmile to bude možné, a rozdíl mezi požadovaným množstvím peněžních prostředků a už vyplacenou částkou vyplatí Klientovi bez zbytečného odkladu poté, co tyto peněžní prostředky obdrží. Pro přijetí Žádosti Klienta o výběr peněžních prostředků se použije to, co je uvedeno v bodě 15 tohoto Článku 10 OP, obdobně. 21. Klient bere na vědomí, že pokud v souvislosti s prováděním jeho žádosti o výběr peněžních prostředků vzniknou jakékoli náklady, snáší je sám. 22. Jestliže Klient požádá o výběr Finančních nástrojů z Účtu Klienta, je povinen poskytnout Salve Investments potřebné podklady a informace, jakož i náležitou so-

7 učinnost potřebnou k jejich převzetí. Jestliže z důvodu překážek na straně Klienta nebude Salve Investments schopen některé Finanční nástroje Klientovi předat, budou tyto Finanční nástroje zpeněženy a peněžní prostředky budou vyplaceny Klientovi. Článek 11. Zvyklosti finančních trhů a jejich aplikace při poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb Salve Investments. 1. Salve Investments provádí na účet Klienta Obchody s devizovými hodnotami, je-li to nezbytné k obstarání Obchodů, realizování investiční strategie nebo jiných Pokynů Klienta (např. Žádost o výběr peněžních prostředků z Účtu Klienta). Obchody s devizovými hodnotami provádí Salve Investments prostřednictvím bank a za jimi oficiálně zveřejněné výměnné kurzy (kurz deviza-nákup nebo deviza-prodej ) platné v daný obchodní den. Jestliže je Salve Investments po jednání s bankou schopen dohodnout individuální výměnný kurz, který je pro Klienta výhodnější než oficiálně zveřejněný kurz banky, provede Salve Investments Obchod s devizovými hodnotami za takto dohodnutý výměnný kurz. 2. Jestliže Klient v Pokynu k obstarání Obchodu na základě Rámcové komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje neuvede limitní cenu, Salve Investments provede Obchod za aktuální tržní cenu, kterou se rozumí: a) aktuální cena na dotyčném regulovaném trhu cenných papírů (dále jen burza ), je-li Pokyn Klienta prováděn prostřednictvím burzy, nebo b) aktuální hodnota podílu podílového listu nebo obdobná hodnota cenného papíru nebo majetkové účasti subjektu kolektivního investování, jestliže se Pokyn Klienta týká Fondu a je prováděn prostřednictvím správcovské společnosti nebo subjektu zajišťujícího vyrovnání vydávání a vrácení cenných papírů nebo majetkových účasti subjektů kolektivního investování, nebo c) emisní cena příslušného Finančního nástroje ve smyslu prospektu emitenta nebo emisních podmínek, jestliže se Pokyn Klienta týká vydání Finančního nástroje, nebo d) jiná cena, kterou určí Salve Investments, podle aktuálních tržních podmínek a v zájmu Klienta, jestliže je Pokyn Klienta prováděn na mimoburzovním trhu. 3. Salve Investments provádí prodej Finančních nástrojů na účet Klienta na základě Pokynu Klienta nebo při realizaci investiční strategie tak, že nejdříve prodává z Účtu Klienta ty Finanční nástroje, které Klient nabyl nejdříve (metoda first in - first out ). 4. Za účelem stanovení aktuální hodnoty Finančních nástrojů a peněžních prostředků na Účtu Klienta Salve Investments počítá jejich aktuální hodnotu následovně: a) hodnota Finančních nástrojů obchodovaných na burze se vypočítá podle posledního známého závěrečného kurzu na burze ke dni výpočtu hodnoty, b) hodnota Finančních nástrojů, které se neobchodují nebo obchodují jen nepravidelně na burze, se vypočítá kvalifikovaným odhadem odpovídajícím zvyklostem na finančních trzích (např. jmenovitá hodnota dluhopisů a jiných dluhových Finančních nástrojů, nebo znalecký posudek pro hodnotu akcií společnosti), c) hodnota dluhopisů a jiných dluhových Finančních nástrojů je zvýšena o časově rozlišený výnos ( alikvotní úrokový výnos ) ke dni výpočtu hodnoty, d) hodnota Fondů se vypočítá podle čisté hodnoty aktiv zveřejněné správcem nebo administrátorem Fondu ke dni výpočtu hodnoty, e) hodnota peněžních prostředků na běžném účtu se vypočítá jako nominální hodnota zůstatku na účtu ke dni výpočtu hodnoty a hodnota peněžních prostředků na termínovaném vkladu se vypočítá jako nominální hodnota vkladu zvýšená o naběhlý úrok ke dni výpočtu hodnoty, f) hodnota Finančních nástrojů a peněžních prostředků denominovaných v cizí měně se přepočte na domácí měnu s použitím příslušného výměnného kurzu zveřejněného Českou národní bankou na den výpočtu hodnoty. III. ČÁST - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 12. Obecná pravidla o odplatě za poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb. Změna Salve Ceníku poplatků. 1. Salve Investments poskytuje Investiční služby a Vedlejší služby podle Smlouvy a těchto OP za odplatu. Klient se zavazuje zaplatit Salve Investments za poskytnutí Investiční služby nebo Vedlejší služby odplatu podle platného Salve Ceníku poplatků, nebo pokud odplata za poskytnutí služby není uvedena v Salve Ceníku poplatků, Klient hradí Salve Investments odplatu podle písemné dohody se Salve Investments, která je obsahem Smlouvy. 2. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že poplatky podle platného Salve Ceníku poplatků nebo poplatky podle individuální dohody mezi Salve Investments a Klientem je Salve Investments oprávněn inkasovat přímo z Účtu Klienta ve výši a v termínech určených v Salve Ceníku poplatků, případně podle dohody s Klientem. 3. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nemá na svém Účtu Klienta evidován dostatek peněžních prostředků potřebných k úhradě splatných pohledávek, které vůči němu eviduje Salve Investments, je Salve Investments oprávněn uspokojit svou pohledávku prodejem Finančních nástrojů Klienta, které jsou evidovány na Účtu Klienta. Pokud ani takový způsob úhrady splatných pohledávek není možné realizovat, Klient je povinen uhradit tyto splatné pohledávky ve lhůtě 30 dnů od obdržení písemné výzvy k jejich úhradě. 4. Klient je povinen pravidelně se seznamovat s aktuálním Salve Ceníkem poplatků. Salve Investments je oprávněn jednostranně měnit Salve Ceník poplatků. Změnu Salve Ceníku poplatků, která je v neprospěch Klienta, je Salve Investments povinen oznámit Klientovi nejméně 30 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny ceníku. Klient má právo na základě nesouhlasu s oznámenou změnou ceníku, která je v jeho neprospěch, jednostranně odstoupit od Smlouvy, s účinností odstoupení nejdříve první pracovní den následující po dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Salve Investments, přičemž odstoupení od Smlouvy musí být Salve Investments doručeno nejpozději do nabytí účinnosti změny Salve Ceníku poplatků. 5. O změně Salve Ceníku poplatků informuje Salve Investments zveřejněním nového - aktuálního - znění Salve Ceníku poplatků v sídle Salve Investments, v obchodních prostorách Salve Investments a na internetové stránce Změna Salve Ceníku poplatků je účinná ode dne jejího zveřejnění nebo ode dne určeného Salve Investments, který však nemůže být dřívější než den zveřejnění. Ode dne účinnosti změny Salve Ceníku poplatků je Salve Investments oprávněn účtovat novou výši poplatků. Zvláštní pravidla o odplatě za provedení Pokynu Klienta na základě Rámcové komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje. 6. Základem pro výpočet odplaty za provedení Pokynu k obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje je součet nákupních, resp. prodejních cen, včetně alikvotního úrokového výnosu (dále jen AÚV ) všech Finančních nástrojů pořízených pro Klienta Salve Investments formou koupě, vydání, nebo prodeje v souladu se Smlouvou a Pokyny Klienta. AÚV se vypočítává vždy ke dni provedení Obchodu s Finančním nástrojem. 7. Kromě odplaty za provedení Pokynu Klienta má Salve Investments právo na úhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s pořízením koupě, vydání nebo prodeje Finančního nástroje pro Klienta (zejména poplatky účtované organizátorem trhu a jinými právnickými osobami za operace s Finančními nástroji, CDCP SR, a. s. atd.), které Salve Investments vynaložil při provádění jednotlivých Pokynů Klienta, s výjimkou případů, kdy byly náklady již zahrnuty do odplaty Salve Investments. Právo na zaplacení těchto nákladů vzniká Salve Investments jejich vynaložením. 8. Salve Investments vzniká právo na odplatu za provedení Pokynu Klienta obstarat koupi, vydání nebo prodej Finančních nástrojů vyrovnáním Pokynu Klienta. Jestliže Salve Investments Pokyn Klienta do uplynutí doby platnosti Pokynu provede pouze částečně, má Salve Investments právo na poměrnou část odplaty a na úhradu poměrné části vynaložených nákladů. Pokud Salve Investments neprodá nebo nekoupí do uplynutí doby platnosti Pokynu Klienta ani jeden z dohodnutých Finančních nástrojů, Salve Investments nevznikne právo na odplatu, ale Salve Investments má i v tomto případě právo na úhradu nezbytně vynaložených nákladů. 9. Odplata Salve Investments je splatná dnem vypořádání Pokynu Klienta k obstarání koupě, vydání nebo prodeje Finančního nástroje, nebo dnem vyrovnání částečně provedeného Pokynu Klienta. Splatnost úhrady vynaložených nákladů, které snáší a je povinen uhradit Klient, nastává zároveň se splatností odplaty. Jestliže Salve Investments nevzniklo právo na odplatu, Klient se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady, jež snáší, do 5 pracovních dnů po doručení písemného vyúčtování ze strany Salve Investments. 10. Jestliže Klient zaplatil zálohu na provedení Pokynu k obstarání koupě nebo vydání Finančního nástroje, provede Salve Investments zúčtování tak, že od zaplacené výše zálohy se odečte: a) kupní cena, kterou Salve Investments zaplatil za obstarání koupě nebo vydání Finančních nástrojů, b) výše poplatků pro Salve Investments podle Salve Ceníku poplatků, c) veškeré prokazatelně vynaložené náklady, které nebyly zahrnuty do odplaty pro Salve Investments a vznikly Salve Investments při realizaci obstarávání koupě nebo vydání dohodnutých Finančních nástrojů. 11. Po provedení Pokynu k obstarání prodeje Finančních nástrojů Salve Investments vyplatí Klientovi dohodnutým způsobem částku získanou prodejem dohodnutých Finančních nástrojů, sníženou o odplatu pro Salve Investments podle Salve Ceníku poplatků a sníženou o prokazatelně vynaložené náklady, které nejsou obsaženy v odplatě Salve Investments, ale vznikly Salve Investments při obstarávání prodeje dohodnutých Finančních nástrojů. Zvláštní pravidla o odplatě za provedení Pokynu Klienta na základě Rámcové komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje - Fondu. 12. Klient se zavazuje zaplatit Salve Investments za obstarání vydání a za obstarání vrácení Fondů odplatu podle aktuálního Salve Ceníku poplatků, resp. Salve Seznamu Fondů. Odplata pro Salve Investments zahrnuje i náklady, které vynaloží Salve Investments v souvislosti s prováděním Pokynů Klienta. 13. Klient souhlasí s tím, že: a) za obstarání vydání Fondů vzniká Salve Investments právo na odplatu a zároveň se odplata stává splatnou dnem vyrovnání Pokynu k obstarání vydání Fondů. Salve Investments a Klient se dohodli, že Salve Investments je oprávněn uspokojit svou nesplatnou pohledávku vůči Klientovi k úhradě odplaty z peněžních prostředků poukázaných Klientem na Sběrný účet za účelem provedení Pokynu k obstarání vydání Fondů ještě před provedením tohoto Pokynu, b) za obstarání vrácení Fondů vzniká Salve Investments právo na odplatu a zároveň se odplata stává splatnou dnem vyrovnání Pokynu k obstarání vrácení Fondů. Salve Investments a Klient se dohodli, že pohledávka Klienta na úhradu peněžních prostředků získaných za obstarání vrácení Fondů, bude vzájemně započtena vůči pohledávce Salve Investments k úhradě splatné odplaty za obstarání vrácení Fondů příp. i dalšími pohledávkami Salve Investments vůči Klientovi,

8 c) za výkon správy Fondů, včetně držitelské správy, vzniká Salve Investments právo na odplatu, která je splatná jednou ročně tak, jak je uvedeno v Salve Ceníku poplatků. Zvláštní pravidla o odplatě za provádění řízení portfolia 14. Základem pro výpočet odplaty za řízení portfolia je aktuální hodnota Finančních nástrojů a peněžních prostředků evidovaných na Portfoliovém účtu Klienta, která se určí tak, jak je uvedeno v Článku 11 bod 4 těchto OP. Odplata za řízení portfolia je počítána denně a splatná měsíčně, k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci. Výše odplaty za provádění řízení portfolia je uvedena v Salve Ceníku poplatků. Aktuální hodnota portfolia je součtem aktuální hodnoty jeho jednotlivých složek - Finančních nástrojů a peněžních prostředků - evidovaných na Portfoliovém účtu Klienta. Zvláštní pravidla o odplatě za provádění úschovy, správy nebo držitelské správy Finančních nástrojů. 15. Základem pro výpočet odplaty za provádění úschovy, správy nebo držitelské správy Finančních nástrojů je jejich aktuální hodnota, která se určí tak, jak je uvedeno v Článku 11 bod 4 těchto OP. Odplata za provádění úschovy, správy nebo držitelské správy je počítána denně a splatná ročně. Výše odplaty za provádění úschovy, správy nebo držitelské správy je uvedena v Salve Ceníku poplatků. Salve Investments a Klient se dohodli, že Salve Investments je oprávněn uspokojit svou pohledávku na zaplacení odplaty za správu nebo držitelskou správu Finančních nástrojů i tak, že ji započítá s přijatým splněným závazkem, který je spojen s Finančními nástroji, které pro Klienta spravuje (např. dividendou, výnosem z dluhopisů). Článek 13. Reklamování služeb Salve Investments. 1. Jestliže má Klient pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených ve výpisu ze svého Účtu Klienta nebo o správnosti, včasnosti nebo způsobu poskytnutí Investiční služby nebo Vedlejší služby, má právo podat písemnou reklamaci. 2. Písemnou reklamaci je Klient povinen doručit Salve Investments na adresu sídla. 3. Jestliže jde o reklamaci, která se vztahuje na správnost nebo úplnost údajů ve výpisu Klienta z jeho Účtu, je Klient povinen písemnou reklamaci doručit Salve Investments ve lhůtě do 90 dnů ode dne, ke kterému byl výpis vyhotoven. Jestliže Klient nedodrží podmínky a postup pro podání reklamace, Salve Investments není povinen reklamaci Klienta prošetřit. 4. Klient má právo podat reklamaci, pokud má pochybnost o správnosti, včasnosti nebo způsobu poskytnutí Investiční služby nebo Vedlejší služby. Reklamaci je Klient povinen podat nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mohl být nebo byl proveden Pokyn Klienta, nebo jiná instrukce Klienta, nebo poskytnuta jiná služba. Jestliže Klient nedodrží podmínky a postup pro podání reklamace, Salve Investments není povinen reklamaci Klienta prošetřit. 5. Salve Investments je povinen písemně poskytnout Klientovi informaci o způsobu řešení jeho reklamace ve lhůtě 30 (slovy třicet) dnů od jejího doručení Salve Investments. 6. Práva a povinnosti Klienta nebo Salve Investments, které nejsou upraveny tímto článkem, se řídí Reklamačním řádem. Reklamační řád je zveřejněný a dostupný pro Klienty v písemné formě v sídle Salve Investments a na internetové stránce Článek 14. Odpovědnost Salve Investments za škodu. 1. Salve Investments odpovídá jen za škody jím zaviněné, pokud Salve Investments vznik škody zaviní zanedbáním náležité odborné péče při plnění svých povinností. Pro obchodně-právní vztahy je tím princip objektivní odpovědnosti vyloučen. 2. V případě povinnosti Salve Investments uhradit Klientovi škodu, Salve Investments není povinen uhradit ušlý zisk vzhledem k tomu, že Salve Investments nemá možnost předvídat jeho rozsah ani při vynaložení náležité péče. 3. V případě, že nastane jakákoliv událost, v důsledku níž Klientovi vznikla nebo hrozí škoda, Salve Investments podniká kroky, které se od ní dají v přiměřeném rozsahu očekávat, za účelem zmírnění nepříznivých dopadů na Klienta. 4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, kromě toho, co je již v těchto OP uvedeno, Salve Investments dále neodpovídá zejména za případné snížení hodnoty majetku, který je evidován na Účtu Klienta (resp. za ztráty z investic do Finančních nástrojů nebo za jiné ztráty způsobené realizací jakéhokoliv Pokynu Klienta), zejména v důsledku pohybů na finančních trzích nebo za případné snížení hodnoty majetku, který je evidován na Účtu Klienta v důsledku rizik, která vyplývají z Finančního nástroje nebo investiční strategie Salve Produktu, který si Klient zvolil, a to i v tom případě, že rozhodnutí Klienta k nákupu nebo prodeji Finančních nástrojů nebo podání jiného Pokynu Klienta bude vycházet z názoru Salve Investments na vhodnost nebo přiměřenost příslušného Finančního nástroje nebo Investiční služby pro Klienta, nebo za případné ztráty, které by byly způsobeny Klientovi z důvodu měnových kurzových rozdílů, nebo za případné ztráty, které by mohly Klientovi vzniknout z důvodu insolventnosti emitenta Finančních nástrojů, jejichž majitelem je Klient, jakož i za provedení Pokynu Klienta, který Salve Investments v dobré víře přijal a považoval za řádný Pokyn Klienta daný jménem nebo za Klienta za předpokladu, že nedošlo k porušení povinnosti Salve Investments jednat s odbornou péčí. 5. Salve Investments neodpovídá klientovi ani za škodu vzniklou Klientovi zejména následkem: jakékoli události, která má původ v přírodních nebo společenských jevech, které Salve Investments nemá pod kontrolou a objektivně nedokáže ovlivnit (např. působení vyšší moci, povodně, teroristické akce, sociální nepokoje, stávky, pracovní výluky apod.), jakékoli události, která má původ v událostech, okolnostech a situacích vyvolaných, resp. způsobených třetími osobami, které Salve Investments nemá pod kontrolou a objektivně nedokáže ovlivnit (např. zpomalení nebo výpadek elektrické energie, nefunkčnost telekomunikačních služeb nebo internetového připojení, nefunkčnost obchodního systému tuzemské nebo zahraniční burzy, změny právních předpisů platných na území SR, nebo právních předpisů nebo pravidel fungování jednotlivých trhů, kde se Obchod provádí), nebo jakékoli události, která má původ u Klienta, resp. ji způsobil Klient (např. nekvalitní, poruchové nebo nezabezpečené spojení prostřednictvím telekomunikační nebo internetové sítě užívané Klientem). 6. Salve Investments neodpovídá za pravost, platnost a překlad dokumentů, které jí předkládá Klient, a ani za obsahovou shodu předkládaných dokumentů se skutečným stavem. 7. Salve Investments neodpovídá Klientovi za škodu způsobenou Klientovi paděláním nebo nesprávným vyplněním Smlouvy, Pokynu k obstarání koupě nebo prodeje finančních nástrojů, Pokynu k realizování investiční strategie Salve Produktu a jiných dokladů. Salve Investments neodpovídá Klientovi za škodu způsobenou Klientovi jím nezaviněným zneužitím údajů, které se týkají Klienta. 8. Jestliže z důvodů průtahů nebo vadných postupů Salve Investments, Salve Investments vyplatí Klientovi opožděně peněžní prostředky z jeho Účtu Klienta, odpovídá Salve Investments Klientovi za ztrátu ve výši obvyklých úroků, které poskytuje komerční banka v obvodu sídla Salve Investments. 9. Pokud Salve Investments není schopen ve stanovené lhůtě vyplatit Klientovi jeho peněžní prostředky v důsledku neodůvodnitelného prodlení při obstarání prodeje Finančních nástrojů evidovaných na Účtu Klienta, má Klient právo požadovat od Salve Investments doplacení případného kladného rozdílu mezi hodnotou Finančních nástrojů, které byly prodány s prodlením, určenou k poslednímu dni lhůty, v níž měly být peněžní prostředky z Účtu Klienta vyplaceny, a hodnotou těchto Finančních nástrojů ke dni, kdy byly skutečně prodány. 10. Klient uhradí Salve Investments jakoukoliv škodu, která vznikne Salve Investments v důsledku provedení Pokynu Klienta, v důsledku chybného Pokynu Klienta nebo která vznikne Salve Investments jakýmkoli jiným způsobem v souvislosti s provedením Pokynu Klienta nebo jakékoli instrukce Klienta. 11. Klient je povinen uhradit Salve Investments škodu, jakož i veškeré náklady, které mu vzniknou, v důsledku toho, že si Klient řádně a včas nesplní kteroukoli z povinností, které pro něj vyplývají ze Smlouvy nebo těchto OP, nebo z obecně závazných právních předpisů platných na území SR, případně z pravidel fungování jednotlivých trhů. Článek 15. Komunikace Klienta se Salve Investments. 1. Pro účely efektivní komunikace mezi Salve Investments a Klientem se Klient zavazuje oznamovat Salve Investments i každou změnu své adresy, ové adresy a svého telefonního čísla, a to bez zbytečného odkladu po provedení změny. 2. Klient odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost všech údajů uvedených ve Smlouvě, jakož i na jakémkoli dokumentu, který tvoří součást Klientské dokumentace a Klient ho předložil Salve Investments. Klient je povinen bezodkladně oznámit Salve Investments každou změnu, která nastala v jakýchkoli dokumentech předložených Salve Investments jako součást Klientské dokumentace. Klient je povinen bezodkladně oznámit změnu svých osobních údajů. Klient - právnická osoba, je povinen oznámit Salve Investments bez zbytečného odkladu změnu osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo za něho. Jakoukoli změnu je Klient povinen prokázat Salve Investments vhodným způsobem, resp. způsobem, který určí Salve Investments. 3. V případě, že Klient doplňuje nebo mění Autorizovaný bankovní účet, musí být oznámení o změně Autorizovaného bankovního účtu v písemné podobě podepsané výlučně Klientem a podpis Klienta musí být úředně ověřen nebo ověřen zaměstnancem Salve Investments. 4. Salve Investments na požádání poskytne během pracovních dnů Klientovi informace o aktuálním stavu poskytování Investiční služby nebo Vedlejší služby. Tyto informace se poskytují telefonicky nebo osobně v sídle Salve Investments nebo v obchodních prostorách Salve Investments. 5. Při požadavku na telefonické poskytnutí informací podle článku 15 bod 4 těchto OP je Klient povinen oznámit zaměstnanci Salve Investments své jméno a příjmení (příp. obchodní jméno), číslo Smlouvy a heslo pro komunikaci, v opačném případě je zaměstnanec Salve Investments povinen poskytnutí informací odmítnout. 6. Salve Investments je oprávněn zaznamenávat telefonicky uskutečněnou komunikaci mezi Klientem a Salve Investments a tyto záznamy archivovat. Na zaznamenávání telefonické komunikace Salve Investments Klienta upozorní. 7. Jestliže Klient poskytl ve Smlouvě svou e - mailovou adresu, výslovně souhlasí s tím, že mu Salve Investments v případech, kdy je to vzhledem ke skutečnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečňovat obchodní vztah, možné a vhodné, poskytovala informace obecného charakteru, tj. informace, které nejsou určené osobně Klientovi, formou zveřejnění na internetové stránce 8. Jestliže Klient poskytl ve Smlouvě svou ovou adresu, výslovně souhlasí s tím, aby mu Salve Investments zasílal oznámení a korespondenci určenou osobně klientovi elektronicky, přímo na tuto ovou adresu Klienta uvedenou ve Smlouvě, a tedy tento způsob komunikace Klient považuje vzhledem k souvislostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchodní vztah, za vhodný, a to zejména, ale nejen v těchto případech:

9 a) oznámení potvrzující provedení Pokynu Klienta podle článku 5 bod 16 těchto OP, b) pravidelný výpis z Portfoliového účtu Klienta podle článku 7 bod 6 těchto OP, c) pravidelný výpis z Účtu držitelské správy Klienta podle článku 8 bod 22 těchto OP. I když Klient poskytl ve Smlouvě svou ovou adresu, má právo požádat o zasílání informací podle písmen a) až c) tohoto bodu i jiným způsobem než prostřednictvím elektronické pošty; v tomto případě Salve Investments bude takovou požadavek akceptovat a bude Klientovi zasílat výpisy v listinné podobě, přičemž má v tomto případě právo účtovat za takové poskytnutí informací poplatek, jehož výše je uvedena v Salve Ceníku poplatků. Písemnosti doručené prostřednictvím u se považují za doručené momentem odeslání u na určenou adresu. Salve Investments bude prostřednictvím technických prostředků uchovávat záznamy doručované Klientům prostřednictvím u. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Salve Investments je oprávněn v případě sporu použít tyto záznamy jako důkazní prostředek. Klient bere na vědomí, že předávání oznámení a korespondence určené osobně klientovi elektronicky na jeho e- -mailovou adresu podle tohoto bodu 8 za podmínek v něm uvedených je výlučně právem, a nikoli povinností Salve Investments. Salve Investments je oprávněn zvolit si způsob zasílání oznámení a korespondence určené osobně klientovi, a to v listinné podobě, nebo elektronicky. Pokud je výpis zaslán Klientovi v listinné podobě, vždy je zpoplatněn ve smyslu Salve Ceníku poplatků. 9. Elektronické písemnosti podle bodu 8 tohoto článku OP doručované Klientovi jsou zabezpečeny heslem, které Salve Investments uvede Klientovi v písemném oznámení o zřízení Účtu Klienta podle článku 10 bod 3 těchto OP nebo v jiné zásilce určené pro Klienta. Klient je oprávněn kdykoliv požádat o změnu tohoto hesla. Klient je povinen ve svém zájmu chránit heslo před jeho zpřístupněním třetím osobám. Salve Investments neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou, resp. zneužitím tohoto hesla, z důvodů vzniklých na straně Klienta. Článek 16. Zánik Smlouvy. 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Smlouva může zaniknout: a) písemnou dohodou Salve Investments a Klienta; b) písemnou výpovědí ze strany Klienta i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc a začíná běžet následujícím pracovním dnem po doručení výpovědi Salve Investments; c) písemnou výpovědí ze strany Salve Investments i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc a začíná běžet následujícím pracovním dnem po doručení výpovědi Klientovi. Salve Investments doručuje výpověď Klientovi na poslední známou korespondenční adresu Klienta. I když se výpověď nepodařilo Klientovi doručit z důvodu překážky v doručení na straně adresáta, výpověď se považuje za doručenou v tuzemsku 30. den po jejím odeslání a v cizině 40. den po jejím odeslání; d) písemným odstoupením Klienta od Smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou Salve Ceníku poplatků tak, jak je uvedeno v článku 12 bod 4 těchto OP. Odstoupení od Smlouvy je účinné nejdříve první pracovní den následující po dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Salve Investments; e) písemným odstoupením Salve Investments od Smlouvy z důvodu, že Klient do nabytí účinnosti změny OP písemně oznámí Salve Investments svůj nesouhlas se změnou OP a původní znění OP neumožňuje Salve Investments efektivně poskytovat Klientovi služby. Odstoupení od Smlouvy je účinné nejdříve první pracovní den následující po dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Klientovi. Salve Investments doručuje odstoupení od Smlouvy Klientovi na poslední známou korespondenční adresu Klienta. I když se výpověď nepodařilo Klientovi doručit z důvodu překážky v doručení na straně adresáta, výpověď se považuje za doručenou v tuzemsku 30. den po jejím odeslání a v cizině 40. den po jejím odeslání. 3. Jestliže Klient při zániku Smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 2 tohoto článku 16 OP písemně nepožádá o výběr Finančních nástrojů, které jsou evidovány na jeho Účtu Klienta, je Salve Investments povinen zpeněžit Finanční nástroje Klienta, které jsou vedeny na jeho Účtu Klienta, a je povinen provést převod peněžních prostředků na Autorizovaný bankovní účet Klienta (ustanovení článku 10 těchto OP o zpeněžování Finančních nástrojů vedených na Účtu Klienta se použijí obdobně). 4. Pokud Klient při zániku Smlouvy požádá o výběr Finančních nástrojů, je povinen poskytnout Salve Investments potřebné podklady a informace, jakož i náležitou součinnost potřebnou k jejich převzetí. Pokud z důvodu překážek na straně Klienta nebude Salve Investments schopen některé Finanční nástroje Klientovi předat, budou tyto Finanční nástroje zpeněženy a peněžní prostředky budou vyplaceny Klientovi. 5. Klient bere na vědomí, že když při zániku Smlouvy a realizaci jeho žádosti o výběr Finančních nástrojů a/nebo o výběr peněžních prostředků vzniknou jakékoli náklady, snáší je Klient. 6. V případě ukončení Smlouvy o správě finančních nástrojů je Klient povinen neprodleně zajistit převod zaknihovaných Finančních nástrojů, resp. vyzvednutí listinných Finančních nástrojů, které jsou předmětem správy. V opačném případě má Salve Investments právo na odplatu, která by jí náležela za provádění správy. 7. Smluvní vztah mezi Salve Investments a Klientem založený Smlouvou nezanikne dříve, než dojde k uhrazení všech závazků Klienta vůči Salve Investments vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou. Do momentu uhrazení všech závazků Klienta vůči Salve Investments ve smyslu předchozí věty je Salve Investments oprávněn Finanční nástroje Klienta zadržovat. IV. ČÁST - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 17. Změna OP a oznamování změny OP a závěrečná ustanovení. 1. Salve Investments je oprávněn v návaznosti na změnu právních předpisů nebo podnikatelského prostředí, nebo vzhledem ke změně své obchodní politiky nebo strategie měnit OP. Změnu OP se Salve Investments zavazuje zveřejnit ve svých obchodních prostorách, sídle Salve Investments a na internetové stránce www. salveinvestments.cz, nejpozději 30 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny OP. 2. Změna OP je účinná ode dne stanoveného Salve Investments. 3. Jestliže Klient nesouhlasí se změnou OP, je povinen svůj nesouhlas písemně sdělit Salve Investments nejpozději do nabytí účinnosti jejich změny. V takovém případě bude vztah mezi Salve Investments a Klientem nadále upraven původním zněním OP. Jestliže takové znění neumožní Salve Investments efektivně poskytovat Klientovi služby a Klient se Salve Investments nedohodne jinak, Salve Investments a Klient ukončí Smlouvu způsobem, který je uveden v článku 16 těchto OP. 4. Tyto OP platí i po ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Salve Investments, a to až do úplného vypořádání vztahů vzniklých na základě Smlouvy a OP mezi Salve Investments a Klientem. 5. Salve Investments může upravit poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb i ve Zvláštních obchodních podmínkách, které se vztahují na určitý druh produktů, služeb a klienty. V takovém případě má znění Zvláštních obchodních podmínek přednost před OP. Právní vztahy, které nejsou upraveny Zvláštními obchodními podmínkami, se řídí OP. 6. V případě, že se některé z ustanovení těchto OP stane neplatným nebo neproveditelným a je oddělitelné od ostatních ustanovení OP, nemá taková neplatnost nebo neproveditelnost některého z ustanovení OP vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení OP. 7. Práva a povinnosti ze Smlouvy a těchto OP přecházejí na právní nástupce Salve Investments. Klient není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek na třetí osobu. 8. Klient nesmí postoupit své pohledávky vůči Salve Investments, které mu vzniknou na základě Smlouvy a OP, na třetí osobu. Tyto Obchodní podmínky Salve Investments pro poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb nabývají účinnosti dne 1. dubna 2012.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SALVE INVESTMENTS, O.C.P., a.s. PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB A VEDLEJŠÍCH SLUŽEB

OBCHODNÍ PODMÍNKY SALVE INVESTMENTS, O.C.P., a.s. PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB A VEDLEJŠÍCH SLUŽEB OBCHODNÍ PODMÍNKY SALVE INVESTMENTS, O.C.P., a.s. PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB A VEDLEJŠÍCH SLUŽEB I. ČÁST - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní podmínky a význam pojmů v nich používaných. 1. Tyto

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Článek I/ Práva a povinnosti Banky. Článek II/ Způsob evidence investičních nástrojů

Článek I/ Práva a povinnosti Banky. Článek II/ Způsob evidence investičních nástrojů Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb Část první/ Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb vydané ve smyslu 273 odstavce 1 Obchodního zákoníku (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Účinné od 26. 8. 2015 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více