OBCHODNÍ PODMÍNKY SALVE INVESTMENTS, O. C. P., A.S., PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB A VEDLEJŠÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY SALVE INVESTMENTS, O. C. P., A.S., PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB A VEDLEJŠÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SALVE INVESTMENTS, O. C. P., A.S., PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB A VEDLEJŠÍCH SLUŽEB I. ČÁST - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní podmínky a význam pojmů v nich používaných. 1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb (dále jen OP ) podrobně upravují práva a povinnosti mezi Salve Investments a Klientem. OP obsahují závazná pravidla, jimiž se řídí Salve Investments při poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb Klientovi. Účelem OP je vytvoření přehledné základny vztahů mezi Salve Investments a Klientem, založených na vzájemné důvěře. Aktuální znění OP je dostupné v sídle Salve Investments, v obchodních prostorách Salve Investments a na internetové stránce Tyto OP byly vydány v souladu s 273 Obchodního zákoníku a řídí se zejména ustanoveními zákona číslo 566/2001 Z. z. o cenných papírech a investičních službách ve znění změn a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodního zákoníku, jakož i ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákoníku. OP jsou závazné pro smluvní strany v plném rozsahu. Odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením OP a všechna tato ustanovení mají přednost před dispozitivními ustanoveními právních předpisů. 2. Pokud není dále výslovně uvedeno jinak, výrazy uvedené velkým počátečním písmenem mají takovýto význam: Autorizovaný bankovní účet : bankovní účet Klienta uvedený ve Smlouvě nebo v jiné instrukci Klienta, z něhož Klient realizuje platby na Sběrný účet a který je určen k vyplacení peněžních prostředků z Účtu Klienta. Klient je oprávněn určit i více než jeden Autorizovaný bankovní účet, maximálně však jeden Autorizovaný bankovní účet vedený pro každou z měn, v níž vede Salve Investments své Sběrné účty. Finanční nástroj : převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry nebo majetkové účasti subjektů kolektivního investování, ve vztahu k nimž poskytuje Salve Investments Investiční služby a Vedlejší služby. Pokud se v těchto OP nebo ve Smlouvě používá pojem Finanční nástroj, rozumí se tím jak tuzemský, tak i zahraniční Finanční nástroj, pokud není výslovně uvedeno jinak. Jestliže se v těchto OP nebo ve Smlouvě používá pojem Finanční nástroj, rozumí se tím jak listinný, tak i zaknihovaný Finanční nástroj. Fondy : Finanční nástroje, a to konkrétně cenné papíry nebo majetkové účasti subjektů kolektivního investování. Investiční zprostředkovatel : fyzická nebo právnická osoba, vykonávající činnost ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v znění pozdějších předpisů, zaregistrovaná u České národní banky, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika. Ověřit si registraci konkrétního investičního zprostředkovatele může Klient na internetové stránce Investiční služby : Salve Investments poskytuje Klientům Investiční služby: a) přijetí a postoupení pokynu klienta týkajícího se jednoho nebo více Finančních nástrojů, b) provedení pokynu klienta na jeho účet, c) řízení portfolia, d) umísťování finančních nástrojů bez pevného závazku, e) investiční poradenství. Klient : fyzická nebo právnická osoba uvedená ve Smlouvě, jíž Salve Investments na základě Smlouvy a těchto OP poskytuje dohodnuté Investiční služby nebo Vedlejší služby. Klientská dokumentace : všechny dokumenty, které definují a jsou nezbytnou součástí předobchodního a následně smluvního vztahu mezi Salve Investments a Klientem, zejména Předobchodní informace určené pro Klienta - Pravidla a postupy členění klientů do jednotlivých kategorií klientů, Všeobecné informace poskytnuté klientům nebo potenciálním klientům před poskytnutím investiční služby, Informace o Finančních nástrojích, Strategie provádění pokynů, Investiční dotazník, Doporučení investiční strategie, Pokyn k obstarání koupě nebo prodeje finančních nástrojů, Pokyn k realizaci investiční strategie Salve Produktu, jakož i samotná Smlouva a OP platné v době jejího uzavření, aktuální znění OP a také aktuální znění Salve Ceníku poplatků. Během trvání smluvního vztahu mezi Salve Investments a Klientem se součástí Klientské dokumentace stávají všechna zvláštní prohlášení, žádosti a instrukce Klienta zadané Salve Investments během trvání smluvního vztahu mezi ním a Salve Investments. Obchod : zejména obstarání koupě, vydání nebo prodeje prováděné s Finančními nástroji nebo devizovými hodnotami v souvislosti s poskytováním Investičních služeb nebo Vedlejších služeb Salve Investments Klientovi na základě Smlouvy. Pokyn Klienta : zejména instrukce Klienta k obstarání koupě, vydání nebo prodeje Finančního nástroje, jakož i pokyn Klienta k realizaci investiční strategie Klientem zvoleného Salve Produktu nebo ke zpeněžení portfolia Klienta, který je přijat Salve Investments za účelem jeho provedení nebo postoupení třetí straně k provedení na účet Klienta. Poplatek : odplata Salve Investments za poskytnutí Investiční služby nebo Vedlejší služby uvedená v Salve Ceníku poplatků. Salve Investments : SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a. s., so sídlom na Plynárenskej 7/A, Bratislava, IČ: , DIČ SK , registrace vedena v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo: 3228/B. Salve Investments je oprávněn poskytovat Investiční služby a Vedlejší služby na základě rozhodnutí o udělení povolení vydaného Úřadem pro finanční trh č. GRUFT - 054/2003/OCP (právoplatné ode dne ) a rozhodnutí o jeho doplnění vydaných Národní bankou Slovenska pod číslem UBD - 262/2006 (právoplatné ode dne ), pod číslem UBD / PLP (právoplatné ode dne ), pod číslem OPK / PLP (právoplatné ode dne ). Sběrný účet : bankovní účet Salve Investments určený k přijímání peněžních prostředků od Klienta, které mají být připsány na jeho Účet Klienta a jsou určeny Klientem k provedení Pokynu Klienta. Číslo Sběrného účtu: pro platby v CZK: /5800, IBAN CZK účet CZ , BIC: JTBPCZPP pro platby v EUR: /5800, IBAN EUR účet CZ , BIC: JTBPCZPP pro platby v USD: /5800, IBAN USD účet CZ , BIC: JTBPCZPP Smlouva : smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí Investiční služby, Vedlejší služby a dalších služeb uzavřená mezi Salve Investments a Klientem podle ustanovení ZCP a IS, a to zejména Rámcová komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje, Smlouva o řízení portfolia, Smlouva o úschově Finančních nástrojů, Smlouva o správě Finančních nástrojů, Smlouva o poskytování vedlejší služby - držitelské správy, finančních nástrojů a jiné smlouvy uzavřené mezi Salve Investments a Klientem nebo dokumenty, které se odvolávají na podpůrnou úpravu těchto OP. Statutární dokumenty Fondu : dokumenty podílových fondů nebo subjektů kolektivního investování povinně zveřejňované podle obecně závazných právních předpisů (zejména klíčové informace pro investory). Účet Klienta : vnitřní evidence Salve Investments o peněžních prostředcích a Finančních nástrojích Klienta, které vlastním jménem a na účet Klienta drží Salve Investments na základě Smlouvy, a to Účet držitelské správy Klienta a Portfoliový účet Klienta. Číslo Účtu Klienta přiděluje Klientovi Salve Investments a je totožné s číslem Smlouvy. Účet držitelské správy Klienta : je účet veden Salve Investments pro Klienta, na němž jsou ve vnitřní evidenci Salve Investments evidovány Finanční nástroje a peněžní prostředky patřící Klientovi tak, že Salve Investments dokáže kdykoliv a bezodkladně odlišit aktiva držená pro Klienta od aktiv držených pro jiného klienta a od vlastních aktiv. Portfoliový účet Klienta : je Účet držitelské správy Klienta, na němž jsou evidovány Finanční nástroje a peněžní prostředky patřící Klientovi, které pro něj obhospodařuje Salve Investments na základě Smlouvy o řízení portfolia. Účet majitele : v Slovenské republice - účet zřízený pro Klienta přímo Centrálním depozitářem cenných papírů SR, a. s., nebo jeho členem, na němž jsou evidovány cenné papíry Klienta na jeho jméno podle ust. 105 ZCP a IS nebo v České republice - majetkový účet zřízený pro Klienta v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., nebo v jiné evidenci stanovené obecně závazným právním předpisem, která je např. i evidencí navazující na centrální evidenci cenných papírů, která je vedena v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Vedlejší služby : Salve Investments poskytuje Klientům Vedlejší služby: a) úschova a správa Finančních nástrojů na účet klienta, včetně držitelské správy a souvisejících služeb, zejména správy peněžních prostředků a finančních jistot, b) provádění obchodů s devizovými hodnotami, jsou-li spojeny s poskytováním Investičních služeb. ZCP a IS : zákon číslo 566/2001 Z. z. o cenných papírech a investičních službách v znění změn a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Článek 2. Způsob jednání Klienta vůči Salve Investments. Prokázání totožnosti Klienta a ověření totožnosti Klienta. 1. Je-li Klientem fyzická osoba, jedná vůči Salve Investments samostatně, má-li způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Fyzická osoba jedná výlučně osobně se zaměstnancem Salve Investments nebo s Investičním zprostředkovatelem, pokud není uvedeno v těchto OP jinak. 2. Je-li Klientem právnická osoba, jejím jménem jedná statutární orgán nebo jiný zákonem nebo rozhodnutím Klienta určený zástupce. Statutární orgán nebo jiný zástupce právnické osoby jedná osobně se zaměstnancem Salve Investments nebo s Investičním zprostředkovatelem, pokud není v těchto OP uvedeno jinak. 3. Podpis Klienta ve Smlouvě provedený vlastnoručně Klientem před zaměstnancem Salve Investments nebo Investičním zprostředkovatelem, se považuje za podpisový vzor Klienta, pokud Klient současně při podepisování prokázal svou totožnost dokladem totožnosti. 4. Klientem Salve Investments nemůže být nezletilá osoba. 5. Salve Investments je povinen při každém obchodě s Klientem požadovat od Klienta prokázání jeho totožnosti. Při každém obchodě je Klient povinen každé takové žádosti Salve Investments vyhovět a svoji totožnost prokázat zaměstnanci Salve Investments nebo Investičnímu zprostředkovateli, a to v rozsahu, v jakém Salve Investments požádá o prokázání totožnosti. Provádění obchodu s Klientem se zachováním anonymity Klienta Salve Investments odmítne. 6. Totožnost Klienta se prokazuje zejména dokladem totožnosti nebo podpisovým vzorem Klienta, je-li tento Klient osobně znám, a jestliže je jeho podpis bez jakýchkoli pochybností shodný s podpisem Klienta na podpisovém vzoru uloženém u Salve Investments, jestliže při podepisování Klient prokázal svou totožnost

2 dokladem totožnosti. Je-li Klientem právnická osoba, její totožnost se prokazuje i předložením dokumentů, údajů nebo informací získaných z úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, v níž je Klient - právnická osoba zapsán, a ověřením totožnosti fyzické osoby, která je oprávněna jednat jménem Klienta - Právnické osoby, a ověřením jejího oprávnění jednat jménem právnické osoby. II. ČÁST - PRAVIDLA ČINNOSTI SALVE INVESTMENTS VŮČI KLIENTŮM PŘI POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEBO VEDLEJŠÍCH SLUŽEB. Článek 3. Obecná pravidla při poskytování Investičních služeb a Vedlejších služeb Klientům a základní pravidla při nakládání s majetkem Klienta. 1. Salve Investments při poskytování Investičních služeb nebo Vedlejších služeb a provádění investičních činností jedná v souladu se zásadami poctivého obchodního styku s odbornou péčí v zájmu svých klientů. Salve Investments vykonává svou činnost tak, aby nedocházelo k narušení bezpečnosti finančního systému, a neprovádí žádné činnosti směřující k manipulaci trhu. 2. Salve Investments při poskytování Investičních služeb nebo Vedlejších služeb a provádění investiční činnosti co nejpečlivěji dodržuje všechna ustanovení o ochraně Klienta a informační povinnosti vůči němu vyplývající z ustanovení 73 až 73v ZCP a IS. Kromě toho Salve Investments při provádění Obchodů zachovává podmínky sjednané s Klientem ve Smlouvě a v těchto OP. Pokud Salve Investments provádí Obchod nebo vyrovnává Obchod s Finančním nástrojem mimo území Slovenské republiky, postupuje v souladu se zákonnými, legislativními či administrativními úpravami, soudními rozhodnutími, jakož i pravidly a zvyklostmi jednotlivých kapitálových trhů, na nichž se Obchod provádí nebo vyrovnává. 3. Salve Investments informuje Klienta o všech okolnostech ohrožujících její schopnost plnit své závazky vůči Klientovi podle Smlouvy a těchto OP. 4. Salve Investments je oprávněn za účelem plnění ustanovení Smlouvy nebo OP využívat třetí osoby, a to tak, že je pověří splněním konkrétního úkonu. V případě pověření třetí osoby Salve Investments odpovídá za její pečlivý výběr. Salve Investments však neodpovídá za splnění povinností těmito třetími osobami. Klient nemůže požadovat od Salve Investments splnění závazku, pokud jeho splnění závisí na třetí osobě, aniž by tato třetí osoba splnila svůj závazek vůči Salve Investments. 5. V případě, že třetí osoba nesplní svůj závazek vůči Salve Investments, je Salve Investments oprávněn na náklady Klienta vymáhat splnění této povinnosti vůči třetí osobě, nebo postoupit pohledávku vůči této třetí osobě na Klienta. 6. Salve Investments jménem Klienta nebo svým jménem, vždy však na účet Klienta, uzavírá Obchody, kterými se zajistí nakládání s peněžními prostředky nebo Finančními nástroji ve prospěch Klienta, a to na základě zejména smlouvy o koupi, prodeji nebo vydání Finančních nástrojů tuzemských emitentů, zahraničních emitentů, nebo jiného smluvního typu, jehož účelem bude provedení Obchodu podle Smlouvy a Pokynu Klienta. Jestliže právní předpisy umožňují volbu způsobu zastupování, Salve Investments zvolí nejvhodnější způsob z hlediska zajištění účinné ochrany práv Klienta a požadavků třetích osob. 7. Salve Investments je oprávněn provést Obchod na účet Klienta i tak, že Klientovi prodá Finanční nástroje ze svého majetku, nebo od Klienta Finanční nástroje koupí. 8. Za účelem provedení Obchodu na účet Klienta je Salve Investments oprávněn blokovat peněžní prostředky Klienta nezbytné pro provedení Obchodu. Až do vyrovnání prováděného Pokynu Klienta není Klient oprávněn disponovat s peněžními prostředky evidovanými na Účtu Klienta z důvodu jejich blokace pro provedení Obchodu. 9. Za účelem provedení Obchodu na účet Klienta je Salve Investments oprávněn dát pokyn k pozastavení práva nakládat se zaknihovanými Finančními nástroji Klienta určenými k prodeji v souladu s pravidly a zvyklostmi jednotlivých kapitálových trhů, na nichž se Obchod provádí. 10. Za účelem provedení Obchodu na účet Klienta je Salve Investments oprávněn použít majetek Klienta k zajištění závazků, které pro Klienta vyplývají z prováděných Obchodů. 11. Salve Investments neuzavře na účet Klienta takové Obchody, které by Klienta zavazovaly k peněžnímu nebo jinému plnění překračujícím plnění, které může Salve Investments zajistit z majetku evidovaného na Účtu Klienta. 12. Salve Investments může vázat uzavření Smlouvy s Klientem na podmínku založení Účtu majitele nebo na podmínku předložení dokladů potřebných k tomu, aby Salve Investments mohl Klientovi založit Účet majitele v zastoupení. Za založení Účtu majitele v zastoupení má Salve Investments právo na zaplacení zvláštního administrativního poplatku, jehož výši mu předem, před provedením požadované služby oznámí Salve Investments. 13. Pokud držení Finančních nástrojů zajišťuje pro Salve Investments třetí osoba, Salve Investments přijímá opatření nezbytná k tomu, aby Finanční nástroje Klienta byly kdykoliv rozeznatelné od Finančních nástrojů Salve Investments prostřednictvím odlišně označených účtů v evidenci třetí strany, nebo pomocí rovnocenných opatření, kterými se zabezpečuje stejná nebo rovnocenná úroveň ochrany pro Klienta. Držení zahraničních Finančních nástrojů se provádí na účtu otevřeném u třetí osoby v souladu s příslušnými právními předpisy jednotlivých států, nebo administrativními úpravami, soudními rozhodnutími, jakož i pravidly a zvyklostmi kapitálových trhů. Způsob evidence Finančních nástrojů držených pro Klienta v zahraničí nemá vliv na způsob evidence majetku Klienta na jeho Účtu Klienta, který pro něj vede Salve Investments. 14. Finanční nástroje, které pro Klienta obstará Salve Investments, přecházejí do majetku Klienta v případě listinných Finančních nástrojů dnem provedení rubopisu, jestliže se vyžaduje, a jejich odevzdáním Salve Investments nebo zapsáním na Účet majitele nebo držitelský účet Salve Investments vedený v Centrálním depozitáři cenných papírů SR, a. s., v případě zaknihovaných Finančních nástrojů. Salve Investments je povinen neprodleně provést rubopis, jestliže se vyžaduje, a předat listinné Finanční nástroje Klientovi nebo v případě zaknihovaných Finančních nástrojů zajistit neprodleně převedení na Účet majitele poté, co Klient zaplatil cenu pořízených Finančních nástrojů a odplatu Salve Investments podle Salve Ceníku poplatků. Tuto povinnost Salve Investments nemá, jestliže je povinen pro Klienta Finanční nástroje uschovat a spravovat nebo provádí pro Klienta Vedlejší službu držitelská správa a údaje o majitelích Finančních nástrojů jsou evidovány v evidenci Salve Investments podle ustanovení 71h odst. 2 ZCP a IS. 15. Salve Investments se zavazuje vést peněžní prostředky Klientů na zvláštních bankovních účtech Salve Investments určených výlučně pro prostředky Klientů Salve Investments. Pokud Salve Investments vede peněžní prostředky Klientů na zvláštních běžných účtech určených výlučně pro prostředky Klientů Salve Investments, jsou úroky a bankou účtované poplatky příjmem, resp. nákladem Salve Investments. V případě jiného než běžného účtu má Klient právo na podíl na úrocích, které budou připsány na takový bankovní účet, snížený o poplatky účtované bankou na vrub tohoto účtu. Podíl, na který má Klient právo, se určí poměrem průměrné výše peněžních prostředků Klienta k průměrné výši prostředků na bankovním účtu za příslušné období úročení. Podíl na úrocích se Salve Investments zavazuje připsat na Účet Klienta ke dni, kdy ho banka připsala na účet Salve Investments určený výhradně pro peněžní prostředky Klientů. 16. Salve Investments je oprávněn provádět prodej Finančních nástrojů nebo peněžních prostředků v jedné měně a koupi jiných Finančních nástrojů nebo peněžních prostředků v jiné měně a ve stejné hodnotě. Salve Investments je oprávněn provádět převod Finančních nástrojů nebo peněžních prostředků z Účtu Klienta na účet jiného klienta v případě, že Klient Finanční nástroj prodává a jiný klient Finanční nástroj kupuje. Článek 4. Obecná ustanovení pro provedení Pokynů Klienta k obstarání koupě, vydání nebo prodeje Finančního nástroje a Pokynů Klienta k realizaci investiční strategie Salve Produktu. 1. Salve Investments provádí Pokyny Klientů s cílem dosáhnout nejlepšího možného výsledku pro Klienta při zohlednění ceny, nákladů, rychlosti a pravděpodobnosti provedení Pokynu, vypořádání Obchodu, velikosti a povahy nebo jiných kritérií týkajících se provedení Pokynu, které jsou relevantní pro dosažení nejlepšího možného výsledku a jsou v souladu se Strategií provádění pokynů. 2. Na základě a v rozsahu uděleného Pokynu bude Salve Investments provádět pro Klienta Obchody. 3. Salve Investments je povinen zajistit Obchod za podmínek uvedených v Pokynu Klienta. Od Pokynů se Salve Investments může odchýlit, jen když je to v zájmu Klienta a když si nemůže vyžádat jeho včasný souhlas. 4. Salve Investments se zavazuje chránit jemu známé zájmy Klienta související s obstaráním Obchodu s dohodnutými Finančními nástroji a oznamovat mu všechny okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jeho Pokynů. 5. Klient je povinen poskytnout Salve Investments opodstatněně vyžadovanou součinnost potřebnou k řádnému provedení Pokynu. 6. Salve Investments je oprávněn obstarat Obchod i po částech, pokud není možné koupit, obstarat vydání nebo prodat všechny dohodnuté Finanční nástroje najednou. Salve Investments je oprávněn obstarat koupi, vydání nebo prodej jen části Finančních nástrojů. 7. Klient je oprávněn podat Pokyn k obstarání prodeje pouze těch Finančních nástrojů, jejichž výlučným vlastníkem je a k nimž není žádným způsobem omezeno jeho dispoziční právo. Klient je povinen prokázat své neomezené vlastnické právo k Finančnímu nástroji, který Salve Investments svěřil k prodeji: a) v případě Finančního nástroje v listinné podobě předložením buď přímo Finančního nástroje, nebo potvrzení osoby, u níž je tento Finanční nástroj v úschově a která má oprávnění přijímat Finanční nástroje do úschovy, b) v případě Finančních nástrojů v zaknihované podobě předložením výpisu z rejstříku vedeného osobou, u níž je tento Finanční nástroj registrován. 8. Jestliže Klient udělí Pokyn k obstarání prodeje zaknihovaného Finančního nástroje, který je evidován na Účtu majitele, Klient výslovně souhlasí s tím, aby přímo a na základě podání Pokynu Klienta k prodeji finančního nástroje bylo na Účtu majitele zaregistrováno pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovanými Finančními nástroji určenými k prodeji po celou dobu platnosti Pokynu. Klient se současně zavazuje provést všechny nezbytné úkony potřebné k provedení registrace pozastavení práva nakládat s Finančními nástroji podle předchozí věty. 9. Po celou dobu platnosti Pokynu k obstarání prodeje Finančních nástrojů není Klient oprávněn s dotčenými Finančními nástroji disponovat. 10. Salve Investments je oprávněn výlučně podle vlastního uvážení odmítnout provedení jakéhokoliv Pokynu Klienta, v takovém případě je však povinen bezodkladně informovat Klienta o důvodech odmítnutí. Odmítnutí provedení Pokynu Klienta je možné např. z důvodu, že situace na trhu nedává možnost Pokyn realizovat, nebo se vyskytly jiné objektivní skutečnosti, které realizaci Pokynu prokazatelně brání, např. vady Pokynu, které spočívají v nesprávnosti nebo neúplnosti Pokynu, nejednoznačnost Pokynu, neurčitost, nesrozumitelnost nebo neúplnost Pokynu, případně jeho podání neoprávněnou osobou. Salve Investments odmítne provedení Pokynu i tehdy, jestliže by jeho provedením mohlo dojít k manipulaci s trhem nebo provedením Pokynu by mohlo dojít ke konfliktu zájmů. 11. Klient je oprávněn již přijatý Pokyn zrušit. Zrušení Pokynu musí být v písemné formě a totožnost Klienta při zrušení Pokynu musí být zjištěna a ověřena stejným způsobem jako při podávání Pokynu. Zrušení Pokynu může být provedeno kdykoliv, nejpozději však do doby jeho i jen částečného provedení, postoupení burze cenných papírů nebo jinému obchodníkovi s cennými papíry nebo osobě oprávněné vést evidenci majitelů Finančních nástrojů ve smyslu ZCP a IS, nebo ve smyslu platné právní úpravy té země, v níž je Finanční nástroj na účtech platně evidován a kde se Obchod provádí, nebo nejpozději do doby, kdy ještě nebyly provedeny

3 nezvratné a neodvolatelné kroky k provedení Pokynu Klienta. Salve Investments okamžitě po obdržení této instrukce Klienta o zrušení Pokynu zastaví provádění Pokynu, pokud je zrušení Pokynu Klienta akceptovatelné. 12. Salve Investments je povinen na žádost Klienta prokázat, že provedl jeho Pokyn v souladu se Strategií provádění pokynů Článek 5. Zvláštní pravidla pro poskytování Investiční služby: provedení Pokynu Klienta na jeho účet nebo postoupení Pokynu Klienta k provedení třetí straně na účet Klienta. 1. Salve Investments zjišťuje přiměřenost Investiční služby nebo Vedlejší služby a v Pokynu požadovaného druhu Finančního nástroje pro Klienta formou odpovědí na otázky uvedené v Investičním dotazníku. Na základě odpovědí Klienta v Investičním dotazníku Salve Investments vyhodnotí, zda jsou znalosti a zkušenosti Klienta dostatečné k tomu, aby si Klient uvědomoval rizika spojená s příslušným druhem požadovaného Finančního nástroje nebo Investiční služby nebo Vedlejší služby, a zda jsou pro Klienta přiměřené, a oznámí mu výsledek tohoto vyhodnocení. Pokud Salve Investments usoudí, že Finanční nástroj nebo Investiční služba nebo Vedlejší služba nejsou pro Klienta přiměřené, Salve Investments na to Klienta upozorní. 2. Jestliže Klient zadá konkrétní požadavek týkající se Pokynu nebo jeho specifického charakteru, Salve Investments je povinen Pokyn provést, přičemž takové řízení se považuje za splnění povinnosti získat nejlepší možný výsledek pro svého Klienta. Konkrétní požadavek Klienta může Salve Investments zabránit, aby postupoval v souladu se Strategií provádění pokynů, a tedy v souladu s cílem zajistit nejlepší možný výsledek při provádění Pokynu. 3. Salve Investments je povinen koupit Finanční nástroj za nižší cenu, než která je uvedena v Pokynu Klienta, a prodat Finanční nástroj za vyšší cenu, než která byla uvedena v Pokynu Klienta, pokud má takovou možnost. Tuto povinnost má i bez souhlasu Klienta. 4. Jestliže Klient určí ve svém Pokynu limitní cenu, je Salve Investments povinen, pokud jde o koupi Finančních nástrojů, koupit Finanční nástroj v určeném objemu maximálně za tuto limitní cenu, a pokud jde o prodej Finančního nástroje, prodat Finanční nástroj v určeném objemu minimálně za tuto limitní cenu. Pokud jde o limitované Pokyny Klienta pro akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu, které nejsou hned provedeny za převládajících tržních podmínek, Salve Investments je povinen přijmout, pokud Klient nevydá výslovně jiný pokyn, opatření s cílem co nejdříve umožnit provedení tohoto Pokynu okamžitým zveřejněním tohoto limitního Pokynu Klienta způsobem, který umožňuje snadný přístup pro ostatní účastníky trhu. Tato povinnost se považuje za splněnou, jestliže Salve Investments postoupí limitovaný Pokyn Klienta na regulovaný trh nebo na mnohostranný obchodní systém. 5. Jestliže Salve Investments zjistí podezření, že v důsledku poskytnutí Investiční služby Klientovi na základě Pokynu může dojít k manipulaci s trhem, upozorní na tuto skutečnost Klienta, požádá ho o vysvětlení účelu Pokynu, případně navrhne jiný způsob dosažení téhož účelu, který nenaruší průhlednost kapitálového trhu; pokud má Salve Investments i přes vysvětlení Klienta důvodné podezření, že poskytnutím Investiční služby na základě Pokynu může dojít k narušení průhlednosti kapitálového trhu, Pokyn odmítne provést. 6. Pokud Salve Investments přijme Pokyn Klienta k obstarání prodeje Finančního nástroje a Klient nedisponuje na Účtu majitele nebo Účtu držitelské správy Klienta dostatkem Finančních nástrojů, Salve Investments informuje Klienta o nemožnosti realizace jeho Pokynu v celém rozsahu, ale jen o částečném provedení Pokynu. 7. Pokud se Klient a Salve Investments nedohodnou písemně jinak, Salve Investments poskytuje pro Klienta Vedlejší službu držitelská správa ve vztahu k Finančním nástrojům, které pro Klienta obstará při poskytování Investiční služby provedení Pokynu Klienta na jeho účet, a dělá úkony, které jsou nezbytné pro výkon a zachování práv spojených s těmito Finančními nástroji vůči třetím osobám. Podávání a přijímání Pokynů Klienta při poskytování Investiční služby: provedení Pokynu Klienta na jeho účet nebo postoupení Pokynu Klienta k provedení třetí straně na účet Klienta. 8. Salve Investments zavedl postupy a opatření, které mu umožňují bezodkladné, spravedlivé a urychlené provedení Pokynů Klienta ve vztahu k pokynům ostatních klientů nebo k obchodním zájmům Salve Investments. Tyto postupy a opatření umožňují, aby se jinak srovnatelné pokyny klientů provedly podle času jejich přijetí Salve Investments a splňují tyto podmínky: a) pokyny klientů provedené na účet klientů jsou neprodleně přesně zaznamenávány a alokovány, b) srovnatelné pokyny Klienta se provádějí postupně a bezodkladně, s výjimkou případů, kdy to povaha pokynu nebo aktuální podmínky na trhu neumožňují, nebo pokud to není v zájmu Klienta, c) Salve Investments každého neprofesionálního klienta předem informuje o vážných překážkách týkajících se řádného provedení Pokynu, o nichž má vědomost. 9. Klient je povinen podat Pokyn k uskutečnění Obchodu v písemné podobě. 10. Pokyn pro uskutečnění Obchodu musí obsahovat: a) základní identifikační údaje Klienta, které zajistí jeho jednoznačnost, b) typ Pokynu (zda jde o obstarání koupě, obstarání vydání nebo prodeje Finančního nástroje), c) název nebo ISIN Finančního nástroje nebo jakákoli jiná jednoznačná identifikace Finančního nástroje, d) počet kusů Finančního nástroje nebo specifikaci objemu Pokynu v peněžním vyjádření, která určuje limit peněžních prostředků, tzn. maximální výši peněžních prostředků, kterou je Salve Investments oprávněn použít k zaplacení kupní ceny za obstarání koupě, resp. vydání Finančních nástrojů, resp. maximální výši peněžních prostředků, které chce Klient získat prodejem Finančních nástrojů, e) limitní cenu za jeden kus Finančního nástroje; (pokud Klient neuvede v Pokynu limitní cenu, Salve Investments je oprávněn provést Pokyn Klienta za aktuální tržní cenu Finančního nástroje), f) platnost Pokynu, časový limit, tzn. maximální doba, po kterou je Salve Investments povinen obstarat koupi, vydání nebo prodej Finančního nástroje, g) vlastnoruční podpis Klienta. 11. Salve Investments je povinen opatřit každý přijatý Pokyn datem přijetí a Pokyny vyřídit v posloupnosti, jak byly přijaty Salve Investments. Vzájemně si odporující Pokyny je Salve Investments oprávněn neprovést, přičemž o tomto svém rozhodnutí je povinna Klienta informovat. Pro posouzení, kdy je Salve Investments oprávněn přijmout Pokyn Klienta a odkdy je Pokyn Klienta pro Salve Investments závazný, platí to, co je uvedeno v článku 10 bod 5, 6 a 7 těchto OP. 12. Salve Investments je povinen poskytnout Klientovi na jeho žádost informace o stavu jeho Pokynu. 13. Salve Investments neodpovídá za důsledky provedení Pokynu a za případné škody vzniklé v důsledku provedení Pokynu. 14. Salve Investments může spojovat Pokyny Klienta nebo obchody na vlastní účet s pokyny jiného klienta, pouze tehdy: a) není-li pravděpodobné, že spojení pokynů a obchodů bude nevýhodné pro některého z klientů, jejichž pokyny mají být spojeny, b) je-li každý klient, jehož pokyn má být spojen, informován o tom, že účinek spojení ve vztahu ke konkrétnímu pokynu může být v jeho neprospěch, c) jestliže podle strategie alokace pokynů Salve Investments zajišťuje spravedlivou alokaci spojených pokynů a obchodů za dostatečně přesných podmínek, zejména když objem a cena určují alokaci a podmínky zacházení s částečně provedenými pokyny. 15. Salve Investments nezneužije informace o neprovedených Pokynech Klienta. Zpráva o výsledku Obchodu a vyúčtování. 16. Pokud není v těchto OP uvedeno jinak, Salve Investments je povinen zaslat Klientovi oznámení potvrzující provedení Pokynu nejpozději první obchodní den po provedení anebo, pokud Salve Investments dostal potvrzení od třetí osoby, nejpozději první obchodní den po obdržení potvrzení od této osoby. Oznámení potvrzující provedení Pokynu zaslané Klientovi obsahuje údaje ve smyslu ustanovení 73j ZCP a IS. 17. Salve Investments má právo požadovat od Klienta před realizací Pokynu Klienta zálohu. Jestliže jde o Pokyn k obstarání koupě Finančních nástrojů, je výše zálohy vypočtena jako součet celkové ceny Finančních nástrojů určená v závislosti na Klientem určené limitní ceně Finančních nástrojů (resp. tržní ceně Finančních nástrojů, pokud Klient limitní cenu neurčí), odplatě pro Salve Investments podle Salve Ceníku poplatků a celkových předpokládaných nákladech, které nejsou zahrnuté v odplatě Salve Investments. Pokud jde o Pokyn Klienta k obstarání prodeje Finančních nástrojů nebo o Pokyn Klienta k obstarání koupě Finančních nástrojů bez finančního vyrovnání, je zaplacená záloha rovná výši minimální odplaty pro Salve Investments podle Salve Ceníku poplatků. Po provedení Pokynu Klienta je zaplacená záloha započítána do vyúčtování odplaty za provedení Pokynu. 18. Klient uděluje souhlas k blokování peněžních prostředků na Účtu Klienta ve výši zálohy podle bodu 17. tohoto článku OP, a to až do doby finančního vyrovnání Obchodu nebo do ukončení platnosti Pokynu, pokud Pokyn nebude vykonán. Článek 6. Zvláštní pravidla při poskytování investiční služby: provedení Pokynu Klienta k obstarání vydání nebo vrácení cenných papírů nebo majetkových účastí subjektů kolektivního investování - Fondů, na účet Klienta. 1. Na základě Rámcové komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje Finančního nástroje je Salve Investments také oprávněn zařídit vlastním jménem a na účet Klienta vydání nebo vrácení Fondů podle Pokynů Klienta. Salve Investments tuto Investiční službu poskytuje pouze ve vztahu k Fondům, které jsou uvedeny v Salve Seznamu Fondů, jakož i ve vztahu k speciálním Fondům kvalifikovaných investorů, ve vztahu ke kterým Salve Investments poskytuje Investiční službu na základě svého rozhodnutí. Na poskytnutí Investiční služby ve vztahu k speciálním Fondům kvalifikovaných investorů nemá Klient právní nárok a Salve Investments si vyhrazuje právo odmítnout provedení Pokynu Klienta, jenž se týká speciálního Fondu kvalifikovaných investorů, ve vztahu ke kterému neposkytuje Salve Investments Investiční služby. Ustanovení článku 4., bod 10 není dotčeno. 2. Salve Investments je oprávněn Salve Seznam Fondů kdykoliv změnit. Jestliže Salve Investments změní Salve Seznam Fondů, je povinna o provedených změnách informovat Klienta sdělením v sídle Salve Investments, v obchodních prostorách Salve Investments a na příslušné internetové stránce cz. 3. Salve Investments je povinen obstarat vydání Klientem zvolených Fondů uvedených v Salve Seznamu Fondů na základě Pokynu Klienta. Salve Investments je povinen obstarat vydání Klientem zvolených Fondů za aktuální tržní cenu podílu v den obstarání vydání podle podmínek emitenta Fondu. Pro posouzení, kdy je Salve Investments oprávněn přijmout Pokyn Klienta a odkdy je Pokyn Klienta pro Salve Investments závazným, platí to, co je uvedeno v článku 10 bod 5, 6 a 7 těchto OP.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Účinné od 26. 8. 2015 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

ÚČASTNÍCI OBCHODOVÁNÍ S CP, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

ÚČASTNÍCI OBCHODOVÁNÍ S CP, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ.

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ. PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 ÚVOD 1) Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) Obchodní podmínky pro produkty kolektivního investování a MiFID Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční

Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, vedenou rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více