zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ (dále jen Zaknihované Akcie )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie )"

Transkript

1 VEŘEJNÝ NÁVRH NA KOUPI VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI LIGNA a.s. LIGNA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 26 ( Navrhovatel ), tímto činí v souladu s ustanovením 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( Občanský zákoník nebo OZ ) ve spojení s 322 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), veřejný návrh na koupi vlastních akcií ( Nabídka ). 1. DŮVODY NABÍDKY 1.1. Důvodem nabídky je zájem Navrhovatele na zachování relevantní vypovídací výše tržní ceny jeho akcií a současně snaha Navrhovatele poskytnout těm akcionářům, kteří mají zájem akcie prodat, transparentní možnost tak učinit. Nabytí vlastních akcií schválila valná hromada Navrhovatele, která se konala dne Nabídka je dobrovolná, přičemž je jen na vlastním rozhodnutí každého z jejích adresátů, zda se ji rozhodne akceptovat. Navrhovatel nečiní adresátům Nabídky žádné doporučení, zda nabídku akceptovat či nikoli. Současně upozorňuje na to, že ačkoli výše ceny nabízené podle této Nabídky odpovídá podle názoru Navrhovatele aktuální tržní ceně, nebyla stanovena znaleckým posudkem. V každém případě nelze vyloučit, že v budoucnu dojde ke změnám tržní ceny akcií. 2. AKCIE, JICHŽ SE NABÍDKA TÝKÁ 2.1. Předmětem Nabídky jsou akcie Navrhovatele: listinné kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10000,00 Kč, ISIN: CS , ISIN: CZ a/nebo listinné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10000,00 Kč označené čísly , kterým nebylo přiděleno ISIN, (dále jen Listinné Akcie ); zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ (dále jen Zaknihované Akcie ) (Listinné Akcie a Zaknihované Akcie společně dále jen jako Akcie ) Na Akciích převáděných na Navrhovatele osobami, které Nabídku přijmou, nesmí váznout žádné věcné nebo smluvní omezení, jako zástavní právo, věcné břemeno, předkupní právo ani žádné jiné faktické nebo právní zatížení nebo omezení jakékoliv povahy. Akcie musí být převedeny společně se všemi právy, která s nimi jsou nebo mají být podle příslušných právních předpisů a/nebo stanov Navrhovatele spojena. 3. ADRESÁTI NABÍDKY, OMEZENÍ OBJEMU NABÍDKY 3.1. Tato Nabídka je určena všem osobám, které budou vlastníky akcií Společnosti v Době závaznosti Nabídky (jak je tento pojem definován v čl. 5 níže) (dále jen Akcionáři ) Nabídka je omezena maximálním počtem akcií, které je Navrhovatel oprávněn nabýt: Navrhovatel není oprávněn nabýt více jak 640 kusů Listinných akcií a kusů Zaknihovaných akcií (dále jen Maximální objem nabídky ). Všechny akceptace této Nabídky, které Navrhovatel obdrží po té, co bude dosaženo Maximálního objemu nabídky ve vztahu k Akcím, jichž se akceptace týká, nebudou ve vztahu k těmto Akciím pokládány za účinné a nepovedou k uzavření Smlouvy (jak je tento pojem definován v článku 6.1.1).

2 4. CENA ZA AKCIE Navrhovatel nabízí, že za podmínek stanovených v této Nabídce koupí Listinné Akcie za cenu Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za jednu Listinnou Akcii a/nebo Zaknihované Akcie za cenu Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za jednu Zaknihovanou Akcii. (dále jen Nabídková cena ). 5. DOBA ZÁVAZNOSTI NABÍDKY Tato Nabídka je závazná a Oprávnění akcionáři ji mohou přijmout po dobu čtyř (4) týdnů od data jejího uveřejnění na internetových stránkách Navrhovatele a v Haló novinách nebo od do nebo do Dne naplnění maximálního objemu (jak je definován v čl. 9.1 níže), podle toho co nastane dříve (dále jen Doba závaznosti ). 6. PŘIJETÍ NABÍDKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY 6.1. Přijetí nabídky Není-li v této Nabídce stanoveno jinak (srov. čl. 3.2 a 9.1), bude smlouva o převodu Akcií mezi Navrhovatelem a Akcionářem (dále jen Smlouva ) uzavřena okamžikem doručení Akcionářem podepsaného písemného oznámení (dále jen Oznámení o akceptaci ), které musí obsahovat: (c) (d) jednoznačné vyjádření vůle Akcionáře, že Nabídku bezpodmínečně a bez výhrad přijímá; identifikační údaje Akcionáře, tedy: (i) u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo nebo u osob, jež nejsou českými nebo slovenskými občany, číslo pasu spolu s datem narození, adresu, telefonní číslo a/nebo ovou adresu; (ii) u právnické osoby originál nebo ověřená kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo listiny obdobné povahy (které jsou relevantní podle příslušného práva), které potvrzují, že osoba, která podepsala Oznámení o akceptaci, je oprávněná jednat jménem a zavazovat Akcionáře, přičemž takový výpis nebo listina obdobné povahy nesmí být v době doručení akceptace starší tří (3) měsíců; počet a identifikace (ISIN) Akcií držených Akcionářem, na které se přijetí Nabídky vztahuje; bankovní účet Akcionáře pro účely úhrady kupní ceny nebo sdělení, že má být kupní cena vyplacena v hotovosti v některé z provozoven České spořitelny, a.s Hodlá-li Akcionář prodat na základě Oznámení o akceptaci Listinné Akcie, přiloží k Oznámení o akceptaci Listinné Akcie, jichž se akceptace týká (srov. článek níže) Hodlá-li Akcionář prodat na základě Oznámení o akceptaci Zaknihované Akcie, přiloží k Oznámení o akceptaci příkaz k převodu těchto Akcií v Centrálním depozitáři (srov. článek níže) V případě, že je Nabídka přijata a Oznámení o akceptaci učiněno prostřednictvím zmocněnce, je k Oznámení o akceptaci nutné přiložit originál nebo ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele Podpis Akcionáře nebo jeho zástupce na Oznámení o akceptaci musí být úředně ověřen.

3 Akcionářům se doporučuje, aby pro vyplnění Oznámení o akceptaci použili formulář uveřejněný na internetových stránkách Navrhovatele popřípadě přiložený v písemném oznámení o Nabídce Hodláte-li prodat Listinné Akcie Akcionář, který má zájem o přijetí Nabídky a prodat podle ní Navrhovateli Listinné akcie, přijme Nabídku tak, že řádně podepíše a doručí Navrhovateli Oznámení o akceptaci, k němuž přiloží Listinné Akcie, jichž se akceptace týká Listinné Akcie, které přiloží k Oznámení o akceptaci, opatří Akcionář rubopisem tohoto znění: Na řad společnost LIGNA a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ , IČ , dne. doplní aktuální datum a připojí svůj podpis Oznámení o akceptaci a Listinné Akcie musí být doručeny Navrhovateli poštou na adresu: LIGNA a.s., sekretariát statutárního ředitele, Vodičkova 791/41, Praha 1, nebo osobně do sídla Navrhovatele na adrese Vodičkova 791/41, Praha 1, a to v pracovní dny v Době závaznosti vždy od 9,00 hod. do 11,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Akcionáři se vyzývají, aby se na přesném termínu domluvili předem na tel Hodláte-li prodat Zaknihované Akcie Zaknihované Akcie jsou vedené v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, Česká republika, IČ: ( Centrální evidence a Centrální depozitář ) Převod Akcií dle Smlouvy bude v Centrálním depozitáři vypořádán ve vypořádacím cyklu na základě spárování a vypořádání příkazů k převodu těchto Akcií ( Příkaz ), přičemž jeden Příkaz (k prodeji) bude předán prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo jiného účastníka Centrálního depozitáře, s nímž uzavřel smlouvu Akcionář ( Účastník ) s tím, aby převedl akcie na účet účastníka CDCP České spořitelny kód účastníka 877 ve prospěch LIGNA a.s., druhý Příkaz (k nákupu) pak prostřednictvím České spořitelny, a.s., s níž uzavřel smlouvu Navrhovatel. Příkaz podaný Akcionářem musí Akcionář přiložit k Oznámení o akceptaci Pokud Akcionář nemá uzavřenu smlouvu s Účastníkem, může se obrátit na Českou spořitelnu, a.s., prostřednictvím některé z jejich specializovaných poboček v České republice, která poskytuje služby CDCP (http://www.csas.cz/static_internet/cs/obchodni_informace- Produkty/Investovani_(Fondy_a_Financni_trhy)/Spolecne/Prilohy/CDCP_pobocky.pdf, a uzavřít s ní smlouvu o investičních službách, na jejímž základě mu bude zřízen majetkový účet cenných papírů a následně podán Příkaz. Uzavře-li Akcionář Smlouvu o převodu Akcií podle této Nabídky a uhradí České spořitelně, a.s. poplatek za převod Akcií na Navrhovatele i poplatek za případný převod Akcií z nezařazeného účtu na účet v navazující evidenci, bude-li takový krok potřebný k provedení převodu Akcie na Navrhovatele, Navrhovatel následně tyto poplatky prostřednictvím České spořitelny proplatí Účastníkovi spolu s úhradou kupní ceny za akcie. 7. PŘEVOD AKCIÍ A VYPOŘÁDÁNÍ 7.1. Převod Listinných Akcií K převodu Listinných Akcií dojde doručením Oznámení o akceptaci spolu s Listinnými Akciemi opatřenými rubopisem podle čl. 6.2 výše Převod Zaknihovaných Akcií

4 Převod Zaknihovaných Akcií bude vypořádán prostřednictvím Centrálního depozitáře podle a v souladu s platným zněním Pravidel vypořádacího systému Centrálního depozitáře a v souladu s dalšími pravidly a předpisy Centrálního depozitáře Akcionář předá svému Účastníkovi (případně České spořitelně, a.s., ve smyslu článku 6.3.3) pokyn k podání Příkazu Centrálnímu depozitáři nejpozději tak, aby potvrzení o jeho přijetí mohlo tvořit přílohu Oznámení o akceptaci podle článku 6.1. K vypořádání příkazů ve vypořádacím systému Centrálního depozitáře (Příkaz k prodeji akcií podaný Akcionářem a Příkaz k nákupu akcií podaný Navrhovatelem) dojde v Den vypořádání, jímž je dne Pokud dojde ze strany Akcionáře k porušení jakékoliv povinnosti uvedené v této Nabídce, bude Navrhovatel oprávněn (nikoliv však povinen) nepodat Příkaz k nákupu Akcií od Akcionáře Údaje Navrhovatele pro vypořádání v Centrálním depozitáři jsou následující: Účastník: Česká spořitelna, a.s; Kód účastníka v Centrálním depozitáři: Úhrada kupní ceny Kupní cena za Listinné akcie bude zaplacena buď bezhotovostním převodem na bankovní účet Akcionáře, nebo poštovní poukázkou podle pokynu uvedeného v Oznámení o akceptaci, a to nejpozději do 30 dnů po uplynutí Doby závaznosti. Doručí-li Akcionář řádné Oznámení o akceptaci (tj. včetně relevantních Listinných akcií) osobně, vyplatí mu Navrhovatel kupní cenu v hotovosti po předložení průkazu totožnosti Kupní cena za Zaknihované Akcie bude zaplacena podle pokynu uvedeného v Oznámení o akceptaci buď bezhotovostním převodem na bankovní účet Akcionáře, a to nejpozději do 30 dnů po Dni vypořádání, nebo v některé z provozoven České spořitelny, a.s., a to 30. den po Dni vypořádání. Dnem vypořádání je Úhrada kupní ceny bude realizována do ODSTOUPENÍ OD SMLUV ZE STRANY NAVRHOVATELE 8.1. Navrhovatel je oprávněn od jednotlivých Smluv odstoupit v následujících případech: (c) (d) pokud dojde k uzavření Smlouvy, přestože bylo Oznámení o akceptaci neúplné, nesprávné nebo podmíněné a/nebo nebyly v souladu s touto Nabídkou spolu s Oznámením o akceptaci doručeny všechny požadované přílohy; pokud nebudou splněny podmínky podle čl. 2.2 výše; pokud nedojde k převodu Akcií příslušným Akcionářem na Navrhovatele; pokud soud, Česká národní banka případně jiný orgán veřejné moci vydá jakékoli rozhodnutí, přijme jakékoliv opatření či učiní jiné jednání, které ztěžuje nebo znemožňuje realizaci této Nabídky nebo vypořádání Smluv vyplývajících z této Nabídky Navrhovatel je rovněž oprávněn odstoupit od každé Smlouvy, v případě, že by v jejím důsledku překročil Maximální objem nabídky; a to i částečně Odstoupení od Smlouvy ze strany Navrhovatele bude provedeno písemným oznámením, které bude doručeno Zájemci o prodej akcií poštou na adresu uvedenou v Oznámení o akceptaci.

5 9. POSTUP PO DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍHO OBJEMU NABÍDKY 9.1. Pokud Navrhovatel zjistí, že bylo dosaženo Maximálního objemu nabídky (den, kdy došlo k dosažení Maximálního objemu nabídky, dále jako Den naplnění maximálního objemu ), odmítne veškeré Oznámení o akceptaci, které mu v Den naplnění maximálního objemu byly doručeny, a takové Oznámení o akceptaci nebude pokládáno za účinné a nepovede k uzavření Smlouvy Bez zbytečného odkladu po té co nastane Den naplnění maximálního objemu, Navrhovatel tuto skutečnost oznámí na internetových stránkách 10. OMEZENÍ A DAŇOVÉ OTÁZKY Tato Nabídka není činěna v takové jurisdikci, a Akcie nebudou přijaty ke koupi v takové jurisdikci, ve které by učinění Nabídky či jeho přijetí nebylo v souladu s právními předpisy o cenných papírech, či jinými právními předpisy takové jurisdikce, nebo ve které by byla vyžadována jakákoliv registrace, potvrzení, či podání k jakémukoliv úřadu, které nejsou zmíněny v této Nabídce. Osoby, které obdrží tento dokument, jsou povinny brát na vědomí a řídit se všemi takovými omezeními a získat všechny nutné autorizace, potvrzení či souhlasy. Ani Navrhovatel, ani jeho odborní poradci nenesou jakoukoliv odpovědnost za porušení takovéhoto omezení jakoukoliv osobou Zájemcům o prodej akcií se doporučuje, aby se ve věci daňových dopadů spojených s akceptací Nabídky a převodem Akcií na Navrhovatele obrátili na své daňové poradce. 11. ROZHODNÉ PRÁVO A OSTATNÍ USTANOVENÍ Smlouvy uzavřené na základě této Nabídky se řídí právem České republiky Navrhovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou porušením jakékoliv jeho povinnosti spojené s touto Nabídkou nebo z jakýchkoli Smluv, s výjimkou případů kdyby taková újma byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti Soudy České republiky mají ve sporech vznikajících z a/nebo v souvislosti s Nabídkou výlučnou příslušnost.

NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V.

NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. PPF Arena 2 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V.

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V. VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V., společnost založená dle práva

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V., společnost založená dle práva VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:

Více

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE POVINNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. PPF Arena 2 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem

Více

DOBROVOLNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI ANTHIAROSE LIMITED TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI ZENTIVA N.V.

DOBROVOLNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI ANTHIAROSE LIMITED TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI ZENTIVA N.V. DOBROVOLNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI ANTHIAROSE LIMITED TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI ZENTIVA N.V. ANTHIAROSE LIMITED, se sídlem Pindarou 27, ALPHA BUSINESS CENTER, 2nd floor, P.C. 1060, Nikósie,

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Účinné od 26. 8. 2015 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry (dále

Více

Článek I/ Práva a povinnosti Banky. Článek II/ Způsob evidence investičních nástrojů

Článek I/ Práva a povinnosti Banky. Článek II/ Způsob evidence investičních nástrojů Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb Část první/ Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb vydané ve smyslu 273 odstavce 1 Obchodního zákoníku (dále

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

(dále jen VOP) Pro účely těchto VOP pojmy psané velkými začátečními písmeny mají následující význam:

(dále jen VOP) Pro účely těchto VOP pojmy psané velkými začátečními písmeny mají následující význam: Všeobecné obchodní podmínky k obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných finančních nástrojů a k poskytování dalších investičních služeb a vedlejších služeb (dále jen VOP) Pro účely těchto VOP pojmy

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o.

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. Ing. David Jánošík, se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, Okres Hradec Králové (dále jen

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. Ing. David Jánošík, se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, Okres Hradec Králové (dále jen

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcie společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928,

Více

1. Základní charakteristika Dluhopisů

1. Základní charakteristika Dluhopisů EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ úplné znění 18. 8. 2014 ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501660 Společnost ZONER software, a.s., se sídlem Brno,

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice

Více

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let (společné emisní podmínky dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu po 1.12.2012)

Více

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,74 % p.a.

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,74 % p.a. Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,74 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 150.000.000 EUR k Datu emise nebo v průběhu

Více

Rámcová smlouva o obhospodařování investičních nástrojů

Rámcová smlouva o obhospodařování investičních nástrojů Rámcová smlouva o obhospodařování investičních nástrojů Číslo: Smluvní strany: Obchodní firma: Colosseum, a.s. Zastoupená: na základě plné moci společností., IČ: 033 64 348, se sídlem, 3, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

Obchodní podmínky Patria Finance, a.s. pro poskytování investičních služeb

Obchodní podmínky Patria Finance, a.s. pro poskytování investičních služeb Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.1. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM SPLATNÉ V ROCE 2017 ISIN CZ0002001993

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM SPLATNÉ V ROCE 2017 ISIN CZ0002001993 UniCredit Bank Czech Republic, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM V CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ JMENOVITÉ HODNOTĚ EMISE 10 000 000 000 KČ SPLATNÉ V ROCE 2017 ISIN CZ0002001993

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

P o d m í n k y. veřejného výběrového řízení na prodej akcií Technických služeb Děčín a.s. schválené usnesením rady města dne 6.

P o d m í n k y. veřejného výběrového řízení na prodej akcií Technických služeb Děčín a.s. schválené usnesením rady města dne 6. P o d m í n k y veřejného výběrového řízení na prodej akcií Technických služeb Děčín a.s. schválené usnesením rady města dne 6. září 2007 Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, se sídlem: Mírové náměstí

Více