Obchodní podmínky pro poskytování služeb nákupu a prodeje cenných papírů (Podmínky investičních služeb) z I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro poskytování služeb nákupu a prodeje cenných papírů (Podmínky investičních služeb) z 1. 7. 2012 I."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro poskytování služeb nákupu a prodeje cenných papírů (Podmínky investičních služeb) z I. Úvodní ustanovení 1. Identifikace Banky. GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 5403 (dále jen Banka ) je společnost patřící do globální skupiny General Electric. 2. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky investičních služeb ) se vztahují na uzavírání veškerých komisionářských smluv o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů mezi Bankou jako komisionářem a Klientem jako komitentem (dále jen Smlouva ) v souladu s 28 a násl. Zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění. 3. Vztah Smlouvy, Podmínek investičních služeb a Podmínek. Vztahy neupravené ve Smlouvě se v ostatním řídí těmito Podmínkami investičních služeb a podpůrně i Všeobecnými obchodními podmínkami GE Money Bank, a.s. (dále jen Podmínky ). Tyto Podmínky investičních služeb společně s Podmínkami tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek investičních služeb, jakož i před ustanoveními Podmínek. Dále, ustanovení těchto Podmínek investičních služeb mají přednost před ustanoveními Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak. 4. Výkladová pravidla. Pokud z kontextu zjevně nevyplývá jinak, mají pojmy psané v těchto Podmínkách investičních služeb a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam, který je jim přiřazen v těchto Podmínkách investičních služeb a dále význam, který je jim přiřazen v Podmínkách. 5. Garanční fond. Banka je účastníkem systému ochrany vkladů a investic Garančního fondu obchodníka s cennými papíry. Podrobné informace o Garančním fondu obchodníka s cennými papíry jsou přílohou Smlouvy. Banka tyto informace též Uveřejňuje, v každém případě jsou k dispozici na Obchodních místech a na internetové stránce Banky. 6. Odborná péče. Banka se zavazuje jednat při plnění práv a povinností podle Smlouvy s odbornou péčí v souladu s 15 zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění, zejména je povinna chránit zájmy Klienta, které jsou ji známé v souvislosti s plněním Smlouvy. Banka je povinna podávat Klientovi zprávy o zařizování záležitostí dle Smlouvy, kdykoliv jej o to požádá. 7. Použití třetích osob. V případě, že Banka nemůže splnit svůj závazek sama, je povinna použít ke splnění Smlouvy jiného obchodníka s cennými papíry. Takový obchodník s cennými papíry je povinen splnit závazek Banky v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou, přičemž Banka odpovídá za splnění smlouvy jako by záležitost obstarávala sama. II. Důležitá upozornění 8. Rizika spojená s investicí. Banka upozorňuje Klienta na to, že každá investice do cenných papírů obsahuje riziko. Návratnost takové investice není zaručena a ani předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o možných rizicích, která mohou být spojena s investováním do podílových fondů nabízených Bankou a o možných zajištěních proti nim jsou uvedeny ve statutu fondu, zjednodušeném statutu fondu a v informačních materiálech Banky týkajících se investování do cenných papírů. 9. Žádné poradenství. Banka neposkytuje Klientovi investiční poradenství a nedává investiční doporučení. Posouzení přiměřenosti jakékoli Investiční služby pro Klienta Bankou nemůže být za žádných okolností považováno za doporučení investice Klientovi ze strany Banky.

2 10. Odpovědnost Klienta za investiční rozhodnutí. Klient přijímá investiční rozhodnutí podle svého vlastního uvážení a bere na vědomí, že Banka v žádném případě neodpovídá za chybné investiční rozhodnutí Klienta. Banka dále neodpovídá za škody vzniklé z důvodu chybných pokynů, které Klient předal Bance, pokud Banka nemohla chybu ani s vynaložením náležité péče zjistit. 11. Manipulace s trhem. V souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění, je manipulace s trhem je zakázána. Pokud má Banka důvodné podezření, že v důsledku poskytnutí Investiční služby na základě pokynu Klienta může dojít k manipulaci s trhem, upozorní na tuto skutečnost Klienta, požádá jej o vysvětlení účelu pokynu, případně navrhne jiný způsob dosažení téhož účelu, který nenaruší průhlednost trhu. Pokud má Banka i přes vysvětlení Klienta důvodné podezření, že poskytnutím předmětné Investiční služby může dojít k manipulaci trhem, pokyn neprovede a vyrozumí o tom písemně Klienta. 12. Střet zájmů. Banka odmítne poskytnutí Investiční služby v celém rozsahu nebo částečně, pokud hrozí střet zájmů mezi Bankou a Klientem nebo mezi Klientem a dalšími Klienty. Banka neprodleně písemně nebo telefonicky informuje Klienta o tom, že došlo ke střetu zájmů a vyžádá si od Klienta souhlas nebo pokyn k dalšímu postupu. III. Obecná ustanovení 13. Služby obchodníka s cennými papíry. Banka poskytuje Klientovi služby spočívající v obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů (dále jen Investiční služby ) na základě pokynů Klienta a v souladu se Smlouvou, těmito Podmínkami investičních služeb a Podmínkami v platném znění. Banka vystupuje při poskytování Investičních služeb jako Komisionář a Klient jako komitent; Banka tedy jedná svým jménem na účet Klienta. 14. Účet cenných papírů. Po obstarání nákupu cenných papírů vede Banka tyto cenné papíry ve své analytické evidenci na majetkovém účtu cenných papírů (dále jen Účet cenných papírů ) vedeném pro Klienta. Účet cenných papírů není soukromý účet Klienta. 15. Sdružování pokynů, hromadná objednávka. Banka je oprávněna sdružovat pokyny Klienta s pokyny dalších Klientů. Obchod uzavřený na základě sdruženého pokynu bude mezi jednotlivými Klienty vypořádán s dodržením zásad proporcionality a časové priority. 16. Lhůty k přijímáni pokynů k nákupu. Banka je povinna zpracovat pokyn k operaci s cennými papíry ve lhůtách uvedených v Dispozicích (dále jen Dispozice ), které upravují konkrétní parametry jednotlivých Investičních služeb, a které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Banka je oprávněna stanovit časový limit v rámci pracovního dne pro přijímání pokynů od Klientů. Za pracovní den se pro účely poskytování Investičních služeb považuje den, který je pracovním současně v České republice a v Maďarsku. 17. Neúplný pokyn. Pokud pokyn k prodeji cenného papíru neobsahuje všechny údaje požadované Bankou, je Banka oprávněna takový pokyn neprovést. Zároveň Banka o neúplnosti nebo neprovedení pokynu bezodkladně uvědomí Klienta. 18. Neodvolatelnost pokynu. Vzhledem ke způsobu zpracování pokynů Klienta není možné vydaný pokyn změnit nebo zrušit. Banka není odpovědna za škodu nebo jinou újmu, vzniklou Klientovi z tohoto důvodu. 19. Zpoždění vypořádání pokynu. Pokud dojde ke zpoždění vypořádání pokynu Klienta, upozorní na to Banka Klienta písemně. 20. Prodej cenných papírů. Pro postup při prodeji cenných papírů držených jménem Banky pro Klienta na jeho účet platí obdobné podmínky jako při nákupu s tím, že pokyn k prodeji Klient podává ve formě uvedené v Dispozicích. V případě, že Klient uvede v pokynu k prodeji cenných papírů větší počet, než který je evidován na jeho Účtu cenných papírů, má se za to, že pokyn se vztahuje pouze na ten počet předmětných cenných papírů, který je na Účtu cenných papírů.

3 21. Přestup. V případě podání pokynu Klienta k přestupu z jednoho cenného papíru do jiného cenného papíru postupuje Banka obdobně jako při prodeji cenných papírů. Přestup z jednoho cenného papíru do jiného cenného papíru je prodej předmětného cenného papíru, přičemž za finanční prostředky získané jeho prodejem je proveden nákup požadovaného cenného papíru. 22. Výplata prodejní ceny. Výplatu finančních prostředků získaných za prodej cenných papírů zašle Banka na účet Klienta, který za tímto účelem Bance včas sdělí způsobem stanoveným Bankou. 23. Ověření totožnosti. Pokud bude hodnota pokynu k prodeji cenných papírů od jednoho emitenta v jeden den vyšší nebo rovna ,- Kč, musí být totožnost Klienta na takovém pokynu ověřena alespoň jedním z níže uvedených způsobů. Hodnota prodeje, která se určuje k datu podpisu pokynu Klientem, slouží pouze k určení, zda totožnost ověřit dle níže uvedeného způsobu. Na určení skutečné ceny a počtu předmětných cenných papírů však tento výpočet vliv nemá. Totožnost Klienta musí být ověřena buď úředně nebo oprávněnými pracovníky Banky. Obdobným způsobem postupuje Banka i v případě přestupu mezi Účty cenných papírů. 24. Započtení. Smluvní strany souhlasí, že pohledávka Banky na úhradu skutečné upisovací ceny bude započtena se Zálohou na upisovací cenu uhrazenou Klientem. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo Banky k započtení pohledávek dle příslušných ustanovení Podmínek o započtení. 25. Správa cenných papírů. V rámci Investičních služeb provádí Banka i správu cenných papírů evidovaných na Účtu cenných papírů. Za tímto účelem je Klient povinen na žádost Banky vystavit Bance plnou moc v rozsahu potřebném k provádění správy. 26. Poplatky. Klient se zavazuje platit Bance za provádění Investičních služeb Poplatky dle Sazebníku. 27. Zvýšené náklady. Pokud o to Banka požádá, je Klient povinen uhradit Bance i prokazatelné náklady, které nejsou zahrnuty v Poplatcích a které Banka je, nebo bude povinna hradit třetím stranám při poskytování Investičních služeb. O existenci těchto nákladů a jejich výši bude Banka Klienta pokud možno v dostatečném předstihu informovat, v ostatních případech bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto nákladech a jejich výši doví. 28. Výpisy. Banka poskytuje Klientovi informace o transakcích ve formě výpisů dle Dispozic. 29. Disponování s Účtem cenných papírů. Disponovat s Účtem cenných papírů je oprávněn výhradně Klient nebo jím zmocněná osoba, která se prokáže písemnou plnou mocí vystavenou Klientem s úředně ověřeným podpisem Klienta; plná moc musí být předložena Bance ve formě a obsahu uspokojivém pro Banku. 30. Disponování s cennými papíry. K disponování s cennými papíry je oprávněn výhradně Klient nebo jím k tomu řádně oprávněna třetí osoba (disponent) a to za podmínek stanovených Bankou. Za tímto účelem vyhotovuje Klient a případný disponent podpisový vzor, který slouží Bance k autentifikaci prováděných písemných pokynů. Vyhotovení, změna a zrušení podpisových vzorů se řídí příslušnými ustanoveními Podmínek. 31. Informace o aktuální hodnotě cenných papírů. Banka není povinna poskytovat informace o aktuální hodnotě (ceně) cenných papírů. 32. Informační povinnosti Banky. Banka je povinna zejména: a) seznámit Klienta s prospektem, sdělením klíčových informací a případně též se zjednodušeným prospektem předmětných cenných papírů a na jeho žádost s veškerými obchodními podmínkami týkajícími se Investičních služeb; b) seznámit Klienta se strukturou odměny za veškeré poskytované Investiční služby; c) diskutovat s Klientem záležitosti týkající se jeho potřeb a požadavků na možnou očekávanou míru výnosu a rizika;

4 d) diskutovat s Klientem záležitosti týkající se ostatních technických a administrativních záležitostí (bankovní spojení, vypořádání obchodů, způsob podávání informací atd.); e) informovat Klienta o jiných důležitých okolnostech týkajících se nákupu předmětných cenných papírů nebo změny relevantních podmínek; f) informovat o veškerých nových informacích, které se vztahují na předmětné cenné papíry a mají vliv na závazky dle Smlouvy, pokud jsou Bance tyto informace známy. 33. Výpověď Smlouvy. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Nedohodne-li se Banka s Klientem jinak, považuje se výpověď za pokyn k prodeji veškerých cenných papírů na Účtu cenných papírů účinný ke dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva zaniká dnem vypořádání veškerých práv a závazků vzniklých za trvání Smlouvy. Po doručení výpovědi druhé smluvní straně není Klient oprávněn zadávat pokyny k nákupu cenných papírů. IV. Nákup a zpětný odkup podílových listů fondů 34. Obstarání nákupu. Banka je povinna obstarat nákup cenných papírů-podílových listů v souladu s těmito Podmínkami investičních služeb a statuty předmětných podílových fondů. Banka je povinna obstarat nákup podílových listů za cenu čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podílový list, která je určena jeho emitentem (dále jen Skutečná upisovací cena ). 35. Výběr z nabídky Banky. Klient je oprávněn zadávat pokyn jen k nákupu podílových listů uvedených v platné nabídce Banky Uveřejňované Bankou (dále jen Nabídka CP ). Banka je oprávněna obsah Nabídky CP průběžně měnit. Aktuální Nabídka CP je k dispozici na příslušné internetové stránce Banky a na Obchodních místech. 36. Způsob podání pokynu k nákupu. Připsání finančních prostředků na příslušný vnitřní účet Banky specifikovaný v Dispozicích, se považuje za vydání pokynu Klienta k nákupu a převzetí tohoto pokynu Bankou, pokud bude platba Klienta obsahovat všechny požadované údaje dle Dispozic. Pokud Klient zašle finanční prostředky na vnitřní účet Banky v jiné měně, než ve které je příslušný cenný papír denominován, Banka neodpovídá za nepřipsání, nebo za prodlení s připsáním finančních prostředků na příslušný vnitřní účet Banky. Pokyn k nákupu je po identifikaci Klienta zpracován. 37. Následky nesprávného pokynu. Pokud platba není správně identifikována, nebo v případě, že transakce (investice) neodpovídá investičnímu profilu Klienta, má Banka právo pokyn neprovést a platbu vrátit na účet příkazce. V případě přijetí platby v hotovosti převést finanční prostředky na účet Klienta určený pro přijímání platby za zpětný odkup podílových listů. 38. Množství. Množství nakupovaných podílových listů je určeno v souladu s článkem 40 těchto Podmínek investičních služeb a závisí na výši zvolené Zálohy na upisovací cenu. 39. Aktuální upisovací cena. Aktuální upisovací cena jednotlivých podílových listů uvedených v Nabídce CP je Uveřejňována. O výši skutečné realizované upisovací ceny za vydání podílových listů a/nebo o výši skutečné ceny za zpětný odkup bude Klient informován výpisem. 40. Výpočet skutečné upisovací ceny. Celková částka finančních prostředků zaslaných Klientem na příslušný vnitřní účet Banky zahrnuje zálohu na skutečnou upisovací cenu a zálohu na Poplatky. Výši této celkové částky si určí sám Klient dle aktuální upisovací ceny a aktuálního Sazebníku, a to v den předání pokynu k nákupu Bankou. Výše Poplatků je odvozena od výše částky investované Klientem. Banka pomocí matematických algoritmů rozdělí zaslané finanční prostředky na částku představující zálohu na Skutečnou upisovací cenu a částku představující zálohu na skutečnou výši Poplatků ke dni, kdy zasílá Banka hromadnou objednávku emitentovi, a to tak, aby součet těchto částek nepřesáhl celkovou částku zaslaných finančních prostředků. Výše zálohy na Poplatky určená Bankou pomocí matematických algoritmů informačního systému (dále jen Záloha na Poplatky ) musí odpovídat aktuálnímu Sazebníku. Výše zálohy na Skutečnou upisovací cenu předmětných podílových listů určená Bankou pomocí

5 matematických algoritmů (dále jen Záloha na upisovací cenu ) bude odpovídat výši upisovací ceny aktuální v den zaslání hromadné objednávky Banky emitentovi. Za částku představující Zálohu na upisovací cenu, obstará Banka u emitenta nákup předmětných podílových listů dle Skutečné upisovací ceny, a to tak, aby součin Skutečné upisovací ceny a počtu upsaných předmětných cenných papírů byl roven nebo byl menší než částka představující Zálohu na upisovací cenu, přičemž součin může být menší pouze o matematickou rezervu a zaokrouhlovací rozdíly. V návaznosti na určení Skutečné upisovací ceny bude určena i skutečná výše Poplatků. Nepoužitá část Zálohy na Poplatky, tj. rozdíl vzniklý zaokrouhlením, přísluší Bance. 41. Splatnost poplatků. Splatnost Poplatků nastává: (a) Poplatku za obstarání nákupu podílových listů dnem vypořádání pokynu Klienta k nákupu emitentem, a to ve prospěch účtu specifikovaného v Dispozicích pro investování do příslušného podílového fondu; (b) Poplatku za obstarání zpětného odkupu podílových listů dnem vypořádání pokynu Klienta k zpětnému odkupu emitentem, a to na účet Banky; (c) Poplatku za obstarání přestupu z jednoho podílového fondu do jiného podílového fondu dnem vypořádání pokynu Klienta k nákupu emitentem. 42. Zpětný odkup. Pro postup při zpětném odkupu podílových listů platí obdobné podmínky jako při nákupu s tím, že pokyn k zpětnému odkupu Klient podává ve formě uvedené v Dispozicích. Banka převede peněžní prostředky odpovídající odkupní ceně snížené o případné Poplatky na účet Klienta uvedený v Dispozicích. V. Závěrečná ustanovení 43. Zaznamenávání pokynů. Pokyny Klienta zadávané prostřednictvím telekomunikačních zařízení jsou zaznamenávány a Banka je povinna je v souladu se zvláštními právními předpisy archivovat. 44. Postup v případě poruchy technických zařízení. Pokud dojde poruše informačního systému, telekomunikačních zařízení a záznamových zařízení používaných Bankou, budou Banka a Klient komunikovat písemně. 45. Souhlas s použitím prostředků dálkové komunikace. Klient souhlasí s tím, že komunikace mezi Bankou a Klientem, týkající se Investičních služeb, může být prováděna prostřednictvím telefonu a/nebo ové adresy, kterou Klient Bance sdělil. Tento souhlas je též výslovným souhlasem s poskytnutím sdělení klíčových informací prostřednictvím internetových stránek. Tento souhlas může Klient kdykoli odvolat písemně nebo případně jiným způsobem Uveřejněným Bankou. Využití Služeb Internet Banky, Mobil Banky nebo Telefon Banky v souvislosti s Investičními službami se považuje za udělení souhlasu Klienta s použitím prostředků dálkové komunikace. 46. Reklamační řád. Banka při posuzování reklamace nebo stížnosti Klienta postupuje dle Reklamačního řádu, který Banka Uveřejňuje. Reklamační řád je v každém případě k dispozici na Obchodních místech a na internetové stránce Banky. 47. Stížnost na ČNB. Klient má právo obrátit se svou případnou stížností přímo na Českou národní banku, jako na správní úřad pro oblast kapitálového trhu, který vykonává státní dozor nad činností Banky. 48. Změny Podmínek IS. Banka je oprávněna tyto Podmínky investičních služeb měnit za stejných podmínek jako je oprávněna měnit své Podmínky. PROHLÁŠENÍ KLIENTA Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že jej Banka upozornila na skutečnost, že investice do cenných papírů s sebou nese riziko pohybu kurzů předmětných cenných papírů, a rovněž i měnového vývoje. Klient bere na vědomí, že vývoj předmětných cenných papírů v minulosti nedává žádné záruky budoucího vývoje a že aktuální hodnota předmětných cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení budoucích výnosů a návratnosti investice. Klient se ke dni podpisu Smlouvy řádně seznámil se statutem, sdělením klíčových informací a případně zjednodušeným statutem předmětných podílových fondů. Klient dále prohlašuje, že mu byl nabídnut statut, sdělení klíčových informací a příp. zjednodušený statut

6 předmětných podílových fondů, a že si je vědom, že statut, sdělení klíčových informací a příp. zjednodušený statut a všechny relevantní informace a dokumenty týkající se předmětných podílových fondů jsou k dispozici na Obchodních místech a na internetové stránce Banky.

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S.

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S. Tato Informace před uzavřením smlouvy s GE Money Bank, a.s. (dále jen Informace ) je společností GE Money Bank, a.s. (dále také jen Banka ), poskytnuta

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o poskytování investičních služeb

Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce.

Nakládání s cennými papíry II. Kolektivní investování Obstarání nákupu/odkupování/přestupu (výměny) cenných papírů. Jednotlivá transakce. Smlouva o investičním účtu, vedení evidence cenných papírů a o obstarání nákupu a zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 269 odst.

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 Úvod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 Úvod OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ V RÁMCI POŠTOVNÍHO INVESTIČNÍHO PROGRAMU PRO ČESKOU POŠTU, S.P. Československá

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více