Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o smlouvě budoucí kupní"

Transkript

1 Smlouva o smlouvě budoucí kupní 1/ STAVCONSULT PROJEKT a.s. IČ: se sídlem Praha 2, Vinohradská 365/10, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka zastoupená panem Ing. Vlastimilem Janákem, členem představenstva (dále jen budoucí strana prodávající") -a- 2/ (dále jen budoucí strana kupující") (společně dále také jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) uzavírají podle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o smlouvě budoucí kupní (dále jen smlouva nebo budoucí smlouva ) I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek obou smluvních stran uzavřít nejpozději ve lhůtě a za podmínek dále stanovených touto smlouvou smlouvu kupní, jejímž předmětem bude úplatný převod níže v čl. II této smlouvy uvedených nemovitostí, které budoucí strana prodávající prodá budoucí straně kupující se všemi součástmi, příslušenstvími i všemi právy a budoucí strana kupující je přijme do svého výlučného vlastnictví (dále jen kupní smlouva ). II. Předmět převodu 1. Budoucí strana prodávající výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí, které budou předmětem převodu dle kupní smlouvy: a) stavby č.p., způsob využití rodinný dům, o velikosti, budova s číslem popisným, stojící na pozemku p.č. st. ; b) pozemku p.č. st., druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. ; vše zapsáno na LV č pro k.ú. a obec Pardubice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen nemovitosti ). 2. Vybavení stavby č.p. je následující: III. Kupní smlouva 1. V případě splnění veškerých podmínek dále stanovených touto smlouvou oběma smluvními stranami bude ve lhůtě dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy uzavřena níže uvedená kupní smlouva. 1

2 KUPNÍ SMLOUVA 1/ STAVCONSULT PROJEKT a.s. IČ: se sídlem Praha 2, Vinohradská 365/10, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka zastoupená panem Ing. Vlastimilem Janákem, členem představenstva (dále jen strana prodávající") -a- 2/ (dále jen strana kupující") (společně dále také jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) uzavírají podle ustanovení 2128 a násl., ustanovení 2079 a násl. a ustanovení 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ) I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu převodu, který strana prodávající na základě této smlouvy prodává straně kupující do jejího výlučného vlastnictví se všemi součástmi, příslušenstvím a všemi právy a strana kupující jej tímto kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví. 2. Strana kupující tímto prohlašuje, že předmět převodu přijímá do svého výlučného vlastnictví za podmínek dále stanovených touto smlouvou, a to ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení a účelu využití předmětu převodu. II. Předmět převodu 1. Strana prodávající výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí, které jsou předmětem převodu dle této smlouvy: c) stavby č.p., způsob využití rodinný dům, o velikosti, budova s číslem popisným, stojící na pozemku p.č. st. ; d) pozemku p.č. st., druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. ; vše zapsáno na LV č pro k.ú. a obec Pardubice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen nemovitosti ). 3. Vybavení stavby č.p. je následující: 2

3 III. Prohlášení smluvních stran 1. Strana prodávající tímto prohlašuje, že je oprávněna disponovat s předmětem převodu způsobem v této smlouvě uvedeným, přičemž její smluvní volnost v tomto směru není nikterak omezena, vyjma omezení uvedených v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 2. Strana kupující výslovně prohlašuje, že si je vědoma a je jí známo, že na předmětu převodu váznou zástavní práva a věcná břemena tak, jak jsou u předmětu převodu zapsána na výpisu z katastru nemovitostí LV č pro k.ú. a obec Pardubice, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 3. Strana prodávající prohlašuje, že kromě výše uvedených věcných břemen a zástavních práv v rozsahu, ve kterém jsou zapsána na výpisu z katastru nemovitostí LV č pro k.ú. a obec Pardubice, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí (popř. LV č pro k.ú. a obec Pardubice), neváznou na předmětu převodu žádná jiná omezení či právní nebo faktické vady. 4. Strana prodávající se zavazuje, že do dne účinnosti vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujících k předmětu převodu dle této smlouvy, nezřídí ve prospěch třetích osob žádná věcná břemena, jiná zástavní práva ani další obdobná práva, zakládající jakékoliv právní povinnosti (kromě v tomto článku uvedených omezení) s výjimkou práv třetích osob zřizovaných ve prospěch strany kupující. 5. Strana kupující prohlašuje, že je jí znám stav předmětu převodu, měla možnost se s ním seznámit, a že v uvedeném stavu předmět převodu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 6. Strana kupující prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že současně s podpisem této smlouvy převzala od strany prodávající Průkaz energetické náročnosti budov. V. Zprostředkovatel 1. Při sjednání smluvního vztahu mezi smluvními stranami této smlouvy spolupůsobí společnost IVA KREČMEROVÁ reality s.r.o., IČ: , se sídlem Brněnská 300/31, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18203, zastoupená paní Ivanou Krečmerovou, jednatelkou (dále jen zprostředkovatel ). Zprostředkovatel je povinen a strana prodávající zajistí, že zprostředkovatel provede kroky níže uvedené, tj. převezme, uschová a v souladu s touto smlouvou zajistí podání u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, tyto dokumenty: a) oběma stranami podepsané jedno vyhotovení této smlouvy s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran, které je určeno pro podání návrhu na zápis vkladu vlastnického práva strany kupující k předmětu převodu, a současně b) dvě vyhotovení návrhu na povolení vkladu vlastnického práva strany kupující do příslušného katastru nemovitostí (jedno vyhotovení je určeno pouze pro kontrolní účely, přičemž na něm bude vyznačeno podací razítko příslušného katastrálního úřadu). 2. Zprostředkovatel je dále povinen a strana prodávající zajistí, že jedno vyhotovení návrhu na povolení vkladu vlastnického práva strany kupující do příslušného katastru nemovitostí, které je učeno pro kontrolní účely, nechá zprostředkovatel opatřit podacím razítkem Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a doručí je smluvním stranám a schovateli, a to v elektronické verzi na adresy elektronické pošty. VI. Kupní cena 1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za převod předmětu převodu je sjednána na částku v celkové výši Kč (slovy: ) (dále jen kupní cena ). 3

4 varianta A: 2. Smluvní strany shodně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že strana kupující uhradila před podpisem této smlouvy ve prospěch strany prodávající celou výši kupní ceny, a to složením na zvláštní účet úschovy č. zřízený a vedený u schovatele Mgr. Karla Fischera, advokáta, ev. č. ČAK (dále jen schovatel ), a to na základě smlouvy o advokátní úschově, která byla mezi smluvními stranami a schovatelem uzavřena současně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní dne (dále jen smlouva o úschově ). varianta B: 2. Smluvní strany shodně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že strana kupující uhradila před podpisem této smlouvy s využitím hypotečního úvěru poskytnutého, a.s. (dále jen banka ) ve prospěch strany prodávající celou výši kupní ceny, resp. její doplatek ve výši,- Kč (slovy: ), a to složením na zvláštní účet úschovy č. zřízený a vedený u schovatele Mgr. Karla Fischera, advokáta, ev. č. ČAK (dále jen schovatel ), a to na základě smlouvy o advokátní úschově, která byla mezi smluvními stranami a schovatelem uzavřena současně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní dne (dále jen smlouva o úschově ). 3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly a souhlasí s tím, že kupní cena bude z advokátní úschovy u schovatele vypořádána a uvolněna v souladu se smlouvou o úschově. 4. Veškeré podrobnosti týkající se úschovy kupní ceny jsou předmětem smlouvy o úschově, která byla mezi smluvními stranami a schovatelem uzavřena současně s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní dne. VII. Vklad práva do katastru nemovitostí 1. Strana prodávající a strana kupující se zavazují, že spolu s podpisem této smlouvy, podepíší ve dvou vyhotoveních návrh na vklad vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch strany kupující do katastru nemovitostí (dále jen návrh na vklad ). Strana prodávající se zavazuje, že zprostředkovatel podá návrh na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu (dále jako katastrální úřad") nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 2. Vlastnické právo k předmětu převodu nabude strana kupující vkladem vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí, a to s účinností ke dni podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. 3. Smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné právní úkony, aby katastrální úřad mohl řádně rozhodnout o vkladu vlastnického práva strany kupující k předmětu převodu, a to v co nejkratším termínu. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost a podepsat veškeré další nezbytné dokumenty jakéhokoliv charakteru související se vkladem vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch strany kupující. 4. V případě, že katastrální úřad návrh na vklad zamítne či řízení o povolení vkladu zastaví, zavazují se smluvní strany poskytnout si neprodleně součinnost, která povede k odstranění vad, které zapříčinily, že katastrální úřad návrh na vklad zamítl nebo řízení o povolení vkladu bylo zastaveno a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 (slovy: dvaceti) dnů od zamítnutí návrhu či zastavení řízení, se smluvní strany zavazují uzavřít novou kupní smlouvu, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, ve které budou odstraněny vady, pro které došlo k zamítnutí návrhů na vklad či k zastavení řízení anebo podat v uvedené lhůtě nové návrhy na vklad vlastnických práv. Pokud některá ze smluvních stran poruší toto ustanovení smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. 4

5 VIII. Předání a převzetí předmětu převodu 1. Strana prodávající se zavazuje zajistit předání předmětu převodu straně kupující nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch strany kupující v katastru nemovitostí, přičemž je oprávněna tak učinit prostřednictvím zprostředkovatele, který bude pro takové jednání vybaven plnou mocí. 2. O předání a převzetí předmětu převodu bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. XI. Výmaz zástavních práv 1. Strana prodávající se zavazuje, že do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření této smlouvy zajistí, aby bylo zástavním věřitelem vydáno prohlášení o vzdání se či zániku zástavních práv, která zatěžují předmět převodu, a aby byl podán návrh na vklad výmazu těchto zástavních práv z katastru nemovitostí. XII. Záruka za jakost 1. Strana prodávající poskytuje straně kupující na předmět převodu záruku, která začne běžet ode dne podpisu této smlouvy. Záruční doba v délce 36 měsíců se bude vztahovat na stavební a montážní práce hrubé stavby, stavební a montážní dokončovací práce. XIII. Daně a poplatky 1. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že je strana prodávající na základě ustanovení 7, odst. 1 Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném a účinném znění, osvobozena od platby daně z nabytí nemovitých věcí. 2. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch strany kupující do katastru nemovitosti u katastrálního úřadu hradí strana kupující. 3. Ověření podpisů strany prodávající a strany kupující platí strana prodávající a strana kupující samostatně, přičemž náklady spojené s vyhotovením této smlouvy a smlouvy o úschově, včetně úschovy samotné hradí strana prodávající. XIV. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany se zavazují okamžitě vyrozumět druhou smluvní stranu o všech okolnostech nebo změnách, majících vliv na tuto smlouvu. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných očíslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 2. Pokud by se stala některá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, pak platnost ostatních ustanovení této smlouvy zůstává nedotčena. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy smluvní strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, která odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení nebo jsou jim nejbližší. 3. Vztahy smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4. Tato smlouva je podepsána v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení náleží straně prodávající, jedno vyhotovení straně kupující, jedno vyhotovení je určeno zástavnímu věřiteli, jedno vyhotovení je určeno schovateli a jedno vyhotovení smlouvy je určeno pro katastrální úřad. 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 5

6 6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že porozuměly jejímu obsahu a účelu. Dále smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své úředně ověřené podpisy. 7. Přílohou č. 1 je výpis z katastru nemovitostí LV č pro k.ú. a obec Pardubice týkající se stavby č.p. a pozemku p.č. st. a přílohou č. 2 je Průkaz energetické náročnosti budov. za STAVCONSULT PROJEKT a.s. Ing. Vlastimil Janák, člen představenstva [strana kupující] IV. Podmínky uzavření kupní smlouvy 1. Dohodou smluvních stran byla sjednána celková výše kupní ceny za úplatný převod nemovitostí na částku v celkové výši Kč (slovy: ) (dále jen kupní cena ). 2. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že budoucí strana kupující uhradila před podpisem této budoucí smlouvy ve prospěch budoucí strany prodávající rezervační poplatek v celkové výši Kč (slovy: korun českých), a to na zvláštní účet úschovy č. zřízený a vedený u schovatele Mgr. Karla Fischera, advokáta, ev. č. ČAK (dále jen schovatel ) na základě smlouvy o advokátní úschově, která byla uzavřena současně s touto smlouvou. 3. Podpisem této smlouvy se budoucí strana kupující zavazuje uhradit ve prospěch budoucí strany prodávající doplatek kupní ceny nemovitostí ve výši Kč (slovy: ) (dále jen doplatek kupní ceny ) na v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy uvedený zvláštní účet úschovy č. zřízený a vedený u schovatele, a to nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. varianta B: 3a. Budoucí strana prodávající prohlašuje, že si je vědoma, že doplatek kupní ceny za převod nemovitostí uvedených v čl. II této smlouvy bude budoucí straně kupující financován s využitím úvěru od, a.s. (dále jen banka ). Pro účely zajištění plnění úvěrové smlouvy budoucí straně kupující bude před podpisem kupní smlouvy uzavřena mezi budoucí stranou prodávající a bankou smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem. Budoucí strana prodávající se zavazuje poskytnout bance při zřízení zástavního práva dle kupní smlouvy potřebnou součinnost. Tuto skutečnost bere na vědomí i budoucí stran kupující a se zřízením tohoto zástavního práva budoucí stranou prodávající ve prospěch banky výslovně souhlasí. 4. Nesplní-li budoucí strana kupující svou povinnost uhradit doplatek kupní ceny na zvláštní účet úschovy č. zřízený a vedený u schovatele, a to nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne podpisu této smlouvy dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, má budoucí strana prodávající právo odstoupit od této smlouvy. 5. Dohodou smluvních stran bylo sjednáno, že kupní smlouva dle čl. III této smlouvy bude uzavřena na výzvu kterékoliv smluvní strany nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů od podpisu této smlouvy, avšak nejdříve poté, kdy bude budoucí stranou kupující složena celá výše kupní ceny do advokátní úschovy u schovatele dle tohoto článku smlouvy. 6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s výše uvedenými podmínkami bez výhrad souhlasí. 6

7 V. Prohlášení smluvních stran 1. Budoucí strana kupující výslovně prohlašuje, že je jí známo, že na nemovitostech váznou zástavní práva a věcná břemena v rozsahu, v němž jsou zapsána na výpisu z katastru nemovitostí LV č k.ú. a obec Pardubice, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 2. S ohledem na existenci zástavních práv, dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, jsou přílohami č. 2 a 3 této smlouvy prohlášení zástavních věřitelů, společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., IČ: , se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ a společnosti Real Invest CL a.s., IČ: , se sídlem Praha 8 Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ , o budoucím vzdání se zástavních práv, kterými se zástavní věřitelé zaváží vyhotovit prohlášení o vzdání se a zániku zástavních práv a podat návrhy na vklad výmazu zástavních práv z katastru nemovitostí ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy k nemovitostem. VI. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do uzavření kupní smlouvy mezi budoucí stranou prodávající a budoucí stranou kupující. 2. Budoucí strana prodávající a budoucí strana kupující se zavazují poskytnout si nezbytnou vzájemnou součinnost za účelem splnění svých práv a povinností vyplývající pro ně z této smlouvy. 3. Pokud by se stala některá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, pak platnost ostatních ustanovení této smlouvy zůstává nedotčena. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy smluvní strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, která odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení nebo jsou jim nejbližší. 4. Tato smlouva se uzavírá ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž budoucí strana prodávající a budoucí strana kupující obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno zástavnímu věřiteli. 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu smluvních stran. 6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 7. Přílohou č. 1 této smlouvy je výpis z katastru nemovitostí LV č pro k.ú. a obec Pardubice týkající se stavby č.p. a pozemku p.č. st., přílohou č. 2 je prohlášení zástavního věřitele TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. o budoucím vzdání se a zániku zástavních práv a přílohou č. 3 je prohlášení zástavního věřitele Real Invest CL a.s. o budoucím vzdání se a zániku zástavních práv. za STAVCONSULT PROJEKT a.s. Ing. Vlastimil Janák, člen představenstva [budoucí strana kupující] 7

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: ZENERGO Moravia s.r.o. Sídlo: Štěpánská

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Smluvní strany: Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále oba jen jako Prodávající na straně jedné a Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále jen jako Kupující na straně druhé, uzavírají

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně druhé

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti Dnešního dne: 1. Burián & Penka, insolvence, v.o.s. IČ: 29352037 se sídlem Středova 94/1, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

Kupní smlouva. jako prodávající na straně jedné,

Kupní smlouva. jako prodávající na straně jedné, Kupní smlouva Níže podepsaní účastníci, a to STAFIN Nepomucká s.r.o. IČ: 28001834, se sídlem Edvarda Beneše 590/31, 301 00 Plzeň zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddílu

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: Zlaté terasy s.r.o. IČ: 04015959 se sídlem: v Olomouci,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Smlouva o zprostředkování dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Smlouva o zprostředkování dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Smlouva o zprostředkování dle ust. 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Smluvní strany: Reality ONE s.r.o., IČ 261 08 372 se sídlem U Bechyňské dráhy 790/3, 390 02 Tábor vedená u Krajského soudu v Českých

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 KUPNÍ SMLOUVA mezi Město Mohelnice (Prodávající) a OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Město Mohelnice se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany: Smlouva č. 2013/ KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1) Lázně Poděbrady, a.s., 1Č 45147833, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 39, 290 01, zastoupené Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, PhD. - předsedou představenstva

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 Hospodaření se svěřeným

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ,

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, uzavřená dle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 1 Město Veselí nad Moravou,

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více

Kupní smlouvu (smlouvu o prodeji mimo dražbu) Článek I. Osvědčení způsobilosti prodávajícího zpeněžit předmět koupě

Kupní smlouvu (smlouvu o prodeji mimo dražbu) Článek I. Osvědčení způsobilosti prodávajícího zpeněžit předmět koupě xxxxxxxxxxxxxxx (dále jen kupující ) n a s t r a n ě j e d n é Mgr. Emil Fischer, MBA, se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4 insolvenční správce společnosti VV Pet s.r.o., se sídlem Libáň, Cukrovar 53,

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník")

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník) KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník") Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: Obec Dolní Břežany

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli dle svého prohlášení plně svéprávní účastníci Mgr. Ing. Petra Hýsková IČ: 743 60 809 se sídlem Tyršova 1835/13, 120 00 Praha

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více

Kupní smlouva č. XXXXX uzavřená dle 409 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

Kupní smlouva č. XXXXX uzavřená dle 409 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, Kupní smlouva č. XXXXX uzavřená dle 409 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi 1. Budget machines s.r.o. se sídlem Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha 9 IČ: 24259292 zapsaná

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci Smlouva o budoucí smlouvě kupní nemovitá věc dle ust. 1785 a násl. občanského zákoníku 1. Obec Halenkovice, IČO: 00283932, se sídlem Halenkovice 763 63, zast. starostou panem Jaromírem Blažkem, jako budoucí

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Tato smlouva byla připravena advokáty z webu dostupnyadvokat.cz. Jedná se o obecný vzor a slouží pouze k informativním účelům. Každý právní případ je jedinečný, nedoporučujeme využívat tuto smlouvu bez

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

SMLOUVA KUPNÍ o převodu věci nemovité

SMLOUVA KUPNÍ o převodu věci nemovité SMLOUVA KUPNÍ o převodu věci nemovité Smlouva garáže 948/01/2017 Níže uvedení účastníci: 1. jako prodávající Obec Bražec se sídlem Bražec 37, 364 71 Bražec IČ: 04498682 zastoupena starostkou Marií Ambrosovou

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE Kupní smlouva číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE-12-6005020 uzavřená podle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY ČEZ Distribuce,

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovité věci

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovité věci SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovité věci, r.č., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a..., r.č., trvale bytem:. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají dle

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ (dále jen Kupující ) a název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ spoluvlastnický podíl (dále jen Prodávající

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: ,

JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, Praha 2 tel.: , JUDr. Jan Olejníček, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Helénská 1799/4, 120 00 Praha 2 tel.: 775 667 508, e-mail: akolejnicek@oslg.cz KUPNÍ SMLOUVA Smlouva č. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: Městys Úsobí se sídlem úřadu městyse Úsobí 43, Úsobí, PSČ: 582 54, IČO: 00268411 zastoupený

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Listiny pro zápis do katastru

Listiny pro zápis do katastru Listiny pro zápis do katastru Katastr nemovitostí 3. úkol Martina Maslejová BEKOL, 1. ročník Informace o pozemku: o Parcelní číslo: 474/5 o Obec: Lužice [567281] o Katastrální území: Svinčice [689335]

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi bytové jednotky

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi bytové jednotky SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi bytové jednotky., r.č., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a..., r.č., trvale bytem:. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího Kupní smlouva 5/2017/2015/ Nížčč.č.zor Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle 2128-2200 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Obec Zádveřice-Raková IČ: 00284718 adresa:

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34 zastoupené

Více