Řešení Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu podle projektu č. 14 / Závěrečná zpráva. ing. Bohumír Jarošík jednatel společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu podle projektu č. 14 / 2001. Závěrečná zpráva. ing. Bohumír Jarošík jednatel společnosti"

Transkript

1 KV Důlní svítidla s.r.o IČO: Řešení Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu podle projektu č. 14 / 2001 Odpovědný řešitel: Předkládá: ing. Bohumír Jarošík jednatel společnosti František David ředitel dne

2 Kapitola 0: Obsah 2 / 15 O B S A H 1 Úvod 2 Požadavky na svítidlo a podmínky řešení - 3 Předpoklady a vzory řešení 4 Podmínky konstrukce podle ČSN EN Podmínky konstrukce podle ČSN EN Závěr 7 Přílohy: Údaje o akumulátoru Cyclon monobloc 4V; 8Ah. Výkresová dokumentace změny koncepce

3 Kapitola 1: Úvod 3 / 15 1 Úvod Účelem této zprávy je shrnutí poznatků z jednotlivých dílčích zpráv, popis zásad řešení, poznatky a výsledky ze zkoušek prováděných u výrobce, uživatele a u akreditované osoby FTZÚ Ostrava Radvanice. Dále

4 Kapitola 2: Požadavky na svítidlo a podmínky řešení 4 / 15 2 Požadavky na svítidlo a podmínky řešení Podmínky řešení byly stanoveny: 1- Požadavky na svítidlo byly stanoveny v zadání projektu č. 14 / 2001: a) stanovit technické požadavky na důlní osobní svítidlo pro báňské záchranáře do prostředí s koncentrací metanu v důlním ovzduší přesahující 1,5%, s teplotou 25 C až + 55 C, pod vodní hladinou až do hloubky ponoření 1,0m, b) podmínkou řešení je, že bude respektován požadavek (normy) mechanické namáhání středního stupně, c) další podmínkou řešení je, že bude konstrukčně vyřešen požadavek Úmluvy č. 176 MOP o zpřísněné evidenci osob v dole, tj. svítidlo musí umožnit informaci o tom, kde se osoba v dole přibližně nachází. Tyto požadavky vesměs podstatně zpřísňují podmínky norem, uvedených v dalším textu 2- Podmínky pro svítidlo jsou stanoveny v příslušné normě pro důlní přilbová svítidla. Přes připravenou novou normu ČSN EN stále ještě platí ČSN EN Obě normy však řeší konstrukci osobních důlních svítidel pouze pro kategorii M2. To znamená, že svítidlo konstruované podle těchto norem je nutno při dosažení koncentrace 1,5% metanu nutno vypnout. Protože v zadání úkolu je stanoveno, že svítidlo je určeno do prostředí s koncentrací metanu větší než 1,5% musí přistoupit k opatření zmíněných norem ještě další zvýšení bezpečnosti. S platností od vyšla ČSN EN Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo hořlavého prachu. Ta má v kapitole Předmět normy stanoveno, že neplatí pro důlní přílbové svítilny kategorie M1, pro které bude platit EN

5 Kapitola 2: Požadavky na svítidlo a podmínky řešení 5 / 15 Připravený návrh ČSN EN však ve svém úvodu pouze stanoví Protože neexistují žádná vhodná přilbová svítidla kategorie M1, mohou být přilbová svítidla konstruovaná podle této normy používána krátkodobě v dolech, které jsou dočasně ohroženy výbušnou atmosférou zemního plynu bez povinnosti jejich vypínání.již v další kapitole Rozsah platnosti však stanoví: Tato norma platí pouze pro přilbová svítidle kategorie M2. Z toho vyplývá, že po nabytí platnosti ČSN EN nebude nutno vypínat přilbová svítidla pro krátkodobé použití v prostoru s obsahem metanu nad 1,5%, ale pro práce, které trvají delší dobu např. pro záchranné práce v tomto prostoru, nejsou nadále svítidla konstruovaná podle této normy vhodná. Pro splnění podmínky zadání je proto nutno řešit svítidlo podle ČSN EN jako jiná zařízení kategorie M1. Podmínkou pro splnění podmínek kategorie M1 je takový stupeň ochrany, že: a) v případě poruchy jednoho prostředku ochrany alespoň jeden další nezávislý prostředek ochrany zajišťuje požadovanou úroveň ochrany, b) nebo je požadovaná úroveň ochrany zajištěna i při dvou vzájemně nezávislých poruchách. Tím však do řešení vstoupila další obsáhlá norma ČSN EN Nevýbušná elektrická zařízení Jiskrová bezpečnost i, která zajišťuje druhý nezávislý stupeň ochrany. 3- Maximální použití dosavadních návazných zařízení případně jejich minimální úpravy přestože tato podmínka nebyla stanovena ze strany zadavatele, snažili jsme se spolu s uživatelem zachovat např. vnější rozměry nádoby akumulátoru tak, aby bylo možno použít s menšími úpravami např. stávající nabíjecí stojany a tím zvýšit ekonomiku provozu.

6 Kapitola 3: Předpoklady a vzory řešení 6 / 15 3 Předpoklady a vzory řešení: V době zpracování projektu jsme předpokládali vývoj robustního svítidla pro splnění především mechanických požadavků zadání. Pro naplnění požadavku na provoz v prostředí s obsahem metanu větším než 1,5% nebyly v té době stanoveny přesné podmínky. Existoval pouze návrh ČSN EN 50033, který částečně řešil požadavky na důlní přilbové svítidlo kategorie M1, ale norma nebyla platná a později bylo rozhodnuto o nepřijetí tohoto návrhu a zavedení nové normy ČSN EN Protože neexistuje speciální norma pro důlní přilbová svítidla kategorie M1, museli jsme řešit svítidlo podle obecné normy ČSN EN Tato norma však vyšla až po zahájení projektu, neřeší specifika důlních přilbových svítidel a proto značně zpřísňuje požadavky na jejich bezpečnost. Při zpracování rešerší důlních přílbových svítidel jak z hlediska výrobců, tak z hlediska uživatelů jsme nezjistili žádné svítidlo, které by odpovídalo požadavkům zadání. Značná část hodnocených svítidel by nesplnila ani základní požadavky dnešních evropských norem. Podle našich informací některé státy ani neuvažují o vývoji důlních přilbových svítidel pro kategorii M1 z toho důvodu, že jejich potřeba je velmi malá, EN umožňuje krátkodobé použití svítidel schválených podle této normy do M2 i v prostředí kategorie M1 a z dosavadní praxe není znám prokazatelný případ, kdy přilbové svítidlo bylo příčinou výbuchu metanu. Pro splnění podmínky dvou nezávislých typů ochrany jsme zvolili následující ochrany: 1) Zajištěné provedení podle ČSN EN ) Jiskrová bezpečnost podle ČSN EN 50020

7 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 4) Podmínky konstrukce podle ČSN EN Podmínky pro konstrukci důlních přilbových svítidel pro plynující doly jsou podrobně popsány v uvedené normě. Přesto, že jsou stanovena pouze pro konstrukci svítidel kategorie M2, použili jsme ji jako základní konstrukční normu. Přilbová svítidla konstruovaná podle této normy splňují podmínku zajištěného provedení a tak jsme získali jeden ze dvou potřebných nezávislých typů ochrany. Při určení základní koncepce nového svítidla je především nutno rozhodnout o použitém akumulátoru a konstrukci hlavové části. My jsme zvolili plynotěsný článek NKGK 11 případně NKGK 15, který se používá již dlouhodobě a masově mimo jiné i v hornictví především ve státech bývalého SSSR. Při konstrukci hlavové části jsme zvolili řešení se dvěma jednovláknovými žárovkami. K tomu ještě přistupuje nutnost rozhodnutí o způsobu nabíjení akumulátoru. Z provedených rešerší jsou zřetelné dva přístupy k řešení tohoto úkolu. Zvolit takový způsob nabíjení, jež umožňuje nabíjet svítidlo na již používaném nabíjecím zařízení nebo zvolit speciální způsob nabíjení a tím donutit odběratele, aby svítidlo nabíjel pouze na zařízení prodávaném výrobcem svítidla. Důvodem může být komerční zájem nebo nutnost speciálního nabíjecího postupu pro použitý akumulátor. Základní způsoby nabíjení existují dva: Nejrozšířenější je nabíjení přes hlavový díl. Na tomto dílu jsou umístěny dva nabíjecí kontakty, z nichž jeden je volně přístupný a druhý je skryt pod speciálním dílem, který zabraňuje možnosti vodivého spojení obou kontaktů mimo nabíjecí zařízení. Výhodou je, že mezi akumulátor a nabíjecí zařízení není vložen žádný člen, který by bránil komunikaci mezi nimi. To je důležité především při řízeném nabíjení, kdy je nutno znát přesný stav nabití akumulátoru. Nevýhodou je poněkud složitější uspořádání nabíjecího okruhu a především zanášení skrytého kontaktu v hlavovém dílu prachem. Tím vznikají poruchy při nabíjení a z toho vyplývá nutnost pravidelného čištění kontaktů.

8 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Další způsob je nabíjení přes nádobu akumulátoru. Na nádobě akumulátoru jsou umístěny dva vnější kontakty, které jsou od akumulátoru odděleny pomocí diod umožňujících průchod proudu směrem od nabíječe k akumulátoru a znemožňujících průchod proudu opačným směrem. Výhodou je kompaktnost provedení a odolnost proti vnikání prachu a vody z okolního prostředí. Nevýhodou je naopak přítomnost diodové bariéry, která při nabíjení nedovolí kontrolu stavu nabití akumulátoru. My jsme pro řešení úkolu vybrali způsob nabíjení přes nádobu akumulátoru protože je svítidlo určeno do náročného prostředí s nutností vysokého krytí, máme s tímto způsobem nabíjení zkušenosti a naši zákazníci mají většinou nabíjecí stojany pro tento způsob nabíjení. Protože zvolené akumulátory nejsou provozovány v samoobslužném provozu, stál před námi další úkol zajistit takové nabíjecí zařízení, které by požadovaný provoz bezpečně zajistilo. Zvolený typ akumulátoru umožňoval (stejně jako u obdobných zahraničních svítidel s použitím plynotěsných akumulátorů) použití uzavřené nádoby akumulátoru, bez nutnosti složitého odvětrávání. Zásadní změnou projektu, popsanou již v předchozí zprávě, byla skutečnost, že se nám nepodařilo zajistit v poměrně krátkém časovém období způsob nabíjení, který by spolehlivě zajistil plné nabití článku bez nebezpečí jeho nafukování. Výsledkem naší snahy o získání nabíjecího zařízení bylo předvedení několika typů nabíječů od různých výrobců a s různou úrovní nabíjecího procesu. Žádný ze zkoušených nabíječů však nezaručil, že při nabíjení uvedených článků nedojde k takovému vývinu plynu, který nedokáže vnitřní systém odlehčení tlaku absorbovat a nedojde k deformaci nebo dokonce k destrukci ocelové nádobky článku akumulátoru. To podle našeho názoru nesplňuje článek 7.3. ČSN EN , který zní: Nádoba baterie nebo článek musí být vybavena vhodným zařízením pro odlehčení tlaku.

9 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Tlak uvnitř nádoby baterie a článku nesmí překročit 30 (0,3 bar) nad atmosférickým tlakem. U utěsněných článků je povolen vyšší tlak, avšak každý článek pak musí být vybaven zařízením na uvolnění tlaku nebo jiným prostředkem, který omezí tlak na hodnotu, která je dle specifikace výrobce uvnitř článku přípustná. Z uvedeného důvodu jsme byli nuceni změnit typ akumulátoru a tím i základ konstrukce svítidla. Zvolený akumulátor Cyclon monobloc E cell 8 Ah má má řízený přetlakový ventil, který při překročení povoleného tlaku uvnitř akumulátoru uvolní tlak do okolního prostoru. Podrobný popis funkce akumulátoru, spolu s jeho parametry, je uveden v příloze této zprávy. Naším úkolem pak bylo odvést tyto uvolněné plyny mimo elektrické kontakty vně nádoby akumulátoru. Tomu bylo nutno přizpůsobit konstrukci uvedené nádoby. Použili jsme proto víko nádoby ze svítidla pro niklkadmiové akumulátory s volným elektrolytem, které v sobě již zakomponován odvětrávací kanálek pro tři akumulátory. Změna je doložena přiloženou výkresovou dokumentací.

10 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Toto svítidlo vyvinula KV- Svítidla Po zakrytí dvou krajních odvzdušňovacích otvorů s následným zalitím celého vnitřku víka nádoby včetně elektrické instalace. Na vrchní část akumulátoru Cyclon monobloc E cell 8 Ah s uvolňovacím ventilem jsme umístili odvětrávací kryt s vývodkou, která zapadá do těsnění ve víku. Kryt jsme s vrchní částí utěsnili tmelem a opět jsme vše včetně elektrické instalace zalili zalévací hmotou. Tím jsme zajistili, že ani v případě mimořádného zatížení nebo poruchy nedojde destrukci článků ani ke styku uvolněných plynů s elektrickými kontakty svítidla. Ostatní konstrukční požadavky a nároky, kterým musí svítidlo vyhovět jsou podrobně popsány v této normě, která je přílohou zprávy Způsob zkoušení jednotlivých komponentů a svítidla pro báňské záchranáře jako celku.

11 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Další z podstatných podmínek konstrukce je použitý materiál výlisků a jeho členění. Ten musí splňovat nejen náročné podmínky mechanického namáhání, k nimž přistoupila podle zadání úkolu ještě podmínka provozu v extrémně nízkých teplotách i požadavek ochrany před iniciací nebezpečným elektrostatickým nábojem. I tento požadavek se měnil se změnou norem. Zatím stále platná norma ČSN EN tuto problematiku neřešila a u přilbových svítidel byla řešena podle ČSN EN 50014: Závěry z plastových materiálů jejichž povrchová plocha promítnutá v jakémkoliv směru do roviny je větší než 100 cm 2 musí být navrženy tak, aby bylo za normálních podmínek použití, údržby a čištění vyloučeno nebezpečí vznícení vlivem elektrostatických nábojů. Tento požadavek může být splněn vhodným výběrem materiálu tak, že izolační odpor měřený metodou podle nepřekročí 1 GΩ při (23±2) C a (50±5) % relativní vlhkosti nebo pomocí rozměrů, tvaru a uspořádáním nebo jinou ochrannou metodou tak, že není pravděpodobný vznik nebezpečných elektrostatických nábojů. Vyzkoušeli jsme dva dostupné typy materiálů s požadovaným izolačním odporem. Prvním typem byl PA 6, jež ale vykazoval velký rozptyl hodnot izolačního odporu a proto jsme od jeho používání upustili. Druhým typem byl POM, který sice splňoval podmínky kvality, ale jeho nevýhodou byla vysoká cena a obtížná zpracovatelnost. Oba typy měli zvýšenou vodivost zajištěnou vysokým obsahem sazí, což způsobovalo již zmíněnou obtížnou zpracovatelnost a dále znemožňovalo barvení hmoty na jinou barvu než černou. Další nevýhodou je, že by pravděpodobně nebylo možno sladit požadavky na vysokou vodivost a zároveň na vysokou houževnatost za extrémně nízkých teplot..

12 Kapitola 5: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Až ČSN EN popisuje zkoušky Ověření bezpečných elektrostatických vlastností z pohledu rozměrů, tvaru a uspořádání. Nahromadění nebezpečného elektrostatického náboje je zde možno ověřit jednou ze dvou dále popsaných metod. -Ověření nemožnosti nahromadění nebezpečného náboje měřením kapacity, kde se hodnotí riziko vzniku nebezpečného elektrostatického náboje na plastových částech zcela smontovaného přilbového svítidla při jeho použití v podzemí dolů. Zkouška se zakládá na maximální energii 0,2 J, na nabitém kondenzátoru podle IEC a na skutečnosti, že na plastových částech baterií přilbových svítidel při používání v podzemí nebylo zaznamenáno větší napětí než 2,5 kv. -Ověření nemožnosti nahromadění nebezpečného náboje přímým měřením nahromaděného náboje nebo přímou iniciací směsi kde se hodnotí riziko vzniku nebezpečného elektrostatického náboje na plastových částech prázdné nádoby baterie přilbového svítidla při zkouškách v laboratorních podmínkách. Nádoba baterie se nabije elektrostatickým nábojem jedním ze tří stanovených postupů ( tření nádoby nylonovou nebo bavlněnou látkou nebo nabití nádoby s použitím vysokonapěťového zdroje ) a elektrostatický náboj se změří na prázdné nádobě jejím vybitím do obvodu s kondenzátorem/voltmetrem. Při měření touto metodou nám vychází příznivé výsledky i bez použití plastické hmoty se zvýšenou vodivostí. Další výhodou měření jednou z těchto metod je skutečnost, že výsledky měření se nemění ani při barvení plastické hmoty. Při podmínce izolačního odporu do 10 9 Ω znamená jakýkoliv přídavek barviva podstatné zvýšení této hodnoty, kdežto při metodě měření náboje na nádobě svítidla nám vychází příznivé výsledky i při použití plastické hmoty s odporem cca Ω. Při těchto hodnotách odporu již nemá barvivo na izolační odpor hmoty téměř žádný vliv.

13 Kapitola 5: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 5) Podmínky konstrukce podle ČSN EN Jako druhý nezávislý typ ochrany jsme zvolili jiskrovou bezpečnost podle uvedené normy. Podmínka pro povolení použití svítidla do prostředí kategorie M1 je stanovena v čl ČSN EN Jiskrově bezpečná elektrická zařízení kategorie M1 musí splňovat požadavky pro jiskrově bezpečná zařízení a návazná zařízení podle EN pro kategorii ia. Tímto článkem jsou stanoveny velmi přísné podmínky pro konstrukci a především pro zabezpečení svítidla. Nejdůležitější požadavky jsou popsány v předchozí zprávě Způsob zkoušení jednotlivých komponentů a svítidla pro báňské záchranáře jako celku. Všechny podmínky jsou stanoveny v ČSN EN 50020, která je přílohou jmenované zprávy. Pro úplnost uvedeme způsob splnění několika konstrukčních podmínek podle požadavků této normy: Teplota vodičů a malých součástí z důvodu samoohřevu vodičů v zařízení je stanoven maximální povolený proud, protékající vodičem. Velikost povoleného proudu je možno spočítat podle obecného vzorce nebo stanovit podle uvedené tabulky. Pro max. průřez vodiče v tabulce 0,196 mm 2 je povolený proud v teplotní třídě T6 stanoven na 6,7A. Ve svítidle jsou použity vodiče o průřezu 1 mm 2 a pojistka s jmenovitým proudem 2A. I když čl této normy stanoví, že: Jsou-li pro ochranu ostatních součástek použity pojistky, musí se považovat za trvale protékající proud 1,7 I n. To sice znamená proud o velikosti 3,4 A, ale přesto zůstává dostatečná rezerva pro možný samoohřev vodičů.

14 Kapitola 5: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15. vodiče na deskách plošných spojů maximální dovolený proud pro danou šířku vodivé cesty je dán v tabulce. Pro šířku 2 mm (nejmenší použitá šířka vodivé cesty) je povolen v teplotní třídě T6 proud 8,4A. Tabulka platí pro desky s tloušťkou 1,6 mm a více. Pro použitou desku o tloušťce 1,5 mm je nutno max. povolený proud podělit koeficientem 1,2. Max povolený proud je potom 7A. I v tomto případě je zde dostatečná rezerva. Trvale připojené kabely připojený kabel musí vydržet zkoušku tahem silou 30 N po dobu 1 hodiny (podle ČSN EN to je 150 N po dobu 10 s). Izolační vzdálenosti jsou stanoveny opět v tabulce. Pro naše svítidlo platí vzdálenosti: 1,5 mm pro vzdušnou vzdálenost a povrchovou cestu ve vzduchu 0,5 mm pro izolační vzdál. přes zalévací hmotu a povrchovou cestu pod nátěrem. Uvedené podmínky jsou u svítidla dodrženy. Požadavky na součástky, na kterých závisí jiskrová bezpečnost zatížení součástek: V normálním provozu a po aplikaci poruch podle 5 nesmí zbývající součástky, na kterých závisí typ ochrany proti výbuchu (kromě takových zařízení jako jsou transformátory, pojistky, bimetaly, relé a vypínače) pracovat při více než 2/3 hodnot jejich maximálního proudu, napětí nebo výkonu odpovídající jmenovitým hodnotám zařízení, montážním podmínkám, a stanovenému rozsahu teplot. Za maximální jmenovité hodnoty se berou hodnoty stanovené výrobcem součástky.

15 Kapitola 6: Závěr 15 / 15 6) Závěr Zvolenou koncepcí a vlastní konstrukcí svítidla jsme se snažili vytvořit svítidlo s maximálně možnou reálně dosažitelnou bezpečností. Současný stav je obrazem našich současných vědomostí i časových a finančních možností. Při práci na vývoji svítidla se nám otevřelo několik dalších oblastí, ve kterých by bylo možno dále parametry svítidla zlepšovat. Vývoj svítidla proto nelze považovat za ukončený. Některým oblastem dalšího možného zlepšení parametrů svítidla se budeme věnovat v závěrečné zprávě.

16 Článek zveřejněný odborném časopise Uhlí, rudy, geologický průzkum 5/2005 Důlní osobní svítidlo kategorie I M 1 Cílem tohoto článku je seznámit širokou odbornou veřejnost se světovým unikátem v oboru technických zařízení pro osvětlování v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu - důlním osobním svítidlem kategorie I M 1. Nejprve bych rád čtenáře velmi stručně seznámil s hlavním problémem v bezpečnosti používání elektrických zařízení, nejenom důlních osobních svítidel, v dolech s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Veškerá elektrická zařízení určená pro použití na území států Evropské unie (dále jen "EU") musí být provedena podle požadavků směrnic EU, které stanovují základní bezpečnostní požadavky na tato zařízení. Zařízení určená k použití v prostorech s nebezpečím výbuchu musí splňovat mimo jiné požadavky směrnice č. 94/9/ES (dále jen "směrnice") - v České republice směrnice implementována v nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice je často nazývána jako ATEX. Jednotlivými harmonizovanými technickými normami jsou dále základní požadavky směrnice řešeny podrobněji. Je zcela logické, že směrnice dělí zařízení určená pro použití v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu do 2 kategorií. Toto dělení zohledňuje možnost a účelnost realizace stanovených bezpečnostních opatření snižujících riziko zapálení potenciálně výbušné či výbušné atmosféry u konkrétních zařízení. Zařízení, na němž jsou realizována opatření umožňující jeho bezpečný provoz v potenciálně výbušné atmosféře (ekvivalentním výrazem je pojem "prostor se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM2" uvedený ve vyhlášce č. 22/1989 Sb.), jsou označována jako zařízení kategorie I M2. Zařízení, na němž je realizováno opatření umožňující jeho bezpečný provoz ve výbušné atmosféře (ekvivalentním výrazem je pojem "prostor s vysokým nebezpečím výbuchu metanu SNM3", uvedený ve vyhlášce č. 22/1989 Sb.), je označováno jako zařízení kategorie I M1. Z tohoto rozdělení vyplývá, že zařízení kategorie I M1 je z hlediska zajištění bezpečnosti provozu možné používat jak v potenciálně výbušné, tak i ve výbušné atmosféře, kdežto zařízení kategorie I M2 pouze v potenciálně výbušné atmosféře. Do nedávné doby známý stav techniky neumožňoval vyrobit důlní osobní svítidlo splňující požadavky kladené na zařízení kategorie I M1, ale pouze kategorie I M2. Tato situace byla nepříjemná obzvláště při nutnosti použití osvětlení při práci báňských záchranářů, kteří často vykonávají práce v prostorech s výbušnou atmosférou. Český báňský úřad proto pro řešení této situace v roce 2001 vypsal v rámci programu výzkumu a vývoje projekt č. 14 nazvaný Osobní svítidla báňských záchranářů do extrémních podmínek". K řešení úkolu byla vybrána česká firma KV-Svítidla zabývající se výrobou důlních osobních svítidel. Během řešení projektu byla touto firmou vypracována rozsáhlá rešerše světových výrobců svítidel mapující současný stav techniky v oboru důlních osobních svítidel. V roce 2003, kdy byl projekt ukončen, nebylo známo žádné technické řešení důlního osobního svítidla, které by splňovalo požadavky na zařízení kategorie I M1. Firmě KV-Svítidla se v rámci řešení projektu č. 14/2001 v technické spolupráci s pracovníky Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě a s přispěním pracovníků Českého báňského úřadu a Obvodního báňského úřadu v Ostravě, plynoucích na základě jejich zkušeností se zajišťováním bezpečnosti v dolech, podařilo zvýšit úroveň bezpečnosti důlních osobních svítidel. Na základě projektu č. 14/2001 vyvinuté důlní osobní svítidlo prošlo řadou testů a zkoušek a dne bylo v souladu s ustanovením 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, rozhodnutím Českého báňského úřadu čj.1475/2003 pro potřeby báňských záchranářů vyjmuto ze skupiny tzv. stanovených výrobků a následně povoleno opatřením Českého báňského úřadu k používání jako vybrané důlní zařízení podle 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Díky technickému pokroku, hlavně v oblasti světelných zdrojů a chemických článků, se firmě KV-Svítidla v průběhu roku 2004 podařilo vyvinout světově první důlní osobní svítidlo splňující požadavky kladené na zařízení kategorie I M1. Svítidlo je označováno jako typ T Dne vystavil Fyzikálně-technický zkušební ústav, s.p. v Ostravě-Radvanicích pro svítidlo typu T ES Certifikát o přezkoušení typu FTZU 04 ATEX 0323, čímž tato notifikovaná osoba potvrdila splnění bezpečnostních požadavků kladených na zařízení kategorie I M1. Po ukončení povolovacího řízení pro tento typ svítidla, jako vybraného důlního zařízení, vydal dne Český báňský úřad opatření č. 10/05, kterým důlní osobní svítidlo typu T povolil používat v podzemí plynujících dolů v prostorech SNM2 i SNM3. Svítidlo T splňuje bezpečnostní, technické i kvalitativní požadavky stanovené harmonizovanými technickými normami pro důlní osobní svítidla a současně zařízení kategorie I M1. Jeho používání velkou měrou přispěje ke zvýšení bezpečnosti v dolech s nebezpečím výbuchu. Ing. Martin Vinklárek

17

18 Rada pro výzkum a vývoj Č. j.: /05 RVV PRO SCHŮZI VLÁDY Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím 2005 I. Mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji V analýze VaV za rok 2004 nebyla tato kapitola zařazena. V letech 2002 a 2003 kapitola o mimořádných výsledcích VaV v příslušných analýzách sice zařazena byla, ale nepodařilo se shromáždit podklady o skutečně mimořádných a reprezentativních výsledcích VaV. Přesto snaha o uvádění této kapitoly v dalších letech z prezentačních důvodů zůstala. Kapitola je proto nyní po jednoroční přestávce opět součástí předložené analýzy VaV. V projektu analýzy VaV 2005 byla upravena metodika získávání podkladů o mimořádných výsledcích ve VaV. V červnu 2005 písemně požádal místopředseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj M. Jahn vedoucí představitele ministerstev a další ústředních orgánů státní správy, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován VaV, o zaslání podkladů o oceněných výsledcích VaV. Přílohou dopisu byla tabulka umožňující charakterizovat oceněné výsledky VaV. Termín pro zaslání podkladů byl stanoven na 31. srpna V požadovaném termínu zaslaly podklady s uvedenými výsledky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství a Český báňský úřad. Ministerstvo informatiky, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Bezpečnostní informační služba, Český úřad zeměměřičský a katastrální a Státní úřad pro jadernou bezpečnost informovaly, že výsledkům VaV, kterých bylo v roce 2004 dosaženo v rámci jimi poskytnuté podpory, žádné ocenění neudělily. Ministerstvo průmyslu a obchodu upozornilo na dva výsledky průmyslového VaV, kterým byla udělena zvlášť významná ocenění celostátního charakteru. Celkem bylo do kapitoly zařazeno 18 výsledků, z toho 8 výsledků z oblasti přírodních věd, 7 z oblasti technických věd, 3 z oblasti společenských věd. I. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Historický atlas měst České republiky Atlas obohacuje srovnávací studium dějin měst a tím přispívá ke komplexnějšímu pohledu na proměny urbanizačního procesu v Evropě; zpracováno podle jednotné koncepce atlasů pro všechny zúčastněné státy. Matematical and Computational Methods for Compressible Flow Výsledky, zaměřené na matematické a numerické metody pro modelování stlačitelného proudění se s úspěchem využívají při řešení problematiky ochrany životního prostředí, v kosmickém výzkumu, při studiu proudění vzduchu v lidském hrtanu ad. Návrh rentgenového spektrometru vypuštěného na americkém satelitu MTI Český sluneční spektrometr pro oblast tvrdého rentgenového záření byl vypuštěn na americkém satelitu MTI. Po dobu tří let úspěšně pracoval na oběžné dráze. I. 2 Akademie věd České republiky Feromagnetismus a nové spintronické jevy v polovodičích Teoretická předpověď spinového Hallova jevu (SHE) následně experimentálně potvrzená. Tímto jevem jsou nosiče se stejným spinem stáčeny k jedné hraně vzorku. Význam membránových mikrodomén a jejich nových proteinových komponent v imunoreceptorové signalizaci Byly objeveny nové transmembránové proteiny, popsány jejich vlastnosti a funkční význam a objasněny některé aspekty mechanismu parazitárního onemocnění theileriosy. Stálá expozice Příběh Pražského hradu Detailní zhodnocení historických unikátů doplňuje presentace hlavních výsledků předchozího výzkumu - mnohých poprvé nebo v nových souvislostech.

19 I. 3 Grantová agentura České republiky Meiotické a mitotické dělení: úloha cytoplazmy a jádra Analýza rozdílů mezi meiotickým a mitotickým buněčným cyklem, průkaz specifické úlohy buněčných organel v přechodu meiózy na mitózu Vysoce kvalitní monokrystaly intermetalických sloučenin čistých f- a d-kovů Zdokonalení techniky přípravy monokrystalů binárních až ternárních intermetalických sloučenin včetně vývoje přístrojového zařízení. Oligonukleotidy modifikovné komplexy platiny pro selektivní modulaci genové exprese; vztah k protismyslné strategii při vývoji nových farmak Originálně řešeno využití inhibice transkripce specifických genů v protinádorové terapii I. 4 Ministerstvo zemědělství Impact of the ESR gene on litter size and production traits in Czech Large White Pigs V české populaci plemene bílé ušlechtilé prase byl zjištěn opačný efekt polymorfismu genu ESR na plodnost v porovnání se studiemi zahraničních autorů. I. 5 Ministerstvo kultury ČR Studie o technice v českých zemích Třísvazková monografie, v tomto rozsahu dosud nezpracováno a cca 60 dalších titulů editorské a redaktorské práce I. 6 Český báňský úřad Osobní důlní svítidlo báňských záchranářů do extrémních podmínek Vyvinuté záchranářské svítidlo T jako realizace výsledku výzkumu a vývoje splňuje požadavky na kategorii IM1 (EExial) pro prostory SNM2 a SNM3 I. 7 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu předložila dva výsledky průmyslového VaV, kterým sice nebylo uděleno ocenění ministerstva, ale významná a uznávaná ocenění externí. Oba výsledky průkazně zvyšují konkurenceschopnost českého průmyslu. Vzduchový tryskací tkací stroj CAMEL-FF-P/007 Tkací stroj zcela nové koncepce. Využívá mechatronické prvky, kompozicové materiály, rezonanční princip. Výsledkem je zvýšení výkonu, snížení spotřeby energie a jeho hlučnosti, zvýšení využití stroje a kvality tkaniny. Technická řešení jsou chráněna třemi významnými patenty. Multifunkční soustružnické centrum řady SPM 320-FD-K3/017 Byl vyvinut obráběcí stroj, který je schopen nabídnout zákazníkovi špičkovou techniku a technologii v oblasti třískového obrábění, soustružení, závitování, vrtání, frézování. Vše je soustředěno do jednoho stroje. I. 8 Ministerstvo zdravotnictví Farmakologická léčba endokrinních a metabolických abnormalit syndromu polycystických vaječníků (PCOS-polycystic ovary syndrome) Optimální intervence vhodná k dlouhodobé léčbě pacientek se syndromem polycystických vaječníků, ovlivnění endokrinních a metabolických abnormalit. Turbulence srdeční frekvence patofyziologické mechanismy a metodické aspekty její detekce Příčinou turbulence srdeční frekvence jsou ektopické stahy myokardu dystonie vegetativního systému. Definován nový holterovský mortalitní predikátor. Maturace mitochondriálního energetického metabolismu v perinatálním období Nové poznatky poruchy mitochondriálního energetického metabolismu, biogeneze COX a PDHG u novorozenců, dále u anorektiček a obézních pacientů Genetika a metabolické důsledky vrozených poruch mitochondriální ATPázy. Poznání patogeneze vrozených poruch mitochondriální ATPázy 2

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.260.20 Srpen 2010 ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin Electrical apparatus for use in areas endangered by fire or explosion

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 2 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu

Více

PEPPERL+FUCHS GmbH

PEPPERL+FUCHS GmbH Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita

Více

Technická data. Všeobecné specifikace

Technická data. Všeobecné specifikace 0102 Objednací název 3,5 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Spínací funkce Normálně zavřený (NC) Typ výstupu NAMUR Světlá šířka drážky/výřezu

Více

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2011/C 168/02) První zveřejnění v Úředním věstníku

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2011/C 168/02) První zveřejnění v Úředním věstníku C 168/2 Úřední věstník Evropské unie 8.6.2011 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař V 6. VÝSLEDKY PROJEKTŮ VaV ČBÚ UPLATNĚNÉ V PRAXI

Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař V 6. VÝSLEDKY PROJEKTŮ VaV ČBÚ UPLATNĚNÉ V PRAXI Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař V 6 VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice VÝSLEDKY PROJEKTŮ VaV ČBÚ UPLATNĚNÉ V PRAXI Abstrakt Jsou prezentovány poznatky z řešení projektů VaV ČBÚ P.č. 48-06 s názvem

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) 299,00 Kč

92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) 299,00 Kč 92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) Číslo: 92 Popis 299,00 Kč 260,00 Kč bez DPH 1 Ing. Jan Pohludka,

Více

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH 05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH Označení postupu DP 05/01 R1 Otázka k přijatému doporučenému postupu Jak je třeba chápat pojem Technická specifikace pro návrh VZSN podle článků 1.2.1

Více

1 Úvod. 2 Jak se orientovat v nevýbušných elektrických zařízeních

1 Úvod. 2 Jak se orientovat v nevýbušných elektrických zařízeních Nevýbušná elektrická zařízení 2 Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D. HUDECZEK SERVICE, s. r. o. Albrechtice 1 Úvod Nevýbušná elektrická zařízení 2 začínám závěrem článku, který jsem publikoval na stránkách tohoto

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér elektrorozvodných sítí (kód: 26-048-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN 60079-17:2008

Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN 60079-17:2008 Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN 60079-17:2008 Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava - Radvanice Autorizovaná zkušebna 210 Notifikovaná

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 3 mm. Ochrana proti zkratu. Spotřeba proudu Nedošlo k detekci měřicí desky

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 3 mm. Ochrana proti zkratu. Spotřeba proudu Nedošlo k detekci měřicí desky 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné do SL 2 dle EC 61508

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 20.11.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Uzemnění

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů Český báňský úřad stanoví podle 37 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 01

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 01 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 01 podle 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

ČESKÁ NORMA MDT 621.311.621.355 Září 1995 ČSN 33 2610 UMÍSTĚNÍ A PROVOZ STANIČNÍCH AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ NABÍJECÍ STANICE

ČESKÁ NORMA MDT 621.311.621.355 Září 1995 ČSN 33 2610 UMÍSTĚNÍ A PROVOZ STANIČNÍCH AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ NABÍJECÍ STANICE ČESKÁ NORMA MDT 621.311.621.355 Září 1995 UMÍSTĚNÍ A PROVOZ STANIČNÍCH ČSN 33 2610 AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ NABÍJECÍ STANICE Accumulators and battery installation Installation des acumulateurs et des batteries

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání Rozváděče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Rozváděče Jednou z nejdůležitějších

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Hlavními předměty podnikání společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a elektronických zařízení dle OKEČ 33200 a související vývoj a konstrukční práce. Výrobky

Více

Bimetalový teploměr Model 55, verze z nerezové oceli

Bimetalový teploměr Model 55, verze z nerezové oceli Mechanické měření teploty Bimetalový teploměr Model 55, verze z nerezové oceli Údajový list WIKA TM 55.01 další schválení viz stranu 7 Použití Všeobecné procesní vybavení v chemickém a petrochemickém průmyslu,

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB. č. 20603

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB. č. 20603 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB č. 20603 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,uvedení do provozu,

Více

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Systemizace s účinností od 1. 1. 2016 Systemizace s účinností od 1. 7. 2015 Průměrný plat Průměrná třída Průměrný plat Průměrná třída Úřad vlády

Více

Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (kód: R) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (kód: R) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (kód: 26-045- R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká

Více

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ( ČSN EN 60974-4-platnost od září 2007) Ing. Karel Lokajíček- Solid Team s.r.o. Olomouc www.solidteam.cz Splněním požadavků této normy se považuje za

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2. tel , fax ,

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2. tel , fax , ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE MODULOVÝ HLADINOVÝ STAVOZNAK typ BOS-21-X č. 5928 Tento návod

Více

DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR

DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR Investor: Objednavatel: Posuzovaný objekt: Typ hodnocené činnosti: Datum a místo posouzení objektu: Ústav jaderného výzkumu

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ Ing. Antonín Strung V 10 VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ V přednášce budou prezentovány především flexibilní lutny používané v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 60110 Strana 1 Celkem stránek:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Skříňky GA z hliníkového odlitku 8 4 7 1 5 6 3 2 Extrémní odolnost při provozu spektrum využití této zvlášť robustní skříňky z hliníkové litiny nemá žádná

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE ČESKÁ NORMA MDT 541.427.32:725.384 Září 1995 Hořlavé kapaliny ČSN 65 0202 PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE Flammable Liquids. Filling and pumping. Filling stations Liquides combustibles. Remplissage

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod RM6 volné kombinace: nabízí konfigurace funkcí vhodné pro všechny aplikace Volná volba: funkce pro každou jednotku. Volná volba: všechny možnosti pro každou funkci. Snazší instalace, úspora nákladů oproti

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Ing. Štěpánka Cvejnová sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra ČR konference Moderní veřejná správa 15. září 2016 Cílová skupina analýzy Úřad vlády

Více

SIMPLY CLEVER Výsledky testu baterie Economy 72 Ah

SIMPLY CLEVER Výsledky testu baterie Economy 72 Ah SIMPLY CLEVER SIMPLY CLEVER Výsledky testu baterie Economy 72 Ah Economy baterie jsou přizpůsobeny požadavkům starších vozidel. Startovací baterie Economy jsou navrženy speciálně pro vozidla koncernových

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 20A KE 230-24-20 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-20 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Electrostatic In Mould Labeling Technologie In Mould Labeling s využitím statické elektřiny

Electrostatic In Mould Labeling Technologie In Mould Labeling s využitím statické elektřiny Electrostatic In Mould Labeling Technologie In Mould Labeling s využitím statické elektřiny Popis Electrostatic IML je metoda využití statické elektřiny při technologii In Mould Labeling pro přichycení

Více

Akumulátory. Ing. Dušan Pauček

Akumulátory. Ing. Dušan Pauček Akumulátory Ing. Dušan Pauček Při výrobě elektrické energie pomocí netradičních zdrojů výroby, jako je třeba vítr nebo slunce, je nutno řešit problém co s vyrobenou energií. Kde ji uchovat než dojde k

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Uživatelská příručka. MS - 03

Uživatelská příručka. MS - 03 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 Uživatelská příručka. MS - 03 č. 204 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze,

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Matériel électrique pour atmosphéres explosibles. Remplissage pulvérulent q"

Matériel électrique pour atmosphéres explosibles. Remplissage pulvérulent q ČESKÁ NORMA MDT 621.31-78:614.833.4/5:001.4 Říjen 1995 Nevýbušná elektrická zařízení PÍSKOVÝ ZÁVĚR "q" ČSN EN 50 017 33 0374 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres. Powder filling q"

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 28. listopadu 2016 č. 1059

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 28. listopadu 2016 č. 1059 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2016 č. 1059 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. října do 31. října 2016 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Návod k LiFePO4 akumulátorům. www. evbattery.cz

Návod k LiFePO4 akumulátorům.  www. evbattery.cz Návod k LiFePO4 akumulátorům http:// www. evbattery.cz e-mail: evbattery@evbattery.cz Obsah Parametry Bezpečnostní pokyny Montážní pokyny Skladování Záruka Parametry Napětí článku: 3,2V Maximální nabíjecí

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Světlomet SV-01 číslo dokumentace: 205 22-150 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou

Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou 2 Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou Ing. Robert Pilař, VVUÚ, a.s. Zkušební laboratoř č. 1025

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: H)

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: H) Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: 26-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání:

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198 Účel inspekce: posouzení shody zařízeni s předpisy, které se na ně vztahují

vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198 Účel inspekce: posouzení shody zařízeni s předpisy, které se na ně vztahují Czech TOV SOD Czech s.r.o. Kancelár Brno TI. kpt. Jaro~e 25 60200 Brno Tel.: 545 242 121 e-mail: bmo@tuv-sud.cz WWIN.tuv-sud.cz INSPEKČNí ZPRÁVA vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. dubna 2014 č. 312 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března do 31. března 2014 Vláda souhlasí 1. se změnou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Březen 2010 ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací Design and construction of pavements on road bridges Nahrazení předchozích norem

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03 03 Sestavy OBSAH Označení postupu DP 03/01 DP 03/02 DP 03/03 DP 03/04 DP 03/05 DP 03/06 DP 03/07 DP 03/08 Otázka k přijatému doporučenému postupu Co je ve smyslu vyhlášky č. 309/2005 Sb. chápáno pod pojmem

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB řady CLA a CLB Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 2500 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících

Více