Řešení Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu podle projektu č. 14 / Závěrečná zpráva. ing. Bohumír Jarošík jednatel společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu podle projektu č. 14 / 2001. Závěrečná zpráva. ing. Bohumír Jarošík jednatel společnosti"

Transkript

1 KV Důlní svítidla s.r.o IČO: Řešení Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu podle projektu č. 14 / 2001 Odpovědný řešitel: Předkládá: ing. Bohumír Jarošík jednatel společnosti František David ředitel dne

2 Kapitola 0: Obsah 2 / 15 O B S A H 1 Úvod 2 Požadavky na svítidlo a podmínky řešení - 3 Předpoklady a vzory řešení 4 Podmínky konstrukce podle ČSN EN Podmínky konstrukce podle ČSN EN Závěr 7 Přílohy: Údaje o akumulátoru Cyclon monobloc 4V; 8Ah. Výkresová dokumentace změny koncepce

3 Kapitola 1: Úvod 3 / 15 1 Úvod Účelem této zprávy je shrnutí poznatků z jednotlivých dílčích zpráv, popis zásad řešení, poznatky a výsledky ze zkoušek prováděných u výrobce, uživatele a u akreditované osoby FTZÚ Ostrava Radvanice. Dále

4 Kapitola 2: Požadavky na svítidlo a podmínky řešení 4 / 15 2 Požadavky na svítidlo a podmínky řešení Podmínky řešení byly stanoveny: 1- Požadavky na svítidlo byly stanoveny v zadání projektu č. 14 / 2001: a) stanovit technické požadavky na důlní osobní svítidlo pro báňské záchranáře do prostředí s koncentrací metanu v důlním ovzduší přesahující 1,5%, s teplotou 25 C až + 55 C, pod vodní hladinou až do hloubky ponoření 1,0m, b) podmínkou řešení je, že bude respektován požadavek (normy) mechanické namáhání středního stupně, c) další podmínkou řešení je, že bude konstrukčně vyřešen požadavek Úmluvy č. 176 MOP o zpřísněné evidenci osob v dole, tj. svítidlo musí umožnit informaci o tom, kde se osoba v dole přibližně nachází. Tyto požadavky vesměs podstatně zpřísňují podmínky norem, uvedených v dalším textu 2- Podmínky pro svítidlo jsou stanoveny v příslušné normě pro důlní přilbová svítidla. Přes připravenou novou normu ČSN EN stále ještě platí ČSN EN Obě normy však řeší konstrukci osobních důlních svítidel pouze pro kategorii M2. To znamená, že svítidlo konstruované podle těchto norem je nutno při dosažení koncentrace 1,5% metanu nutno vypnout. Protože v zadání úkolu je stanoveno, že svítidlo je určeno do prostředí s koncentrací metanu větší než 1,5% musí přistoupit k opatření zmíněných norem ještě další zvýšení bezpečnosti. S platností od vyšla ČSN EN Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo hořlavého prachu. Ta má v kapitole Předmět normy stanoveno, že neplatí pro důlní přílbové svítilny kategorie M1, pro které bude platit EN

5 Kapitola 2: Požadavky na svítidlo a podmínky řešení 5 / 15 Připravený návrh ČSN EN však ve svém úvodu pouze stanoví Protože neexistují žádná vhodná přilbová svítidla kategorie M1, mohou být přilbová svítidla konstruovaná podle této normy používána krátkodobě v dolech, které jsou dočasně ohroženy výbušnou atmosférou zemního plynu bez povinnosti jejich vypínání.již v další kapitole Rozsah platnosti však stanoví: Tato norma platí pouze pro přilbová svítidle kategorie M2. Z toho vyplývá, že po nabytí platnosti ČSN EN nebude nutno vypínat přilbová svítidla pro krátkodobé použití v prostoru s obsahem metanu nad 1,5%, ale pro práce, které trvají delší dobu např. pro záchranné práce v tomto prostoru, nejsou nadále svítidla konstruovaná podle této normy vhodná. Pro splnění podmínky zadání je proto nutno řešit svítidlo podle ČSN EN jako jiná zařízení kategorie M1. Podmínkou pro splnění podmínek kategorie M1 je takový stupeň ochrany, že: a) v případě poruchy jednoho prostředku ochrany alespoň jeden další nezávislý prostředek ochrany zajišťuje požadovanou úroveň ochrany, b) nebo je požadovaná úroveň ochrany zajištěna i při dvou vzájemně nezávislých poruchách. Tím však do řešení vstoupila další obsáhlá norma ČSN EN Nevýbušná elektrická zařízení Jiskrová bezpečnost i, která zajišťuje druhý nezávislý stupeň ochrany. 3- Maximální použití dosavadních návazných zařízení případně jejich minimální úpravy přestože tato podmínka nebyla stanovena ze strany zadavatele, snažili jsme se spolu s uživatelem zachovat např. vnější rozměry nádoby akumulátoru tak, aby bylo možno použít s menšími úpravami např. stávající nabíjecí stojany a tím zvýšit ekonomiku provozu.

6 Kapitola 3: Předpoklady a vzory řešení 6 / 15 3 Předpoklady a vzory řešení: V době zpracování projektu jsme předpokládali vývoj robustního svítidla pro splnění především mechanických požadavků zadání. Pro naplnění požadavku na provoz v prostředí s obsahem metanu větším než 1,5% nebyly v té době stanoveny přesné podmínky. Existoval pouze návrh ČSN EN 50033, který částečně řešil požadavky na důlní přilbové svítidlo kategorie M1, ale norma nebyla platná a později bylo rozhodnuto o nepřijetí tohoto návrhu a zavedení nové normy ČSN EN Protože neexistuje speciální norma pro důlní přilbová svítidla kategorie M1, museli jsme řešit svítidlo podle obecné normy ČSN EN Tato norma však vyšla až po zahájení projektu, neřeší specifika důlních přilbových svítidel a proto značně zpřísňuje požadavky na jejich bezpečnost. Při zpracování rešerší důlních přílbových svítidel jak z hlediska výrobců, tak z hlediska uživatelů jsme nezjistili žádné svítidlo, které by odpovídalo požadavkům zadání. Značná část hodnocených svítidel by nesplnila ani základní požadavky dnešních evropských norem. Podle našich informací některé státy ani neuvažují o vývoji důlních přilbových svítidel pro kategorii M1 z toho důvodu, že jejich potřeba je velmi malá, EN umožňuje krátkodobé použití svítidel schválených podle této normy do M2 i v prostředí kategorie M1 a z dosavadní praxe není znám prokazatelný případ, kdy přilbové svítidlo bylo příčinou výbuchu metanu. Pro splnění podmínky dvou nezávislých typů ochrany jsme zvolili následující ochrany: 1) Zajištěné provedení podle ČSN EN ) Jiskrová bezpečnost podle ČSN EN 50020

7 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 4) Podmínky konstrukce podle ČSN EN Podmínky pro konstrukci důlních přilbových svítidel pro plynující doly jsou podrobně popsány v uvedené normě. Přesto, že jsou stanovena pouze pro konstrukci svítidel kategorie M2, použili jsme ji jako základní konstrukční normu. Přilbová svítidla konstruovaná podle této normy splňují podmínku zajištěného provedení a tak jsme získali jeden ze dvou potřebných nezávislých typů ochrany. Při určení základní koncepce nového svítidla je především nutno rozhodnout o použitém akumulátoru a konstrukci hlavové části. My jsme zvolili plynotěsný článek NKGK 11 případně NKGK 15, který se používá již dlouhodobě a masově mimo jiné i v hornictví především ve státech bývalého SSSR. Při konstrukci hlavové části jsme zvolili řešení se dvěma jednovláknovými žárovkami. K tomu ještě přistupuje nutnost rozhodnutí o způsobu nabíjení akumulátoru. Z provedených rešerší jsou zřetelné dva přístupy k řešení tohoto úkolu. Zvolit takový způsob nabíjení, jež umožňuje nabíjet svítidlo na již používaném nabíjecím zařízení nebo zvolit speciální způsob nabíjení a tím donutit odběratele, aby svítidlo nabíjel pouze na zařízení prodávaném výrobcem svítidla. Důvodem může být komerční zájem nebo nutnost speciálního nabíjecího postupu pro použitý akumulátor. Základní způsoby nabíjení existují dva: Nejrozšířenější je nabíjení přes hlavový díl. Na tomto dílu jsou umístěny dva nabíjecí kontakty, z nichž jeden je volně přístupný a druhý je skryt pod speciálním dílem, který zabraňuje možnosti vodivého spojení obou kontaktů mimo nabíjecí zařízení. Výhodou je, že mezi akumulátor a nabíjecí zařízení není vložen žádný člen, který by bránil komunikaci mezi nimi. To je důležité především při řízeném nabíjení, kdy je nutno znát přesný stav nabití akumulátoru. Nevýhodou je poněkud složitější uspořádání nabíjecího okruhu a především zanášení skrytého kontaktu v hlavovém dílu prachem. Tím vznikají poruchy při nabíjení a z toho vyplývá nutnost pravidelného čištění kontaktů.

8 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Další způsob je nabíjení přes nádobu akumulátoru. Na nádobě akumulátoru jsou umístěny dva vnější kontakty, které jsou od akumulátoru odděleny pomocí diod umožňujících průchod proudu směrem od nabíječe k akumulátoru a znemožňujících průchod proudu opačným směrem. Výhodou je kompaktnost provedení a odolnost proti vnikání prachu a vody z okolního prostředí. Nevýhodou je naopak přítomnost diodové bariéry, která při nabíjení nedovolí kontrolu stavu nabití akumulátoru. My jsme pro řešení úkolu vybrali způsob nabíjení přes nádobu akumulátoru protože je svítidlo určeno do náročného prostředí s nutností vysokého krytí, máme s tímto způsobem nabíjení zkušenosti a naši zákazníci mají většinou nabíjecí stojany pro tento způsob nabíjení. Protože zvolené akumulátory nejsou provozovány v samoobslužném provozu, stál před námi další úkol zajistit takové nabíjecí zařízení, které by požadovaný provoz bezpečně zajistilo. Zvolený typ akumulátoru umožňoval (stejně jako u obdobných zahraničních svítidel s použitím plynotěsných akumulátorů) použití uzavřené nádoby akumulátoru, bez nutnosti složitého odvětrávání. Zásadní změnou projektu, popsanou již v předchozí zprávě, byla skutečnost, že se nám nepodařilo zajistit v poměrně krátkém časovém období způsob nabíjení, který by spolehlivě zajistil plné nabití článku bez nebezpečí jeho nafukování. Výsledkem naší snahy o získání nabíjecího zařízení bylo předvedení několika typů nabíječů od různých výrobců a s různou úrovní nabíjecího procesu. Žádný ze zkoušených nabíječů však nezaručil, že při nabíjení uvedených článků nedojde k takovému vývinu plynu, který nedokáže vnitřní systém odlehčení tlaku absorbovat a nedojde k deformaci nebo dokonce k destrukci ocelové nádobky článku akumulátoru. To podle našeho názoru nesplňuje článek 7.3. ČSN EN , který zní: Nádoba baterie nebo článek musí být vybavena vhodným zařízením pro odlehčení tlaku.

9 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Tlak uvnitř nádoby baterie a článku nesmí překročit 30 (0,3 bar) nad atmosférickým tlakem. U utěsněných článků je povolen vyšší tlak, avšak každý článek pak musí být vybaven zařízením na uvolnění tlaku nebo jiným prostředkem, který omezí tlak na hodnotu, která je dle specifikace výrobce uvnitř článku přípustná. Z uvedeného důvodu jsme byli nuceni změnit typ akumulátoru a tím i základ konstrukce svítidla. Zvolený akumulátor Cyclon monobloc E cell 8 Ah má má řízený přetlakový ventil, který při překročení povoleného tlaku uvnitř akumulátoru uvolní tlak do okolního prostoru. Podrobný popis funkce akumulátoru, spolu s jeho parametry, je uveden v příloze této zprávy. Naším úkolem pak bylo odvést tyto uvolněné plyny mimo elektrické kontakty vně nádoby akumulátoru. Tomu bylo nutno přizpůsobit konstrukci uvedené nádoby. Použili jsme proto víko nádoby ze svítidla pro niklkadmiové akumulátory s volným elektrolytem, které v sobě již zakomponován odvětrávací kanálek pro tři akumulátory. Změna je doložena přiloženou výkresovou dokumentací.

10 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Toto svítidlo vyvinula KV- Svítidla Po zakrytí dvou krajních odvzdušňovacích otvorů s následným zalitím celého vnitřku víka nádoby včetně elektrické instalace. Na vrchní část akumulátoru Cyclon monobloc E cell 8 Ah s uvolňovacím ventilem jsme umístili odvětrávací kryt s vývodkou, která zapadá do těsnění ve víku. Kryt jsme s vrchní částí utěsnili tmelem a opět jsme vše včetně elektrické instalace zalili zalévací hmotou. Tím jsme zajistili, že ani v případě mimořádného zatížení nebo poruchy nedojde destrukci článků ani ke styku uvolněných plynů s elektrickými kontakty svítidla. Ostatní konstrukční požadavky a nároky, kterým musí svítidlo vyhovět jsou podrobně popsány v této normě, která je přílohou zprávy Způsob zkoušení jednotlivých komponentů a svítidla pro báňské záchranáře jako celku.

11 Kapitola 4: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Další z podstatných podmínek konstrukce je použitý materiál výlisků a jeho členění. Ten musí splňovat nejen náročné podmínky mechanického namáhání, k nimž přistoupila podle zadání úkolu ještě podmínka provozu v extrémně nízkých teplotách i požadavek ochrany před iniciací nebezpečným elektrostatickým nábojem. I tento požadavek se měnil se změnou norem. Zatím stále platná norma ČSN EN tuto problematiku neřešila a u přilbových svítidel byla řešena podle ČSN EN 50014: Závěry z plastových materiálů jejichž povrchová plocha promítnutá v jakémkoliv směru do roviny je větší než 100 cm 2 musí být navrženy tak, aby bylo za normálních podmínek použití, údržby a čištění vyloučeno nebezpečí vznícení vlivem elektrostatických nábojů. Tento požadavek může být splněn vhodným výběrem materiálu tak, že izolační odpor měřený metodou podle nepřekročí 1 GΩ při (23±2) C a (50±5) % relativní vlhkosti nebo pomocí rozměrů, tvaru a uspořádáním nebo jinou ochrannou metodou tak, že není pravděpodobný vznik nebezpečných elektrostatických nábojů. Vyzkoušeli jsme dva dostupné typy materiálů s požadovaným izolačním odporem. Prvním typem byl PA 6, jež ale vykazoval velký rozptyl hodnot izolačního odporu a proto jsme od jeho používání upustili. Druhým typem byl POM, který sice splňoval podmínky kvality, ale jeho nevýhodou byla vysoká cena a obtížná zpracovatelnost. Oba typy měli zvýšenou vodivost zajištěnou vysokým obsahem sazí, což způsobovalo již zmíněnou obtížnou zpracovatelnost a dále znemožňovalo barvení hmoty na jinou barvu než černou. Další nevýhodou je, že by pravděpodobně nebylo možno sladit požadavky na vysokou vodivost a zároveň na vysokou houževnatost za extrémně nízkých teplot..

12 Kapitola 5: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 Až ČSN EN popisuje zkoušky Ověření bezpečných elektrostatických vlastností z pohledu rozměrů, tvaru a uspořádání. Nahromadění nebezpečného elektrostatického náboje je zde možno ověřit jednou ze dvou dále popsaných metod. -Ověření nemožnosti nahromadění nebezpečného náboje měřením kapacity, kde se hodnotí riziko vzniku nebezpečného elektrostatického náboje na plastových částech zcela smontovaného přilbového svítidla při jeho použití v podzemí dolů. Zkouška se zakládá na maximální energii 0,2 J, na nabitém kondenzátoru podle IEC a na skutečnosti, že na plastových částech baterií přilbových svítidel při používání v podzemí nebylo zaznamenáno větší napětí než 2,5 kv. -Ověření nemožnosti nahromadění nebezpečného náboje přímým měřením nahromaděného náboje nebo přímou iniciací směsi kde se hodnotí riziko vzniku nebezpečného elektrostatického náboje na plastových částech prázdné nádoby baterie přilbového svítidla při zkouškách v laboratorních podmínkách. Nádoba baterie se nabije elektrostatickým nábojem jedním ze tří stanovených postupů ( tření nádoby nylonovou nebo bavlněnou látkou nebo nabití nádoby s použitím vysokonapěťového zdroje ) a elektrostatický náboj se změří na prázdné nádobě jejím vybitím do obvodu s kondenzátorem/voltmetrem. Při měření touto metodou nám vychází příznivé výsledky i bez použití plastické hmoty se zvýšenou vodivostí. Další výhodou měření jednou z těchto metod je skutečnost, že výsledky měření se nemění ani při barvení plastické hmoty. Při podmínce izolačního odporu do 10 9 Ω znamená jakýkoliv přídavek barviva podstatné zvýšení této hodnoty, kdežto při metodě měření náboje na nádobě svítidla nám vychází příznivé výsledky i při použití plastické hmoty s odporem cca Ω. Při těchto hodnotách odporu již nemá barvivo na izolační odpor hmoty téměř žádný vliv.

13 Kapitola 5: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15 5) Podmínky konstrukce podle ČSN EN Jako druhý nezávislý typ ochrany jsme zvolili jiskrovou bezpečnost podle uvedené normy. Podmínka pro povolení použití svítidla do prostředí kategorie M1 je stanovena v čl ČSN EN Jiskrově bezpečná elektrická zařízení kategorie M1 musí splňovat požadavky pro jiskrově bezpečná zařízení a návazná zařízení podle EN pro kategorii ia. Tímto článkem jsou stanoveny velmi přísné podmínky pro konstrukci a především pro zabezpečení svítidla. Nejdůležitější požadavky jsou popsány v předchozí zprávě Způsob zkoušení jednotlivých komponentů a svítidla pro báňské záchranáře jako celku. Všechny podmínky jsou stanoveny v ČSN EN 50020, která je přílohou jmenované zprávy. Pro úplnost uvedeme způsob splnění několika konstrukčních podmínek podle požadavků této normy: Teplota vodičů a malých součástí z důvodu samoohřevu vodičů v zařízení je stanoven maximální povolený proud, protékající vodičem. Velikost povoleného proudu je možno spočítat podle obecného vzorce nebo stanovit podle uvedené tabulky. Pro max. průřez vodiče v tabulce 0,196 mm 2 je povolený proud v teplotní třídě T6 stanoven na 6,7A. Ve svítidle jsou použity vodiče o průřezu 1 mm 2 a pojistka s jmenovitým proudem 2A. I když čl této normy stanoví, že: Jsou-li pro ochranu ostatních součástek použity pojistky, musí se považovat za trvale protékající proud 1,7 I n. To sice znamená proud o velikosti 3,4 A, ale přesto zůstává dostatečná rezerva pro možný samoohřev vodičů.

14 Kapitola 5: Podmínky konstrukce podle ČSN EN / 15. vodiče na deskách plošných spojů maximální dovolený proud pro danou šířku vodivé cesty je dán v tabulce. Pro šířku 2 mm (nejmenší použitá šířka vodivé cesty) je povolen v teplotní třídě T6 proud 8,4A. Tabulka platí pro desky s tloušťkou 1,6 mm a více. Pro použitou desku o tloušťce 1,5 mm je nutno max. povolený proud podělit koeficientem 1,2. Max povolený proud je potom 7A. I v tomto případě je zde dostatečná rezerva. Trvale připojené kabely připojený kabel musí vydržet zkoušku tahem silou 30 N po dobu 1 hodiny (podle ČSN EN to je 150 N po dobu 10 s). Izolační vzdálenosti jsou stanoveny opět v tabulce. Pro naše svítidlo platí vzdálenosti: 1,5 mm pro vzdušnou vzdálenost a povrchovou cestu ve vzduchu 0,5 mm pro izolační vzdál. přes zalévací hmotu a povrchovou cestu pod nátěrem. Uvedené podmínky jsou u svítidla dodrženy. Požadavky na součástky, na kterých závisí jiskrová bezpečnost zatížení součástek: V normálním provozu a po aplikaci poruch podle 5 nesmí zbývající součástky, na kterých závisí typ ochrany proti výbuchu (kromě takových zařízení jako jsou transformátory, pojistky, bimetaly, relé a vypínače) pracovat při více než 2/3 hodnot jejich maximálního proudu, napětí nebo výkonu odpovídající jmenovitým hodnotám zařízení, montážním podmínkám, a stanovenému rozsahu teplot. Za maximální jmenovité hodnoty se berou hodnoty stanovené výrobcem součástky.

15 Kapitola 6: Závěr 15 / 15 6) Závěr Zvolenou koncepcí a vlastní konstrukcí svítidla jsme se snažili vytvořit svítidlo s maximálně možnou reálně dosažitelnou bezpečností. Současný stav je obrazem našich současných vědomostí i časových a finančních možností. Při práci na vývoji svítidla se nám otevřelo několik dalších oblastí, ve kterých by bylo možno dále parametry svítidla zlepšovat. Vývoj svítidla proto nelze považovat za ukončený. Některým oblastem dalšího možného zlepšení parametrů svítidla se budeme věnovat v závěrečné zprávě.

16 Článek zveřejněný odborném časopise Uhlí, rudy, geologický průzkum 5/2005 Důlní osobní svítidlo kategorie I M 1 Cílem tohoto článku je seznámit širokou odbornou veřejnost se světovým unikátem v oboru technických zařízení pro osvětlování v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu - důlním osobním svítidlem kategorie I M 1. Nejprve bych rád čtenáře velmi stručně seznámil s hlavním problémem v bezpečnosti používání elektrických zařízení, nejenom důlních osobních svítidel, v dolech s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Veškerá elektrická zařízení určená pro použití na území států Evropské unie (dále jen "EU") musí být provedena podle požadavků směrnic EU, které stanovují základní bezpečnostní požadavky na tato zařízení. Zařízení určená k použití v prostorech s nebezpečím výbuchu musí splňovat mimo jiné požadavky směrnice č. 94/9/ES (dále jen "směrnice") - v České republice směrnice implementována v nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice je často nazývána jako ATEX. Jednotlivými harmonizovanými technickými normami jsou dále základní požadavky směrnice řešeny podrobněji. Je zcela logické, že směrnice dělí zařízení určená pro použití v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu do 2 kategorií. Toto dělení zohledňuje možnost a účelnost realizace stanovených bezpečnostních opatření snižujících riziko zapálení potenciálně výbušné či výbušné atmosféry u konkrétních zařízení. Zařízení, na němž jsou realizována opatření umožňující jeho bezpečný provoz v potenciálně výbušné atmosféře (ekvivalentním výrazem je pojem "prostor se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM2" uvedený ve vyhlášce č. 22/1989 Sb.), jsou označována jako zařízení kategorie I M2. Zařízení, na němž je realizováno opatření umožňující jeho bezpečný provoz ve výbušné atmosféře (ekvivalentním výrazem je pojem "prostor s vysokým nebezpečím výbuchu metanu SNM3", uvedený ve vyhlášce č. 22/1989 Sb.), je označováno jako zařízení kategorie I M1. Z tohoto rozdělení vyplývá, že zařízení kategorie I M1 je z hlediska zajištění bezpečnosti provozu možné používat jak v potenciálně výbušné, tak i ve výbušné atmosféře, kdežto zařízení kategorie I M2 pouze v potenciálně výbušné atmosféře. Do nedávné doby známý stav techniky neumožňoval vyrobit důlní osobní svítidlo splňující požadavky kladené na zařízení kategorie I M1, ale pouze kategorie I M2. Tato situace byla nepříjemná obzvláště při nutnosti použití osvětlení při práci báňských záchranářů, kteří často vykonávají práce v prostorech s výbušnou atmosférou. Český báňský úřad proto pro řešení této situace v roce 2001 vypsal v rámci programu výzkumu a vývoje projekt č. 14 nazvaný Osobní svítidla báňských záchranářů do extrémních podmínek". K řešení úkolu byla vybrána česká firma KV-Svítidla zabývající se výrobou důlních osobních svítidel. Během řešení projektu byla touto firmou vypracována rozsáhlá rešerše světových výrobců svítidel mapující současný stav techniky v oboru důlních osobních svítidel. V roce 2003, kdy byl projekt ukončen, nebylo známo žádné technické řešení důlního osobního svítidla, které by splňovalo požadavky na zařízení kategorie I M1. Firmě KV-Svítidla se v rámci řešení projektu č. 14/2001 v technické spolupráci s pracovníky Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě a s přispěním pracovníků Českého báňského úřadu a Obvodního báňského úřadu v Ostravě, plynoucích na základě jejich zkušeností se zajišťováním bezpečnosti v dolech, podařilo zvýšit úroveň bezpečnosti důlních osobních svítidel. Na základě projektu č. 14/2001 vyvinuté důlní osobní svítidlo prošlo řadou testů a zkoušek a dne bylo v souladu s ustanovením 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, rozhodnutím Českého báňského úřadu čj.1475/2003 pro potřeby báňských záchranářů vyjmuto ze skupiny tzv. stanovených výrobků a následně povoleno opatřením Českého báňského úřadu k používání jako vybrané důlní zařízení podle 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Díky technickému pokroku, hlavně v oblasti světelných zdrojů a chemických článků, se firmě KV-Svítidla v průběhu roku 2004 podařilo vyvinout světově první důlní osobní svítidlo splňující požadavky kladené na zařízení kategorie I M1. Svítidlo je označováno jako typ T Dne vystavil Fyzikálně-technický zkušební ústav, s.p. v Ostravě-Radvanicích pro svítidlo typu T ES Certifikát o přezkoušení typu FTZU 04 ATEX 0323, čímž tato notifikovaná osoba potvrdila splnění bezpečnostních požadavků kladených na zařízení kategorie I M1. Po ukončení povolovacího řízení pro tento typ svítidla, jako vybraného důlního zařízení, vydal dne Český báňský úřad opatření č. 10/05, kterým důlní osobní svítidlo typu T povolil používat v podzemí plynujících dolů v prostorech SNM2 i SNM3. Svítidlo T splňuje bezpečnostní, technické i kvalitativní požadavky stanovené harmonizovanými technickými normami pro důlní osobní svítidla a současně zařízení kategorie I M1. Jeho používání velkou měrou přispěje ke zvýšení bezpečnosti v dolech s nebezpečím výbuchu. Ing. Martin Vinklárek

17

18 Rada pro výzkum a vývoj Č. j.: /05 RVV PRO SCHŮZI VLÁDY Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím 2005 I. Mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji V analýze VaV za rok 2004 nebyla tato kapitola zařazena. V letech 2002 a 2003 kapitola o mimořádných výsledcích VaV v příslušných analýzách sice zařazena byla, ale nepodařilo se shromáždit podklady o skutečně mimořádných a reprezentativních výsledcích VaV. Přesto snaha o uvádění této kapitoly v dalších letech z prezentačních důvodů zůstala. Kapitola je proto nyní po jednoroční přestávce opět součástí předložené analýzy VaV. V projektu analýzy VaV 2005 byla upravena metodika získávání podkladů o mimořádných výsledcích ve VaV. V červnu 2005 písemně požádal místopředseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj M. Jahn vedoucí představitele ministerstev a další ústředních orgánů státní správy, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován VaV, o zaslání podkladů o oceněných výsledcích VaV. Přílohou dopisu byla tabulka umožňující charakterizovat oceněné výsledky VaV. Termín pro zaslání podkladů byl stanoven na 31. srpna V požadovaném termínu zaslaly podklady s uvedenými výsledky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství a Český báňský úřad. Ministerstvo informatiky, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Bezpečnostní informační služba, Český úřad zeměměřičský a katastrální a Státní úřad pro jadernou bezpečnost informovaly, že výsledkům VaV, kterých bylo v roce 2004 dosaženo v rámci jimi poskytnuté podpory, žádné ocenění neudělily. Ministerstvo průmyslu a obchodu upozornilo na dva výsledky průmyslového VaV, kterým byla udělena zvlášť významná ocenění celostátního charakteru. Celkem bylo do kapitoly zařazeno 18 výsledků, z toho 8 výsledků z oblasti přírodních věd, 7 z oblasti technických věd, 3 z oblasti společenských věd. I. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Historický atlas měst České republiky Atlas obohacuje srovnávací studium dějin měst a tím přispívá ke komplexnějšímu pohledu na proměny urbanizačního procesu v Evropě; zpracováno podle jednotné koncepce atlasů pro všechny zúčastněné státy. Matematical and Computational Methods for Compressible Flow Výsledky, zaměřené na matematické a numerické metody pro modelování stlačitelného proudění se s úspěchem využívají při řešení problematiky ochrany životního prostředí, v kosmickém výzkumu, při studiu proudění vzduchu v lidském hrtanu ad. Návrh rentgenového spektrometru vypuštěného na americkém satelitu MTI Český sluneční spektrometr pro oblast tvrdého rentgenového záření byl vypuštěn na americkém satelitu MTI. Po dobu tří let úspěšně pracoval na oběžné dráze. I. 2 Akademie věd České republiky Feromagnetismus a nové spintronické jevy v polovodičích Teoretická předpověď spinového Hallova jevu (SHE) následně experimentálně potvrzená. Tímto jevem jsou nosiče se stejným spinem stáčeny k jedné hraně vzorku. Význam membránových mikrodomén a jejich nových proteinových komponent v imunoreceptorové signalizaci Byly objeveny nové transmembránové proteiny, popsány jejich vlastnosti a funkční význam a objasněny některé aspekty mechanismu parazitárního onemocnění theileriosy. Stálá expozice Příběh Pražského hradu Detailní zhodnocení historických unikátů doplňuje presentace hlavních výsledků předchozího výzkumu - mnohých poprvé nebo v nových souvislostech.

19 I. 3 Grantová agentura České republiky Meiotické a mitotické dělení: úloha cytoplazmy a jádra Analýza rozdílů mezi meiotickým a mitotickým buněčným cyklem, průkaz specifické úlohy buněčných organel v přechodu meiózy na mitózu Vysoce kvalitní monokrystaly intermetalických sloučenin čistých f- a d-kovů Zdokonalení techniky přípravy monokrystalů binárních až ternárních intermetalických sloučenin včetně vývoje přístrojového zařízení. Oligonukleotidy modifikovné komplexy platiny pro selektivní modulaci genové exprese; vztah k protismyslné strategii při vývoji nových farmak Originálně řešeno využití inhibice transkripce specifických genů v protinádorové terapii I. 4 Ministerstvo zemědělství Impact of the ESR gene on litter size and production traits in Czech Large White Pigs V české populaci plemene bílé ušlechtilé prase byl zjištěn opačný efekt polymorfismu genu ESR na plodnost v porovnání se studiemi zahraničních autorů. I. 5 Ministerstvo kultury ČR Studie o technice v českých zemích Třísvazková monografie, v tomto rozsahu dosud nezpracováno a cca 60 dalších titulů editorské a redaktorské práce I. 6 Český báňský úřad Osobní důlní svítidlo báňských záchranářů do extrémních podmínek Vyvinuté záchranářské svítidlo T jako realizace výsledku výzkumu a vývoje splňuje požadavky na kategorii IM1 (EExial) pro prostory SNM2 a SNM3 I. 7 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu předložila dva výsledky průmyslového VaV, kterým sice nebylo uděleno ocenění ministerstva, ale významná a uznávaná ocenění externí. Oba výsledky průkazně zvyšují konkurenceschopnost českého průmyslu. Vzduchový tryskací tkací stroj CAMEL-FF-P/007 Tkací stroj zcela nové koncepce. Využívá mechatronické prvky, kompozicové materiály, rezonanční princip. Výsledkem je zvýšení výkonu, snížení spotřeby energie a jeho hlučnosti, zvýšení využití stroje a kvality tkaniny. Technická řešení jsou chráněna třemi významnými patenty. Multifunkční soustružnické centrum řady SPM 320-FD-K3/017 Byl vyvinut obráběcí stroj, který je schopen nabídnout zákazníkovi špičkovou techniku a technologii v oblasti třískového obrábění, soustružení, závitování, vrtání, frézování. Vše je soustředěno do jednoho stroje. I. 8 Ministerstvo zdravotnictví Farmakologická léčba endokrinních a metabolických abnormalit syndromu polycystických vaječníků (PCOS-polycystic ovary syndrome) Optimální intervence vhodná k dlouhodobé léčbě pacientek se syndromem polycystických vaječníků, ovlivnění endokrinních a metabolických abnormalit. Turbulence srdeční frekvence patofyziologické mechanismy a metodické aspekty její detekce Příčinou turbulence srdeční frekvence jsou ektopické stahy myokardu dystonie vegetativního systému. Definován nový holterovský mortalitní predikátor. Maturace mitochondriálního energetického metabolismu v perinatálním období Nové poznatky poruchy mitochondriálního energetického metabolismu, biogeneze COX a PDHG u novorozenců, dále u anorektiček a obézních pacientů Genetika a metabolické důsledky vrozených poruch mitochondriální ATPázy. Poznání patogeneze vrozených poruch mitochondriální ATPázy 2

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2011/C 168/02) První zveřejnění v Úředním věstníku

(Text s významem pro EHP) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) (2011/C 168/02) První zveřejnění v Úředním věstníku C 168/2 Úřední věstník Evropské unie 8.6.2011 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) 299,00 Kč

92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) 299,00 Kč 92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) Číslo: 92 Popis 299,00 Kč 260,00 Kč bez DPH 1 Ing. Jan Pohludka,

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN 60079-17:2008

Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN 60079-17:2008 Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN 60079-17:2008 Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava - Radvanice Autorizovaná zkušebna 210 Notifikovaná

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

ČESKÁ NORMA MDT 621.311.621.355 Září 1995 ČSN 33 2610 UMÍSTĚNÍ A PROVOZ STANIČNÍCH AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ NABÍJECÍ STANICE

ČESKÁ NORMA MDT 621.311.621.355 Září 1995 ČSN 33 2610 UMÍSTĚNÍ A PROVOZ STANIČNÍCH AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ NABÍJECÍ STANICE ČESKÁ NORMA MDT 621.311.621.355 Září 1995 UMÍSTĚNÍ A PROVOZ STANIČNÍCH ČSN 33 2610 AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ NABÍJECÍ STANICE Accumulators and battery installation Installation des acumulateurs et des batteries

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB. č. 20603

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB. č. 20603 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Nabíječ Pb akumulátorů ACC-PB č. 20603 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,uvedení do provozu,

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

SIMPLY CLEVER Výsledky testu baterie Economy 72 Ah

SIMPLY CLEVER Výsledky testu baterie Economy 72 Ah SIMPLY CLEVER SIMPLY CLEVER Výsledky testu baterie Economy 72 Ah Economy baterie jsou přizpůsobeny požadavkům starších vozidel. Startovací baterie Economy jsou navrženy speciálně pro vozidla koncernových

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198 Účel inspekce: posouzení shody zařízeni s předpisy, které se na ně vztahují

vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198 Účel inspekce: posouzení shody zařízeni s předpisy, které se na ně vztahují Czech TOV SOD Czech s.r.o. Kancelár Brno TI. kpt. Jaro~e 25 60200 Brno Tel.: 545 242 121 e-mail: bmo@tuv-sud.cz WWIN.tuv-sud.cz INSPEKČNí ZPRÁVA vydaná dle ČSN EN ISOIIEC 17020 evidenčni číslo 05.598.198

Více

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ Ing. Antonín Strung V 10 VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ V přednášce budou prezentovány především flexibilní lutny používané v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství.

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Akumulátory. Ing. Dušan Pauček

Akumulátory. Ing. Dušan Pauček Akumulátory Ing. Dušan Pauček Při výrobě elektrické energie pomocí netradičních zdrojů výroby, jako je třeba vítr nebo slunce, je nutno řešit problém co s vyrobenou energií. Kde ji uchovat než dojde k

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.020 2005 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání ČSN 33 1610 Březen Verification and checking of electrical appliances during use Révision et contrôle

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod RM6 volné kombinace: nabízí konfigurace funkcí vhodné pro všechny aplikace Volná volba: funkce pro každou jednotku. Volná volba: všechny možnosti pro každou funkci. Snazší instalace, úspora nákladů oproti

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Světlomet SV-01 číslo dokumentace: 205 22-150 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu. Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu. Jestliže na daném místě a ve stejný čas jsou k dispozici: látky

Více

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB řady CLA a CLB Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 2500 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

www.volny.cz/elsovyroba

www.volny.cz/elsovyroba 3/2006 www.volny.cz/elsovyroba e l s o @ c e n t r u m. c z aše firma se zabývá výrobou elektroniky, převážně zálohovaných napájecích zdrojů s výstupním napětím 12V nebo 24V pro zabezpečovací, protipožární,

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB Přístrojové transformátory řady CLA a CLB Přístrojové transformátory typů CLA a CLB jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí (s izolačním napětím do 720 V) se jmenovitými primárními

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Pokyny pro bezpečné použití v oblastech s nebezpečím výbuchu 1 Použití Zařízení, která jsou připojena na prověřený, zabezpečený proudový

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající

Více

High Energy 3D Accumulator Vysokokapacitní 3D Akumulátor

High Energy 3D Accumulator Vysokokapacitní 3D Akumulátor High Energy 3D Accumulator Vysokokapacitní 3D Akumulátor OBSAH PREZENTACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI KONSTRUKCE 3D LITHIOVÉHO AKUMULÁTORU KONKUREČNÍ VÝHODY 3D ELEKTROD PROTI STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGII VLASTNOSTI

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 40 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 40 mm Objednací název Hlavice snímače přemístitelná a otočná 40 mm ne v jedné rovině Rychlomontážní uzávěr Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Příslušenství V1-G-N-2M-PUR Kabelová zásuvka, M12, 3 vývody, NAMUR,

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN Moderní systémy pro ochranu lakovacích kabin, které vyvinula, vyrábí a dodává společnost RSBP, zajišťují účinnou ochranu v provozech specializovaných na povrchovou úpravu

Více

PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY

PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY REGULACE AUTOMATIZACE BOR, spol. s r.o Dělnická 264 473 01 Nový Bor tel. : +420 487 727 443 fax : +420 487 726 320 e-mail : rab@clnet.cz http://www.regulace.cz Katalog výrobků : PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY

Více

ZAM - SERVIS, spol. s r. o. NÁVOD K OBSLUZE

ZAM - SERVIS, spol. s r. o. NÁVOD K OBSLUZE ZAM - SERVIS, spol. s r. o. LIPOVÁ 64, 747 16 HAŤ U HLUČÍNA PROVOZOVNA : KŘIŠŤANOVA 1, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE OVLÁDACÍ SKRÍNĚ OS-ia č. 9917 Součástí tohoto návodu k obsluze jsou i technické podmínky

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5.

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5. Lhůty revizí Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru,

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Rozváděčenn Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Říjen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách UPOZORNĚNÍ

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T Číslo dokumentace : 9806 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60.

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60. Strana /5 Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-EXx - certifikát podle ATEX-předpis 94/9/EG - pro výbušné plyny, zóna - a pro výbušný prach, zóna 2; Provedení podle DIN 3440 TW teplotní hlídač

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Jiskrově bezpečný laser, Ex ia akumulátor LS-01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Jiskrově bezpečný laser, Ex ia akumulátor LS-01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka Jiskrově bezpečný laser, Ex ia akumulátor LS-01 č. dokumentace: 20602 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

Ochrana citlivých součástek a zařízení před škodlivými účinky elektrostatických jevů

Ochrana citlivých součástek a zařízení před škodlivými účinky elektrostatických jevů Ochrana citlivých součástek a zařízení před škodlivými účinky elektrostatických jevů Základní pojmy: Elektrostatický výboj přenos náboje mezi tělesy o různých elektrostatických potenciálech Součástka citlivá

Více

Vybrali ste správne? Alebo ako eliminovať nebezpečenstvo výberom vhodného elektrického zariadenia!

Vybrali ste správne? Alebo ako eliminovať nebezpečenstvo výberom vhodného elektrického zariadenia! VÝVOJ A VÝROBA ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ DO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU VÝVOJ A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA EL. PŘÍSTROJŮ DOPROVODNÉ OHŘEVY OSVĚTLENÍ OCHRANNÉ SKŘÍNĚ OBCHODNÍ ČINNOST Vybrali ste správne? Alebo ako

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

KRYTÍ IP OCHRANA KRYTEM

KRYTÍ IP OCHRANA KRYTEM Krytí elektrických zařízení = IP, vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP (International

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c Inovace ve filtraci Nová generace filtračních vložek 90.10-1c Inovace ve filtraci ARGO-HYTOS zavedením EXAPOR MAX 2 vytváří nové standardy ve filtraci Větší disponibilita strojů, delší intervaly údržby

Více

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Převodníky tlaku Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Pro aplikace, kde je lepší použít převodník v provedení pro měření tlaku se separovaným měřeným médiem. Toto platí obzvlášť u vyšších

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Novinky v LED - březen 2010

Novinky v LED - březen 2010 Novinky v LED - březen 2010 Ïng. Jakub Černoch Osvětlení Černoch s.r.o., V Lipách 381, Praha 9, www.cernoch.cz Protože se technika LED vyvíjí opravdu překotným tempem, byl jsem požádán o shrnutí novinek

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p. BRNO JABLONEC NAD NISOU Autorizovaná osoba 202 Notifikovaná osoba 1015 Rozsah udělených akreditací Strojírenský zkušební ústav, s.p. je: - akreditovanou zkušební laboratoří

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Rizika v chemických výrobách spojená s akumulací a uvolněním náboje statické elektřiny

Rizika v chemických výrobách spojená s akumulací a uvolněním náboje statické elektřiny Statická elektřina Rizika v chemických výrobách spojená s akumulací a uvolněním náboje statické elektřiny Rizika statického nábojen Obvyklý zdroj vznícení v chemickém průmyslu Obtížně postižitelná příčina

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více