Všeobecné podmínky Klubu Startip

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky Klubu Startip"

Transkript

1 Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ , IČ: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen Sázková kancelář ) a jednotlivými Sázejícími. 2. Pojmy používané v VP jsou shodné s pojmy používanými v Herním plánu hry Internetová kurzová sázka STARTIPBET (dále jen Herní plán) a v Podrobných pravidlech sázek STARTIPBET (dále jen Pravidla) a v Herním plánu Kurzová sázka Startip, které určují bližší podmínky Sázek. 3. Právní vztah mezi Sázkovou kanceláří a Sázejícími se řídí HP, těmito VP, Pravidly a právem České republiky. 4. Členem Klubu Startip se může stát každá fyzická osoba, která je dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění (dále jen Zákon) oprávněna sázet a zároveň souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro registraci, s těmito VP, schváleným HP a Pravidly. 1. Obecná pravidla 1.1 Práva a povinnosti Sázkové kanceláře a členů Klubu jsou definovány ve Všeobecných podmínkách Klubu Startip. 1.2 Členství v Klubu je dobrovolné a bezplatné. Členem se stává každý, kdo se zaregistroval do Klubu. Tzn., že na pobočce odevzdal řádně a správně vyplněnou přihlášku, předložil občanský průkaz a svým podpisem před odpovědným pracovníkem pobočky STARTIP potvrdil její platnost. Člen Klubu Startip je povinen uvést číslo svého mobilního telefonu pro identifikaci člena Klubu Startip využívajícího bonusový program. 2. Členství v Klubu Startip 2.1 Členem Klubu může být každá fyzická osoba starší 18 let, která je dle zákona č.202/1990 Sb. O loteriích a jiných podobných hrách oprávněna sázet u Sázkové kanceláře a zároveň souhlasí s těmito VP. 2.2 Každý Sázející, jenž splňuje podmínky přijetí do Klubu, se registruje jen na pobočce nebo na obchodních místech Sázkové kanceláře. Na webové stránce lze registraci pouze připravit. Po její aktivaci je nutné se dostavit na pobočku Sázkové kanceláře a obsluze nahlásit číslo, které obdržel při přípravě registrace do Klubu na internetu, a podepsat přihlášku. 2.3 Jediná identifikace sázkaře je pomocí Klubové karty Statip. V případě ztráty, odcizení či poškození je člen povinen oznámit tuto skutečnost Sázkové kanceláři, a to em na adresu nebo osobně na pobočce Startip.

2 2.4 Členství zaniká, jestliže sázkař neuzavře sázku po dobu 6-ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tím zanikají i všechny body a bonusy, které jsou evidovány na bodových nebo bonusových kontech. 3. Klubová karta Startip 3.1 Klubová karta STARTIP plní funkci identifikační karty umožňující evidenci získaných a použitých bodů a bonusů. Je nepřenosná. Sázkař může vlastnit jen jednu Klubovou kartu Startip. 3.2 Před každou transakcí na pobočce, na kterou se vztahují VP, je sázkař povinen předložit obsluze předem svoji klubovou kartu Startip. Nepředložení Klubové karty Startip Sázejícím z jakéhokoliv důvodu má za následek, že uskutečněná transakce není zařazena do bonusového programu a ani ji nelze zařadit do tohoto programu dodatečně. 3.3 Při každém použití Klubové karty Startip člen Klubu Startip souhlasí s platnými VP. Sázková kancelář má povinnost o případných provedených změnách ve VP informovat členy Klubu zveřejněním platného znění Všeobecných podmínek Klubu Startip na svých webových stránkách Člen Klubu má právo kdykoliv při předložení klubové karty Startip na pobočce požádat obsluhu o informaci o stavu bodového i bonusového konta. 3.5 Každý Sázející je povinen Klubovou kartu Startip chránit před poškozením, ztrátou nebo odcizením. 4. Bonusový program a sázky z Bonusových kont 4.1 Člen Klubu Startip získává možnost využívat Bonusový program dle podmínek jednotlivých bonusů, které jsou zveřejněny k jednotlivým bonusům na webových stránkách Sázkové kanceláře. 4.2 Získávání Bonusů se řídí pravidly pro každý jednotlivý Bonus. Bonusy jsou připsány po splnění podmínek na příslušné Bonus konto, které je každému Sázejícímu vedeno zvlášť pro sázky na pobočce, na internetu a LIVE sázky Sázky z bonusu musí splňovat podmínku o minimálním počtu AKO 3 a minimálním kurzu 5. Pro sázky LIVE jsou stanoveny zvláštní podmínky, které jsou popsány v jednotlivém LIVE bonusu. U sázek MAXIKOMBI - musí být splněna podmínka, že každá herní kombinace dosahuje kurzu většího než 5, Omezení čerpání výhod dle VP a bonusů 5.1. Sázková kancelář může omezit získávání Bonusů a používaní Bonusových kont členům klubu, kteří porušují VP. Jedná se zejména o případy, kdy se Sázková kancelář domnívá, že může ze strany člena Klubu Startip docházet ke zneužívání Bonusového programu dle bodu 6 těchto VP. V takovém případě bude těmto členům Klubu Startip zamezeno získávat jednotlivé Bonusy a prostředky na jednotlivých bonusových kontech propadají.

3 5.2. O omezení získávání Bonusů a používání Bonusových kont je člen Klubu Startip informován tak, že mu není umožněno uzavřít sázku se zvýhodněním Klubu Startip. Člen Klubu Startip se následně může informovat u Sázkové kanceláře, z jakých důvodů mu bylo provedeno výše uvedené omezení. Tuto žádost musí člen Klubu Startip podat jen písemně na adresu: Slot Goup a.s. Kurzové sázky Startip Tlumačovská Praha 5 nebo em na adresu Sázková kancelář je povinna do 14 dnů odpovědět, a to pouze em. Tato povinnost se vztahuje pouze na žádosti, kdy člen Klubu Startip má ve svém profilu vyplněnou ovou adresu nebo v písemné žádosti uvedl mailovou adresu pro zaslání odpovědi od Sázkové kanceláře. 6. Porušení VP z následkem Omezení dle bodu 5 VP 6.1 Sázky v zastoupení jsou to případy, kdy je sázka uzavřena za nepřítomnosti člena Klubu Startip jinou osobou. Sázková kancelář není povinna tuto skutečnost prokazovat. Je dostatečné, pokud se o této skutečnosti domnívá, že nastala Sázky rodinných příslušníků jsou to případy pro sázky uzavírané rodinnými příslušníky. Sázková kancelář může provést Omezení dle bodu 5 těchto VP, když tato skutečnost nastane. V tomto případě, když se Sázková kancelář rozhodne toto omezení provést, může být omezení provedeno všem rodinným příslušníkům a Sázková kancelář není povinna zkoumat, který rodinný příslušník porušil VP Sázky členů Klubu Startip se stejnou adresou trvalého bydliště - Sázková kancelář může provést Omezení dle bodu 5 všem členům Klubu Startip, kteří mají stejnou adresu trvalého bydliště Sázky členů Klubu Startip se stejnou IP adresou - Sázková kancelář může provést Omezení dle bodu 5 všem členům Klubu Startip, kteří používají pro uzavírání sázek na internetu stejnou IP adresu. 6.5 Sázky členů Klubu Startip,kteří nemají vyplněné ve svém profilu u Sázkové kanceláře bankovní spojení - Sázková kancelář může provést Omezení dle bodu 5 všem členům Klubu Startip, kteří nemají vyplněno bankovní spojení nebo členům klubu, kteří bankovní spojení vyplněno mají, ale nepředložili na žádost Sázkové kanceláře ověřenou kopii. Smlouvy o vedení bankovního účtu s příslušnou bankou. Bankovní účet musí být v tomto případě veden na člena Klubu Startip Sázky členů Klubu Startip s dodatečným kódem zaslaným Sázkovou kanceláří na registrovaný mobilní telefon - Sázková kancelář může provést Omezení dle bodu 5 všem členům Klubu Startip, kteří při uzavření sázek s výhodami Bonusového programu nezadají před uzavřením sázky bezpečnostní kód, který je jim zaslán na registrovaný telefon Časová účinnost Omezení dle bodu 5 těchto VP je plně v kompetenci Sázkové kanceláře.

4 7. Shromažďování osobních údajů 7.1. Shromažďování a nakládání s osobními údaji členů Klubu Startip probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů za dále uvedených podmínek: 7.2. Současně s podpisem přihlášky do Klubu uděluje klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se shromažďováním a zpracováváním v přihlášce uvedených osobních údajů Sázkové kanceláři jakožto správci, případně jí pověřeným zpracovatelům, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování osobních údajů, včetně nabízení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, a to po dobu 10-ti let od udělení souhlasu Člen Klubu Startip bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle 11 a 21 zák. č.101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat s následkem ukončení členství v Klubu Sázková kancelář prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnutá data nebudou zneužita. 8. Ochrana osobních údajů 8.1. Shromažďování osobních údajů Sázejících provádí Sázková kancelář za účelem naplnění podmínek provozování hry v souladu s povolením MF ČR, podle nichž je internetové sázení povoleno jen registrovaným a plnoletým hráčům Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů Sázejících je Sázková kancelář povinna dodržovat obecné závazné právní předpisy, zejména dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, dále podmínky Herního plánu a těchto VP. Sázková kancelář odpovídá za zabezpečení zpracovávaných osobních údajů Sázející uděluje svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů uvedených v přihlášce a v Aplikaci na internetu Sázející rovněž souhlasí s předání části poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, , telefon) Partnerům Sázkové kanceláře, a to za účelem možnosti ověření oprávněnosti čerpání výhod vyplývajících z Klubu Startip Sázející bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle 11 a 21 ZOOÚ. Sázející bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a že jej může kdykoli odvolat s následkem ukončení členství v Klubu Startip. Odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů může být učiněno pouze v písemné formě a má stejné účinky jako zrušení Herního účtu (ukončení účasti na hře ze strany Sázejícího) dle těchto VP. 9. Závěrečná ustanovení 9.1. Sázková kancelář nenese zodpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu náhodného nebo úmyslného poškození webových stránek nebo jejich obsahu. Sázková kancelář také nezodpovídá za nerealizované nebo pozdě realizované operace, pokud tyto

5 vzniknou selháním elektronických komunikačních sítí, nesprávnou obsluhou webových stránek nebo jinými technickými problémy. Sázková kancelář nezodpovídá za zneužití obsahu stránek Sázejícím nebo třetí osobou. Sázková kancelář nezodpovídá za škody způsobené Sázejícímu nebo třetí osobě, pokud tyto vznikly špatnou interpretací obsahu webových stránek Sázková kancelář si vyhrazuje právo okamžitě zrušit Smlouvu a vyloučit Sázejícího v případě, kdy Sázející: - uvedl nepravdivé údaje při Registraci - porušil podmínky sázení u Sázkové kanceláře (Zákon, VP, Herní plán, Pravidla apod.) Tím není dotčeno právo Sázkové kanceláře na úhradu vzniklé škody Na žádost Sázkové kanceláře je Sázející povinen prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu nebo ID card nebo případně dalších dokladů V případech, na které není v VP, v HP nebo v Pravidlech pamatováno, se musí Sázející řídit rozhodnutím Sázkové kanceláře V případě úmrtí Sázejícího umožní Sázková kancelář výplatu zůstatku Konta správci dědictví či notáři po předložení příslušných dokladů. Za úkony prováděné státními orgány, exekutory, notáři a správci dědictví nenese Sázková kancelář odpovědnost Sázející je povinen neprodleně oznámit Sázkové kanceláři všechny změny v poskytnutých osobních údajích a další skutečnosti související s poskytováním služeb v Aplikaci NA INTERNETU, které mohou vést k jeho bezdůvodnému obohacení nebo ke vzniku škody Sázkové kanceláře Sázková kancelář je oprávněna některé služby a produkty zpoplatnit dle Sazebníku. Sazebník musí být zveřejněn min. tři dny před jeho platností v Aplikaci na internetu Sázková kancelář si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VP, přičemž tyto změny jsou pro obě strany závazné. Změny jsou účinné okamžikem zveřejnění nového znění VP v Aplikaci na internetu nebo k pozdějšímu datu stanovenému Sázkovou kanceláří. Pokud Sázející nesouhlasí se změnou VP, musí Sázkovou kancelář písemně informovat o odmítnutí změn VP. V takovém případě však Sázková kancelář Sázejícímu vypoví členství v Klubu Startip Vzájemná komunikace mezi členem Klubu Startip a Sázkovou kanceláří bude probíhat v jazyce českém a písemně. Písemné zásilky budou Sázejícímu doručovány na ovou adresu sdělenou Sázejícím při Registraci, nebo později změněnou, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. o o ová adresa: telefonicky na telefonních číslech aktuálně uvedených v Aplikaci na internetu Zásilka odeslaná elektronicky na ovou adresu je považována za doručenou třetím dnem ode dne jejího odeslání, zásilka doručená prostřednictvím pošty je považována za doručenou pátým dnem ode dne jejího odeslání, pokud nedojde prokazatelně k doručení zásilky jiný den. Písemnosti určené Sázejícímu jsou zasílány na jeho adresu uvedenou v Přihlášce, nesdělí-li Sázející písemně Sázkové kanceláři jinou adresu.

6 9.10. Sázková kancelář si vyhrazuje právo činnost Klubu Startip ukončit, o čemž informuje členy Klubu Startip nejméně 14 pracovních dnů před nabytím účinnosti jeho zrušení na svých webových stránkách Ukončení členství v Klubu Startip členem Klubu Startip je možné pouze na základě písemné žádosti sázkaře. 10. Platnost a účinnost VP VP nabývají platnosti a účinnosti dnem a následným zveřejněním VP na webových stránkách Sázkové kanceláře na adrese V Karlových Varech dne Sázková kancelář

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURSOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, Herní plán Hlava I. Pravidla pro kursové sázky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění

HERNÍ PLÁN. pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění 1 OBSAH 1) ÚVOD 2) PODMÍNKY ÚČASTI NA INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3) VÝKLAD POJMŮ

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Herní plán pro Internetové kursové sázky

Herní plán pro Internetové kursové sázky Herní plán pro Internetové kursové sázky 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla hry Internetová kursová sázka společnosti SYNOT TIP, a.s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČ: 263 01

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti MATERNA Communications a.s. Společnost MATERNA Communications a.s.,(dále jen "Poskytovatel ), IČ 25949098, se sídlem Vinohradská

Více

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 CFU 1/2007 RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CFU 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ: 25139886 DIČ:

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více