Jan Hus, born in the Czech lands,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Hus, born in the Czech lands,"

Transkript

1 I. CESTA VÍRY A SVùDOMÍ EVROPOU THE PATH OF FAITH AND CONSCIENCE THROUGHOUT EUROPE Upálení Jana Husa (Ulrich Richental, Kronika Kostnického koncilu) Burning at the stake of Jan Hus (Ulrich Richental, The Chronicle of Council of Constance) Roku 1415 byl na Kostnickém koncilu západní církve ( ) odsouzen na smrt Jan Hus, narozený ve středu Evropy v Čechách. Pokus tohoto koncilu obnovit jednotu středověké teologie zavržením tehdejší radikální varianty křesťanského myšlení v osobě Jana Husa skončil pro církev traumatem a zhroucením jejího vlivu ve středu Evropy v Čechách, jež se za Jana Husa postavily v boji na život a na smrt. Svůj boj proti pěti křížovým výpravám Římské (Německé) říše Čechové dovedli k příměří s evropskou církví a k prosazení principu náboženské tolerance na svém území poprvé v Evropě od rozpadu Římské říše. Jan Hus, na počátku svého působení vzorný katolický kněz a univerzitní učenec, našel ve svém marném boji za církevní reformu cestu k myšlení anglického teologa Johna Wyclifa (1330? 1384) a proti pojetí středověké církve jako nadosobní ručitelky spásy postavil osobní víru křesťana, která je ochotna podřídit se vnější církevní autoritě pouze tehdy, pokud to sama uzná za správné. Jan Hus byl upálen v Kostnici Jan Hus, born in the Czech lands, was condemned to death at the Council of the Western church in Constance, held in the year of The attempt of the Council to renew the unity of the mediaeval theology by rejecting the radical version of Christian thinking, as represented by Hus, ended for the Church in a trauma and a decline of its influence in Central Europe. The Czech lands stood up for Hus and put up a fight for life and death. The Czech, by their armed resistance against five of Rome s (German) crusades secured an armistice with the European Church and established a principle of religious tolerance on their territory for the first time in Europe since the fall of the Roman Empire. Jan Hus was, at the beginning of his career, an exemplary catholic priest and a University scholar. In his futile endeavour for a church reform, he adopted the way of thinking of an English theologian, John Wycliffe (1330?-1384). Hus put forward a Christian s personal belief against the concept of the mediaeval church as a transcendental guarantor of salvation. This personal belief is willing to submit to the Church authority only in cases which it considers to be right. He was burnt at Constance on June 6th, l415.

2 II. EVROPA A âechy CÍSA E KARLA IV. EUROPE AND BOHEMIA IN THE TIME OF CHARLES IV. Praha / Prague, CÍSAŘ KAREL IV. UMÍRÁ NA PRAŽSKÉM HRADĚ EMPEROR CHARLES IV. DIES IN THE PRAGUE CASTLE Arles, KORUNOVACE ARLEATSKÝM KRÁLEM CHARLES WAS CROWNED TO BE THE KING OF ARLES Milán / Milano, KORUNOVACE LOMBARDSKÝM KRÁLEM CHARLES WAS CROWNED TO BE THE LOMBARD KING Bonn, KAREL KORUNOVÁN ŘÍMSKÝM KRÁLEM CHARLES WAS CROWNED TO BE THE ROMAN KING Rhens, ZVOLEN ŘÍMSKÝM KRÁLEM ELECTED TO BE THE ROMAN KING Avignon, 1344 SPOLU S OTCEM KRÁLEM JANEM JEDNÁ S PAPEŽEM KLEMENTEM VI. O POVÝŠENÍ PRAŽSKÉHO BIS- KUPSTVÍ NA ARCIBISKUPSTVÍ A O ŘÍMSKÝ TRŮN PRO SEBE IN COMPANION WITH HIS FATHER THE KING JOHN OF BOHEMIA HE NEGOTIATES WITH THE POPE CLEMENT IV ABOUT PROMOT- ING THE PRAGUE BISHOPRIC TO ARCHBISHOPRIC AND ABOUT THE THRONE OF THE HOLY RO- MAN EMPIRE FOR HIMSELF Lucemburk / Luxembourg, KARLŮV POBYT V RODOVÝCH DRŽAVÁCH LUCEMBURSKÉ DYNASTIE CHARLES RESIDENCE IN LUXEMBOURG DYNASTIC DEPENDENCY Praha / Prague NAROZEN A POKŘTĚN DYNAS- TICKÝM PŘEMYSLOVSKÝM JMÉ- NEM VÁCLAV BORN AND CHRISTENED IN THE DYNASTIC PŘEMYSLID NAME OF WENCESLAUS Paříž / Paris, leden / January 1378 POSLEDNÍ KARLOVA ZAHRA- NIČNÍ CESTA, JEDNÁNÍ S FRAN- COUZSKÝM KRÁLEM KARLEM V. CHARLES LAST TRAVEL ABROAD: NEGOTIATIONS WITH FRENCH KING CHARLES V. Řím / Rome / Roma, KORUNOVACE ŘÍMSKÝM CÍSAŘEM CHARLES WAS CROWNED TO BE THE ROMAN EMPEROR Praha / Prague, KORUNOVÁN ČESKÝM KRÁLEM CHARLES WAS CROWNED TO BE THE KING OF BOHEMIA Kresčak / Crécy-en- Ponthieu, ZRANĚN V BITVĚ, V NÍŽ JAKO SPO- JENEC FRANCOUZSKÉHO KRÁLE PADL JEHO OTEC, ČESKÝ KRÁL JAN INJURED IN THE BATTLE, IN WHICH HIS FATHER, THE CZECH KING JOHN OF BOHEMIA WAS KILLED AS AN ALLY OF THE FRENCH KING Praha / Prague, 1333 KAREL SE VRACÍ DO ČECH A JE OTCEM POVĚŘEN SPRÁVOU ZEMĚ CHARLES RETURNS TO BOHE- MIA AND HE IS ENTRUSTED BY HIS FATHER TO ADMINISTER THE CZECH LAND Parma, KAREL SPRAVUJE SEVEROITAL- SKÉ DRŽAVY DOČASNĚ OVLÁD- NUTÉ JEHO OTCEM, KRÁLEM JANEM CHARLES ADMINISTERS THE NORTH OF ITALIAN DEPENDEN- CY TEMPORARILY RULED BY HIS FATHER KING JOHN OF BOHEMIA. Paříž / Paris, 1323 PRINC VÁCLAV JE SVĚŘEN K VÝ- CHOVĚ KRÁLOVSKÉMU DVORU; PŘI BIŘMOVÁNÍ PŘIJÍMÁ JMÉNO KAREL PRINCE WENCESLAUS IS CON- SIGNED TO ROYAL COURT; HE RECEIVES THE CONFIRMATION NAME CHARLES Vita Caroli Imperatoris et Augusti Hamburg Bremen Tangermünde Berlin Gniezno A B F Antwerpen Brüssel Aachen Köln 7 Erfurt 1 5 Wroclaw Bonn Crécy Rhens FrankfurtE Plze Praha 8 Luxemburg Mainz D Olomouc Trier Lauf C Karlštejn 3 Nürnberg Brno Reims Speyer Regensburg Paris Strassburg Passau München Wien 2 14 Konstanz Bratislava Basel Salzburg Cürich Innsbruck Geneve Trient 11 Milano 4 Verona Parma Venezia Genova Avignon 6 Modena Pisa Arles 13 Lucca Florenz Siena 12 Roma H T usovým světem bylo České království v té podobě, jamian kingdom formed by the he world of Hus was the Bohekou získalo díky králi a císaři Karlu king and the emperor Charles IV. IV. ( ). Jeho dlouhá vláda ( ). His long reign brought přinesla nejen potřebnou stabilitu, the necessary stability and first of all ale především velkolepý rozmach, grand florescence which was enabled umožněný Karlovou velkorysou politicko-duchovní Charles broadminded political and koncepcí vlády. spiritual conception of government. Praha byla budována zcela vědomě Prague was consciously established to jako druhý Řím, a to již předtím, be the second Rome even in the time než Karel dosáhl císařské korunovace. before Charles reached the imperial Karel IV. byl silným panovníkem crown. Charles IV. was also the strong také v Říši, a to i na územích, kde to monarch in the Empire. He reigned nebylo běžné. Aktivně, byť se střídavým over the place, where the influence úspěchem, zasahoval do se- of the emperor was not common. He veroitalské politiky a díky zázemí took an active part in the north Italian rodového Lucemburského hrabství political affairs. It brought time bylo jeho postavení pevné též na západních to time success and thanks to generic výspách Říše. Luxembourg county his position was also stable in the west parts of Empire. E Císařský hrad Lauf Wenzelschloss, založen 1356 Imperial castle Lauf Wenzelschloss, founded 1356 Most v Praze, založen The Charles bridge in Prague, founded on F Univerzita v Praze, založena Prague University, founded on Nové Město pražské, založeno Prague New Town, founded on Hrad Karlštejn, založen Karlstein castle, founded on A B Kostel Panny Marie a sv. Václava v Norimberku, založen mezi léty The church of Virgin Mary and saint Wenceslaus in Nuremberg, built C D

3 ECCLESIA TRIUMF A KRIZE TRIUMPH AND CRISIS III. Evropská církev v dobď zahájení kostnického koncilu 1414 Legenda: Dania, Suetia, Norvegia % Papeåská a protipapeåská sídla # Místo konání koncilu a jeho trvání Riga Arcibiskuptví Obedience avignoėská Scotia Obedience pisánská (koncilní) Obedience Ĝímská Lund Hranice Svaté Ĝíše Ĝímské Ard Ardmhacha York Dublin Bremen Hib H ibee rr nnia ia Gniezno Anglia Magdeburg Polonia - Lithuania Canterbury Koln Lwow Trier Bohemia Praha Mainz Rouen Reims Sacrum Romanum Imperium Francia Sens Salzburg Esztergom Tours # Kostnice ( ) Besançon Bourges Hungaria Kalocsa Aquilea Lyon (1245, 1274) # Milano Moutiers # Venezia Vienne ( ) Bordeaux Embrun Arles Auch Toulouse Lombez Santiago % Avignon Genova Aix Pisa % Bologna Ravenna % % Rimini Florenz Siena Patr san imoniu cti Pet m ri V dobč zahájení Kostnického koncilu sídlil vzdoropapeå Benedikt XIII. jiå na hradč Peñiscola v aragonském království, kam v roce 1408 nucenč pĝeloåil svĥj dvĥr z Avignonu. Pod ochranou aragonského krále zde setrval v naprosté izolaci aå do své smrti roku Narbonne Lusitania Tarragona Peñiscola % Toledo Oristano Valencia Lisboa Sevilla Sassari Laterán (1123, 1139, 1179, 1215) Ragusa Papežské schizma evropské církve a jeho řešení Kostnickým koncilem Monreale Palermo Ohrid Rossano Cosenza Mapa byla vytvoĝena s pouåitím georeferencovaných historických vektorových dat Euratlas Copyright 2008, Christos Nüssli, Euratlas další reprodukce zakázána, licenþní smlouva uzavĝena dne The map drawn with the Euratlas Georeferenced Historical Vector Data Copyright 2008, Christos Nüssli, Euratlas reproduction prohibited, license of Antivari Caralis Papeå Ĝímské obedience ěehoĝ XII. se roku 1412 po ztrátč včtšiny svých spojencĥ uchýlil do Rimini pod ochranu rodu Malatesta. Odstoupil po dohodč s Kostnickým koncilem roku Manfredonia Durazzo Barletta Benevento Trani Capua Conza AcerenzaBari Napoli Brindisi Salerno Matera Taranto Sorrento Amalfi Otranto lia A Na pisánském snčmu zvolený Alexandr V. si zvolil za trvalé sídlo své kurie Bolognu. Jeho nástupce Jan XXIII. doþasnč ovládal i ěím a byl sesazen Kostnickým koncilem roku pu Kastilia ia on rag Na Spalato % Roma # Zaragoza Braga Santa Severina Messina Reggio Sicilia 0 437, Kilometers C írkev vytvořila ve středověkém období své existence dokonale strukturovaný správní aparát, který svou rozvinutostí překonával správu státní. To bylo nutné Papal schism of European church and its solution by pro zajištění co nejúčinnějšího výkonu duthe Council of Constance chovní správy z hlediska nejen územního, ale také (prostřednictvím vizitací) morálního a věroučně jednotného a bezchybného. Vše samozřejmě vycházelo ze základního impulsu úsilí o spásu duší. Každé, byť teoretické, narušování této struktury bylo logicky vnímáno jako oné spáse duší nepřátelské. Proto byly heretické názory a proudy pokládány za přímé ohrožení pozemského řádu a narušení jednoty církve, a tím za nejtěžší zločin. Nejvážnější nebezpečí však neohrožovalo církev zvenčí, ale zevnitř, když došlo ještě za papežova života k volbě takzvaného protipapeže. Reálné dvojpapežství (od roku 1378) a po pisánském sněmu (1409) dokonce trojpapežství způsobilo na konci 14. století mnohé zmatky a pohoršení. I z čistě právního hlediska, velmi ovšem ovlivňovaného ryze politickými hledisky a kalkuly, bylo obtížné stanovit, který z papežů je legitimní a tedy skutečný nástupce sv. Petra a vikář Ježíše Krista. To bylo příčinou značného nárůstu významu koncilu, již od antiky svolávaného shromáždění zastupujícího celou církev, ve který byla vkládána naděje na vyřešení rozkolu. D uring the middle ages the Church established perfectly structured administrative apparat, which overwhelmed the state concerning its elaborate system. This was necessary concerning the most efficient performance of spiritual administration in the respect of not only regional but also (by way of canonical visitation) moral and dogmatic unity and perfectness. Everything was based on impulse to save the souls. Every attempt to disrupt this structure, even if it was based on a theoretical level, was taken in as being hostile for the salvation of souls. That was the reason why heretical ideas were considered to be the straight threat for earthly organization and violation of unity of church and that s why it was considered to be the hardest crime. It was not danger coming from outside, but from inside, which threaten the church the most. This threat came into being when there was elected so called the antipope while the previous pope was still living. At the end of 14th century there were two popes holding their throne (from 1378) and since the Council of Pisa (1409) there had been even three popes. This situation caused much chaos and alarm. The question concerning the legal view on that situation which was influenced by political reasons and plots was difficult, too. It was hard to decide which pope is the legitimate and so true successor of saint Peter and the vicar of Jesus Christ. This was the reason why the importance of the council had been rising. The council had been summoned since the ancient times and it represented the Church as a whole. It embodied the hope of solving the problem of schism. ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA CÍRKEVNÍ SPRÁVY NA PŘÍKLADU ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ V OBDOBÍ HUSOVA PŮSOBENÍ SIMPLIFIED SCHEME OF THE CHURCH ADMINISTRATION AS IN EXAMPLE OF PRAGUE ARCHDIOCESE IN THE TIME OF HUS LEVERAGE Papež / Pope Papežovi přímo podléhali na sobě navzájem nezávislí a sobě rovní biskupové, v počtu několika stovek, a arcibiskupové, v počtu asi 80 - jedním z nich byl Arcibiskup pražský Several hundreds of bishops were subordinated to the Pope. They were independent on each other. There were also around 80 archbishops in the church structure and one of them was Kanovníci Canons Arcijáhnové Archdeacons V počtu 35 tvořili katedrální kapitulu. V počtu 10 byli hlavními pomocníky arcibiskupa při správě farní sítě arcidiecéze. Around 35 and they created the body of Cathedral capitula. Archbishop of Prague Každý papež je nástupcem apoštola Petra, jehož za pozemskou hlavu církve ustanovil sám Ježíš Kristus. Do úřadu je papež volen, od středověku výlučně členy kardinálského kolegia. Souhrn různých správních úřadů, pomáhajících papežovi plnit jeho poslání, představovala papežská kurie. Each Pope is the successor of the apostle Peter. Jesus Christ himself appointed him to be the head of earthly church. The pope adopts his office by election, since middle ages the voting belonged to the scope of the College of Cardinals. The Roman Curia represented the group of offices which helped the Pope to fulfil his function. Stál v čele pražské arcidiecéze (pražské biskupství založeno 973, povýšeno na arcidiecézi 1344). Dalšími centry diecézí v zemích Koruny byla biskupství Litoměřice, Olomouc, Litomyšl a zasahovala sem i diecéze ve Vratislavi. He was the head of the Prague archdiocese (Prague bishopric was founded in 973 and promoted to archdiocese in 1344). The other centres of diocese were bishopric of Litoměřice, Olomouc and Litomyšl and also the diocese of Wroclaw held some parts of Bohemia under its influence. They were 10. They helped archbishop to administer the parochial net of archdiocese. Generální vikářové Vicar-General Obvykle v počtu 2 zastupovali arcibiskupa vůči arcidiecézi jako celku. They were usually two of them and they represented the archbishop amidst the archdiocese. Oficiál Officialis Korektor kléru Reader Of Clergy Nejvyšší soudní úředník arcidiecéze ve správních a majetkových záležitostech duchovenstva. Soudce v trestních záležitostech duchovenstva, doložen pouze v pražské arcidiecézi. The highest judge of archdiocese on behalf of administration and property affairs of clergy. Criminal judge of clergy documented only in the Archdiocese of Prague. Děkanové / Deacons Faráři nejvýznamnějších far (celkem 53) zajišťovali kontakt mezi faráři svého děkanátu a arcijáhnem, jemuž byli podřízeni. / Priests of the most important vicarages (total number of 53) provided contact between priests of its deanery and archdeacon whom they were subordinated to. Faráři / Die Pfarrer Stáli v čele farnosti, nejnižšího stupně duchovní správy. V pražské arcidiecézi bylo 2084 farností. / They represented the parish which was the lowest level of spiritual administration. There were 2084 parishes in the archdiocese of Prague. Vikářové / Vicars Oltářníci / Altar keeper Kazatelé / Preachers Zastupovali faráře; účastnili se procesí a slavnostních bohoslužeb. Sloužili mše u jim svěřených oltářů; účastnili se procesí a slavnostních bohoslužeb. Kázali (mimo bohoslužby); účastnili se procesí a slavnostních bohoslužeb. They deputized a priest. They took part in processions and festal ceremonies. They held the church service at their altar. They took part in processions and festal ceremonies. They kept sermons (beside ceremonies). They took part in processions and festal ceremonies.

4 IV. NÁBOÎENSKÁ ALTERNATIVA VE ST EDOVùKU RELIGIOUS ALTERNATIVE OF MIDDLE AGES Hierarchická západní církev byla od 12. století pevně sjednocená kolem papežského stolce a spojovala západní, jižní a střední Evropu do podoby jednotné a sebevědomé civilizace, která se na sklonku středověku připravovala k celosvětové expanzi. Ani ve středověku však tato evropská civilizace nebyla monolitem bez vnitřní různorodosti. Několik výrazných skupin intenzivně nábožensky žijících mužů a žen se pokusilo vybudovat své vlastní duchovní světy a obstát proti tlaku církevních struktur. In 12th century the western Church organized hierarchically was unified by the papal throne and it connected the west, south and middle Europe in the form of unified and self-confident civilization which was ready to expand to the whole world at the end of middle ages. On the other hand, the society was not compact monolith without diversity. Several groups intensively religiously living men and women tried to establish their own spiritual milieu and hold out of the pressure of church organization. Sv. František na fresce z kláštera v italském Subiacu, 14. stol. Saint Francis in the fresco of a monastery in Italian Subiacu, 14th century. KATAŘI ALBIGENŠTÍ CATHARISM Vyhnání albigenských z Carcassone 1209 na iluminaci z poč. 14. stol. Driving Cathars away Carcassone 1209 in illuminated manuscript from the beginning of 14th century. Křesťanské věrouce byli nejvzdálenější kataři (řecky katharos = čistý, od katarů německé Ketzer = kacíř) či albigenští (od jihofrancouzského města Albi). Představovali skupiny vyznávající více nebo méně radikální dualismus víry ve dva principy kosmu, dobro a zlo, které jsou svým vlivem téměř nebo zcela rovnocenné. Pouze samotní kataři v lidské společnosti reprezentují princip dobra a mohou doufat ve vykoupení, v němž Kristův vstup do světa hmoty hraje jen omezenou úlohu. První zprávy o katarech se v západní Evropě objevují od 1. pol. 12. stol. a před rokem 1200 již tvoří většinu v některých italských a jihofrancouzských městech. Roku 1209 je proti jihofrancouzským katarům papežem vyhlášena křížová výprava. Poslední zbytky katarů v Evropě mizí až kolem roku Cathars (greek. katharos = pure) were the group more or less ascribing the radical dualism. They believed in two cosmic principles, good and evil, which have the equivalent impact. Only they, Cathars, represent the good principle in the human society and that is why only they could hope in salvation. The Christ entrance in the world of matters played only the limited role. The first account of Cathars in the west Europe appeared in the first half of 12th century and before the year 1200 they were majority of some the Italian and the south French towns. In 1209 the Pope proclaims the crusade against the south French Cathars. The last groups of Cathars did not disappear from Europe until Bible ve středověké tzv. sáčkové vazbě nosili na svých cestách Evropou zřejmě i valdenští kazatelé. The Bible medieval so called sack binding was probably carried by the Waldensian preachers while travelling around Europe. VALDENŠTÍ LYONŠTÍ CHUDÍ WALDENSIANS THE PAUPERS OF LYON Významnou náboženskou komunitu na okraji křesťanské církve založil lyonský měšťan Valdes ( 1207). Zůstal věrný křesťanské teologii, odmítl však privilegia oficiální církve, prosazoval právo laického kázání evangelia a povinnost naprosté chudoby jako základní křesťanské ctnosti a odmítal násilí. Nedosáhl církevního uznání, ale jeho příznivci se po jeho smrti rozšířili po celé Evropě, ačkoliv byli společně s katary pronásledováni inkvizicí. Působili na poč. 15. stol. také v jižních Čechách a valdenský kazatel Friedrich Reiser udržoval kontakty s husitským Táborem. Valdenské církve se v relativně značném počtu udržely až do současnosti a založily i obce v Latinské Americe. An important religious community which was outside the main Christian Church was founded by the townsman of Lyon Valdes ( 1207). His doctrine remained in the framework of Christian theology, but he refused privileges of the official Church. He pushed ahead the right of layman interpretation of the Gospel and the duty of complete poverty as the basic Christian virtue and he refused violence. He did not reach the church approval, but his followers spread all over Europe after his death in spite of the fact that they together with Cathars were chased by the holy inquisition. At the beginning of 15th century they also acted in Southern Bohemia and the Waldensian preacher Friedrich Reiser was in touch with Hussite Tábor. Waldensians churches survived till present days in the quite big number and they settled communities in the South America. FRANTIŠEK Z ASSISI FRANCIS OF ASSISI Františkovi z Assisi ( , svatořečen 1228) se podařilo inkvizičnímu vyšetřování vyhnout, ačkoliv jeho důraz na naprostou chudobu a snaha o kázání evangelia laikům se velmi blížily myšlenkám raného valdenství. Na rozdíl od Valdese však dokázal roku 1210 získat schválení své řehole papežem Inocencem III., jeho řád (i jeho ženská větev) se během několika let rozšířil po celé Evropě a brzy byl na řadě míst pověřen i výkonem inkvizice. Některé větve řádu františkánů se ovšem přesto dostaly do velmi tvrdých konfliktů s papežským stolcem, které utichly až ve 2. pol. 14. století. Pod vlivem Františkova příkladu vznikly i další žebravé řády (dominikáni, karmelitáni a další). Na rozdíl od františkánů se tyto řády včlenily do církevních struktur zcela harmonicky a uložené inkviziční úkoly plnily velmi efektivně (zvláště řád dominikánů). Francis of Assisi succeeded to escape the inquisitional investigation although his emphasis on complete poverty and endeavour to preach the gospel to layman was very close to the ideas of matutinal waldensianism. Comparing to Valdes, he succeeded to receive the approval of his order by the Pope Innocent III. His order (as well as its women s branch) had spread over the all Europe for several years and it was delegated to pursue the act of inquisition. Some branches of the Franciscan order had involved themselves in the hard conflicts with the papal throne. These calmed down as late as in the second half of 14th century. The example of Francis followed several other Mendicant orders (Dominicans, Carmelites and others). They unlike Franciscans integrated themselves into the church structures and they carried out their inquisition tasks very effectively (especially Dominicans). INKVIZICE / INQUISITION Roku 1184 přikázal papežský stolec všem biskupům vykonávat inkviziční vyšetřování a soudy (inquisitio = vyšetřování), zaměřené především na vyhledávání kacířství katarství a valdenství. Původně v nich byly dodržovány formální normy dokazování podle římského a kanonického práva. Malé úspěchy biskupské inkvizice však přiměly papežský stolec roku 1231 vytvořit centrální církevní inkvizici svěřenou především novým mnišským řádům a od roku 1252 bylo při inkvizičním procesu povoleno mučení. Tím se otevřela cesta k nelítostným inkvizičním praktikám pozdního středověku a raného novověku, které v mnoha případech vedly k vykonání trestu smrti, většinou upálením (portugalsky auto-da-fé). In 1184 the papal throne ordered to all bishops to carry out inquisitional investigation and trials (inquisitio = investigation), which was mainly aimed at spoiling for heresy Catharism and Waldenianism. Originally it followed the formal rules of proving in the harmony with Roman and canon law. In 1231 little success of bishopric inquisition led the papal throne to establish central church inquisitional body which was entrusted to new monastic orders. Torturing as a part of inquisitional process was allowed. This opened way for unmerciful practice of late middle ages and matutinal modern times. This practice led to committing death sentence using the means of burning at the stake (Portuguese auto-da-fé). Svatý Dominik předsedá autodafé (Pedro Beruguette, okolo 1495) Saint Dominic chairs the autodafé (Pedro Beruguette, around 1495)

5 V. PRAHA K IÎOVATKA DUCHOVNÍ OBNOVY PRAGUE CROSSROADS OF SPIRITUAL RENAISSANCE John Wyclif (Wycliff, Viklef, 1330? ), profesor teologie na univerzitě v Oxfordu, je představitelem křesťanského reformismu na akademické půdě. Kladl důraz na Písmo svaté, požadoval striktní reformu církve ve smyslu prostoty podle Evangelií, odmítal světské panování církve a papeže, odpustky, uctívání svatých ostatků a obrazů, ušní zpovědi, ale také učení o transsubstanciaci**. Když Jeroným Pražský dovezl z Oxfordu Wyclifova teologická díla, vešly ve známost jeho radikální postoje včetně remanenčního pojetí svátosti Večeře Páně (remanence, viz panel X). V pražských akademických kruzích se pak plně rozhořel spor o Wyclifa. Hlavním představitelem jeho stoupenců se stal právě Jan Hus, třebaže jej zdaleka nepřijímal nekriticky. John Wycliffe (Wycliff, 1330? ), professor of theology at the University of Oxford, is the representative of Christian Reformation in the academic milieu. He put stress on the Holy Script and he claimed strict reformation of the Church. He asked for austerity as in the gospels. He refused the worldly reign of the Church and the Pope, indulgence, worshiping of relics and pictures, individual confessions as well as the teaching of transubstantion**. Jerome of Prague brought Wycliffe s theological work so his radical attitudes including his remanence conception of Eucharist became widely known (remanence see board X). The dispute over Wycliffe broke out in Prague academic circles. Jan Hus was the main representative of his adherents. On the other hand he did not accept his teachings uncritically. Rychlý vývoj státních i společenských struktur, církevní správy a institucí i založení Karlovy univerzity vedly v Čechách také k posunům v rovině duchovní, v myšlení a křesťanské sebereflexi. V městském prostředí i v urozených vrstvách roste sebevědomí k odpovědnosti za vlastní náboženský život. Tím ostřeji byly ovšem vnímány nedostatky církve a potřeba přiblížit ji k ideálu křesťanské obce. Císař Karel IV. i arcibiskup Arnošt z Pardubic si uvědomovali potřebu vnitřní obrody církve. Pozvali proto do Prahy rakouského kazatele Konráda Waldhausera, jenž se stal císařovým zpovědníkem a současně kázal v Praze německy a latinsky proti hamižnosti, nepřístojnostem kléru a simonii*. Waldhauserem inspirován byl jeho přítel Milíč z Kroměříže, který se plně oddal myšlence zásadní vnitřní reformy církve i celé společnosti. V ní šel osobním příkladem, založil nadaci pro záchranu napravených prostitutek v komunitě nazvané Nový Jeruzalém a při ní založil i kazatelskou školu. Po jeho smrti byli jeho žáci pronásledováni a Nový Jeruzalém zrušen, třebaže se o jeho udržení snažil vysoce postavený duchovní Vojtěch Raňkův z Ježova. Výrazným teologem církevní reformy se stal M. Matěj z Janova, který ve svém latinském díle Pravidla Starého a Nového zákona zdůrazňuje věrnost Písmu sv. a primární závaznost Kristovy pravdy, která má pro křesťana přednost i před autoritou dogmat a církevních institucí. Novou podobu zbožnosti hledal i univerzitně vzdělaný laik Tomáš ze Štítného, který se snažil pomocí překladů a kompilací v češtině zprostředkovat mystické a naučné duchovní texty v prostředí měšťanů a venkovské šlechty. In Bohemia there was a fast advancement of the state and social structures, Church administration and institutions and the Charles University was established. These social changes led to the shifts in spiritual and mind level as well as in the realm of the Christian reflexion. Among town citizens and also among the nobility there was the rise of self-regard and responsibility for own social life. This caused the sharp taking in of weak sides of the Church and there was a need to return back to ideas of the Christian society. The Emperor Charles IV. and the Archbishop Arnošt of Pardubice were aware of need to regenerate the Church from inside. That was the reason why they welcomed the Austrian preacher Konrad Waldhauser to Prague. He was the Emperor s confessor and at the same time he gave a sermon in Prague. His sermons were given in German and Latin and were aimed at avariciousness, disorders of clergy and simony*. Waldhauser gave much inspiration to his friend Milíč of Kroměříž who fully devoted himself up to the idea of inner reformation of the Church and society. He founded the society called New Jerusalem which helped amended prostitutes and which organized the school for preachers. When he died his pupils and New Jerusalem was liquidated in spite of the fact that highly positioned clergyman M. Vojtěch Raňků of Ježov, tried to retain it. The remarkable theologian of the Church reformation was M. Matěj of Janov, whose Latin written work Regulae Veteris et Novi Testamenti (Rules of Old and New testament) put an emphasis on adherence to the Holy script and primarily to the Christ truth, which is prior to Christians and was even more important then the authority of dogma and the Church institutions. The layman Tomáš of Štítné, who was educated at the University, translated and compiled mystical and educational spiritual materials. Thus he tried to bring this knowledge into the environment of townsmen and the rural nobility. Milíč z Kroměříže buduje Nový Jeruzalém (Alfons Mucha, Slovanská epopej, 1916) Milíč of Kroměříž building New Jerusalem (Alfons Mucha, The Slavic Epic, 1916) Ačkoli byl již více než 30 let po smrti, svému trestu John Wyclif neušel. Kostnický koncil definitivně odsoudil jeho učení jako kacířské roku 1417 a v roce 1428 hořely na hranici jeho tělesné ostatky vyzdvižené z hrobu. Although John Wycliffe was 30 years dead he did not escape his sentence. The Council of Constance condemned his teaching as heretical in 1417 and in 1428 at least his exhumed remains were burnt at stake. * Simonie neboli svatokupectví označuje úplatkářství při udílení nebo získávání svátostí a církevních služeb, vymáhání almužen či kupčení s relikviemi a magickými předměty. * Simony means the bribery connected to dispense or gain sacraments and church services, requisition of alms or profiteering with relics and magical articles. ** Transsubstanciace neboli přepodstatnění je katolický výklad tajemství svátosti Večeře Páně (Eucharistie), který spočívá v tom, že se chléb a víno z Boží moci při mši proměňují v pravé tělo a krev Ježíše Krista. Viditelné znaky chleba a vína jako chuť a barva zůstávají stejné, ale změní se jejich podstata (substance). ** Transubstantion is the Catholic explanation of secret of the Eucharist, which reclines upon the fact, that the bread and the wine are changed into the real body and blood of Jesus Christ during ceremony by the action of God s will. Material signs of bread and wine (taste, colour) remain the same, but the substance is changed.

6 VI. PRAÎSKÁ UNIVERZITA ALMA MATER JANA HUSA THE UNIVERSITY OF PRAGUE HUS ALMA MATER Rector universitatis Funkce rektora jako nejvyššího představitele univerzity byla spojena s finanční správou a soudní pravomocí, rektor byl na rozdíl od moderních univerzit volen na 6 měsíců. Jan Hus byl rektorem v zimním semestru The rector the highest representative of University was connected to the administration and judical authority. Opposed to modern universities he was voted for six month. Jan Hus was the rector during the winter term of Na univerzitní pečeti předává Karel IV. vysoké učení pod ochranu svatého Václava Fakulta artistická Faculty of Arts Fakulta teologická Faculty of Theology Fakulta medicíny Faculty of Medicine The University seal shows that Charles IV. puts the institution under the protection of saint Wenceslaus Záznam v univerzitní matrice o děkanátu Jana Husa na artistické fakultě Entry of the registry of the University where the John Hus was functioning as the dean V prachatické městské škole zřejmě absolvoval Hus základní vzdělání. Hus attended the Town school of Prachatice where he acquired the basic education 1401 Decanus facultatis artium děkan artistické fakulty the dean of the Faculty of Arts 1398 Magister artium actu regens plnoprávný člen sboru magistrů artistické fakulty s oprávněním vést samostatné přednášky a disputace (seminární cvičení) a promovat bakaláře svobodných umění Member enjoying full rights of the council of masters of the Faculty of Arts. He had the right to give individual lectures and disputations (seminars) and to promote bachalors of Liberal Arts Magister artium mistr svobodných umění Magister Artium (lat. Master of Arts) 1393 Baccalaureus artium bakalář svobodných umění, pověřovaný vedle vlastního studia i přednáškami jednoduchých témat pro mladší studenty Bachelor of Liberal Arts was in charge of lectures of simple themes for junior students. 1390? studium septem artes liberales sedmi svobodných umění, která teoreticky tvořily obory gramatika, rétorika, dialektika (základní kurs zvaný trivium) a aritmetika, geometrie, astronomie, hudba (pokračující tzv. kvadrivium). V praxi šlo ale především o základy aristotelské logiky metodou poslechu přednášek, seminárních disputací a samostatné četby. Around 1390 Hus studied septem artes liberales seven Liberal Arts, they theoretically were Grammar, Rhetoric, Dialectics (basic course called trivium) and Arithmetic, Geometry, Astronomy, Music (advanced course called quadrivium). In practice this embodied first of all basics of the Aristotelian logic taught by the means of listening to lectures, disputations and reading itself. Doctor theologiae Doktorátu teologie, nejvyšší akademické hodnosti na středověké univerzitě, Jan Hus pro zaneprázdnění přednáškami na artistické fakultě a kazatelskou činností v Betlémské kapli nikdy nedosáhl. Doctorate of theology was the highest academic rank in medieval universities. Jan Hus did not achieve this title as he was busy with his lectures at the Faculty of Arts and sermons in the Bethlehem Chapel in Prague Baccalaureus sententiarius starší bakalář teologie (po jednom roce v této hodnosti nazývaný baccalaureus formatus) pověřený vedle vlastního studia přednáškami systematické teologie a vedením disputací (seminárních cvičení) Senior bachelor of theology (after one year completing in this rank called Baccalaureus formatus) in charge of lecturing on systematic theology and chairing disputations (seminars of theology). 1404? Baccalaureus cursor / biblicus bakalář teologie pověřený vedle vlastního studia přednáškami k biblického textu pro mladší studenty Bachelor of in charge of lecturing on texts of the Bible for junior students Hus se stává kazatelem v Betlémské kapli. Hus became the preacher of the Bethlehem Chapel in Prague Hus vysvěcen na kněze. Hus ordained. 1396? Hus studentem teologické fakulty. Hus was a student of the Faculty of Theology. Fakulta právnická Faculty of Law Právnická fakulta, pevná součást všech významných středověkých univerzit, tvořila v Praze za Husova života samostatné vysoké učení ( ). Faculty of Law, stable part of all of the medieval universities, formed the independent University education ( ) in the times of Hus life. Sedmero svobodných umění na iluminaci z kodexu Hortus Deliciarum (1180) Seven Liberal Arts, illuminated manuscript from Codex Hortus Deliciarum (1180) Do 1386/1390 základní vzdělání ve čtení, psaní a základech latiny patrně na prachatické městské partikulární škole Till 1386/1390 basic education of reading, writing and basics of Latin probably at the Latin school of Prachatice. 1371? odhadované datum Husova narození v jihočeském Husinci poblíž Prachatic estimated date of Hus birth in the South Bohemian town of Husinec near Prachatice

7 VII. SÍË VÍRY PRAVÉ HUSOVO LITERÁRNÍ DÍLO THE NET OF TRUE BELIEF HUS LITERARY WORK Titulní list a rytina s Husovým upálením ze souborného vydání Husových spisů humanisty Flacia Illyrica (Matyáše Vlašiće) v Norimberku 1558 The front-page and the engraving of the collected publishing of Hus work by a humanist, Flacius Illyricus, Nuremberg 1558 Vposledních patnácti letech svého života vytvořil Jan Hus literární dílo, jež je v moderní ediční řadě rozvrženo do 27 svazků, z nichž menší část již vyšla, většina však na svou novou edici ještě čeká. Inspiraci ke své tvorbě čerpal Hus ze tří oblastí ze svého působení univerzitního učitele, z role lidového kazatele a z postavení stále více postihovaného polemika s většinovou teologií církve, jejíž byl součástí. Významným Husovým dílem spjatým s Pražskou univerzitou je Super quattuor sententiarum ( ), komentář k teologickému dílu Sententiae scholastika 12. století Petra Lombarda. V tomto díle Hus definoval svá teologická východiska, jejichž radikalismus pak dále stupňoval. Jako dlouholetý kazatel Betlémské kaple kázal česky, svá kázání si však připravoval latinsky a mnoho těchto konceptů se dochovalo shrnutých do několika sbírek souhrnně nazývaných Postillae. Jednu z nich ve svém exilu na českém venkově (1413) připravil do knižní podoby i v češtině. Hus je také autorem několika dalších českých textů určených pro výchovu křesťanských laiků. Svůj osud si však napsal ve svém nejvýznamnějším latinsky psaném díle De ecclesia O církvi. V něm roku 1412, již vyobcován z církve, převzal a adaptoval i ty nejradikálnější myšlenky anglického teologa Johna Wyclifa a spolu s ním zpochybnil základní principy fungování a sebepochopení středověké církve. Mnoho článků jeho učení, za něž byl v Kostnici odsouzen, pochází z tohoto textu, který v jeho odvaze nenásledovali ani jeho nejbližší žáci. During the last fifteen years of his life Jan Hus created literary work, which is in a modern publishing divided into 27 volumes. Although some of it has already been published major part remains still unpublished. His inspiration originated from three areas his university teaching career, his role of a folk preacher and his status of a more and more penalized critic of the majority of the Church which he was a member of. Hus important work aligned with the University of Prague was Super quattuor sententiarum ( ). This was a comment of the theological work Sentetiae by a scholastic Peter Lombard. This work of his brought the definitions of his theological standpoints which radicalism rose in the following years. His sermons which he was giving long years in The Bethlehem Chapel of Prague he gave in Czech but he prepared all of them in Latin and they were published by the name of Postillae later. One of these collections of sermons he adapted for the Czech publishing. Hus is the author of several Czech texts assigned to educate Christian laymen. His fate he met when he published his most important work written in Latin called De ecclesia Of the Church written in He was already excommunicated at that time. He adopted the most radical ideas of the English theologian, John Wycliffe. In concordance with Wycliffe s ideas, he casted doubts upon the basic principles of functioning and self-reflexion of the medieval Church. Many articles which were the matter of accusation of the Council of Constance originated from that text. Even his closest pupils did not follow the example of such radicalism. Titulní list Husovy Postily české vydané roku 1563 v Norimberku (2. vydání 1564 v Praze) The front-page of the Czech Postil by Hus, published in 1563 in Nuremberg (2nd edition 1564 in Prague) Magistri Iohannis Hus Opera omnia k roku 2013 / in a year 2013 I Výklad menší, Výklad krátký, O svatokupectví, Výklad velký 1975 II Česká nedělní postila: vyloženie svatých čtení nedělních 1992 III Česká sváteční kázání 1995 IV Drobné spisy české: Výklad piesniček Šalamúnových, Zrcadlo hřiešníka tzv. větší, Zrcadlo hřiešníka tzv. menší, Provázek třípramenný, Dcerka, Knížky o svatokupectví, O šesti bludiech, O manželství, Knížky proti knězi kuchmistrovi, Abeceda, Katechismus, Jádro učení křesťanského, O hřieše, O víře, Devět kusóv zlatých, Mravní průpovědi, Písně 1985 V Puncta VI Sermones de sanctis VII Sermones de tempore qui Collecta dicuntur 1959 VIII Passio Domini nostri Iesu Cristi 1973 IX Leccionarium bipartitum Pars hiemalis 1988 X Leccionarium bipartitum. Pars aestiva XI Quadragesimale XII Sermones in Bethlehem XIII Postilla adumbrata 1975 XIV Dicta de tempore XV Sermones varii XVI Super canonicas Explicacio I. Cor. XVIIa Enarratio Psalmorum XVIIb Exposicio Decalogi, Exposicio super Pater noster brevis, Super Credo, De quadruplici sensu Sacrae Scripturae XVIII Super quatuor Sentenciarum XIXa Questiones 2004 XX Magistri Iohannis Hus Quodlibet: Disputationis de Quodlibet Pragae in Facultate Artium Mense Ianuario anni 1411 habitae Enchiridion 2006 XXI Tractatus annorum XXII Polemica 1966 XXIII De ecclesia XXIV Constanciensia XXV Epistule et documenta XXVI Dubia XXVIIa Supplementum I, Magistri Hieronymi de Praga Quaestiones, polemica, epistulae

8 VIII. HUSOVO UâENÍ P EDURâENÍ K DOBRU I KE ZLU HUS DOCTRINE PREDESTINATION OF BEING GOOD AND EVIL Jan Hus jako učitel a kazatel Jan Hus, a teacher and a preacher (Processus consistorialis, Strasbourg 1525) Nebeský Jeruzalém (Aurelius Augustinus, De civitate Dei, rukopis Kapitulní knihovny v Praze) Heavenly Jerusalem (Aurelius Augustinus Hipponensis, De civitate Dei, manuscript, Kapitelbibliothek in Prague) Jan Hus byl již přibližně od roku 1400 spolu s řadou jiných českých teologů jeho doby přesvědčeným stoupencem učení Johna Wyclifa (1330? 1384), který se po mnoha staletích opět odvolal na učení církevního otce Aurelia Augustina ( ) o nezměnitelném předurčení každého jedince ke spáse či k zatracení, na němž nemůže nic změnit podpora církve a jejích svátostí. Středověká církev toto učení překryla důrazem na význam mravného a statečného života křesťanů, jejichž duchovní zásluhy si dělala nárok soudit, shromažďovat a využívat ve prospěch svých nedokonalých a hříšných členů. Jan Hus našel ve svém boji o církevní reformu ve Wyclifově učení zdroj vůle snášet svou stále bezvýchodnější osobní situaci. Radikálním rozvíjením Wyclifových myšlenek se postupně dostával do postavení disidenta a kacíře v církvi, jejímž vzorným knězem chtěl být. Vystaven církevním trestům odmítl přijmout za svého soudce kohokoli jiného než samotného Krista a zemřel za to smrtí, kterou Evropa plně ocenila až po několika stech letech. Jan Hus and several other Czech theologian of his time were dedicated followers of doctrine of John Wycliffe (1330? 1384). After many centuries Wycliffe again recalled the doctrine of the Church Father Augustine of Hippo ( ) which claimed the unchangeable predetermination of each individual to be saved or to be reprobated. This cannot be changed by the support of the Church and even the Sacraments. The medieval Church put stress on moral and brave life of Christians whose spiritual credit was the matter of the Church judgement. It gathered that merit in the name of benefit of its imperfect and sinful members. Jan Hus found Wycliffe s doctrine to be the source of power to bear his more and more desperate personal situation as his battle of the Church reformation was unsuccessful. His radical interpretation of Wycliffe s thoughts brought him gradually into the position of dissident and heretic of the church whose exemplary priest he longed to be. Exposed to the church punishments he refused to accept anyone to be his judge but Jesus Christ and for that reason he died. His death was accepted and valued by European society several centuries later.

9 IX. KAZATEL REFORMY PREACHER OF REFORM M. Jan Hus na kazatelně, iluminace z Jenského kodexu, 2. pol. 15. stol. Master Jan Hus at the Council, illuminated manuscript of the Codex of Jena, 2nd half of 15th century Když se roku 1402 stal nadějný univerzitní učitel Jan Hus kazatelem v Betlémské kapli, zapojil se tak do hnutí, které již o dvě generace dříve spojovalo teology a vzdělané laiky v úsilí o prohloubení osobní víry. K němu spěli skrze hledání a následování Kristova příkladu a uvědomělou účast na svátostech církve. Odtud ovšem pramenila také kritika církevních zlořádů a volání po nápravě církve a mravů jejích představitelů. Hus žádá zdokonalení křesťanských mravů a ctností po každém jednotlivci podle jeho možností, ať je laikem prostým či urozeným anebo knězem. Zjišťuje, že Antikrist proniká i do nejvyšších pater církevní instituce, aby zmařil její základní poslání, jímž je šíření Boží spásy. Pokud se církev sama skutky svých představitelů protiví Kristovu zákonu, je její reforma nevyhnutelná, a to i z pravomoci laiků. Hus ve svých kázáních i teoretických dílech kritizuje u církve hromadění majetku, nepoctivost kléru a kupčení se svátostnými službami, šikanování chudých, ale také nezákonnosti či vyložené zločiny duchovních a řeholníků. Roku 1412 odsuzuje Hus prodej odpustků jako kramaření s Boží milostí a podvod na věřících. Proti odpustkům vystupuje jak v univerzitní disputaci, tak na kazatelně. V Praze propukají protiodpustkové nepokoje, při nichž byli zatčeni a posléze popraveni tři mladíci (Martin, Jan a Stašek). Současně eskaluje jeho proces a Hus je nucen opustit Prahu. Při pobytu na venkovských sídlech svých šlechtických příznivců také káže vesničanům pod lipou a mezi ploty. When in 1402 a promising University teacher, Jan Hus become the preacher of Bethlehem Chapel in Prague, he involved himself in the movement which had been connecting theologian and educated laymen for two generations in an effort to deepen their personal belief. They tried to find and follow the example of Christ and conscious compassion of Church sacraments. This led to the criticism of the Church abuse and the need of reformation of its representatives morality. Hus asked for improvement of Christian morality and virtue of each individual following his possibilities. It was not important whether it was a simple or a noble layman or a priest. He found out that the Antichrist infiltrated even the highest levels of the Church institutions in his quest to destroy its basic mission which was to spread God s salvation. If the deeds of the Church representative did not meet the Christ s law, its reform was necessary and even laymen were allowed to claim it. In his sermons as well as in his theoretical work Hus criticized the Church because of gathering property, dishonesty of clergy, dealing in indulgence and victimization of the poor. He also aimed at the illegality or even the crimes of clergy and friars. In 1412 Hus argues against selling indulgence which he names to be dealing with God s mercy and deception of believers. He brought this topic into his disputation and into his sermons. Anti-indulgence riots broke out in Prague. Three youths (Martin, Jan and Stašek) were arrested and then executed because of the riots. The situation escalated and Hus was made to leave Prague. He takes refuge in the rural palaces of his supporters. During this time he continued giving sermons to villagers in places named under a lime tree and between fences. Kaple Betlémská v Praze / Bethlehem Chapel in Prague Roku 1391 byla péčí a finanční nadací králova dvořana Hanuše z Mühlheimu a Jana Kříže, staroměstského konšela a kramáře, založena v Praze kaple nazvaná Betlém, určená výhradně pro česká kázání. Stavba v 18. stol. zanikla a v polovině 20. stol. byla obnovena. In 1391 the Chapel called Bethlehem was founded by the financial foundation of king courtier Hanuš of Mühlheim and by the old town counsellor shopkeeper Jan Kříž, in Prague. It was exclusively meant to be place of Czech preaching. In 18th the building came to end and in the half of 20th century it was renewed. Na stěnách Betlémské kaple byly nápisy s citacemi textů Jana Husa a Jeronýma Pražského. Fragment latinského znění Husova traktátu O šesti bludiech (De sex erroribus) se dochoval na původní stěně zahrnuté do novodobé rekonstrukce kaple. On the walls of the Chapel of Bethlehem of Prague there are quotations of Jan Hus and Jarome s of Prague texts. The fragment of Hus Latin tract De sex erroribus (Of six delusions) preserved on the original wall which is the part of modern reconstruction of the Chapel. Odpustky (indulgentia) jsou církevní autoritou vyhlášená ujištění o odpouštění určité části tzv. časných trestů za spáchané hříchy, pokud se z nich člověk vyzpovídal a vykonal patřičné úkony pokání (např. určité pouti, modlitby nebo almužny). V roce 1412 byl v Praze zahájen prodej almužnových odpustků, které vyhlásil papež Jan XXIII., aby tak financoval válku proti neapolskému králi. Hus je pobouřen mj. zcela světským důvodem této akce. Indulgence (indulgentia) is remission of sins which was claimed by the Church which pardoned some parts of so called matutinal punishments for committed sins in case a man confessed and committed particular actions of penance (e.g. particular procession, prayers or alms). In 1412 selling of alms indulgence was started in Prague. The Pope John XXIII. announced this remission of sins to finance his war against the king of Naples. Hus was filled with indignation especially because of the mundane mason of this action.

10 X. HUS P ED SOUDEM CÍRKVE HUS FACING THE CHURCH COURT Rozvaliny hradu Krakovec na litografii z 18. stol. Ruins of the Krakovec castle, lithography originating in 18th century Hus was made to leave Prague. He took refuge in the homes of his noble followers. There he found safe conditions for his calm theological work. Firstly from April 1413 he stayed in Kozí castle which was owned by Jan of Ústí then from the beginning of summer in Sezimovo Ústí in the house of Anna of Mochov who was the widow of Jan of Ústí. In the second half of July 1414 he accepted invitation of Jindřich Lefl of Lažany and moved to Krakovec castle closely to Rakovník from where he set off his journey to Constance in 11th October. * Remanence / Remanence: Odsouzený teologický názor, podle něhož i po proměňování chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše Krista při mši svaté v nich nadále zůstává podstata původních látek. A condemned theological idea which says that the basic matter of bread and wine stays the same although it was transubstantiated in the body and the blood of Jesus Christ in the course of a holy ceremony šlechtických příznivců. Nejprve od dubna 1413 na Kozím Hrádku u Jana z Ústí, od počátku léta pak přímo v Sezimově Ústí v domě vdovy po Janovi z Ústí, Anny z Mochova. Po polovině července 1414 pobývá na pozvání Jindřicha Lefla z Lažan na hradě Krakovci u Rakovníka, odkud se 11. října vydává na cestu do Kostnice. ** Predestinace / Predestination: Předurčení Bohem pro věčnou spásu, bez závislosti na skutcích Predestination given by God for eternal salvation not depending on deeds *** Hereze či kacířství / Heresy: Odchylka od oficiálně uznávaného církevního učení. Divergence from the officially accepted Church doctrine. Kozí hrádek v kresebné rekonstrukci z poč. 20. stol. The Kozí castle possible reconstruction in picture originating at the beginning of 20th century Po roce 1408 se svobodné působení Jana Husa začíná komplikovat. Dosud proreformně smýšlející arcibiskup Zbyněk usiluje nyní o vymýcení wyclifského kacířství, nebezpečného zejména díky teoriím o remanenci* a predestinaci**. Intenzita arcibiskupových kroků stoupá zejména poté, co papež Alexander V. vydal 20. prosince 1409 bulu, v níž arcibiskupa k tomuto jednání zmocnil a zároveň zapověděl kázání na soukromých místech, aby se šíření bludů zamezilo. Po červnové synodě 1410 arcibiskup rozhodl o spálení Wyclifových knih, proti čemuž se Hus společně s dalšími odvolává k papeži tím začíná jeho soudní proces. V arcibiskupových očích se tak stává zjevným přívržencem hereze***, a proto jej dává do klatby****. Vše je ovšem v praktickém důsledku neúčinné, protože Jan Hus požívá mocné ochrany jemu příznivě nakloněného krále a jeho dvora. Králova přízeň se však od Husa odvrací poté, co je nad ním v Římě v červenci 1412 vyhlášen rozsudek zostření (agravace) klatby pro nedostavení se k papežovu soudu. V důsledku toho a dalších žalob na Husa je nad Prahou v září 1412 vyhlášen interdikt*****. Hus je donucen opustit Prahu a uchyluje se na venkov, kde nalézá bezpečí a podmínky pro klidnou teologickou práci u svých After 1408 Jan Hus freedom of movement started to be more and more complicated. The Archbishop Zbyněk who firstly had some sympathy for reformation is trying to eradicate Wycliffe s heresy which was dangerous mainly because of the theories of remanence* and predestination**. Intensity of Archbishop s actions was increasing especially after the Pope Alexander V. issued the Bull 20th December This act empowered the Archbishop to act against the heresy and at the same it banned preaching at the private places to restrict spreading of delusions. After the synod, which took place in 1410, the Archbishop decided to burn Wycleffe s books. Jan Hus and others pleaded the Pope that the act which started the court. In Archbishop s opinion Jan Hus became a adherent of heresy*** and that is why he claimed a ban **** over him. Generally this acts seemed to be ineffective because Jan Hus enjoyed powerful protection of the king and his court. The king s favour was lost as in July of 1412 the punishment of aggravation of ban was passed over Hus because he did not take the part at the Pope s tribunal. As a consequence of this and other lawsuits the interdict ****** of Prague was declared in September **** Klatba / Ban: Též exkomunikace nebo anathema. Vyloučení ze společenství církve jako nejtěžší církevní trest. Also called Excommunication or Anathema. Exclusion of the society of the Church as the heaviest punishment. ***** Interdikt / Interdict: Církevní trest zákazu konání boholsužeb a dalších obřadů (včetně svateb, křtů a pohřbů) v místě, kde pobývá exkomunikovaný kacíř nebo kde došlo k provinění vůči církevním institucím. Church punishment which banned ceremonies and other church activities (including weddings, christenings and funerals) in the place where the excommunicated heretic stayed or where the wrongdoing against the Church institutions took place.

11 XI. ERRORES IOANNIS HUS Pečeť Kostnického koncilu, bronzová plaketa od Gernota Rumpfa Seal of the Council of Constance, bronze plaque by Gernot Rumpf Husovo vícevrstevnaté učení, jak je zachycují jeho spisy, nebylo koncilem souzeno v celém svém rozsahu tím spíše, že nepředstavovalo vzájemně provázaný systém; snad s výjimkou traktátu De ecclesia (O církvi). Především z tohoto díla vyňaté články se staly předmětem posuzování koncilních komisí. Tyto a některé další errores se po několikeré redakci ustálily na počtu 30. Níže uvedené příklady z tohoto konečného znění dobře dokládají podstatu Husova učení o církvi a důvody, proč bylo považováno koncilem a jeho teology za tolik nebezpečné. Tyto myšlenky, u jejichž zrodu stálo mistrovo reformní smýšlení, směřovaly v očích jeho soudců spíše ke zpochybnění základů církve a její autority, než k její reformě. Hus multilayer doctrine of his records was not condemned by the council as one unit as it did not display mutually unified system. The exception was the treatise De ecclesia (Of the Church). First of all some articles taken from this work were the matter of judgement of the committees of the Council. These and some other errores were finally counted up to number 30. Latter mentioned examples of the final statement exhibit the base of Hus doctrine about the Church and the reasons why it was considered by the theologians of the Council to be so dangerous. This thoughts influenced by the master s reforming thinking were regarded to be rather the challenge of the base of the church then reformative by his judges. Husův traktát De ecclesia (první souborné vydání spisů Jana Husa a Jeronýma Pražského, Norimberk 1558) Hus treatise De ecclesia (first collected publishing of Jan Hus and Jerome of Prague, Nuremberg 1558) Praescitus, etsi aliquando est in gratia... Předzvěděný (= předem odsouzený pro Bohem předvídané hříchy), třebas je někdy v milosti podle přítomné spravedlnosti, není nikdy součástí svaté církve; a předurčený (= předem určený Bohem k věčné spáse) vždy zůstává součástí církve, třebaže někdy může odpadnout od milosti dodatečně získané, nikdy však od milosti předurčené. Preknown (= already condemned of the sins anticipated by the God) he may enjoy the mercy of present justice, but he is never the part of holy Church; and predestined (= predestined to eternal salvation by the God) he is always the part of the Church even though he can lose the mercy additionally obtained, but he can never lose the predestined mercy. Sacerdotes quomodolibet criminose viventes Kněží, žijící v jakémkoli zločinu, poskvrňují moc kněžství, a jako nevěrní synové nevěrně smýšlejí o sedmeru svátostí církve, o klíčích, úřadech, trestech, mravech, obřadech a svatých věcech církve, úctě ostatků, odpustcích a svěceních. Priests who living in any crime corrupt the power of clergy and as unfaithful sons they keep the seven sacraments of the holy Church, keys, punishments, morality, ceremonies and holy things of the Church, reverence of relics, indulgence and ordination unfaithfully. Papa non est verus et manifestus successor... Papež není pravý a zjevný nástupce knížete apoštolů Petra, jestliže žije mravy odporujícími mravům Petrovým: jestliže si hledí lakoty, tehdy je zástupcem Jidáše Iškariotského. The Pope is not real and evident successor of the Apostle s prince, Peter, if he displays the morality which is contradictory to the Peter s morality: If he prefers avarice, he is the successor of Judas Iscariot. Divisio immediata humanorum operum... Nullus est dominus Bezprostřední rozdělení lidských skutků je, že jsou buď ctnostné nebo zkažené, neboť jestliže člověk je zkažený, ať činí cokoliv, činí to zkaženě; a jestliže je ctnostný, ať činí cokoliv, činí to ctnostně; neboť jako zkaženost, jejíž zločin je nazýván smrtelným hříchem, zasahuje každý čin zkaženého člověka, tak ctnost oživuje každý čin ctnostného člověka. Unaffected division of human deeds is twofold. They are moral or bad. If the bad man does anything it is always bad and otherwise if the moral man does anything it is always moral. Badness which crime is called the mortal sin affects the deed of a bad man. The virtue activates every deed of a moral man. Nikdo není světský pán, nikdo není prelát, nikdo není biskup, pokud je ve smrtelném hříchu. Nobody is a world master, nobody is a prelate, nobody is a bishop if he stays in the mortal sin. Hus auf dem Scheiterhaufen (Diebold Schilling Spiezer Chronik) Hus on the stake (Diebold Schilling, Spiezer Chronicles, 1485)

12 XII. PO STOPÁCH JANA HUSA V KOSTNICI FOLLOWING HUS TRACES IN CONSTANCE George Braun Franz Hogenberg, veduta Kostnice, 1580 George Braun Franz Hogenberg, vista of Constance, Městská brána Schnetztor v blízkosti dnešního Husova domu, Husovo domnělé bydliště ve dnech The town gate Schnetztor close to the Hus house where he stayed from till Sídlo papeže Jana XXIII. na počátku koncilu, místo Husova zatčení The residence of the Pope Johannes XXIII. where he stayed at the beginning of the Council and where Hus was arrested on Dominikánský klášter, Husův žalář od prosince 1414 do března 1415 The Dominican monastery, Hus jail from December 1414 till March Biskupský hrad Gottlieben, Husovo vězení od dubna do června 1415 The Bishop s castle Gottlieben, Hus jail from April till June Františkánský klášter, třetí místo Husova věznění a Husových veřejných slyšení před koncilem 5. 6., a The Franciscan monastery, third place of Hus jail and the place of Hus public hearing in front of the Council on 5.6., 7.6. and Kostnická katedrála neboli Münster, dějiště všech plenárních zasedání Kostnického koncilu a místo Husova konečného odsouzení dne The Constance Cathedral or Münster, site of all plenary sessions of the Council and the place of the Hus final condemnation on Přibližné místo Husova upálení před hradbami města dne Proximate place of Hus burning at town walls on Hus byl již v roce 1412 církevními tresty vypuzen z Prahy a pobýval na českém venkově pod ochranou svých šlechtických příznivců. Přesto se jeho osobní situace stávala neudržitelnou. V říjnu roku 1414 se rozhodl přijmout pozvání na připravovaný všeobecný církevní koncil v jihoněmeckém městě Kostnici (Konstanz), které mu učinil římský král Zikmund (syn císaře Karla IV. a bratr českého krále Václava IV.). Pro cestu do Kostnice i zpět Hus od Zikmunda obdržel písemnou záruku nedotknutelnosti, kterou však Kostnický koncil nerespektoval a již v listopadu 1414 uvěznil Husa jako vzpurného kacíře. Po několika měsících věznění a výslechů mu bylo na naléhání Zikmunda v červnu 1415 zcela výjimečně poskytnuto trojí veřejné slyšení před koncilním shromážděním, odmítl však i tehdy odvolat své učení a zachoval tak svou jedinečnou pověst dokonalého kněze u většiny obyvatelstva tehdejších Čech. Dne byl upálen před hradbami Kostnice. Hus was already expelled from Prague in 1412 as he was condemned by the Church. He stayed in the Czech countryside. Although he enjoyed the protection of his noble followers, his situation became untenable so he decided to accept the invitation to the council of the Church which had been preparing in Constance (Konstanz). This invitation was proposed by the Rome king Sigismund of Luxemburg (the son of the Emperor, Charles IV. and the brother of the Czech king Wenceslaus IV.). Sigismund gave Hus a written assurance of untouchability. This was not respected by the Council and already in November Hus was arrested for being a defiant heretic. After several months of imprisonment and interrogation due to Sigismund s plea he was exceptionally enabled to give three public hearings before the Council gathering. He refused to take his doctrine back so he held his unique reputation of perfect priest in the eyes of the inhabitants of then Bohemia. On 6th July he was burnt at the stake at the walls of Constance.

13 XIII. MUâEDNÍK SVATÉ PAMùTI MARTYR OF HOLY MEMORY Jan Hus byl většinovou utrakvistickou církví v Čechách uctíván jako svatý mučedník (vyobrazení na oltářních křídlech z Roudník, konec15. stol.) Jan Hus was honoured as the saint martyr by the majority of Czech utraquistic church: image of altar wings from Roudník, end of 15th century.) Proti Husově upálení se v Čechách zdvihla vlna nevole. Koncilu v Kostnici byl adresován protestní list české šlechty. Rozšiřuje se podávání z kalicha laikům, na venkově působí radikální kazatelé. Snaha arcibiskupa i panovníka zastavit spontánní hnutí vyvolává odpor a lidové bouře, ve vyhrocené situaci umírá král Václav IV. Na jihu Čech je založeno město Tábor jako útočiště Kristových bojovníků v blížící se apokalyptické bitvě. Společné vojsko husitské šlechty, měst a vojevůdce Jana Žižky odráží křížovou výpravu krále Zikmunda. Propuká husitská revoluce, jejímž programem je svobodné hlásání slova Božího, přijímání pod obojí pro všechny, zákaz světského panování církve a spravedlivé trestání hříchů. Bohemia accepted the news of Hus burning with a great indignation. The Czech nobility sent a protest note to the Council of Constance. Administration of laymen with a chalice was spreading. In the countryside there were functioning radical preachers. Archbishop s and monarch s effort to stop spontaneous movement resulted in public riots. The king Wenceslaus IV. died in that critical situation. In Southern Bohemia the town of Tábor was established. It should have served as a refuge of Christ warriors during the close apocalyptic battle. The crusade led by the king Sigismund was repulsed by the combined army of Hussite nobility, towns and commander, Jan Žižka of Trocnov. The Hussite revolution was about to begin. The Hussite s programme was spreading of God s word, Communion under both kinds for everybody, prohibition of the Church world ruling and just punishment of sins. Kalich, symbol husitů, se vztahuje ke svátosti Večeře Páně podávané všem věřícím (i nemluvňatům) pod obojí způsobou (sub utraque speciae). Většinová česká husitská církev 15. a 16. stol. se odtud nazývá utrakvistickou nebo kališnickou. Hus sám přitom praxi laického kalicha nezavedl, i když ji ideově neodmítal. Utrakvistické přijímání z kalicha na iluminaci z Jenského kodexu, 2. pol. 15. stol. Andělská adorace kalicha na kamnovém kachli z 15. stol. Angel s adoration of chalice, Picture on a tile from the 15th century Mužové reformace, barevná litografie, 19. stol.: Melanchthon, Kalvín, Jeroným Pražský, Luther, Gustav Adolf, Komenský, Zwingli, Hus Men of reformation, colour Lithography, 19th century: Melanchthon, Calvin, Jerome of Prague, Luther, Gustav Adolph, Comenius, Zwingli, Hus The Chalice, symbol of Hussite, is connected to the sacrament of Eucharist which was given to all believers (even to babies) under both kinds (sub utraque speciae). Majority of the Czech Hussite church of 15th and 16th century is called utraquistic or the calixtines. Hus himself did not introduce the practice of lay calyx but he did not refuse that. Po husitských válkách byla v Českém království nastolena na základě basilejských kompaktát konfesní pluralita. Na základě některých husitských idejí vznikla také Jednota The Utraquistic Eucharist using the chalice in the Illuminated manuscript of the Codex of Jena, 2nd half of 15th century bratrská. K Husovi se hlásili též představitelé evropské reformace, Martin Luther dokonce prohlásil: Nevědomky jsme všichni byli husité. Po porážce českého stavovského povstání roku 1621 zahájil císař Ferdinand II. nesmlouvavou rekatolizaci. Ze země začali odcházet náboženští exulanti, mezi nimi biskup Jednoty bratrské, filosof, teolog a pedagog Jan Amos Komenský. After the Hussite wars there was established confession plurality on the base of Basel compact in the Czech kingdom. Unity of Brethren was born following some ideas of Hussite movement. Hus ideas were adopted by the representatives of the European reformation. Martin Luther even said: We all were unknowingly the Hussites. After the defeat of revolt of Czech estates of the year 1621 the Emperor Ferdinand II started uncompromising counter reformation. Religious emigrants started leaving the country, among others John Amos Comenius, the bishop of the Unity of Brethren, a philosopher, a theologian and an educationalist.

14 XIV. HUSOVO POSELSTVÍ PRO MODERNÍ DOBU HUS MESSAGE FOR MODERN TIMES Osobnost Jana Husa byla díky zájmu Martina Luthera a humanistů známá v prostředí evropské reformace. Naopak v českém prostředí byla v éře rekatolizace Husova památka systematicky vymazávána. Na počátku 18. stol. se povědomí o Husovi dostává s rodícím se osvícenstvím mimo rámec konfesního uvažování a Hus se v různých interpretacích stává symbolickou postavou boje za svobodu svědomí nebo sociální spravedlnost. Začíná tak éra novodobých instrumentalizací Husova obrazu, a to nejprve mimo území českého království. Václav Brožík: Odsouzení M. Jana Husa Koncilem kostnickým, monumentální obraz z roku 1883 pro staroměstskou radnici v Praze Václav Brožík: M. Jan Hus condemnation before the Council of Constance, monumental picture, 1883 painted for the city hall of Prague Včeském prostředí se v počínajícím národním obrození proměňovalo také pojetí husitství, které se z temné minulosti středověku stávalo zásadní hrdinnou etapou dějin českého národa a zdrojem jeho morálního sebevědomí. To podepřel svým vědeckým dílem historik František Palacký. Hus byl součástí husitského národního kultu, na němž se formovaly i snahy o kulturní a politickou suverenitu země. Husitská symbolika provázela české a slovenské legionáře na frontách I. sv. války a podobně tomu bylo u Čechoslováků v boji a odboji proti nacismu. Husitská tradice byla nechvalně zneužita komunistickou ideologií, která ji zahrnula do své revoluční mytologie. V dnešní době je třeba vyrovnat se s mýty a idejemi minulosti, porozumět jim a pochopit jejich motivy, stejně jako ideály historického Jana Husa, a nalézat v celku tohoto odkazu skutečné poselství pro naši dobu. The Czech National Revival also changed the conception of Hussite movement, which transformed from the medieval dark history into the heroic period of Czech nation and it was taken in as a source of moral self-confidence. This was supported by the scientific work of the historian František Palacký. Hus was part of Hussite national cult which embodied the effort of cultural and political sovereignty. Hussite symbolism accompanied Czech and Slovak legionnaires in lines of 1 st world war and the same it was when the Czechoslovakians fought against Nazism. Unfortunately Hussite tradition was misused by the communist ideology which included it into its revolutionary mythology. Today we have to come to terms with myths and ideas of past, we have to understand and comprehend their motifs as well as to apprehend the ideas of historical Jan Hus. We have to find the complete heritage and adopt it for our times. The personality of Jan Hus was known by the European reformation since Martin Luther and humanists were interested in his work. On the other hand Hus memory was systematically erased in the Czech environment during the time of the counter reformation. At the beginning of 18th century awareness of Hus got out of the confession framework due to growing enlightenment. Following different interpretations Hus became the symbolic person of the fight for free conscience and social justice. The new era of picturing Hus started. Firstly it appeared outside of the Czech kingdom. Husův citát Pravda (Páně) vítězí je od doby prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka součástí československé (dnes české) prezidentské standarty. Hus quotation Truth (of Lord) will prevail has been the part of the Czechoslovak (today Czech) presidential standard since the time of the first president Tomáš Garrigue Masaryk. JAN HUS ROKU 1415 A 600 LE T POTÉ / JAN HUS IN 1415 AND 600 YEARS LATER Husitské muzeum v Táboře / Hussite Museum in Tábor/CZ Autoři / Authors: Mgr. Jan Adámek, PhDr. Jan Kalivoda, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. Překlad / Translation into English: Mgr. David Studenovský, Ph.D. Foto: Husitské muzeum v Táboře, Zdeněk Prchlík ml. Grafické zpracování / Graphical design: VIVA Design, Tábor (www.vivadesign.cz) Tisk / Printing: Propagace MASTR Tábor (www.volny.cz/mastrtab/) Financováno z programu NAKI Ministerstva kultury ČR Financially supported by Programme NAKI of Ministry of Culture, Czech republic, project Nr. DF12P01OVV026 Tábor, 2013

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující článek o gladiátorech a odpovězte

Více

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA Mistr Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA CITÁTY MISTRA JANA HUSA Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Niagarské vodopády

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Niagarské vodopády Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více