Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od školního roku 2013/2014 a schválený pedagogickou radou

2 Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 2. Pravidla pro zacházení s majetkem školy 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přílohy (Provozní řády)

3 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a) Žáci mají právo: na účast ve vzdělávání na výuku odpovídající jejich schopnostem a možnostem na pomoc vyučujícího při nepochopení učiva či dlouhé absenci na bezpečný přístup k informacím potřebným pro duchovní, morální a sociální rozvoj na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se žáka týkají na pravidelné informování o výsledcích svého vzdělávání na ochranu před fyzickým i psychickým násilím a sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí na znalost všech rizik spojených se školními aktivitami znalost o poskytování první pomoci na práci ve školské radě a samosprávných orgánech dle svých duševních schopností na ochranu osobních údajů b) Žáci mají povinnost: dodržovat pravidla společenského chování na vyučovací hodiny chodit včas a podle rozvrhu hodin si připravit pomůcky nenosit do školy drogy, cigarety, alkohol, zápalky, zapalovače, prostředky zábavné pyrotechniky nebo zbraně dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole a při aktivitách organizovaných školou chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků a pedagogů aktivně se účastnit vyučování a připravovat se do jednotlivých vyučovacích předmětů okamžitě hlásit všechny úrazy nebo onemocnění vyučujícím vypnout mobilní telefon v průběhu vyučování do odborných pracoven vstupovat pouze se souhlasem vyučujícího nenosit do školy předměty, které nemají souvislost s výukou c) Zákonní zástupci mají právo: být informováni o průběhu vzdělávání svých dětí moci volit a být voleni do školské rady vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají vzdělávání svých dětí mít přístup k poradenské pomoci na znalost všech rizik spojených se školními aktivitami na ochranu osobních údajů

4 d) Zákonní zástupci mají povinnosti: zajistit řádnou docházku do školy informovat školu o všech změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou ovlivnit vzdělávání informovat o nepřítomnosti žáka ve vyučování, plánovanou nepřítomnost žáka omlouvat dopředu (v rozsahu do 2 dnů u třídní učitelky, při více dnech u ředitelky školy) 2. Pravidla pro zacházení s majetkem školy žáci využívají všechna zařízení školy, pomůcky, učebnice a to v souvislosti s výukou při využívání majetku školy se řídí pokyny vyučujících žáci mají povinnost udržovat v pořádku všechny věci, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou žáci nesmí poškozovat vybavení učeben a ostatní majetek školy za škodu na majetku školy, která je způsobena úmyslně nebo nedbalostí (a žák chápe své provinění) je vyžadována odpovídající náhrada 3. Provoz a vnitřní režim školy Škola je přístupná od 7,45 hodin. Vyučování začíná v 8,00 hodin, poslední hodina končí v 14,15 hodin. Rozvrh hodin je umístěn na chodbě u šatny žáků, ve třídě a v kanceláři SPC. 1. hod hod hod hod hod hod hod Pracovníci SPC se řídí pracovní dobou 7,00 15,00, přičemž úterý a čtvrtek jsou dny výjezdní. Prostory školy zavírá poslední odcházející zaměstnanec školy, který zároveň kontroluje uzavření oken a odpojení elektrických přístrojů v kuchyňce. Stravování je zajištěno pro zaměstnance i žáky ve školní jídelně Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6. V době prázdnin, kdy tato školní jídelna není v provozu, si zaměstnanci SPC vyzvedávají stravenky. Pitný režim mají žáci zajištěn z vlastních zdrojů, ve školní jídelně v době oběda a přístupem do cvičné kuchyně. Vytápění budovy, údržbu a revize zajišťuje majitel budovy (SŠT Žďár nad Sázavou), úklidové práce provádí pracovnice školy dle rozpisu prací pro jednotlivé dny. Všichni zaměstnanci (mimo uklízečku) mají klíče od hlavního a vnitřního vchodu, dále pak klíče od své pracovny a společenské místnosti. Zde jsou uloženy klíče od ostatních místností (knihovna, herna, snoezelen, spisovna a náhradní klíče od pracoven). Žáci

5 mají čipy, které jim umožňují vstup do budovy vedlejším vchodem v průběhu pracovního týdne. 4. Bezpečnost a ochrana žáků Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Všichni pedagogičtí pracovníci i žáci dodržují základní hygienické předpisy a zásady bezpečnosti, se kterými byli seznámeni (seznámení zaznamenáno v třídní knize, protokolu o provedení školení zaměstnanců). Je zajištěno pravidelné větrání, odpovídající přestávky a relaxační chvilky. Vždy je brán ohled na druh zdravotního postižení a znevýhodnění. V odborných předmětech je dodržováno používání ochranných pomůcek a odpovídajících pracovních úborů. Před první činností, změnou pracovního postupu vždy provede vyučující poučení o bezpečnosti (zásadní poučení zaznamenává na příslušný formulář, který je součástí třídní knihy) Dozory nad žáky jsou řešeny následovně: Velká přestávka: dozor je určen vyučujícímu 3. vyučovací hodiny Polední přestávka: rozpis pro konkrétní školní rok je umístěn vedle rozvrhu hodin. 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1. Pravidla pro hodnocení žáků upravují postup při hodnocení a klasifikaci žáků Praktické školy ve Žďáře nad Sázavou. Článek 2. Zásady hodnocení žáků Cílem a základem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, aby věděl, co se naučil, zvládl, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak má postupovat při přetrvávajících nedostatcích. Každému hodnocení musí předcházet srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a s kritérii hodnocení. Žák má právo vědět, v čem bude vzděláván, jakým způsobem, kdy a podle jakých pravidel hodnocen. Hodnocení je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka. Při hodnocení a klasifikaci je vždy zohledňován druh a stupeň postižení, zdravotní stav, individuální a věkové zvláštnosti žáka a přihlíží se ke kvalitě jeho výchovného prostředí. Hodnocení by mělo být pro žáky motivující. Předmětem hodnocení a klasifikace jsou výsledky, kterých žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu či individuálního vzdělávacího plánu. Hodnocení a klasifikace se provádí průběžně (doložitelně) a celkově na konci každého pololetí ve formě vysvědčení. Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí v závislosti na druhu a stupni postižení sebehodnocení, tedy jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné podmínky a příležitosti, aby žák mohl objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Klasifikováno je vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo a to po předchozím oznámení žákům a zákonným zástupcům. Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení opravit (vždy po dohodě s vyučujícím).

6 Žáci, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou hodnoceni tak, aby byla zřejmá jejich úroveň vzdělání vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v jednotlivých předmětech IVP. Článek 3. Kritéria hodnocení žáků Byla stanovena tato kritéria hodnocení žáků: zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáků, míra osobního přístupu žáka (komunikační dovednosti, spolupráce a respekt k vlastní práci a práci jiných, změny v chování, postojích a dovednostech, snaha o řešení problémů) míra aktivní práce žáka (pracovní dovednosti a úroveň samostatné práce) míra práce podle pokynů vyučujících (dosažená úroveň aktivity) a dosažení Článek4. Systém a stupně hodnocení žáků a)za každé pololetí se vydává studentovi vysvědčení, kde je vyjádřeno hodnocení výsledků vzdělávání klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. Volba způsobů musí být v souladu se žádostí zákonných zástupců. Výsledky jsou popsány tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho osobnostním předpokladům. Při hodnocení je kladen důraz na vhodnou formulaci, přednost je dávána pozitivnímu vyjádření. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. Slovní hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a běžné klasifikace se používá jako alternativa hodnocení žáků. Je stanoven tento postup: Návrh na slovní hodnocení podává třídní učitel nebo zákonní zástupci. Zákonní zástupci vydávají písemný souhlas. Doporučení ke slovnímu hodnocení vydává SPC v případě nejednotnosti názorů školy a zákonných zástupců. Slovní hodnocení je vždy formulováno ve smyslu objektivní a pozitivní motivace. Posuzuje výsledky žáka v jejich vývoji, ohodnocuje jeho snahu a přístup ke vzdělávání. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. b)do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ve všech povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem (s výjimkou předmětů, z nichž není žák hodnocen) nebo individuálním vzdělávacím plánem. c)nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby bylo hodnocení za první pololetí provedeno nejpozději do konce června. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. d)nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září. Do té doby navštěvuje vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl e)žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky

7 jsou komisionální. Žák, který zkoušku nevykoná úspěšně nebo se nedostaví, neprospěl. f)komisionální zkoušku koná žák v případě dlouhodobé absence ve vyučovacím předmětu, nemá-li učitel dostatek podkladů pro jeho řádnou absenci, dále v případě, že neprospěl nejvýše ze 2 předmětů. g)komisionální zkoušku koná také žák v případě žádosti zákonného zástupce o přezkoušení z důvodu pochybnosti o správném hodnocení. O přezkoušení může zažádat zákonný zástupce do 3 dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl hodnocení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. Komise je složena z 3 členů: ředitel, učitel vyučující daný předmět, jiný učitel). Je-li vyučujícím ředitel školy, žádá zákonný zástupce krajský úřad. Termín zkoušky stanoví ředitel školy (krajský úřad) po dohodě se zákonnými zástupci, nejpozději však do 14 dní od doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. O provedení komisionální zkoušky se provede zápis, který obsahuje jména členů komise, datum, předmět, formu zkoušky, zadané otázky, výsledky a vyhodnocení zkoušky. Písemné práce jsou přílohou zápisu. Výsledek zkoušky se vyhlásí veřejně v den konání zkoušky a je zaznamenán do vysvědčení, katalogového listu žáka a třídního výkazu. h)výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech se hodnotí: výborný (1), chvalitebný (2), dobrý (3), dostatečný (4), nedostatečný (5), nehodnocen (na základě doporučení ŠPZ a lékaře). i) Chování žáka se hodnotí: velmi dobré (1), uspokojivé (2), neuspokojivé (3). j)celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni: prospěl s vyznamenáním (v žádném povinném předmětu není horší než 2, průměrný prospěch není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré) prospěl (žádný předmět není klasifikován stupněm 5) neprospěl (některý z předmětů je hodnocen 5) nehodnocen (nebyl klasifikován) Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu je vyjadřuje: 1 Učivo IVP zvládá samostatně 2 Učivo IVP zvládá se slovní pomocí 3 Učivo IVP zvládá s fyzickou pomocí aktivně 4 Učivo IVP zvládá s fyzickou pomocí pasivně 5 Učivo IVP nezvládá Článek 5. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování, různými druhy a způsoby prověřování vědomostí, dovednost a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné, grafické). Dále pak analýzou výsledků aktivit žáků, zvláště se zaměřením na manuální zručnost, úroveň dosažené sebeobsluhy, celkovou sociální vyspělost a samostatnost a konzultacemi s ostatními učiteli, případně pracovníky SPC.

8 Článek 6. Postup při hodnocení a klasifikaci Učitel při hodnocení a klasifikaci přihlíží k úsilí, které žák vynakládá, k jeho postojům k učení, jeho snaze a míře postižení. V odůvodněných případech lze žáka nehodnotit očemž rozhodne ředitel školy na základě návrhu třídního učitele, odborného posudku SPC, případně odborného lékaře. Učitel si vede soustavně evidenci o hodnocení a klasifikaci žáka, případně vede pravidelné hodnocení k plnění individuálního vzdělávacího plánu. Učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování. V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování informuje učitel zákonné zástupce neprodleně. Ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů. Žáci, kteří navštěvovali nejméně 3 měsíce před koncem klasifikačního období školu při zdravotnickém zařízení a byli tam hodnoceni nebo klasifikováni, budou hodnoceni nebo klasifikování podle návrhu dotyčného zařízení. Případné změny v klasifikaci nebo hodnocení projednají vyučující se zákonnými zástupci. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola písemnou zprávu o jeho docházce, chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech. Článek 7. Výchovná opatření Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za záslužný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci. Jsou udělovány všem žákům školy. Návrh na udělení pochvaly nebo jiného ocenění tohoto charakteru podává ředitel školy nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě a zaznamenávají se do třídních výkazů, katalogových listů, na vysvědčení a oznamují se zákonným zástupcům. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi (po projednání s ředitelem školy) udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající práci. Opatření k posílení kázně se ukládá všem žákům školy (pokud jejich rozumové schopnosti umožňují odpovědnost za daná provinění), jestliže se proviní proti školnímu řádu. Opatření zpravidla předcházejí před snížením známky z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Třídní učitel uděluje důtku bezprostředně po přestupku a se souhlasem ředitele školy. Škola uvědomí zákonné zástupce prokazatelným způsobem, učitel učiní záznam v třídním výkazy a katalogovém listu. Na vysvědčeních se neuvádí. Návrh na snížení známky z chování se projednává na pedagogické radě. V případě závažného porušení povinností stanovených školním řádem rozhodne ředitel školy o podmínečném vyloučení nebo vyloučení ze školy. Ve svém rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví zkušební dobu (nejdéle 1 rok), v případě dalšího porušení řádu pak může rozhodnout o vyloučení. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu a prokazatelným způsobem zákonné zástupce. Proti rozhodnutí o vyloučení je možno se odvolat OŠMT kraje a to prostřednictvím ředitele školy. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po nabytí právní moci o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Článek 8. Ukončování středního vzdělávání, závěrečná zkouška

9 Vzdělávání v praktické škole se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce s doložkou o získání středního vzdělání. Závěrečná zkouška se skládá z praktické a teoretické zkoušky z odborných předmětů. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil 2. ročník praktické školy. Ředitel školy stanoví v souladu se školním vzdělávacím programem témata, obsah, formu a pojetí zkoušek, termín jejich konání a termín 4 vyučovacích dnů pro přípravu. Pro praktickou zkoušku, která je v pořadí jako první, stanoví ředitel školy 5 témat, z nichž se pro skupinu žáků jedno téma vylosuje. Pro témata jsou stanoveny povolené pomůcky. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel školy 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Závěrečná zkouška je veřejná a koná se před zkušební komisí. Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února příslušného školního roku krajský úřad. Předseda komise musí mít odbornou kvalifikaci v příslušném oboru speciální pedagogiku, přímou pedagogickou činnost vykonává nejméně 5 let, není v pracovněprávním vztahu ke škole a nevyučoval žádného z žáků, kteří závěrečnou zkoušku konají. Jmenování je platné i pro opravné a náhradní zkoušky. Další členové komise jsou jmenováni ředitelem školy: třídní učitelka (zkoušející), přísedící (speciální pedagog SPC). Ředitel školy působí jako další člen komise v pozici místopředsedy. Předseda komise zodpovídá za činnost komise, řádný průběh zkoušek a klasifikaci; je oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky v případě, že žák průběh zkoušky narušil (nedovolené pomůcky či jiné). Jednotliví členové komise navrhují klasifikaci z jednotlivých zkoušek, výsledná klasifikace se určuje hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle stupnice: Výborný (1), chvalitebný (2), dobrý (3), dostatečný (4), nedostatečný (5). Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky se provádí podle stupnice: Prospěl/a s vyznamenáním do průměru 1,5 Prospěl/a žádná zkouška nebyla klasifikována nedostatečný (5) Neprospěl/a jedna ze zkoušek byla klasifikována nedostatečný (5). Celkové hodnocení závěrečné zkoušky, včetně hodnocení jednotlivých zkoušek, oznámí předseda zkušební komise v den ukončení závěrečných zkoušek a vydá vysvědčení o závěrečné zkoušce. V případě, že žák dílčí zkoušku (součást závěrečné zkoušky) vykonal se známkou nedostatečný, může konat opravnou zkoušku. Nedostaví-li se žák k závěrečné zkoušce, ale je do 3 pracovních dní ode dne konání zkoušky omluven, má právo konat náhradní zkoušku v termínu, který stanoví zkušební komise.

10 Příloha 1 Provozní řád herny 1. Herna je určena na relaxační a stimulační činnosti zdravotně postižených dětí a žáků pod vedením pedagoga. 2. Při používání skluzavky, koupačky, míčkového bazénku a ostatních pomůcek je nutné zajistit bezpečnost dětí a žáků (v případě nutnosti i prostřednictvím SPC). 3. Pomůcky jsou určeny pro speciálně pedagogickou práci. Výběr pomůcek provádí pedagog (lze využít doporučení SPC) s přihlédnutím k potřebám dítěte. V případě využívání herny rodiči s dětmi pomáhá při výběru speciální pedagog 4. Po ukončení terapie je nutné vrátit pomůcky v původním stavu na stejné místo. 5. V případě odchodu dítěte či žáka na toaletu je nutný doprovod (v případě potřeby SPC zajistí dozor v herně). 6. Při odchodu je nutné se ujistit, zda je místnost v původním stavu. 7. V případě zjištění závady, poškození pomůcek či jiného nedostatku je nutné informovat pracovnice SPC. 8. V případě poškození některé součásti herny, které způsobí uživatel nedodržením provozního řádu, je tento povine uhradit. Pro bezproblémový provoz a předejití nedorozumění doporučujeme dodržovat tento provozní řád, při odchodu kontaktovat a osobně předat hernu některé z pracovnic SPC. Provozní řád vstupuje v platnost

11 Příloha 2. Provozní řád snoezelenu 1. Snoezelen je určen na relaxační a stimulační činnosti zdravotně postižených dětí a žáků pod vedením pedagoga. 2. Při používání světel je nutné zajistit bezpečnost dětí při obsluze světel. 3. Manipulaci se světelnými zdroji provádí pouze dospělá osoba, která po skončení světelné terapie vrátí na původní místo. 4. Používání aromalampy smí provádět pouze dospělá osoba (zapalování, doplňování vody + oleje, zhasnutí). 5. Obsluha přehrávače přísluší rovněž dospělým osobám. 6. Stimulační pomůcky, využívané na vodním lůžku, je nutné vracet na vyhrazené místo. 7. Na vodním lůžku nesmí být používány ostré předměty. 8. Je nutné dodržování hygienických zásad (v případě potřeby jsou k dispozici hygienické podložky). 9. Při odchodu dítěte na toaletu je nutný doprovod (v případě potřeby SPC zajistí dozor ve snoezelenu). 10. Při odchodu po ukončení terapie je nutné se ujistit, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení (světla, přehrávač, koule), zhasnuta aromalampa, vodní lůžko upravené a pomůcky uklizené. 11. V případě zjištění poruchy zařízení, poškození pomůcek nebo jiného nedostatku je nutné informovat pracovnice SPC. 12. V případě poškození některé součásti snoezelenu, které způsobí uživatel nedodržením provozního řádu, je tento povinen uhradit. Pro bezproblémový provoz a předejití nedorozumění doporučujeme dodržovat tento provozní řád, při odchodu kontaktovat a osobně předat snoezelen některé z pracovnic SPC. Provozní řád vstupuje v platnost

12 Příloha 3. Provozní řád učebny informatiky 1. Žáci vstupují do učebny pouze se souhlasem učitele. 2. Je zakázáno nosit do učebny Informatiky předměty, které mohou způsobit poruchu a poškození výpočetní techniky: gumy, křídy, tuhy, fixy, jakékoliv nápoje a potraviny či pochutiny, nadbytečné oděvy. 3. Není dovoleno manipulovat s kabely elektrorozvodné sítě ani připojovat cizí elektrické přístroje. 4. Není dovoleno rozpojovat propojovací a síťové kabely počítačů a příslušenství. 5. Je zakázáno demontovat kryty počítačů, vsouvat jakékoliv předměty do otvorů v počítačích (výjimkou je CD, FW pod dohledem vyučujícího). 6. Žáci a ostatní živitelé zapínají počítače pouze předepsaným způsobem, žáci jen na výslovný pokyn učitele. 7. Počítače používají v souladu s návodem obsluhy: bez násilí a hrubé fyzické síly. Provádějí výhradně ty práce, které jsou uloženy učitelem. 8. Při nezvyklém chování počítače žák ihned přivolá učitele, nesnaží se odstraňovat poruchu sám. 9. Vlastní hudební či jiné CD a CD-ROM smí použít jen po předchozím antivirové kontrole a se souhlasem vyučujícího. 10. Žáci nesmějí spouštět neznámé programy a měnit obsah souborů a složek kromě těch, které učitel výslovně povolí. 11. Každý žák ukončuje práci s počítačem podle pokynů učitele. Učitel pak kontroluje vypnutí. Žáci odcházejí až po vypnutí počítačů a uklízí své pracovní místo. 12. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu přebírá vyučující informatiky Provozní řád vstupuje v platnost

13 Příloha 4. Provozní řád cvičné kuchyně 1. Do kuchyně vstupují žáci pouze v doprovodu vyučujícího. 2. Práci v kuchyni provádějí pouze v předepsaném oblečení. 3. Práci vykonávají pod dohledem vyučujícího jen určenými pomůckami. 4. Před prací se seznámí s pracovním postupem, pomůckami, potravinami. 5. Každý žák pracuje pouze podle zadaného úkolu. 6. Při práci dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 7. Elektrické přístroje smí používat jen se souhlasem vyučujícího a po instruktáži. 8. Při konzumaci připravených jídel dodržují hygienická pravidla a pravidla stolování. 9. Pracovní místo a kuchyň uklízejí podle pokynů vyučujícího, zbylé potraviny ukládají na určené místo. 10. Uklizenou kuchyň předávají vyučujícímu ke kontrole. 11. Všechny úrazy okamžitě hlásí vyučujícímu. 12. Všechny závady na nástrojích či přístrojích ihned hlásí vyučujícímu. 13. Kuchyň opouštějí žáci společně s vyučujícím. 14. Předepsané oblečení ukládají na určené místo, znečistěné oblečení předávají na vyprání. Provozní řád vstupuje v platnost

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ Úvod Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k zodpovědnému vztahu žáka

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Příloha č. 1 k bodu č. V- Hodnocení žáků Školního řádu Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Tento klasifikační řád vychází z platných dokumentů, tzn. zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tento klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu Vyhláška č. 374/2006 Sb. s účinností dnem 1.9.2006 Vyhláška č. 400/2009

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Zásady hodnocení a klasifikace žáků Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Přijaté Pedagogickou radou dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků Povinnosti žáků Chování žáků Zacházení se školním majetkem

ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků Povinnosti žáků Chování žáků Zacházení se školním majetkem ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků 1. Žák má právo na vzdělávání dle příslušné vzdělávacího programu a na školské služby (zákon č. 561/2004 Sb.). 2. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více