Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od školního roku 2013/2014 a schválený pedagogickou radou

2 Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 2. Pravidla pro zacházení s majetkem školy 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přílohy (Provozní řády)

3 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a) Žáci mají právo: na účast ve vzdělávání na výuku odpovídající jejich schopnostem a možnostem na pomoc vyučujícího při nepochopení učiva či dlouhé absenci na bezpečný přístup k informacím potřebným pro duchovní, morální a sociální rozvoj na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se žáka týkají na pravidelné informování o výsledcích svého vzdělávání na ochranu před fyzickým i psychickým násilím a sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí na znalost všech rizik spojených se školními aktivitami znalost o poskytování první pomoci na práci ve školské radě a samosprávných orgánech dle svých duševních schopností na ochranu osobních údajů b) Žáci mají povinnost: dodržovat pravidla společenského chování na vyučovací hodiny chodit včas a podle rozvrhu hodin si připravit pomůcky nenosit do školy drogy, cigarety, alkohol, zápalky, zapalovače, prostředky zábavné pyrotechniky nebo zbraně dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole a při aktivitách organizovaných školou chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků a pedagogů aktivně se účastnit vyučování a připravovat se do jednotlivých vyučovacích předmětů okamžitě hlásit všechny úrazy nebo onemocnění vyučujícím vypnout mobilní telefon v průběhu vyučování do odborných pracoven vstupovat pouze se souhlasem vyučujícího nenosit do školy předměty, které nemají souvislost s výukou c) Zákonní zástupci mají právo: být informováni o průběhu vzdělávání svých dětí moci volit a být voleni do školské rady vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají vzdělávání svých dětí mít přístup k poradenské pomoci na znalost všech rizik spojených se školními aktivitami na ochranu osobních údajů

4 d) Zákonní zástupci mají povinnosti: zajistit řádnou docházku do školy informovat školu o všech změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou ovlivnit vzdělávání informovat o nepřítomnosti žáka ve vyučování, plánovanou nepřítomnost žáka omlouvat dopředu (v rozsahu do 2 dnů u třídní učitelky, při více dnech u ředitelky školy) 2. Pravidla pro zacházení s majetkem školy žáci využívají všechna zařízení školy, pomůcky, učebnice a to v souvislosti s výukou při využívání majetku školy se řídí pokyny vyučujících žáci mají povinnost udržovat v pořádku všechny věci, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou žáci nesmí poškozovat vybavení učeben a ostatní majetek školy za škodu na majetku školy, která je způsobena úmyslně nebo nedbalostí (a žák chápe své provinění) je vyžadována odpovídající náhrada 3. Provoz a vnitřní režim školy Škola je přístupná od 7,45 hodin. Vyučování začíná v 8,00 hodin, poslední hodina končí v 14,15 hodin. Rozvrh hodin je umístěn na chodbě u šatny žáků, ve třídě a v kanceláři SPC. 1. hod hod hod hod hod hod hod Pracovníci SPC se řídí pracovní dobou 7,00 15,00, přičemž úterý a čtvrtek jsou dny výjezdní. Prostory školy zavírá poslední odcházející zaměstnanec školy, který zároveň kontroluje uzavření oken a odpojení elektrických přístrojů v kuchyňce. Stravování je zajištěno pro zaměstnance i žáky ve školní jídelně Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6. V době prázdnin, kdy tato školní jídelna není v provozu, si zaměstnanci SPC vyzvedávají stravenky. Pitný režim mají žáci zajištěn z vlastních zdrojů, ve školní jídelně v době oběda a přístupem do cvičné kuchyně. Vytápění budovy, údržbu a revize zajišťuje majitel budovy (SŠT Žďár nad Sázavou), úklidové práce provádí pracovnice školy dle rozpisu prací pro jednotlivé dny. Všichni zaměstnanci (mimo uklízečku) mají klíče od hlavního a vnitřního vchodu, dále pak klíče od své pracovny a společenské místnosti. Zde jsou uloženy klíče od ostatních místností (knihovna, herna, snoezelen, spisovna a náhradní klíče od pracoven). Žáci

5 mají čipy, které jim umožňují vstup do budovy vedlejším vchodem v průběhu pracovního týdne. 4. Bezpečnost a ochrana žáků Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Všichni pedagogičtí pracovníci i žáci dodržují základní hygienické předpisy a zásady bezpečnosti, se kterými byli seznámeni (seznámení zaznamenáno v třídní knize, protokolu o provedení školení zaměstnanců). Je zajištěno pravidelné větrání, odpovídající přestávky a relaxační chvilky. Vždy je brán ohled na druh zdravotního postižení a znevýhodnění. V odborných předmětech je dodržováno používání ochranných pomůcek a odpovídajících pracovních úborů. Před první činností, změnou pracovního postupu vždy provede vyučující poučení o bezpečnosti (zásadní poučení zaznamenává na příslušný formulář, který je součástí třídní knihy) Dozory nad žáky jsou řešeny následovně: Velká přestávka: dozor je určen vyučujícímu 3. vyučovací hodiny Polední přestávka: rozpis pro konkrétní školní rok je umístěn vedle rozvrhu hodin. 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1. Pravidla pro hodnocení žáků upravují postup při hodnocení a klasifikaci žáků Praktické školy ve Žďáře nad Sázavou. Článek 2. Zásady hodnocení žáků Cílem a základem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, aby věděl, co se naučil, zvládl, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak má postupovat při přetrvávajících nedostatcích. Každému hodnocení musí předcházet srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a s kritérii hodnocení. Žák má právo vědět, v čem bude vzděláván, jakým způsobem, kdy a podle jakých pravidel hodnocen. Hodnocení je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka. Při hodnocení a klasifikaci je vždy zohledňován druh a stupeň postižení, zdravotní stav, individuální a věkové zvláštnosti žáka a přihlíží se ke kvalitě jeho výchovného prostředí. Hodnocení by mělo být pro žáky motivující. Předmětem hodnocení a klasifikace jsou výsledky, kterých žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu či individuálního vzdělávacího plánu. Hodnocení a klasifikace se provádí průběžně (doložitelně) a celkově na konci každého pololetí ve formě vysvědčení. Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí v závislosti na druhu a stupni postižení sebehodnocení, tedy jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné podmínky a příležitosti, aby žák mohl objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Klasifikováno je vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo a to po předchozím oznámení žákům a zákonným zástupcům. Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení opravit (vždy po dohodě s vyučujícím).

6 Žáci, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou hodnoceni tak, aby byla zřejmá jejich úroveň vzdělání vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v jednotlivých předmětech IVP. Článek 3. Kritéria hodnocení žáků Byla stanovena tato kritéria hodnocení žáků: zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáků, míra osobního přístupu žáka (komunikační dovednosti, spolupráce a respekt k vlastní práci a práci jiných, změny v chování, postojích a dovednostech, snaha o řešení problémů) míra aktivní práce žáka (pracovní dovednosti a úroveň samostatné práce) míra práce podle pokynů vyučujících (dosažená úroveň aktivity) a dosažení Článek4. Systém a stupně hodnocení žáků a)za každé pololetí se vydává studentovi vysvědčení, kde je vyjádřeno hodnocení výsledků vzdělávání klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. Volba způsobů musí být v souladu se žádostí zákonných zástupců. Výsledky jsou popsány tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho osobnostním předpokladům. Při hodnocení je kladen důraz na vhodnou formulaci, přednost je dávána pozitivnímu vyjádření. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. Slovní hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a běžné klasifikace se používá jako alternativa hodnocení žáků. Je stanoven tento postup: Návrh na slovní hodnocení podává třídní učitel nebo zákonní zástupci. Zákonní zástupci vydávají písemný souhlas. Doporučení ke slovnímu hodnocení vydává SPC v případě nejednotnosti názorů školy a zákonných zástupců. Slovní hodnocení je vždy formulováno ve smyslu objektivní a pozitivní motivace. Posuzuje výsledky žáka v jejich vývoji, ohodnocuje jeho snahu a přístup ke vzdělávání. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. b)do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ve všech povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem (s výjimkou předmětů, z nichž není žák hodnocen) nebo individuálním vzdělávacím plánem. c)nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby bylo hodnocení za první pololetí provedeno nejpozději do konce června. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. d)nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září. Do té doby navštěvuje vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl e)žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky

7 jsou komisionální. Žák, který zkoušku nevykoná úspěšně nebo se nedostaví, neprospěl. f)komisionální zkoušku koná žák v případě dlouhodobé absence ve vyučovacím předmětu, nemá-li učitel dostatek podkladů pro jeho řádnou absenci, dále v případě, že neprospěl nejvýše ze 2 předmětů. g)komisionální zkoušku koná také žák v případě žádosti zákonného zástupce o přezkoušení z důvodu pochybnosti o správném hodnocení. O přezkoušení může zažádat zákonný zástupce do 3 dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl hodnocení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. Komise je složena z 3 členů: ředitel, učitel vyučující daný předmět, jiný učitel). Je-li vyučujícím ředitel školy, žádá zákonný zástupce krajský úřad. Termín zkoušky stanoví ředitel školy (krajský úřad) po dohodě se zákonnými zástupci, nejpozději však do 14 dní od doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. O provedení komisionální zkoušky se provede zápis, který obsahuje jména členů komise, datum, předmět, formu zkoušky, zadané otázky, výsledky a vyhodnocení zkoušky. Písemné práce jsou přílohou zápisu. Výsledek zkoušky se vyhlásí veřejně v den konání zkoušky a je zaznamenán do vysvědčení, katalogového listu žáka a třídního výkazu. h)výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech se hodnotí: výborný (1), chvalitebný (2), dobrý (3), dostatečný (4), nedostatečný (5), nehodnocen (na základě doporučení ŠPZ a lékaře). i) Chování žáka se hodnotí: velmi dobré (1), uspokojivé (2), neuspokojivé (3). j)celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni: prospěl s vyznamenáním (v žádném povinném předmětu není horší než 2, průměrný prospěch není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré) prospěl (žádný předmět není klasifikován stupněm 5) neprospěl (některý z předmětů je hodnocen 5) nehodnocen (nebyl klasifikován) Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu je vyjadřuje: 1 Učivo IVP zvládá samostatně 2 Učivo IVP zvládá se slovní pomocí 3 Učivo IVP zvládá s fyzickou pomocí aktivně 4 Učivo IVP zvládá s fyzickou pomocí pasivně 5 Učivo IVP nezvládá Článek 5. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování, různými druhy a způsoby prověřování vědomostí, dovednost a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné, grafické). Dále pak analýzou výsledků aktivit žáků, zvláště se zaměřením na manuální zručnost, úroveň dosažené sebeobsluhy, celkovou sociální vyspělost a samostatnost a konzultacemi s ostatními učiteli, případně pracovníky SPC.

8 Článek 6. Postup při hodnocení a klasifikaci Učitel při hodnocení a klasifikaci přihlíží k úsilí, které žák vynakládá, k jeho postojům k učení, jeho snaze a míře postižení. V odůvodněných případech lze žáka nehodnotit očemž rozhodne ředitel školy na základě návrhu třídního učitele, odborného posudku SPC, případně odborného lékaře. Učitel si vede soustavně evidenci o hodnocení a klasifikaci žáka, případně vede pravidelné hodnocení k plnění individuálního vzdělávacího plánu. Učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování. V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování informuje učitel zákonné zástupce neprodleně. Ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů. Žáci, kteří navštěvovali nejméně 3 měsíce před koncem klasifikačního období školu při zdravotnickém zařízení a byli tam hodnoceni nebo klasifikováni, budou hodnoceni nebo klasifikování podle návrhu dotyčného zařízení. Případné změny v klasifikaci nebo hodnocení projednají vyučující se zákonnými zástupci. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola písemnou zprávu o jeho docházce, chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech. Článek 7. Výchovná opatření Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za záslužný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci. Jsou udělovány všem žákům školy. Návrh na udělení pochvaly nebo jiného ocenění tohoto charakteru podává ředitel školy nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě a zaznamenávají se do třídních výkazů, katalogových listů, na vysvědčení a oznamují se zákonným zástupcům. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi (po projednání s ředitelem školy) udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající práci. Opatření k posílení kázně se ukládá všem žákům školy (pokud jejich rozumové schopnosti umožňují odpovědnost za daná provinění), jestliže se proviní proti školnímu řádu. Opatření zpravidla předcházejí před snížením známky z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Třídní učitel uděluje důtku bezprostředně po přestupku a se souhlasem ředitele školy. Škola uvědomí zákonné zástupce prokazatelným způsobem, učitel učiní záznam v třídním výkazy a katalogovém listu. Na vysvědčeních se neuvádí. Návrh na snížení známky z chování se projednává na pedagogické radě. V případě závažného porušení povinností stanovených školním řádem rozhodne ředitel školy o podmínečném vyloučení nebo vyloučení ze školy. Ve svém rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví zkušební dobu (nejdéle 1 rok), v případě dalšího porušení řádu pak může rozhodnout o vyloučení. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu a prokazatelným způsobem zákonné zástupce. Proti rozhodnutí o vyloučení je možno se odvolat OŠMT kraje a to prostřednictvím ředitele školy. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po nabytí právní moci o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Článek 8. Ukončování středního vzdělávání, závěrečná zkouška

9 Vzdělávání v praktické škole se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce s doložkou o získání středního vzdělání. Závěrečná zkouška se skládá z praktické a teoretické zkoušky z odborných předmětů. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil 2. ročník praktické školy. Ředitel školy stanoví v souladu se školním vzdělávacím programem témata, obsah, formu a pojetí zkoušek, termín jejich konání a termín 4 vyučovacích dnů pro přípravu. Pro praktickou zkoušku, která je v pořadí jako první, stanoví ředitel školy 5 témat, z nichž se pro skupinu žáků jedno téma vylosuje. Pro témata jsou stanoveny povolené pomůcky. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel školy 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Závěrečná zkouška je veřejná a koná se před zkušební komisí. Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února příslušného školního roku krajský úřad. Předseda komise musí mít odbornou kvalifikaci v příslušném oboru speciální pedagogiku, přímou pedagogickou činnost vykonává nejméně 5 let, není v pracovněprávním vztahu ke škole a nevyučoval žádného z žáků, kteří závěrečnou zkoušku konají. Jmenování je platné i pro opravné a náhradní zkoušky. Další členové komise jsou jmenováni ředitelem školy: třídní učitelka (zkoušející), přísedící (speciální pedagog SPC). Ředitel školy působí jako další člen komise v pozici místopředsedy. Předseda komise zodpovídá za činnost komise, řádný průběh zkoušek a klasifikaci; je oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky v případě, že žák průběh zkoušky narušil (nedovolené pomůcky či jiné). Jednotliví členové komise navrhují klasifikaci z jednotlivých zkoušek, výsledná klasifikace se určuje hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle stupnice: Výborný (1), chvalitebný (2), dobrý (3), dostatečný (4), nedostatečný (5). Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky se provádí podle stupnice: Prospěl/a s vyznamenáním do průměru 1,5 Prospěl/a žádná zkouška nebyla klasifikována nedostatečný (5) Neprospěl/a jedna ze zkoušek byla klasifikována nedostatečný (5). Celkové hodnocení závěrečné zkoušky, včetně hodnocení jednotlivých zkoušek, oznámí předseda zkušební komise v den ukončení závěrečných zkoušek a vydá vysvědčení o závěrečné zkoušce. V případě, že žák dílčí zkoušku (součást závěrečné zkoušky) vykonal se známkou nedostatečný, může konat opravnou zkoušku. Nedostaví-li se žák k závěrečné zkoušce, ale je do 3 pracovních dní ode dne konání zkoušky omluven, má právo konat náhradní zkoušku v termínu, který stanoví zkušební komise.

10 Příloha 1 Provozní řád herny 1. Herna je určena na relaxační a stimulační činnosti zdravotně postižených dětí a žáků pod vedením pedagoga. 2. Při používání skluzavky, koupačky, míčkového bazénku a ostatních pomůcek je nutné zajistit bezpečnost dětí a žáků (v případě nutnosti i prostřednictvím SPC). 3. Pomůcky jsou určeny pro speciálně pedagogickou práci. Výběr pomůcek provádí pedagog (lze využít doporučení SPC) s přihlédnutím k potřebám dítěte. V případě využívání herny rodiči s dětmi pomáhá při výběru speciální pedagog 4. Po ukončení terapie je nutné vrátit pomůcky v původním stavu na stejné místo. 5. V případě odchodu dítěte či žáka na toaletu je nutný doprovod (v případě potřeby SPC zajistí dozor v herně). 6. Při odchodu je nutné se ujistit, zda je místnost v původním stavu. 7. V případě zjištění závady, poškození pomůcek či jiného nedostatku je nutné informovat pracovnice SPC. 8. V případě poškození některé součásti herny, které způsobí uživatel nedodržením provozního řádu, je tento povine uhradit. Pro bezproblémový provoz a předejití nedorozumění doporučujeme dodržovat tento provozní řád, při odchodu kontaktovat a osobně předat hernu některé z pracovnic SPC. Provozní řád vstupuje v platnost

11 Příloha 2. Provozní řád snoezelenu 1. Snoezelen je určen na relaxační a stimulační činnosti zdravotně postižených dětí a žáků pod vedením pedagoga. 2. Při používání světel je nutné zajistit bezpečnost dětí při obsluze světel. 3. Manipulaci se světelnými zdroji provádí pouze dospělá osoba, která po skončení světelné terapie vrátí na původní místo. 4. Používání aromalampy smí provádět pouze dospělá osoba (zapalování, doplňování vody + oleje, zhasnutí). 5. Obsluha přehrávače přísluší rovněž dospělým osobám. 6. Stimulační pomůcky, využívané na vodním lůžku, je nutné vracet na vyhrazené místo. 7. Na vodním lůžku nesmí být používány ostré předměty. 8. Je nutné dodržování hygienických zásad (v případě potřeby jsou k dispozici hygienické podložky). 9. Při odchodu dítěte na toaletu je nutný doprovod (v případě potřeby SPC zajistí dozor ve snoezelenu). 10. Při odchodu po ukončení terapie je nutné se ujistit, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení (světla, přehrávač, koule), zhasnuta aromalampa, vodní lůžko upravené a pomůcky uklizené. 11. V případě zjištění poruchy zařízení, poškození pomůcek nebo jiného nedostatku je nutné informovat pracovnice SPC. 12. V případě poškození některé součásti snoezelenu, které způsobí uživatel nedodržením provozního řádu, je tento povinen uhradit. Pro bezproblémový provoz a předejití nedorozumění doporučujeme dodržovat tento provozní řád, při odchodu kontaktovat a osobně předat snoezelen některé z pracovnic SPC. Provozní řád vstupuje v platnost

12 Příloha 3. Provozní řád učebny informatiky 1. Žáci vstupují do učebny pouze se souhlasem učitele. 2. Je zakázáno nosit do učebny Informatiky předměty, které mohou způsobit poruchu a poškození výpočetní techniky: gumy, křídy, tuhy, fixy, jakékoliv nápoje a potraviny či pochutiny, nadbytečné oděvy. 3. Není dovoleno manipulovat s kabely elektrorozvodné sítě ani připojovat cizí elektrické přístroje. 4. Není dovoleno rozpojovat propojovací a síťové kabely počítačů a příslušenství. 5. Je zakázáno demontovat kryty počítačů, vsouvat jakékoliv předměty do otvorů v počítačích (výjimkou je CD, FW pod dohledem vyučujícího). 6. Žáci a ostatní živitelé zapínají počítače pouze předepsaným způsobem, žáci jen na výslovný pokyn učitele. 7. Počítače používají v souladu s návodem obsluhy: bez násilí a hrubé fyzické síly. Provádějí výhradně ty práce, které jsou uloženy učitelem. 8. Při nezvyklém chování počítače žák ihned přivolá učitele, nesnaží se odstraňovat poruchu sám. 9. Vlastní hudební či jiné CD a CD-ROM smí použít jen po předchozím antivirové kontrole a se souhlasem vyučujícího. 10. Žáci nesmějí spouštět neznámé programy a měnit obsah souborů a složek kromě těch, které učitel výslovně povolí. 11. Každý žák ukončuje práci s počítačem podle pokynů učitele. Učitel pak kontroluje vypnutí. Žáci odcházejí až po vypnutí počítačů a uklízí své pracovní místo. 12. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu přebírá vyučující informatiky Provozní řád vstupuje v platnost

13 Příloha 4. Provozní řád cvičné kuchyně 1. Do kuchyně vstupují žáci pouze v doprovodu vyučujícího. 2. Práci v kuchyni provádějí pouze v předepsaném oblečení. 3. Práci vykonávají pod dohledem vyučujícího jen určenými pomůckami. 4. Před prací se seznámí s pracovním postupem, pomůckami, potravinami. 5. Každý žák pracuje pouze podle zadaného úkolu. 6. Při práci dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 7. Elektrické přístroje smí používat jen se souhlasem vyučujícího a po instruktáži. 8. Při konzumaci připravených jídel dodržují hygienická pravidla a pravidla stolování. 9. Pracovní místo a kuchyň uklízejí podle pokynů vyučujícího, zbylé potraviny ukládají na určené místo. 10. Uklizenou kuchyň předávají vyučujícímu ke kontrole. 11. Všechny úrazy okamžitě hlásí vyučujícímu. 12. Všechny závady na nástrojích či přístrojích ihned hlásí vyučujícímu. 13. Kuchyň opouštějí žáci společně s vyučujícím. 14. Předepsané oblečení ukládají na určené místo, znečistěné oblečení předávají na vyprání. Provozní řád vstupuje v platnost

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ Úvod Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k zodpovědnému vztahu žáka

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro

Více

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany

Základní škola Nerudova Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Příloha č. 1 k bodu č. V- Hodnocení žáků Školního řádu Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Tento klasifikační řád vychází z platných dokumentů, tzn. zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona),

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Zásady hodnocení a klasifikace žáků Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Přijaté Pedagogickou radou dne

Více

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Adresa: náměstí Osvobození 422 470 01 ČESKÁ LÍPA IČ:... 49864637 Telefon:... 778 544 002 E-mail:... oa-cl@clnet.cz

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon), 30 a v souladu s Vyhláškou MŠMT č.48/2005 o základním vzdělávání a

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tento klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydávána na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Š K O L N Í Ř Á D ŠKOLNÍ ŘÁD

Š K O L N Í Ř Á D ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje a konkretizuje podmínky výchovně vzdělávací práce v Základní škole, v návaznosti na platný školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění, na vyhlášku č. 48/2005 Sb. o základním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Potůčky PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (klasifikační řád) Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 06. 12. 2011 Platnost od: 07.

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více