Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od školního roku 2013/2014 a schválený pedagogickou radou

2 Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 2. Pravidla pro zacházení s majetkem školy 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přílohy (Provozní řády)

3 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a) Žáci mají právo: na účast ve vzdělávání na výuku odpovídající jejich schopnostem a možnostem na pomoc vyučujícího při nepochopení učiva či dlouhé absenci na bezpečný přístup k informacím potřebným pro duchovní, morální a sociální rozvoj na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se žáka týkají na pravidelné informování o výsledcích svého vzdělávání na ochranu před fyzickým i psychickým násilím a sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí na znalost všech rizik spojených se školními aktivitami znalost o poskytování první pomoci na práci ve školské radě a samosprávných orgánech dle svých duševních schopností na ochranu osobních údajů b) Žáci mají povinnost: dodržovat pravidla společenského chování na vyučovací hodiny chodit včas a podle rozvrhu hodin si připravit pomůcky nenosit do školy drogy, cigarety, alkohol, zápalky, zapalovače, prostředky zábavné pyrotechniky nebo zbraně dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole a při aktivitách organizovaných školou chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků a pedagogů aktivně se účastnit vyučování a připravovat se do jednotlivých vyučovacích předmětů okamžitě hlásit všechny úrazy nebo onemocnění vyučujícím vypnout mobilní telefon v průběhu vyučování do odborných pracoven vstupovat pouze se souhlasem vyučujícího nenosit do školy předměty, které nemají souvislost s výukou c) Zákonní zástupci mají právo: být informováni o průběhu vzdělávání svých dětí moci volit a být voleni do školské rady vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají vzdělávání svých dětí mít přístup k poradenské pomoci na znalost všech rizik spojených se školními aktivitami na ochranu osobních údajů

4 d) Zákonní zástupci mají povinnosti: zajistit řádnou docházku do školy informovat školu o všech změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou ovlivnit vzdělávání informovat o nepřítomnosti žáka ve vyučování, plánovanou nepřítomnost žáka omlouvat dopředu (v rozsahu do 2 dnů u třídní učitelky, při více dnech u ředitelky školy) 2. Pravidla pro zacházení s majetkem školy žáci využívají všechna zařízení školy, pomůcky, učebnice a to v souvislosti s výukou při využívání majetku školy se řídí pokyny vyučujících žáci mají povinnost udržovat v pořádku všechny věci, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou žáci nesmí poškozovat vybavení učeben a ostatní majetek školy za škodu na majetku školy, která je způsobena úmyslně nebo nedbalostí (a žák chápe své provinění) je vyžadována odpovídající náhrada 3. Provoz a vnitřní režim školy Škola je přístupná od 7,45 hodin. Vyučování začíná v 8,00 hodin, poslední hodina končí v 14,15 hodin. Rozvrh hodin je umístěn na chodbě u šatny žáků, ve třídě a v kanceláři SPC. 1. hod hod hod hod hod hod hod Pracovníci SPC se řídí pracovní dobou 7,00 15,00, přičemž úterý a čtvrtek jsou dny výjezdní. Prostory školy zavírá poslední odcházející zaměstnanec školy, který zároveň kontroluje uzavření oken a odpojení elektrických přístrojů v kuchyňce. Stravování je zajištěno pro zaměstnance i žáky ve školní jídelně Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6. V době prázdnin, kdy tato školní jídelna není v provozu, si zaměstnanci SPC vyzvedávají stravenky. Pitný režim mají žáci zajištěn z vlastních zdrojů, ve školní jídelně v době oběda a přístupem do cvičné kuchyně. Vytápění budovy, údržbu a revize zajišťuje majitel budovy (SŠT Žďár nad Sázavou), úklidové práce provádí pracovnice školy dle rozpisu prací pro jednotlivé dny. Všichni zaměstnanci (mimo uklízečku) mají klíče od hlavního a vnitřního vchodu, dále pak klíče od své pracovny a společenské místnosti. Zde jsou uloženy klíče od ostatních místností (knihovna, herna, snoezelen, spisovna a náhradní klíče od pracoven). Žáci

5 mají čipy, které jim umožňují vstup do budovy vedlejším vchodem v průběhu pracovního týdne. 4. Bezpečnost a ochrana žáků Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Všichni pedagogičtí pracovníci i žáci dodržují základní hygienické předpisy a zásady bezpečnosti, se kterými byli seznámeni (seznámení zaznamenáno v třídní knize, protokolu o provedení školení zaměstnanců). Je zajištěno pravidelné větrání, odpovídající přestávky a relaxační chvilky. Vždy je brán ohled na druh zdravotního postižení a znevýhodnění. V odborných předmětech je dodržováno používání ochranných pomůcek a odpovídajících pracovních úborů. Před první činností, změnou pracovního postupu vždy provede vyučující poučení o bezpečnosti (zásadní poučení zaznamenává na příslušný formulář, který je součástí třídní knihy) Dozory nad žáky jsou řešeny následovně: Velká přestávka: dozor je určen vyučujícímu 3. vyučovací hodiny Polední přestávka: rozpis pro konkrétní školní rok je umístěn vedle rozvrhu hodin. 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1. Pravidla pro hodnocení žáků upravují postup při hodnocení a klasifikaci žáků Praktické školy ve Žďáře nad Sázavou. Článek 2. Zásady hodnocení žáků Cílem a základem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, aby věděl, co se naučil, zvládl, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak má postupovat při přetrvávajících nedostatcích. Každému hodnocení musí předcházet srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a s kritérii hodnocení. Žák má právo vědět, v čem bude vzděláván, jakým způsobem, kdy a podle jakých pravidel hodnocen. Hodnocení je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka. Při hodnocení a klasifikaci je vždy zohledňován druh a stupeň postižení, zdravotní stav, individuální a věkové zvláštnosti žáka a přihlíží se ke kvalitě jeho výchovného prostředí. Hodnocení by mělo být pro žáky motivující. Předmětem hodnocení a klasifikace jsou výsledky, kterých žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu či individuálního vzdělávacího plánu. Hodnocení a klasifikace se provádí průběžně (doložitelně) a celkově na konci každého pololetí ve formě vysvědčení. Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí v závislosti na druhu a stupni postižení sebehodnocení, tedy jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné podmínky a příležitosti, aby žák mohl objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Klasifikováno je vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo a to po předchozím oznámení žákům a zákonným zástupcům. Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení opravit (vždy po dohodě s vyučujícím).

6 Žáci, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou hodnoceni tak, aby byla zřejmá jejich úroveň vzdělání vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v jednotlivých předmětech IVP. Článek 3. Kritéria hodnocení žáků Byla stanovena tato kritéria hodnocení žáků: zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáků, míra osobního přístupu žáka (komunikační dovednosti, spolupráce a respekt k vlastní práci a práci jiných, změny v chování, postojích a dovednostech, snaha o řešení problémů) míra aktivní práce žáka (pracovní dovednosti a úroveň samostatné práce) míra práce podle pokynů vyučujících (dosažená úroveň aktivity) a dosažení Článek4. Systém a stupně hodnocení žáků a)za každé pololetí se vydává studentovi vysvědčení, kde je vyjádřeno hodnocení výsledků vzdělávání klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. Volba způsobů musí být v souladu se žádostí zákonných zástupců. Výsledky jsou popsány tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho osobnostním předpokladům. Při hodnocení je kladen důraz na vhodnou formulaci, přednost je dávána pozitivnímu vyjádření. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. Slovní hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a běžné klasifikace se používá jako alternativa hodnocení žáků. Je stanoven tento postup: Návrh na slovní hodnocení podává třídní učitel nebo zákonní zástupci. Zákonní zástupci vydávají písemný souhlas. Doporučení ke slovnímu hodnocení vydává SPC v případě nejednotnosti názorů školy a zákonných zástupců. Slovní hodnocení je vždy formulováno ve smyslu objektivní a pozitivní motivace. Posuzuje výsledky žáka v jejich vývoji, ohodnocuje jeho snahu a přístup ke vzdělávání. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. b)do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ve všech povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem (s výjimkou předmětů, z nichž není žák hodnocen) nebo individuálním vzdělávacím plánem. c)nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby bylo hodnocení za první pololetí provedeno nejpozději do konce června. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. d)nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září. Do té doby navštěvuje vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl e)žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky

7 jsou komisionální. Žák, který zkoušku nevykoná úspěšně nebo se nedostaví, neprospěl. f)komisionální zkoušku koná žák v případě dlouhodobé absence ve vyučovacím předmětu, nemá-li učitel dostatek podkladů pro jeho řádnou absenci, dále v případě, že neprospěl nejvýše ze 2 předmětů. g)komisionální zkoušku koná také žák v případě žádosti zákonného zástupce o přezkoušení z důvodu pochybnosti o správném hodnocení. O přezkoušení může zažádat zákonný zástupce do 3 dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl hodnocení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. Komise je složena z 3 členů: ředitel, učitel vyučující daný předmět, jiný učitel). Je-li vyučujícím ředitel školy, žádá zákonný zástupce krajský úřad. Termín zkoušky stanoví ředitel školy (krajský úřad) po dohodě se zákonnými zástupci, nejpozději však do 14 dní od doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. O provedení komisionální zkoušky se provede zápis, který obsahuje jména členů komise, datum, předmět, formu zkoušky, zadané otázky, výsledky a vyhodnocení zkoušky. Písemné práce jsou přílohou zápisu. Výsledek zkoušky se vyhlásí veřejně v den konání zkoušky a je zaznamenán do vysvědčení, katalogového listu žáka a třídního výkazu. h)výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech se hodnotí: výborný (1), chvalitebný (2), dobrý (3), dostatečný (4), nedostatečný (5), nehodnocen (na základě doporučení ŠPZ a lékaře). i) Chování žáka se hodnotí: velmi dobré (1), uspokojivé (2), neuspokojivé (3). j)celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni: prospěl s vyznamenáním (v žádném povinném předmětu není horší než 2, průměrný prospěch není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré) prospěl (žádný předmět není klasifikován stupněm 5) neprospěl (některý z předmětů je hodnocen 5) nehodnocen (nebyl klasifikován) Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu je vyjadřuje: 1 Učivo IVP zvládá samostatně 2 Učivo IVP zvládá se slovní pomocí 3 Učivo IVP zvládá s fyzickou pomocí aktivně 4 Učivo IVP zvládá s fyzickou pomocí pasivně 5 Učivo IVP nezvládá Článek 5. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování, různými druhy a způsoby prověřování vědomostí, dovednost a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné, grafické). Dále pak analýzou výsledků aktivit žáků, zvláště se zaměřením na manuální zručnost, úroveň dosažené sebeobsluhy, celkovou sociální vyspělost a samostatnost a konzultacemi s ostatními učiteli, případně pracovníky SPC.

8 Článek 6. Postup při hodnocení a klasifikaci Učitel při hodnocení a klasifikaci přihlíží k úsilí, které žák vynakládá, k jeho postojům k učení, jeho snaze a míře postižení. V odůvodněných případech lze žáka nehodnotit očemž rozhodne ředitel školy na základě návrhu třídního učitele, odborného posudku SPC, případně odborného lékaře. Učitel si vede soustavně evidenci o hodnocení a klasifikaci žáka, případně vede pravidelné hodnocení k plnění individuálního vzdělávacího plánu. Učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování. V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování informuje učitel zákonné zástupce neprodleně. Ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů. Žáci, kteří navštěvovali nejméně 3 měsíce před koncem klasifikačního období školu při zdravotnickém zařízení a byli tam hodnoceni nebo klasifikováni, budou hodnoceni nebo klasifikování podle návrhu dotyčného zařízení. Případné změny v klasifikaci nebo hodnocení projednají vyučující se zákonnými zástupci. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola písemnou zprávu o jeho docházce, chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech. Článek 7. Výchovná opatření Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za záslužný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci. Jsou udělovány všem žákům školy. Návrh na udělení pochvaly nebo jiného ocenění tohoto charakteru podává ředitel školy nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě a zaznamenávají se do třídních výkazů, katalogových listů, na vysvědčení a oznamují se zákonným zástupcům. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi (po projednání s ředitelem školy) udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající práci. Opatření k posílení kázně se ukládá všem žákům školy (pokud jejich rozumové schopnosti umožňují odpovědnost za daná provinění), jestliže se proviní proti školnímu řádu. Opatření zpravidla předcházejí před snížením známky z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Třídní učitel uděluje důtku bezprostředně po přestupku a se souhlasem ředitele školy. Škola uvědomí zákonné zástupce prokazatelným způsobem, učitel učiní záznam v třídním výkazy a katalogovém listu. Na vysvědčeních se neuvádí. Návrh na snížení známky z chování se projednává na pedagogické radě. V případě závažného porušení povinností stanovených školním řádem rozhodne ředitel školy o podmínečném vyloučení nebo vyloučení ze školy. Ve svém rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví zkušební dobu (nejdéle 1 rok), v případě dalšího porušení řádu pak může rozhodnout o vyloučení. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu a prokazatelným způsobem zákonné zástupce. Proti rozhodnutí o vyloučení je možno se odvolat OŠMT kraje a to prostřednictvím ředitele školy. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po nabytí právní moci o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Článek 8. Ukončování středního vzdělávání, závěrečná zkouška

9 Vzdělávání v praktické škole se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce s doložkou o získání středního vzdělání. Závěrečná zkouška se skládá z praktické a teoretické zkoušky z odborných předmětů. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil 2. ročník praktické školy. Ředitel školy stanoví v souladu se školním vzdělávacím programem témata, obsah, formu a pojetí zkoušek, termín jejich konání a termín 4 vyučovacích dnů pro přípravu. Pro praktickou zkoušku, která je v pořadí jako první, stanoví ředitel školy 5 témat, z nichž se pro skupinu žáků jedno téma vylosuje. Pro témata jsou stanoveny povolené pomůcky. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel školy 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Závěrečná zkouška je veřejná a koná se před zkušební komisí. Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února příslušného školního roku krajský úřad. Předseda komise musí mít odbornou kvalifikaci v příslušném oboru speciální pedagogiku, přímou pedagogickou činnost vykonává nejméně 5 let, není v pracovněprávním vztahu ke škole a nevyučoval žádného z žáků, kteří závěrečnou zkoušku konají. Jmenování je platné i pro opravné a náhradní zkoušky. Další členové komise jsou jmenováni ředitelem školy: třídní učitelka (zkoušející), přísedící (speciální pedagog SPC). Ředitel školy působí jako další člen komise v pozici místopředsedy. Předseda komise zodpovídá za činnost komise, řádný průběh zkoušek a klasifikaci; je oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky v případě, že žák průběh zkoušky narušil (nedovolené pomůcky či jiné). Jednotliví členové komise navrhují klasifikaci z jednotlivých zkoušek, výsledná klasifikace se určuje hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle stupnice: Výborný (1), chvalitebný (2), dobrý (3), dostatečný (4), nedostatečný (5). Celkové hodnocení žáka u závěrečné zkoušky se provádí podle stupnice: Prospěl/a s vyznamenáním do průměru 1,5 Prospěl/a žádná zkouška nebyla klasifikována nedostatečný (5) Neprospěl/a jedna ze zkoušek byla klasifikována nedostatečný (5). Celkové hodnocení závěrečné zkoušky, včetně hodnocení jednotlivých zkoušek, oznámí předseda zkušební komise v den ukončení závěrečných zkoušek a vydá vysvědčení o závěrečné zkoušce. V případě, že žák dílčí zkoušku (součást závěrečné zkoušky) vykonal se známkou nedostatečný, může konat opravnou zkoušku. Nedostaví-li se žák k závěrečné zkoušce, ale je do 3 pracovních dní ode dne konání zkoušky omluven, má právo konat náhradní zkoušku v termínu, který stanoví zkušební komise.

10 Příloha 1 Provozní řád herny 1. Herna je určena na relaxační a stimulační činnosti zdravotně postižených dětí a žáků pod vedením pedagoga. 2. Při používání skluzavky, koupačky, míčkového bazénku a ostatních pomůcek je nutné zajistit bezpečnost dětí a žáků (v případě nutnosti i prostřednictvím SPC). 3. Pomůcky jsou určeny pro speciálně pedagogickou práci. Výběr pomůcek provádí pedagog (lze využít doporučení SPC) s přihlédnutím k potřebám dítěte. V případě využívání herny rodiči s dětmi pomáhá při výběru speciální pedagog 4. Po ukončení terapie je nutné vrátit pomůcky v původním stavu na stejné místo. 5. V případě odchodu dítěte či žáka na toaletu je nutný doprovod (v případě potřeby SPC zajistí dozor v herně). 6. Při odchodu je nutné se ujistit, zda je místnost v původním stavu. 7. V případě zjištění závady, poškození pomůcek či jiného nedostatku je nutné informovat pracovnice SPC. 8. V případě poškození některé součásti herny, které způsobí uživatel nedodržením provozního řádu, je tento povine uhradit. Pro bezproblémový provoz a předejití nedorozumění doporučujeme dodržovat tento provozní řád, při odchodu kontaktovat a osobně předat hernu některé z pracovnic SPC. Provozní řád vstupuje v platnost

11 Příloha 2. Provozní řád snoezelenu 1. Snoezelen je určen na relaxační a stimulační činnosti zdravotně postižených dětí a žáků pod vedením pedagoga. 2. Při používání světel je nutné zajistit bezpečnost dětí při obsluze světel. 3. Manipulaci se světelnými zdroji provádí pouze dospělá osoba, která po skončení světelné terapie vrátí na původní místo. 4. Používání aromalampy smí provádět pouze dospělá osoba (zapalování, doplňování vody + oleje, zhasnutí). 5. Obsluha přehrávače přísluší rovněž dospělým osobám. 6. Stimulační pomůcky, využívané na vodním lůžku, je nutné vracet na vyhrazené místo. 7. Na vodním lůžku nesmí být používány ostré předměty. 8. Je nutné dodržování hygienických zásad (v případě potřeby jsou k dispozici hygienické podložky). 9. Při odchodu dítěte na toaletu je nutný doprovod (v případě potřeby SPC zajistí dozor ve snoezelenu). 10. Při odchodu po ukončení terapie je nutné se ujistit, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení (světla, přehrávač, koule), zhasnuta aromalampa, vodní lůžko upravené a pomůcky uklizené. 11. V případě zjištění poruchy zařízení, poškození pomůcek nebo jiného nedostatku je nutné informovat pracovnice SPC. 12. V případě poškození některé součásti snoezelenu, které způsobí uživatel nedodržením provozního řádu, je tento povinen uhradit. Pro bezproblémový provoz a předejití nedorozumění doporučujeme dodržovat tento provozní řád, při odchodu kontaktovat a osobně předat snoezelen některé z pracovnic SPC. Provozní řád vstupuje v platnost

12 Příloha 3. Provozní řád učebny informatiky 1. Žáci vstupují do učebny pouze se souhlasem učitele. 2. Je zakázáno nosit do učebny Informatiky předměty, které mohou způsobit poruchu a poškození výpočetní techniky: gumy, křídy, tuhy, fixy, jakékoliv nápoje a potraviny či pochutiny, nadbytečné oděvy. 3. Není dovoleno manipulovat s kabely elektrorozvodné sítě ani připojovat cizí elektrické přístroje. 4. Není dovoleno rozpojovat propojovací a síťové kabely počítačů a příslušenství. 5. Je zakázáno demontovat kryty počítačů, vsouvat jakékoliv předměty do otvorů v počítačích (výjimkou je CD, FW pod dohledem vyučujícího). 6. Žáci a ostatní živitelé zapínají počítače pouze předepsaným způsobem, žáci jen na výslovný pokyn učitele. 7. Počítače používají v souladu s návodem obsluhy: bez násilí a hrubé fyzické síly. Provádějí výhradně ty práce, které jsou uloženy učitelem. 8. Při nezvyklém chování počítače žák ihned přivolá učitele, nesnaží se odstraňovat poruchu sám. 9. Vlastní hudební či jiné CD a CD-ROM smí použít jen po předchozím antivirové kontrole a se souhlasem vyučujícího. 10. Žáci nesmějí spouštět neznámé programy a měnit obsah souborů a složek kromě těch, které učitel výslovně povolí. 11. Každý žák ukončuje práci s počítačem podle pokynů učitele. Učitel pak kontroluje vypnutí. Žáci odcházejí až po vypnutí počítačů a uklízí své pracovní místo. 12. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu přebírá vyučující informatiky Provozní řád vstupuje v platnost

13 Příloha 4. Provozní řád cvičné kuchyně 1. Do kuchyně vstupují žáci pouze v doprovodu vyučujícího. 2. Práci v kuchyni provádějí pouze v předepsaném oblečení. 3. Práci vykonávají pod dohledem vyučujícího jen určenými pomůckami. 4. Před prací se seznámí s pracovním postupem, pomůckami, potravinami. 5. Každý žák pracuje pouze podle zadaného úkolu. 6. Při práci dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 7. Elektrické přístroje smí používat jen se souhlasem vyučujícího a po instruktáži. 8. Při konzumaci připravených jídel dodržují hygienická pravidla a pravidla stolování. 9. Pracovní místo a kuchyň uklízejí podle pokynů vyučujícího, zbylé potraviny ukládají na určené místo. 10. Uklizenou kuchyň předávají vyučujícímu ke kontrole. 11. Všechny úrazy okamžitě hlásí vyučujícímu. 12. Všechny závady na nástrojích či přístrojích ihned hlásí vyučujícímu. 13. Kuchyň opouštějí žáci společně s vyučujícím. 14. Předepsané oblečení ukládají na určené místo, znečistěné oblečení předávají na vyprání. Provozní řád vstupuje v platnost

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA V E L K É M E Z I Ř Í Č Í Š K O L N Í Ř Á D

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA V E L K É M E Z I Ř Í Č Í Š K O L N Í Ř Á D ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA V E L K É M E Z I Ř Í Č Í Š K O L N Í Ř Á D IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM/324/2012 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Š k o l n í ř á d Ředitel Základní

Více

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Základní škola, Rudná, 5. května 583 Rudná 29.1. 2014 Obsah: A. Školní řád I. Práva dětí II. Práva žáků III. Povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců ve škole (dále jen rodičů), pravidla vzájemných vztahů

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne 15. 11. 2005 Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka

Více

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah Obecná ustanovení I. Práva a povinnosti žáků II. Provoz a vnitřní režim školy A. Režim činnosti ve škole B. Režim při akcích mimo školu

Více

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz.

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz. Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz Školní řád OBSAH A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ B. REŽIM ŠKOLY C. PRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Višňová

Základní škola a Mateřská škola Višňová ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Višňová Č. j.: ZS/0062/2014 Vydává: Mgr. Bc. Hana Matysová, ředitelka školy Podpis: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25. srpna 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Školní řád Ředitel Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2012 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( podle 30/2 zákona č. 561/2004 Sb.)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Švihov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Švihov ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jaroslava Suchá, ředitelka ZŠ a MŠ Švihov Toto znění Školního řádu schválila Školská rada dne 29. května 2014. Miroslav Pruner předseda Školské rady

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Mgr. Miloslava Lamačová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miloslava Lamačová, ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D 1 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Počet stran: Strana 1 (celkem 18) Vydání č.: 1 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Datum: Sestavili: Funkce: Podpis: 9.11.2012 MgA. Naděžda Ostřanská

Více

Úvodní ustanovení. Chování žáků

Úvodní ustanovení. Chování žáků Ř Á D Š K O L Y Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace Budova A V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNICKÁ Olomouc, U Hradiska 4 Telefon 585 205 660, 585 206 011, ředitel 585 230 856, fax 585 206 013.

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNICKÁ Olomouc, U Hradiska 4 Telefon 585 205 660, 585 206 011, ředitel 585 230 856, fax 585 206 013. STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNICKÁ Olomouc, U Hradiska 4 Telefon 585 205 660, 585 206 011, ředitel 585 230 856, fax 585 206 013 Školní řád 1. Úvodní ustanovení Školní řád je vydán v návaznosti na Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD č.j. mszskyj-215/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. DOCHÁZKA DO ŠKOLY, PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY PRÁVA

Více

Školní řád. Omlouvání žáků

Školní řád. Omlouvání žáků Školní řád Práva žáků Každý žák školy má právo na: 1. Vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 2. Výchovu, která směřuje k rozvoji jeho osobnosti 3. Ochranu před

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydávána na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

Školní řád A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ Školní řád Preambule Vzdělávání je založeno na zásadách: - Rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického

Více