Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: Vyřizuje: Bronislava Častková Telefon: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: výrobní a skladovací areál firmy ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. - SO 01 - výrobní a skladovací hala, SO 02 - administrativní přístavba, SO 03 - oplocení, SO 04 - příprava území a HTÚ, SO 05 - komunikace a zpevněné plochy vč. opěrných zdí, SO 06 - rozvody NN a VO, SO 07 - rozvody slaboproudu, SO 08 - plynovod, SO 09 - kanalizace dešťová, splašková a zaolejovaná, SO 10 - vodovod, SO 11 - sadové úpravy, na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 489/9 v kat. území Jiříkovice, pozemkové parcely parcelní číslo 1081/6, 1082/67, 1082/12 (orná půda), 1082/87, 1082/6 (ostatní plocha), 1082/9 (orná půda), 1082/68, 796/2 (ostatní plocha) a 1082/49 (orná půda) v kat. území Tvarožná, kterou podala společnost ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. (IČ ), Ledárenská 408/57, Brno 20, takto: Podle 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby pro stavbu: výrobní a skladovací areál firmy ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. - SO 01 - výrobní a skladovací hala, SO 02 - administrativní přístavba, SO 03 - oplocení, SO 04 - příprava území a HTÚ, SO 05 - komunikace a zpevněné plochy vč. opěrných zdí, SO 06 - rozvody NN a VO, SO 07 - rozvody slaboproudu, SO 08 - plynovod, SO 09 - kanalizace dešťová, splašková a zaolejovaná, SO 10 - vodovod, SO 11 - sadové úpravy, na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 489/9 v kat. území Jiříkovice, pozemkové parcely parcelní číslo 1082/68, 1082/67, 1082/6 (ostatní plocha), 1082/87, 1082/49 (orná půda), 1081/6, 796/2 (ostatní plocha), 1082/12 (orná půda) a 1082/9 (orná půda) v kat. území Tvarožná. 1 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

2 Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. SO 01 výrobní a skladovací hala pravidelného obdélníkového tvaru bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 1082/9 a 1082/12 v katastrálním území Tvarožná. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). Objekt haly 60,80 x 15,80 m je navržen jako stavba nepodsklepená, jednopodlažní, zastřešená střechou pultovou se spádem 4,0 %, Výšková úroveň podlahy ± 0,00 objektu bude provedena v úrovni 241,00 m.n.m., max. výšková úroveň pultové střechy bude + 8,00 m nad úrovní 1. NP. Objekt haly je jednolodní montovaná ocelová hala s pláštěm ze systémových kompletizovaných zateplených panelů. Střešní konstrukce haly bude vytvořena zateplenými panely ze sortimentu výrobce stěnových panelů. Panely budou osazeny na vaznice uložené na ocelové příhradové vazníky haly. 2. SO 02 administrativní přístavba je navržena na pozemcích 1082/9 a 1082/12, bude provedena jako stavba nepodsklepená, dvoupodlažní, nepravidelného lichoběžníkového tvaru 20,40 x 13,10 m, v těsné návaznosti na objekt haly SO 01, zastřešena střechou pultovou se spádem 1,50 %. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). Objekt přístavby bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí s pláštěm ze systémových kompletizovaných zateplených panelů (např. Trimo, Kingspan apod.). Střešní konstrukce haly bude vytvořena zateplenými panely ze sortimentu výrobce stěnových panelů. Panely budou osazeny na vaznice uložené na ocelové příhradové vazníky haly. 3. Povrchové úpravy hlavní hmota stavby část výrobní a skladovací haly bude barevně řešena v kombinaci šedé a červené barvy (šedá s červenými pásy u okenních pásů), administrativní část přístavba haly bude provedena celá v červené barvě. 4. SO 03 oplocení bude provedeno na pozemcích parcelní číslo 1082/9, 1082/12 a 1082/87 v katastrálním území Tvarožná. Žádná jeho část (zejména základové pásy nebo základové patky) nesmí přesahovat hranice pozemku investora. Oplocení bude tvořeno systémovými sloupky zabetonovanými do patek a mezisloupkovou výplní ve formě plotových profilovaných drátěných panelů. Patky z PB budou provedeny v rozměrech 0,3 x 0,3 x 0,8 m. Plot vč. systémových sloupků bude zinkovaný se systémovou povrchovou úpravou v barvě zelené, plotové panely 2,53 x 1,90 m (výška oplocení), celková délka oplocení (bez vjezdové brány) bude 337 m. Vjezdová brána bude provedena v celkové délce 8,70 m, výšce 1,85 m. Přístup pro pěší do areálu bude zajištěn samostatným vstupem brankou v šíři 1,00 m, která bude řešena v rámci oplocení. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). 5. SO 04 příprava území a HTÚ na pozemcích parcelní číslo 1082/9, 1082/12, 1082/49, 1082/67, 1082/68 a 1082/87 v katastrálním území Tvarožná. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). 6. SO 05 komunikace a zpevněné plochy vč. opěrných zdí na pozemcích parcelní číslo 1082/9, 1082/12, 1082/49, 1082/67, 1082/68 a 1082/87 v katastrálním území Tvarožná. Navržený areál bude napojen na stávající komunikaci II/430 (Brno-Vyškov) nově vybudovanou účelovou komunikací délky 55,00 m a šířky 7,00 m s poloměry oblouků v místě napojení R = 13,00 m. v rámci realizace dopravního napojení bude provedeno na stávající komunikaci II/430 vodorovné značení v délce cca 250,00 m s vyznačením levého odbočení na nově budované dopravní napojení areálu. Značení bude provedeno ve stávající šíři komunikace. Účelová komunikace a zpevněné plochy budou sloužit pro příjezd a výjezd zákazníků a manipulaci zásobovacích vozidel při nakládce a vykládce zboží. V areálu bude zřízeno 15 parkovacích stání, z toho 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (invalidní osoby). Navržená komunikace bude opatřena živičným povrchem s požadovaným zatížením. Areálové zpevněné plochy a komunikace budou odvodněny podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí a odtud do navrhované kanalizace. Součástí vymezení areálu bude opěrná stěna v celkové délce 65,00 m, která bude umístěna ve společné hranici pozemků parcelní číslo 1082/9 a 1082/68. Stěna bude provedena z betonu třídy C30/37 a oceli B500, jako monolitická ŽB se svislou korunou se zásypem bez pojezdu, výšky od paty dříku 4,40 m. Rubová stěna bude svislá, vrch dříku bude proveden v konstantní šířce 0,40 m, čelní stěna bude svislá. Horní plocha opěrné stěny bude provedena s příčným sklonem 4 % směrem k vozovce. Žádná jeho část (zejména základové pásy nebo základové patky) nesmí přesahovat hranice pozemku investora. Vše 2 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

3 tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). 7. Stávající silniční příkopa bude zatrubněna rourou o světlosti min. 400 mm, ukončení vzniklého propustku bude provedeno oboustrannými betonovými čely a příkopa na délku 10,00 m na obě strany propustku bude pročištěna. Roury budou plynule napojeny na silniční příkopu oboustranným odlážděním příkopy na délku min. 1,00 m oboustranně. Uživatel je povinen trvale udržovat zatrubněnou část silniční příkopy v průtočném stavu. 8. SO 06 rozvody NN a VO na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1082/9, 1082/12, 1082/49 a 1082/67 v kat území Tvarožná. Bude zřízena přípojka NN kabelem NAYY 4 x 25 mm 2 z podpěrného bodu přes plastovou pojistkovou skříň PP 100 umístěnou na podpěrném bodě č. 22 do výše 2,70 3,00 m nad upraveným terénem. V trase navrhované příjezdové komunikace se nachází stávající venkovní vedení NN, které je provedeno pomocí vodičů AES na betonových sloupech. Na konci tohoto vedení jsou vodiče AES svedeny do pojistkové skříně na sloupu. Ze skříně pokračují dva kabely do země, z toho jeden z nich napájí nedalekou ČS LPG, druhý pokračuje jižním směrem pod komunikaci I. třídy. Vedení je nutné přeložit tak, aby umožnilo trasování příjezdové komunikace. Bude provedeno přeložení části distribuční soustavy NN podpěrný bod č. 22 bude přemístěn na pozemek parcelní číslo 1082/49 v trase venkovního vedení a toto vedení bude přeloženo na nový podpěrný bod č. 22. Venkovní osvětlení bude realizováno výbojkovými svítidly na ocelových pozinkovaných stožárech a na obvodovém plášti haly a ovládáno bude automaticky pomocí čidla osvětlení a spínacími hodinami s možností ručního zapnutí. Rozvody VO budou uloženy v pískovém loži ve výkopu stejným způsobem jako kabely rozvodů NN. Pro ochranu před bleskem bude v celé trase uložen zemnicí pásek, na který budou jednotlivé stožáry dle ČSN připojeny. Uzemnění bude propojeno s celkovou uzemňovací soustavou objektu. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). 9. Křížení komunikace II/430 pro výstavbu přípojky NN bude provedeno bezvýkopovou technologií bez narušení krytu a konstrukce vozovky. Hloubka uložení vedení v chráničce bude provedena min. 1,50 m pod niveletou vozovky. Chránička bude ukončena min. 0,50 m za hranou silniční příkopy nebo patou svahu. Montážní a startovací jámy nesmějí zasahovat do silničního tělesa. 10. SO 07 rozvody slaboproudu na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1082/9, 1082/12, 1082/67, 796/2 v katastrálním území Tvarožná a 489/9 (PK 767/16) v katastrálním území Jiříkovice. V lokalitě výstavby jsou umístěny zemní (optické i metalické) i vzdušné (mikrovlnné radioreléové) sítě elektronických komunikací. Výstavbou je dotčena síť elektronických komunikací provozovatele Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zemní metalické kabeláže TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,4, která je přípojkou pro sousední objekt. Trasa přeložky zemních kabelů i trubek HDPE bude provedena v souladu s ověřeným situačním výkresem D.02, kabely i trubky budou uloženy v pískovém loži ve výkopu, kryty cihlami a výstražnou folií. Pod komunikací budou uloženy v obetonovaných chráničkách PVC 150 mm, vždy jedna chránička bude uložena jako přípolož (v každé trase pod komunikací) jako rezervní. Přípojka sítě elektronických komunikací bude provedena z nápojného bodu na pozemku 489/9 v katastrálním území Jiříkovice. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). 11. Křížení komunikace II/430 pro výstavbu přípojky elektronických komunikací bude provedeno bezvýkopovou technologií bez narušení krytu a konstrukce vozovky. Hloubka uložení vedení v chráničce bude provedena min. 1,50 m pod niveletou vozovky. Chránička bude ukončena min. 0,50 m za hranou silniční příkopy nebo patou svahu. Montážní a startovací jámy nesmějí zasahovat do silničního tělesa. 12. SO 08 plynovod na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1082/9, 1082/49 a 1082/67 v katastrálním území Tvarožná. Přípojka plynu v celkové délce 60,00 m bude napojena na stávající distribuční NTL plynovod DN 100 z ocelových trub. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). 13. SO 09 kanalizace dešťová, splašková a zaolejovaná na pozemcích parcelní číslo 1082/9, 1082/12, 1082/49, 1082/67 a 1081/6 v katastrálním území Tvarožná. Splašková kanalizační přípojka bude napojena na stávající stoku splaškové kanalizace DN 500, která je vedena podél areálu souběžně s potokem Roketnice. Splaškové vody z objektu budou vyvedeny do venkovní areálové splaškové kanalizace, která bude uložena v ose pojížděné komunikace. Tato kanalizace bude 3 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

4 ukončena v kontrolní šachtičce na pozemku investora. Kanalizace je navržena v celkové délce cca 102,00 m, na jejím konci bude osazena čerpací šachta, která bude veškeré splaškové vody přečerpávat do koncové šachty kanalizační přípojky. Kanalizační přípojka dešťových vod v délce cca 12,00 m bude provedena z trub PP DN 150 SN8 a ukončena typovou prefabrikovanou vstupní kanalizační šachtou s litinovým poklopem. Kanalizační přípojka dešťových vod bude zaústěna do potoka Roketnice. Výústní objekt bude betonový, dno i břehy vodoteče budou opevněny lomovým kamenem. Opevnění bude ukončeno betonovými závěrečnými prahy. Tato přípojka bude odvádět veškeré dešťové vody, a to ze zpevněných ploch po jejich předčištění v odlučovači ropných látek tak z navrženého objetu haly s přístavbou. Dešťové vody ze střechy haly vč. přístavby budou zaústěny do areálové dešťové kanalizace stoky D1. Stoka D1 v celkové délce cca 130,00 m bude provedena z trub PP SN8 DN 300 v délce 28,00 m a DN 200 v délce 102,00 m. V místech zaústění podtlakové kanalizace ze střechy haly do venkovní kanalizace bude osazena prefabrikovaná vstupní šachta DN 1200, ostatní šachty budou světlosti DN Na této kanalizaci bude vybudována retenční nádrž o užitném objemu min. 56 m 3, ve které budou osazena čerpadla, která budou dešťové vody přečerpávat do dešťové kanalizační přípojky. Dešťové vody ze zpevněných a pojížděných ploch kontaminovaná kanalizace budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací, stokou K1, v celkové délce 124,00 m, která bude provedena z trub PP SN8 DN 200. Na této kanalizaci bude vybudován odlučovač ropných látek (Q = 25,00 l/s, koncentrace NEL do 1,00 mg/l). Po průchodu ORL budou předčištěné vody zaústěny do retenční nádrže (zasakování vody do podzemí není vhodné navážky, malá propustnost zeminy). Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). 14. SO 10 vodovod pozemkové parcely parcelní číslo 1082/9, 1082/49 v katastrálním území Tvarožná. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad z PVC trub DN 100 na pozemku komunikace před areálem firmy. Přípojka bude provedena v celkové délce 11,00m a ukončena vodoměrovou soupravou ve vodoměrné šachtě vnitřní světlosti 0,90 x 1,60 m. Vnější odběr požární vody bude zajištěn požární nádrží o užitném objemu min. 13 m 3, do které bude zajištěn stálý přítok z vodovodní přípojky. Vnitřní odběr požární vody bude zajištěn hadicovým systémem s tvarově stálou hadicí délky 30 m s průtokem Q 1,10 l/s (do prostorů haly). Vnitřní rozvod pitné vody bude napojen na areálový rozvod pitné vody ukončený domovním uzávěrem v objektu. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). 15. SO 11 sadové úpravy na pozemcích parcelní číslo 1082/9, 1082/12, 1082/49, 1082/67 a 1081/6 v katastrálním území Tvarožná. Stávající vzrostlá zeleň v okolí areálu bude ponechána, v místě dopravního napojení budou provedena odpovídající opatření v souvislosti se zajištěním normových parametrů rozhledových trojúhelníků. Součástí konečných terénních úprav bude ohumusování a zatravnění areálu v místech bez zpevněných ploch. Zatravnění bude doplněno sadovými úpravami spojenými s výsadbou stromů a keřů. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese D.02 v měřítku 1 : 500, který je součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Vítězslavem Titlem (ČKAIT ). 16. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění doklady budou předloženy při závěrečné prohlídce stavby. Odpady budou zařazeny podle postupu uvedeného v 2a 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Pro komunální odpad platí ustanovení 2 odst. 4 vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 17. Původce odpadů musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a to v případě, že tento odpad během stavby vzniká. 18. U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 19. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou nebo organizací. 20. Projektová dokumentace stavby bude obsahovat opatření k zamezení pronikání radonu z podloží do novostavby haly s administrativní přístavbou. 21. Projektová dokumentace stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 22. Projektová dokumentace stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 268/2009 Sb. 4 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

5 23. Vzhledem k překračování imisního limitu prašných částic (PM 10 ) v dané oblasti a vysoké škodlivosti těchto částic budou do doby vydání kolaudačního souhlasu dodržována opatření k minimalizaci prašnosti skrápění, zakrývání a omezení ukládání sypkých materiálů, zejména jemných frakcí, před výjezdem mimo stavbu bude prováděna očista vozidel, místní komunikace v obci nesmějí být znečišťovány, kontrola a očista komunikací bude prováděna každodenně až do doby ukončení výstavby. 24. Při realizaci uvedené stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v blízkosti SEK (sítě elektronických komunikací) dle podmínek vyjádření Telefónica O2 ze dne , č.j /11, ze dne , č.j. POS-12/13-Pok, ze dne , zejména: Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedeni sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízeni před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN "Uzemnění a ochranné vodiče". Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 3 bod b.1, příloha č.3, kap. II. č1.1.,4. Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací. V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.). Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupu NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.). Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK nebo ke křížení se sítěmi, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS. Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS. Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m ( čl. 275, ČSN ). Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK. 25. E.ON Česká republika, s.r.o. stanovuje k realizaci uvedených staveb podmínky z vyjádření zn. R11679-Z ze dne , Z0347-Z ze dne : 5 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

6 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob el. proudem, zejména tím, že bude zajištěno zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažovaných staveb s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN , ČSN a PNE V OP el. stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožnily nebo podstatně znesnadnily přístup k těmto zařízením. Po dokončení stavby je dále zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3,0 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizací o celkové hmotnosti nad 6 t. Veškerá st. činnost v OP el. stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN Veškeré stavební činnosti v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejich zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 KV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů na tel.č.: Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. č Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby podmínky z vyjádření č.j ze dne , č.j ze dne : Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení: za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 6 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

7 stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Bude dodržena ČSN , ČSN , TPG tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak). Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Podmínky JMP, a.s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů: SOUBĚH (dle ČSN ): NTL plynovody (0-0,05) bar: do 1 kv = 0,4 m do 10 kv = 0,4 m do 35 kv = 0,4 m do 220 kv = 0,4 m STL plynovody (0,05-4) bar do 1 kv = 0,6 m do 10 kv = 0,6 m do 35 kv = 0,6 m do 220 kv = 0,6 m VTL plynovody (4-40) bar do 1 kv = 4 m ) do 10 kv = 4 m ) do 35 kv = 4 m ) do 220 kv = 4 m ). V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m. KŘÍŽENÍ: Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. V případě křížení 7 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

8 stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů: Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu. 27. Stavebník je povinen oznámit zahájení stavebních prací 14 dní předem na provozní středisko VAS, a.s. tel.č zároveň s objednávkou na vytýčení vodovodu. 28. Bude přizván zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu před záhozem výkopu. O výsledku kontrol bude vyhotoven zápis. Dojde-li k poškození vodovodu, musí být tento neprodleně opraven firmou, která prováděla stavební činnost, a to na její náklady. 29. Při návrhu umístění stavby a dalších trvalých staveb, včetně oplocení, musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí (řadu pro veřejnou potřebu i přípojek), které je stanoveno 1,50 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. Tzn., že nesmí dojít k tomu, aby se vodovodní potrubí dostalo do oplocené části uvedené nemovitosti! Při provádění zemních prací v OP nesmí dojít k poškození vodovodního potrubí nebo omezení jeho provozuschopnosti. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny, provádět terénní úpravy, snižovat nebo zvyšovat terén bez předchozího odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. 30. Před zahájením stavebních prací bude provedena kontrola technického stavu vodovodních přípojek a armatur. Kontrolu provedou pracovníci VAS, a.s., divize Brno-venkov, provozní středisko Pozořice (tel ). 31. Vodovodní armatury zůstanou volně přístupné a ovladatelné. Poklopy šoupátek hydrantů musejí být řádně osazeny do nivelety komunikace a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.). Během stavby nesmí dojít k omezení provozu vodovodního zařízení, ani přístup k němu. 32. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parcelní číslo 1082/67, 1082/12, 1082/87, 1082/9 a 1082/49 v kat. území Tvarožná v rozsahu 5287 m Bude zachováno manipulační pásmo vodního toku Roketnice v šíři 6,00 m od břehové čáry. 34. Nejpozději před podáním žádosti o stavební povolení investor stavby bezúplatně věcné břemeno pro ŘSD ČR za účelem průjezdu k retenční nádrži (navržené v rámci připravované stavby rozšíření dálnice D Brno, východ Holubice) přes navrhovanou příjezdovou komunikaci do areálu navrhovatele. 35. Objekt bude technicky stavebně zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice D1. Investor si zajistí odhlučnění budovy tak, aby vyhovovala platným právním a hygienickým předpisům. 36. Část oplocení areálu přiléhající k odpočívce Rohlenka bude technicky řešena jako souvislé oplocení bez bran a branek a tak, aby bylo možné oplocení demontovat a opakovaně osadit v rozsahu vymezeném hranicí dočasného záboru ŘSD a potřeb stavby rozšíření D Těleso dálnice (svahy, příkopy, zatravnění a vegetace) a její zařízení nesmějí být porušeny při stavební činnosti, dotčené pozemky ŘSD ČR budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. 38. Investor stavby zajistí bezodkladně odstranění všech škod způsobených na součástech dálnice, pokud k nim dojde vlivem prováděných prací. 39. Dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící stavební práce související s navrhovanými stavbami se nesmějí pohybovat po dálničních pozemcích a v těsné blízkosti dálniční vozovky tak, aby neohrožovaly bezpečnost a plynulost provozu na dálnici. 40. Stavebním vybavením areálu ani jeho provozem nesmí být ohrožována bezpečnost provozu na dálnici (nevhodně navržené a umístěné osvětlení, jeho intenzita, odrazy lesklých ploch, nevhodné fasádní materiály apod.). Stavba bude realizována výhradně z komunikací a pozemků mimo dálnici. 41. Na objektu nesmí být umístěno žádné reklamní zařízení ani firemní označení bez povolení příslušného správního úřadu Ministerstva dopravy. 42. Zahájení a ukončení stavby nahlásí žadatel (investor) na Středisku správy a údržby dálnic č. 6 v Brně Chrlicích. 43. Po ukončení stavby předá investor zaměření skutečného stavu včetně inženýrských sítí v souřadnicích v digitální (CD) a tištěné formě provedené podle předpisu B2 ŘSD ČR, a to v rozsahu 100 m ochranného pásmo dálnice. 44. Dotčené území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum, příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 45. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF. 46. Při realizačních pracech nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu 39 zákona č. 254/2001 Sb., zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. 47. V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. 8, odst. 1 zákona, provede investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy ze zastavěné části pozemků. Ornice skrytá v mocnosti cca 0,18 m bude po dobu skladování na nezastavěné části pozemku řádně ošetřena a zajištěna před znehodnocením a bezprostředně po ukončení stavby bude v množství cca 230 m 3 přesunuta a rozprostřena na nezastavěné části dotčených pozemků, kde bude použita na zpětné ohumusování zbylé části pozemků. 48. Zbylé množství ornice, cca 700 m 3, převeze investor na skládku společnosti Sateso, s.r.o., ul. Zemědělská, Šlapanice, kde bude dočasně uložena a využita pro její rekultivaci. 49. Za hospodaření s ornicí odpovídá podle 10, odst. 2 Vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, investor. V průběhu prací vede o hospodaření s ornicí provozní deník pro kontrolu účelnosti využití ornice. O ukončení akce sepíše předávací protokol a jeho kopii doručí na odb. životního prostředí MěÚ Šlapanice do 15 dnů po ukončení akce. 50. O povinnosti návozu ornice je investor povinen neprodleně informovat příjemce a projednat s ním harmonogram prací. Za převzetí ornice odpovídá doc. RNDr. Svatopluk Novák, jednatel spol. Sateso, s.r.o., IČ , se sídlem Dlouhá 1157/36, Šlapanice. O ukončení závozu bude sepsán odpovědnými stranami protokol, jeho kopii investor doručí na OŽP Šlapanice bezprostředně po ukončení akce. 51. Ve smyslu ustanovení 11 zákona č. 334/92 Sb. Vám odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice předepíše odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF v předpokládané výši ,- Kč. O předepsání odvodů požádá investor neprodleně v návaznosti na pravomocné stavební povolení. 52. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložen doklad o zaplacení odvodů ze ZPF. 53. Žadatel se zavazuje dodržet podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a rozhodnutích: spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, P.O. Box 134, Praha 3, ze dne , č.j /11, ze dne , č.j. POS-12/13-Pok, ze dne Hasičského záchranného sboru, Krajské ředitelství, Zubatého 1, Brno, ev.č. HSBM /1-OPST-2008 ze dne Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno, č.j. 7282/2008/BM/HOK ze dne Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, č.j ze dne , č.j ze dne NIPI ČR, o.s., Malinovského nám. 3, Brno zn. 67/2008/H/Bk ze dne spol. E.ON Česká republika, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zn. R11679-Z ze dne , Z0347-Z ze dne E.ON Distribuce, a.s. (IČ ), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, smlouva o připojení č ze dne , smlouva o přeložce zařízení DS č ze dne , spol. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Brno, č.j. 9558/2011-Lo ze dne , 2270/Pe/08 ze dne , 3958/Dv/08 ze dne spol. GTS Novera s.r.o., zastoupené společností SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, zn ze dne StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

10 Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, č.j. JMK /2011 ze dne , ze dne , č.j. JMK 99443/2008 spol. UPC Česká republika, a.s. Závišova 5, Praha 4, divize Jih, Bzenecká 2, Brno, zn /2011 ze dne České republiky Ministerstva obrany, VUSS Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno, č.j. 619/ ÚP-BR ze dne Česká republika - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj (IČ ), Gorazdova 24, Praha, ze dne , č.j. 1223/08/ /St Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno, odboru životního prostředí, zn. OŽP/ / /STA ze dne , zn. OŽP/ / /SML ze dne Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno, odboru výstavby, č.j. OV-ČJ/ /MAD ze dne , ze dne , č.j. ČJ-OV/ /MAD Jihomoravská plynárenská a.s. (IČ ), Plynárenská 499/1, Brno, ze dne , č.j , ze dne , č.j Česká republika - Ministerstvo dopravy (IČ ), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O. Box 9, Praha 1, ze dne , č.j. 572/ STSP/2 Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. (IČ ), Královopolská 147, Brno 12, ze dne , č.j. 2656/08 Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa (IČ ), Svatoplukova 2687/84, Brno 15, ze dne , č.j. 7662/ /ÚP-BR Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČ ), Na Pankráci 546/56, Praha 4, ze dne , č.j. 9617/ Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (IČ ), Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, Brno, ze dne , č.j /2012 Policie ČR, Krajské ředitelství policie JM kraje, územní odbor Brno-venkov, dopravní inspektorát, Rybářská 17, Brno, č.j. KRPB /ČJ ze dne Povodí Moravy, závod Dyje (IČ ), Dřevařská 11, Brno, č.j. PM / /Pi ze dne , č.j. PM 50075/ /Pi ze dne Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. (IČ ), Ledárenská 408/57, Brno 20 O důvodnění Úřad městyse Pozořice obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Při konečném posuzování žádosti žadatelů, o vydání územního rozhodnutí pro stavbu: SO 01 - výrobní a skladovací hala, SO 02 - administrativní přístavba, SO 03 - oplocení, SO 04 - příprava území a HTÚ, SO 05 - komunikace a zpevněné plochy vč. opěrných zdí, SO 06 - rozvody NN a VO, SO 07 - rozvody slaboproudu, SO 08 - plynovod, SO 09 - kanalizace dešťová, splašková a zaolejovaná, SO 10 - vodovod, SO 11 - sadové úpravy, na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 489/9 v kat. území Jiříkovice, pozemkové parcely parcelní číslo 1082/68, 1082/67, 1082/6 (ostatní plocha), 1082/87, 1082/49 (orná půda), 1081/6, 796/2 (ostatní plocha), 1082/12 (orná půda) a 1082/9 (orná půda) v kat. území Tvarožná, vycházel stavební úřad z těchto podkladů a dokladů: žádosti o vydání územního rozhodnutí, dokladů o vlastnictví pozemků, informací o sousedních parcelách, schváleného územního plánu obce Tvarožná a obce Jiříkovice, kopie katastrální mapy dotčených území, dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Vítězslavem Titlem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, vyjádření správců inženýrských sítí nacházejících se v místě stavby, závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru 10 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

11 Jihomoravského kraje, dotčených orgánů a vlastníků inženýrských sítí a jejich stanovisek citovaných v bodě č. 53 rozhodnutí. Úřad městyse Pozořice opatřením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: (čtvrtek) konané v místě: na místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Úřad městyse Pozořice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Seznam všech účastníků řízení: ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o., Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., GTS Czech s.r.o., Jihomoravská plynárenská a.s., Jihomoravský kraj, MUDr. Kamila Matovičová, Obec Jiříkovice, Obec Tvarožná, ÖMV Česká republika, s.r.o., ROHAL INVEST s.r.o., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., UPC Česká republika, s.r.o., Mgr. Petra Vavrouchová, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. P o učení Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno. otisk úředního razítka Bronislava Častková v. r. vedoucí stavebního úřadu 11 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

12 Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení:... Datum sejmutí: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko:... Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: V elektronické podobě zveřejněno od:... V elektronické podobě zveřejněno do:... Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Razítko:... Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Razítko: R o z dělovník Účastníci řízení Doručení jednotlivě: ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. (IČ ), Ledárenská 408/57, Brno 20, prostřednictvím zástupce: Ilona Lišková, Trýbova 2, Brno 2, IdDS: hiky3vu Obec Jiříkovice (IČ ), Za Školou 230, Jiříkovice, Šlapanice u Brna, IdDS: 5kha2au Obec Tvarožná (IČ ), Tvarožná 40, Tvarožná, IdDS: tmrbavb 12 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

13 Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě): Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČ ), Na Pankráci 546/56, Praha 4 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ ), Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, Praha, IdDS: rq6fs9a E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ ), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IdDS: 3534cwz E.ON Distribuce, a.s. (IČ ), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IdDS: nf5dxbu GTS Czech s.r.o. (IČ ), Přemyslovská 2845/43, Praha 3, IdDS: 69779z9 Jihomoravská plynárenská a.s. (IČ ), Plynárenská 499/1, Brno, IdDS: yhscfc9 Jihomoravský kraj (IČ ), Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, Brno, IdDS: x2pbqzq MUDr. Kamila Matovičová (nar ), Keřová 751/21, Brno 41 ÖMV Česká republika, s.r.o. (IČ ), Na Vítězné pláni 1719/4, Praha - Nusle, Praha, IdDS: j28cgfw ROHAL INVEST s.r.o. (IČ ), Na Záhonech 1482/65, Praha 4, IdDS: xpsxy5j Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (IČ ), Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, Brno, IdDS: k3nk8e7 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (IČ ), Za Brumlovkou 266/2, Praha - Michle, Praha, IdDS: d79ch2h UPC Česká republika, s.r.o. (IČ ), Závišova 502/5, Praha 4, IdDS: 4hds44f Mgr. Petra Vavrouchová (nar ), Jilemnického 969/8, Brno 14 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ ), Soběšická 820/156, Brno - Lesná, Brno, IdDS: siygxrm Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) Obecní úřad Jiříkovice, Za Školou 230, Jiříkovice, Šlapanice u Brna Obecní úřad Tvarožná, Tvarožná 40, Tvarožná Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, Pozořice Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. (IČ ), Královopolská 147, Brno 12, IdDS: xnjf5zy Česká republika - Ministerstvo dopravy (IČ ), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O. Box 9, Praha 1, IdDS: n75aau3 Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa (IČ ), Svatoplukova 2687/84, Brno 15, IdDS: hjyaavk Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa dálnic Morava (IČ ), Na Pankráci 546/46, Praha 4, IdDS: zjq4rhz Česká republika - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj (IČ ), Gorazdova 24, Praha, IdDS: hq2aev4 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO BV (IČ ), Štefánikova 103/32, Brno, IdDS: ybiaiuv Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (IČ ), Jeřábkova 1847/4, Brno 2, IdDS: jaaai36 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IdDS: x2pbqzq Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (IČ ), Opuštěná 9/2, Brno-město, Brno, IdDS: 2xfbbgj Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby (IČ ), Opuštěná 9/2, Brno-město, Brno, IdDS: 2xfbbgj Policie České republiky, Okresní ředitelství - DI (IČ ), Rybářská 714/17, Brno, IdDS: jydai6g Povodí Moravy, závod Dyje (IČ ), Dřevařská 11, Brno, IdDS: m49t8gw 13 - StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

14 Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18, písm. a) sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen bankovním převodem dne StÚ 2704/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 214/2012-20-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.9.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 513 035 134

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2517/2009-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 30.4.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1371/2009-6-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.1.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1319/2012-14-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.5.2014 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 792/2011-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2517/2011-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.1.2012 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2893/2012-7-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ !+T11SY11G8T[8+!!!!!!!!!! S00RX00F7SZ7! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a územního plánování oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 51407/2010 OSŘÚP/Št-328

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5571/2008-1303/PJ Rousínov, dne 15. října 2008 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2402/2009-5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 1.12.2009 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1357/2015-4-Ca-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 15.2.2016 Vyřizuje: Bc. Bronislava Častková E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1663/2011/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 11.1.2012

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. Žadatel: Martin Valenta (nar. 22.2.1961), Kamýcká 625/41, Praha 6-Suchdol, 165 00 PRAHA 6 R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. Žadatel: Martin Valenta (nar. 22.2.1961), Kamýcká 625/41, Praha 6-Suchdol, 165 00 PRAHA 6 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/824/2012-6 Pelhřimov, dne: 5.9.2012 Žadatel: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 938/2011-5-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 23.11.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.: STÚ227/11-JS v Hodonicích dne 12.08.2011 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Obec

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice SPIS. ZN.: výst.2440/2012- St Č.J.: MuVP - 2442/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 17.9.2012 Stehlík

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby Č.j: 3025/2012/MIR/STAV-5 Spis. zn.: 3025/2012/MIR/STAV Vyřizuje: Šárka Krátká E-mail: stavebni.kratka@mirosov.cz Telefon:

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ - odbor stavební a komunikací Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel. 384341221 fax. 384723505 http://www.mesto-trebon.cz e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Č. j. Stav. 20163/2005-Kol

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1981/2012-6-Du-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 25.1.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2968/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 22.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4501/2011/Bi Č. J.: 0291/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11LJ6XS+!!!!!!!!!! S00RX00KI5WR! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 43386/2012

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 14477/2012//24/HV Č.j.: MULU 17666/2012 Luhačovice, dne 24.10.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2545/2011-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 205/2012-9-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 25.5.2012 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4213/2010-608/HH Rousínov, dne 30. srpna 2010 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5521/2008-1263/PJ Rousínov, dne 26. září 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: VÚP 328.3-1620/2087/07 VJ-25 Vojtěch Janoušek Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 7.12.2007

Více

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: robotkovaj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 23737/2012 VÚP/ČA

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/404/09/Ba Ing. Baar 547 427 415 stavebni@streliceubrna.cz DATUM: 29.4.2009 ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 394/2012-6-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.6.2012 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3579/2011/Bi Č. J.: 0191/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@strekiceubrna.cz

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVY A SH VAŠE ZNAČKA: ZE DNE: 4. 5. 2015 NAŠE ZNAČKA: OD-SSÚ 17/2015-96 VYŘIZUJE: Ing. Pulec Vlastimil TELEFON: 577 311 144 DATUM: 18. 6. 2015 POČET STRAN: 6 Obec Drnovice, Drnovice 113 763 25

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2550/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 1.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2246/2012-6-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 22.1.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/736/2015-5-SP/Če V Pelhřimově dne 1.7.2015 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0929/2012/Ka Č. J.: 2124/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 2480/2011/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 28. 3. 2011 Spisová značka: S-0774/2011 Spis.č. UR 23/11 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 443/2012 Milín, dne: 28.5.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více