NEMOVITOSTI (ve znění platném od )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOVITOSTI (ve znění platném od.. 2007)"

Transkript

1 NEMOVITOSTI (ve znění platném od ) Tento program realizuje Prioritu 2 - Prostředí pro podnikání a inovace, Opatření 2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace Cíl programu Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a k zlepšení investičního a životního prostředí. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti. Program je zaměřen také na podporu znalostní a informační báze pro rozvoj regionální podnikatelské infrastruktury a na podporu podnikání v oblasti podnikatelských nemovitostí. Základní ustanovení a) Správcem programu (poskytovatelem podpory) je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, (www.mpo.cz). b) Implementační agenturou pro tento program je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (www.czechinvest.org). c) Program je realizován prostřednictvím jednotlivých výzev, které stanoví podrobnější podmínky programu. 1

2 Základní pojmy programu Podnikatelská nemovitost - pozemek nebo budova včetně příslušné infrastruktury které jsou určeny k podnikání, zahrnující Podnikatelské zóny a Podnikatelské objekty. Podnikatelská zóna - ucelená zastavitelná plocha, na kterou lze umisťovat Podnikatelské objekty na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo na základě schváleného územního plánu. Podnikatelský objekt - objekt určený pro Podporovaný podnik -viz. písm.f) tohoto článku. Tímto objektem může být např. výrobní hala, budova určená pro logistické služby nebo administrativní budova včetně případných funkčně souvisejících objektů. Brownfield - nemovitost, která v současnosti není dostatečně efektivně využívána, je zanedbaná a kterou lze účelně využít pouze za podmínky realizace Projektu regenerace zóny nebo Projektu rekonstrukce objektu.. Nákladová mezera - rozdíl mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu (včetně tržní ceny projektu před jeho zahájením) navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou (cenou obvyklou) tohoto projektu po jeho dokončení. Způsob výpočtu nákladové mezery je uveden ve Výzvě. Podporovaný podnik - podnikatelský subjekt žádající o podporu na projekt, jehož odvětvové vymezení spadá do oboru zpracovatelského průmyslu, logistiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů podnikatelských subjektů nebo oblasti strategických služeb, technologických center a oblasti výzkumu a vývoje. Za podporovaný podnik je považován také podnikatelský subjekt, který není přímým příjemcem podpory, ale v podnikatelské nemovitosti, která je či byla předmětem projektu v rámci tohoto Programu, bude provádět činnost spadající do výše uvedených oborů. Rozvojová společnost - právnická osoba, jejímž předmětem podnikání jsou živnosti přímo související s rozvojem a prodejem nebo pronájmem Podnikatelských nemovitostí na území ČR. Regionální infrastruktura - veřejná infrastruktura (tj. technická, dopravní a sociální infrastruktura) definovaná zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) určená pro (nebo přímo podmiňující) projekty podnikatelských nemovitostí Manažer regionální infrastruktury - právnická či fyzická osoba, která zajišťuje na úrovni regionů činnosti spojené s rozvojem podnikatelské infrastruktury. 2

3 Podporované projekty - projekty, které jsou předmětem podpory dle tohoto Programu, uvedené v bodě 2, písm. a) až i). 2. Podporované aktivity Podporovanými aktivitami jsou aktivity prováděné v rámci podporovaných projektů definovaných tímto Programem. Jedná se zejména o pořízení nemovitosti, předprojektovou a projektovou přípravu staveb, provádění staveb, přípravu území, odstranění ekologických zátěží a nevyužitelných staveb, relokaci firem, vytváření GIS a akreditaci manažerů regionální infrastruktury. Podporované aktivity jsou rozděleny na následujících devět typů projektů: a) Projekt přípravy zóny - projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality ploch stávající zóny. b) Projekt regenerace zóny - projekt, jehož realizací dojde k přeměně brownfieldu na podnikatelskou zónu. c) Projekt výstavby nájemního objektu - projekt, jehož realizací vznikne nový podnikatelský objekt určený k pronájmu. d) Projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k přeměně objektu, který odpovídá definici brownfieldu na Podnikatelský objekt. e) Projekt vyhotovení projektové dokumentace - projekt, jehož realizací dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce či regenerace Podnikatelské nemovitosti. f) Projekt relokace firmy - projekt, jehož realizací dojde k přemístění podporovaného podniku (pouze MSP) z intravilánu obce za podmínky, že současný nebo plánovaný provoz podniku se dostává do střetu se současným nebo plánovaným funkčním využitím území, nebo se stanovenými limity území, nebo má-li provoz podniku výrazně negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. g) Projekt vyhotovení GIS - vytvoření či rozvoj geografického informačního systému, který představuje znalostní a informační bázi pro rozvoj regionální 3

4 podnikatelské infrastruktury a nemovitostí. Uživatelem geografického informačního systému (GIS) bude CzechInvest, Agentura pro podporu investic a podnikání. GIS vytvoří informační bázi pro rozvoj podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury a zároveň i pro implementaci a další rozvoj programu OPPI v jednotlivých regionech ČR. Informační báze bude obsahovat geografické, socio-demografické a ekonomické údaje o regionech ČR a o konkrétních projektech. GIS bude provozován Agenturou CzechInvest na jejích pracovištích v Praze a v jednotlivých regionech. Vybrané informace budou volně dostupné i prostřednictvím webových aplikací. h) Projekt akreditace manažera regionální infrastruktury - absolvování akreditačního školení organizovaného implementační agenturou CzechInvest a pořízení základního technického vybavení a marketingových materiálů, za účelem zvýšení kvalifikace manažerů regionální infrastruktury při přípravě, realizaci a propagaci podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury. Akreditační školení budou moci absolvovat jak zaměstnanci státní správy, tak podnikatelské subjekty či fyzické osoby, jejichž činnost souvisí s rozvojem podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury. i) Projekt regenerace zóny nebo rekonstrukce objektu provedený agenturou CzechInvest, při nezájmu subjektů uvedených v bodě 3.1 písm. a) a b) o regeneraci nebo rekonstrukci dané nemovitosti. 3. Příjemce podpory 3.1. Možní příjemci podpory a) Územní a samosprávný celek či svazek územních a samosprávných celků b) Podnikatelské subjekty. c) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, (www.czechinvest.org) 3.2. Příjemci podpory dle podporovaných aktivit a) Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty, územní a samosprávné celky nebo svazky územních či samosprávných celků pro podporované aktivity uvedené v bodě 2 písmena a) až f) tohoto Programu a agentura CzechInvest pro aktivity uvedené v článku 2.2 písmena g) až i) tohoto Programu. 4

5 4. Podmínky programu 4.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu: a) Dosažení minimální hranice v rámci bodového hodnocení. b) Dosažení minimálního počtu bodů z hodnotící zprávy o ekonomické situaci žadatele, bude-li tato pro daný projekt relevantní. c) Příjemce podpory musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k podnikatelským nemovitostem, které jsou předmětem projektu. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje Správce programu v příslušné výzvě. d) Podnikatelská nemovitost musí splňovat kritéria minimální velikosti stanovená Správcem programu v příslušné výzvě. e) Příjemce podpory nezpůsobil a není odpovědný za stav vyžadující regeneraci nebo rekonstrukci dle tohoto Programu. f) Projekt, s výjimkou Projektu akreditace manažera regionální infrastruktury a Projektu vyhotovení GIS musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy. g) Projekt je v souladu s právními předpisy ES a ČR a interními předpisy správce programu. h) Projekt splňuje další podmínky specifikované Správcem programu v příslušné výzvě. i) Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich hlavní priority, zejména: ochranu životního prostředí rovné příležitosti mezi muži a ženami informační společnost udržitelný rozvoj 5

6 4.2. Ostatní podmínky a) Podpora bude příjemci podpory poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného správcem programu (dále jen Rozhodnutí ), jehož součástí budou závazné Podmínky pro realizaci projektu (dále jen Podmínky ). b) Příjemce podpory je povinen o uznatelných nákladech projektu a použití dotace určené k financování uznatelných nákladů vést oddělenou evidenci a dokumentaci, stanovenou v podmínkách Rozhodnutí a uchovat je po dobu 10 let ode dne ukončení projektu. c) Investice, která je předmětem projektu, musí zůstat v daném regionu po dobu minimálně pět let po její realizaci, v případě malých a středních podniků minimálně tři roky po její realizaci. d) Dotace je vyplácena příjemci po ukončení projektu nebo jeho etapy, za předpokladu splnění Podmínek Rozhodnutí. e) V případě, kdy je příjemcem podpory agentura CzechInvest, bude tato podpora příjemci poskytnuta na základě schváleného Programu Uznatelné náklady Uznatelnými náklady projektů jsou náklady uvedené v Příloze č.1 a č.2 tohoto Programu Uznatelnými náklady projektů nejsou: DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky: musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, 6

7 musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu; v případě, kdy je příjemcem podpory agentura CzechInvest po nebo datu předání OPPI Evropské komisi. musí být prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory v době před proplacením ze strukturálních fondů, není-li stanoveno jinak, musí být doloženy průkaznými doklady Odvětvová vymezení Projekty, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy ES nebudou podporovány. 1 U podnikatelů, kteří nejsou malými a středními podnikateli, nebudou dále podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: 2 Průmysl uhlí a oceli vymezený v příloze č... tohoto Programu 3,4 Výroba syntetických vláken vymezený v příloze č... tohoto Programu 5 Stavba lodí vymezená skupinou OKEČ 6 5. Forma a výše podpory a) Podpora je poskytována formou přímé dotace. b) V případech projektů zakládajících veřejnou podporu dle čl.87 Smlouvy je nutné dodržet limity stanovené v jednotlivých nařízeních. c) Dotace je účelově určená k úhradě uznatelných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Výše míry dotace je poskytována podle příjemce podpory a podle druhu projektu. I.) a to v souladu s regionální mapou podpory intenzity veřejné podpory. 1 Výrobky, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky. 2 Pokyny k regionální podpoře na období , Úř. věst. C 54, , s Příloha I k Pokynům k regionální podpoře na období Nařízení Komise (ES) č../ ze dne../ /2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podporu, čl 1, odst.2 5 Příloha II k Pokynům k regionální podpoře na období Nařízení Komise (ES) č../ ze dne../ /2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podporu, čl 1, odst.2 7

8 II.) III.) U aktivit uvedených v bodu 2 písm. b,c,d a f v případě nákladů uznatelných dle Obecných zásad Společenství o veřejné podpoře na ochranu životního prostředí 7 se dotace poskytuje až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu a přiměřeného zisku nepřekračujícího 15% z celkové výše uznatelných nákladů, maximálně však ve výši nákladové mezery V případě, kdy je příjemcem podpory agentura CzechInvest (aktivity uvedené v bodě 2 g,h,i) se nejedná o veřejnou podporu a dotace je poskytována až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu 6. Výběr projektů 6.1. Výběrová kritéria Při výběru projektů se budou hodnotit jednotlivé projekty na základě předem daného multikriteriálního bodového hodnocení uvedeného v přílohách konkrétní Výzvy. Výběr projektů, kdy je příjemcem podpory agentura CzechInvest, probíhá na základě kritérií a postupů stanovených správcem programu na základě plánu aktivit Způsob výběru projektů Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě kritérií stanovených správcem programu. O poskytnutí podpory rozhoduje Řídicí orgán OPPI. Bližší podrobnosti stanoví výzva. Projekty, kdy je příjemcem agentura CzechInvest, budou moci být realizovány, pokud vyhoví kritériím a postupům stanoveným Správcem programu na základě plánů aktivit. 7. Účast v dalších programech podpory Na uznatelné náklady projektu podpořeného z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu. 8. Doba trvání programu Program je vyhlášen na období prostřednictvím výzvy, která bude zveřejněna na internetových stránkách správce programu a Agentury pro podporu podnikání a investic 7 Community guidelines on State aid for environmental protection (2001/C 37/03) 8

9 CzechInvest. Žádosti budou přijímány kontinuálně po jednotlivých letech. Správce programu si vyhrazuje právo program pozastavit nebo předčasně ukončit. Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. 9. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 9.1. Žádost o poskytnutí podpory se podává na formuláři žádosti o podporu, který je k dispozici na Společně s žádostí žadatel předloží dokumenty specifikované na výše uvedených internetových stránkách Žádosti se předkládají v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě. 10. Sankce za nedodržení podmínek programu Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v podmínkách Rozhodnutí. 11. Ostatní ustanovení Na dotaci není právní nárok. 9

10 Příloha č. 1 - Vymezení uznatelných nákladů 1. Nákup pozemků Pořízení pozemku max. 10% rozpočtu uznatelných nákladů projektu 2. Úpravy pozemků Příprava pozemků pro výstavbu, sadové úpravy 3. Odstranění nevyužitých staveb 4. Odstranění ekologických zátěží a sanace Náklady na demolice staveb nezbytně nutné k realizaci nové výstavby Náklady na odstranění ekologických zátěží a čištění kontaminovaného materiálu 5. Inženýrské sítě a komunikace Pořízení inženýrských sítí a pozemních komunikací INVESTIČNÍ PROVOZNÍ 6. Nákup staveb Pořízení staveb za účelem realizace projektu 7. Projektová dokumentace stavby 8. Architektonická soutěž Externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně návrhu stavby Veřejná soutěž dle zákona 176/1992 Sb., o veřejných zakázkách na architektonické řešení stavby Činnost autorizovaných fyzických osob dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 9. Inženýrská činnost ve výstavbě autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 61/1988 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Rekonstrukcí se pro účely tohoto programu rozumí 10. zásahy do majetku, které mají za následek změnu Rekonstrukce/modernizace jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací staveb se pro účely tohoto programu rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 11. Novostavby Nová výstavba 12. Hardware a sítě 13. Náklady na sběr dat pro GIS 14. Služby poradců, expertů, studie 15. Školení a rekvalifikace 16. Semináře, workshopy Počítač včetně příslušenství (tiskárna, modem aj.), lokální sítě Náklady vynaložené v souvislosti se sběrem dat pro systém GIS Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců, jimi zpracovávané studie, analýzy apod. Náklady na organizování vzdělávacích akcí profesního zaměření, nebo náklady na účast na těchto akcích. Externě nakupované služby školitelů, lektorů apod., náklady na organizování workshopů 17. Opravy, údržba Opravy staveb, které nevyžadují stavební povolení 18. Překlady, tlumočení 19. Poplatky (notářské, správní) Externě nakupované služby tlumočníků, překladatelů. Poplatky dle zákona o notářích, zákona o správních poplatcích 10

11 20. Doprava nákladu 21. Náklad příležitosti Externě nakupované služby přepravců, pokud je nelze zařadit do pořizovací ceny dlouhodobého majetku Náklad vyplývající z nerealizovaného pronájmu neobsazené plochy Podnikatelského objektu 22. Tvorba webových stránek Externě nakupované služby při tvorbě webových stránek. 23. Software Programy, licence, nezbytné pro využití hardware 24. Povinná publicita 25. Marketing a propagace 26. Účast na veletrzích a výstavách 27. Ostatní služby Náklady přímo vyplývající z povinností stanovených poskytovatelem podpory na publicitu projektu. Další propagační aktivity nad rámec povinné publicity (např. konference, inzerce, propagační materiály atd.). Náklady na účast na veletrzích a výstavách (výstavba a provoz stánku). Externí nákup služeb nezbytných pro realizaci projektu výše neuvedených (např. ostraha objektu, úklid apod.). 11

12 Příloha č.2 Uznatelné náklady jednotlivých podporovaných aktivit Příprava zóny Pravidlo/Výjimka Investiční UN Provozní UN 1. Nákup pozemků reg.pravidla 2. Úpravy pozemků reg.pravidla 3. Odstranění nevyužitých staveb reg.pravidla 4. Odstranění ekolog. zátěží a sanace reg. pravidla 5. Inženýrské sítě a komunikace reg.pravidla 6. Nákup staveb reg.pravidla 7. Projektová dokumentace stavby reg.pravidla 8. Architektonická soutěž reg.pravidla 9. Inženýrská činnost ve výstavbě reg.pravidla 10. Služby poradců, expertů, studie de minimis 11. Poplatky (notářské, správní) de minimis 12. Povinná publicita de minimis Regenerace zóny Investiční UN Provozní UN 1. Nákup pozemků reg.pravidla 2. Úpravy pozemků reg.pravidla/zás.ochr.žp 3. Odstranění nevyužitých staveb reg.pravidla/zás.ochr.žp 4. Odstranění ekolog. zátěží a sanace zás.ochr.žp 5. Inženýrské sítě a komunikace reg.pravidla 6. Nákup staveb reg.pravidla 7. Projektová dokumentace stavby reg.pravidla/zás.ochr.žp 8. Architektonická soutěž reg.pravidla/zás.ochr.žp 9. Inženýrská činnost ve výstavbě reg.pravidla/zás.ochr.žp 12. Hardware a sítě reg.pravidla 13. Služby poradců, expertů, studie de minimis 14. Opravy, údržba de minimis 15. Poplatky (notářské, správní) de minimis 16. Povinná publicita de minimis Výstavba nájemního objektu Investiční UN 1. Nákup pozemků reg.pravidla 2. Úpravy pozemků reg.pravidla 3. Odstranění nevyužitých staveb reg.pravidla 4. Odstranění ekolog. zátěží a sanace zás.ochr.žp 5. Inženýrské sítě a komunikace reg.pravidla 6. Nákup staveb reg.pravidla 7. Projektová dokumentace stavby reg.pravidla 8. Architektonická soutěž reg.pravidla 9. Inženýrská činnost ve výstavbě reg.pravidla 10. Rekonstrukce/modernizace staveb reg.pravidla 11. Novostavby reg.pravidla 12. Hardware a sítě reg.pravidla 12

13 Provozní UN 13. Služby poradců, expertů, studie de minimis 14. Opravy, údržba de minimis 15. Poplatky (notářské, správní) de minimis 16. Náklad příležitosti de minimis 17. Povinná publicita de minimis Rekonstrukce objektu Investiční UN Provozní UN 1. Nákup pozemků reg.pravidla 2. Úpravy pozemků reg.pravidla 3. Odstranění nevyužitých staveb reg.pravidla 4. Odstranění ekolog. zátěží a sanace zás.ochr.žp 5. Inženýrské sítě a komunikace reg.pravidla 6. Nákup staveb reg.pravidla 7. Projektová dokumentace stavby reg.pravidla 8. Architektonická soutěž reg.pravidla 9. Inženýrská činnost ve výstavbě reg.pravidla 10. Rekonstrukce/modernizace staveb reg.pravidla 11. Hardware a sítě reg.pravidla 12. Služby poradců, expertů, studie de minimis 13. Opravy, údržba de minimis 14. Poplatky (notářské, správní) de minimis 15. Povinná publicita de minimis Relokace firmy Investiční UN Provozní UN 1. Nákup pozemků reg.pravidla 2. Úpravy pozemků reg.pravidla 3. Odstranění nevyužitých staveb reg.pravidla 4. Odstranění ekolog. zátěží a sanace reg. pravidla 5. Inženýrské sítě a komunikace reg.pravidla 6. Nákup staveb reg.pravidla 7. Projektová dokumentace stavby reg.pravidla 8. Architektonická soutěž reg.pravidla 9. Inženýrská činnost ve výstavbě reg.pravidla 10. Rekonstrukce/modernizace staveb reg.pravidla 11. Novostavby reg.pravidla 12. Hardware a sítě reg.pravidla 13. Služby poradců, expertů, studie de minimis 14. Opravy, údržba de minimis 15. Poplatky (notářské, správní) de minimis 16. Doprava nákladu de minimis 17. Povinná publicita de minimis 18. Ostatní služby de minimis 13

14 Projektová dokumentace 1. Projektová dokumentace stavby reg.pravidla Investiční UN 2. Architektonická soutěž reg.pravidla Provozní UN 3. Služby poradců, expertů, studie de minimis 4. Poplatky (notářské, správní) de minimis 5. Povinná publicita de minimis 6. Ostatní služby de minimis Vytvoření GIS Investiční UN 1. Hardware a sítě Provozní UN 2. Náklady na sběr dat pro GIS 3. Služby poradců, expertů, studie 4. Semináře, workshopy 5. Překlady, tlumočení 6. Poplatky (notářské, správní) 7. Software 8. Povinná publicita 9. Ostatní služby Akreditace manažerů Investiční UN 1. Hardware a sítě Provozní UN 2. Školení a rekvalifikace 3. Semináře, workshopy 4. Překlady, tlumočení 5. Poplatky (notářské, správní) 6. Tvorba webových stránek 7. Software 8. Povinná publicita 9. Marketing a propagace 10. Účast na veletrzích a výstavách 11. Ostatní služby 14

15 Příloha č. 3 Celkový zjednodušený přehled UN dle podporovaných aktivit INVESTIČNÍ PROVOZNÍ Přípra va zóny Výstavba nájemního objektu Rege nerac e BF Projek tová doku Reloka menta ce ce firmy Vyhot ovení GIS Akredi tace manaž era 1. Nákup pozemků x x x x x 2. Úpravy pozemků x x x x x UN pro selfapplica tion 3. Odstranění nevyužitých staveb x x x x x 4. Odstranění ekologických zátěží a sanace x x x x 5. Inženýrské sítě a komunikace x x x x x 6. Nákup staveb x x x x x 7. Projektová dokumentace stavby x x x x x x 8. Architektonická soutěž x x x x x x 9. Inženýrská činnost ve výstavbě x x x x x 10. Rekonstrukce/modernizace staveb x x x x 11. Novostavby x x 12. Hardware a sítě x x x x x x 13. Náklady na sběr dat pro GIS x x 14. Služby poradců, expertů, studie x x x x x x x x 15. Školení a rekvalifikace x x 16. Semináře, workshopy x x x 17. Opravy, údržba x x x x 18. Překlady, tlumočení x x x 19. Poplatky (notářské, správní) x x x x x x x x 20. Doprava nákladu x 21. Náklad příležitosti x 22. Tvorba webových stránek x x 23. Software x x x 24. Povinná publicita x x x x x x x x 25. Marketing a propagace x x 26. Účast na veletrzích a výstavách x x 27. Ostatní služby x x x x x 15

Operační program Podnikání a inovace NEMOVITOSTI

Operační program Podnikání a inovace NEMOVITOSTI Operační program Podnikání a inovace NEMOVITOSTI Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Pravidla způsobilosti výdajů_obecná část Platnost od: 14.9.2007

Pravidla způsobilosti výdajů_obecná část Platnost od: 14.9.2007 Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy NEMOVITOSTI

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy NEMOVITOSTI MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy NEMOVITOSTI Název programu podpory

Více

Výzva I programu podpory NEMOVITOSTI

Výzva I programu podpory NEMOVITOSTI MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory NEMOVITOSTI Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI SPOLUPRÁCE - prodloužení

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI SPOLUPRÁCE - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI SPOLUPRÁCE - prodloužení Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo

Více

Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu

Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu Název programu podpory

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory NEMOVITOSTI Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

Operační program Podnikání a inovace PORADENSTVÍ

Operační program Podnikání a inovace PORADENSTVÍ PORADENSTVÍ Tento program realizuje Prioritní osu 6 Služby pro rozvoj podnikání Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI Identifikace výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Prioritní osa 2 Program Rozvoj Číslo výzvy III. výzva,

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze 26.3 2003-1 - Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ 6 1) ÚČEL A PŮSOBNOST

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PROSPERITA Tento program realizuje Opatření č. 1.1. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí,

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH

Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH ICT V PODNICÍCH Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více