Program Zelená úsporám 20. dubna 2011 Mgr. Tomáš Chalupa, ministr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Zelená úsporám 20. dubna 2011 Mgr. Tomáš Chalupa, ministr"

Transkript

1 Základní informace o programu Zelená úsporám Program Zelená úsporám 20. dubna 2011 Mgr. Tomáš Chalupa, ministr Program Zelená úsporám slouží primárně kesnižování produkce CO 2 v atmosféře (skleníkových plynů) v oblasti obytných budov Program vytvořen Ministerstvem životního prostředí a prováděn Státním fondem životního prostředí ČR Poskytnutá podpora se vztahuje k nákladům investovaným na velikost podlahové plochy Prostředky do programu jsou získávány prodejem emisních kreditů (AAU) Klíčové momenty programu Zelená úsporám 7. dubna 2009 vyhlášení programu 22. dubna 2009 spuštění programu 1. září 2009 úprava a změkčení podmínek pro získání podpory, zařazeny panelové domy 17. února 2010 žádosti za 1 miliardu korun, informace o tom, že prostředky budou vyčerpány před koncem roku 2012 (významný růst počtu žádostí) Červen/červenec 2010 varovné signály o možném překročení finančních prostředků 24. srpna 2010 zastavení přijímání žádosti pro panelové domy 29. října 2010 zastavení přijímání žádostí Aktivity programu Zelená úsporám v uplynulých měsících Prosinec/leden 2011 zjištění neexistence kompletních informací Rada SFŽP poslala zadání, aby se zjistilo, kolik žádostí bylo do programu přijato a vjaké celkové výši 31. ledna 2011 získání základních dat 31. ledna března 2011 fyzické hodnocení žádostí 18. dubna 2011 rekonstrukce časové osy všech 79 tisíc žádostí Duben 2011 výběr adekvátního řešení situace

2 Aktuální přehled stavu žádostí Program Zelená úsporám v číslech Žádosti schválené Žádosti kompletní připravené na schválení RF Žádosti, u kterých bude zaslána výzva k doplnění Žádosti, u kterých byla administrace ukončena ks ks ks 287 ks Žádosti schválené (37477) Žádosti neschválené (41616) Alokace pro veřejné budovy Technická asistence Celkem (79 093) Disponibilní zdroje 8952 mil. Kč mil. Kč 4000 mil. Kč 977 mil. Kč mil. Kč mil. Kč Celková bilance programu mil. Kč Další zdroje programu Zelená úsporám Celková bilance programu mil. Kč Nepodpoření segmentu veřejné budovy 4000 mil. Kč Kontrola realizací u žadatelů 1000 mil. Kč Národní zdroje 1500 mil. Kč Snížení výše technické asistence 250 mil. Kč Prodej zbývajících povolenek 600 mil. Kč Bilance celkem (předpoklad) -517 mil. Kč Další postup v programu Zelená úsporám 1. Vyplacení všech zbývajících schválených žádostí. 2. Schválení registrovaných a úplných žádostí a následné jejich vyplacení. 3. Vyzvat žadatele sneúplnými žádostmi o jejich doplnění ve lhůtě do 60 dnů, po jejich řádném doplnění registrovat, schválit a postupně vyplácet v čase v závislosti na disponibilních zdrojích SFŽP. Žádosti nedodané ve stanovené lhůtě budou vyřazeny z administrace. 4. Současně provádět důsledné fyzické kontroly na místě scílem ověřit uznatelnostnákladů u všech žadatelů přihlášených do programu Zelená úsporám.

3 Další postup v programu Zelená úsporám Otevřená komunikace se všemi žadateli Rozdělení do skupiny a individuální přístup Schválené a registrované žádosti Budou uspokojeny všechny žádosti Výplata požadovaných finančních prostředků Zahájení kontroly plnění podmínek plnění programu Zelená úsporám Neúplné a chybné žádosti Výzva k doplnění žádosti v termínu do 60 dnů Doručení informace s detaily (dopis, hodnotící list, přehled chyb) Vyřazení neperfektních žádostí, které nebudou ve stanovené lhůtě doplněny Další administrace programu Úplné žádosti po schválení Radou SFŽP budou 29. dubna 2011 podepsány ministrem a následně vyplaceny. Výzvy k doplnění neúplné žádostí budou odeslány v jeden den všem žadatelům, ti mají 60 dní na doplnění. Doplněné žádosti budou odesílány do sídla SFŽP v Praze, tam zaevidovány jako e-spis s rozhodným datem přijetí. Žádosti budou dále kontrolovány na krajských pracovištích, a to křížovou metodou(pražské v Ostravě, karlovarské v Č. Budějovicích apod.). Úplné a doložené žádosti bude postupně schvalovat Rada SFŽP. Řídící výbor ZÚ zastaví administraci žádostí v momentě, kdy bude vyčerpáno 98 % zdrojů programu. Do 60 dnů pak výbor rozhodne o další postupu žádostí doručených po termínu pozastavení administrace. Žádosti připravené na schvalování 24 tis. Postup administrace úplných žádostí Změna směrnice Odeslání dopisů Postup administrace neúplných žádostí Schválení Radou Fondu Rozhodnutí ministra a odsouhlasení kupci AAU Vyrozumění žadatelů o poskytnutí podpory Po doložení realizace podpis smlouvy Rada Fondu schválení 24 tisíc perfektních žádostí Zaslání k odsouhlasení kupcům (vyjádření do 14 dnů) Rozhodnutí ministra Od Rozesílání vyrozumění a smluv žadatelům Po podpisu smlouvy (po doložení realizace) výplata podpory 60 dnů k doplnění žádostí Administrace a posouzení žádostí Schvalovací proces Výplata podpory 21. dubna 2011 Rada fondu projedná změnu směrnice Odeslání osobního dopisu žadatelům výzva k doplnění žádostí Do 60 dnů doplnění žádostí, k podání: -poštou -osobně na SFŽP v Praze Cca 2 měsíce administrace a posouzení žádostí Schvalovací proces Po podpisu smlouvy (po doložení realizace) výplata podpory Výplata podpory

4 Veřejné budovy V Programu Zelená úsporám nebudou veřejné budovy zatím podpořeny, celá alokace 4 miliard bude použita pro pokrytí deficitu rodinných a bytových domů občanů. V případě přebytků prostředků programu Zelená úsporám budou hrazeny bodově nejvýše hodnocené projekty v segmentu veřejných budov. Další projekty veřejných budov budou podpořeny ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP): uvolněny budou 2 miliardy v rámci 29. výzvy v prioritní ose 3 OPŽP příjem žádostí začne v 2. pololetí 2011 Kritické oblasti programu Zelená úsporám Série kontrolních šetření a nezávislých auditů Nejvyššího kontrolního úřadu, společnosti DeloitteAdvisorys.r.o., interní audit SFŽP a MŽP. Kontroly zjistily celkem 73 pochybení, ta se v jednotlivých auditech a kontrolách v řadě případů opakovala. Nejzávažnější zjištění jsou: MŽP se už v počátku implementace odchýlilo od koncepce programu, a to zejména v nastavení výše dotace. V procesu administrace žádostí nebyla včas a řádně nastavena kritéria, manuály, kontrolní systémy, analýzy rizik atd. SFŽP nenastavil včas potřebné organizační struktury a systém práce v nich, nepřijal včas potřebný počet pracovníků. Prosinec 2008 MŽP se už v počátku implementace odchýlilo od koncepce programu, a to zejména v nastavení výše dotace. Únor 2009 Metodika kontrol projektů byla vydána se zpožděním, tudíž i provádění kontrol bylo zpožděno. Nebylo včas zajištěno řádné školení pro zaměstnance, kteří program administrují. Březen 2009 Nebyla včas schválená kompletní řídící dokumentace programu (zejména Manuál pracovních postupů). Nebyla včas zpracována komunikační strategie programu -veřejnost nedostávala včasné a přesné informace. Duben 2009 Nebyla přesně vymezena dělba pravomocí a odpovědnosti mezi ministrem, Řídícím výborem a Monitorovacím výborem programu. V administraci žádostí nebyly stanoveny lhůty pro jednotlivé mezníky administrace žádostí, žadatelé tak ani nemohli být řádně informováni. SFŽP nenastavil včas potřebné organizační struktury a systém práce v nich a nepřijal včas potřebný počet pracovníků.

5 Květen 2009 SFŽP neprováděl kontroly, jejichž výkon je stanoven vnitřními předpisy SFŽP a zákonem o finanční kontrole. Některé informace byly do IS vkládány sprodlením -SFŽP tak neměl k dispozici včasné a kompletní informace o vývoji programu. Údaje do GIS zadávali i zaměstnanci, kteří nezaznamenávali vždy každý stav rozpracovanosti žádostí. IS GIS tak neposkytoval spolehlivé informace o datu přijetí jednotlivých žádostí, které by odpovídaly skutečnosti. Květen 2009 Nebyla včas zpracována bilance celkového počtu všech nutných kontrol stanovených ve smlouvách s kupci AAU, ani harmonogram těchto kontrol. Proces administrace žádostí nebyl kontinuálně sledován a vyhodnocován. Červen 2009 Smluvní podmínky s bankami neupravovaly zastavení příjmu nových žádostí v případě dosažení limitů celkových částek, které měly banky administrovat (došlo k překročení). Závěry zinterních i externích auditů provedených na SFŽP vroce 2009 a 2010 k problematice programu Zelená úsporám avizovaly systémové i dílčí nedostatky, ty ale nebyly napravovány. Červenec 2009 VAktualizované koncepci programu bylo uvedeno, že podpořeno bude projektů, to vytvářelo předpoklad zapojení bank do procesu administrace žádostí, komplexní administraci banky ale prováděly jen u jednoho typu projektů. Banky měly povinnost zaregistrovat žádost do IS GIS do 10 pracovních dnů, SFŽP tuto lhůtu nesledoval informace byly vkládány se zpožděním. Srpen 2009 Důležité mezníky procesu administrace žádostí pro oblast podpory A, B a C nebyly upraveny Směrnicemi MŽP. SFŽP nemohl účinně reagovat na vzrůstající počet nekompletních žádostí, administrovány musely být i žádosti prázdné desky. Leden 2010 SFŽP uzavřel Smlouvu s jedním dodavatelem, aby nastavil monitorovací sestavy pro reporting, návrh nastavení SFŽP akceptoval s více jak tříměsíčním zpožděním od data uvedeného ve smlouvě. Květen 2010 SFŽP nereagoval průběžně na vzrůstající počet úplných žádostí. Červen 2010 Nebyla věnována dostatečná pozornost riziku předlužení programu. Monitorovací výbor neprováděl monitoring a dohled nad realizací a vyhodnocením programu Zelená úsporám.

6 Srpen 2010 Od srpna do září 2010 ukončilo pracovní poměr 11zaměstnanců SFŽP a 36 externích pracovníků, kteří se zabývali administrací programu. Při změně na postu ředitele SFŽP nedošlo k řádnému předání a převzetí funkce. Září 2010 Přestože objem závazků programu přesahoval disponibilní prostředky programu a v srpnu až září 2010 bylo týdně podáváno cca nových žádostí (v odhadovaném objemu 400 mil. Kč), program byl přerušen až ke dni Rozhodnutím ředitele SFŽP Libora byla zrušena 4pracovní místa, což prohloubilo kapacitní problémy se zvládáním programu. Říjen 2010 Žadatelé a pobočky bank nebyly dostatečně avčas informováni o postupu v posledním týdnu příjmu žádostí. Listopad 2010 Součtem rozpracovaných žádostí (7918) s celkovým počtem žádostí mimo IS GIS (15 757), bylo zjištěno, že SFŽP neměl po přerušení příjmu žádostí přehled ovýši dotací u žádostí. Ombudsman programu Zelená úsporám Na ombudsmana se žadatelé mohou obrátit vpřípadě nespokojenosti s vyřízením svého podání nebo stížnosti prostřednictvím Zelené linky, krajského pracoviště nebo projektového manažera SFŽP ČR z důvodu charakteru podání/stížnosti, kterou žadatel nepovažuje za vhodné řešit je prostřednictvím krajského pracoviště nebo projektového manažera SFŽP ČR Děkuji za pozornost Kontakt na ombudsmana Mgr. Petra Kolínská Adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4 Tel.:

I. Úvod. 1. Stručný popis prostředí

I. Úvod. 1. Stručný popis prostředí Informace z kontrolní akce č. 10/31 Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředků Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 551 12/10 Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Rizikové operační programy

Rizikové operační programy III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci Rizikové operační programy Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce. Vydáno Ministerstvem

Více

KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014

KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014 Příloha č. 2 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná

Více

Krizové plány operačních programů Příloha materiálu Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány

Krizové plány operačních programů Příloha materiálu Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány Krizové plány operačních programů Příloha materiálu Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci ÚNOR 2014 Obsah 1. Vysoce rizikové operační

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 6 1 ÚVOD... 8 1.1

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 14 ze dne 3. června 2009 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostředí ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM diplomová

Více

V následující tabulce je uveden přehled prioritních oblastí Programu spolupráce včetně předpokládané alokace peněžních prostředků.

V následující tabulce je uveden přehled prioritních oblastí Programu spolupráce včetně předpokládané alokace peněžních prostředků. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/37 Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie Kontrolní

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK procedura per rollam PRAHA & EU INVESTUJEME

Více

Ing. Josef Krůpa Státní fond životního prostředí, pobočka Ostrava

Ing. Josef Krůpa Státní fond životního prostředí, pobočka Ostrava Ing. Josef Krůpa Státní fond životního prostředí, pobočka Ostrava Program přednášky Obecné informace o Programu Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

STUDIE: TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI

STUDIE: TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI STUDIE: TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI prosinec 2011 Autoři Michaela Valentová a Miroslav Honzík Praha, prosinec 2011 Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 7.9.2006 Číslo vydání: 2 Číslo revize:

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Směrnice MŽP č. 3/2011

Směrnice MŽP č. 3/2011 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 31. ledna 2011 Č.j.: 249/M/11, 5971/ENV/11 Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu

Více

Tabulka č. 1 Alokace OPPA a její čerpání k 5. 1. 2011, tj. k datu vydání měsíční monitorovací zprávy za prosinec 2010

Tabulka č. 1 Alokace OPPA a její čerpání k 5. 1. 2011, tj. k datu vydání měsíční monitorovací zprávy za prosinec 2010 Informace z kontrolní akce č. 11/35 Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města Prahy

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 385 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/23 Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Více

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí Zpráva auditora Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE Praha, listopad 2009 Rozdělovník: Výtisk č. 1-11: Výtisk č. 12: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí BDO Prima Audit s.r.o. Subjekt, u

Více

Buďte rychlejší, nebo přijdete o peníze

Buďte rychlejší, nebo přijdete o peníze Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 9 10 I ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 I zdarma I www.opzp.cz Státní fond životního prostředí ČR apeluje na žadatele z letošních výzev, aby co nejrychleji

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 1. listopadu 2010 Č.j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více