Geo-Information Market in Czech Rep.? CZ PSI - GI review Prague WS CAGI. NGO for both Gov. and Buss.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geo-Information Market in Czech Rep.? CZ PSI - GI review Prague WS 080123 CAGI. NGO for both Gov. and Buss."

Transkript

1 Geo-Information Market in Czech Rep.? CZ PSI - GI review Prague WS CAGI the Czech Association for Geoinformation NGO for both Gov. and Buss. CAGI 3 following case examples: - A - Metainformation Portal MIDAS (NSDI case) - B - CZ GeoData accessibility analysis (2004) - C - Best practices: Geoapplications of the year International cooperation (projects GINIE, INSPIRE, EUROGI member, EP comments, JB Prize with UN) Conferences (12 annual conf-s in Sec, GI in PA Brno ) Workshops, exhibitions (10th annual Spatial Planning and SDI WS in 2007, Praha, Ostrava, Bratislava, Wien, Dresden), Education, edification, GI literacy (certified lectures 2007 CAGI + Univ. + Min. of Interior) 1

2 Example -A- GeoMetaInformation iniciated by NGO MIDAS Metainformation System of Public Administration Geodata, GIS, events, info.sources from Authors:CAGI, VSB-TU Ostrava, UVIS (MICR) Funding: CAGI, UVIS, MZe, VSB-TU Ostrava Users:Public Administration, Commercial Sphere Approx 3500 MetaData Sets The main added value: knowledge, educated human sources Nowadays commercial products like METIS, MICKA, ArcCatalogue, The reference to MIDAS in EC handbook : 2

3 E x a m p l e - B - Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR Analytická studie Česká asociace pro geoinformace pro sdružení Nemoforum 2004 Geodata a geoinformace veřejného sektoru Ostatní data a informace veřejného sektoru Všechna data a informace veřejného sektoru Datové sady - viz samostatné schéma 2 Datové služby - nejvýše za cenu nákladů na službu Vizualizované informace -považují se za nerelevantní. Relevantní jen informační služby Informační služby -podmínky řešit v rámci veřejných informačních služeb Datové sady dat a informací Datové sady z vlastní správní, samosprávné a podobné činnosti Datové sady ze speciální datové a informační činnosti Doporučení zdarma, pokud za úplatu, pak následovně Obecně za úplatu (minimalizaci až bezplatnost zvážit) Případná kategorizace podmínek jen následovně Shodně v rámci veřejného sektoru Shodně pro občanskou a podnikatelskou veřejnost Vždy ale: celkové příjmy nepřekročí náklady, kalkulace dostupné, zdarma pro školství, vědu a výzkum, zvážit ZDB 3

4 Program rozvoje NGII ( , okruhy:) 1) existence Programu rozvoje NGII a jeho všeobecné přijetí orgány veřejné správy a profesní samosprávy, 2) vytváření NGII ve vazbě na související evropské a světové iniciativy, 3) koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti geomatiky a geoinformatiky, 4) technické podmínky pro zpracovávání a zpřístupňování geodat a geoinformací, 5) organizační, legislativní, finanční a další podmínky pro dostupnost geodat a geoinformací, 6) základní datové fondy (datové báze) geodat, 7) informovanost o dostupných datových fondech geodat, jejich zdrojových místech a podmínkách dostupnosti (metainformace), 8) standardní přenosové formáty geodat a jejich souborů, standardní popis datových fondů, terminologie v oblasti geomatiky a geoinformatiky, 9) kvalifikace odborných pracovníků z oblasti geomatiky a geoinformatiky, 10) znalostní úroveň uživatelů z široké veřejnosti umožňující využití nových možností a dostupnosti geodat a geoinformací. (zdroj: sekce dokumenty) Strategický dokument: Program rozvoje Národní GeoInformační Infrastruktury (Nemoforum, CAGI, CUZK ) SIKP měla jen nepřímé zmínky, Koncepce ISVS jen okrajově, Program rozvoje NGII inicializoval, ale ČR chybí oficiální vyjádření veřejného zájmu Okruhy > Opatření ( vs kompetence Nemofora) převážná část dat a informací VS má charakter geodat a geoinformací, neřízenost systémových procesů naprosto neodpovídá ekonomickému významu GI nové aspekty:e-government a otevřená demokracie data a informace VS zdroj ekonomického růstu a tvorby pracovních příležitostí poskytování pro podnikatelskou veřejnost 4

5 Participanti, cílové skupiny Republikové resorty státní správy významně operující s GI: Český úřad zeměměřický a katastrální, Zeměměřický úřad, MŽP, MZe, ČSÚ, MO, MMR, Úřady a instutice územních samospráv s přenesenou působností státní správy - kraje, města a obce, Svaz měst a obcí, Asociace krajů ČR, Profesní NNO: Česká asociace pro geoinformace, ČSGK, KGK, AUÚP, ČKA, ČSVTS, sdružení Nemoforum... Producenti geodat a dodavatelé informačních služeb Koncoví uživatelé občan, Euroobčan, MSP, převážná část dat a informací VS má charakter geodat a geoinformací, neřízenost systémových procesů naprosto neodpovídá ekonomickému významu GI podmínky nelze řešit samostatně pro oblast geodat a geoinformací (nedrobit principiální pravidla např. INSPIRE do dílčích předpisů) Bariéry: poskytující se považuje za vlastníka (organizační složka státu se chová jako svrchovaný vlastník) z nouze se využívají alternativní data a informace, obvykle na úkor kvality obce a kraje vědí, co chtějí, ale sami jako producenti nejsou připraveni (př.: ÚAP dle SZ 2007) obavy z liberálního poskytování (nadměrné využívání, nesprávné využívání z neznalosti x metapopis, ) radši nevydáme, aby laik nezkreslil proč by VS podporoval soukromý sektor? Kategorie nehmotný majetek, stanovení ceny, zaúčtování v čase se vyvjíjeéícího datového obsahu informačních a služeb neznalost panevropských přístupů a řešení podmínky poskytování nejsou součástí e-governmentu, jen výměna dat ve VS a základní registry chybí transparentní a rovné podmínky dosažitelnosti 5

6 Závěry řešení nespatřovat a neočekávat v izolovaných úpravách podmínek stávajících, ale v nastolení komplexních systémově pojatých podmínek řešitelné převážně jen na úrovni vlády a Parlamentu, v tomto smyslu na politické úrovni Návrhy řešení podmínek poskytování rámcová komplexní opatření konkrétní výše ceny, je-li uplatňována Projevit veřejný zájem o co nejširší poskytování za rozumných podmínek > konceptuální dokumenty z oblasti informatiky (SIKP, Koncepce ISVS) MI, MV e-governance, otevřená demokracie, hospodářský rozvoj a zaměstnanost zvýšení vzájemné informovanosti orgánů VSe při výkonu veřejné správy racionalita činností ve veřejném sektoru (zamezení duplicitním činnostem) poskytování datových sad odvozených ze všech objektivně existujících datových celků poskytování bez omezení všem kategoriím přejímajících Metadata a metainformace volný přístup všem a bezúplatně (datové soubory i datové služby, vizualizované metainformace i metainformační služby) Vizualizované informace a informační služby vše řešit v rámci veřejných informačních služeb! vizual.informace volně a bezúplatně, pokud platby, tak jen za inf.službu, jsou neplacené, ale i placené VIS? 6

7 Datové služby když za úplatu, tak do výše nákladů ( cena výdeje ) podporovat bezplatnost Datové sady na základě datových celků vznikajících při vlastní operativní činnosti orgánu či úřadu ( data jako vedlejší produkt agend ) volně všem kategoriím přejímajících bezúplatně datových celků účelově vznikajících pro širší využití volně všem kategoriím přejímajících úplata možná, pak podle obecných pravidel pro stanovení ceny, podporovat bezplatnost vždy bezúplatně pro výuku a výzkum bezúplatně též tzv. základní datové báze potřeba kvalifikovaného vymezení v oblasti geodat Program NGII, není součást základních registrů ISVS s výjimkou ZRÚI Pravidla pro určení cen datových sad souvztažnost s cenou originálních datových celků implikuje potřeby evidence datových celků (věcné, majetkové vč. cenové jak?, role MIDAS) cena datové sady nákladový způsob celkové příjmy za DS celkové náklady na DC minimální počet kategorií přejímajících s různými cenami, nejvýše VSe a obč./podn. veřejnost spoluúčast profesních svazů a komerčního sektoru 7

8 Transparentnost a usnadnění pro přejímající předpřipravené a zveřejněné smlouvy se všemi podmínkami, přístup na Internetu, možnost doplnění a uzavření, exkluzivní zcela výjimečně metapopis datových celků (originálů) a datových sad (odvozených a poskytovaných kopií) na Internetu (Portál VS Geoportál - MIDAS) Poskytování ve formátech poskytovatele role standardů, popř. metodických doporučení ISVS Spravedlivá hospodářská soutěž VS produkuje DC/DS, které může též soukromý sektor (na základě shodných vstupů VSe), např. mapy na základě datových bází podkladových dat stejné finanční vstupy do kalkulace ceny DC/DS Možnost poskytování komerčním zprostředkovatelem ale výběr poskytovatele v tržním prostředí jen prokázání kvalifikace a podmínek, kritérium kvality Práva třetích stran musí být respektována snažit se o podmínky výhodné pro poskytování Metodické podklady a konkrétní nástroje novelizace standardizace a zavedení povinnosti metapopisu metodika vymezení datových sad a datových celků vzorové licenční smlouvy metodiky určování cen zveřejnění podmínek a všech podkladů v rámci Portálu VS 8

9 Regional cases.. Open Vysocina : administrative data (db of municipalities) in a light GIS client GIT in new Czech Regions (2003) epusa project: light GIS client is connected to RDBMS: detailed and super actual information about municipalities Direct connect to a map 1:5.000 from central data store (DWH) in Forest Management Institute the central institute publishes its information 9

10 connection to the data store from GIS dept. in the Vysocina Region (polygons of municipalities + database system epusa on MySQL) - the region publishes its data Example - C - Geoapplication of the Year National Competiton A GIS for better public administration services B GIS in small municipalities C Commercial GIS categories : The final presentation: in Prague on the BUSINESS TUESDAY event The way of edification, dissemination of advanced knowledge, building the dignity of GI, showing the value of GIS to politicians, public, to potential users 10

11 Survey Office Geoportal A complex web solution for selling and delivering the state geodatasets as file datasets or map services. Survey Office (ZU Zememericky urad) Geoportal consists of to basic parts: 1. Trade modul (Internet Bussiness ) 2. Map services of ZU The winner of GA2004 in categ. A ÚHÚL Brandýs nad Labem - GA2003 OPRL project OPRL an example of applied WMS according to OGC WMS COOKBOOK, it provides WFS, large datasets OPRL MapServer special version for on-line calcullation of erosive hazards 11

12 Project JDTM-ZK started in 2003, has brought unified system of production management Case of C- : RSDI: Zlinsky kraj JDTMK Ivo Skrasek, chief ICT manager in Zlinsky region Contacts to the JDTM-ZK project managers: Public. Private updating the digital technical maps (DTM) in Zlinsky region territory Main output: unified (means standardised structure and quality) thematic o-data, and permanently updated DTM covering all urban areas and territory, where any technical infrastructure exists and affects the environment and realtionships. The participating users have got also: Special map of surface situation, 3D data, and localisation of FM corridors and nodes including evidence and control data. JDTM-ZK is updated daily. All services and informations are accessible on web portal Legal backgrounds and relations, agreements Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM ZK Správci Inženýrských sítí Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci při realizaci projektu JDTM ZK Smlouva na zajištění činností správy JDTM ZK Smlouva na zajištění činností správy JDTM ZK Správce datového skladu Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM obce Obce 12

13 JDTM process and data management Inputs management: input data controlling conversions updates DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN DGN Data management: DWH inputs unified geodata detail metainformation workflow evidence Atributy RDBMS Geometrie Data distribution: off-line data physically on-line data, info, views WMS FM companies Design & plan. ateliers Cities & communities Geodets, surveyors Regional office Financing communities Common budget region 44% 56% Private companies: DWH & geodatabase administrator 13

14 JDTM ZK web portal portal owned and managed by the regional administration complex project information respects user profiles and roles public Download section complex project documentation Information and training documents Technical manuals and templates for surveyors 14

15 JDTM-ZK web DWH input for registered users free of charge services GEOVAP = privat company delivering the main part of integrative technical solution and expert knowledge Portal starting point services focused on different target groups 15

16 Web client for communities, construction offices, planners and designers Web client for communities, construction offices, planners and designers 16

17 INFORMACE Z DATOVÉHO SKLADU NENAHRAZUJÍ VYJÁD_ENÍ SPRÁVC_ IN_EN_RSK_CH SÍTÍ! 1 SOU_ ADNICOV_ SYSTÉM : 0 S-JTSK 2 V KOV_ SYSTÉM : 0 Bpv 3 T_ ÍDA P_ ESNOSTI dle _ SN : 0 3 5a _adatel (jméno,funkce,adresa,telefon ) 1 5b P_ístupové jméno na portál JDTM ZK (Login ) 1 6 Zp_sob _ádosti (osobn_,po_tou, em ) 1 em 7 INVESTOR : 1 Zlínsk_ kraj 8 Adresa investora 1 Zástupce investora potvrzující oprávn_nost _ádosti (jméno a 9 telefon): 1 10 TYP V_STUPU (aktualiza_ní nebo u_ivatelsk_ ): 1 aktualiza_ní DGN 11 LOKALITA : 1 12 POPIS INVESTI_ NÍ AKCE : 1 13 GEODETICKÁ FIRMA : 1 14 Telefon, na geodeta 1 15 OV ITEL (oprávn_n_ zem_m ick_ in_en_r ) : 3 16 DATUM ZAHÁJENÍ M ENÍ : 3 17 DATUM UKON_ ENÍ ZPRACOVÁNÍ : 3 18 ZAKÁZKOVÉ _ ÍSLO GEODETA : PROSTOR SYSTEMATICK_CH CHYB (ano /ne): 3 ne ID ZAKÁZKY : 2 24 DATUM OBDR_ENÍ _ÁDOSTI : 2 25 DATUM ODESLÁNÍ DAT _ADATELI : 2 26 EXISTENCE SOU_ ASNÉHO M ENÍ : DATUM DORU_ ENÍ _ÁDOSTI O KONTROLU : 4 31 DATUM KONTROLY: DATUM REALIZACE DO DATOVÉHO SKLADU : 5 35 ODPOV_DN_ PRACOVNÍK SPRÁVCE : 2 36 portál pro ov ení stavu zpracování zakázky : na správce (mo_nost ov ení provedení kontroly ): 0 38 telefon na správce (mo_nost ov ení provedení kontroly ): , Vysv_tlivky : konstantní polo_ky, nevypl_ovat, nep_episovat 0 vypl_uje _adatel p_i _ádosti o poskytnutí dat 1 vypl_uje _adatel o kontrolu a akceptaci, pokud ji_ není vypln_no p_i _ádosti 3 vypl_uje správce JDTM ZK p_i odeslání dat _adateli 2 vypl_uje správce JDTM ZK p_i odeslání zkontrolovan_ch dat _adateli 4 vypl_uje správce JDTM ZK p_i realizaci do DB 5 Client for surveyors and FM companies Zakázkov_ list JDTM ZK 4 V_EOBECNÉ ÚDAJE (vyplní _adatel ) : 22 ÚDAJE SPRÁVCE JDTM ZK : 32 AKCEPTOVANO (ano/ne): 4 ne Princip aktualizace: Pokud je realizována investiční akce, při níž dochází ke změně povrchové situace, je povinností investora nechat zaktualizovat digitální technickou mapu a vyžadovat po zpracovateli, aby byly pro projekční a geodetické práce použity digitální technické mapy z datového skladu projektu. Pro vyžádání podkladů z datového skladu a pro vedení informací o zakázce se používá ZAKÁZKOVÝ LIST. Business case evidence sheet 17

18 WMS service new approach to DWH usage Závěry Informační potenciál geodat a geoinformací není za současných podmínek jejich poskytování plně využitelný natož využíván a vede ke ztrátám ekonomického potenciálu ČR a EU ve veřejném i privátním sektoru Pro období Česko nyní NEMÁ zformulovanou, dohodnutou a politicky deklarovanou koncepci národní Geoinformační infrastruktury (NGII), která by vycházela ze současné evropské ESDI Výpadek resortu ICT, stále chybí kvalifikovaná nadresortní kooridnace, MVCR nemá v současnosti odpovídající odbornou kapacitu pro řízení GI, Je nezbytné pořídit kvalitní českou C/B analýzu SDI a doporučit politikům, jaká rozhodnutí a systémová opatření přijmout CAGI nabízí koordinovaně navázat na minulé projekty pro ÚSIS,..MVČR (VF DKM, DTMM, dupd, Studie dostupnosti geodat, masová a cílená edifikační práce s komunitou geoinformatiků a uživatelů ) 18

19 Conclusions CAGI professionals have fresh concrete practice and effective bottom-up experience in PSI re-use from last years CAGI shares international knowledge CAGI as professional NGO and EUROGI member is ready to collaborate in PSI matters Děkuji za pozornost! S využitím podkladů odborných komisí a skupin CAGI, I. Skráška a J. Hojdara Jiří Hiess 19

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Členové Zpracovatelského týmu

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Členové Zpracovatelského týmu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Členové Zpracovatelského týmu Obsah - Základní informace o projektu - Obsah GeoInfoStrategie - Vize a cíle

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost Milan Konečný, Petr Kubíček a kolektiv Masarykova univerzita Brno 2012 Publikace byla vytvořena v rámci projektu Lidský potenciál pro informační

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Ministerstvo vnitra, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských projektů

Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských projektů Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských projektů Deset let EPMA Příklad posílení kapacity samosprávy pro evropskou spolupráci a řízení evropských

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu Dana Pluskalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem této bakalářské práce je provést analýzu podpory podnikání malých a středních podnikatelů

Více

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Projekt studie Registru pasivní infrastruktury Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Objednatel: Zpracovatel: Český telekomunikační úřad enovation s.r.o. Duben 2015

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Studie proveditelnosti. projektu. Rozvoj služeb egovernmentu na území Karlovarského kraje část I. až VI.

Studie proveditelnosti. projektu. Rozvoj služeb egovernmentu na území Karlovarského kraje část I. až VI. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj služeb egovernmentu na území Karlovarského kraje část I. až VI. Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Cíl podpory: IOP Integrovaný operační program 2 Zavádění

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Analýza. Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Analýza. Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Analýza Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal Kökörčený Ing. Dagmar Senftová Matěj

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

DOPADY ARCHITEKTONICKÉ PRAXE NA EKONOMIKU ČR

DOPADY ARCHITEKTONICKÉ PRAXE NA EKONOMIKU ČR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz DOPADY ARCHITEKTONICKÉ PRAXE NA EKONOMIKU ČR Společnost EEIP,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2011 18. mezinárodní sympozium s výstavou 6. 9. 12. 2011 18th International Symposium and Exhibition 6. 9. 12. 2011

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE Mgr. Jaroslav BURIAN GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ RIGORÓZNÍ PRÁCE PRAHA 2009 Autorské

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více