STATUT NADACE EURONISA. Článek I Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT NADACE EURONISA. Článek I Úvodní ustanovení"

Transkript

1 STATUT NADACE EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1) Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2) Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, ) IČ: ) Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské se sídlem v Liberci 5, B. Němcové 9, , IČO a je registrována u Krajského soudu v rejstříku nadací a nadačních fondů pod č.j. F 21305/98/40 N 9 ze dne Článek II Účel nadace Základním cílem nadace, který vychází z tradičních křesťanských hodnost, je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. 1) Účelem nadace je podpora projektů a činností v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací především v české části Euroregionu Nisa (okresy Liberec, Jablonec n. N., Semily, Česká Lípa a oblast Šluknovského výběžku). 2) Za tímto účelem nadace přijímá a posuzuje jednotlivé projekty splňující výše definovaný účel nadace. Článek III Zdroje nadace a způsob použití prostředků nadace 1) Zdroje nadace jsou zejména finanční a jiné prostředky ve formě: a) nadačních darů od fyzických a právnických osob, b) výtěžků účelových akcí nadace a veřejných sbírek, c) výnosů z finančních prostředků, d) dědictví ve prospěch nadace, e) ostatních příjmů, umožněných zákonem. Dárce má právo kontroly použití jím poskytnutých příspěvků. 2) Prostředky nadace budou použity v souladu s cílem a účelem nadace k finanční podpoře projektů a činností specifikovaných v čl. II. tohoto statutu. 3) Prostředky nadace mohou být přiděleny fyzickým a právnickým osobám registrovaným na území ČR jako: a) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky a ústavy, b) církevní právnické osoby, c) veřejnoprávní instituce, d) příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem. 4) Nadace nepodporuje politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti. 5) Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků jsou vydány jako samostatná příloha statutu nadace, která je k dispozici organizacím, žádajícím o příspěvek. 6) Výše nadačního kapitálu je Kč. 7) Omezení nákladů nadace je stanoveno do výše 10% hodnoty nadačního kapitálu k sledovaného účetního období. Článek IV Orgány nadace 1) Správní rada 2) Ředitel nadace 3) Dozorčí rada - 1 -

2 Článek V Správní rada 1) Správní rada je statutárním orgánem nadace, spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. 2) Do působnosti správní rady náleží: a) s písemným souhlasem zakladatele vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, b) schvalovat rozpočet a jeho změny, c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu, d) s písemným souhlasem zakladatele rozhodovat o přeměně nadace, e) na návrh zakladatele volit nové členy správní rady a rozhodovat o jejich odvolání, přestanou-li splňovat podmínky členství nebo funkce, f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní a dozorčí rady, g) po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhodovat o navýšení nadačního kapitálu, h) jmenovat a odvolávat ředitele nadace a stanovit jeho plat, i) ustanovit další orgány, potřebné pro činnost nebo reprezentaci nadace, j) rozhodovat o rozdělování nadačních příspěvků na základě posouzení předložených projektů (žádostí). 3) Správní rada má 6 členů. 4) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba splňující podmínky 363 OZ. 5) Funkční období členů správní rady je tříleté. 6) Novou i opakovanou volbu členů správní rady provádí správní rada na návrh zakladatele. 7) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí jednání správní rady a jedná jménem nadace navenek. K jednání jménem správní rady může předseda pověřit jednoho z členů správní rady. Správní rada může svým rozhodnutím pověřit k jednání jménem správní rady jednoho z členů správní rady. 8) Dokumenty, týkající se zásadních věcí (dle čl. V., odst. 2 a-h) musí jménem správní rady podepisovat předseda a jeden člen správní rady, nebo správní rada svým rozhodnutím může k podpisu pověřit dva členy správní rady. V ostatních případech podepisuje dokumenty předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady nebo pracovník nadace. 9) K rozhodnutí správní rady o zásadních věcech (čl. VI., odst. 2 a-h) je zapotřebí většiny všech členů správní rady, k rozhodnutí o ostatních věcech je zapotřebí většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 10) Správní rada může také přijmout rozhodnutí hlasováním per rollam za těchto podmínek: a) konkrétní návrh na přijetí usnesení per rollam předkládá předseda správní rady, b) lhůta pro zaslání hlasování o navrženém usnesení je stanovena na 72 hodin od doby odeslání výzvy k hlasování, c) usnesení je schváleno vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů správní rady, d) verifikace hlasování probíhá zaručeným elektronickým nebo dodatečným vlastnoručním podpisem. 11) Správní rada se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně. Jednání svolává předseda nebo jím pověřený pracovník. Mimořádné zasedání může být svoláno většinou členů správní rady, na požadavek dozorčí rady nebo ředitele nadace. 12) Členství ve správní radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně nadační listinu nebo statut nebo zákon, d) odstoupením. 13) Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených tímto statutem (eventuelně zákonem) do jednoho měsíce, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal

3 Článek VI Ředitel nadace 1) Výkonným orgánem nadace je ředitel nadace. Rozsah povinností ředitele určuje správní rada. 2) Ředitel vystupuje jménem nadace v rozsahu pravomocí udělených správní radou. 3) Ředitel zejména: a) odpovídá za praktickou realizaci činnosti nadace, b) spolupracuje při přípravě jednání správní rady, c) zpracovává výroční zprávu nadace, d) kontroluje činnosti nadací podporované, e) uzavírá a rozvazuje smlouvy s pracovníky nadace, f) zodpovídá za vedení kancelář nadace, g) zodpovídá za správu nadačního kapitálu. Článek VII Dozorčí rada 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. 2) Dozorčí rada má tři členy. 3) Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel. Funkční období dozorčí rady je tříleté. 4) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. 5) Dozorčí rada zejména: a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační listinou i statutem, b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, e) vyjadřuje se k výroční zprávě a f) nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě v písemné formě o své kontrolní činnosti. 6) V rozsahu působnosti dozorčí rady může její pověřený člen nahlížet do dokladů nadace a požadovat od členů dalších orgánů nadace nebo jejích zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 7) Dozorčí rada svolá zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní předseda správní rady. 8) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají. 9) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba splňující podmínky 369 OZ. Článek VIII Výroční zpráva 1) Nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období. 2) Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o činnosti nadace dle 358 OZ. Článek IX Zrušení nadace Při zrušení nadace rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem nadace správní rada dle zákona

4 Článek X Účinnost statutu Tento statut nabývá účinnosti dne 20. dubna 2015 a nahrazuje předchozí verzi statutu z dubna roku Liberec, 20. dubna 2015 Za Nadaci EURONISA.. Lydie Halamová předsedkyně správní rady.. Bc Petr Dušák člen správní rady Za zakladatele.. Ing. Jan Křivka statutární zástupce Sboru Jednoty bratrské v Liberci Přílohy: 1. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků - organizace 2. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků - individuální žadatelé - 4 -

5 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ORGANIZACÍM I. ÚČEL NADACE Účelem nadace je podpora projektů a činností organizací, které usilují o řešení závažných společenských problémů v České republice, zejména pak na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku). Předmětem činnosti Nadace EURONISA je poskytování nadačních příspěvků těmto organizacím. Jednotlivá kola rozdělování nadačních příspěvků jsou veřejně vyhlašována. II. KDO MŮŽE ŽÁDAT O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Žádat mohou organizace registrované na území ČR a působící v české části Euroregionu Nisa jako např.: a) spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, b) církevní právnické osoby, c) veřejnoprávní instituce, d) příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem. Nadace nepodporuje politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti. III. PROJEKTY A OBLASTI, KTERÉ BUDOU PODPOROVÁNY a) Sociální a zdravotní Pomoc lidem se zdravotním postižením. Podpora sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin (senioři, osamělé matky s dětmi, týrané a zneužívané děti, sociálně slabí apod.). b) Kulturní Rozvoj kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou. c) Vzdělávací Preventivní programy směřující k rozvoji zdravé osobnosti člověka. IV. PODMÍNKY ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK a) Nadační příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 70% nákladů projektu, 30% nákladů musí pokrýt žádající organizace z jiných zdrojů. b) Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku příspěvkovým organizacím a veřejnoprávním institucím je předpoklad, že samy vloží nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt. c) Žádost se podává v českém jazyce. d) Doporučení a podpora ze strany orgánů místní správy a odborníků je vítána. e) Nadace EURONISA neposkytuje příspěvky na projekty zpětně! - 5 -

6 V. KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ PROJEKTU Závažnost problému, který je řešen. Přínos pro cílovou skupinu a počet osob, kterých se bude týkat. Rozpočet projektu, efektivnost a úspornost nákladů. Jasně definované cíle a výsledky projektu. Celkové zpracování projektu, srozumitelnost, přehlednost. Kvalitní vyúčtování předcházejících nadačních příspěvků poskytnutých Nadací EURONISA. Zkušenosti, samostatnost a životaschopnost organizace. Kvalitní zpracování realizačního plánu a zvolené metody k dosažení cílů. Schopnost organizace spolupracovat s dalšími subjekty a veřejností. VI. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK a) Formulář žádosti o nadační příspěvek naleznete na (příp. je k vyzvednutí v kanceláři nadace). b) Žadatel zpracuje projekt, který by měl obsahovat všechny požadované informace. c) Žadatel odevzdá žádost o nadační příspěvek na originálním formuláři ve vyhotovení kopie v řádném termínu vyhlášené uzávěrky poštou nebo osobně a také zašle vyplněný formulář elektronicky na d) Projekt bude hodnocen správní radou Nadace EURONISA. e) Žadatel bude o výsledku veřejného kola rozdělování nadačních příspěvků vyrozuměn (poštou nebo em). VII. SMLUVNÍ PODMÍNKY NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU a) V případě kladného posouzení projektu uzavře Nadace EURONISA se zástupcem organizace smlouvu s přesným vymezením účelu nadačního příspěvku. b) Organizace předkládá v termínu dle smlouvy závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně vyúčtování. c) Nadace EURONISA bude požadovat vrácení nadačního příspěvku (případně jeho části), pokud žadatel použije nadační příspěvek (nebo jeho část) na jiný účel, než je uveden ve smlouvě. d) Podpořený žadatel prezentuje Nadaci EURONISA jako poskytovatele finančních prostředků

7 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ INDIVIDUÁLNÍM ŽADATELŮM I. ÚČEL NADACE Účelem nadace je podpora fyzických osob, které žijí v české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku), a které ze zdravotních, sociálních či jiných závažných důvodů potřebují finanční pomoc při řešení své situace. II. KDO MŮŽE ŽÁDAT O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Fyzické osoby, které žijí v české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku), a které se ze zdravotních, sociálních či jiných závažných důvodů nacházejí v náročné životní situaci, kterou nejsou schopny zvládnout vlastními silami. Žádosti lze zasílat průběžně. III. PROJEKTY A OBLASTI, KTERÉ BUDOU PODPOROVÁNY a) Oblast zdravotní Pomoc lidem se zdravotním postižením formou příspěvku na: 1. Rehabilitační a kompenzační pomůcky Mechanické a elektrické vozíky, motomedy, apod. Ostatní rehabilitační pomůcky dle specifických zdravotních potřeb žadatele. Příspěvek lze poskytnout, vyžaduje-li to zdravotní stav žadatele a jeho sociální situace. Příspěvek lze poskytnout maximálně do výše Kč. 2. Bezbariérové úpravy Příspěvek bude poskytnut v případě nutnosti bezbariérových úprav bytu či domu v mimořádných případech s ohledem na zdravotní stav a sociální situaci žadatele. Příspěvek lze poskytnout maximálně do výše Kč. 3. Osobní asistence Příspěvek na úhradu osobní asistence bude poskytován ve zcela mimořádných případech s ohledem na zdravotní stav a sociální situaci žadatele. Příspěvek lze poskytnout maximálně do výše Kč. b) Oblast vzdělávací Pomoc osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži z ústavních zařízení a pěstounských rodin formou příspěvku na : Pořízení počítače či jiné pomůcky sloužící ke vzdělávání či zvyšování kvalifikace. Příspěvek bude poskytnut v mimořádných případech s ohledem na sociální situaci žadatele. Příspěvek lze poskytnout maximálně do výše Kč. Nadace EURONISA neposkytuje příspěvky na nákup motorových vozidel a jejich opravu

8 IV. PODMÍNKY ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK a) Žádost se podává v českém jazyce, doporučeno na předepsaném formuláři. b) Doporučení a podpora ze strany odborníků je vítána. c) O nadační příspěvek je možno žádat opakovaně, maximálně jednou za 3 roky, za předpokladu, že žadatel řádně plní smluvní podmínky (dodržení termínů, řádné vyúčtování nadačního příspěvku). d) Nadace EURONISA neposkytuje příspěvky zpětně. e) O žádostech se rozhoduje obvykle 1x měsíčně. f) Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí příspěvku z Nadace EURONISA není právní nárok. V. KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ PROJEKTU (řazeno dle důležitosti) a) Závažnost problému, který je řešen. b) Přínos pro žadatele. c) Efektivnost případné podpory žádosti. VI. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK a) Formulář žádosti o nadační příspěvek individuální žadatel naleznete na (příp. je k vyzvednutí v kanceláři nadace). b) Žadatel (v případě žádosti pro nezletilé dítě či osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům zákonný zástupce opatrovník) vyplní žádost. c) Žadatel / zákonný zástupce opatrovník odevzdá žádost o nadační příspěvek na originálním formuláři osobně nebo prostřednictvím pošty a v případě, že byl formulář vyplněn elektronicky, zašle ho také em na adresu d) Projekt bude hodnocen správní radou nebo komisí složenou z pracovníků a členů správní rady Nadace EURONISA. e) Žadatel bude o rozhodnutí vyrozuměn nejpozději do dvou měsíců od podání žádosti (poštou nebo em). VII. SMLUVNÍ PODMÍNKY NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU a) V případě kladného posouzení žádosti uzavře Nadace EURONISA s žadatelem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku s přesně vymezeným účelem nadačního příspěvku. b) Na základě předložené faktury dodavatele uhradí Nadace EURONISA individuálnímu žadateli přiznanou částku. c) Nadace EURONISA bude požadovat vrácení nadačního příspěvku (případně jeho části), pokud žadatel použije nadační příspěvek (nebo jeho část) na jiný účel, než je uveden ve smlouvě

Statut Nadace EURONISA

Statut Nadace EURONISA Statut Nadace EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2. Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3. IČO 46 74 85 04 4. Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název nadace: NADACE AGEL Článek 1. Úvodní ustanovení 1.2. Sídlo nadace: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04 1.3. Identifikační číslo

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

Název, právní poměry a sídlo nadace

Název, právní poměry a sídlo nadace Statut Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové I. Název, právní poměry a sídlo nadace 1. Olga Havlová, rodné číslo 335711/042, posledně bytem Dělostřelecká 1, Praha 6, zřídila nadaci: Výbor dobré vůle -

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STATUT NADACE PRO RADOST ÚPLNÉ ZNĚNÍ. I. Úvodní ustanovení

STATUT NADACE PRO RADOST ÚPLNÉ ZNĚNÍ. I. Úvodní ustanovení STATUT NADACE PRO RADOST ÚPLNÉ ZNĚNÍ kterým se upravuje statut nadace ze dne 27. 7. 2007 1. Název: Nadace pro radost (dále jen nadace). I. Úvodní ustanovení Nadace byla zřízena Římskokatolickým farním

Více

Zakladatelské právní jednání

Zakladatelské právní jednání Zakladatelské právní jednání "Zakladatelé Komunitní nadace Blanicko-Otavské v souladu s 3049 odst. 2 Občanského zákoníku upravili Statut nadace (který plní zároveň funkci nadační listiny) a takto upravený

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

S T A T U T. Nadačního fondu. Adopce památek

S T A T U T. Nadačního fondu. Adopce památek S T A T U T Nadačního fondu Adopce památek 2014 Praha Česká republika 1 STATUT Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, nar. 3. 4. 1983, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 (dále

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

STATUT Královská stezka o.p.s.

STATUT Královská stezka o.p.s. STATUT Královská stezka o.p.s. Čl. I. Založení o.p.s. Valná hromada Královská stezka o.p.s. schválila dne 27. 2. 2007 Zakládací listinu Královská stezka o.p.s. Tato Zakládací listina byla Krajským soudem

Více

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Uničovsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

S T A T U T N A D A C E L E O Š E J A N Á Č K A D L E 4 Z Á K O N A O N A D A C Í C H A N A D A Č N Í C H F O N D E C H

S T A T U T N A D A C E L E O Š E J A N Á Č K A D L E 4 Z Á K O N A O N A D A C Í C H A N A D A Č N Í C H F O N D E C H S T A T U T N A D A C E L E O Š E J A N Á Č K A D L E 4 Z Á K O N A O N A D A C Í C H A N A D A Č N Í C H F O N D E C H ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo nadace (1) Název nadace zní Nadace

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti

STATUT obecně prospěšné společnosti STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Statut Nadačního fondu Kousek po kousku

Statut Nadačního fondu Kousek po kousku Statut Nadačního fondu Kousek po kousku Správní rada nadačního fondu vydává v souladu s 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") tento Statut

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

STATUT VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA. Článek I Název a sídlo

STATUT VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA. Článek I Název a sídlo Schváleno : 29. 11. 1997 Aktualizováno :8.12.2007, 2.10. 2009 SRN STATUT VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA Článek I Název a sídlo 1. Název nadace: Vzdělávací nadace Jana Husa 2. Sídlo nadace: Žerotínovo nám.

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více