MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná. Březen 2015 ÚVODNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná. Březen 2015 ÚVODNÍK"

Transkript

1 MĚSTSKÉ INFO Měsíčník pro občany města Břidličná Březen 2015 MŠ Břidličná-Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu u Mateřské školy v Břidličné. V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, ţe kdyţ je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, ţe pod stromy je stín, který ochrání před slunečním úţehem, voda chladí, rosa je mokrá a na slunci se třpytí. Mohou pouţít louku jako místo, kde se dá rozběhnout do dáli, v lese mohou zakopnout o pařez nebo ho přeskočit. Kdyţ si dřepnou, uvidí, kdo ţije v louţi, kdo pospíchá mezi jehličím nebo ţije pod kameny. To všechno vzbudí jejich zvědavost a vyprovokuje otázky. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. V Mateřské škole v Břidličné chceme v dětech probudit lásku k přírodě, vést je k úctě a ohleduplnosti a současně naplňovat záměry k ochraně ţivotního prostředí. Environmentální výchova je velmi důleţitou součástí ţivota a výchovy dětí, která by jistým způsobem měla začít ještě před začátkem povinné školní docházky. Vybudováním dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu k vývoji a lásce k přírodě v mateřské ÚVODNÍK ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ MĚSTA AKTUALITY ZŠ BŘIDLIČNÁ ZAJÍMAVOSTI KULTURA SPORT PTEJTE SE ZASTUPITELŮ OTÁZKY ZASÍLEJTE NA ADRESU odpovědi zveřejníme v dalším čísle MĚSTSKÉHO INFA škole přispějeme. Všechny stávající vzrostlé stromy zůstaly zachovány. V loňském roce, současně s realizací zahrady a hřiště mateřské školy, probíhala realizace zateplení objektu. Herní prvky byly vybírány tak, aby zde děti cvičily motoriku, rovnováhu a rozvíjely pohybové schopnosti. 1

2 Na venkovních tabulích budou moci rozvíjet kreativní schopnosti. Cílem projektu je zlepšení vzhledu celého objektu mateřské školy a především vedení dětí k lásce ke všemu ţivému, ať jsou to rostlinky, stromy, zvířátka, ptáci, nebo drobní tvorečkové. Snahou pedagogů v mateřské škole je započít výchovný proces zaloţený na vztahu člověka k přirozenému prostředí. Dalším z cílů projektu je, aby děti měly jiţ v raném věku zkušenosti a vědomosti v oblasti ţivotního prostředí a jeho ochrany, a tak aby si vytvářely ţivotní hodnoty při vnímání přírody jako takové a učily se i příslušnému chování vůči jednotlivým přírodním prvkům. Hlavním cílem však je aktivizovat nejmladší generaci ke kladnému vztahu k přírodě. Environmentální výchovou je vést i k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka k ţivotnímu prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti, k poznání významu odpovědnosti za jednání jedince i společnosti, vést dítě k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, ovlivňovat jeho ţivotní styl a hodnotovou orientaci. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková vynaloţené náklady na vybudování hřiště byly Kč. Z této částky zaplatilo město Břidličná ze svých prostředků částku , 70 Kč. Věřím, ţe se našim dětem bude ve školce líbit ještě více neţ doposud. Charvátová J. Hřbitov v Břidličné Veřejné pohřebiště hřbitov se v Břidličné nachází na Hřbitovní ulici. Provoz na hřbitově se řídí Řádem veřejného pohřebiště, který je umístěn na obou vstupních branách na hřbitov. Správkyní hřbitova je paní Hana Benešová, která s Vámi vyřídí všechny náleţitosti spojené s pronájmem hrobových míst a hrobek (jejich výběr, sepsání nájemní smlouvy). Nájemné za pronájem hrobových míst se platí na městském úřadu. Upozorňujeme všechny návštěvníky a nájemce hřbitova na to, ţe na pohřebiště je zakázán přístup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Text: Jana Paštěková Kontakt na správkyni hřbitova: Hana Benešová tel.: Otvírací doba na hřbitově: V období od do : po pá hod. so, ne, sv hod. v období od do : po pá hod. so, ne, sv hod. v období od do se hřbitov uzamyká ve hod. Poděkování - Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se přišli rozloučit s mou drahou ţenou Pavlou Kladníčkovou. Děkuji i za mnoţství květin, které měla tak ráda. Manţel Miroslav Kladníček s rodinou. Starosta města Břidličná svolává na základě 103 zákona ČNR č. 128/2000 Sb. 2. zasedání Zastupitelstva města B ř i d l i č n á na středu dne 18. března 2015 v 15:00 hodin do velké zasedací místnosti MěÚ Břidličná 2

3 Žádost o občanský průkaz vydání OP, změny v OP, ztráta, odcizení pokračování z únorového čísla Úředně ověřený podpis se nevyţaduje, jestliţe zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a ţádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhoţ se ţádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyţaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překáţkou těţko překonatelnou. Za občana, jehoţ svéprávnost byla je omezena tak, ţe není způsobilý poţádat o vydání občanského průkazu, podává ţádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let můţe o vydání občanského průkazu poţádat rovněţ podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichţ oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce OP přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehoţ svéprávnost byla, je omezena tak, ţe není způsobilý poţádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí OP svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let můţe občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichţ oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace O vydání občanského průkazu ţádá občan osobně, pokud je OP vydáván občanovi mladšímu 15 let, je nutná i jeho přítomnost. Od nelze o vydání občanského průkazu ţádat u matričních úřadů. O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji můţe občan poţádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ţádost ani fotografie se nepředkládají. O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů můţe občan poţádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ obvodu je hlášen k trvalému pobytu. Občan současně s vyplněnou ţádostí předkládá 2 fotografie o rozměru 35mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana. Vyhotovený občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v ţádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloţeny v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předloţit téţ jejich ověřený překlad do českého jazyka. Ţádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předloţit doklad o jejich získání. V případě, ţe občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předloţit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který ţádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí. Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doloţení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předloţit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky. Předkládá-li občan k doloţení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předloţit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed. To neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením. V případě zjištěných rozporů při zpracování ţádosti předloţí občan i další doklady. Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl OP vydán. Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Obecní úřady obcí s rozšířenou působností přijímají ţádosti o vydání občanského průkazu předávají občanům vyhotovené občanské průkazy přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí přijímají občanské průkazy po zemřelých osobách přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství České republiky přijímají nalezené občanské průkazy přijímají oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneuţití občanského průkazu 3

4 Při pobytu v zahraničí je občan povinen nahlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbliţšímu zastupitelskému úřadu. Upozornění: odcizení a nález občanského průkazu je moţné ohlásit také Policii České republiky ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneuţití, případně nález občanského průkazu lze rovněţ ohlásit matričnímu úřadu 8. Na které instituci životní situaci řešit O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji můţe občan poţádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů můţe občan poţádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ obvodu je hlášen k trvalému pobytu. Vydání prvního občanského průkazu K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je nutné předložit a) rodný list občana, jemuţ má být občanský průkaz vydán, b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, c) Platný cestovní pas. Pokud občan není jeho drţitelem je nutno předloţit podklady pro ověření státního občanství občana rodné listy rodičů občana. Dále rodné listy prarodičů občana. Ty se nevyţadují, pokud alespoň jeden z nich je narozen před Pokud jsou všichni prarodiče narozeni po , postačí rodný list jednoho z nich. Osvědčení o státním občanství se vyţaduje v případě pochybností, např. jeden z rodičů je cizinec. K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit a) rodný list, to neplatí v případě, kdy občan ţádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (doklad o rodném čísle, doklad o rodinném stavu apod.) c) doklad o státním občanství občana, jemuţ má být občanský průkaz vydán. K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je nutné předložit a) rodný list občana, jemuţ má být občanský průkaz vydán, b) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (doklad o rodném čísle, doklad o rodinném stavu apod.) d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloţí doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloţí svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu. Vydání nového občanského průkazu K ţádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předloţit dosavadní občanský průkaz. V případě, ţe občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, je povinen předloţit rodný list. Nemůţe-li občan předloţit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totoţnost a předloţit a) potvrzení o občanském průkazu, b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Ţádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává na tiskopisu stanoveném Ministerstvem vnitra. Ţádosti jsou k dispozici v Centru správních agend. 4

5 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Vybírání správních poplatků na úseku občanských průkazů je upraveno v Sazebníku správních poplatků (poloţka 8), který je přílohou zákona č. 634/2OO4 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem Kč 500 Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc Kč 100 Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce Kč 100 Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 50 Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky Kč 100 Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 100 Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu Kč Jaké jsou lhůty pro vyřízení Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání ţádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy ţádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání ţádosti. ŠKOLA Slavnostního předání prvního Cambridge certifikátu mého studenta Angličtina, která přináší skutečné výsledky. Díky spolupráci Helen Doron English a University of Cambridge se znovu potvrdilo, jak výborné výsledky metodika Helen Doron přináší. Adam Kappel z Břidličné student HD Bruntál a Rýmařov pod vedením lektorky Ing. Evy Jedličkové úspěšně sloţil zkoušky Cambridge English Starters. Všechny šikovné děti, které mají chuť učit se anglicky a to zábavnou metodikou, tak mají šanci na úspěch. Ve spolupráci se ZŠ Cihlení a ZŠ Amos si děti budou moci jiţ na jaře vyzkoušet Cambridge test nanečisto a zároveň se tak zařadit do soutěţe o roční stipendium ve výukovém centru Helen Doron Bruntál a Rýmařov. Všichni zájemci o výuku jsou srdečně zváni do výukového centra na ZŠ Cihelní Bruntál, nebo do SVČ Rýmařov. Pokud se chcete přijít podívat, jak se u nás vyučuje tak se můţete přihlásit na ukázkovou hodinu zdarma na u: Proč si vybrat Cambridge English Exams? - Certifikáty jsou celosvětově uznávané a platné - Jedná se o nezávislé posouzení úrovně angličtiny - Zkušenosti s testy umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání - Dosaţené výsledky motivují děti k dalšímu studiu angličtiny. Foto: Libor Kappel, nafotce zleva: Ing. Eva Jedličková, Adam Kappel, Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek, Mgr. Petr Novotný Zeměpisná olympiáda 2015 Je ráno a před budovou SVČ Méďa Krnov se scházejí poněkud pobledlé postavy. Nervozita je patrná z kaţdé tváře. Jak by ne, vţdyť za několik hodin se právě v této budově rozhodne, kdo z přítomných je pro letošní rok tím nejlepším z nejlepších. Své vědomosti z oblasti zeměpisných znalostí si totiţ změří v okresním kole. Zeměpisné olympiády. Nechybí zde samozřejmě ani Karolína Hricová z 9. A ZŠ Břidličná. Tedy naše ţelízko v ohni! Průběh měření sil byl opravdu napínavý a to ve všech třech disciplínách vědomostní test, tedy práce bez 5

6 atlasu, práce s atlasem a praktická část. Ale nebudeme vás déle napínat a rovnou prozradíme, ţe si Karolína vybojovala 2. místo a tím i postup do dalšího, tedy jiţ krajského kola Zeměpisné olympiády. To se uskuteční dne v Ostravě. Určitě jí budeme v tento den přát štěstí! Text: Květa Děrdová Zdravá pětka v Břidličné Pětky mohou být nejrůznější, ale málo kdy o nich slyšíme, ţe jsou zdravé, jak se nás o tom snaţí přesvědčit Nadační fond Albert. Proto, kdyţ se objevila ve dveřích ZŠ Břidličná lektorka z této organizace, zvědavost ţáků 5. aţ 9. třídy neznala mezí. A co teprve, kdyţ se dozvěděli, ţe se během dvou společně strávených hodin dozví o výţivové pyramidě a optimálním sloţení denního jídelníčku, o rozdílu ve zpracování druhů mouky a mnoho dalších zajímavostí, které se vešly do první společné hodiny. Ta druhá byla pro mnohé z nich, tedy tentokrát především dívky, ještě atraktivnější. Všichni si totiţ mohli vyzkoušet přípravu některého ze zdravých pokrmů sloţených z ovoce a zeleniny. Květa Děrdová koordinátor EVVO Mateřská školka v Břidličné a hasiči V měsíci únoru se uskutečnila návštěva dětí z MŠ na hasičské zbrojnici. Naše Včeličky a Berušky měly moţnost se seznámit s vybavením a prací dobrovolných hasičů. Mohly si vyzkoušet uniformy, přilby, dýchací přístroje a na konec si zkusily stříkání vodou z hadice na cíl. S velkým zájmem si prohlédly hasičské vozy, do kterých si mohly sednout a vše si osahat. Poděkování patří skupině hasičů pod vedením pana Richarda Doleţala. Děti vyuţily své poznatky ve výtvarné soutěţi Poţární ochrana očima dětí. Za MŠ- Věra Višňová, Pavla Pečínková KULTURA Kulturní komise města Břidličná vás zve na velikonoční dílny a zábavné odpoledne pro děti. V sobotu od hodin se v Společenském domě v Břidličné uskuteční VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI Program: velikonoční výtvarné dílny, jízda na koni, ukázky drobného zvířectva, soutěžní a zábavné odpoledne s Divadélkem malé Bo. 6

7 SPORT Turistický kalendář 2015 KČT TJ Kovohutě Břidličná Sobota Sovinec, Makču-pikču Bus Břidl. 6,47, Rým. 7,25 hod. Sobota Jarní květena PR Hořina 2. část. Skrochovice, vlak Břidl. v hod. Sobota ročník - Toulavý náprstek, a 15 km kolem Břidličné. Start 8-9 hod. stará škola. Kolektiv KČT. Sobota Elánská padesátka, Opava vlak Břidl. v hod. vede Musilová J. Sobota Okolí Jeseníku, bus 5,16, vlak na Jeseník 6,26 hod. vede Doleželová P. Akcí se každý zúčastňuje na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. *** Přihlášky Holešová J. tel a informace Horňáčková L. tel Zahran.zájezdy: Mana O. tel Stránky KČT: www:kct-bridlicna.ic.cz Sté výročí oslavila dne paní Anna Ţišková z Lomnice. Jiţ několik let ţije paní Anna Ţišková v péči své dcery v Břidličné. K jejímu významnému ţivotnímu jubileu přejeme hodně zdraví. Výběrové řízení na vedoucí odboru Hospodářskosprávního M ě s t s k ý ú ř a d B ř i d l i č n á, Nábřežní 452, Břidličná, tel.: , fax. : , Tajemnice městského úřadu Břidličná vydává oznámení o vyhlášení výběrového řízení v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na místo: vedoucí odboru Hospodářskosprávního 7

8 Seniorky a MDŽ Po měsíční přestávce se v úterý 10. března 2015 sešly místní seniorky ve své klubovně, aby oslavily, dnes jiţ opomíjený, přesto nezapomenutý svátek MDŢ. Organizátorky pro ně připravily překvapení v podobě vystoupení místní mateřinky. Písničky, básničky zněly klubovnou a seniorky nešetřily potleskem. Všem se ta vystoupení líbila a za odměnu děti dostaly bohaté občerstvení a malý dáreček. Poděkování patří učitelkám MŠ v Břidličné. Text a foto: D. Mach MĚSÍČNÍ PROGRAM KRYTÉHO BAZÉNU V BŘIDLIČNÉ MALÝ BAZÉN: 28 C VELKÝ BAZÉN: 27 C VZDUCH: 29 C Od do Pronájem krytého bazénu pro organizace je moţný dle předem sjednané smlouvy na základě písemné objednávky. Ceny za pronájem jsou smluvní a jejich výši je moţno dohodnout při podepsání smlouvy s vedením společnosti. Objednávky prosím zasílejte na od - do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Plavecký odd Plavecký odd. do AEROBIK Plavecký odd. Plavecký odd. do AEROBIK AEROBIK hod. Děti do 15 let 25 Kč Dospělí 50 Kč Studenti od 15 do 26 let 30 Kč Zdravotně postiţení 50% sleva 2 dospělí + 1 dítě do 15 let 100 Kč Pojištěnci s uzavřenou smlouvou zdarma 2 dospělí +2 děti do 15 let 120 Kč Koupací čepice 5 Kč Permanentka dětská (11 vstupů) 225 Kč Permanentka studentská (11 vstupů) 270 Kč Permanentka dospělá (11 vstupů) 450 Kč Vydavatel město Břidličná, Nábřežní 452, Břidličná, IČ , zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 21437, vychází měsíčně, náklad vydání 300 ks pro občany města zdarma, kontakt tel: , uzávěrka dalšího čísla je dne

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Životní situace Název: Občanský průkaz Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní popis životní situace Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

Vyřizování občanského průkazu

Vyřizování občanského průkazu Vyřizování občanského průkazu Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Český občan by si měl před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu 1) jaké jsou podmínky pro vstup a pobyt (včetně cestovních dokladů) 2) rozsah

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Návrh ZÁKON ze dne... 2012 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 4. Základní informace k životní situaci Vydání cestovního dokladu Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Informace k vydávání občanských průkazů

Informace k vydávání občanských průkazů Informace k vydávání občanských průkazů Vzor eop Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Pasové služby VY_32_INOVACE_EKO.3.15 4. ročník, ekonomika

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Plnění povinné školní docházky v zahraničí

Plnění povinné školní docházky v zahraničí Plnění povinné školní docházky v zahraničí 1 Novela školského zákona úprava pravidel od 1. ledna 2012 novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) navazující novela vyhlášky č. 48/2005 Sb. vydána ve

Více

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu 01. Identifikační kód PDY00002 02. Kód životní situace SC00002 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání cestovního pasu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty

Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2014: Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty Zpracovatel: Rozsah působnosti: Zuzana Motyčková, pracovník úseku ztráty a nálezy správního odboru Městského

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 257. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY Obsah 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna:

Více

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích sídlo: Markvartovická 52/48, 74714 Ludgeřovice telefon/fax: 595052578/595052278 urad@ludgerovice.cz ID datové schránky: n9bb3cx Úřední hodiny: pondělí

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Metodický pokyn. Určeno pro: Jednotlivé městské obvody statutárního města Ostravy

Metodický pokyn. Určeno pro: Jednotlivé městské obvody statutárního města Ostravy Magistrát města Ostravy Metodický pokyn Společný metodický pokyn odboru ochrany životního prostředí a odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy ve věci nalezených a odevzdaných psů na městské obvody

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna: 217/2002

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : 423. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více