MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná. Březen 2015 ÚVODNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná. Březen 2015 ÚVODNÍK"

Transkript

1 MĚSTSKÉ INFO Měsíčník pro občany města Břidličná Březen 2015 MŠ Břidličná-Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu u Mateřské školy v Břidličné. V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, ţe kdyţ je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, ţe pod stromy je stín, který ochrání před slunečním úţehem, voda chladí, rosa je mokrá a na slunci se třpytí. Mohou pouţít louku jako místo, kde se dá rozběhnout do dáli, v lese mohou zakopnout o pařez nebo ho přeskočit. Kdyţ si dřepnou, uvidí, kdo ţije v louţi, kdo pospíchá mezi jehličím nebo ţije pod kameny. To všechno vzbudí jejich zvědavost a vyprovokuje otázky. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. V Mateřské škole v Břidličné chceme v dětech probudit lásku k přírodě, vést je k úctě a ohleduplnosti a současně naplňovat záměry k ochraně ţivotního prostředí. Environmentální výchova je velmi důleţitou součástí ţivota a výchovy dětí, která by jistým způsobem měla začít ještě před začátkem povinné školní docházky. Vybudováním dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu k vývoji a lásce k přírodě v mateřské ÚVODNÍK ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ MĚSTA AKTUALITY ZŠ BŘIDLIČNÁ ZAJÍMAVOSTI KULTURA SPORT PTEJTE SE ZASTUPITELŮ OTÁZKY ZASÍLEJTE NA ADRESU odpovědi zveřejníme v dalším čísle MĚSTSKÉHO INFA škole přispějeme. Všechny stávající vzrostlé stromy zůstaly zachovány. V loňském roce, současně s realizací zahrady a hřiště mateřské školy, probíhala realizace zateplení objektu. Herní prvky byly vybírány tak, aby zde děti cvičily motoriku, rovnováhu a rozvíjely pohybové schopnosti. 1

2 Na venkovních tabulích budou moci rozvíjet kreativní schopnosti. Cílem projektu je zlepšení vzhledu celého objektu mateřské školy a především vedení dětí k lásce ke všemu ţivému, ať jsou to rostlinky, stromy, zvířátka, ptáci, nebo drobní tvorečkové. Snahou pedagogů v mateřské škole je započít výchovný proces zaloţený na vztahu člověka k přirozenému prostředí. Dalším z cílů projektu je, aby děti měly jiţ v raném věku zkušenosti a vědomosti v oblasti ţivotního prostředí a jeho ochrany, a tak aby si vytvářely ţivotní hodnoty při vnímání přírody jako takové a učily se i příslušnému chování vůči jednotlivým přírodním prvkům. Hlavním cílem však je aktivizovat nejmladší generaci ke kladnému vztahu k přírodě. Environmentální výchovou je vést i k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka k ţivotnímu prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti, k poznání významu odpovědnosti za jednání jedince i společnosti, vést dítě k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, ovlivňovat jeho ţivotní styl a hodnotovou orientaci. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková vynaloţené náklady na vybudování hřiště byly Kč. Z této částky zaplatilo město Břidličná ze svých prostředků částku , 70 Kč. Věřím, ţe se našim dětem bude ve školce líbit ještě více neţ doposud. Charvátová J. Hřbitov v Břidličné Veřejné pohřebiště hřbitov se v Břidličné nachází na Hřbitovní ulici. Provoz na hřbitově se řídí Řádem veřejného pohřebiště, který je umístěn na obou vstupních branách na hřbitov. Správkyní hřbitova je paní Hana Benešová, která s Vámi vyřídí všechny náleţitosti spojené s pronájmem hrobových míst a hrobek (jejich výběr, sepsání nájemní smlouvy). Nájemné za pronájem hrobových míst se platí na městském úřadu. Upozorňujeme všechny návštěvníky a nájemce hřbitova na to, ţe na pohřebiště je zakázán přístup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Text: Jana Paštěková Kontakt na správkyni hřbitova: Hana Benešová tel.: Otvírací doba na hřbitově: V období od do : po pá hod. so, ne, sv hod. v období od do : po pá hod. so, ne, sv hod. v období od do se hřbitov uzamyká ve hod. Poděkování - Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se přišli rozloučit s mou drahou ţenou Pavlou Kladníčkovou. Děkuji i za mnoţství květin, které měla tak ráda. Manţel Miroslav Kladníček s rodinou. Starosta města Břidličná svolává na základě 103 zákona ČNR č. 128/2000 Sb. 2. zasedání Zastupitelstva města B ř i d l i č n á na středu dne 18. března 2015 v 15:00 hodin do velké zasedací místnosti MěÚ Břidličná 2

3 Žádost o občanský průkaz vydání OP, změny v OP, ztráta, odcizení pokračování z únorového čísla Úředně ověřený podpis se nevyţaduje, jestliţe zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a ţádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhoţ se ţádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyţaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překáţkou těţko překonatelnou. Za občana, jehoţ svéprávnost byla je omezena tak, ţe není způsobilý poţádat o vydání občanského průkazu, podává ţádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let můţe o vydání občanského průkazu poţádat rovněţ podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichţ oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce OP přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehoţ svéprávnost byla, je omezena tak, ţe není způsobilý poţádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí OP svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let můţe občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichţ oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace O vydání občanského průkazu ţádá občan osobně, pokud je OP vydáván občanovi mladšímu 15 let, je nutná i jeho přítomnost. Od nelze o vydání občanského průkazu ţádat u matričních úřadů. O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji můţe občan poţádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ţádost ani fotografie se nepředkládají. O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů můţe občan poţádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ obvodu je hlášen k trvalému pobytu. Občan současně s vyplněnou ţádostí předkládá 2 fotografie o rozměru 35mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana. Vyhotovený občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v ţádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloţeny v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předloţit téţ jejich ověřený překlad do českého jazyka. Ţádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předloţit doklad o jejich získání. V případě, ţe občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předloţit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který ţádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí. Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doloţení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předloţit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky. Předkládá-li občan k doloţení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předloţit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed. To neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením. V případě zjištěných rozporů při zpracování ţádosti předloţí občan i další doklady. Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl OP vydán. Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Obecní úřady obcí s rozšířenou působností přijímají ţádosti o vydání občanského průkazu předávají občanům vyhotovené občanské průkazy přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí přijímají občanské průkazy po zemřelých osobách přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství České republiky přijímají nalezené občanské průkazy přijímají oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneuţití občanského průkazu 3

4 Při pobytu v zahraničí je občan povinen nahlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbliţšímu zastupitelskému úřadu. Upozornění: odcizení a nález občanského průkazu je moţné ohlásit také Policii České republiky ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneuţití, případně nález občanského průkazu lze rovněţ ohlásit matričnímu úřadu 8. Na které instituci životní situaci řešit O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji můţe občan poţádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů můţe občan poţádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ obvodu je hlášen k trvalému pobytu. Vydání prvního občanského průkazu K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je nutné předložit a) rodný list občana, jemuţ má být občanský průkaz vydán, b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, c) Platný cestovní pas. Pokud občan není jeho drţitelem je nutno předloţit podklady pro ověření státního občanství občana rodné listy rodičů občana. Dále rodné listy prarodičů občana. Ty se nevyţadují, pokud alespoň jeden z nich je narozen před Pokud jsou všichni prarodiče narozeni po , postačí rodný list jednoho z nich. Osvědčení o státním občanství se vyţaduje v případě pochybností, např. jeden z rodičů je cizinec. K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit a) rodný list, to neplatí v případě, kdy občan ţádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (doklad o rodném čísle, doklad o rodinném stavu apod.) c) doklad o státním občanství občana, jemuţ má být občanský průkaz vydán. K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je nutné předložit a) rodný list občana, jemuţ má být občanský průkaz vydán, b) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (doklad o rodném čísle, doklad o rodinném stavu apod.) d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloţí doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloţí svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu. Vydání nového občanského průkazu K ţádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předloţit dosavadní občanský průkaz. V případě, ţe občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, je povinen předloţit rodný list. Nemůţe-li občan předloţit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totoţnost a předloţit a) potvrzení o občanském průkazu, b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Ţádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává na tiskopisu stanoveném Ministerstvem vnitra. Ţádosti jsou k dispozici v Centru správních agend. 4

5 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Vybírání správních poplatků na úseku občanských průkazů je upraveno v Sazebníku správních poplatků (poloţka 8), který je přílohou zákona č. 634/2OO4 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem Kč 500 Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc Kč 100 Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce Kč 100 Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 50 Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky Kč 100 Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 100 Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu Kč Jaké jsou lhůty pro vyřízení Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání ţádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy ţádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání ţádosti. ŠKOLA Slavnostního předání prvního Cambridge certifikátu mého studenta Angličtina, která přináší skutečné výsledky. Díky spolupráci Helen Doron English a University of Cambridge se znovu potvrdilo, jak výborné výsledky metodika Helen Doron přináší. Adam Kappel z Břidličné student HD Bruntál a Rýmařov pod vedením lektorky Ing. Evy Jedličkové úspěšně sloţil zkoušky Cambridge English Starters. Všechny šikovné děti, které mají chuť učit se anglicky a to zábavnou metodikou, tak mají šanci na úspěch. Ve spolupráci se ZŠ Cihlení a ZŠ Amos si děti budou moci jiţ na jaře vyzkoušet Cambridge test nanečisto a zároveň se tak zařadit do soutěţe o roční stipendium ve výukovém centru Helen Doron Bruntál a Rýmařov. Všichni zájemci o výuku jsou srdečně zváni do výukového centra na ZŠ Cihelní Bruntál, nebo do SVČ Rýmařov. Pokud se chcete přijít podívat, jak se u nás vyučuje tak se můţete přihlásit na ukázkovou hodinu zdarma na u: Proč si vybrat Cambridge English Exams? - Certifikáty jsou celosvětově uznávané a platné - Jedná se o nezávislé posouzení úrovně angličtiny - Zkušenosti s testy umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání - Dosaţené výsledky motivují děti k dalšímu studiu angličtiny. Foto: Libor Kappel, nafotce zleva: Ing. Eva Jedličková, Adam Kappel, Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek, Mgr. Petr Novotný Zeměpisná olympiáda 2015 Je ráno a před budovou SVČ Méďa Krnov se scházejí poněkud pobledlé postavy. Nervozita je patrná z kaţdé tváře. Jak by ne, vţdyť za několik hodin se právě v této budově rozhodne, kdo z přítomných je pro letošní rok tím nejlepším z nejlepších. Své vědomosti z oblasti zeměpisných znalostí si totiţ změří v okresním kole. Zeměpisné olympiády. Nechybí zde samozřejmě ani Karolína Hricová z 9. A ZŠ Břidličná. Tedy naše ţelízko v ohni! Průběh měření sil byl opravdu napínavý a to ve všech třech disciplínách vědomostní test, tedy práce bez 5

6 atlasu, práce s atlasem a praktická část. Ale nebudeme vás déle napínat a rovnou prozradíme, ţe si Karolína vybojovala 2. místo a tím i postup do dalšího, tedy jiţ krajského kola Zeměpisné olympiády. To se uskuteční dne v Ostravě. Určitě jí budeme v tento den přát štěstí! Text: Květa Děrdová Zdravá pětka v Břidličné Pětky mohou být nejrůznější, ale málo kdy o nich slyšíme, ţe jsou zdravé, jak se nás o tom snaţí přesvědčit Nadační fond Albert. Proto, kdyţ se objevila ve dveřích ZŠ Břidličná lektorka z této organizace, zvědavost ţáků 5. aţ 9. třídy neznala mezí. A co teprve, kdyţ se dozvěděli, ţe se během dvou společně strávených hodin dozví o výţivové pyramidě a optimálním sloţení denního jídelníčku, o rozdílu ve zpracování druhů mouky a mnoho dalších zajímavostí, které se vešly do první společné hodiny. Ta druhá byla pro mnohé z nich, tedy tentokrát především dívky, ještě atraktivnější. Všichni si totiţ mohli vyzkoušet přípravu některého ze zdravých pokrmů sloţených z ovoce a zeleniny. Květa Děrdová koordinátor EVVO Mateřská školka v Břidličné a hasiči V měsíci únoru se uskutečnila návštěva dětí z MŠ na hasičské zbrojnici. Naše Včeličky a Berušky měly moţnost se seznámit s vybavením a prací dobrovolných hasičů. Mohly si vyzkoušet uniformy, přilby, dýchací přístroje a na konec si zkusily stříkání vodou z hadice na cíl. S velkým zájmem si prohlédly hasičské vozy, do kterých si mohly sednout a vše si osahat. Poděkování patří skupině hasičů pod vedením pana Richarda Doleţala. Děti vyuţily své poznatky ve výtvarné soutěţi Poţární ochrana očima dětí. Za MŠ- Věra Višňová, Pavla Pečínková KULTURA Kulturní komise města Břidličná vás zve na velikonoční dílny a zábavné odpoledne pro děti. V sobotu od hodin se v Společenském domě v Břidličné uskuteční VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI Program: velikonoční výtvarné dílny, jízda na koni, ukázky drobného zvířectva, soutěžní a zábavné odpoledne s Divadélkem malé Bo. 6

7 SPORT Turistický kalendář 2015 KČT TJ Kovohutě Břidličná Sobota Sovinec, Makču-pikču Bus Břidl. 6,47, Rým. 7,25 hod. Sobota Jarní květena PR Hořina 2. část. Skrochovice, vlak Břidl. v hod. Sobota ročník - Toulavý náprstek, a 15 km kolem Břidličné. Start 8-9 hod. stará škola. Kolektiv KČT. Sobota Elánská padesátka, Opava vlak Břidl. v hod. vede Musilová J. Sobota Okolí Jeseníku, bus 5,16, vlak na Jeseník 6,26 hod. vede Doleželová P. Akcí se každý zúčastňuje na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. *** Přihlášky Holešová J. tel a informace Horňáčková L. tel Zahran.zájezdy: Mana O. tel Stránky KČT: www:kct-bridlicna.ic.cz Sté výročí oslavila dne paní Anna Ţišková z Lomnice. Jiţ několik let ţije paní Anna Ţišková v péči své dcery v Břidličné. K jejímu významnému ţivotnímu jubileu přejeme hodně zdraví. Výběrové řízení na vedoucí odboru Hospodářskosprávního M ě s t s k ý ú ř a d B ř i d l i č n á, Nábřežní 452, Břidličná, tel.: , fax. : , Tajemnice městského úřadu Břidličná vydává oznámení o vyhlášení výběrového řízení v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na místo: vedoucí odboru Hospodářskosprávního 7

8 Seniorky a MDŽ Po měsíční přestávce se v úterý 10. března 2015 sešly místní seniorky ve své klubovně, aby oslavily, dnes jiţ opomíjený, přesto nezapomenutý svátek MDŢ. Organizátorky pro ně připravily překvapení v podobě vystoupení místní mateřinky. Písničky, básničky zněly klubovnou a seniorky nešetřily potleskem. Všem se ta vystoupení líbila a za odměnu děti dostaly bohaté občerstvení a malý dáreček. Poděkování patří učitelkám MŠ v Břidličné. Text a foto: D. Mach MĚSÍČNÍ PROGRAM KRYTÉHO BAZÉNU V BŘIDLIČNÉ MALÝ BAZÉN: 28 C VELKÝ BAZÉN: 27 C VZDUCH: 29 C Od do Pronájem krytého bazénu pro organizace je moţný dle předem sjednané smlouvy na základě písemné objednávky. Ceny za pronájem jsou smluvní a jejich výši je moţno dohodnout při podepsání smlouvy s vedením společnosti. Objednávky prosím zasílejte na od - do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Plavecký odd Plavecký odd. do AEROBIK Plavecký odd. Plavecký odd. do AEROBIK AEROBIK hod. Děti do 15 let 25 Kč Dospělí 50 Kč Studenti od 15 do 26 let 30 Kč Zdravotně postiţení 50% sleva 2 dospělí + 1 dítě do 15 let 100 Kč Pojištěnci s uzavřenou smlouvou zdarma 2 dospělí +2 děti do 15 let 120 Kč Koupací čepice 5 Kč Permanentka dětská (11 vstupů) 225 Kč Permanentka studentská (11 vstupů) 270 Kč Permanentka dospělá (11 vstupů) 450 Kč Vydavatel město Břidličná, Nábřežní 452, Břidličná, IČ , zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 21437, vychází měsíčně, náklad vydání 300 ks pro občany města zdarma, kontakt tel: , uzávěrka dalšího čísla je dne

MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná ÚVODNÍK

MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná ÚVODNÍK MĚSTSKÉ INFO Měsíčník pro občany města Břidličná prosinec 2014 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem celého úřadu města Břidličná popřál příjemné proţití svátků vánočních, hodně

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Zpravodaj. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu obřadní síni.

Zpravodaj. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu obřadní síni. www.dobra.cz Obec Dobrá 18. března 2004 Zpravodaj Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu obřadní síni. Upozornûní na splatnost poplatku ze

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Andrea Moržolová. Matrika jako jeden z institutů vnitřní správy

Andrea Moržolová. Matrika jako jeden z institutů vnitřní správy Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Andrea Moržolová Matrika jako jeden z institutů vnitřní správy Bakalářská práce Olomouc 2014 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Matrika jako

Více

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ).

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ). Znění 01.01.2015 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních sluţbách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Zrekonstruované sportovní hřiště v areálu ZŠ Schulzovy sady Nová dráha na krátké sprinty Foto: D. Kubica ZŠ Schulzovy

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH Život 8/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce...1 2. Mše s primasem českým...2 3. Mariánská pouť Rádia Blaník...3 4. Rockování bez bariér...4

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

Město se prezentovalo na Regiontouru

Město se prezentovalo na Regiontouru Mohelnický zpravodaj Únorové ř{dky z radnice Seznamte se s místostarostou Bc. Antonínem Navrátilem Od listopadu 2010 jste ve funkci uvolněného 1. místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka 12 Text Foto: Oldřich Jenka k fotografii na straně 42 43. prosinec Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník BŘEZEN 2015 XXIII. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Anna Kvitová 92 let Josef Janýška 87 let Jiřina Bartoňová 83 let

Více

srpen Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Ulice Hálkova a Adolfa Kašpara se opravují

srpen Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Ulice Hálkova a Adolfa Kašpara se opravují srpen Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V srpnovém čísle Mohelnického zpravodaje pokračujeme v seriálu, jehoţ cílem je přiblíţit občanům práci úředníků Městského úřadu v Mohelnici. Dnes se

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více