MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná. Březen 2015 ÚVODNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná. Březen 2015 ÚVODNÍK"

Transkript

1 MĚSTSKÉ INFO Měsíčník pro občany města Břidličná Březen 2015 MŠ Břidličná-Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu u Mateřské školy v Břidličné. V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, ţe kdyţ je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, ţe pod stromy je stín, který ochrání před slunečním úţehem, voda chladí, rosa je mokrá a na slunci se třpytí. Mohou pouţít louku jako místo, kde se dá rozběhnout do dáli, v lese mohou zakopnout o pařez nebo ho přeskočit. Kdyţ si dřepnou, uvidí, kdo ţije v louţi, kdo pospíchá mezi jehličím nebo ţije pod kameny. To všechno vzbudí jejich zvědavost a vyprovokuje otázky. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. V Mateřské škole v Břidličné chceme v dětech probudit lásku k přírodě, vést je k úctě a ohleduplnosti a současně naplňovat záměry k ochraně ţivotního prostředí. Environmentální výchova je velmi důleţitou součástí ţivota a výchovy dětí, která by jistým způsobem měla začít ještě před začátkem povinné školní docházky. Vybudováním dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu k vývoji a lásce k přírodě v mateřské ÚVODNÍK ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ MĚSTA AKTUALITY ZŠ BŘIDLIČNÁ ZAJÍMAVOSTI KULTURA SPORT PTEJTE SE ZASTUPITELŮ OTÁZKY ZASÍLEJTE NA ADRESU odpovědi zveřejníme v dalším čísle MĚSTSKÉHO INFA škole přispějeme. Všechny stávající vzrostlé stromy zůstaly zachovány. V loňském roce, současně s realizací zahrady a hřiště mateřské školy, probíhala realizace zateplení objektu. Herní prvky byly vybírány tak, aby zde děti cvičily motoriku, rovnováhu a rozvíjely pohybové schopnosti. 1

2 Na venkovních tabulích budou moci rozvíjet kreativní schopnosti. Cílem projektu je zlepšení vzhledu celého objektu mateřské školy a především vedení dětí k lásce ke všemu ţivému, ať jsou to rostlinky, stromy, zvířátka, ptáci, nebo drobní tvorečkové. Snahou pedagogů v mateřské škole je započít výchovný proces zaloţený na vztahu člověka k přirozenému prostředí. Dalším z cílů projektu je, aby děti měly jiţ v raném věku zkušenosti a vědomosti v oblasti ţivotního prostředí a jeho ochrany, a tak aby si vytvářely ţivotní hodnoty při vnímání přírody jako takové a učily se i příslušnému chování vůči jednotlivým přírodním prvkům. Hlavním cílem však je aktivizovat nejmladší generaci ke kladnému vztahu k přírodě. Environmentální výchovou je vést i k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka k ţivotnímu prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti, k poznání významu odpovědnosti za jednání jedince i společnosti, vést dítě k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, ovlivňovat jeho ţivotní styl a hodnotovou orientaci. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková vynaloţené náklady na vybudování hřiště byly Kč. Z této částky zaplatilo město Břidličná ze svých prostředků částku , 70 Kč. Věřím, ţe se našim dětem bude ve školce líbit ještě více neţ doposud. Charvátová J. Hřbitov v Břidličné Veřejné pohřebiště hřbitov se v Břidličné nachází na Hřbitovní ulici. Provoz na hřbitově se řídí Řádem veřejného pohřebiště, který je umístěn na obou vstupních branách na hřbitov. Správkyní hřbitova je paní Hana Benešová, která s Vámi vyřídí všechny náleţitosti spojené s pronájmem hrobových míst a hrobek (jejich výběr, sepsání nájemní smlouvy). Nájemné za pronájem hrobových míst se platí na městském úřadu. Upozorňujeme všechny návštěvníky a nájemce hřbitova na to, ţe na pohřebiště je zakázán přístup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Text: Jana Paštěková Kontakt na správkyni hřbitova: Hana Benešová tel.: Otvírací doba na hřbitově: V období od do : po pá hod. so, ne, sv hod. v období od do : po pá hod. so, ne, sv hod. v období od do se hřbitov uzamyká ve hod. Poděkování - Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se přišli rozloučit s mou drahou ţenou Pavlou Kladníčkovou. Děkuji i za mnoţství květin, které měla tak ráda. Manţel Miroslav Kladníček s rodinou. Starosta města Břidličná svolává na základě 103 zákona ČNR č. 128/2000 Sb. 2. zasedání Zastupitelstva města B ř i d l i č n á na středu dne 18. března 2015 v 15:00 hodin do velké zasedací místnosti MěÚ Břidličná 2

3 Žádost o občanský průkaz vydání OP, změny v OP, ztráta, odcizení pokračování z únorového čísla Úředně ověřený podpis se nevyţaduje, jestliţe zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a ţádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhoţ se ţádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyţaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překáţkou těţko překonatelnou. Za občana, jehoţ svéprávnost byla je omezena tak, ţe není způsobilý poţádat o vydání občanského průkazu, podává ţádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let můţe o vydání občanského průkazu poţádat rovněţ podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichţ oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce OP přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehoţ svéprávnost byla, je omezena tak, ţe není způsobilý poţádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí OP svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let můţe občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichţ oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace O vydání občanského průkazu ţádá občan osobně, pokud je OP vydáván občanovi mladšímu 15 let, je nutná i jeho přítomnost. Od nelze o vydání občanského průkazu ţádat u matričních úřadů. O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji můţe občan poţádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ţádost ani fotografie se nepředkládají. O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů můţe občan poţádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ obvodu je hlášen k trvalému pobytu. Občan současně s vyplněnou ţádostí předkládá 2 fotografie o rozměru 35mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana. Vyhotovený občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v ţádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloţeny v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předloţit téţ jejich ověřený překlad do českého jazyka. Ţádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předloţit doklad o jejich získání. V případě, ţe občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předloţit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který ţádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí. Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doloţení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předloţit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky. Předkládá-li občan k doloţení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předloţit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed. To neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením. V případě zjištěných rozporů při zpracování ţádosti předloţí občan i další doklady. Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl OP vydán. Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Obecní úřady obcí s rozšířenou působností přijímají ţádosti o vydání občanského průkazu předávají občanům vyhotovené občanské průkazy přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí přijímají občanské průkazy po zemřelých osobách přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství České republiky přijímají nalezené občanské průkazy přijímají oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneuţití občanského průkazu 3

4 Při pobytu v zahraničí je občan povinen nahlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbliţšímu zastupitelskému úřadu. Upozornění: odcizení a nález občanského průkazu je moţné ohlásit také Policii České republiky ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneuţití, případně nález občanského průkazu lze rovněţ ohlásit matričnímu úřadu 8. Na které instituci životní situaci řešit O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji můţe občan poţádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů můţe občan poţádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ obvodu je hlášen k trvalému pobytu. Vydání prvního občanského průkazu K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je nutné předložit a) rodný list občana, jemuţ má být občanský průkaz vydán, b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, c) Platný cestovní pas. Pokud občan není jeho drţitelem je nutno předloţit podklady pro ověření státního občanství občana rodné listy rodičů občana. Dále rodné listy prarodičů občana. Ty se nevyţadují, pokud alespoň jeden z nich je narozen před Pokud jsou všichni prarodiče narozeni po , postačí rodný list jednoho z nich. Osvědčení o státním občanství se vyţaduje v případě pochybností, např. jeden z rodičů je cizinec. K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit a) rodný list, to neplatí v případě, kdy občan ţádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (doklad o rodném čísle, doklad o rodinném stavu apod.) c) doklad o státním občanství občana, jemuţ má být občanský průkaz vydán. K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je nutné předložit a) rodný list občana, jemuţ má být občanský průkaz vydán, b) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (doklad o rodném čísle, doklad o rodinném stavu apod.) d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloţí doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloţí svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu. Vydání nového občanského průkazu K ţádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předloţit dosavadní občanský průkaz. V případě, ţe občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, je povinen předloţit rodný list. Nemůţe-li občan předloţit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totoţnost a předloţit a) potvrzení o občanském průkazu, b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v ţádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Ţádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává na tiskopisu stanoveném Ministerstvem vnitra. Ţádosti jsou k dispozici v Centru správních agend. 4

5 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Vybírání správních poplatků na úseku občanských průkazů je upraveno v Sazebníku správních poplatků (poloţka 8), který je přílohou zákona č. 634/2OO4 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem Kč 500 Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc Kč 100 Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce Kč 100 Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 50 Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky Kč 100 Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 100 Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu Kč Jaké jsou lhůty pro vyřízení Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání ţádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy ţádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání ţádosti. ŠKOLA Slavnostního předání prvního Cambridge certifikátu mého studenta Angličtina, která přináší skutečné výsledky. Díky spolupráci Helen Doron English a University of Cambridge se znovu potvrdilo, jak výborné výsledky metodika Helen Doron přináší. Adam Kappel z Břidličné student HD Bruntál a Rýmařov pod vedením lektorky Ing. Evy Jedličkové úspěšně sloţil zkoušky Cambridge English Starters. Všechny šikovné děti, které mají chuť učit se anglicky a to zábavnou metodikou, tak mají šanci na úspěch. Ve spolupráci se ZŠ Cihlení a ZŠ Amos si děti budou moci jiţ na jaře vyzkoušet Cambridge test nanečisto a zároveň se tak zařadit do soutěţe o roční stipendium ve výukovém centru Helen Doron Bruntál a Rýmařov. Všichni zájemci o výuku jsou srdečně zváni do výukového centra na ZŠ Cihelní Bruntál, nebo do SVČ Rýmařov. Pokud se chcete přijít podívat, jak se u nás vyučuje tak se můţete přihlásit na ukázkovou hodinu zdarma na u: Proč si vybrat Cambridge English Exams? - Certifikáty jsou celosvětově uznávané a platné - Jedná se o nezávislé posouzení úrovně angličtiny - Zkušenosti s testy umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání - Dosaţené výsledky motivují děti k dalšímu studiu angličtiny. Foto: Libor Kappel, nafotce zleva: Ing. Eva Jedličková, Adam Kappel, Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek, Mgr. Petr Novotný Zeměpisná olympiáda 2015 Je ráno a před budovou SVČ Méďa Krnov se scházejí poněkud pobledlé postavy. Nervozita je patrná z kaţdé tváře. Jak by ne, vţdyť za několik hodin se právě v této budově rozhodne, kdo z přítomných je pro letošní rok tím nejlepším z nejlepších. Své vědomosti z oblasti zeměpisných znalostí si totiţ změří v okresním kole. Zeměpisné olympiády. Nechybí zde samozřejmě ani Karolína Hricová z 9. A ZŠ Břidličná. Tedy naše ţelízko v ohni! Průběh měření sil byl opravdu napínavý a to ve všech třech disciplínách vědomostní test, tedy práce bez 5

6 atlasu, práce s atlasem a praktická část. Ale nebudeme vás déle napínat a rovnou prozradíme, ţe si Karolína vybojovala 2. místo a tím i postup do dalšího, tedy jiţ krajského kola Zeměpisné olympiády. To se uskuteční dne v Ostravě. Určitě jí budeme v tento den přát štěstí! Text: Květa Děrdová Zdravá pětka v Břidličné Pětky mohou být nejrůznější, ale málo kdy o nich slyšíme, ţe jsou zdravé, jak se nás o tom snaţí přesvědčit Nadační fond Albert. Proto, kdyţ se objevila ve dveřích ZŠ Břidličná lektorka z této organizace, zvědavost ţáků 5. aţ 9. třídy neznala mezí. A co teprve, kdyţ se dozvěděli, ţe se během dvou společně strávených hodin dozví o výţivové pyramidě a optimálním sloţení denního jídelníčku, o rozdílu ve zpracování druhů mouky a mnoho dalších zajímavostí, které se vešly do první společné hodiny. Ta druhá byla pro mnohé z nich, tedy tentokrát především dívky, ještě atraktivnější. Všichni si totiţ mohli vyzkoušet přípravu některého ze zdravých pokrmů sloţených z ovoce a zeleniny. Květa Děrdová koordinátor EVVO Mateřská školka v Břidličné a hasiči V měsíci únoru se uskutečnila návštěva dětí z MŠ na hasičské zbrojnici. Naše Včeličky a Berušky měly moţnost se seznámit s vybavením a prací dobrovolných hasičů. Mohly si vyzkoušet uniformy, přilby, dýchací přístroje a na konec si zkusily stříkání vodou z hadice na cíl. S velkým zájmem si prohlédly hasičské vozy, do kterých si mohly sednout a vše si osahat. Poděkování patří skupině hasičů pod vedením pana Richarda Doleţala. Děti vyuţily své poznatky ve výtvarné soutěţi Poţární ochrana očima dětí. Za MŠ- Věra Višňová, Pavla Pečínková KULTURA Kulturní komise města Břidličná vás zve na velikonoční dílny a zábavné odpoledne pro děti. V sobotu od hodin se v Společenském domě v Břidličné uskuteční VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI Program: velikonoční výtvarné dílny, jízda na koni, ukázky drobného zvířectva, soutěžní a zábavné odpoledne s Divadélkem malé Bo. 6

7 SPORT Turistický kalendář 2015 KČT TJ Kovohutě Břidličná Sobota Sovinec, Makču-pikču Bus Břidl. 6,47, Rým. 7,25 hod. Sobota Jarní květena PR Hořina 2. část. Skrochovice, vlak Břidl. v hod. Sobota ročník - Toulavý náprstek, a 15 km kolem Břidličné. Start 8-9 hod. stará škola. Kolektiv KČT. Sobota Elánská padesátka, Opava vlak Břidl. v hod. vede Musilová J. Sobota Okolí Jeseníku, bus 5,16, vlak na Jeseník 6,26 hod. vede Doleželová P. Akcí se každý zúčastňuje na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. *** Přihlášky Holešová J. tel a informace Horňáčková L. tel Zahran.zájezdy: Mana O. tel Stránky KČT: www:kct-bridlicna.ic.cz Sté výročí oslavila dne paní Anna Ţišková z Lomnice. Jiţ několik let ţije paní Anna Ţišková v péči své dcery v Břidličné. K jejímu významnému ţivotnímu jubileu přejeme hodně zdraví. Výběrové řízení na vedoucí odboru Hospodářskosprávního M ě s t s k ý ú ř a d B ř i d l i č n á, Nábřežní 452, Břidličná, tel.: , fax. : , Tajemnice městského úřadu Břidličná vydává oznámení o vyhlášení výběrového řízení v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na místo: vedoucí odboru Hospodářskosprávního 7

8 Seniorky a MDŽ Po měsíční přestávce se v úterý 10. března 2015 sešly místní seniorky ve své klubovně, aby oslavily, dnes jiţ opomíjený, přesto nezapomenutý svátek MDŢ. Organizátorky pro ně připravily překvapení v podobě vystoupení místní mateřinky. Písničky, básničky zněly klubovnou a seniorky nešetřily potleskem. Všem se ta vystoupení líbila a za odměnu děti dostaly bohaté občerstvení a malý dáreček. Poděkování patří učitelkám MŠ v Břidličné. Text a foto: D. Mach MĚSÍČNÍ PROGRAM KRYTÉHO BAZÉNU V BŘIDLIČNÉ MALÝ BAZÉN: 28 C VELKÝ BAZÉN: 27 C VZDUCH: 29 C Od do Pronájem krytého bazénu pro organizace je moţný dle předem sjednané smlouvy na základě písemné objednávky. Ceny za pronájem jsou smluvní a jejich výši je moţno dohodnout při podepsání smlouvy s vedením společnosti. Objednávky prosím zasílejte na od - do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Plavecký odd Plavecký odd. do AEROBIK Plavecký odd. Plavecký odd. do AEROBIK AEROBIK hod. Děti do 15 let 25 Kč Dospělí 50 Kč Studenti od 15 do 26 let 30 Kč Zdravotně postiţení 50% sleva 2 dospělí + 1 dítě do 15 let 100 Kč Pojištěnci s uzavřenou smlouvou zdarma 2 dospělí +2 děti do 15 let 120 Kč Koupací čepice 5 Kč Permanentka dětská (11 vstupů) 225 Kč Permanentka studentská (11 vstupů) 270 Kč Permanentka dospělá (11 vstupů) 450 Kč Vydavatel město Břidličná, Nábřežní 452, Břidličná, IČ , zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 21437, vychází měsíčně, náklad vydání 300 ks pro občany města zdarma, kontakt tel: , uzávěrka dalšího čísla je dne

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Úterý, 09 Srpen 2016 08:08 3. Název životní situace: Vyřízení občanského průkazu 4. Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

1. Identifikační číslo. 2.Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydání občanského průkazu. 4. Základní informace k životní situaci

1. Identifikační číslo. 2.Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydání občanského průkazu. 4. Základní informace k životní situaci 1. Identifikační číslo 2.Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Vydání občanského průkazu Typy občanských průkazů Podání žádosti o občanský průkaz Převzetí vyhotoveného občanského průkazu...

Vydání občanského průkazu Typy občanských průkazů Podání žádosti o občanský průkaz Převzetí vyhotoveného občanského průkazu... Obsah Vydání občanského průkazu... 2 Typy občanských průkazů... 2 Podání žádosti o občanský průkaz... 3 Převzetí vyhotoveného občanského průkazu... 5 Lhůty pro vydání... 6 Správní a jiné poplatky... 6

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu. 4. Základní informace:

3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu. 4. Základní informace: Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Středa, 08 Březen 2017 15:28 3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu 4. Základní informace: Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Životní situace Název: Občanský průkaz Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může

Více

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY Název životní situace 13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY 13.1.1. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení,

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České

Více

Občanské průkazy k Porada konaná dne

Občanské průkazy k Porada konaná dne Občanské průkazy k 1.1.2012 Porada konaná dne 17.1.2012 Změny zákona č. 328/1999 Sb. zákon č. 227/2009 Sb. (čl. LXXXI LXXXII) změny: 101/2010 Sb., 306/2009 Sb., 424/2010 Sb.) zákon č. 424/2010 Sb. (čl.

Více

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu Změny od 1.1.2016 - výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Evidence obyvatel Ohlášení změny místa trvalého pobytu Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní popis životní situace Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 328/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o občanských průkazech Změna: 491/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 559/2004 Sb. Změna: 395/2005 Sb. Změna: 559/2004 Sb. (část) Změna:

Více

ZÁKON o občanských průkazech

ZÁKON o občanských průkazech Částka 26 Sbírka zákonů č. 69 / 2012 Strana 819 69 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 491/2001 Sb., zákonem

Více

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Hlášení trvalého pobytu

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Hlášení trvalého pobytu 01. Identifikační kód PDY00003 02. Kód životní situace SC00003 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení trvalého pobytu 04. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít jen

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

Hlášení a změna trvalého pobytu

Hlášení a změna trvalého pobytu Hlášení / změna trvalého pobytu 1. Identifikační kód 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Hlášení a změna trvalého pobytu 04. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o občanských průkazech.

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o občanských průkazech. Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o občanských průkazech 2 Občanský průkaz (1) Občanský průkaz je veřejná listina, 1)

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Vyřizování občanského průkazu

Vyřizování občanského průkazu Vyřizování občanského průkazu Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Český občan by si měl před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu 1) jaké jsou podmínky pro vstup a pobyt (včetně cestovních dokladů) 2) rozsah

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : 317. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Návrh ZÁKON ze dne... 2012 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

328/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

328/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obsah Změna: 491/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 559/2004 Sb. Změna: 395/2005 Sb. Změna: 559/2004 Sb. (část) Změna: 21/2006 Sb. Změna: 115/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 136/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace 01. Identifikační kód PDY00032 02. Kód životní situace SC00017 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu) 04. Základní informace k životní situaci

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4278 Sbírka zákonů č. 318 / 2015 318 ZÁKON ze dne 11. listopadu 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 137 10. funkční období 137 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 928) Návrh na zamítnutí

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne ,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 4. Základní informace k životní situaci Vydání cestovního dokladu Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech. Čl. I ZÁKON ze dne...2004, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód PDY00005 02. Kód životní situace SC00005 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Informace k vydávání občanských průkazů

Informace k vydávání občanských průkazů Informace k vydávání občanských průkazů Vzor eop Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu 01. Identifikační kód PDY00002 02. Kód životní situace SC00002 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání cestovního pasu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Pasové služby VY_32_INOVACE_EKO.3.15 4. ročník, ekonomika

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí:

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí: PS160049917 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 238 USNESENÍ Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 50. schůze ve středu dne 14. prosince 2016 Vládní návrh zákona,

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Plnění povinné školní docházky v zahraničí

Plnění povinné školní docházky v zahraničí Plnění povinné školní docházky v zahraničí 1 Novela školského zákona úprava pravidel od 1. ledna 2012 novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) navazující novela vyhlášky č. 48/2005 Sb. vydána ve

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

Podejte žádost o vydání dokladu "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství".

Podejte žádost o vydání dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 01. Identifikační kód PDY00031 02. Kód životní situace SC00016 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 04. Základní informace

Více

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada archivář (ID 30013256) v oddělení fondů státní správy z let 1945 1992 v Národním archivu Č.j.: NA-4497-1/12-2016 Datum: 4. listopadu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 4. Základní informace Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více