ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech. Čl. I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech. Čl. I"

Transkript

1 ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech Čl. I Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto: 1. V 2 odst. 1 se za slovo jméno, vkládají slova popřípadě jména,. 2. V 2 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní: (5) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu 3a) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 3a) 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.. 3. V 3 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) znějí: (1) Občanský průkaz obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu. (2) Povinnými údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, adresa místa trvalého pobytu, datum, místo a okres narození, přičemž název místa a okresu narození se zapisuje podle aktuálního stavu 3b) v době podání žádosti o vydání občanského průkazu; u občanů narozených v cizině se zapisuje pouze stát narození, místo a okres narození se u nich nezapisuje, b) doba platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,

2 - 2 - c) strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo občanského průkazu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti občanského průkazu, koncovka rodného čísla 3c) a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně. 3b) 3c) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.. 4. V 3 odst. 3 se za slovo jméno, vkládají slova popřípadě jména, a slova trvalý pobyt se nahrazují slovy adresa místa trvalého pobytu. 5. V 3 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 5) až 6b) znějí: (4) Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do občanského průkazu jsou a) označení absolventa vyšší odborné školy, 5) akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, 6) označení docent nebo profesor 6a) (dále jen titul ) nebo vědecká hodnost, 6b) titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem, 6) b) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození, c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození. (5) Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části občanského průkazu zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíšou. 5) 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), 6) 6a) 6b) ve znění zákona č. 138/1995 Sb. 46 a 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. 70 zákona č. 111/1998 Sb. 102 zákona č. 111/1998 Sb.. 6. V 4 odstavec 2 zní: (2) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu (dále jen žádost ) a doklady potřebné pro jeho vydání. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Žádost se podává na tiskopise stanoveném Ministerstvem vnitra (dále jen ministerstvo ).. 7. V 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

3 - 3 - (4) Žádost s doklady může občan osobně předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, 8a) který zkontroluje správnost vyplnění žádosti, doklady občanovi vrátí a zjistí-li rozpory mezi údaji uváděnými v žádosti a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen evidence občanských průkazů ), vyzve občana, aby údaje uváděné v žádosti doložil. Není-li obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný kvydání občanského průkazu, anebo byla žádost předložena matričnímu úřadu, postoupí tyto orgány řádně vyplněnou žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 8a) 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.. 8. V 4 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí: (5) Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení řádně vyplněné žádosti a potřebných dokladů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena. Občanský průkaz může občan převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. (6) Podpisem občana podle odstavce 2 (dále jen podpis ) se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení. (7) Pro účely vydání občanského průkazu a vedení údajů v evidenci občanských průkazů provádí ministerstvo digitální zpracování fotografie občana (dále jen fotografie ) a jeho podpisu; namísto ministerstva může tuto činnost provádět obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává občanský průkaz podle odstavce 1, pokud to umožňují technické podmínky.. 9. V 4 se doplňuje odstavec 8, který zní: (8) Občan, který žádá o vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení platnosti občanského průkazu uplynutím doby v něm vyznačené, může před uplynutím této doby podat žádost elektronicky; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb, a občan je povinen k ní připojit digitální zpracování své fotografie a svého podpisu. Byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána elektronicky, odevzdá občan dosavadní občanský průkaz při převzetí nového občanského průkazu. Technické požadavky na digitální zpracování podpisu a fotografie, připojené k žádosti podané elektronicky, stanoví ministerstvo vyhláškou..

4 V 5 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní: (1) Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let věku, je povinen předložit a) rodný list občana, b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly svýjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana; požadavky na technické provedení fotografie stanoví ministerstvo vyhláškou, c) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů. Současně je povinen dokladem o státním občanství 8a) prokázat státní občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u příslušného úřadu. 8b) 8a) 8b) 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb V 5 odst. 2 písmeno f) zní: f) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů V 6 odst. 2 písmeno e) zní: e) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů V 6 odst. 5 písmena f) a g) znějí: f) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů,

5 - 5 - g) svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem, a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu V 7 odst. 2 větě druhé se slova v zahraničí nahrazují slovy na zahraniční vysoké škole. 15. V 7 odst. 4 se slova matriky Magistrátu města Brna, 12) nahrazují slovy matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, 12). Poznámka pod čarou č. 12) zní: 12) 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů V 8 odst. 2 se slova podepisuje občanský průkaz nahrazují slovy převzetí občanského průkazu podepisuje. 17. V 8 odstavec 3 zní: (3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a zašle uvedené doklady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí; obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, předává-li občanský průkaz podle 4 odst V 8 se odstavec 4 zrušuje. 19. V 9 odst. 2 se slova obecní úřad pověřený vedením matrik nahrazují slovy matriční úřad. 20. V 9 odst. 2 větě druhé se slovo nebo nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova nebo při zadržení občanského průkazu ( 16 odst. 2)..

6 V 9 odstavec 3 zní: (3) Potvrzení o občanském průkazu, která se vydávají v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až d), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození, datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vydal; u občanů narozených v cizině se namísto místa a okresu narození zapisuje pouze stát narození V 9 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí: (4) Potvrzení o občanském průkazu, které se vydává podle odstavce 1 písm. e) a f), obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, která občanský průkaz odevzdává, jméno, popřípadě jména, příjmení držitele občanského průkazu (dále jen držitel ), datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občanském průkazu vydal, číslo, popřípadě sérii odevzdávaného občanského průkazu, a označení úřadu, který odevzdávaný občanský průkaz vydal. (5) Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu podle odstavce 1 písm. a) až d), nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto zákonem stanovena. (6) Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou včetně nadpisu zní: (1) Platnost občanského průkazu skončí Skončení platnosti občanského průkazu 11 a) uplynutím doby v něm vyznačené, b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, c) právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům nebo kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven, a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu, d) právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu, a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu, nebo e) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého. (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže a) občanský průkaz je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné, nebo je porušena jeho celistvost; oddělení vyznačené části občanského průkazu ( 12 odst. 1 a 3) se za porušení celistvosti občanského průkazu nepovažuje, b) občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, nebo c) u občana došlo k podstatné změně podoby.

7 - 7 - Souhlasí-li občan s rozhodnutím, provede se záznam do protokolu; v opačném případě se vydá rozhodnutí.odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek V 12 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 13) a 13a) zní: (1) V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, oddělí vyznačenou část občanského průkazu a) úřad nebo orgán církve, oprávněný k uzavírání manželství, 13) v případě změny rodinného stavu sňatkem, b) obecní úřad obce s rozšířenou působností 13a) nebo matriční úřad v případě 1. změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, 2. změny rodinného stavu, nebo 3. změny rodného čísla. 13) 13a) 3 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 234/1992 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb. Například zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů V 12 se vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Zároveň s oddělením vyznačené části občanského průkazu úřad podle odstavce 1 vydá občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu; současně oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, číslo vydaného potvrzení, důvod a datum jeho vydání, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení občana.. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a včetně nadpisu zní: (1) Občan je povinen 14 Povinnosti občana a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené pod písmenem a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii, c) požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů 1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v 11 odst. 2, 2. po obdržení oddacího listu, 3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 4. po obdržení úmrtního listu manžela, 5. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,

8 po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo 8. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu, d) odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, e) při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány, f) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu. (2) Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý plnit povinnosti podle odstavce 1, přecházejí tyto povinnosti na opatrovníka. Má-li občan, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, občanský průkaz, přecházejí na opatrovníka povinnosti podle odstavce 1 s výjimkou povinnosti uvedené v písmenu c); opatrovník má současně povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana V 15 odstavec 1 zní: (1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak V 15 odst. 2 a 3 se slova obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik nahrazují slovy matričnímu úřadu. 29. V 16 nadpis zní: Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, matričního úřadu a policie. 30. V 16 odst. 1 se slova obecní úřad pověřený vedením matrik nahrazují slovy matriční úřad.

9 V 16 odstavec 2 zní: (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, matriční úřad nebo policie mohou zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle 11 odst. 2; současně je mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený občanský průkaz je bezodkladně odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu V 16 odst. 3 se slova obecní úřad pověřený vedením matrik nahrazují slovy matriční úřad a slova písm. h) se nahrazují slovy odst. 1 písm. d). 33. V 16 odstavce 4 až 6 znějí: (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, vydá držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresu trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. (5) Ohlásí-li držitel policii odcizení občanského průkazu, vydá mu policie potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresu trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. (6) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský průkaz podle 15 odst. 1, se použije obdobně ustanovení odstavce Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní: ČÁST PÁTÁ PŘESTUPKY 16a (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, b) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v 14 odst. 1 písm. c), c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz, d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu, e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

10 f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti, g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů ( 24 odst. 2), h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek, j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle 2 odst. 5, k) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. (2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. (3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do Kč.. Dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) ní: 17 (1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány 14) v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem 14) je ministerstvo. (2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo občana, b) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, d) datum vydání občanského průkazu, e) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, f) dobu platnosti občanského průkazu, g) digitální zpracování fotografie a podpisu občana, h) údaj o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu opatrovníka u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy uvede se jeho název a sídlo, j) místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání, k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození, l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození, m) titul nebo vědeckou hodnost občana, zapsané v občanském průkazu, n) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu, o) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal, p) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,

11 q) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, r) číslo žádosti, s) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje. (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem 15) údajů vedených v evidenci občanských průkazů. (4) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 15 let po smrti občana nebo prohlášení občana za mrtvého. (5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede přehled údajů o občanských průkazech, které vydal, a jejich držitelích, a to a) na žádostech, které obsahují údaje uvedené v 3 odst. 1 až 4, čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání, b) na tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele. (6) Přehled údajů podle odstavce 5 se vede po dobu 15 let od vydání občanského průkazu. (7) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví a jeho změnu, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, e) rodné číslo, f) státní občanství, g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, l) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela; je-li manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození, n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození, o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo. 14) 15) 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.. Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16a) zní: 18 Poskytování údajů z evidence občanských průkazů (1) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených. (2) Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny súdaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, 16a) nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo. (3) Údaje vedené podle 17 odst. 2 písm. n) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. 16a) Zákon č. 101/2000 Sb Za 18 se vkládá nový 18a, který včetně poznámek pod čarou č. 16b) až 16d) zní: 18a (1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. 16b) Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně. 16c) (2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede a) jméno, popřípadě jména a příjmení, b) rodné číslo, c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, d) adresu místa trvalého pobytu, e) rozsah požadovaných údajů. (3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. 16d) Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. (4) Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý kpodání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat jeho zákonný zástupce. (5) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje.

13 b 16c) 16d) 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o správních poplatcích. Notářský řád. Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů V 23 se slovo obyvatel nahrazuje slovem občanů. 39. V 24 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Platnost občanských průkazů podle věty první končí vždy nejpozději dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny zní: 25 (1) V občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu a v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu se nesmějí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy. (2) Dojde-li ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, oddělí obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 pravý horní roh předních desek a u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, levý dolní roh. Obdobně postupuje úřad nebo orgán církve oprávněný k uzavírání manželství 13) v případě změny rodinného stavu sňatkem. Pro další postup platí přiměřeně V 26 písmeno c) zní: c) vzor potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a. Čl. II Zmocnění k vyhlášení úplného znění Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

14 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o cestovních dokladech Čl. III Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: 1. V 2 odst. 1 se za slovo jméno, vkládají slova popřípadě jména,. 2. V 2 odstavec 2 zní: (2) Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky; občan není oprávněn ponechávat cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v zahraničí.. 3. V 2 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie cestovního dokladu bez souhlasu 1a) občana, kterému byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, nestanoví jinak. 1a) 5 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.. Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1f). 4. V 3 odst. 1 se za slova občanský průkaz 1b) vkládají slova se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část 1e). Poznámka pod čarou č. 1e) zní: - 1e) 12 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.. 5. V 3 odst. 4 se slovo Ministerstvo nahrazuje slovy Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ). 6. V 5 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní: e) náhradní cestovní doklad Evropské unie, 2a) 2a) Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (96/409/SZBP)..

15 Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f) a 7 včetně poznámek pod čarou č. 2b) a 2c), 3) až 3b) a 4) znějí: 6 (1) Cestovní doklad obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu. (2) Povinnými údaji zapisovanými do cestovního dokladu jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození a jde-li o diplomatický nebo služební pas i diplomatická nebo služební hodnost (funkce), přičemž název místa narození se zapisuje podle aktuálního stavu; 2b) u občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození, 2c) místo narození se u nich nezapisuje, b) územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo dokladu, datum jeho vydání a označení úřadu, který jej vydal, c) strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny cestovního pasu, diplomatického pasu nebo služebního pasu v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně. (3) Cestovní průkaz vydaný z důvodu návratu na území České republiky pro nově narozeného občana nemusí obsahovat rodné číslo. 2b) 2c) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání číselníku (ČZEM), uveřejněné pod č. 489/2003 Sb. 7 Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do cestovního dokladu jsou: a) v cestovním dokladu rodiče jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let, b) označení absolventa vyšší odborné školy, 3) akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, 3a) označení docent, nebo profesor 3b) (dále jen titul ), nebo vědecká hodnost; 4) titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem. 3) 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), 3a) 3b) 4) ve znění zákona č. 138/1995 Sb. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 70 zákona č. 111/1998 Sb. 102 zákona č. 111/1998 Sb se zrušuje.

16 včetně nadpisu zní: 10 Změny a doplnění údajů (1) V cestovním dokladu lze provést změny údajů o a) občanu mladším 15 let, zapsaném do cestovního dokladu jeho rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz, b) časové platnosti cestovního dokladu, je-li tímto cestovním dokladem cestovní průkaz. (2) V cestovním dokladu lze provést doplnění údajů o a) občanu mladším 15 let do cestovního dokladu jeho rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz, b) titulu nebo vědecké hodnosti. (3) V jiném cestovním dokladu vydaném podle mezinárodní smlouvy lze provést změny zapsaných údajů nebo doplnění údajů, jen pokud to mezinárodní smlouva umožňuje. (4) Změnu a doplnění údajů v cestovním dokladu provádí orgán příslušný k jeho vydání. V zahraničí může provádět změny údajů podle odstavce 1 a doplnění údajů podle odstavce 2 písm. a) diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky (dále jen zastupitelský úřad ) V 12 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Pro účely vydání cestovního pasu a vedení údajů v informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen evidence cestovních dokladů ) provádí ministerstvo digitální zpracování podpisu a fotografie občana; namísto ministerstva může tuto činnost provádět obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává cestovní pas podle odstavce 1, pokud to umožňují technické podmínky Za 15 se vkládá nový 15a, který včetně nadpisu zní: 15a Náhradní cestovní doklad Evropské unie Zastupitelský úřad je oprávněn za účelem vydání zmocnění k vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie 2a) požádat ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání cestovního dokladu o potvrzení správnosti či upřesnění údajů uváděných na žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie..

17 V 17 nadpis zní: Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn nebo doplnění jeho údajů. 13. V 17 odst. 1 věta první zní: Cestovní doklad lze vydat a změny nebo doplnění údajů v něm zapsaných lze provést na žádost, která splňuje náležitosti stanovené tímto zákonem V 17 odstavec 2 zní: (2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem V 17 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 7) až 9) zní: (4) Místo zákonného zástupce může podat žádost podle odstavce 3 pěstoun, 7) osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, 8) nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. 9) Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. 7) 8) 9) 45a a násl. zákona o rodině. 45 zákona o rodině. 46 zákona o rodině. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů V 17 odst. 6 se slova Ústředí pro mezinárodní právní ochranu mládeže. 10) nahrazují slovy Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 10) Poznámka pod čarou č. 10) zní: 10) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů V 17 se vkládá nový odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní: (9) Při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republiky. 10a) 10a) 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.. Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.

18 V 17 odst. 11 se slova obecního úřadu pověřeného vedením matrik nahrazují slovy matričního úřadu. 19. V 17 se na konci odstavce 12 doplňuje věta Zastupitelský úřad vydá občanovi cestovní průkaz z moci úřední rovněž v případech, kdy tak stanoví mezinárodní smlouva V 17 odst. 13 se slova nebo jiných osob k tomu oprávněných zrušují. 21. V 18 se slovo nebo nahrazuje čárkou a za slova provedení změn se vkládají slova nebo doplnění. 22. V 19 odstavec 1 zní: (1) Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu se podávají na tiskopisech stanovených ministerstvem podle 20 odst. 4 u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu V 19 odst. 2 se slova obecního úřadu pověřeného vedením matrik nahrazují slovy matričního úřadu. 24. V 20 úvodní část ustanovení odstavce 1 zní: Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání cestovního dokladu, která obsahuje údaje uvedené v 6 odst. 2 a dále tyto údaje:. 25. V 20 odst. 1 písmeno b) zní: b) adresu místa trvalého pobytu v České republice; občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa svého posledního trvalého pobytu v České republice,. 26. V 20 odst. 1 písm. c) se za slovo jméno, vkládají slova popřípadě jména,. 27. V 20 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: d) nepovinné údaje podle 7, pokud občan žádá o jejich zapsání do cestovního dokladu,. Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

19 V 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní doklad vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka V 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: (3) Podpisem občana podle odstavce 1 se pro účely vydání cestovního dokladu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení.. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a V 20 odst. 4 se za slovo změn vkládají slova nebo doplnění údajů a slova k provedení změny se nahrazují slovy k provedení požadované změny nebo doplnění údajů. 31. V 20 odst. 5 se za slova provedení změn vkládají slova nebo doplnění. 32. V 21 odst. 1 se za slovo Žadatel vkládají slova podle 17 odst. 2 až V 21 odst. 2 se za slovo jménu vkládají slova, popřípadě jménech a za slova nevyžaduje v případě se vkládají slova vydání cestovního průkazu pro návrat občana nově narozeného v cizině nebo v případě. 34. V 21 odst. 3 se slova nebo k provedení změn nahrazují slovy, k provedení změn nebo doplnění. 35. V 22 odst. 1 písmeno b) zní: b) zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,. 36. V 22 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní: (3) Zastupitelský úřad může od požadavku osobní přítomnosti upustit a cestovní průkaz zaslat na doručenku do vlastních rukou, 13a) jestliže osoba uvedená v odstavci 1 a) se nachází v bezprostředním ohrožení života, nebo se v takovém ohrožení nachází člen její rodiny, b) je hospitalizována a je třeba ji urychleně dopravit zpět do České republiky, c) je neschopna pohybu, nebo

20 d) je zbavena svobody a podle rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu příslušného v trestním řízení má být ze státu, v němž se nachází, vyhoštěna anebo vydána k trestnímu stíhání v České republice. 13a) Akta Světové poštovní unie, vyhlášená pod č. 308/1996 Sb včetně poznámek pod čarou č. 13b) a 14) zní: 23 Vydání cestovního dokladu občanovi se odepře nebo vydaný cestovní doklad se odejme na žádost a) soudu, je-li proti občanovi nařízen výkon soudního rozhodnutí, b) soudního exekutora, pověřeného soudem provedením exekuce, jestliže zjevně hrozí nebezpečí, že by občan exekuci cestou do ciziny zmařil, c) orgánu činného v trestním řízení, je-li proti občanovi vedeno trestní stíhání pro trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody nejméně 3 léta, nebo d) orgánu, který vykonává rozhodnutí nebo jeho výkon zařizuje podle zvláštního právního předpisu, 14) nevykonal-li občan trest odnětí svobody; to neplatí, jestliže mu byl trest prominut nebo byl jeho výkon promlčen. 13b) Občanský soudní řád. 14) Exekuční řád. Trestní řád V 24 odst. 4 se číslo 15 nahrazuje číslem V 26 se za slovo žadatele vkládají slova podle 17 odst. 2 až 10 a slova provádí změny se nahrazují slovy provedou se změny nebo doplnění. 40. V 28 odstavce 1 a 2 znějí: (1) Platnost cestovního dokladu skončí a) uplynutím doby v něm vyznačené, b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, c) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu (dále jen držitel ) za mrtvého. (2) Orgán příslušný kvydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo c) jeho držitel podstatně změnil svou podobu ( 20 odst. 2). Souhlasí-li občan s rozhodnutím podle tohoto odstavce, provede se záznam do protokolu, v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek..

21 a 30 včetně poznámky pod čarou č. 16) znějí: 29 (1) Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích jsou zpracovávány 16) v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem 16) je ministerstvo. (2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje: a) o žádosti o vydání cestovního dokladu: číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou, b) o vydání cestovního dokladu: 1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele, 2. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 3. číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 4. datum vydání cestovního dokladu, 5. dobu platnosti cestovního dokladu, 6. označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 7. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele, 8. údaje uvedené v 7 písm. b), 9. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním dokladu rodiče, 10. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu, c) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu, d) o zadržení cestovního dokladu: 1. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen, 2. označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu, 3. označení orgánu, který cestovní doklad zadržel, 4. datum a důvod zadržení cestovního dokladu, 5. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu, 6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele, e) o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu: 1. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat, 2. označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu, 3. označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu, 4. datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu, 5. datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu, 6. datum a důvod zrušení odepření vydání cestovního dokladu, 7. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu, f) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje. (3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) se uchovávají ještě po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, údaje uvedené v odstavci 2 písm. d) se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu trvání důvodů pro odepření vydání cestovního dokladu, nejméně však po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se

22 o odepření vydání cestovního dokladu, a po dobu ještě 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, jedná-li se o jeho odnětí. 16) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 30 (1) Orgán příslušný kvydání cestovního dokladu je pro ministerstvo zpracovatelem 16) údajů vedených v evidenci cestovních dokladů. (2) Orgán příslušný kvydání cestovního dokladu je pro účely výkonu své působnosti uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů. (3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obce s rozšířenou působností z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o občanech: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví a jeho změnu, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, e) rodné číslo, f) státní občanství, g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, k) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do cestovního dokladu. (4) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v 29 odst. 2 písm. d) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny zadržet cestovní doklad, a údaje uvedené v 29 odst. 2 písm. e) mohou využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít vydání cestovního dokladu nebo odejmout cestovní doklad, anebo orgány, které podle tohoto zákona mohou požádat o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu. (5) Ministerstvo nebo orgány příslušné k vydání cestovního dokladu poskytují údaje z evidence cestovních dokladů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným. (6) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny súdaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, 16) nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo. (7) Údaje vedené podle 29 odst. 2 písm. c) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup..

23 Poznámky pod čarou č. 17) až 19) se zrušují. 42. Za 30 se vkládá nový odstavec 30a, který včetně poznámek pod čarou č. 19a) až 19c) zní: 30a (1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 18 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti. 19a) Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně. 19b) (2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede a) jméno, popřípadě jména a příjmení, b) rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození, c) číslo platného cestovního dokladu, d) adresu místa trvalého pobytu, e) rozsah požadovaných údajů. (3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. 19c) Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. (4) Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý kpodání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce. (5) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci cestovních dokladů provede záznam o datu a hodině výdeje. 19a) 19b) 19c) 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb. Zákon o správních poplatcích. Notářský řád. Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb V 31 odst. 1 písmeno b) zní: b) provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu,. 44. V 31 odst. 2 se za slovo změnách vkládají slova údajů nebo doplnění. 45. V 32 odstavcích 1, 2 a 3 se slova Držitel cestovního dokladu nahrazují slovem Držitel. 46. V 32 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům.

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 1 2 2 (2) Občanovi se vydává a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo c) občanský průkaz bez strojově čitelných

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

328/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

328/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obsah Změna: 491/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 559/2004 Sb. Změna: 395/2005 Sb. Změna: 559/2004 Sb. (část) Změna: 21/2006 Sb. Změna: 115/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 136/2006

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Cestovní doklady. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Cestovní pas se vydává:

Cestovní doklady. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Cestovní pas se vydává: Cestovní doklady Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů, ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání cestovních dokladů 4. Základní informace k životní situaci Doba platnosti cestovního pasu Cestovní pas se vydává občanům ve

Více

Cestovní doklady. Vydávání cestovních pasů. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní doklady. Vydávání cestovních pasů. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Doba platnosti cestovního pasu Cestovní doklady Vydávání cestovních pasů Doba platnosti cestovního pasu Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 68. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 69. Úplné znění

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 928) Návrh na zamítnutí

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

1. Identifikační číslo. 2.Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydání občanského průkazu. 4. Základní informace k životní situaci

1. Identifikační číslo. 2.Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydání občanského průkazu. 4. Základní informace k životní situaci 1. Identifikační číslo 2.Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 328/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o občanských průkazech Změna: 491/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 559/2004 Sb. Změna: 395/2005 Sb. Změna: 559/2004 Sb. (část) Změna:

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 76 Rozeslána dne 1. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 239 ZÁKON ze

Více

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství, Občanské průkazy Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Více

Částka 71. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech

Částka 71. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech Strana 2028 Sbírka zákonů č. 195 / 2017 195 ZÁKON ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí:

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí: PS160049917 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 238 USNESENÍ Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 50. schůze ve středu dne 14. prosince 2016 Vládní návrh zákona,

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

ZÁKON o občanských průkazech

ZÁKON o občanských průkazech Částka 26 Sbírka zákonů č. 69 / 2012 Strana 819 69 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 491/2001 Sb., zákonem

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji

Více

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY Obsah 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna:

Více

Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k

Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

Jaké typy občanských průkazů se vydávají? Podání žádosti o vydání občanského průkazu

Jaké typy občanských průkazů se vydávají? Podání žádosti o vydání občanského průkazu Kdo vydává občanský průkaz? Podle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydává občanský průkaz obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o občanských průkazech.

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o občanských průkazech. Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o občanských průkazech 2 Občanský průkaz (1) Občanský průkaz je veřejná listina, 1)

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY Název životní situace 13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY 13.1.1. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní popis životní situace Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Více

Vyhotovení občanského průkazu

Vyhotovení občanského průkazu Vyhotovení občanského průkazu 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanské průkazy Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat - tzv. e-pas. Pojmenování (název) životní situace

ŽIVOTNÍ SITUACE. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat - tzv. e-pas. Pojmenování (název) životní situace ŽIVOTNÍ SITUACE Pojmenování (název) životní situace Základní informace k životní situaci Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat - tzv. e-pas Cestovní pas

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 257. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

Více

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna: 217/2002

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3146 Sbírka zákonů č. 222 / 2012 222 ZÁKON ze dne 20. června 2012, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Podání žádosti o vydání občanského průkazu

Podání žádosti o vydání občanského průkazu Kdo vydává občanský průkaz Podle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydává občanský průkaz obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Pojmenování název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na

Více

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám... 4 2.1 A115 - Evidence obyvatel

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Životní situace Název: Občanský průkaz Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : 423. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 03. Název životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má

Více

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ V tomto dokumentu naleznete podrobné informace, které se týkají vydávání cestovních dokladů. Kliknutím na označení jednotlivých kapitol v obsahu níže se dostanete přímo na požadovanou

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna: 217/2002

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne ,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

... Druhy cestovních dokladů

... Druhy cestovních dokladů Text části zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění, s vyznačením

Více

4 kategorie subjektů údajů Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu MČ Praha 8.

4 kategorie subjektů údajů Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu MČ Praha 8. Správce: Úřad městské části Praha, Zenklova 1/35, Praha Libeň, 00, IČO: 0003, telefon: 05 111, email: posta@praha.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 05 53, email: eva.janeckova@praha.cz

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4278 Sbírka zákonů č. 318 / 2015 318 ZÁKON ze dne 11. listopadu 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Vydání občanského průkazu Typy občanských průkazů Podání žádosti o občanský průkaz Převzetí vyhotoveného občanského průkazu...

Vydání občanského průkazu Typy občanských průkazů Podání žádosti o občanský průkaz Převzetí vyhotoveného občanského průkazu... Obsah Vydání občanského průkazu... 2 Typy občanských průkazů... 2 Podání žádosti o občanský průkaz... 3 Převzetí vyhotoveného občanského průkazu... 5 Lhůty pro vydání... 6 Správní a jiné poplatky... 6

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 137 10. funkční období 137 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele ROK 2006 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. VS-2/60/2-2006 ze dne 3. 2. 2006 2. VS-327/60/2-2005 ze dne 10. 2. 2006 3. VS-408/60/2-2005 ze dne 7. 3. 2006 1. Doklad o právní způsobilosti k

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského

Více

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ***

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů *** Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 6 Nárok na příspěvek na mobilitu (1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

ROK Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost

ROK Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost ROK 2011 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. MV-117452-2/VS-2010 ze dne 7. 1. 2011 2. MV-3742-1/VS-2011 ze dne 14. 1. 2011 Změny v souvislosti s novelizací zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám... 4 2.1 A117 - Občanské průkazy...

Více

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince Narodilo se vám dítě? a/ dítě z manželství jeden z rodičů předloží: - souhlasné prohlášení rodičů o jménu /jménech/ dítěte - oddací list - občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 342/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony Změna: 274/2008 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

2. V 2 písmeno e) zní: e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné

2. V 2 písmeno e) zní: e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné Strana 3036 Sbírka zákonů č. 192 / 2016 Částka 72 192 ZÁKON ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Úterý, 09 Srpen 2016 08:08 3. Název životní situace: Vyřízení občanského průkazu 4. Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku

Více

Vyhláška č. 671/2004 Sb.

Vyhláška č. 671/2004 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 234/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 234/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 234/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy 1. MATRIKA vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

Více

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ Změna: 127/2005 Sb. 53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení.

ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. III. ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1425 148 ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2052 Sbírka zákonů č. 199 / 2017 199 ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Občanské průkazy k Porada konaná dne

Občanské průkazy k Porada konaná dne Občanské průkazy k 1.1.2012 Porada konaná dne 17.1.2012 Změny zákona č. 328/1999 Sb. zákon č. 227/2009 Sb. (čl. LXXXI LXXXII) změny: 101/2010 Sb., 306/2009 Sb., 424/2010 Sb.) zákon č. 424/2010 Sb. (čl.

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : 317. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 655/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více