Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice"

Transkript

1 č. 1-1/2012 uvolnění a přidělení bytu B/9 na ul. Prudké 147, Ostrava-Hošťálkovice, b e r e n a v ě d o m í, ukončení nájmu k bytu B/9 na ul. Prudké 147, Ostrava-Hošťálkovice, manželů Kamenárových k a přidělení bytu p. Ivetě Žižkové k , a) s ukončením nájmu dohodou s manžely Kamenárovými k b) s přidělením bytu p. Ivetě Žižkové, trvale bytem Ostrava-Hošťálkovice, Ořechová 142, a) připravit dohodu o ukončení nájmu k s manžely Kamenárovými b) připravit nájemní smlouvu + evidenční list pro p. Ivetu Žižkovou k Zodpovídá: pí. Najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

2 č. 2-1/2012 zánik mandátu úmrtím člena zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice pana Karla Svačiny, b e r e n a v ě d o m í, zánik mandátu, vyzvat na základě 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prvního náhradníka téže volební strany k přijetí mandátu zastupitele městského obvodu Hošťálkovice. Zodpovídá: tajemnice Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

3 č. 3-1/2012 žádost firmy PROFIPROJEKT s.r.o., Zahradní 762, Paskov, o souhlas s umístěním stavby (zemní kabelové přípojky NN 0,4 kv v délce cca 2 m) do pozemku parc.č. 2064/2 v k.ú. Hošťálkovice - přípojka bude sloužit jako přípojka pro rodinný dům paní Chojkové, návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu umístit a provést stavbu, s umístěním stavby (zemní kabelové přípojky NN 0,4 kv v délce cca 2 m) do pozemku parc.č. 2064/2 v k.ú. Hošťálkovice s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro umístění výše uvedené přípojky do pozemku parc.č. 2064/2 v k.ú. Hošťálkovice, mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, zastoupen firmou PROFIPROJEKT s.r.o., Zahradní 762, Paskov a SMO, MOb Hošťálkovice, s c h v a l u j e předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva zakládající právo umístit a provést stavbu pro umístění výše uvedené přípojky s tím, že se ve smlouvě doplní v čl. III odst. (5) doplnit doložku platnosti právního úkonu v čl. VI. odst. 1- doplnit: Částka za jednorázovou úplatu je stanovena ve výši 300,- Kč/metr běžný, ale min. ve výši 1000,- Kč (+DPH dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy). Celková výše náhrady bude stanovena dle skutečného rozsahu omezení dotčené nemovitosti. oznámit žadateli usnesení starosty s tím, že po doplnění smlouvy o výše uvedené připomínky bude předložena smlouva starostovi k podpisu Zodpovídá: pí.barabaschová Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

4 č. 4-1/2012 zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu celoroční údržbu plynových, vodoinstalačních a sanitárních zařízení v objektech městského obvodu, b e r e n a v ě d o m í zajištění opravy a údržby majetku spojenou s revizí plynových spotřebičů a spalinových cest v bytovém fondu, se zveřejněním výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu celoroční údržbu plynových, vodoinstalačních a sanitárních zařízení v objektech městského obvodu, zveřejněnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu celoroční údržbu plynových, vodoinstalačních a sanitárních zařízení v objektech městského obvodu na webových stránkách ÚMOb Hošťálkovice. Zodpovídá: pí.najvárková, pí.barabaschová Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

5 č. 5-1/2012 zvýšení nájmů bytů za služby bytový dům č.p. 153 na ul. Prudké, Hošťálkovice, b e r e n a v ě d o m í zvýšení ceny vody od , se zvýšením nájemného k : p. Schneiderové z Kč na Kč p. Hošťákové z Kč na Kč p. Hanákové z Kč na Kč p.moricové z Kč na Kč k p. Pyšíkovi z Kč na Kč a) vystavit k nové evidenční listy pro byty p. Schneiderové, Hošťákové, Hanákové a p. Moricové b) vystavit k nový evidenční list pro byt p. Pyšíka c) oznámit zvýšení nájemného nájemníkům uvedených bytů Zodpovídá: pí.najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

6 č. 6-1/2012 žádost firmy Master Design s.r.o., 28. října 1810/86, Ostrava o vydání souhlasného stanoviska se stavbou příjezdové komunikace ke sportovnímu areálu v Ostravě-Hošťálkovicích, umístěné na pozemcích 1318/10, 1318/13 a 1319/4 v k.ú. Hošťálkovice, s výše uvedenou stavbou bez připomínek (jedná se stavbu městského obvodu Hošťálkovice), oznámit žadateli usnesení starosty. Zodpovídá: Barabaschová Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

7 č. 7-1/2012 žádost p. Slischkové o slevu z nájmů v bytě B/9 z důvodů opakujících se zámoků v bytovém domě č.p. 147 na ul. Prudká, Ostrava-Hošťálkovice, b e r e n a v ě d o m í zprávu o stavu bytového domu č.p. 147 na ul. Prudká a nutnosti generální opravy střechy byt. domu č.p. 147 v tomto roce, a) s 20% slevou ze základního nájemného p. Slischkové od b) s úhradou dezinfekčních prostředků dle požadavků nájemců pro prvotní ošetření a odstranění vzniklých plísní bytovému úseku informovat nájemce postižených bytů o přijatých opatřeních. Zodpovídá: pí. Najvárková, p. Jurajda Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

8 č. 8-1/2012 s c h v a l u j e Výroční zprávu za rok 2011 o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Hošťálkovice a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle 18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zajistit zveřejnění této výroční zprávy na úřední desce SMO, ÚMOb Hošťálkovice a webových stránkách městského obvodu Hošťálkovice Zodpovídá: pí. Mocková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

9 č. 9-1/2012 žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, v zastoupení prostřednictvím společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava s.r.o., Příčná 2828/10, Opava, za kterou jedná paní Ludmila Králová, Mrázná 131/44, Ostrava-Michálkovice, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě přes pozemek parc.č a parc.č v k.ú. Hošťálkovice, s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě přes pozemek parc.č a parc.č v k.ú. Hošťálkovice, s c h v a l u j e předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene, které spočívá v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě přes pozemek parc.č a parc.č v k.ú. Hošťálkovice, a omezení těchto parcel ochranným pásmem podzemního vedení (G. P. č /2011) mezi společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 (IČ: ), v zastoupení prostřednictvím společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava s.r.o., Příčná 2828/10, Opava, za kterou jedná paní Ludmila Králová, Mrázná 131/44, Ostrava-Michálkovice (IČ: ) a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277, Ostrava (IČ: ) 1. doplnit do smlouvy doložku platnosti právního úkonu, předložit ji k podpisu starostovi a poté odeslat žadateli Zodpovídá pí. Barabaschová Termín: po obdržení smlouvy s vyznačenou doložkou o provedení vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, dohlédnout na provedení úhrady za zřízení břemene do 30 dnů od doručení této smlouvy z katastru nemovitostí. Zodpovídá pí. Barabaschová Termín:po doručení zavkladované smlouvy V Ostravě Hošťálkovicích

10 č. 10-1/2012 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od , s uzavřením nájemních smluv od 1. února 2012 s uvedenými nájemci bytů na dobu určitou do viz příloha, - připravit nové nájemní smlouvy k bytům platné od 1. února 2012 na dobu určitou, tj. do 31. ledna vyzvat nájemníky k podpisu nových nájemních smluv Zodpovídá pí. Najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

11 č. 11-1/2012 žádost starosty Hlučína Ing. Kubuše ve věci nákupu věcného daru pro akci v rámci Sdružení obcí Hlučínska, s c h v a l u j e nákup věcného daru do max. výše 1 300,- Kč, finančnímu úseku provést úhradu. Zodpovídá Mgr.Machurová Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

12 č. 12-1/2012 žádost spotřebního družstva Budoucnost, se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, za které jedná Ing. Stanislav Koběrský, předseda představenstva, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojku přes pozemek parc.č. 11 v k.ú. Hošťálkovice, s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojku přes pozemek parc.č. 11 v k.ú. Hošťálkovice, s c h v a l u j e předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene, které spočívá v umístění kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 11 v k. ú. Hošťálkovice, a omezení této parcely ochranným pásmem (G. P. č /2011) mezi družstvem Budoucnost, spotřební družstvo v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava (IČ: ) a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277, Ostrava (IČ: ), 3. doplnit do smlouvy doložku platnosti právního úkonu, předložit ji k podpisu starostovi a poté odeslat žadateli Zodpovídá pí. Barabaschová Termín: po obdržení smlouvy s vyznačenou doložkou o provedení vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, dohlédnout na provedení úhrady za zřízení břemene do 30 dnů od doručení této smlouvy z katastru nemovitostí. Zodpovídá pí. Barabaschová Termín:po doručení zavkladované smlouvy

13 č. 13-1/2012 žádost o poskytnutí dotace pro Centrum pro zdravotně postižené MSK Ostrava, Bieblova 3, s přidělením dotace ve výši Kč, s ch v a l u j e darovací smlouvu pro Centrum pro zdravotně postižené MSK ve výši Kč, a) převést finanční prostředky na účet Centra pro zdravotně postižené MSK. b) zaslat darovací smlouvu Centru pro zdravotně postižené MSK. Zodpovídá: Mgr. Machurová, pí. Najvárková Termín: ihned

14 č. 14-1/2012 žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Středisko rané péče SPRP Ostrava, s přidělením finančního příspěvku ve výši Kč, a) převést finanční prostředky na účet Střediska rané péče SPRP Ostrava, b) zaslat informaci Středisku rané péče SPRP Ostrava. Zodpovídá: Mgr. Machurová, pí. Najvárková Termín: ihned

15 č. 15-1/2012 předloženou zprávu o nutnosti pořízení radlice pro zimní údržbu na zahradní traktor HUSQVARNA CT 180XP a HUSQVARNA CT 220Twin, b e r e n a v ě d o m í, že pořizovací hodnota této radlice je ve výši ,- Kč s DPH, s pořízením radlice pro zimní údržbu, provoznímu úseku vyhotovit objednávku a zabezpečit dodání radlice městskému obvodu. Zodpovídá: Vdolečková Termín: ihned

16 č. 16-1/2012 předloženou zprávu o vyřazení movitého majetku za 2. pololetí 2011, b e r e n a v ě d o m í že movitý majetek byl vyřazen v souladu s Pravidly o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku městského obvodu. Rovněž bere na vědomí, že k návrhům likvidační komise, která návrhy na vyřazení majetku předložené správcem majetku posuzovala, vydala tajemnice úřadu rozhodnutí č. 4 a 5/2011. předložit zprávu o vyřazení movitého majetku za 2. pololetí 2011 zastupitelstvu městského obvodu. Zodpovídá: tajemnice Termín: 1. zasedání ZMOb v roce 2012

17 č. 17-1/2012 zavedení postupné inventarizace dřevin v katastru městského obvodu Hošťálkovice se stálým sledováním jejich stavu v k tomu určeném počítačovém programu b e r e n a v ě d o m í provedená inventarizace předloží a poskytne informace o dendrologických atributech (estetický, zdravotní, vitalita, stabilita, fyziologické stáří a perspektiva) byla oslovena firma SAFE TREES, bezpečné stromy z Rosic u Brna, která předložila cenovou nabídku. Cena za výše uvedené dendrologické zhodnocení, zanesení do map a zpřístupnění evidenčního programu s možností editace byla stanovena na 115,- Kč bez DPH za 1 ks dřeviny. Provozní úsek navrhuje postupovat v etapách a takto rozdělit náklady do dílčích jednotek. V první etapě je navržena část intravilánu ze severu od točny z jihu konče cyklistickou stezkou. Východ zabírá ulici Lipka a západ nový park Na vyhlídce. Tato etapa zahrnuje okolo 203 kusů dřevin. se započetím postupné inventarizace dřevin provoznímu úseku vyhotovit objednávku na první etapu inventarizace a pořízení programového vybavení potřebného k vedení dendrologického stavu stromů rostoucích mimo lesní porosty Zodpovídá: Vdolečková Termín: ihned

18 č. 18-1/2012 předložené zprávy, b e r e n a v ě d o m í Realizované investice a opravy v roce 2010 a Realizované investice a opravy v roce 2011, výše uvedené dokumenty předat kronikářce městského obvodu Zodpovídá: Vdolečková Termín:

19 č. 19-1/2012 předloženou evidenční kartu JSDH Hošťálkovice, b e r e n a v ě d o m í rozdělení funkcí v JSDH, se zněním evidenční karty JSDH Hošťálkovice JPO III, veliteli jednotky sboru dobrovolných hasičů zaslat evidenční kartu Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Zodpovídá: Jiří Šofer Termín: do

20 č. 20-1/2012 návrh obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, s předloženým návrhem bez připomínek, sdělit žadateli stanovisko. Zodpovídá: tajemnice Termín:

21 č. 21-1/2012 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Stabilizace břehu nádrže v Ostravě-Hošťálkovicích, b e r e n a v ě d o m í, že dodatek č. 1 se týká méněprací a víceprací s tím, že celková cena za dílo zůstává stejná, s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Stabilizace břehu nádrže v Ostravě-Hošťálkovicích, mezi SMO, MOb Hošťálkovice a firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, Frýdek-Místek, IČ: , s c h v a l u j e předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bez připomínek, 1. doplnit do dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo doložku platnosti právního úkonu a případné připomínky 2. předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu oběma stranám Zodpovídá: Barabaschová Termín:

22 č. 22-1/2012 úpravu rozpočtu č. 1 a č. 2 s c h v a l u j e úpravu rozpočtu č. 1 zvýšení výdajů - par. 3341, pol. 5139, Rozhlas a televize nákup materiálu o 3 tis. Kč snížení výdajů - par. 6171, pol. 5139, Činnost místní správy nákup materiálu o 3 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 2 zvýšení výdajů - par. 6112, pol. 5021, Zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje o 18 tis. Kč snížení výdajů - par. 6171, pol. 5021, Činnost místní správy ostatní osobní výdaje o 15 tis. Kč - par. 6171, pol. 5139, Činnost místní správy nákup materiálu o 3 tis. Kč zapracovat tyto úpravy do rozpočtu. Zodpovídá: Mgr. Machurová Termín:

23 č. 23-1/2012 materiál k čerpání rozpočtu k , b e r e n a v ě d o m í že ke dni je plněna příjmová stránka na 124,12 % ke schválenému rozpočtu a 102,04% k upravenému rozpočtu. Výdajová stránka rozpočtu je plněna na 116,55 % ke schválenému rozpočtu a 91,09 % k upravenému rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí ,88 Kč ve prospěch příjmů a stavy na účtech jsou ve výši ,15 Kč.

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2013 návrh pojistné smlouvy mezi SMO, městským obvodem Hošťálkovice a Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group, b e r e n a v ě d o m í, návrh pojistné smlouvy o komplexním pojištění vozidla-namíru,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2013 předloženou zprávu o realizovaných akcích městského obvodu v roce 2012, b e r e n a v ě d o m í Realizované investice a opravy v roce 2012, výše uvedený dokument předat kronikářce městského

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od 1. 2. 2015, b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2014 návrh smlouvy na pronájem parkovacího místa pro HUSQVARNU CTH 180 v majetku obce v místní stolárně pana Mariana Černota, b e r e n a v ě d o m í nedostatek parkovacího místa pro starý traktor

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2012 Předání zdevastovaného bytu A/1 na ul. Prudké 147/7, Hošťálkovice, manželi Tomášovými a nutné výdaje s uvedením bytu do původního stavu, b e r e n a v ě d o m í poškození bytu a nutné výdaje

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2014 návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodání el. energie, b e r e n a v ě d o m í, že při výstavbě nového chodníku v rámci realizace

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-8/2013 předložené zprávy o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nejvýhodnější cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování PD druhého pláště střechy a zateplení fasády Prudká

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2011 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 247/14 ostatní plocha o výměře 628 m 2 a části pozemku parc.č. 292/13 ostatní plocha, část o rozměrech 14m x 8 m, tj. celkem 112 m 2 b e

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2012 žádost paní Aleny Šlosarčíkové, bytem Bobrovnická 222/63, 725 28 Ostrava Lhotka, o přepis smlouvy o nájmu hrobového místa č. 162 na pohřebišti v Hošťálkovicích po zemřelém nájemci paní Augustině

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2013 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Výměna osvětlení v budově ZŠ v Ostravě- Hošťálkovice b e r e n a v ě d o m í, že dodatek č. 1 se týká snížení ceny zakázky o méněpráce

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2012 žádost pana Viktora Hrušky, bytem Aleje 256/50, Hošťálkovice o souhlas s umístěním vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2107 v k.ú. Hošťálkovice, a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.6.2010 397/21z předložený program 21. zasedání Zastupitelstva městského

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2011 změnu režimu vysílaní lokální televizní stanice HTV, která bude vysílat automaticky v upraveném formátu, 1. nutnost pořízení komponentů LCD TV s komponentním video vstupem a externí paměť pro

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2016 návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 1318/63 zahrada o výměře 22 983 m 2 (nově oddělená část pozemku parc.č. 1318/14), parc.č. 2103/2 ovocný sad o výměře 376 m 2 (nově

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2013 žádost paní Rity Hubertové, bytem Petřkovická 304, 725 28 Ostrava Hošťálkovice o přepis smlouvy o nájmu hrobového místa č. 381 na veřejném pohřebišti městského obvodu Hošťálkovice po zemřelém

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2012 dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602763533, že dodatek se týká tohoto rozšíření: - pojištění kolumbária (smuteční síně) na adrese Za Hřbitovem, parcela č. 415/2 (bez č. popisného), Ostrava-Hošťálkovice

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2015 žádost p. Aleny Konečné, o dlouhodobý pronájem sálu v Kulturním domě na ul. Za Hřbitovem 120, v Ostravě Hošťálkovicích, za účelem tréninku lektorů sportovních tanců. Zahájení tréninku v úterý

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-8/2015 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora na stavbu Rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě-Hošťálkovicích, předloženou výzvu k podání cenové nabídky termín na

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-9/2010 žádost firmy HYDROSPOL spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, Ostrava-Přívoz, o souhlas se zvláštním užíváním komunikací ul. Broskvoňová, ul. Lipka, ul. Hlavní žádost firmy HYDROSPOL spol. s r.o.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-8/2014 návrh na pronájem části pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice část o výměře 190 m 2, se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice, část o výměře 190 m 2, dle přiložené

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2011 dopis akreditované zkušební laboratoře Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., ve věci nabídky posouzení příčin zavlhání v bytech a chodbách bytového domu Prudká 147, Ostrava-Hošťálkovice

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 45. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. února 2013 čís. 649 662/45 1/6 649/45 Rada městského obvodu Martinov 18. února 2013 s uzavřením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 27.4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 27.4. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 27.4.2011 67/5z předložený program 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-9/2012 žádost manželů Renaty a Pavla Sedlákových, bytem Svazácká 2204/15, Ostrava-Zábřeh o pronájem části pozemku parc.č. 1318/16 (ostatní plocha, část o výměře 332 m 2 ) v k.ú. Hošťálkovice, se záměrem

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2015 předloženou zprávu o vyřazení movitého majetku za 1. pololetí 2015, b e r e n a v ě d o m í, že movitý majetek byl vyřazen v souladu s Pravidly o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-8/2016 žádost firmy Profiprojekt s.r.o., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, jako zastupující za společnost ČEZ Distribuce a.s., o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení služebnosti

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2015 žádost o potvrzení dokumentu Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla, b e r e n a v ě d o m í, že nadešel čas, kdy je možné zapisovat nebo provádět změny do rejstříku spolků. Místní

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2010 žádost ecentre a.s. že dle dohody s Magistrátem města Ostravy předávají městské obvody společnosti ecentre a.s. podkladové materiály. V minulosti byly zaslány podklady týkající se odběru energií

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2012 novou směrnici č. 1/2012 pro evidenci majetku b e r e n a v ě d o m í, že v lednu bylo radou města Ostravy rozhodnuto o převodu veškerého majetku, do té doby evidovaného v systému VERA, do

Více

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1848/97/18 1) schvaluje program 97. schůze rady

Více

starostu k podpisu předávacího protokolu

starostu k podpisu předávacího protokolu z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 18. 12. 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 77/1734.) Rada městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 28.4.2008 195/12z předložený program 12. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2012 výměnu linolea v mateřské škole v Ostravě Hošťálkovicích, na kterou městský obvod získal neinvestiční transfer, s vystavením objednávky výměny linolea v mateřské škole firmě (která byla vybrána

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2013 havarijní stav na dešťové kanalizaci a odvodňovacích žlabech, b e r e n a v ě d o m í, že na některých místech místních komunikací, v které je umístěna dešťová kanalizace došlo k propadu vozovky.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2014 slevu ze záloh na služby související s užíváním bytu L/1 na ul. Prudká č.p. 153, Ostrava- Hošťálkovice, nájemce p. Adam Schneider, výši záloh na služby s užíváním bytu dle bydlících nahlášených

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2011 žádost paní Erny Vojáčkové, bytem Náplavy 284/2, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice, o přepis hrobového místa č. 85 na pohřebišti v Hošťálkovicích, dohodou na pana Jaromíra Fukana, bytem Podevsí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 62. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 27. ledna 2014 čís. 889/62 909/62 1/6 889/62 Rada městského obvodu Martinov 27. ledna 2014

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.9.2009 327/18z změnu programu 18. zasedání ZMOb Hošťálkovice

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2015 projednal došlou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu, b e r e n a v ě d o m í jedinou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu, s doporučením bytového úseku, vystavit celoroční objednávku

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2014 žádost paní Anny Janásové, bytem Pod Vysílačem 168/7, 725 28 Ostrava Lhotka, o pronájem schránky v kolumbáriu o rozměrech 43 x 43 x 45 cm, s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu schránky č.30

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2015 a) žádost Taneční školy Štefi o pronájem sálu v KD Hošťálkovice dne 13. 6. 2015 v době od 15.00 do 20.00 hodin b) návrh bytového úseku na pronájem sálu s pronájmem sálu v kulturním domě na

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2009 přípravu rozpočtu města Ostravy pro rok 2010,, že Magistrát města Ostravy, odbor investiční a odbor dopravy vyzvali městský obvod k předložení investičních požadavků na kapitálový rozpočet

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 22.3.2010 378/20z předložený program 20. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2010 žádost paní Soni Ptáčkové, bytem 725 28 Ostrava Lhotka, Příkrá 122/5, o přepis hrobového místa č.110 na pohřebišti v Hošťálkovicích, po zemřelém nájemci panu Vilému Kudělkovi, posledně bytem

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-4/2016 návrh kulturního programu pro jubilanty městského obvodu v r. 2016, b e r e n a v ě d o m í a) nabídku vystoupení Umělecké agentury O. K. ART WAY, Bohučovice, Hradec nad Moravicí, zastoupenou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 82. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 11. června 2018 čís. 917/82 933/82 1/6 917/82 Rada městského obvodu Martinov 11. června 2018

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-8/2012 návrh programu zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, které se bude konat dne 10.9.2012 v 17,00 hodin v budově ÚMOb Hošťálkovice, v 1.patře v zasedací místnosti, s c h v a l

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 85. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. května (č. 1119/ /85)

- 1 - U S N E S E N Í. z 85. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. května (č. 1119/ /85) - 1 - U S N E S E N Í z 85. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 29. května 2018 (č. 1119/85 1133/85) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Ing. M. Robenek, P. Kukučka Omluveni : Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 37. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 17. září 2012 čís. 517/37 534/37 1/6 517/37 Rada městského obvodu Martinov 17. září 2012 žádost

Více

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1553/80/18 1) schvaluje program 80. schůze rady

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2012 předloženou výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve věci odstranění vlhkostních defektů střechy a 3.N.P. bytového domu Prudká 147 A,B, Ostrava- Hošťálkovice, s c

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 47. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. března 2013 čís. 669/47 683/47 1/6 669/47 Rada městského obvodu Martinov 18. března 2013

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-4/2015 žádost paní Kamily Gazdové, bytem Zimní 314/1, Hošťálkovice o souhlas vlastníka místní komunikace ul. Zimní (pozemek parc.č. 2118 v k.ú. Hošťálkovice) s napojením vjezdu ke garáži (garáž a

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2011 realizaci provizorního parkovacího stání v místě bývalých tenisových kurtů s antukovým povrchem za účelem zamezení parkování motorových vozidel v místě zákazu vjezdu za budovou ZŠ na živičném

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2014 stav šachtice splaškové kanalizace, b e r e n a v ě d o m í, že v současnosti je v majetku MOb splašková kanalizace o průměru 200 mm. Předmětná šachtice patří k těmto. Je to poslední šachtice,

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2014 návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě Hošťálkovicích, b e r e n a v ě d o m í předloženou

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová, kterými se

rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová, kterými se z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 3. 10. 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 47/1042.) Rada městského

Více

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1504/78/17 1) schvaluje program 78. schůze

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2015 nutnost aktualizace stavu dřevin v městském obvodu Hošťálkovice, b e r e n a v ě d o m í, že městský obvod nechal provést v letech 2012 a 2013 inventarizaci dřevin v intravilánu městského obvodu.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu (č. 962/73 981/73)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu (č. 962/73 981/73) - 1 - U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu 2017 (č. 962/73 981/73) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby "Stavební úpravy AZ Bělská včetně výstavby chodníku" předloženou společností SHB,

dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby Stavební úpravy AZ Bělská včetně výstavby chodníku předloženou společností SHB, z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 25. 9. 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 69/1597.) Rada městského

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince (č. 663/50 681/50)

- 1 - U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince (č. 663/50 681/50) - 1 - U S N E S E N Í z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince 2016 (č. 663/50 681/50) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 30.3.2009 276/16z předložený program 16. zasedání Zastupitelstva

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 87. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. června (č. 1147/ /87)

- 1 - U S N E S E N Í. z 87. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. června (č. 1147/ /87) - 1 - U S N E S E N Í z 87. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. června 2018 (č. 1147/87 1161/87) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Ing. M. Robenek, P. Kukučka, Mgr. M. Konečná

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2015 připojení internetu kulturního domu a dva návrhy smluv, b e r e n a v ě d o m í, že v rámci zprovozňování kulturního domu, zrekonstruovaného v roce 2014, je nutné zabezpečit internetové připojení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2013 ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 1318/2, 1325/3, 1325/4, 1325/5, 1325/6 v k.ú. Hošťálkovice, b e r e n a v ě d o m í, že z důvodu prodeje pozemku parc.č. 1318/2 v k.ú.

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1533/79/18 1) schvaluje program 79. schůze rady

Více

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 201/11/15 schvaluje program 11. schůze rady městského

Více

Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018

Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018 Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1642/85/18 1) schvaluje program 85. schůze rady

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2009 žádost paní Jiřiny Glumbíkové, bytem Aleje 163/16, Ostrava Hošťálkovice, o souhlas s napojením do dešťové kanalizace na ul. Hrušková, že se jedná o připojení nemovitostí na pozemku parc.č.

Více

předloženou Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Hrabová za I.-III. čtvrtletí roku 2011 a

předloženou Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Hrabová za I.-III. čtvrtletí roku 2011 a z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 2.11. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 25/508.) Rada městského

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2016 žádost nájemce na ukončení smlouvy o nájmu schránky v kolumbáriu č. 27 uzavřené dne 12.02.2014, s ukončením pronájmu schránky č. 27 v kolumbáriu dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2016 za

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 330/17/15 schvaluje program 17. schůze rady

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-9/2011 organizaci tradičního Turnaje starostů v kopané, b e r e n a v ě d o m í informaci, že tradiční Turnaj starostů v kopané se uskuteční v letošním roce v Ostravě Petřkovicích a to dne 10.9.2011,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu (č. 22/2 38/2)

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu (č. 22/2 38/2) - 1 - U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu 2018 (č. 22/2 38/2) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Mgr. M. Konečná, M. Pachomov Omluveni

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 36. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 27. srpna 2012 čís. 494/36 516/36 1/7 494/36 Rada městského obvodu Martinov 27. srpna 2012

Více

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená:

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená: KUMSP00D6 J78 II O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podle ust. 1785 a násl, a ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 43. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 14. ledna 2013 čís. 626 638/43 1/5 626/43 Rada městského obvodu Martinov 14. ledna 2013 1)

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2011 žádost paní Marty Sýkorové, bytem Bobrovnická 55/14, 725 28 Ostrava Lhotka, o přepis hrobového místa č. 589 na pohřebišti v Hošťálkovicích, dohodou na paní Hertu Klučkovou, bytem Hlohová 225,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. dubna (č. 781/59 800/59)

- 1 - U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. dubna (č. 781/59 800/59) - 1 - U S N E S E N Í z 59. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. dubna 2017 (č. 781/59 800/59) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, R. Schmuch, Ing. M. Robenek, P. Kukučka

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 35. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 30. července 2012 čís. 480/35 493/35 1/5 480/35 Rada městského obvodu Martinov 30. července

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 48. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2012

Usnesení 48. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2012 Usnesení 48. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1127/48/12 1. schvaluje program 48. schůze

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více