NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 9XVIII., č. 10 15. ZÁŘÍ října 2012 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, prázdniny utekly jak voda a už tu máme opět školní rok. Já jsem se do školy vždycky těšila. Těšila jsem se na spolužáky a byla jsem vždy plná odhodlání, že právě tento školní rok musím zvládnout dobře. V průběhu roku už elánu ubylo, ale s tím už se stejně nedalo nic dělat. Základní škola je povinná a kdo pokračuje dál, učí se vlastně sám pro sebe. A je to dobře. Takže přeju všem předškolákům, školákům i studentům hodně elánu, radost ze své práce a hodně úspěchů. A těm ostatním (na druhé straně barikády) dobré nervy, hodně trpělivosti i vzájemného pochopení. Ať se Vám všem daří. Ing. Anna Mikošková Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu ze 47. schůze Rady obce Zašová, konané dne 25. června Rada obce doporučuje doplnit OZV o místních poplatcích a OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů o povinnost majitele označit svého psa známkou. - Rada schválila smlouvu o závodním stravování se společností Edenred CZ s.r.o. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila převod hospodářského výsledku za rok Rada obce schválila žádost na provoz hipodromu v době konání pouti. - Rada obce schválila žádost o povolení chovatelské výstavy. - Rada obce schválila žádost o zapůjčení obecní aparatury OS Ráj Veselá. - Rada obce schválila žádost o zapůjčení obecní aparatury SDH Veselá. - Rada obce schválila Ujednání o podmínkách konání pouťové zábavy TJ Zašová. - Rada obce schválila podmínky finančního vyrovnání s SDH Zašová pro konání obecních akcí na výletišti. - Rada obce vzala na vědomí výpověď pronájemu zrcadlového sálu. - Rada obce schválila žádost ZUŠ B-Art, o.p.s. o uzavření nájemní smlouvy na zrcadlový sál. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 1 v domě č. p. 419 Zašová. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 1 v domě č. p. 553 Zašová. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 3 v domě č. p. 553 Zašová. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 3 v domě č. p. 419 Zašová. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 4 v domě č. p. 419 Zašová. - Rada obce schválila nové přerozdělení úhrady za elektrickou energii ve společných prostorách ve ydravotním středisku. - Rada obce schválila záměr odprodeje části obecní parcely č. 126/1 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o výpůjčce uzavřené mezi Římskokatolickou farností Veselá u Valašského Meziříčí a Obcí Zašová na parc. č. 663, 666/1 a 666/2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí (hřbitov ve Veselé). - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou na uložení zemní kabelové přípojky NN do obecního pozemku parc. č. 1414/3 a 1412/5 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou na uložení zemní kabelové přípojky NN do obecního pozemku parc. č. 203 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou na uložení zemní kabelové přípojky NN přes obecní pozemek parc. č. 2210/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila platební podmínky pronájmu místa v kolumbáriu na hřbitově v Zašové. - Rada obce souhlasí s osazením starší dopravní značky slepá ulice na křižovatce u Martinků. - Rada obce schválila umístění FV na jižní střechu krčku a jižní valbovou střechu předního traktu ZŠ, dále doporučuje zajištění nákladů na rekonstrukci střešní krytiny v částech osazení FV. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu ze 48. schůze Rady obce Zašová, konané dne 23. července Rada obce schválila Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila příspěvek SDH Veselá na opravu zásahového stroje. - Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 9 dle přílohy.

2 2 Zašovské noviny 9/ Rada obce schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva obrany. - Rada obce schválila posunutí uzávěrky Zašovských novin na 4. den v měsíci. - Rada obce schválila smlouvu o účinkování Pavlíny Jíšové na Zašovských slavnostech. - Rada obce schválila smlouvu o účinkování kapely Veselá bída na Zašovských slavnostech. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení zemní kabelové přípojky NN do obecního pozemku parc. č. 384/2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení podzemního komunikačního vedení do obecního pozemku v lokalitě Luhy parc. č. 2004/76 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení podzemního komunikačního vedení do obecního pozemku v lokalitě Luhy parc. č. 2004/76 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní a kanalizační přípojky a zemní kabelové přípojky NN do obecního pozemku parc. č. 892 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na vybudované nadzemní kabelové vedení NN nad obecním pozemkem parc. č. 402 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení do obecního pozemku parc. č. 382/1 a č v k. ú. Zašová s podmínkou. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení do obecního pozemku parc. č. 1407/5 a č. 1533/10 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila záměr odprodeje obecních pozemků parc. č. 245/2 a č. 243 o celkové výměře 516 m2 v k. ú. Zašová. - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce odprodat část pozemku parc. č. 126 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí společnosti JOVA TERM s.r.o. za cenu 100,- Kč/m2. - Rada obce schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemků (fotbalové hřiště) mezi obcí Zašová a Tělovýchovnou jednotou Zašová na dobu určitou 11 let. - Rada obce neschválila uzavření smlouvy o havarijním pojištění automobilu Citroën Evasion SDH Veselá. - Rada obce schválila smlouvu o dílo s firmu MYLAND s.r.o. na zpracování kompletní dokumentace potřebné k podání Žádosti o dotaci na zametací vůz ze SFŽP ČR OPŽP s podmínkou. - Rada obce schválila zřízení nového rozvaděče TKR Zašová pro bytový dům č. p. 40 a rodinný dům č. p Rada obce schválila montáž dávkovacího automatu pro úpravu bazénové vody a úpravu hydromasážní vany firmou GHC Invest, s.r.o. - Rada obce schválila dokončení panelové plochy na obecní kompostárně firmou Mézl a Janíček. - Rada obce schválila Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu vodohospodářského zařízení v majetku obce Zašová. - Rada obce schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Zašová a firmou Swietelsky s.r.o. na provedení víceprací a méněprací. - Rada obce schválila výměnu oken ve věži Hasičské zbrojnice ve Veselé firmou Termolux, s.r.o. Ing. Anna Mikošková Kubrický Jiljí starostka obce místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 50. schůze Rady obce Zašová, konané dne 20. srpna Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 10 dle přílohy. - Rada obce schválila harmonogram sestavování a schvalování rozpočtu obce na rok Rada obce schválila program 12. zastupitelstva obce. - Rada obce vzala na vědomí hodnocení průběhu letošní Zašovské pouti. - Rada obce neschválila pořádání akce zvané Coolturak. - Rada obce schválila Darovací smlouvu na podporu Zašovských slavností. - Rada obce schválila návrh na ocenění mládeže za reprezentaci obce Zašová. - Rada obce schválila podání žádosti o odstřel holubů okolo kostela v Zašové. - Rada obce neschválila změnu pořizování zápisů z rady. - Rada obce schválila pronájem obecního pozemku parc. č v k.ú. Zašová. - Rada obce schválila pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu v Zašové pro MAS Rožnovsko. - Rada obce neschválila zařazení nového televizního kanálu Fanda do programové nabídky Kabelové televize Zašová. - Rada obce schválila záměr odprodeje rodinného domu č. p. 73 na parc. č. st. 85/1 a zahrady parc. č. 493/59 v k. ú. Juřinka. - Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě č. PD/109/2011/ FU včetně cenové nabídky firmy ASA EXPERT na zpracování projektu Energetické úspory ZŠ a MŠ Zašová objekt tělocvičny. - Rada obce schválila cenovou nabídku firmy Heinich na řešení volného a vestavěného interiéru a konzultace exteriéru stavby Kulturního a informačního centra Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně a obcí Zašová o realizaci distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s podmínkou. Ing. Anna Mikošková starostka obce Doplnění Kubrický Jiljí místostarosta obce V minulém čísle Zašovských novin chyběl ve Výpisu usnesení ze zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva obce Zašová, konaného dne následující bod: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby při prodeji majetku, kde je navrhována kupní cena vyšší než ,-- Kč nebo při prodeji pozemku o výměře vyšší než 500 m2, byl zastupitelstvu obce předložen jako podklad k rozhodnutí znalecký posudek se stanovením obvyklé ceny. Zároveň ukládá starostce obce v případech, kdy je jediným cílem prodeje dosažení co nejvyšší kupní ceny, zveřejňovat záměr prodeje majetku způsobem umožňujícím získání co nejvyššího počtu zájemců, tedy nejen na úřední desce obecního úřadu, ale také inzercí na internetu, v Zašovských novinách, popřípadě v jiném tisku. Dále ukládá starostce obce, uvádět odůvodnění případné odchylky kupní ceny od ceny obvyk-

3 Zašovské noviny 9/2012 lé v návrhu usnesení, které má zastupitelstvo přijmout. Za toto nedopatření se omlouváme. Ing. Krčmářová Vybírání vodného ve Veselé Obecní úřad v Zašové oznamuje občanům ve Veselé, že v pátek 5. října 2012 a v sobotu 6. října 2012 se bude zapisovat a vybírat vodné ve Veselé a zároveň bude provedena kontrola neporušenosti plomb u vodoměrů. Prosíme občany, aby umožnili volný přístup k vodoměrům. Cena za 1 m3 je 25,- Kč. Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK Vsetín, a.s. Cyklostezka Zřízení cyklostezky vnímám jako prospěšnou věc, ale do lokality Na dolině ve Veselé přinesla velkou změnu v dopravním provozu. Cyklisté a bruslaři se v těchto místech i přes upozorňující dopravní značení mnohdy chovají, jako by byli ještě na cyklostezce a snad si ani neuvědomují, že jsou již v normálním dopravním provozu. Prosím proto, aby všichni účastníci provozu v této oblasti byli obezřetnější. Možná starousedlíci brali přímou cestu jako hlavní i bez označení, ale pozor, není tomu tak. Platí zde pravidlo pravé ruky. Opatrnosti zřejmě nikdy není dost. Upozornění Ing. Mikošková Žádáme majitele nemovitostí přilehlých k chodníkům, aby ořezávali větve svých stromů a keřů, které brání v chůzi po chodníku, aby prováděli pravidelný úklid spadlého listí a ovoce a aby uklízeli znečištění komunikací způsobené např. drůbeží. Překážkou v chůzi je i zaparkovaný automobil na chodníku. Stání na chodníku je vyhláškou zakázáno. Pokud se tyto případy budou množit, obec je zvažuje řešit prostřednictvím policie. Personální změny na úřadě Ing. Mikošková V průběhu srpna až října dochází k výměně pracovníků na obecním úřadě. Začátkem srpna nastoupila po mateřské dovolené Mgr. Taťána Daňková na pozici ekonoma obce. Ing. Věře Holčákové se tak ukončil pracovní poměr na dobu určitou a z úřadu odešla. Na začátku září odešla na mateřskou dovolenou Ing. Sabina Rajnochová a na její místo nastoupila Ing. Gabriela Kociánová. Od října vystřídá Mgr. Martu Vavříkovou v pozici kulturního pracovníka obce Bc. Kristýna Dobiášová. Marta odchází učit do ZUŠ. Novým a staronovým spolupracovnicím přeju hodně úspěchů v práci a odcházejícím děkuji za dobrou spolupráci a přeji všechno nejlepší v dalším životě. Ing. Anna Mikošková Nově otevřené rehabiliční centrum Obec Zašová Vás zve do nově otevřeného rehabilitačního zařízení ve Sportcentru (od ). Nabízíme Vám: - finskou saunu - whirpool - rekondiční a regenerační masáže - místnost pro odpočinek a regeneraci těla Ceník vstupného Sauna Whirpool Sauna + Whirpool Masáže od 120 Kč l 40 Kč 150 Kč 100 Kč Provozní doba Středa Ženy Pátek Muži Sobota Páry Společná Výhody saunování - má výborné preventivní účinky - posiluje obranyschopnost organizmu a zvyšuje imunitu - zbavuje tělo zplodin látkové výměny pocením přes pokožku - uvolňuje cesty dýchací, uvolňuje svaly, pomáhá při bolestech kloubů - pozitivně působí na psychiku Správné saunování ve finské sauně - Před vstupem do potní místnosti se důkladně osprchujte a pořádně osušte. - Dobu saunování si volte podle sebe, tělo se však musí dokonale prohřát až do hloubky. Doporučujeme 8-12 minut. - V sauně si můžete zvlhčovat vzduch vodou nalitou na rozpálené kameny. - Po dokonalém prohřátí se zchladíte ve studené vodě. Ideální je ponoření do bazénu, ale můžete se ochladit i pod sprchou. - Po ochlazení relaxujte na lehátku v odpočívárně s pokojovou teplotou asi 15 minut. - Tento proces opakujte maximálně třikrát. Pro více informací volejte (p. Mechl) Z naší ZŠ Zahájení školního roku Nový školní rok zahájilo v pondělí 3. září celkem 256 žáků, z toho na I. stupni 149 a na II. stupni 107. V letošním roce jsme otevřeli dvě první třídy, do kterých nastoupilo 39 žáků. Celkový počet žáků školy se zvýšil oproti předcházejícímu školnímu roku o 2 žáky. Škola má celkem 13 tříd. Se začátkem školního roku došlo k těmto změnám: po rodičovské dovolené se vrátily Mgr. Š. Hendrychová a Mgr. V. Zvoníčková, nově nastoupila Mgr. P. Pavelková s aprobací I. stupeň a Mgr. E. Peterková za mateřskou dovolenou Mgr. A. Lysáčkové. Jako záskok za rodičovskou dovolenou skončila pracovní poměr Mgr. M. Martinková. Třídnictví a počty žáků v jednotlivých třídách I. A Mgr. Hyjánková Ludmila 23 ž.

4 I. B Mgr. Kohoutková Jana 16 ž. II. A PaedDr. Nohavicová Svatoslava 22 ž. III. A Mgr. Holišová Pavla 18 ž. III. B Mgr. Vašková Jana 18 ž. IV. A Mgr. Pavelková Petra 23 ž. V. A Mgr. Miroslava Marečková 14 ž. V. B Čížová Pavlína 15 ž. VI. A Mgr. Juřicová Bohuslava 22 ž. VII. A Mgr. Hendrychová Šárka 19 ž. VII. B Mgr. Randusová Yveta 18 ž. VIII. A Mgr. Schmidt Denis 27 ž. IX. A Mgr. Kolomazníková Rosana 21 ž. Funkci zástupce ředitele školy vykonává nově od Mgr. K. Martinková. Netřídními učiteli jsou Mgr. M. Vymazal, Mgr. E. Peterková, Mgr. J. Němcová a Mgr. V. Zvoníčková. Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. R. Kolomazníková. Ve školní družině a školním klubu pracují opět vychovatelky D. Machačová, D. Opálková a Mgr. M. Špůrková. U provozních zaměstnanců nedošlo k žádným změnám. Vedoucí školní jídelny je paní I. Bechná, účetní školy paní A. Maléřová a funkci školníka zastává P. Bechný. V tomto školním roce se ve všech ročnících vyučuje podle našeho školního vzdělávacího programu, který se jmenuje Škola pro každého škola pro všechny. Zaměření našeho vzdělávacího programu a školy lze také charakterizovat latinským příslovím Neučíme se pro školu, ale pro život. Součástí našeho ŠVP je výuka druhého cizího jazyka od sedmého ročníku. V našem případě se jedná o německý jazyk. I v letošním školním roce si mohli žáci zvolit buď německý jazyk nebo se stejnou hodinovou dotací volitelné předměty sportovní hry a konverzaci z anglického jazyka. Další, již zavedené povinně volitelné předměty, jsou od 7. ročníku tyto : v 7. ročníku: výpočetní technika, volba povolání v 8. ročníku: volba povolání, digitální fotografie v 9. ročníku: základy administrativy Stejně jako v minulých letech i o letošních prázdninách jsme provedli základní údržbu školního majetku, revize a opravy školního nábytku a opravu maleb v jednotlivých třídách. V průběhu školních prázdnin byly ve čtyřech třídách nainstalovány interaktivní tabule, které jsme financovali z projektu EU peníze školám. Celková částka byla 470 tisíc. Závěrem chci popřát jak všem učitelům a dalším pracovníkům školy, tak i dětem a pochopitelně i vám rodičům, ať nám tento školní rok přináší jen radost při vzájemné spolupráci. Z naší MŠ Nový rok v mateřských školách Mgr. Jaromír Krčmář ředitel školy V pondělí 3. září byl zahájen nový školní rok v obou mateřských školách. Máme zapsáno 108 dětí, do MŠ v Zašové 81 dětí, do MŠ ve Veselé 27 dětí. V personální obsazení pedagogických pracovnic nastala změna ve 2. třídě Berušek, kde nastoupila Mgr. Iveta Martinková, která zastupuje za rodičovskou dovolenou. V jednotlivých třídách jsou tyto paní učitelky : 1. třída Motýlci Ivana Špůrková, Lenka Indráková 2. třída Berušky Alena Jurajdová, Mgr. Iveta Martinková 3. třída Sluníčka Eliška Štěpánová, Vlasta Mikulenková MŠ Veselá Zašovské noviny 9/2012 Hana Urbanová, Milena Repperová Vedoucí školní jídelny pro obě mateřské školy je paní Jana Šišková a účetní školy je paní Miroslava Krupová. S dětmi nadále pracujeme podle ŠVP Od podzimu až do léta poznáváme krásy světa. Našim cílem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální s přihlédnutím k jeho individuálním možnostem. Podporovat jejich tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu, napomáhat jim v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení. I letošní prázdniny jsme využili k opravám a modernizaci budov. V Mateřské škole v Zašové byly zakoupeny nové šatnové bloky a vyměněna podlahová krytina. V Mateřské škole ve Veselé byla zrekonstruována umývárna dětí a ve školní kuchyni jsou nové obklady a vybavení. V tomto školním roce budeme pokračovat ve sběru plastových vršků. V loňském roce jsme jich v obou mateřských školách nasbírali 283 kg. Děkujeme i Vám, občanům, kteří jste nám se sběrem pomáhali. Přeji všem úspěšný školní rok a těším se na spolupráci s rodiči našich dětí a dalšími partnery. Repperová Milena, ředitelka MŠ Mateřská škola Zašová a Obecní úřad Zašová Vás zvou v sobotu ve hod na Černý kopeček, kde proběhne již tradiční PODZIMNÍ DRAKIÁDA Pro děti i rodiče jsou připraveny soutěže, odměny, občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v neděli ve hod. SPORT SDH Zašová Zašovští hasiči v červnu a červenci převážně sportovali! Léto je mimo jiné čas hasičských soutěží. Náš sbor na ně vysílá nejen soutěžící, ale také svou techniku a rozhodčí. Tak to bylo i v neděli , kdy na okresní soutěž v Horním Lidči jelo z našeho sboru rozhodčích celkem šest. V úterý jsme gruntovali hasičárnu tedy popravdě se toho ujaly naše sestry hasičky. Další soutěž byla v sobotu ve Valašské Bystřici. Ženy skončily třetí, muži do 35 let sedmí a staří páni bohužel nedokončili útok věru, stane se. V neděli 1. července jsme opět po čase oprášili a nablýskali naši starou stříkačku taženou koňmi. V Rožnově pod Radhoš-

5 Zašovské noviny 9/2012 těm se konala hasičská neděle k příležitosti 20 let obnovení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. Po slavnostním nástupu na náměstí jsme v koloně s historickými hasičskými vozidly dorazili do skanzenu, kde jsme předvedli ukázkový požární zásah. A opět pokračovaly požární soutěže. V pátek jsme se zúčastnili noční soutěže ve Vidči. Ženy skončily čtvrté a staří páni třetí. Mužům se nedařilo a skončili v poli poražených. Další soutěž byla hned na druhý den v sobotu ve Veselé. Tam skončili staří páni druzí a muži sedmí. Nějak se s těmi soutěžemi letos roztrhnul pytel zdá se, že si od nich neodpočineme ani v srpnu. Za zašovské hasiče Petr Borovička st. a Pavel Stodůlka ml. TJ Veselá - Lyžařský oddíl Letní sportovní soustředění lyžařů z Veselé Letos ve středu 13. června jsme se vydali v rekordním počtu více než sedmi desítek účastníků do středu republiky. Přesněji řečeno na Vysočinu, kterou protéká řeka Sázava (řečeno pro laiky) a pro vodáky Zlatá řeka. Což o to, člověk je tvor suchozemský. Přesto občas neodolá, nasedne do lodi a vyrazí do vln moří, jezer i řek. My jsme se vydali místním vláčkem, přezdívaným Posázavský Pacifik, do Čerčan, kde na nás čekaly lodě, pádla a barely. Odtud jsme se vydali na 14 km pádlovačku zpět do našeho kempu v Týnci. Řeka byla v tomto úseku poměrně klidná. Pokud v lodi sedí vodák začátečník, má oči navrch hlavy, zatíná nehty do pádla a tiše se modlí. Avšak, nachází-li se v místě, kde je rychlost proudění vody pomalejší, nežli rychlost chůze úplně pomalé, nahlas nadává. V opačném případě, nachází-li se v lodi vodák něco už jsem sjel, hledí apaticky do vln, snaží se v čas odhalit kámen, přičemž modlení již vzdal, neboť měl vícero příležitostí, aby postřehl, že je to věc zcela zbytečná, překážející při soustředění i následném lovení lodi, bagáže, pádel a háčka. Nepochybně největší úspěch má udělání se (rozuměj vyklopení do vody) o jediný kámen, který se na daném úseku řeky nachází, nejlépe, pokud vyčnívá z vody. K tomu je potom nutný dostatečný počet diváků. Příštího dne jsme vyrazili přímo z kempu na zhruba 21 km úsek řeky, který nás nesl až do Píkovic. Tento úsek je považován za nejkrásnější část Posázaví. Všichni jsme si užili nádherných peřejí, jezů, skal a krásné přírody. Výhodou v parném počasí jsou hospody, které vás čekají na každém kroku a nutností je osvěžovat se a dodržovat pitný režim po celý pobyt na vodě. Nesmí se však zapomenout, že také sjíždění řek patří mezi sporty a jak se říká: sportem ku zdraví! Kromě dvoudenního výletu na lodích jsme se o víkendu, kdy je nutné počítat s největším nárůstem počtu vodáků, rozhodli vyrazit na kola. Zdejší krajina nám nabízela spoustu cyklotras, od nejlehčí pro rodiny s dětmi v délce 19 km, po obtížnější pro náročné cyklisty v délce 35 km. Každý z nás měl volbu podle svých schopností. Celý výlet jsme ukončili v neděli odpoledne a autobus nás v podvečer v pořádku dopravil domů. 5 Lyžařský oddíl TJ Veselá Fotbal

6 Zašovské noviny 9/2012 Společenská kronika našich občanů Vzpomínky Dne 6. srpna uplynul jeden rok od náhlé smrti naší drahé maminky, babičky, dcery a sestry paní Jaroslavy Hrachovcové. Zároveň 11. září uplynulo 6 let, kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Vojtěch Frňka. S láskou na oba vzpomíná celá rodina. Dne 20. srpna uplynulo 100 let od narození našeho otce Josefa Pavlici, který celý život prožil v rodné Zašové. Pracoval jako klobučnický mistr u firmy Janyška a po znárodnění v n. p. Tonak ve Val. Meziříčí. Zemřel 7. ledna 1992 ve věku 80 let. S láskou vzpomínají synové Jiřík, Josef, Stanislav a dcera Ludmila s rodinami. Dne 26. srpna 2012 jsme si připomněli 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil můj milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček, pan Josef Janíček z Veselé. S tichou vzpomínkou manželka a dcery s rodinami Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál. Dne 4. září uplynuly dva roky ode dne, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička a prababička, paní Anna Garaiová. S láskou vzpomíná manžel a celá rodina. Život se nezastaví, jede stále dál, osud již nenavrátí, co jednou vzal. tvá ústa neřeknou, co chtěla říct, tu větu jedinou - Já chci ještě žít. 7. září 2012 jsme si připoměnuli 13. výročí úmrtí pana Ladislava Fajfra. Vzpomínají manželka, děti, maminka a sourozenci se svými rodinami. Dne 24. září tomu bude 32 let, kdy nás všechny opustila paní Jaroslava Křenková. Kdož jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. Kamarádka Jarka Blahopřání 15. září oslaví v obdivuhodné fyzické i duševní kondici své osmdesáté narozeniny pan Ing. Josef Krůpa. Rádi a upřímně chceme při této příležitosti Jožkovi poděkovat za všechno, co za ta dlouhá léta udělal (a stále ještě dělá) pro naši farnost, za mnohaletou a poctivou práci v zastupitelstvu obce a za jeho obětavou činnost v KDU-ČSL i v místní jednotě Orla. Přejeme našemu milému jubilantovi ještě mnoho let prožitých v dobrém zdraví a v lásce jeho početné rodiny. MO KDU-ČSL a jednota Orla Zašová FARNOST ZAŠOVÁ Setkání rodin v Zašové Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí a farnost Zašová pořádají Setkání rodin v Zašové pro rodiče a děti od 0 do 99 let při příležitosti založení nového centra pro rodinu v děkanátu Valašské Meziříčí. Akce se uskuteční v neděli 16. září 2012 (Program: adorace v kostele Navštívení Panny Marie; představení nově vzniklého Centra pro rodinu; divadelní představení O Jonášovi, Sněhurka a sedm trpaslíků - v provedení dětí z farního společenství; programové odpoledne pro děti (hry, soutěže, volná zábava v areálu fary a zahrady). Na farní zahradě bude připraveno občerstvení. V případě nepříznivého počasí se představení a následný program uskuteční v sále OB Zašová. Srdečně zve CPR Valašské Meziříčí a farnost Zašová. Bližší informace na tel nebo na webu: net Biřmování V sobotu 29. září 2012 v hodin se v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové uskuteční slavnost biřmování. Tuto svátost křesťanské dospělosti udělí našim mladým křesťanům ze Zašové a Veselé a z blízkého okolí otec biskup z Olomouce. Obnova kříže na novém hřbitově ve Veselé Vážení čtenáři, na veselském hřbitově se v letošním roce opravuje ústřední kříž. V minulém čísle ZN byla v článku o kříži zmínka, že finančními záležitostmi této opravy se budu zabývat v následujícím čísle ZN. Jsem rád, že opravu podpořil finančně jak Zlínský kraj, tak i obec Zašová. Také Římskokatolická farnost Veselá přispěje svým dílem. Letos na jaře jsme požádali o dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu zmíněného kříže a bylo nám schváleno ,- Kč. Rekonstrukce kříže bude stát celkem ,- Kč a obnovu provede sochař Karel Pařenica z Lešné. Římskokatolická farnost Veselá přispěje částkou ,- Kč. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce z 11. zasedání ze dne 5. června 2012 podpoří obec Zašová dofinancování opravy ve výši ,- Kč. Všem zúčastněným patří velký dík a věřím, že kříž na

7 Zašovské noviny 9/2012 hřbitově opět brzy zazáří v plné kráse jako před sto lety. Fara ve Veselé opravena! P. Jiří Polášek, farář V pátek byla předána firmou H & B delta, s.r.o. ze Vsetína opravená fara ve Veselé. Celkově oprava stála ,- Kč. Když od této částky odečteme částku ,- Kč, kterou nám firma dlužila z minulého roku, vyjde nám částka ,- Kč, to je částka kterou musíme zaplatit do konce roku Na farním účtu máme jen ,- Kč. Chybí nám tedy ,- Kč! Proto prosíme o finanční pomoc. Nevyhlašujeme jako v loňském roce veřejnou sbírku, ale prosíme o finanční dary (můžete je poslat na číslo účtu farnosti Veselá /0300, var. symb nebo darovat osobně či při sbírkách v kostele. Na dary vydáme i potvrzení pro odečet z daně. Uvítáme i případné krátkodobé půjčky. Předem upřímné Pán Bůh zaplať za každý dar. V neděli 2. září 2012 je slavnost Výročí 191 let od posvěcení kostela sv. Martina ve Veselé. Po mši svaté bude požehnána socha Panny Marie Lurdské v jeskyni pod schodištěm fary. Opravená fara nyní září novotou. Dobré dílo se podařilo. Díky Bohu, přímluvě Panny Marie, našeho patrona sv. Martina. A také díky ochotným farníkům za brigády, všem dárcům, díky dobré spolupráci! Všem upřímně děkuji a vyprošuji Boží požehnání. P. Jiří Polášek, farář ve Veselé a v Zašové Noční bdění ve Stračce Před velkými svátky je v církvi od nepaměti zvykem připravovat se při vigilii (to je latinský výraz pro bdění). V tichu a klidu noci má člověk možnost obětovat spánek, uvědomit si, co pro něj tento svátek znamená a objevovat v modlitbě nové pohledy a souvislosti. V Zašové slavíme již několik let takovou vigilii v předvečer tradiční pouti ve Stračce. Je to i snaha o určitou protiváhu dění ve středu obce, kde úsloví o tom, že kultura má povznášet, příliš neplatí. Program je tradičně rozdělen do tří částí: modlitba růžence, koncertní vystoupení a mše svaté. Letos nás celým večerem provázel sbor Rožnovští ogaři. Jejich věkový průměr byl jistě nad 50 let, ale ti ogaři byli mladí duchem! Uvedli se již v první části, kdy zpěvem a hrou na cimbál doprovodili růženec mariánskými písněmi. Ve svém hlavním programu nám při cimbálu vícehlasně zazpívali celou řadu krásných valašských pěsniček. Při závěrečné mši svaté prokázali svou všestrannost, když zazpívali liturgické zpěvy s doprovodem kytar a mandolíny. Otec Jiří Polášek, který celý večer moderoval, v promluvě připomněl, že Panna Maria je jako archa schránka, která nosila Ježíše. I my máme být takovými nositeli Ježíšovy radostné zvěsti pro lidi v našem okolí. Tropická noc, hluční cvrčci, kteří imitovali cikády, posezení s občerstvením a šplouchající voda to vše dalo celému setkání téměř středomořský charakter. Věřím, že pro všechny účastníky (během programu se vystřídalo cca 100 lidí) byla vigilie pohlazením na duši před náročným pouťovým dnem. Š. M. Poděkování V neděli o Zašovské pouti, kdy si po obědě každý z nás na chvíli odpočinul, se naši zašovští muzikanti, Zašovjanka, sešli na farské zahradě, aby nám zpříjemnili pouťové odpoledne. Patří jim za to velké poděkování (možná se to stane tradicí). Také děkujeme zašovskému KDU-ČSL, že pro děti zajistila bezplatně skákací hrad, který byl umístěný na farské zahradě. E.V. Pouť rodin ze Zašové na Radhošť 21. července se vydalo několik rodin ze Zašové a Veselé spolu s otcem Jiřím Poláškem na známé poutní místo Valašska. Poutníci se sešli v 9 hodin na Pustevnách a odtud šli pěšky k soše Radegasta a dál pokračovali po hřebeni až ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. Dobrou náladu nám kazil pouze deštík, který se během cesty spustil a provázel nás vytrvale až ke kapli na Radhošti. Tam jsme společně s otcem Jiřím slavili mši sv. za nás poutníky a za naše rodiny. Při mši si manželé obnovili své manželské sliby a děti dostaly na památku magnetky s motivem pouti rodin. Plánovaný program pro děti jsme museli bohužel zrušit pro nepřízeň počasí, a tak jsme se zase v dešti a mlze vraceli zpět do svých domovů. Na těle sice promoklí a unavení, ale na duši občerstveni. Děkujeme otci Jiřímu za doprovázení a panu Martinu Filustkovi za organizaci a přípravu poutě. Věříme, že počasí nám bude přát 16. září, kdy se uskuteční děkanátní setkání rodin v Zašové, a tam si zahrajeme i hry, na které na Radhošti nedošlo a opět se sejdeme v dobré náladě a v ještě hojnějším počtu. Naše pouť Řím Assisi Za poutníky Iva Hrubá V neděli se naši věřící vydali na pouť do Říma a Assisi. Byli s námi převážně poutníci z Rožnova, Veselé a okolí. Do Říma jsme cestovali autobusem. Známou trasu s příjemnými řidiči Martinem a Milanem Skalíkovými. Pod duchovním vedením a díky krásnému lidskému přístupu P. Poláška jsme se seznámili se spoustou významných křesťanských a historických pamětihodností. I v extrémních teplotách nás provázel, zajišťoval výklad i duchovní vzpruhu vždy s úsměvem. V Římě byla pro nás velkým zážitkem návštěva vatikánských muzeí včetně Sixtinské kaple, Panteonu, antického Říma, nádherných bazilik a mnoha dalších zajímavých míst.

8 Nezapomenutelnou atmosféru uprostřed návštěvníků celého světa, pestře krojovaných, různých barev pleti, jsme zažili při audienci u sv. Otce Benedikta XVI. v jeho letním sídle castel Gandolfo. Zapůsobil na nás i pobyt v rodišti a působišti sv. Františka z Assisi s jeho katedrálou, křivolakými uličkami, sceneriemi a výhledy. Někteří poutníci doputovali až k nejvyššímu místu Assisi k hradu i bez pokrývky hlavy v úporném vedru. Nadměrně teplé počasí nás provázelo po celou dobu našeho cestování (ale i u nás doma v té době také padaly teplotní rekordy). Obdiv proto patří i našim poutníkům vyššího věku, kteří s dobrou náladou zvládli všechny nároky této pouti. Na tuto naši pouť budeme jistě všichni dlouho vzpomínat. Zašovské poutnice MS ZAŠOVÁ SOVINEC Myslivecké odpoledne V sobotu 25. srpna uspořádalo Myslivecké sdružení Zašová Sovinec pro své spoluobčany, děti a členy Honebního společenstva Zašová Sovinec akci s názvem Myslivecké odpoledne. Toto přátelské posezení pod širým nebem proběhlo v mysliveckém areálu Makytí, kde byly pro návštěvníky nachystány zvěřinové speciality jako jelení guláš či steaky. Počasí nám celý den přálo, a tak i návštěvnost byla nad naše očekávání. Setkali jsme se zde s našimi skalními návštěvníky, tak i s celou řadou nových tváří. Zašovské noviny 9/2012 zjišťujeme, že si na zvěř vzpomenou i nemyslivci a do krmelců jí donesou na přilepšenou něco k snědku. Tuto snahu velmi rádi vítáme. Pokud také Vy patříte k těmto nadšencům, vyražte s rodinou některé slunečné podzimní odpoledne na sběr kaštanů či žaludů. Ty jsou v zimě pro zvěř mnohem vhodnější než zbytky z kuchyně či starý chléb. MS Zašová Sovinec ZO ČSCH ZAŠOVÁ Výstava drobného zvířectva ZO ČSCH Zašová pořádala ve dnech 7. a 8. července 2012 o Zašovské pouti ve svém chovatelském areálu u nádraží ČD svou XXXXI. Místní výstavu králíků, holubů, drůbeže a prodejní expozici okrasného ptactva. Přihlášeno bylo 54 vystavovatelů. Králíků bylo vystaveno 166, holubů 100 a drůbeže 24 voliér. Čestné ceny z naší ZO obdrželi tito chovatelé: králíci - kolekce Novozélandských bílých Trávníček Antonín, Meklenburský strakáč červený Gába Jakub MCH, Burgundský Stolařík Lumír. Holubi šampion Česká čejka červená kropenka Melichaříková Kateřina, drůbež Vlaška rodobarvá Dobeš Filip MCH, zdrobnělá Velsumka koroptví Trtík Jiří. Výstavu doplnila prodejní expozice okrasného ptactva v počtu 120 ks a Kamerunské ovce, které obdivovaly hlavně děti. Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola živých zvířat a věcných cen. Po dobu konání výstavy nám přálo slunečné počasí, které přilákalo 670 návštěvníků. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům ZO, posuzovatelům, vystavovatelům, návštěvníkům a sponzorům. Věříme, že v příštím roce se opět v Zašové sejdeme. KULTURA Kulturní připomínka léta Jiří Trtík jednatel Dětem jsme připravili nejedno rozptýlení a rodiče si tak mohli alespoň na chvíli odpočinout a pobavit se nerušeně s přáteli. Měly možnost zastřílet si ze vzduchovky na různé terče, zaskákat si na trampolíně, pohoupat se, nebo projet na koních. Děkujeme všem našim přízniznivcům za účast. Akce byla podpořena z rozpočtu obce Zašová. S přicházejícím podzimem přichází také nám myslivcům kromě samotného lovu i další povinnosti. Do zimy zbývá sice ještě dlouhá doba, ale už během září je nezbytné zahájit přikrmování zvěře. V průběhu září se začínají rozpadat malá bažantí rodinná hejna a je potřeba začít bažantům zasypávat. Do vybudovaných zásypů je nutné navézt plevy a postupně začít sypat obilí, aby si do zimy bažanti navykli na přikrmování, na které jsou během zimy odkázáni. Spárkatou zvěř postupně začínáme přikrmovat jadrnými krmivy, což je důležité, aby si tato zvěř během podzimu vytvořila dostatek tukových zásob, které jsou předpokladem pro dobré přežití zimy. Během září a října dozrávají žaludy a kaštany. Je to oblíbená pochoutka spárkaté zvěře, a proto je potřeba si na zimní období připravit zásobu tohoto krmiva. V zimním období občas V letních měsících se konaly kromě tradiční pouti ještě dvě kulturní akce, zaštítěné OÚ. Jednou z nich bylo Dětské odpoledne ve Veselé a druhou Zašovské slavnosti, které letos vyšly hned na 1. září. Dětský den ve Veselé, Při Dětském odpoledni se vyřádily hlavně děti a večer samozřejmě i dospělí a na Slavnostech si na své přišel snad každý. Od přehlídky umění místních spolků, přes folklové a písničkářské legendy,

9 Zašovské noviny 9/2012 až po večerní zábavu s ohňovou show. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci těchto akcí. Velký díky patří zároveň sponzorům, především firmě Mézl a Janíček, sdružení podnikatelů. Pro ty, kteří se na akce nestihli přijít podívat, přinášíme fotodokumentaci. Mgr. Marta Vavříková Zašovské slavnosti, koncert Iva Jahelky, KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (září - říjen) výročí založení Klubu důchodců, připomeneme si jeho vznik a vše co se za tu dobu změnilo Veselé odpoledne nám zpestří paní Marta Porubová. V 17 hod schůzka výboru Klubu Podzim v krásných barvách...výtvory naší přírody Trénujeme opět naši pamět...příklady na trénování. VAŠE PŘÍSPĚVKY Podpořte nás Obyvatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová se připravují na samostatnější život. V rámci svých denních aktivit se učí starat se o své věci a domácnost, tzn. vařit jednoduchá jídla, prát, žehlit a další. Prosíme občany, kteří mají starší funkční elektrický sporák, automatickou pračku, ledničku nebo mobilní telefon, a chtěli by je darovat pro potřeby mužů žijících v Domově, ať kontaktují Jitku Němcovou na telefonním čísle: , anebo mailem: Děkují obyvatelé a zaměstnanci DOZP Zašová Pěvecký úspěch v Zašové! Před letními prázdninami uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci se Sociálními službami Uherského Hradiště pěveckou soutěž Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou, kde dva obyvatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová slavili velký, postupový úspěch. Hned jako první interpret se představil Jan Pokuta písničkou Co se má stát, to se stane od Dalibora Jandy. Oslovil zejména svým osobitým stylem a sympatickou barvou hlasu. Dalším zašovským zpěvákem byl Ladislav Horváth s hitem Václava Neckáře Půlnoční. Tato komorní píseň byla publikem již při zpěvu oceňována velkým potleskem. Patrony soutěže byla známá zpěvačka a herečka Monika Absolonová, zpěvák a herec Alan Bastien a v neposlední řadě kmotra soutěže Kateřina Kornová. Průběh odpoledne moderátorsky zajišťoval Mgr. Antonín Gajdoš a Bc. Ludmila Hájková. Porotu soutěže tvořili představitelé Zlínského kraje Mgr. Taťána Nersesjan a Mgr. Jana Chovancová, dále starosta Starého Města u Uherského Hradiště pan Josef Bazala a finalisté soutěže Superstar Leo Machala a Alžběta Kolečkářová. Mezi hosty soutěže byli hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, ředitel Sociálních služeb Vsetín Mgr. Jaromír Navrátil a ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště Mgr. Bronislav Vajdík. Na soutěž nás připravila paní vedoucí aktivizace Helena Stanislavová a její kolega Vojtěch Širota. Náročným cvičením jsme dosáhli velkých úspěchů a byli jsme nominováni mezi pět možných postupujících, kteří budou reprezentovat kraj na celostátním finále, jež se uskuteční na podzim tohoto roku v Olomouci, komentuje svůj úspěch Ladislav Horváth. Širota, Stanislavová Zamyšlení k transformaci DOZP O transformaci ústavu sociální péče v Zašové se již psalo v našich novinách, diskutuje se na internetu a mluví se mezi lidmi. Přiznám se, že se toho trochu bojím, a také jsem tuto obavu sdělila i sociálnímu výboru na kraji. Zřejmě však bez vlivu na další realizaci záměru. Svůj pohled na tuto záležitost vkládám s trochou nadsázky do následujícího zamyšlení: Ústav Přijďte se k nám podívat! vybízela mě před pětadvaceti lety paní ředitelka našeho ústavu. Mříže v oknech, vrata permanentně uzavřená, jenom čas od času projede sanitka nebo pohřební vůz. Bydlím téměř naproti a slyším, jak jsou všichni chovanci buzeni v 6 ráno. Zřejmě ne každý to snáší, občas nás vzbudí křik a ječení, jako by někoho zabíjeli. Trochu strašidelné, zřejmě většina našich obyvatel cítí v blízkosti ústavu jakési obavy a úzkost. Raději tam ani nepůjdu! ale to jsem nečekala, jak brzy se nechtěné stane skutečností. Procházím přes nádvoří mezi chovanci, kteří nejsou zvyklí na cizí návštěvy a obhlížejí si mě docela zblízka. Někdo chce navázat i přímý kontakt. Snad strach a rozpaky na mě nejsou znát! S paní ředitelkou procházím úzkou temnou chodbou a schodištěm do vyššího patra. Většina chovanců je schopna normálně fungovat, ale jsou tu i těžší případy. Na chodbě na židli sedí vyhublý třicátník, schoulený, skrčený a neustále se třepe. V pokoji leží jiný, docela apaticky, a dívá se netečně před sebe. Za mříží se nachází další, který se už od pohledu zdá být nebezpečný. Nejvíce mě však zasáhl pohled na člověka, který má velikost dítěte, ale hlavu dospělého člověka odpovídající jeho věku. Není schopen se ani sám najíst. Na ten den se nedá zapomenout. Rozčarování, skepsi a smutek ve mně umocnila ještě navíc zpráva, že se mi v autě zabila sestřenice Ahój, ahóój! Jak se máš? Nechceš umýt auto? volá na mě v otevřené bráně jeden z klientů, když jdu do práce: Pojedu dnes domů, už se těším. Cestou zpátky mě zdraví zase jiný: Dnes jsme měli svíčkovou a zítra máme sladké knedlíky. Další odpočívá v parku na lavičce, jiný sedí před kostelem. Pár jich postává ve vratech, přece jen jsou za branou v bezpečí, je to jejich domov. Doma mi zazvonil zvonek: Jdu na borůvky, chceš také nasbírat? 9

10 10 Paní starostko, paní starostko, co budete letos ještě stavit? A kdy to bude dodělané? Poslal jsem Vám tam na obec objednávku, aby už přijeli dělníci, běží za mnou klient, který má vždy velkou radost, když se něco nového podaří zrealizovat. Pár klientů chodí do hudební skupiny, vystupovali i na našich slavnostech mají z toho velkou radost, docela se jim to daří. Milan je pracant ze všech největší. Umí hlavně práce na zahradě. Pomáhá i na obci. Milane, ty jsi šikovný, vypleješ toho daleko víc, než lidé, co jsou na veřejné službě. Jsou fajn a je jiná doba. Už nejsou zavření chodí mezi nás, už se jich nebojíme máme je rádi. Jenom jim je jedno, jestli jim říkáme chovanci, nebo klienti. Máme tady transformaci! Všichni se musí vystěhovat. Musí se integrovat mezi normální lidi. Nemohou být pohromadě, maximálně 3x6 lidí. Kraj jim najde nějaké bydlení, budou za nimi nějakou dobu docházet ošetřovatelé, aby se jim v začátku pomohlo. Pak už by pomalu měli fungovat sami. Ale jak? Takto by to dopadnout nemělo ale, co když jo? Je mi skoro 50 let, celý život jsem byl v ústavu, celý život se o mě někdo staral od snídaně po večeři, dával mi prádlo, nic jsem nedělal. Teď bydlím ve Valmezu, nikdo mě tu nezná, lidé se na mě divně dívají, v obchodě si myslí, že chci něco ukrást, mám problém spočítat peníze. Nějaká hygiena? Však teď mě nikdo nenutí se mýt každý den, tak proč bych to dělal? Kamarád z města chtěl peníze, tak jsem mu je dal Základní myšlenka je dobrá. Není třeba tyto lidi vyčleňovat a izolovat v ústavech. Mají vyrůstat ve svých rodinách. Je mnoho klientů, kteří tu v ústavu vlastně ani nemuseli být. Z dětí vyrostli chlapi, kterým celý život někdo zajišťoval servis, neumí si uvařit, neví, jak se jezdí autobusem, neznají cenu peněz, neví, co stojí energie. A teď je vyhodíme z ústavu? Uděláme z nich bezdomovce? Kolik z nich se dokáže zařadit ve svých čtyřicet, padesáti letech do společnosti. Společnost je nic nenaučila a teď je nechá plavat? Původní záměr je perfektní ať fungují s ostatními, ať jsou součástí společnosti ale zatím jen ti malí, kteří se teď rodí. Ne ti, kteří mají téměř život za sebou ti by mohli dál žít v ústavu, který je jejich domovem. AM Ze vzpomínek na 50 let života se zašovskou dechovkou 7. pokračování. Za určitý mezník ve vývoji zašovské dechovky lze pokládat datum 16. června V ten den přijel do Zašové František Trnka z Havířova, dramaturg ostravského rozhlasu a externí pracovník Televize Ostrava a Václav Krutílek, skladatel z Val. Meziříčí, aby posoudili, zda je dechovka schopná pracovat pro televizi. Nabídkou byla práce pro 10 muzikantů a zpěváky. Jednalo se o to, že ostravská televize se rozhodla vytvořit dechovku, která by hrála valašské písničky. Něco jako po vzoru Moravanky, která v tu dobu už hrála úpravy slováckých písniček od Jana Slabáka. Pro nás upravoval valašské písničky právě Fr. Trnka ve spolupráci s Václ. Krutílkem. Vybral jsem tedy 10 muzikantů podle objednávky a tento výběr v muzice hluboce zapůsobil. Rázem se vytvořila hranice lepší horší a třeba J. Krůpa přestal hrát úplně a prodal klarinet. Ti lepší ale v dalším kole též všichni neobstáli a bylo nutné doplnit křídlovku, změnit doprovod, nahradit bas a stabilizovat zpěv. Nastává nová etapa i pro mě a toto období lze vyjádřit rčením člověk míní, Pán Bůh mění. Zatímco jsem si myslel, že po 10 letech organizování zašovské dechovky opustím toto nevděčné poslání, dávám se na na novou dráhu s cílem dotáhnout zašovskou dechovku do televize. Zašovské noviny 9/2012 ROK Zašovjanka jako Muzika strýca Matalíka. Plesovou sezónu už posedmé zahájil v první sobotu po Novém roku Muzikantský ples. Zašovjanka se postupně mění v televizní dechovku s podstatně pozměněným hráčským obsazením. Nové jméno malé dechovky získala podle prvního 40minutového televizního pořadu Muzika strýca Matalíka. Scénář byl sestaven ze vzpomínek na život kapelníka valašskomeziříčské cimbálovky Antonína Matalíka (zemřel 1955) a pořad uváděl meziříčský rodák, herec František Hanus. Rozdíl mezi velkou dechovkou a malou-televizní byl v tom, že program malé byl postaven na zpěvu. První pořad nazpívalo hned šest zpěváků - Zdeněk Sladovník, Prokop Poruba, Anna Macháčková, Ludmila Chovancová, Eva Štiková a Eva Porubová-Štiková. První pořad byl natočen ve skanzenu v Rožnově v dubnu Písničky do pořadu vybral, zaranžoval pro naši obsadu a nacvičil s námi Fr. Trnka, který obětavě na zkoušky do Zašové jezdil. Pro krátký program v televizi, který je postavený na zpěvu, stačí dechovka v osmi lidech a takto to chtěl i Fr. Trnka po nás. Nesouhlasil jsem a trval jsem na úpravě not pro klasickou obsadu malé dechovky nejméně v deseti lidech. Dnes po 30 letech jsem rád, že tomu tak bylo. Podstata je v tom, že malá dechovka v osmi lidech musí mít zpěváky, kdežto dechovka v deseti zahraje a zazpívá, i když zpěváci nepřijdou, nejsou. Organizace každého vystoupení má svá specifika. V té první televizní desítce hráli: klarinety P. Špůrek (1948), M. Borovička (1954), křídlovky J. Brhel (1951), M. Brhel (195?), tenory Jan Baroš (1947), V. Zvoníček (1938), doprovod J. Špůrek (1943), Emil Janiš (1927), tuba J. Urbanec (1939), bicí T. Borovička (1960). Náročnost Fr. Trnky k hráčskému obsazení malé dechovky vzrůstala. Už po odvysílání prvního pořadu Muzika strýca Matalíka se začal připravovat druhý pořad. Musel jsem ale změnit obsazení některých nástrojů. ROK Plesovou sezónu už odehrála Muzika strýca Matalíka. Do velké dechovky jsem sháněl muzikanty, do malé dechovky teď sháním zpěváky a podle poznámek v kronice jich bylo tolik, že vyjmenovávání by přesahovalo rozsah těchto vzpomínek. Druhý televizní pořad se jmenoval Daremné pěsničky strýca Matalíka a byl vysílán na Silvestra 1980 v 19 hodin. Jako zpěváci zde vystoupily cérky Evy Štikovy, matka a dcera z Rožnova a muži Josef Laža a Zdeněk Kašpar ze Vsetína. Byli to špičkoví zpěváci, ale ti s námi nemohli zpívat běžná vystoupení, kterých stále přibývalo. Celý rok 1980 je poznamenán úsilím získat stabilní zpěváky. Vyšlo to. Výsledkem shánění v tom roku bylo, že s námi začali zpívat Jaromír Foltýn z Branek, Marta Šnajdrová z Kladerub a Anna Nováková z Veselé. V tom roku jsme díky pochopení MNV dostali nové zašovské mužské kroje i s lajblem /je to krátký teplý kabát/ a zpěvačky také všední kroj. Byl jsem ještě předsedou Osvětové besedy a s pomocí MNV jsem mohl koupit novou moderní aparaturu pro zpěv s echolanou a dva nové nástroje, bastrubku a Es klarinet. ROK Malá dechovka má objednávku na 7 plesů, téměř neuvěřitelné. My, kteří hrajeme i v Akordu 64 máme ještě dva plesy navíc. V březnu navázaly akce spojené s oslavami Mezinárodního dne žen, který se slavil celý březen. V některém týdnu jsme hráli i 4krát. Většinou se tyto veselice odehrávaly v sálu OB. V tomto směru příznivě působily autobusové zájezdy na vystoupení, protože se jich zúčastňovali i manželé a manželky účinkujících. V tomto roku se připravoval už třetí pořad pro televizi. Jmenoval se Veselé písničky strýca Zvoníčka a F. Trnka přišel s návrhem přejmenovat účelově dechovku na Kapelu Václava Zvoníčka. Nesouhlasil jsem, a tak jsme třetí televizní pořad nahráli s novým názvem - Valašská kapela. Použít původní název Zašovan-

11 Zašovské noviny 9/2012 ka nešlo, protože velká dechovka Zašovanka oficiálně existovala, i když už fakticky neexistovala. Také třetí pořad v televizi uváděl herec Fr. Hanus, zasloužilý umělec. Důležitou skutečností roku 1981 je, že kapela získala zkušenost, lépe řečeno schopnost hrát 2 hodinové i kratší koncerty. Všechny valašské písničky byly sestaveny dle rytmu a program doplněn průvodním slovem vypravěčem. To, co ukázala Vracovjanka letos v Zašové na koštu slivovice, jsme my provozovali už před 30 lety. První vypravěčkou byla tetička M. Kalusova, někdy i Zdeňka Janišová a z chlapů to byli Staňa Vlk ze Zubří, Josef Hrtáň z Ústí u Vsetína a Josef Haša ze Vsetína. Někdy jsem ty jejich škláby tlumočil i já sám, tedy v času nouze. Kromě vypravěčů s námi koncertní vystoupení někdy konferovaly Draha Skýpalová z Val. Meziříčí nebo Jana Šverdíková z Lešné. Zvukaře někdy dělal Jan Míček. Mirka Borovičku jako klarinetistu pro jeho intenzivnější působení v rodinné kapele Spektrum nahradil Marian Semančík, Slovák přiženěný do Stříteže. Během tohoto roku si kapela ukázněným vystupováním získávala dobrou pověst. Uvádím výčet míst, kde jsme v ten rok hráli: N. Jičín, Ostrava, Val. Meziříčí, Vsetín, Rožnov, Lešná, Zašová, Karlova Studánka, Teplice, Hranice, Kelč, Mořkov, Piešťany, Hustopeče, Veselá, Zubří, Štítná n.vláří, Val. Příkazy, Lidečko, Prostějov. Na Silvestra 1981 jsme hráli v Tatrovance v N. Jičíně na střídačku s místním velkým tanečním orchestrem. Dechovka a Silvestr, dnes nemožné? Měl jsem ale problémy, zajistit všechny muzikanty, i když manželky byly s námi. Na Silvestra 1981 vysílala televize na 2. programu ve náš třetí televizní pořad s názvem Pěsničky strýca Zvoníčka a všichni jsme se na něj v N. Jičíně dívali. Byl důležitý proto, že jsme v něm vystupovali sami, bez pomoci cizích zpěváků. Pro nový název Valašská kapela vytvořil malíř, grafik a karikaturista Václav Holáň ze Zašové znak kapely. A nechal vytisknout mnoho kusů plakátů, které jsme dávali k dispozici pořadatelům. Po natočení třetího pořadu nám fotograf B. Přikryl z Rožnova nafotil několik snímků, které jsme měli na propagaci. 11 Upřesnění komentáře paní starostky z čísla 7 8, červenec srpen 2012 V těchto novinách odpovídala paní starostka ing. Anna Mikošková na můj příspěvek. Jelikož nejsem žádný dopisovatel, tudíž mě psaní moc nebaví. V tomto případě ale musím udělat výjimku. V odpovědi na můj článek nebo příspěvek se jedná ze strany paní starostky o neznalost anebo účelové zkreslování výkladu stavebního zákona. Dle platného SZ č. 183/2006 Sb. osoba, která vykonává technický dozor stavebníka, kontroluje průběh stavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků. Kvalifikační požadavky pro vykonávání technického dozoru stavebníka Stavební zákon n e s t a n o v u j e. V případě /a toto je přesně náš případ/, kdy je stavba realizována stavební firmou, je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí. Auditor, který prováděl přezkoumání hospodaření obce, určitě neznal výklad Stavebního zákona, zvláště pokud se zeptal na dohodu o provedení práce s paní starostkou, a ta mu byla vysvětlena stejně jako mě v komentáři paní starostky v Zašovských novinách. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že nejefektivnější řešení /dohoda o provedení práce/ to v žádném případě nebylo, ba právě naopak. Obecní rozpočet je o tyto prostředky chudší. Pan radní, který podepisoval dohodu, věděl, co podepisuje? Na závěr se chci zeptat, na co máme na obci stavebního technika? Tím končím, vracet se k eventuelní odpovědi paní starostky již nehodlám, protože Stavební zákon v Zašovských novinách nikdo nezmění. V Zašové Jaroslav Krůpa, Zašová č. 72 Upřesnění p. Krůpy stažené z internetu ponechávám už bez komentáře, jenom pro zvážení připojuji výtah z odborného časopisu Stavebnictví: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu ( 152 odst. 4 cit. zákona). Požadavky na odbornou způsobilost technického dozoru stavební zákon nepředepisuje. Výkonem technického dozoru by však měla být pro danou stavbu pověřena osoba, která je kvalifikovaná a má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných staveb. Pro investora je nejspolehlivější zárukou odbornosti, pověří-li výkonem technického dozoru autorizovanou osobu, která nese za výkon této funkce nejen soukromoprávní (smluvní) odpovědnost, ale i odpovědnost veřejnoprávní (podle 12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Jinak by to měla být alespoň kvalifikace předepsaná stavebním zákonem pro výkon stavebního dozoru, nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou tzn. vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň tři roky praxe. ( 2, odst.(2). Ing. Anna Mikošková RŮZNÉ Zašová má historicky první Základní uměleckou školu Od 1. září mohou zašovské děti navštěvovat hodiny hudebních a tanečních oborů přímo v naší obci. Taneční a baletní škole B-Dance, která působí v Zašové už od roku 1998 a dříve byla známa pod názvem Taneční skupina MIMO, se totiž podařilo získat akreditaci pro založení nové Základní umělecké školy B-Art a otevírá dva obory. Kromě tradičního tanečního, který má v naší obci už několikaletou tradici, nabízí i obor hudební. Děti v Zašové se tak budou moci učit hrát např. na klavír, keyboards, varhany nebo zobcové flétny i violoncello. Výuky v hudebním oboru se ujmou Karel Pekárek, absolvent Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, obor Hudební výchova a sbormistrovství a Alena Čípová, která se specializuje na zobcové flétny a violoncello. V tanečním oboru pak škola nabízí kompletní průpravu od klasického tance a základů gymnastiky až po hip-hop, disco dance nebo house dance. Dobrou zprávou je, že děti a studenti nemusí cestovat do okolních měst a kvalitní učitelé se jim budou věnovat přímo v zrcadlovém sále Obecního úřadu. Nová Základní umělecká škola B-Art je registrována

12 12 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro výuku hudby nabízí mladý, ale zkušený tým učitelů, který chce učit děti především efektivně a poutavě. Zašovské noviny 9/2012 Dům služeb Dietologická poradna Bechná Iveta tel Kadeřnictví Schwarzová Pavla tel Kosmetika Davidová Dana tel Pedikúra Dianová Marcela tel Obec Zašová nabízí k prodeji rodinný dům se zahradou v katastrálním území Juřinka. objekt o zastavěné ploše 114 m² je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a zahradu o výměře 360 m². Dům je určen k rekonstrukci. Bližší informace na Obecním úřadě v Zašové, tel , , OZNÁMENÍ V tanečním oboru se dětem věnuje vysoce aprobovaný tým pedagogů. Ředitelkou školy je studentka divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění Milada Borovičková, která je zakladatelkou tanečních skupin MIMO a B-Dance. Veškeré podrobnosti o nově vzniklé ZUŠ B-Art, informace o školném a organizaci školního roku najdete na webu Historie školy: rok 1998 vznik Klubu TEMPO Zašová, o.s. v roce 1999 vzniká pod klubem TEMPO Taneční skupina MIMO, v roce 2008 se přejmenovává na Taneční a baletní školu B-Dance rok 2012 přechod Taneční a baletní školy B-Dance pod ZUŠ B-Art, o.p.s. V Zašové tak momentálně působí dvě organizace - Klub TEMPO Zašová, o.s. a ZUŠ B-Art, o.p.s. Autor článku: Zuzana Zítková OZNÁMENÍ Valašské ZOD, družstvo, Zašová 622 bude na základě hospodářského výsledku roku 2011 v letošním roce vyplácet dividendy všem členům družstva. Tyto se budou vyplácet ve stejném termínu jako nájemné za zemědělské pozemky (tj. říjen listopad 2012). Dále bychom chtěli informovat všechny vlastníky zemědělských pozemků, že družstvo má nadále velký zájem o pronájem zemědělských pozemků zejména proto, že podnik v minulosti věnoval velké investice do chovu mléčných krav (stáje, dojírna, technologie). Zájem o pronájem pozemků bude pokračovat i při změně dotační politiky (plánované od ), protože pozemky budeme dále využívat k výrobě krmiva. Případným zájemcům o prodej zemědělské půdy připomínáme trvalý zájem družstva o odkoupení zemědělských pozemků. Vedení Valašského ZOD, družstva INZERCE Svobodná maminka se dvěma dětmi hledá dlouhodobý podnájem v Zašové nebo ve Veselé. Mohu pomoci s domácností. Kontakt: tel !!! POZOR!!! Prodej palivového dřeva z dřevoskladu Zubří PŘESTĚHOVÁN do nového skladu ve Vidči (mezi Stříteží a Vidčí) Nabízíme PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ METRY I POLÍNKA RŮZNÝCH DÉLEK Zahájen prodej DŘEVĚNÝCH BRIKET Telefon Zvuk 2012 Vám přináší dobrou alternativu pro Zlínský kraj. Nabízí zkušenosti, odbornost, serióznost a kvalitu. Více Jmenuji se Aleš Bardoň, pocházím z místní části Veselá. Kandiduji do Senátu ČR za stranu MORAVANÉ, za náš volební obvod č. 77. Práce pro mé spoluobčany je mým celoživotním krédem. Děkuji za Váš hlas. Aleš Bardoň Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Vavříková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 4. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha) Omluveni: Mgr. Iveta Pavlicová, Ing. David Čáň, Ing. Anna Mikošková, Mgr.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2013 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Úvodní slovo starostky obce: Vážení občané, v tomto letním čase vás v našem zpravodaji informujeme o letních akcích,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš. Den a místo konání: 2. února 2017 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95

Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš. Den a místo konání: 2. února 2017 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Den a místo konání: 2. února 2017 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Hodina zahájení: Počet přítomných členů: 5 18:00 hod. Omluveni:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 26.05.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. čj. 4/2008 Starostka zahájila 4. zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 12. listopadu 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 915/36/08 Rada obce Těrlicko program 36. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola plnění

Více