Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -"

Transkript

1 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky

2 Obsah prezentace: 1. Státního programu obecné záležitosti - definice, oblast podpory, rozsah a resortní členění 2. Státní program resortu MPO - vyhlášení a text programu, cíle programu, - rozpočet programu, podporované projekty 3. Organizace státního programu MPO - podávání žádostí a jejich náležitosti, - projednání žádostí, čerpání dotace, termíny realizací projektů - podávání zpráv o průběhu a realizaci projektů 4. Některé konkrétní podpořené projekty (2008 až 2010) Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Státní program obecné záležitosti: Zákon č. 406/2000 Sb.: Část první - Hlava III 5 - odst. (1) až (6) Definice: 5 odst. (1) zákona Státní program na podporu úspor energie a využití OZE podporuje oblasti k dosažení cílů: - zvyšování účinnosti užití energie, - snižování energetické náročnosti a - využití OZE a druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu

4 Státní program obecné záležitosti: Ostatní záležitosti: 5 odst. (2) až (6) zákona a) Program je zpracováván na období 1 roku a předkládán ministerstvem ke schválení vládě b) Naplňování programu se vyhodnocuje 1x ročně a o výsledcích informuje ministerstvo vládu. c) Rozsah možných podporovaných oblastí stanoví zákon d) Program je uveřejňován v Obchodním věstníku a ministerstvo jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup (http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny) Ministerstvo průmyslu a obchodu

5 Státní program obecné záležitosti: Jaký je rozsah možných podporovaných oblasti? Investiční oblasti: opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti budov, rozvoj využívání KVET a modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, rozvoj využívání OZE a druhotných zdrojů energie, rozvoj energetického využití komunálních odpadů, Neinvestiční oblasti: osvětu, vzdělávání, poradenství, výzkum a vývoj v oblasti a) energetických úspor a snižování energetické náročnosti, b) využití OZE a druhotných zdrojů včetně využití komunálního odpadu, c) Rozvoj KVET a modernizace výrobních a rozvodných zařízení Ministerstvo průmyslu a obchodu

6 Rozsah Státního programu: Rok 2005 (11 resortů) 2006 (15 resortů) 2007 (15 resortů) 2008 (5 resortů) 2009 (3 resorty) 2010 (2 resorty) Resorty-vyhlašování MPO, MŽP, MZe, MMR, MV, MO, MZdr, MK, MS, MD, MŠMT MPO, MŽP, MZe, MMR, MV, MO, MZdr, MK, MS, MD, MŠMT, MI, MZV, MF, MPSV MPO, MŽP, MZe, MMR, MV, MO, MZdr, MK, MS, MD, MŠMT, MI, MZV, MF, MPSV MPO, MŽP, MMR, MD, Mze MPO, MŽP, MD MPO, MMR (panel), MŽP (Zelená úsporám) mimo Státní program Ministerstvo průmyslu a obchodu

7 Členění Státního programu: Resort MPO: Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie část A Resort MŽP: Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie část B Resorty ostatní: Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie část C,D,E, F atd Ministerstvo průmyslu a obchodu

8 Vyhlášení programu: Pro rok 2009 Program vyhlášen UV ČR č ze dne 19. listopadu 2008 Pro rok 2010 Program vyhlášen UV ČR č ze dne 16. listopadu 2009 Od rok 2008 se nazývá program EFEKT Texty programu a jeho vyhodnocení: Speciální web pro program EFEKT Ministerstvo průmyslu a obchodu

9 Jaké jsou cíle programu? Program EFEKT slouží MPO k ovlivnění úspor energie a využití OZE v ČR. Je zaměřen převážně na osvětovou a informační činnost, investiční akce menšího rozsahu a na specifické projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů EU (především Eko-Energie z OPPI) Ministerstvo průmyslu a obchodu

10 Rozpočet programu MPO mil. Kč 70 mil. Kč 70 mil. Kč 30 mil. Kč 50 mil. Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu

11 Investiční akce ) KJ s palivem na skládkový ano ano ano plyn a plyn z biolog. rozlož. KO 2) Opatření ke snížení energ. náročnosti ano ne ne osvětlovací soustavy 3) Malé vodní elektrárny ano ne ne 4) Tepel. čerpadla se solárními term. systémy ano ne ne 5) Zařízení k využití tepelné odpadní energie ano ano ano 6) Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech ano ano ano 7) Rekonstrukce otopné soustavy v budově ano ne ano 8) Příprava projektů EPC ano ano ne Ministerstvo průmyslu a obchodu

12 Podporované aktivity (rok 2010): Investiční akce a) KJ na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů b) zařízení k využití tepelné odpadní energie c) úspory energie ve výrobních průmysl. procesech d) rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově Neinvestiční akce a) EKIS - Energetická konzultační a informační střediska b) publikace, příručky, c) výstavy, kurzy, semináře d) specifické projekty, e) mezinárodní projekty Ministerstvo průmyslu a obchodu

13 Podávání žádostí a jejich náležitosti: Žádost nutno doručit do termínu uzávěrky příjmů žádostí pro danou aktivitu (pro rok do , ) Žádost může podat pouze oprávněný typ žadatele (podle aktivity - podnikatelé, kraje, obce, školy atd.) Žádosti se podávají v předepsané písemné formě a také elektronicky (CD nebo na Součástí žádostí jsou i povinné přílohy Poznámka: vzory žádostí a příloh jsou k dispozici na webových stránkách MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

14 Povinné přílohy k žádosti: Energetický audit (podle vyhlášky MPO č. 213/2001 Sb.) Čestné prohlášení o vypořádání všech závazků ke a) státnímu rozpočtu a statním fondům b) zdravotním pojišťovnám Čestné prohlášení o zadání a způsobu vyhodnocení veřejné zakázky Formuláře dle vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., tzv. formuláře ISPROFIN S až 160 (resp. EDS) Ministerstvo průmyslu a obchodu

15 Povinné přílohy k žádosti - pokračování: Souhlas zřizovatele s realizací akce (pouze: organizace se 100 % majetkovou účastí kraje, města a obce) Doklad o právním postavení žadatele (kopie - výpisu z OR, ŽL, Zřizovací listina nebo jiný doklad) Výpis z katastru nemovitostí (kopie - pouze u akcí vedených v katastru nemovitostí) Harmonogram realizace akce a kalkulace nákladů na realizaci akce Ministerstvo průmyslu a obchodu

16 Projednání žádosti o dotaci: Doručené žádosti projedná hodnotitelská komise, která rozhodne o podpoře nebo nepodpoře daného projektu Žadatelovi je doručen oznamovací dopis o rozhodnutí hodnotitelské komise (o podpoře/nepodpoře projektu) V případě rozhodnutí o podpoře je žadatel vyzván k předložení dalších příloh, které jsou předkládané po přiznání dotace V případě rozhodnutí o nepodpoře může žadatel podat odvolání do 30 dnů od oznámení rozhodnutí HK Na dotaci není právní nárok!! Ministerstvo průmyslu a obchodu

17 Přílohy předkládané po přiznání dotace: Doklad o právním postavení žadatele (ověřená kopie - výpisu z OR, ŽL, Zřizovací listina nebo jiný doklad) Výpis z katastru nemovitostí (ověřená kopie - jen u akcí, při kterých dochází k pořízení nebo technickému zhodnocení staveb) Stavebního povolení nebo ohlášení (ověřená kopie -u akcí u kterých jsou tyto dokumenty požadovány podle stavebního zákona) Doklady o zajištění finančních prostředků na realizaci akce nad rámec poskytnuté dotace Číslo účtu, na který bude poskytnuta dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu

18 Přílohy předkládané po přiznání - pokračování: Potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (originál nebo ověřená kopie) Potvrzení SSZ o neexistenci nedoplatků na pojistném a penále (originál nebo ověřená kopie) Potvrzení zdravotních pojišťoven o neexistenci nedoplatků (originál nebo ověřená kopie) Zápis s vyhodnocení zadání veřejné zakázky Ministerstvo průmyslu a obchodu

19 Čerpání dotací: Po doručení příloh předkládaných po přiznání dotace je vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky čerpání dotace Následně (po potvrzení Podmínek ze strany žadatele) je vystaven příkaz k převodu finančních prostředků na uvedený účet žadatele Dotace musí být vyčerpána příjemcem dotace v daném rozpočtovém roce!!! Ministerstvo průmyslu a obchodu

20 Termín realizace podpořených projektů: Neinvestiční akce: Publikace, příručky do Výstavy, kurzy, semináře do Energetické poradenství - do Investiční akce: Ostatní akce (investiční akce a specifické projekty) - do 24 měsíců ode dne vydání Rozhodnutí -přesný termín je stanoven v Rozhodnutí (obvykle je doba kratší) Ministerstvo průmyslu a obchodu

21 Termín podávání zpráv o podpořeném projektu: Zpráva o průběhu realizace akce v daném roce termín doručení: do následujícího roku než je rok ve kterém byla akce podpořena. Závěrečná zpráva termín doručení: do 30 dnů od dokončení realizace akce Zpráva o závěrečném vyhodnocení akce termín doručení: stanoven v rozhodnutí (max. do 18 měsíců od dokončení realizace akce) Ministerstvo průmyslu a obchodu

22 Obsah zpráv o podpořeném projektu: popis plnění termínů (plánované a skutečné termíny) popis plnění parametrů (plánovaná a skutečná velikost úspor nebo výroby energie) popis plnění ukazatelů bilance finančních potřeb a zdrojů uvedených v Rozhodnutí, vyúčtování investičních nákladů akce (faktury a jejich soupisy, přehled použitých finančních prostředků z vlastních a jiných zdrojů a dotace) kolaudační rozhodnutí, resp. předávací protokoly. formuláře dle vyhlášky č. 560/2006 Sb. - tiskopisy S až Ministerstvo průmyslu a obchodu

23 Některé podpořené projekty 2008 až 2010: A) Investiční akce - některé podpořené projekty: Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy (rok 2008, max. dotace: 3 mil.kč, 30 %) Města: Blansko, Litovel, Náchod, Uherský Brod, Litvínov, Zruč nad Sázavou, Čelákovice Obce: Rapotín, Obrnice Celkové náklady projektů: Kč Celková dotace: Kč Jednotlivé dotace: Kč až Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu

24 Některé podpořené projekty 2008 až 2010: Příklad podpořeného projektu v aktivitě Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Obec Rapotín (2008): Výměna zastaralých svítidel za moderní svítidla s elektronickými individuálně programovatelnými předřadníky s vyšší měrnou svítivostí a pro řízení snížené úrovně osvětlení v noční době a optimalizace jističů před elektroměry. Celková investice: Kč Požadovaná dotace: Kč Dotace: Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu

25 Některé podpořené projekty 2008 až 2010: Rekonstrukce otopné soustavy v budově (rok 2010, max. dotace: 1 mil. Kč, 40 %) město: Bílovec (2x), Svitavy, Rotava (4x), Celkové náklady projektů: Kč Celková dotace: Kč Jednotlivé dotace: Kč až Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu

26 Některé podpořené projekty 2008 až 2010: Příklad podpořeného projektu v aktivitě Rekonstrukce otopné soustavy v budově Město Bílovec (2010) Bude provedena rekonstrukce kotelny Zvláštní školy, tj. výměna kotlů za 2 ks kondenzačních o celkovém instalovaném výkonu 92 kw, vč. čerpadel a regulační techniky, vyvložkován 1 průduch komínu, doplněna tepelná izolace na potrubních rozvodech a regulace topení (ekvitermní). Celková investice: Kč Požadovaná dotace: Kč Dotace: Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu

27 Některé podpořené projekty 2008 až 2010: Příklad podpořeného projektu v aktivitě Rekonstrukce otopné soustavy v budově Město Rotava (2010) Projekt počítá v MŠ s výměnou stávajících topných zařízení (3 kotle na zemní plyn z roku 1995 s výkonem a 96 kw) s nižším výkonem, který bude snížen dle výpočtu auditu min. na hodnotu 160 kw s předpokládanou vyšší účinností a celkovou rekonstrukcí vybavení kotelny včetně řízení. Celková investice: Kč Požadovaná dotace: Kč Dotace: Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu

28 Některé podpořené projekty 2008 až 2009: B) Neinvestiční akce -některé podpořené projekty: Výstavy, kurzy a semináře 2008 až Ročník konference Energie, budovy a bydlení XV.ročník mezinárodní výstavy Infotherma, odborný doprovodný program a poradenství (Ostrava) Systémy zásobování teplem pro města a obce Energetický management měst a obcí Publikace a příručky 2008 až 2009 Propagace úsporných opatření v oblasti veřejného osvětlení ve městech a obcích Příručka pro snižování energetické náročnosti budov Výroba a využití dřevní hmoty ve formě štěpky v energetice Ministerstvo průmyslu a obchodu

29 Děkuji za pozornost Kontakt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

PROGRAM EFEKT 2014. vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013

PROGRAM EFEKT 2014. vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013 vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013 PROGRAM EFEKT 2014 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 Energetický management Propagace

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Červenec 2013, Částka 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 WWW.MZP.CZ

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 WWW.MZP.CZ VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ WWW.MZP.CZ ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 60. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Identifikační číslo projektu 28283060 Kraj realizace Vysočina

Více

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010.

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010. PŘÍLOHY I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Název projektu Žadatel Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 44. výzva OPŽP - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných Identifikační

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2013 Dle 20 a 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a 21

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 50. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Obec Identifikační číslo projektu 25766428 Kraj realizace Středočeský

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více