Profil města Moravská Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil města Moravská Třebová"

Transkript

1 Profil města Moravská Třebová Ředitel : Vypracovali : Ing. František Kaštyl Ing. Milena Kratochvílová, Ing. René Fejl Vypracováno : září - prosinec

2 Obsah : I Úvod... 4 I.A. Obecné souvislosti... 4 I.B. Metodika zpracování... 4 II Souhrnné údaje... 5 II.A. Historie města... 5 II.B. Geografie města a okolí... 5 II.C. Vedení města... 6 III Obyvatelstvo... 7 III.A. Statistická data... 7 III.A.1 Komentář IV Bydlení a domácnosti IV.A. Statistická data IV.A.1. Komentář V Zaměstnanost a příjmy, nezaměstnanost V.A. Statistická data V.A.1 Komentář VI Ekonomika VI.A. Statistické údaje VI.A.1 Komentář VII Veřejná zařízení VII.A Školství a sport VII.A.1 Komentář VII.B. Zdravotnictví a sociální služby VII.B.1 Komentář VII.C. Kultura VII.C.1 Komentář VIII Cestovní ruch VIII.A.1 Komentář IX Životní prostředí IX.A. Ovzduší IX.B. Voda IX.C. Odpady IX.C.1 Komentář X Infrastruktura X.A. Doprava X.B. Železnice X.C. Vodní doprava X.D. Letecká doprava X.E. Hromadná doprava osob X.F. Energetika X.G. Plyn X.H. Spoje X.I. Pozemky pro podnikání X.C.1 Komentář XI Rozvojové dokumenty XI.A. Dopravní obslužnost XI.B. Plán zdraví XI.C. Mikroregionální strategie XI.D. Program rozvoje Pardubického kraje

3 Seznam tabulek: Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel města a okresu Tabulka 2. Počet obyvatel , 1996, Tabulka 3. Hustota osídlení na 1 km , 1996, Tabulka 4. Počet obyvatel ve městech okresu Svitavy nad Tabulka 5. Podíl obyvatel města na počtu obyvatel okresu , 1980, 1991, 1996, Tabulka 6. Pohyb obyvatel Moravská Třebová... 8 Tabulka 7. Hlavní věkové skupiny obyvatel města Moravská Třebová , 1996, Tabulka 8. Vzdělanost obyvatelstva - Česká republika údaje ze SLDB Tabulka 9. Vzdělanost obyvatelstva Moravské Třebové osoby starší 15 let Tabulka 10. Vývoj bytového a domovního fondu Moravská Třebová Tabulka 11. Vlastnická struktura domů a bytů v Moravské Třebové SLDB k Tabulka 12. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v civilním sektoru Tabulka 13. Struktura zaměstnanosti v Moravské Třebové - členění podle OKEČ Tabulka 14. Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů Tabulka 15. Obyvatelstvo vyjíždějící za prací, do učení a školy Tabulka 16. Vývoj průměrných měsíčních mezd v letech okres Svitavy Tabulka 17. Struktura průměrných měsíčních mezd v členění podle OKEČ Tabulka 18. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti Tabulka 19. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo Tabulka 20. Evidovaní uchazeči dle vzdělání v ČR k Tabulka 21. Daňové příjmy obcí ve velikostní kategorii obyvatel, rok Tabulka 22. Přijaté dotace a celkové příjmy obcí ve velikostní kategorii Tabulka 23. Daňové příjmy rozpočtu města v letech Tabulka 24. Největší zaměstnavatelé ve městě Moravská Třebová Tabulka 25. Bilance potřeby vody a krytí zdroji Tabulka 26. Bilanční údaje vodovodu Tabulka 27. Počet připojených obyvatel na kanalizaci a ČOV Tabulka 28. Bilanční údaje spotřeby el. energie a stavu rozvodných sítí Tabulka 29. Bilance spotřeby zemního plynu v jednotlivých obcích Grafy: Graf 1. Porovnání stromů života muži, ženy 1991 a Graf 2. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k Graf 3. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k Graf 4. Obyvatelstvo Moravské Třebové podle dosaženého vzdělání Graf 5. Bytový a domovní fond

4 I ÚVOD I.A. Obecné souvislosti Předkládaný materiál obsahuje souhrnný přehled dat, údajů a poznatků, jejich analýzu a hodnocení, které bylo postupně cizelováno od základního subjektivního posouzení autora Profilu, přes vyjádření členů komise pro přípravu Strategického plánu, až ke konečnému, konsensuálnímu závěru této komise. Profil slouží jako podklad pro další diskusi jak na úrovni komise, tak i v Zastupitelstvu města Moravská Třebová, v podnikatelských kruzích a veřejnosti obecně. Skutečnosti uvedené v Profilu jsou především podkladem pro další řešení Strategického plánu rozvoje Moravské Třebové a slouží jako sjednocující a referenční resp. argumentační materiál pro diskusi nad dalšími kroky zpracovávaného Strategického plánu. Podkladem pro vypracování Profilu jsou údaje z ČSÚ, ÚP, MěÚ Moravská Třebová, informace z podnikatelského sektoru a provedená vlastní šetření a konzultace. I.B. Metodika zpracování Předmětem projektu je transformace Strategického plánu rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska, který byl vypracován společností DHV CR, s.r.o. v prosinci 1999 do Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová. Součástí projektu je aktualizace analytických podkladů, průzkum podnikatelského prostředí ve městě a následné stanovení priorit. Statistická data byla čerpána z datových podkladů orgánů státní správy a následně byla provedena analýze ze strany zpracovatele a projednána s členy komise. Autoři Profilu kladou důraz na obecné projednání jednotlivých oddílů Profilu s odbornou i laickou veřejností a upozorňují, že i při maximální snaze o objektivní posouzení, může být názor některého z posuzovatelů odlišný. Obecně jde o zajištění souhlasu co největšího okruhu posuzovatelů, který pak umožní obecnou akceptovatelnost předloženého materiálu. Autoři této práce považují Profil za otevřený dokument, který bude postupně doplňován a upravován tak, aby plně odrážel požadavky a možnosti města Moravská Třebová i v budoucnosti. Jeho aktualizace je odvislá od vývoje společnosti obecně, od finančních možností města, státu a v neposlední řadě i na vstupu ČR do EU. Zpracovateli Profilu byla rovněž poskytnuta pracovní verze dokumentu Plán zdraví Moravská Třebová. 4

5 II SOUHRNNÉ ÚDAJE II.A. Historie města V poměrně řídce osídlené krajině, při nové cestě z Čech přes Svitavy do Olomouce, založil Boreš z Oseka na začátku 2.poloviny 13.století město, které již od svého vzniku neslo přívlastek Moravská. Tehdy dřevěné město založené na gotickém šachovnicovém půdorysu s velkým, čtvercovým náměstím, s kostelem Nanebevzetí P.Marie a panským, opevněným hrádkem. V držení panství se vystřídalo několik rodů, mezi nimi moravská markrabata a král Jiří z Poděbrad. Rozkvět města se datuje od roku 1486, kdy se dostalo do majetku Ladislava z Boskovic. Moravská Třebová se stala centrem prosperujícího panství a starý hrádek byl přestaven na renesanční zámek. Po velkém požáru města v roce 1509 bylo z příkazu Ladislava stavěno již z kamene. Po dalším požáru v roce 1541 vzniklo na starém půdorysu nové město s kamenným parkánovým opevněním, s baštami a branami. V té době město, proslulé vařením piva a latinskou školou, neobyčejně vzkvétalo. Četní řemeslníci, zejména soukeníci a pláteníci bohatli a s podporou pánů z Boskovic stavěli honosné domy.rozkvět města vrcholí na přelomu 16. a 17. století, kdy město zdědil Ladislav Velen ze Žerotína. Následující léta byla nesena ideály humanismu, na místním zámku jsou pak realizována, pak jako první na sever od Alp, renesanční prvky staveb, daleko dříve, než v Praze. Město Moravská Třebová zaznamenalo nebývalý rozkvět školství a obecné vzdělanosti. V dalších letech se střídají období smutná, kdy město upadá, je stiženo i morovou ranou, dalším požárem. Obě světové války a doba následující nepřinesly obyvatelstvu nic dobrého, politická moc tehdejší doby násilně zamíchala osud kdysi svébytného, hrdého města a jeho obyvatel. Již nikdy se Moravská Třebová nevrátila k bývalé proslulosti alespoň prozatím.. II.B. Geografie města a okolí Město Moravská Třebová leží v jihovýchodní části Pardubického kraje v okrese Svitavy v kotlině Podorlické pahorkatiny. Na východ od MT je Zábřežská vrchovina, ze západu pak Svitavská pahorkatina. Město je pak situováno v kotlině s nejvyšším bodem vrcholu Roh 660,4 m n.m., odkud je při jasném počasí vidět hřeben Hrubého Jeseníku. Směrem k jihu je lokalita otevřená do úrodné oblasti Malé Hané s nadmořskou výškou 300 m n.m. Ze severovýchodu odvádí vodu Moravská Sázava, z jihu pak řeka Třebůvka. Obě řeky jsou přítokem řeky Moravy a patří do úmoří Černého moře. 5

6 II.C. Vedení města Od roku 1998 město Moravskou Třebovou spravuje 21 členné zastupitelstvo v následujícím složení: 1. Mgr. Radko Martínek - člen RM 2. MUDr. Alois Hloušek 3. Milan Stejný 4. Ing. Oldřich Vlk 5. MUDr. Petr Kelča - člen RM 6. Ing. Marie Nechutová - členka RM - místostarostka 7. Ing. Pavel Brettschneider - člen RM 8. RNDr. Josef Ošťádal 9. Vladimír Moravec 10. Vladimír Koblovský 11. Ladislav Jokeš 12. Eva Olžbutová 13. Josef Odehnal 14. Miloš Beyer 15. Mgr. Josef Orálek - člen RM 16. MUDr. Marie Štarhová 17. Ing. Miloš Mička - člen RM starosta města 18. Ing.Emil Maléř 19. Ing. Pavel Charvát 20. MVDr. Jiří Kubín 21. Ing. Josef Jílek - člen RM Kontakty na MěÚ : telefon : Fax :

7 III OBYVATELSTVO III.A. Statistická data Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel města a okresu Město Okres SLDB 1970,1980,1991, 2001, ost. roky statistická bilance k daného roku Tabulka 2. Počet obyvatel , 1996, Město Mor.Třebová Okres Kraj ČR Tabulka 3. Hustota osídlení na 1 km , 1996, 2001 (výpočet proveden z tabulek Výměra (ha) a Počet obyvatel 1991, ) Město 191,1 277,8 277,7 Okres 76,8 76,9 77,3 Kraj 112,6 112,8 112,9 ČR 130,6 130,7 130,5 Tabulka 4. Počet obyvatel ve městech okresu Svitavy nad , 1980, 1991, 1996, 2001 Počet osob ve městech nad obyvatel Tabulka 5. Podíl obyvatel města na počtu obyvatel okresu , 1980, 1991, 1996, 2001 Podíl obyvatel města na počtu obyvatel okresu v % Podíl obyvatel ve městech nad 5000 na počtu obyvatel okresu v % ,9 11,0 11,8 11,4 11,3 40,1 44,9 47,5 47,7 47,6 7

8 Tabulka 6. Pohyb obyvatel Moravská Třebová stav k příslušného roku Živě narození Zemřelí Přirozená měna Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační saldo Celkový přírůstek/úbytek Vývoj počtu obyvatel, řetězový index 104,6 96,99 100,4 100,0 99,40 99,78 100,2 99,90 100,2 99,57 Tabulka 7. Hlavní věkové skupiny obyvatel města Moravská Třebová , 1996, Muži Ženy Muži Ženy Muži poproduktivní věk Ženy poproduktivní věk Graf 1. Porovnání stromů života muži, ženy 1991 a muži 2001 ženy 2001 muži 1991 ženy

9 Graf 2. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k ženy 1991 muži Zdroj: SLDB 1991 Graf 3. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k ženy 2001 muži Zdroj: SLDB 2001 průběžné výsledky 9

10 Tabulka 8. Vzdělanost obyvatelstva - Česká republika údaje ze SLDB 1991 osoby starší 15 let Absolutní údaje, muži, ČR Absolutní údaje, ženy, ČR Relativní údaje, muži v % Relativní údaje, ženy v % Základní a bez vzdělání ,47 33,00 Vyučený ,13 18,00 Střední odborné bez maturity ,79 1,37 Střední odborné s maturitou ,60 14,88 Střední všeobecné ,50 4,02 Vyšší odborné a vysokoškolské ,40 4,57 Bez udání škol. vzdělání Tabulka 9. Vzdělanost obyvatelstva Moravské Třebové osoby starší 15 let SLDB 2001-průběžné SLDB 1991-OB výsledky-internet muži ženy celkem muži ženy celkem základní včetně základní a bez vzdělání neukonč.+bez vzdělání vyučený bez maturity učňovské střední odborné bez maturity střední odborné střední odborné s maturitou vč. učňů s učňovské s maturitou + úplné střed. vč. maturitou nástavbového (stř.všeob. zahrnuto v střední všeobecné předchozí skupině) x x x vyšší odborné a vysokoškolské vyšší odborné + 645vyšokoškolské bez udání škol. vzdělání nezjištěné úhrnem Kategorie "vyučený" z roku 1991 zahrnuje vyučené bez maturity a kategorie "střední odborné s maturitou" zahrnuje také vyučené s maturitou. Střední všeobecné vzdělání není zatím samostatně publikováno v průběžných výsledcích SLDB 2001 a je zahrnuto do položky "úplné střední vč. nástavbového". Z hlediska srovnatelnosti dat je nutné zdůraznit, že ve sčítání 2001 se do celkového počtu obyvatelstva zahrnují i cizinci s dlouhodobým pobytem, v předchozích sčítáních byli cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu zahrnutí pouze do dočasně přítomného obyvatelstva. Průběžné výsledky SLDB 2001 publikované na internetu je třeba chápat opravdu jako průběžné a nikoliv definitivní. K určitým korekcím na základě prováděných kontrol bude zcela jistě ještě docházet. Publikování definitivních údajů předpokládá ČSÚ koncem roku 2002 a v průběhu let následujících. 10

11 Graf 4. Obyvatelstvo Moravské Třebové podle dosaženého vzdělání srovnání 1991 a 2001 z á k l a d n í a b e z v z d ě l á n í v y u č e n ý b e z m a t u r i t y c e l k e m s tř e d n í o d b o r n é b e z m a t u r i t y ž e n y s tř e d n í o d b o r n é s m a t u r i t o u vč. u č ň ů s m a t u r i t o u s tř e d n í v š e o b e c n é m u ž i v y š š í o d b o r n é a v y s o k o š k o l s k é 0 % 5 0 % % b e z u d á n í š k o l. v z d ě l á n í základní včetně neukonč.+bez vzdělání celkem učňovské střední odborné ženy muži 0% 50% 100% Zdroj: Data ČSÚ učňovské s maturitou + úplné střed. vč. nástavbového (stř.všeob. zahrnuto v předchozí skupině) vyšší odborné + vyšokoškolské nezjištěné Národnostní složení občanů Moravské Třebové v % Národnost česká : 88,4% 91,0% Národnost slovenská : 1,3% 1,4% Národnost moravská : 4,4% 4,5% Národnost německá : 0,4% 0,4% Národnost ostatní a nezjištěno: 5,4% 2,6% 1991 a

12 III.A.1 Komentář Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že i ve městě Moravská Třebová je zaznamenán pokles živě narozených dětí, proto počet občanů města od roku 1991 poklesl a jejich počet osciluje kolem Pozitivně působí přesun silnějších věkových skupin do produktivního věku, z údajů jsou patrné mírné úbytky obyvatel (počty ve skupině 0-14 v roce 1991 odpovídají skupině v roce 2001 atd.) s výjimkou skupiny žen ve věku v roce 1991 (551), který za deset let poklesl na 458 žen ve věku v roce Vzdělanostní skladba je velmi blízká průměrným hodnotám v ČR. Je zaznamenám velmi pozitivní trend nárůstu občanů v MT se středoškolským vzděláním a to především u mužů. Nejnovější průběžné výsledky sčítání 2001 ukazují zásadní změny ve vzdělanostní struktuře. Z hlediska migrace obyvatelstva je trend setrvalý, nedochází k dramatickému nárůstu občanů Moravské Třebové, kteří se odstěhovali, nicméně počet přistěhovalých mírně klesá. Je třeba zmínit i otázku hustoty obyvatelstva, kdy region patří k nejméně zalidněným regionům v ČR ( 67 obyvatel na km2 ), přesto ve městě Moravská Třebová je osídlení hustší, než je průměr ČR. 12

13 IV BYDLENÍ A DOMÁCNOSTI IV.A. Statistická data Tabulka 10. Vývoj bytového a domovního fondu Moravská Třebová Trvale obydlené domy celkem Z toho v rodinných domcích V rodinných domcích v %. 70,1 75,3 73,7 73,8 Trvale obydlené byty celkem Z toho v rodinných domcích V rodinných domcích v %. 41,1 42,0 34,3. Počet obyvatel v Morav Třebové Počet bytů na 100 obyvatel. 27,7 31,2 34,4 35,7 Trvale obyd. byty celkem v ČR Počet obyvatel v České republice Počet bytů na 100 obyvatel v ČR 29,6 31,5 34, ,2 Graf 5. Bytový a domovní fond Trvale obydlené domy celkem Z toho v rodinnýc h domcích Trvale obydlené byty celkem 13

14 Tabulka 11. Vlastnická struktura domů a bytů v Moravské Třebové SLDB k Rodinné domky 1991 RD 2001 Bytové domy 1991 BD 2001 Ostatní budovy 1991 OB 2001 Domovní fond celkem 1991 DF celkem Počet domů celkem Trval obydlených domů - státních SBD soukromých ostatních Neobyd. Domy Počet bytů celkem trvale bydlených z toho SBD neobydlených IV.A.1. Komentář Z uvedených údajů je zřejmé, že město Moravská Třebová je městem rodinných domů, obytných vil ( 60% ) a méně pak klasických sídlišť. Největší podíl panelové výstavby ve městě byl zaznamenán v 80.letech Více než 40% obytných budov byla postavena před rokem 1919, z čehož plyne potřeba věnovat pozornost a finanční prostředky rekonstrukcím a modernizacím obytných budov. Při prohlídce města je tento trend naprosto zřejmý a ani v nejbližší budoucnosti tomu nebude jinak. Průměrný počet osob v domácnosti činí 2,8 obyvatel, což je v relaci s hodnotami v ČR. Při srovnání s lokalitami v ČR, kde nedošlo k násilnému vystěhování německého obyvatelstva po roce 1945, lze konstatovat, že občané tzv. dosídlení, či již jejich děti mají pozitivní vztah k vlastnímu majetku a snaží se o zlepšení jeho technického stavu. Zpomalení bytové výstavby po roce 1991 je patrné i v Moravské Třebové. Jako velmi pozitivní lze označit snahu bývalých tzv. dosídlenců o opravy a rekonstrukce svých objektů. Míra a počet rekonstrukcí je odvislá od finančních možností majitelů nemovitostí včetně majetku města. 14

15 V ZAMĚSTNANOST A PŘÍJMY, NEZAMĚSTNANOST V.A. Statistická data Tabulka 12. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství (fyzické osoby) Okres Kraj ČR Tabulka 13. Struktura zaměstnanosti v Moravské Třebové - členění podle OKEČ 2001 Odvětví ekonomické činnosti Obyvatelstvo ekonomicky aktivní celkem abs. Muži abs. Ženy Obyvatelstvo úhrnem zemědělství, lesnictví a rybolov dobývání nerostných surovin zpracovatelský průmysl a výroba elektřiny stavebnictví obchod, opravy motorových vozidel a spotř. zboží pohostinství a ubytování doprava, pošty a telekomunikace peněžnictví a pojišťovnictví činnosti v oblasti nemovitostí a služby pro podniky výzkum a vývoj veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení školství zdravotnictví, veterinární a sociální z činnosti toho: ostatní veřejné a osobní služby Z úhrnu osoby s druhým případně dalším zaměstnáním abs. 15

16 Tabulka 14. Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů Moravská Třebová Název ukazatele Počet podnikatelských subjektů celkem Počet PS v zemědělství, lesnictví, rybolovu Počet PS v průmyslu Počet PS ve stavebnictví Počet PS v obchodu, prodeji, opravách motorových vozidel Počet PS v dopravě a spojích Počet PS v ostatních obchodních službách Počet PS ve veř. správě, obraně, povinném sociálním pojištění Počet PS ve školství a zdravotnictví Počet PS v ostatních veřejných, sociálních a osobních službách Státní organizace /podle právní formy/ Akciové společnosti /podle právní formy/ Obchodní společnosti /podle právní formy/ Družstevní organizace /podle právní formy/ Peněžní organizace /podle právní formy/ Počet podnikatelů-fyzické osoby /podle právní formy/ Samostat.hosp.rolníci /podle právní formy/ Svobodná povolání /podle právní formy/ Ostatní /podle právní formy/ Tabulka 15. Obyvatelstvo vyjíždějící za prací, do učení a školy mimo obec trvalého pobytu podle pohlaví a věku k Pohlaví, Pracující Žáci, studenti, učni věková skupina celkem vyjíždí z toho z toho celkem vyjíždí denně denně Obyvatelstvo do 14 let x x x úhrnem a více nezjištěno abs celkem v % III II 10.II, průběžné výsledky

17 Tabulka 16. Vývoj průměrných měsíčních mezd v letech okres Svitavy Okres Kraj ČR Pozn: Podle průzkumu podnikatelského prostředí, prováděného v Moravské Třebové na podzim 2001, je průměrná mzda ve sledovaných podnicích 10890,- Kč; ve skupině malých podniků pak 13446,- Kč Tabulka 17. Struktura průměrných měsíčních mezd v členění podle OKEČ okres Svitavy Zemědělství, lesnictví a myslivost Průmysl Stavebnictví Doprava a spoje Ubytování a pohostinství Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží Peněžnictví a pojišťovnictví Nemovitosti, pronájem a služby pro podnikání Veřejná správa a obrana Školství Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti Ostatní veřejné a sociální služby Lesnictví a dřevařství Rybolov ID. Zemědělství a rybářství Tabulka 18. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti údaje k příslušného roku Město Mor.Třebová 8,56 9,21 11,47 13,48 12,58 Okres - Svitavy 5,45 7,2 8,91 11,56 10,79 Kraj - Pardubický 3,38 4,71 6,62 9,03 7,87 Česká republika 3,52 5,23 7,48 9,37 8,78 17

18 Tabulka 19. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo údaje k příslušného roku Město Mor.Třebová 5,4. 4,6. 15,0. 18,7. 14,8. Okres Svitavy 2,8 3,4 7,3 13,1 7,6 Kraj Pardubický 2,1 3,0 6,7 12,9 5,4 Česká republika 2,2 4,3 10,3 13,9 8,8 Tabulka 20. Evidovaní uchazeči dle vzdělání v ČR k Bez vzdělání ,7% Základní vzdělání ,1% Vyučení ,3% Středoškolské bez maturity ,7% Vyučení s maturitou ,1% Absolventi Gymnázií ,3% USO ,0% Vyšší ,5% Vysokoškolské ,3% Zdroj: ÚP Svitavy V.A.1 Komentář Je zřejmé, že region patří dlouhodobě mezi okresy s nadprůměrně vysokou mírou nezaměstnanosti. Město Moravská Třebová patří k nejpostiženějším v okrese i v ČR. Je to dáno i určitou spádovostí dalších měst v okrese, kdy Moravská Třebová nemá návaznost na větší, pracovními místy lépe vybavená města. ÚP eviduje jako uchazeče o zaměstnání především ženy s dětmi, uchazeče se základním vzděláním a uchazeče z míst se špatnou dopravní obslužností, která je výrazně limitující i v případě vzniku pracovního místa jak na venkově, tak i ve městě. Pokles počtu pracovních míst je dán útlumem textilní a zemědělské výroby a malou kvalifikovaností a malou flexibilností pracovníků. Z historického pohledu byl region zaměřen na textilní profese, kdy především starší pracovníci nemají zájem ani není možná určitá rekvalifikace na obory jiné. Velký problém pro město a jeho okolí je v umísťování osob se ZPS, kdy těchto občanů, i mladých, přibývá a vhodná pracovní místa nejsou k dispozici. Otázka vzdělání je naprosto primární u evidovaných uchazečů. Z dalších statistik, které provádí ÚP, je zřejmá i závislost vzdělání a doby evidence na ÚP čím nižší vzdělání, tím delší nezaměstnanost. 18

19 VI EKONOMIKA VI.A. Statistické údaje Statistická data jsou patrná z výše uvedených tabulek zaměstnanosti a struktury hospodářství. Tabulka 21. Daňové příjmy obcí ve velikostní kategorii obyvatel, rok 1999 POČET daň z příjmů daň z příjmů daňové příjmy Nazev obce OBYVATEL FOZČ na 1 obyv FOSČP na 1 obyv celkem na 1 obyv Humpolec , , ,80 Frenštát pod Radhoštěm , , ,29 Rumburk , , ,42 Velké Meziříčí , , ,90 Rychnov nad Kněžnou , , ,49 Moravská Třebová , , ,78 Boskovice , , ,50 Sušice nad Otavou , , ,71 Domažlice , , ,14 Prachatice , , ,39 Pozn: FOZČ = fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků FOSČP = fyzických osob ze samost. činnosti a příjmů Tabulka 22. Přijaté dotace a celkové příjmy obcí ve velikostní kategorii obyvatel, rok 1999 POČET přijaté dotace Nazev obce OBYVATEL celkem na 1 obyv příjmy celkem na 1 obyv Humpolec , ,84 Frenštát pod Radhoštěm , ,01 Rumburk , ,40 Velké Meziříčí , ,41 Rychnov nad Kněžnou , ,07 Moravská Třebová , ,42 Boskovice , ,02 Sušice nad Otavou , ,33 Domažlice , ,76 Prachatice , ,69 Výrazný vliv zaznamenal i pokles investiční výstavby, kdy objemy stavební výroby poklesly v roce o 11% a za 1. čtvrtletí roku 2001 až o 16%, při čemž očekávaný pokles stavební výroby oproti roku 1996 bude činit 25%. Ve městě Moravská Třebová je zastoupen mimo textilní a konfekční průmysl i průmysl strojírenský, elektrotechnický, dřevozpracující, kovoobráběcí a stavebnictví. 19

20 Průměrná daňová výtěžnost na obyvatele byla v roce 1999 činila Kč a vykazovala vzrůstající trend. Po schválení novely daňového zákona vedení města očekává nárůst daní do pokladny města. Zda tato očekávání budou naplněna již v roce 2001 bude zřejmé v dalších měsících. Tabulka 23. Daňové příjmy rozpočtu města v letech druh daně Daňové příjmy Počet obyvatel Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO Daň ze závislé činnosti Daň z nemovitostí Správní a místní poplatky Celkem Daňové příjmy na 1 obyvatele Zdroj: Profil MTJ, DHV 1999 Změny po roce 1990 vyvolaly i změny trhů, na kterých výrobní subjekty města operovaly a následně i privatizace ovlivnila ekonomiku města a jeho okolí. Jako velmi žádoucí ve městě Moravské Třebové se jeví rozšíření služeb charakteru spotřebního, stravovacího, ubytovacího a kulturního. V této oblasti pak najde uplatnění zvláště generace mladších pracovníků a lidé ve středním věku. Za částečně nebezpečné je nutno považovat menší zastoupení obchodních společností.je to určitý chybějící prvek ve struktuře ekonomiky a tím i chybějící střední článek podnikání, jako určitá záruka technologického i ekonomického případně ekologického růstu. Je třeba se zmínit o aktivitě stavebních firem Svaz podnikatelů ve stavebnictví a ČKAIT, kteří založili vlastní ekologickou iniciativu Stavíme ekologicky, která chce podporovat investiční výstavbu i oprávněné a potřebné požadavky ekologie, aby činnost byla koordinována ke spokojenosti ekonomů i ekologů. Růst nezaměstnanosti, malá kupní síla občanů a někdy neochota nebo neschopnost podstoupit i určité riziko v podnikání, brání dosažení většího ekonomického rozvoje města. Jako důležitý fakt lze označit nejen deklarovanou podporu malých a středních podnikatelů ze strany volených orgánů. 20

21 Tabulka 24. Největší zaměstnavatelé ve městě Moravská Třebová Zaměstnavatel /2001 Hedva a.s.* Kras HAKA a.s. Nemocnice Mor. Třebová Toner s.r.o Mor. Třebová VHOS a.s.mor Třebová Miltra B s.r.o Moravec pekárny s.r.o Včetně brigádníků Alema s.r.o Abner a.s OR-CZ s.r.o IM Bohemia a.s. Jednota spotřební družstvo FIN AGRO Servis s.r.o. SOMEX s.r.o CHAS Charvát Pavel včetně Jedlové a Poličky VI.A.1 Komentář Město Moravská Třebová, která svou velikostí, dopravní obslužností, zřejmě nemůže ani v budoucnu počítat s možnou výstavbou firmy o větším počtu pracovníků. Je třeba se plně soustředit na obsazení již vybudované průmyslové zóny, na podporu podniků středních a menších. Je velmi potěšující, že jsou podnikatelé, kteří poskytují veřejnosti služby v oblasti obchodů s nejrůznějším sortimentem, ve městě je prosperující pekárna, dodavatelé informačních technologií, stavební výroby, investiční výstavby, projekce, kovo a dřevo obrábění a další řemesla. Tak jako i v jiných městech jsou drobní obchodníci a jejich dodavatelé např. pekaři, řezníci apod. ohrožování prodejními řetězci. Dále si podnikatelé stěžují na nedobrý stav v odborném 21

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 2020 Profil města Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová Výbor zastupitelstva města pro strategický rozvoj města AQE advisors, a. s. Aktualizace

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Moravská Třebová v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti a podpory podnikání Dokument je zpracován

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015 Strategie území správního obvodu ORP Králíky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zdravotnictví Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Orlové pro období 2008-2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 prosinec 2007 duben 2008 Děkuji všem,

Více

Strategie území správního obvodu ORP Kuřim

Strategie území správního obvodu ORP Kuřim Strategie území správního obvodu ORP Kuřim v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství bezpečnosti a dopravě Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Souhrnný dokument Prosinec 2003 OBSAH PŘEDMLUVA... 4 1 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA CHRUDIMĚ... 8 1.1 VÝVOJ MĚSTA... 8 1.2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 8 1.3 OBYVATELSTVO

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. Brno 2015 Pořizovatel dokumentu: Město Zábřeh Odbor rozvoje a územního plánování Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento

Více

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje města na období od 2014 do 2020 Úvod Dokument Program rozvoje města na období let 2014 2020 byl zpracován v rámci řešení projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Zpracovatel Krok, o. p. s. Kontakt Velké nám. 115 PhDr. Jana Pošvancová 767 01 Kroměříž jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz 2010 Obsah OBSAH...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE Objednatel: Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr.

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily Strategie PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015 Analýza - vize Příjemce (nositel projektu): Město Semily Konzultant: SPF Group, v.o.s. OBSAH Obsah...2 1 Úvod...Chyba! Záložka není

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám Dokument je zpracován na

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

Obec Kamenice. Strategický programový dokument pro období 2014-2020

Obec Kamenice. Strategický programový dokument pro období 2014-2020 Strategický programový dokument pro období 2014-2020 Obec Kamenice Autoři: Ing. Nikola Krejčová Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. a kol. 2014 Obsah I. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA...

Více

Tento dokument byl vytvořen za podpory EU

Tento dokument byl vytvořen za podpory EU ZDRAVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT OBČANSKÁ SPOLEČNOST ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ CESTOVNÍ RUCH VOLNÝ ČAS INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLSTVÍ Vypracovali: Lenka Křížová, DiS., projektová manažerka

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více