Profil města Moravská Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil města Moravská Třebová"

Transkript

1 Profil města Moravská Třebová Ředitel : Vypracovali : Ing. František Kaštyl Ing. Milena Kratochvílová, Ing. René Fejl Vypracováno : září - prosinec

2 Obsah : I Úvod... 4 I.A. Obecné souvislosti... 4 I.B. Metodika zpracování... 4 II Souhrnné údaje... 5 II.A. Historie města... 5 II.B. Geografie města a okolí... 5 II.C. Vedení města... 6 III Obyvatelstvo... 7 III.A. Statistická data... 7 III.A.1 Komentář IV Bydlení a domácnosti IV.A. Statistická data IV.A.1. Komentář V Zaměstnanost a příjmy, nezaměstnanost V.A. Statistická data V.A.1 Komentář VI Ekonomika VI.A. Statistické údaje VI.A.1 Komentář VII Veřejná zařízení VII.A Školství a sport VII.A.1 Komentář VII.B. Zdravotnictví a sociální služby VII.B.1 Komentář VII.C. Kultura VII.C.1 Komentář VIII Cestovní ruch VIII.A.1 Komentář IX Životní prostředí IX.A. Ovzduší IX.B. Voda IX.C. Odpady IX.C.1 Komentář X Infrastruktura X.A. Doprava X.B. Železnice X.C. Vodní doprava X.D. Letecká doprava X.E. Hromadná doprava osob X.F. Energetika X.G. Plyn X.H. Spoje X.I. Pozemky pro podnikání X.C.1 Komentář XI Rozvojové dokumenty XI.A. Dopravní obslužnost XI.B. Plán zdraví XI.C. Mikroregionální strategie XI.D. Program rozvoje Pardubického kraje

3 Seznam tabulek: Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel města a okresu Tabulka 2. Počet obyvatel , 1996, Tabulka 3. Hustota osídlení na 1 km , 1996, Tabulka 4. Počet obyvatel ve městech okresu Svitavy nad Tabulka 5. Podíl obyvatel města na počtu obyvatel okresu , 1980, 1991, 1996, Tabulka 6. Pohyb obyvatel Moravská Třebová... 8 Tabulka 7. Hlavní věkové skupiny obyvatel města Moravská Třebová , 1996, Tabulka 8. Vzdělanost obyvatelstva - Česká republika údaje ze SLDB Tabulka 9. Vzdělanost obyvatelstva Moravské Třebové osoby starší 15 let Tabulka 10. Vývoj bytového a domovního fondu Moravská Třebová Tabulka 11. Vlastnická struktura domů a bytů v Moravské Třebové SLDB k Tabulka 12. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v civilním sektoru Tabulka 13. Struktura zaměstnanosti v Moravské Třebové - členění podle OKEČ Tabulka 14. Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů Tabulka 15. Obyvatelstvo vyjíždějící za prací, do učení a školy Tabulka 16. Vývoj průměrných měsíčních mezd v letech okres Svitavy Tabulka 17. Struktura průměrných měsíčních mezd v členění podle OKEČ Tabulka 18. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti Tabulka 19. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo Tabulka 20. Evidovaní uchazeči dle vzdělání v ČR k Tabulka 21. Daňové příjmy obcí ve velikostní kategorii obyvatel, rok Tabulka 22. Přijaté dotace a celkové příjmy obcí ve velikostní kategorii Tabulka 23. Daňové příjmy rozpočtu města v letech Tabulka 24. Největší zaměstnavatelé ve městě Moravská Třebová Tabulka 25. Bilance potřeby vody a krytí zdroji Tabulka 26. Bilanční údaje vodovodu Tabulka 27. Počet připojených obyvatel na kanalizaci a ČOV Tabulka 28. Bilanční údaje spotřeby el. energie a stavu rozvodných sítí Tabulka 29. Bilance spotřeby zemního plynu v jednotlivých obcích Grafy: Graf 1. Porovnání stromů života muži, ženy 1991 a Graf 2. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k Graf 3. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k Graf 4. Obyvatelstvo Moravské Třebové podle dosaženého vzdělání Graf 5. Bytový a domovní fond

4 I ÚVOD I.A. Obecné souvislosti Předkládaný materiál obsahuje souhrnný přehled dat, údajů a poznatků, jejich analýzu a hodnocení, které bylo postupně cizelováno od základního subjektivního posouzení autora Profilu, přes vyjádření členů komise pro přípravu Strategického plánu, až ke konečnému, konsensuálnímu závěru této komise. Profil slouží jako podklad pro další diskusi jak na úrovni komise, tak i v Zastupitelstvu města Moravská Třebová, v podnikatelských kruzích a veřejnosti obecně. Skutečnosti uvedené v Profilu jsou především podkladem pro další řešení Strategického plánu rozvoje Moravské Třebové a slouží jako sjednocující a referenční resp. argumentační materiál pro diskusi nad dalšími kroky zpracovávaného Strategického plánu. Podkladem pro vypracování Profilu jsou údaje z ČSÚ, ÚP, MěÚ Moravská Třebová, informace z podnikatelského sektoru a provedená vlastní šetření a konzultace. I.B. Metodika zpracování Předmětem projektu je transformace Strategického plánu rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska, který byl vypracován společností DHV CR, s.r.o. v prosinci 1999 do Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová. Součástí projektu je aktualizace analytických podkladů, průzkum podnikatelského prostředí ve městě a následné stanovení priorit. Statistická data byla čerpána z datových podkladů orgánů státní správy a následně byla provedena analýze ze strany zpracovatele a projednána s členy komise. Autoři Profilu kladou důraz na obecné projednání jednotlivých oddílů Profilu s odbornou i laickou veřejností a upozorňují, že i při maximální snaze o objektivní posouzení, může být názor některého z posuzovatelů odlišný. Obecně jde o zajištění souhlasu co největšího okruhu posuzovatelů, který pak umožní obecnou akceptovatelnost předloženého materiálu. Autoři této práce považují Profil za otevřený dokument, který bude postupně doplňován a upravován tak, aby plně odrážel požadavky a možnosti města Moravská Třebová i v budoucnosti. Jeho aktualizace je odvislá od vývoje společnosti obecně, od finančních možností města, státu a v neposlední řadě i na vstupu ČR do EU. Zpracovateli Profilu byla rovněž poskytnuta pracovní verze dokumentu Plán zdraví Moravská Třebová. 4

5 II SOUHRNNÉ ÚDAJE II.A. Historie města V poměrně řídce osídlené krajině, při nové cestě z Čech přes Svitavy do Olomouce, založil Boreš z Oseka na začátku 2.poloviny 13.století město, které již od svého vzniku neslo přívlastek Moravská. Tehdy dřevěné město založené na gotickém šachovnicovém půdorysu s velkým, čtvercovým náměstím, s kostelem Nanebevzetí P.Marie a panským, opevněným hrádkem. V držení panství se vystřídalo několik rodů, mezi nimi moravská markrabata a král Jiří z Poděbrad. Rozkvět města se datuje od roku 1486, kdy se dostalo do majetku Ladislava z Boskovic. Moravská Třebová se stala centrem prosperujícího panství a starý hrádek byl přestaven na renesanční zámek. Po velkém požáru města v roce 1509 bylo z příkazu Ladislava stavěno již z kamene. Po dalším požáru v roce 1541 vzniklo na starém půdorysu nové město s kamenným parkánovým opevněním, s baštami a branami. V té době město, proslulé vařením piva a latinskou školou, neobyčejně vzkvétalo. Četní řemeslníci, zejména soukeníci a pláteníci bohatli a s podporou pánů z Boskovic stavěli honosné domy.rozkvět města vrcholí na přelomu 16. a 17. století, kdy město zdědil Ladislav Velen ze Žerotína. Následující léta byla nesena ideály humanismu, na místním zámku jsou pak realizována, pak jako první na sever od Alp, renesanční prvky staveb, daleko dříve, než v Praze. Město Moravská Třebová zaznamenalo nebývalý rozkvět školství a obecné vzdělanosti. V dalších letech se střídají období smutná, kdy město upadá, je stiženo i morovou ranou, dalším požárem. Obě světové války a doba následující nepřinesly obyvatelstvu nic dobrého, politická moc tehdejší doby násilně zamíchala osud kdysi svébytného, hrdého města a jeho obyvatel. Již nikdy se Moravská Třebová nevrátila k bývalé proslulosti alespoň prozatím.. II.B. Geografie města a okolí Město Moravská Třebová leží v jihovýchodní části Pardubického kraje v okrese Svitavy v kotlině Podorlické pahorkatiny. Na východ od MT je Zábřežská vrchovina, ze západu pak Svitavská pahorkatina. Město je pak situováno v kotlině s nejvyšším bodem vrcholu Roh 660,4 m n.m., odkud je při jasném počasí vidět hřeben Hrubého Jeseníku. Směrem k jihu je lokalita otevřená do úrodné oblasti Malé Hané s nadmořskou výškou 300 m n.m. Ze severovýchodu odvádí vodu Moravská Sázava, z jihu pak řeka Třebůvka. Obě řeky jsou přítokem řeky Moravy a patří do úmoří Černého moře. 5

6 II.C. Vedení města Od roku 1998 město Moravskou Třebovou spravuje 21 členné zastupitelstvo v následujícím složení: 1. Mgr. Radko Martínek - člen RM 2. MUDr. Alois Hloušek 3. Milan Stejný 4. Ing. Oldřich Vlk 5. MUDr. Petr Kelča - člen RM 6. Ing. Marie Nechutová - členka RM - místostarostka 7. Ing. Pavel Brettschneider - člen RM 8. RNDr. Josef Ošťádal 9. Vladimír Moravec 10. Vladimír Koblovský 11. Ladislav Jokeš 12. Eva Olžbutová 13. Josef Odehnal 14. Miloš Beyer 15. Mgr. Josef Orálek - člen RM 16. MUDr. Marie Štarhová 17. Ing. Miloš Mička - člen RM starosta města 18. Ing.Emil Maléř 19. Ing. Pavel Charvát 20. MVDr. Jiří Kubín 21. Ing. Josef Jílek - člen RM Kontakty na MěÚ : telefon : Fax :

7 III OBYVATELSTVO III.A. Statistická data Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel města a okresu Město Okres SLDB 1970,1980,1991, 2001, ost. roky statistická bilance k daného roku Tabulka 2. Počet obyvatel , 1996, Město Mor.Třebová Okres Kraj ČR Tabulka 3. Hustota osídlení na 1 km , 1996, 2001 (výpočet proveden z tabulek Výměra (ha) a Počet obyvatel 1991, ) Město 191,1 277,8 277,7 Okres 76,8 76,9 77,3 Kraj 112,6 112,8 112,9 ČR 130,6 130,7 130,5 Tabulka 4. Počet obyvatel ve městech okresu Svitavy nad , 1980, 1991, 1996, 2001 Počet osob ve městech nad obyvatel Tabulka 5. Podíl obyvatel města na počtu obyvatel okresu , 1980, 1991, 1996, 2001 Podíl obyvatel města na počtu obyvatel okresu v % Podíl obyvatel ve městech nad 5000 na počtu obyvatel okresu v % ,9 11,0 11,8 11,4 11,3 40,1 44,9 47,5 47,7 47,6 7

8 Tabulka 6. Pohyb obyvatel Moravská Třebová stav k příslušného roku Živě narození Zemřelí Přirozená měna Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační saldo Celkový přírůstek/úbytek Vývoj počtu obyvatel, řetězový index 104,6 96,99 100,4 100,0 99,40 99,78 100,2 99,90 100,2 99,57 Tabulka 7. Hlavní věkové skupiny obyvatel města Moravská Třebová , 1996, Muži Ženy Muži Ženy Muži poproduktivní věk Ženy poproduktivní věk Graf 1. Porovnání stromů života muži, ženy 1991 a muži 2001 ženy 2001 muži 1991 ženy

9 Graf 2. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k ženy 1991 muži Zdroj: SLDB 1991 Graf 3. Věkové skupiny obyvatelstva v Moravské Třebové, k ženy 2001 muži Zdroj: SLDB 2001 průběžné výsledky 9

10 Tabulka 8. Vzdělanost obyvatelstva - Česká republika údaje ze SLDB 1991 osoby starší 15 let Absolutní údaje, muži, ČR Absolutní údaje, ženy, ČR Relativní údaje, muži v % Relativní údaje, ženy v % Základní a bez vzdělání ,47 33,00 Vyučený ,13 18,00 Střední odborné bez maturity ,79 1,37 Střední odborné s maturitou ,60 14,88 Střední všeobecné ,50 4,02 Vyšší odborné a vysokoškolské ,40 4,57 Bez udání škol. vzdělání Tabulka 9. Vzdělanost obyvatelstva Moravské Třebové osoby starší 15 let SLDB 2001-průběžné SLDB 1991-OB výsledky-internet muži ženy celkem muži ženy celkem základní včetně základní a bez vzdělání neukonč.+bez vzdělání vyučený bez maturity učňovské střední odborné bez maturity střední odborné střední odborné s maturitou vč. učňů s učňovské s maturitou + úplné střed. vč. maturitou nástavbového (stř.všeob. zahrnuto v střední všeobecné předchozí skupině) x x x vyšší odborné a vysokoškolské vyšší odborné + 645vyšokoškolské bez udání škol. vzdělání nezjištěné úhrnem Kategorie "vyučený" z roku 1991 zahrnuje vyučené bez maturity a kategorie "střední odborné s maturitou" zahrnuje také vyučené s maturitou. Střední všeobecné vzdělání není zatím samostatně publikováno v průběžných výsledcích SLDB 2001 a je zahrnuto do položky "úplné střední vč. nástavbového". Z hlediska srovnatelnosti dat je nutné zdůraznit, že ve sčítání 2001 se do celkového počtu obyvatelstva zahrnují i cizinci s dlouhodobým pobytem, v předchozích sčítáních byli cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu zahrnutí pouze do dočasně přítomného obyvatelstva. Průběžné výsledky SLDB 2001 publikované na internetu je třeba chápat opravdu jako průběžné a nikoliv definitivní. K určitým korekcím na základě prováděných kontrol bude zcela jistě ještě docházet. Publikování definitivních údajů předpokládá ČSÚ koncem roku 2002 a v průběhu let následujících. 10

11 Graf 4. Obyvatelstvo Moravské Třebové podle dosaženého vzdělání srovnání 1991 a 2001 z á k l a d n í a b e z v z d ě l á n í v y u č e n ý b e z m a t u r i t y c e l k e m s tř e d n í o d b o r n é b e z m a t u r i t y ž e n y s tř e d n í o d b o r n é s m a t u r i t o u vč. u č ň ů s m a t u r i t o u s tř e d n í v š e o b e c n é m u ž i v y š š í o d b o r n é a v y s o k o š k o l s k é 0 % 5 0 % % b e z u d á n í š k o l. v z d ě l á n í základní včetně neukonč.+bez vzdělání celkem učňovské střední odborné ženy muži 0% 50% 100% Zdroj: Data ČSÚ učňovské s maturitou + úplné střed. vč. nástavbového (stř.všeob. zahrnuto v předchozí skupině) vyšší odborné + vyšokoškolské nezjištěné Národnostní složení občanů Moravské Třebové v % Národnost česká : 88,4% 91,0% Národnost slovenská : 1,3% 1,4% Národnost moravská : 4,4% 4,5% Národnost německá : 0,4% 0,4% Národnost ostatní a nezjištěno: 5,4% 2,6% 1991 a

12 III.A.1 Komentář Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že i ve městě Moravská Třebová je zaznamenán pokles živě narozených dětí, proto počet občanů města od roku 1991 poklesl a jejich počet osciluje kolem Pozitivně působí přesun silnějších věkových skupin do produktivního věku, z údajů jsou patrné mírné úbytky obyvatel (počty ve skupině 0-14 v roce 1991 odpovídají skupině v roce 2001 atd.) s výjimkou skupiny žen ve věku v roce 1991 (551), který za deset let poklesl na 458 žen ve věku v roce Vzdělanostní skladba je velmi blízká průměrným hodnotám v ČR. Je zaznamenám velmi pozitivní trend nárůstu občanů v MT se středoškolským vzděláním a to především u mužů. Nejnovější průběžné výsledky sčítání 2001 ukazují zásadní změny ve vzdělanostní struktuře. Z hlediska migrace obyvatelstva je trend setrvalý, nedochází k dramatickému nárůstu občanů Moravské Třebové, kteří se odstěhovali, nicméně počet přistěhovalých mírně klesá. Je třeba zmínit i otázku hustoty obyvatelstva, kdy region patří k nejméně zalidněným regionům v ČR ( 67 obyvatel na km2 ), přesto ve městě Moravská Třebová je osídlení hustší, než je průměr ČR. 12

13 IV BYDLENÍ A DOMÁCNOSTI IV.A. Statistická data Tabulka 10. Vývoj bytového a domovního fondu Moravská Třebová Trvale obydlené domy celkem Z toho v rodinných domcích V rodinných domcích v %. 70,1 75,3 73,7 73,8 Trvale obydlené byty celkem Z toho v rodinných domcích V rodinných domcích v %. 41,1 42,0 34,3. Počet obyvatel v Morav Třebové Počet bytů na 100 obyvatel. 27,7 31,2 34,4 35,7 Trvale obyd. byty celkem v ČR Počet obyvatel v České republice Počet bytů na 100 obyvatel v ČR 29,6 31,5 34, ,2 Graf 5. Bytový a domovní fond Trvale obydlené domy celkem Z toho v rodinnýc h domcích Trvale obydlené byty celkem 13

14 Tabulka 11. Vlastnická struktura domů a bytů v Moravské Třebové SLDB k Rodinné domky 1991 RD 2001 Bytové domy 1991 BD 2001 Ostatní budovy 1991 OB 2001 Domovní fond celkem 1991 DF celkem Počet domů celkem Trval obydlených domů - státních SBD soukromých ostatních Neobyd. Domy Počet bytů celkem trvale bydlených z toho SBD neobydlených IV.A.1. Komentář Z uvedených údajů je zřejmé, že město Moravská Třebová je městem rodinných domů, obytných vil ( 60% ) a méně pak klasických sídlišť. Největší podíl panelové výstavby ve městě byl zaznamenán v 80.letech Více než 40% obytných budov byla postavena před rokem 1919, z čehož plyne potřeba věnovat pozornost a finanční prostředky rekonstrukcím a modernizacím obytných budov. Při prohlídce města je tento trend naprosto zřejmý a ani v nejbližší budoucnosti tomu nebude jinak. Průměrný počet osob v domácnosti činí 2,8 obyvatel, což je v relaci s hodnotami v ČR. Při srovnání s lokalitami v ČR, kde nedošlo k násilnému vystěhování německého obyvatelstva po roce 1945, lze konstatovat, že občané tzv. dosídlení, či již jejich děti mají pozitivní vztah k vlastnímu majetku a snaží se o zlepšení jeho technického stavu. Zpomalení bytové výstavby po roce 1991 je patrné i v Moravské Třebové. Jako velmi pozitivní lze označit snahu bývalých tzv. dosídlenců o opravy a rekonstrukce svých objektů. Míra a počet rekonstrukcí je odvislá od finančních možností majitelů nemovitostí včetně majetku města. 14

15 V ZAMĚSTNANOST A PŘÍJMY, NEZAMĚSTNANOST V.A. Statistická data Tabulka 12. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství (fyzické osoby) Okres Kraj ČR Tabulka 13. Struktura zaměstnanosti v Moravské Třebové - členění podle OKEČ 2001 Odvětví ekonomické činnosti Obyvatelstvo ekonomicky aktivní celkem abs. Muži abs. Ženy Obyvatelstvo úhrnem zemědělství, lesnictví a rybolov dobývání nerostných surovin zpracovatelský průmysl a výroba elektřiny stavebnictví obchod, opravy motorových vozidel a spotř. zboží pohostinství a ubytování doprava, pošty a telekomunikace peněžnictví a pojišťovnictví činnosti v oblasti nemovitostí a služby pro podniky výzkum a vývoj veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení školství zdravotnictví, veterinární a sociální z činnosti toho: ostatní veřejné a osobní služby Z úhrnu osoby s druhým případně dalším zaměstnáním abs. 15

16 Tabulka 14. Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů Moravská Třebová Název ukazatele Počet podnikatelských subjektů celkem Počet PS v zemědělství, lesnictví, rybolovu Počet PS v průmyslu Počet PS ve stavebnictví Počet PS v obchodu, prodeji, opravách motorových vozidel Počet PS v dopravě a spojích Počet PS v ostatních obchodních službách Počet PS ve veř. správě, obraně, povinném sociálním pojištění Počet PS ve školství a zdravotnictví Počet PS v ostatních veřejných, sociálních a osobních službách Státní organizace /podle právní formy/ Akciové společnosti /podle právní formy/ Obchodní společnosti /podle právní formy/ Družstevní organizace /podle právní formy/ Peněžní organizace /podle právní formy/ Počet podnikatelů-fyzické osoby /podle právní formy/ Samostat.hosp.rolníci /podle právní formy/ Svobodná povolání /podle právní formy/ Ostatní /podle právní formy/ Tabulka 15. Obyvatelstvo vyjíždějící za prací, do učení a školy mimo obec trvalého pobytu podle pohlaví a věku k Pohlaví, Pracující Žáci, studenti, učni věková skupina celkem vyjíždí z toho z toho celkem vyjíždí denně denně Obyvatelstvo do 14 let x x x úhrnem a více nezjištěno abs celkem v % III II 10.II, průběžné výsledky

17 Tabulka 16. Vývoj průměrných měsíčních mezd v letech okres Svitavy Okres Kraj ČR Pozn: Podle průzkumu podnikatelského prostředí, prováděného v Moravské Třebové na podzim 2001, je průměrná mzda ve sledovaných podnicích 10890,- Kč; ve skupině malých podniků pak 13446,- Kč Tabulka 17. Struktura průměrných měsíčních mezd v členění podle OKEČ okres Svitavy Zemědělství, lesnictví a myslivost Průmysl Stavebnictví Doprava a spoje Ubytování a pohostinství Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží Peněžnictví a pojišťovnictví Nemovitosti, pronájem a služby pro podnikání Veřejná správa a obrana Školství Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti Ostatní veřejné a sociální služby Lesnictví a dřevařství Rybolov ID. Zemědělství a rybářství Tabulka 18. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti údaje k příslušného roku Město Mor.Třebová 8,56 9,21 11,47 13,48 12,58 Okres - Svitavy 5,45 7,2 8,91 11,56 10,79 Kraj - Pardubický 3,38 4,71 6,62 9,03 7,87 Česká republika 3,52 5,23 7,48 9,37 8,78 17

18 Tabulka 19. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo údaje k příslušného roku Město Mor.Třebová 5,4. 4,6. 15,0. 18,7. 14,8. Okres Svitavy 2,8 3,4 7,3 13,1 7,6 Kraj Pardubický 2,1 3,0 6,7 12,9 5,4 Česká republika 2,2 4,3 10,3 13,9 8,8 Tabulka 20. Evidovaní uchazeči dle vzdělání v ČR k Bez vzdělání ,7% Základní vzdělání ,1% Vyučení ,3% Středoškolské bez maturity ,7% Vyučení s maturitou ,1% Absolventi Gymnázií ,3% USO ,0% Vyšší ,5% Vysokoškolské ,3% Zdroj: ÚP Svitavy V.A.1 Komentář Je zřejmé, že region patří dlouhodobě mezi okresy s nadprůměrně vysokou mírou nezaměstnanosti. Město Moravská Třebová patří k nejpostiženějším v okrese i v ČR. Je to dáno i určitou spádovostí dalších měst v okrese, kdy Moravská Třebová nemá návaznost na větší, pracovními místy lépe vybavená města. ÚP eviduje jako uchazeče o zaměstnání především ženy s dětmi, uchazeče se základním vzděláním a uchazeče z míst se špatnou dopravní obslužností, která je výrazně limitující i v případě vzniku pracovního místa jak na venkově, tak i ve městě. Pokles počtu pracovních míst je dán útlumem textilní a zemědělské výroby a malou kvalifikovaností a malou flexibilností pracovníků. Z historického pohledu byl region zaměřen na textilní profese, kdy především starší pracovníci nemají zájem ani není možná určitá rekvalifikace na obory jiné. Velký problém pro město a jeho okolí je v umísťování osob se ZPS, kdy těchto občanů, i mladých, přibývá a vhodná pracovní místa nejsou k dispozici. Otázka vzdělání je naprosto primární u evidovaných uchazečů. Z dalších statistik, které provádí ÚP, je zřejmá i závislost vzdělání a doby evidence na ÚP čím nižší vzdělání, tím delší nezaměstnanost. 18

19 VI EKONOMIKA VI.A. Statistické údaje Statistická data jsou patrná z výše uvedených tabulek zaměstnanosti a struktury hospodářství. Tabulka 21. Daňové příjmy obcí ve velikostní kategorii obyvatel, rok 1999 POČET daň z příjmů daň z příjmů daňové příjmy Nazev obce OBYVATEL FOZČ na 1 obyv FOSČP na 1 obyv celkem na 1 obyv Humpolec , , ,80 Frenštát pod Radhoštěm , , ,29 Rumburk , , ,42 Velké Meziříčí , , ,90 Rychnov nad Kněžnou , , ,49 Moravská Třebová , , ,78 Boskovice , , ,50 Sušice nad Otavou , , ,71 Domažlice , , ,14 Prachatice , , ,39 Pozn: FOZČ = fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků FOSČP = fyzických osob ze samost. činnosti a příjmů Tabulka 22. Přijaté dotace a celkové příjmy obcí ve velikostní kategorii obyvatel, rok 1999 POČET přijaté dotace Nazev obce OBYVATEL celkem na 1 obyv příjmy celkem na 1 obyv Humpolec , ,84 Frenštát pod Radhoštěm , ,01 Rumburk , ,40 Velké Meziříčí , ,41 Rychnov nad Kněžnou , ,07 Moravská Třebová , ,42 Boskovice , ,02 Sušice nad Otavou , ,33 Domažlice , ,76 Prachatice , ,69 Výrazný vliv zaznamenal i pokles investiční výstavby, kdy objemy stavební výroby poklesly v roce o 11% a za 1. čtvrtletí roku 2001 až o 16%, při čemž očekávaný pokles stavební výroby oproti roku 1996 bude činit 25%. Ve městě Moravská Třebová je zastoupen mimo textilní a konfekční průmysl i průmysl strojírenský, elektrotechnický, dřevozpracující, kovoobráběcí a stavebnictví. 19

20 Průměrná daňová výtěžnost na obyvatele byla v roce 1999 činila Kč a vykazovala vzrůstající trend. Po schválení novely daňového zákona vedení města očekává nárůst daní do pokladny města. Zda tato očekávání budou naplněna již v roce 2001 bude zřejmé v dalších měsících. Tabulka 23. Daňové příjmy rozpočtu města v letech druh daně Daňové příjmy Počet obyvatel Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO Daň ze závislé činnosti Daň z nemovitostí Správní a místní poplatky Celkem Daňové příjmy na 1 obyvatele Zdroj: Profil MTJ, DHV 1999 Změny po roce 1990 vyvolaly i změny trhů, na kterých výrobní subjekty města operovaly a následně i privatizace ovlivnila ekonomiku města a jeho okolí. Jako velmi žádoucí ve městě Moravské Třebové se jeví rozšíření služeb charakteru spotřebního, stravovacího, ubytovacího a kulturního. V této oblasti pak najde uplatnění zvláště generace mladších pracovníků a lidé ve středním věku. Za částečně nebezpečné je nutno považovat menší zastoupení obchodních společností.je to určitý chybějící prvek ve struktuře ekonomiky a tím i chybějící střední článek podnikání, jako určitá záruka technologického i ekonomického případně ekologického růstu. Je třeba se zmínit o aktivitě stavebních firem Svaz podnikatelů ve stavebnictví a ČKAIT, kteří založili vlastní ekologickou iniciativu Stavíme ekologicky, která chce podporovat investiční výstavbu i oprávněné a potřebné požadavky ekologie, aby činnost byla koordinována ke spokojenosti ekonomů i ekologů. Růst nezaměstnanosti, malá kupní síla občanů a někdy neochota nebo neschopnost podstoupit i určité riziko v podnikání, brání dosažení většího ekonomického rozvoje města. Jako důležitý fakt lze označit nejen deklarovanou podporu malých a středních podnikatelů ze strany volených orgánů. 20

21 Tabulka 24. Největší zaměstnavatelé ve městě Moravská Třebová Zaměstnavatel /2001 Hedva a.s.* Kras HAKA a.s. Nemocnice Mor. Třebová Toner s.r.o Mor. Třebová VHOS a.s.mor Třebová Miltra B s.r.o Moravec pekárny s.r.o Včetně brigádníků Alema s.r.o Abner a.s OR-CZ s.r.o IM Bohemia a.s. Jednota spotřební družstvo FIN AGRO Servis s.r.o. SOMEX s.r.o CHAS Charvát Pavel včetně Jedlové a Poličky VI.A.1 Komentář Město Moravská Třebová, která svou velikostí, dopravní obslužností, zřejmě nemůže ani v budoucnu počítat s možnou výstavbou firmy o větším počtu pracovníků. Je třeba se plně soustředit na obsazení již vybudované průmyslové zóny, na podporu podniků středních a menších. Je velmi potěšující, že jsou podnikatelé, kteří poskytují veřejnosti služby v oblasti obchodů s nejrůznějším sortimentem, ve městě je prosperující pekárna, dodavatelé informačních technologií, stavební výroby, investiční výstavby, projekce, kovo a dřevo obrábění a další řemesla. Tak jako i v jiných městech jsou drobní obchodníci a jejich dodavatelé např. pekaři, řezníci apod. ohrožování prodejními řetězci. Dále si podnikatelé stěžují na nedobrý stav v odborném 21

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice se nachází v jihozápadní části kraje. Jeho zvláštností je, že sousedí na jihu a jihozápadě se dvěma státy, a to s Rakouskem a Spolkovou republikou

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 22 Obec: PROSEČ POD JEŠTĚDEM DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. I. ZAMĚSTNANOST

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6% Černošice Správní obvod Černošice se nachází uprostřed kraje, kde ze západu obepíná hlavní město Prahu. Většina povrchu náleží k tzv. Brdské oblasti, konkrétně se jedná o Pražskou plošinu. Na jihu sem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bílovec leží ve střední části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě tvoří jeho hranici obce správního obvodu Opava, na severovýchodě obce správního obvodu Ostrava, na jihovýchodě hraničí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3%

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3% Benešov Správní obvod Benešov se nachází v jižní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Černošice, Říčany, Kutná Hora, Vlašim, Votice, Sedlčany a Dobříš. Povrch tvoří Středočeská pahorkatina s nadmořskými

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově.

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově. Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem, na severu s obcemi správního obvodu Jičín a Hořice a na východě a jihu se správním obvodem

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec leží téměř v nejvýchodnější části Jihočeského kraje. Po celé jeho jižní části probíhá státní hranice s Rakouskem. Od západu do obvodu zasahuje

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2%

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2% Beroun Správní obvod Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Hořovice, Rakovník, Kladno, Černošice a Dobříš. Povrch obvodu má pahorkatinný až vrchovinný ráz, přísluší k Brdské

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ostatní plochy 26,0% zastavěné plochy a nádvoří 9,2% vodní plochy 1,9%

ostatní plochy 26,0% zastavěné plochy a nádvoří 9,2% vodní plochy 1,9% Přirozeným centrem jižní Moravy je město Brno s dominantami hradu Špilberk a katedrálou na Petrově. S počtem 369 559 obyvatel, žijících ve 29 městských částech, je druhým největším městem České republiky.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY Správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny leží v jihovýchodní části kraje při hranici s Rakouskem. Na území správního obvodu zasahuje z východu Třeboňská pánev, převážnou část území však

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VIMPERK

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VIMPERK Správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk se nachází v jihozápadní části Jihočeského kraje. Na západě sousedí s Plzeňským krajem, na jihozápadě s Německem. Převážnou část správního obvodu tvoří

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TÁBOR

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TÁBOR Správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor leží v severovýchodním koutu Jihočeského kraje, kde sousedí se Středočeským kraji a krajem Vysočina. Na jihu vtéká na území obvodu směrem k Táboru řeka

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více