ZÁPISKY. legionáře Ferdinanda Filáčka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPISKY. legionáře Ferdinanda Filáčka"

Transkript

1 ZÁPISKY legionáře Ferdinanda Filáčka GEN. JANIN V první části textu shrnuje autor jemu tehdy známé informace o gen. M. Janinovi, zbývající dvě třetiny dokumentu jsou líčením jeho osobních prožitků a postřehů z období služby v generálově osobní stráži.

2 Gen. Janin, vrchní velitel čsl. armády a spojeneckých vojsk na Rusi, narodil se v jižní provincii Francie na statku Izardo. Po nabytí předběžného vzdělání věnoval se vojenskému povolání, v němž roku 1910 dosahuje hodnosti plukovníka generálního štábu. V této hodnosti je poslán do Petrohradu k dalšímu studiu na vysoké válečné škole a také ke studiu vojenských poměrů carského Ruska, tehdejšího to spojence Francie. V Rusku pobyl až do roku 1912, v kteréžto době pilného studia ruských poměrů stal se z něho oddaný přítel slovanstva a později, hlavně za světové války, významný poradce francouzské vlády v řešení otázky samostatnosti československého státu a formování naší čsl. armády v zahraničí. Po vypuknutí války nalézáme jej v první bitevní linii v čele brigády alžírských střelců, se kterou se vyznamenal zejména v historické bitvě na Marně, kde po celý týden úspěšně odrážel útoky početně mnohem silnějšího nepřítele. Koncem roku 1914, po stabilisaci francouzské fronty, byl jmenován generálmajorem s určením pro hlavní generální štáb, k němuž přidělen v srpnu V hlavním stanu maršála Jofra zastával funkci gen. majora řídícího operace na franc. frontě až do konce března 1916, kdy bylo rozhodnuto francouzskými vojenskými a vládními kruhy vyslati jej jako šéfa francouzské vojenské mise do Ruska, s určením voj. poradce v ruském hlavním stanu. K této odpovědné funkci byl přímo předurčen pro své vynikající znalosti ruských poměrů, které studoval již jako mladý důstojník. Počátkem dubna 1916 nastupuje nebezpečnou plavbu mořem, hemžícím se německými ponorkami a minami, do Ruska, jehož břehů dosahuje koncem měsíce dubna května 1916 přijíždí do hlavního stanu ruské armády v Mohilevě, kde je vřele uvítán vrchním velitelem gen. Alexejevem a poté přijat samotným carem. Car Mikuláš jej zná již z doby, kdy studoval na vysoké škole válečné v Petrohradě, je mu velmi nakloněn a nazývá jej svým přítelem. Již v hlavním stanu je informován generálem Alexejevem o počátcích osvobozovací akce Čechů a Slováků v Rusku a vzápětí se seznamuje s poslancem Dürichem, vyslaným tehdy do Ruska tajným ústředím českého revolučního výboru k usměrnění politického vývoje našeho revolučního hnutí na Rusi. Svůj dojem ze setkání s poslancem Dürichem vyjadřuje ve svých pamětech takto: "Pan Dürich je obstarožný muž, zámožného vzezření a zdá se, že je sám sebou spokojen." Dürich vykládá gen. Janinovi o politickém věhlasu, kterému se ve vlasti těší a svoje poslání podkládá tvrzením, že 70% českého národa stojí za jeho myšlénkou těsné spolupráce s Ruskem pod svrchovaností cara Mikuláše a s konečným cílem utvoření českého království s některým ruským velkoknížetem v čele jako králem. K tomuto stanovisku staví se gen. Janin kriticky a zdrženlivě vzhledem ku svým dobrým znalostem poměrů v germanofilských kruzích vládních, ovlivňujících samotného cara. V srpnu 1916 přijel do Ruska Štefánik, tehdy v hodnosti majora francouzské armády s posláním od profesora Masaryka, dlícího tehdy v Londýně. Štefanikovo poslání mělo za účel konsolidovat čs. revoluční hnutí na Rusi hlavně po stránce vojenské a sjednat přepravu čs. dobrovoleckých kontingentů na francouzské bojiště. Gen. Janin nejen že projevuje plné porozumění pro poslání Štefanika a politickou směrnici prof. Masaryka, ale také velmi vlivně jej podporuje v hlavním stanu ruském a u samotného cara, jemuž Štefanika představuje. Tehdejší vláda Stürmerova s mi- 2

3 nistrem zahraničí Priklonským různými intrikami znesnadňuje práci Štefanikovu a ustavuje čsl. komité s Dürichem v čele, které má postupovat v osvobozovací akci podle směrnic této vlády. Tato skupina lidí měla prostřednictvím Rasputina podporu přímo u dvora carova a byla jí vyplácena státní pokladnou podpora rublů měsíčně. Toto opatření Stürmerovy vlády směřovalo fakticky k paralyzování čsl. hnutí na Rusi a odporovalo zásadám a příkazům Masarykovým zachovat naprostou finanční nezávislost našeho revolučního hnutí. Generál Janin velmi intenzivně podporuje Štefánikovy snahy po očištění našeho hnutí na Rusi od těchto germanofilských vlivů a soustavným informováním vrchního velitele generála Alexejeva podařilo se mu pohnouti jej k vydání rozkazu o zrušení tohoto komitétu a odejmutí státní finanační podpory poslanci Dürichovi. Současně vydává gen. Alexejev na přání gen. Janina povolení Štefanikovi k sestavení náborové komise jak pro nábor do čsl. armády, tak i pro práce na obranu. Tímto energickým zásahem gen. Janina byl dán našemu hnutí směr hájený národní radou v Paříži v čele s prof. Masarykem. Poslanec Dürich, který toto opatření velmi těžce nesl, byl ze spolupráce na této základně vyloučen. Dürich nazval tehdy Štefánika rakouským špionem a byl nucen pod tlakem gen. Janina při konfrontaci a zákroku ministra dát Štefánikovi satisfakci a urážku tuto odvolati. Gen. Janin spolupůsobil k tomu, že Dürich byl z nároku rady vyloučen a Štefánikovi vystavuje jak depešemi francouzské vládě, tak i ruským kompetentním kruhům, to nejlepší vysvědčení a dociluje u gen. Alexejeva, že vyznamenává Štefánika řádem svatého Vladimíra. Počátkem března 1917 připravuje v Rusku půdu pro hlášený příjezd prof. Masaryka, poněvadž jak sám prohlašuje, je přesvědčen, že jedině osobnost pana Masaryka je sto udělati pořádek ve vedení a poměrech čs. hnutí na Rusi. (Za carské vlády nebyl příjezd Masarykovi do Ruska povolen.) Naléhá u vrch. velitelství, aby část kontingentu čsl. dobrovolců byla transportována na francouzské bojiště, poněvadž je toho názoru, že z mezinárodních důvodů je třeba, aby účast čsl. armády na tomto bojišti byla co největší. Tomuto stanovisku upírají důležitost jak osobnosti na velitelských místech vojenských, tak i politických, snad z důvodu prestiže Ruska v řešení otázky čsl. samostatnosti. Počátkem roku 1917 ujímá se velmi energicky asi dvanácti set Čechoslováků zajatých Rumuny na rumunském frontě a dislokovaných v Kišiněvě za neobyčejně bídných poměrů jak hospodářských, tak i zdravotních. Posílá do tohoto tábora lékaře z francouzské vojenské mise s potřebnými sanitními prostředky a stravování těchto zajatců nařizuje provádět na účet a útraty francouzské. Současně zařizuje potřebné kroky, aby tito zajatci byli předáni ruským vojenským úřadům za účelem dobrovolného vstupu do čsl. armády, což bylo také provedeno. 7.června 1917 setkává se poprvé s prof. Masarykem v Kievě; dojem jaký naň prof. Masaryk učinil vyjadřuje doslovně takto: Cítíš ihned, že je to muž vynikající, vysoký, štíhlý s jemnou hlavou, distingovaným vzezřením. Jeho popularita, jak jsem byl už napřed zpraven velmi značná mezi zajatci a ruskými Čechoslováky, dodala propagandě síly a působivosti. Jeho autorita, jeho osobnost, před níž se všichni skláněli, zatlačily do pozadí intriky a osobní ambice, které před jeho příjezdem do Ruska byly čsl. hnutí nepřekonatelnou překážkou. 3

4 Koncem června 1917 navštěvuje čsl. brigádu, soustředěnou v úseku u Cecové a konstatuje v depeši franc. vládě, že čsl. vojsko je jediným ostrovem pořádku a kázně uprostřed vlnobití prchající ruské armády a tuto svoji přednost ukázalo skvěle v následujících dnech u Zborova. (Před bitvou u Zborova byla brigáda poprvé soustředěna, do té doby působila jen ve výzvědných oddílech) Svou funkci šéfa francouzské mise opouští koncem září 1917 a před svým odjezdem dosáhl na několikeré naléhání souhlasu od tehdejšího vrchního velitele gen. Duchonina k transportu 1200 čsl. dobrovolců do Francie přes Archangelsk. Tuto intervenci provází poznámkou, že by si Rusové nechali raději koleno vrtat, než propustit ze svého území Čechoslováky. Po návratu do Francie byl dnem jmenován vrchním velitelem čsl. armády současně s vydaným dekretem francouzské vlády o autonomii naší armády a uznáním naší národní rady jako představitelky budoucího čsl. státu, státu válčícího na straně Dohody proti centrál. mocnostem. Tato autonomie měla neobyčejný význam pro armádu v Rusku, která měla být odzbrojena. Projížděje Amerikou, Anglií a při návratu do Francie konstatuje, že Masaryk vykonal v těchto státech obrovskou práci; nejen že přesvědčil vůdčí státníky o našem právu na samostatnost, ale také vyvolal přesvědčení, že samostatnost Čechů a Slováků je nutná v zájmu dalšího nového vývoje Evropy. Prvním činem po návratu do Francie bylo, že vymohl na ministerstvu války Štefánikovo jmenování plukovníkem a záhy po různých obtížích titul brig. generála. (Do té doby byl Štefánik majorem). Ve Francii ujímá se organizace našich pluků a po zprávách o vystoupení naší armády na Sibiři, vydatně podporuje E.Beneše v jeho snaze získat lodi pro převoz sibiřské armády do Francie. Praví ve svých vzpomínkách, že vystoupení československé armády na Sibiři a její úspěchy budí ve Francii hluboký úžas 1 a dodává, že tito Čechoslováci mají právo na zvláštní vděk svého národa za jejich utrpení, hrdinské činy a vojenskou slávu, získanou obsazením Sibiře. Po dohodě E.Beneše, Štefanika a francouzského náčelníka gen. Alby bylo rozhodnuto vyslati gen.janina na Sibiř ve funkci vrchního velitele všech operujících spojeneckých vojsk na území Sibiře. Usnesení toto nese datum Instrukce, které obdržel od francouzské vlády byly: Znovuzřízení kontinuity na sibiřské dráze a vytvoření husté sítě opěrných bodů, schopných postavit hráz německé expanzi na východ. Po stabilizaci těchto pozic a jejich obsazením ruskými a spojeneckými vojsky, přepravit čsl. armádu ze Sibiře do Francie. 28.srpna 1918 opouští na lodi Mont Vermont břehy Francie a nastupuje dalekou a nebezpečnou cestu k naší armádě v Sibiři. Po krátké zastávce v New Yorku, které používá k rozhovorům s Masarykem a k návštěvě pres. Wilsona, opouští na lodi Siberia Maru Ameriku dne 7.října připlul do Yokohamy a po třídenní zastávce, které použil k navázání styků s japonským gen. štábem a k návštěvě japonského císaře, odjíždí z Japonska a přistává v přístavu Vladivostockém 16.listopadu Přes to, že Paříž byla ohrožena něm. armádou vzdálenou 80 km. (pozn. F.F.) 4

5 (Nutno podotknout, že při svých stycích s nejvýznačnějšími osobnostmi Japonska vyvinul mimořádné úsilí pro získání jich k spolupráci s Čechoslováky v Sibiři. Zejména též urguje všechny objednávky zbraní a oděvu učiněné naší sibiřskou armádou v Japonsku.) Teď necháme zatím nového našeho vrchního velitele gen. Janina v komfortně zařízené kabině lodi Siberia Maru v přístavu Vladivostockém pod ochranou spojeneckých válečných křižníků a zmíním se stručně o tom, jak jsem se do jeho osobní stráže dostal, resp. jak k jeho vlaku byla naše strážní eskorta přidělena. Byl jsem přidělen k nově se tvořícímu 4. praporu 5. pluku jako instruktor a po bojích na východní Ussurijské frontě byl náš prapor ubytován v Nikolsku Ussurijském. Po odjezdu 7. a 8. pluku a tří praporů 5. pluku na západní bojiště, očekávali jsme také rozkaz k odjezdu na frontu. Tu místo toho v prvních dnech listopadových 2 přišel rozkaz, aby prapor sestavil četu o síle 50 mužů včetně 6 poddůstojníků pro osobní stráž gen. Janina. Podle rozkazu měli být vybraní mladí a stateční dobrovolci, kteří se dobře chovali před nepřítelem, poddůstojníci pak s velmi dobrou kvalifikací. Prapor nastoupil, velitelé rot přečetli rozkaz podepsaný gen. Čečkem a současně vyvolávali jména bratří, mezi nimiž také: Prudič Bohumil 3, střelec Škorpil Emanuel a desátník Filáček Ferdinand, čímž provedeno bylo naše zařazení k jeho eskortě. Velitelem oddílu ustanoven poručík Valenta. Několik starších bratří pak bylo přiděleno do funkcí pomocných, jako kuchař, švec, sluha br. Por. Valenty a četař br. Vítek jako účetní (nyní úředník Legiobanky). Odjeli jsme týž den do Vladivostoku, kde jsme byli ubytováni ve vagoně připraveného zvláštního vlaku. Dostali jsme zbrusu nové stejnokroje šité na míru, 2 těžké kulomety a 6 automatických pušek Luise (Lewis), několik beden střeliva a francouzských ručních granátů a takto ustrojeni a vyzbrojeni očekávali jsme příjezd gen. Janina, jenž přijel - jak už jsem uvedl - 16.listopadu Při uvítání byla naše četa postavena na pobřeží pod ruskou admiralitou, kde jí bylo vykázáno mezi ostatními spojeneckými oddíly místo. V ústrety vyjela generálům (neboť s ním přijel také gen. Štefánik) čsl. loď Smělčak, bohatě vyzdobená. Na ní přibyl potom ke břehu gen. Janin s gen. Štefanikem, vítáni diplomatickými zástupci, představiteli ruské vlády a naší armády. Povel k poctě zbraň, vlevo hleď, plukovní hudba 5. pluku hraje Kde domov můj a Marseilaisu a už k nám přistupuje gen. Janin s gen. Štefanikem a se zástupci naší armády. Vítá se s námi Na zdar bratři, celá četa jedním úderem odpovídá Zdar a Štefanikovi kanou slzy po tvářích. Ten pozdrav jeho nás chytil, byl srdečný a procítěný, vyjadřující radost z našich úspěchů a uznání těm, kdo v těžkých dobách konali povinnost českého člověka. Po uvítání je ubytován gen. Janin v domě na Světlanské ulici proti štábu čsl. armády. Byli jsme svědky jeho horečné činnosti, stálých 2 roku 1918 (pozn. D.F.) 3 Bohumil Prudič se stal později švagrem F. Filáčka (pozn. D.F.) 5

6 porad se spojeneckými diplomaty a se zástupci naší a japonské armády. Byla doba velikého napětí, Kolčakův převrat v Omsku, 4 ve Vladivostoku opět příznaky bolševického hnutí, jsme v neustálé pohotovosti. Štefánik odjíždí na západ pod ochranou franc. koloniální roty a my s gen. Janinem odjíždíme 30.listopadu. K naší soupravě Pulmanových vozů sestávající ze 4 vozů osobních, 1 kuchyně a 2 amerických nákladních vagonů jsou připnuty 2 americké lokomotivy; na přední lokomotivě je upevněna naše vlajka, rozmístěny kulomety a stráže. Dostáváme třetí zvonění a vyjíždíme na západ. Jedeme rychlostí expresu a při projíždění hlavními sibiřskými městy jsme vítáni hudbou, čestnými rotami a zástupci ruských měst, úřadů a vojska. Při jedné takové zastávce praví, že by mu působilo větší uspokojení, kdyby těch parád ruských bylo méně a více vojáků na frontě. V Čitě máme čtyřdenní zastávku, které používá gen. Janin k interwievům u japonského generála Oba a atamana Semenova 5, aby urychlovali transporty munice pro armádu na front a urovnává telegraficky konflikt mezi Semenovem a Kolčakem. 7.prosince v noci, za 38 mrazu, odjíždíme z Čity dále na západ. 13.prosince 1918 přijíždíme do Omska. Po oficielním uvítání celou řadou vojenských a civilních hodnostářů přesunuli náš vlak na městské nádraží, kde stojíme do 23.prosince. Den před naším odjezdem dále na západ máme plnou pohotovost, poněvadž bolševici se pokusili obsadit nádraží, zajatecký tábor, věznici a stanici Kolumzino. Povstání bylo však ještě téhož dne likvidováno kozáky za účasti Zajíčkova oddílu (tajná policie). Gen. Janin se podivuje, jaká spousta je v Omsku různých ministrů, generálů a jejich štábů a konstatuje, že čestných lidí je mezi nimi velmi málo. O Kolčakovi praví, že to je člověk nervově předrážděný až hysterický a vyslovuje přesvědčení, že se u vlády dlouho neudrží, zvláště usměrňují-li jej lidé typu gen. Lebeděva, kterého považuje za naprosto neschopného ve funkci náčelníka hlavního štábu a dodává: Terén pro bolševickou agitaci zcela připravený. Před odjezdem na front konferuje s gen. Štefánikem, jenž se vrátil z Jekatěrinburku. Štefánik po seznání situace na frontě navrhoval plán brzké ofenzivy na Perm, Vologdu a Archangelsk, odkud by chtěl čsl. armádu dopravit do vlasti. Má za to, že i kdybychom všichni zahynuli při této operaci, bylo by to dekorativnější, než ústup na východ do Vladivostoku, který považuje vzhledem k bouřlivé situaci Sibiře za neproveditelný. Generál Janin tento plán úplně zamítá a prohlašuje, že nepřijel na Sibiř proto, aby nechal čsl. armádu vykrváceti, ale aby ji přivedl pokud možno v plném stavu domů 6 a to cestou východní přes Vladivostok. 23. prosince večer odjíždíme z Omska na západ, jedeme však žalostně pomalu a do Čeljabinska přijíždíme Na nádraží čestné roty, hudba a k vlaku přichází gen. Syrový v doprovodu gen Diterichse 7. O gen. Syrovým praví (Janin), že to je člověk přímý, usedlý, jasného úsudku, přímočaré povahy, otevřený a konstatuje, že sedí pevně v sedle ve svých funkcích velitele frontu. 4 Pomocí carských důstojníků svrhl a pozatýkal členy sibiřské vlády a prohlásil se diktátorem a nejvyšším vládcem Sibiře. Býval admirálem černomořské flotily a do Omska se dostal inkognito s vlakem gen. Gajdy. (pozn. F.F.) 5 Ataman Zabajkalských kozáků, který se prohlásil samovládcem zabajkalské části Sibiře a žádnou vládu nad sebou neuznával. (pozn. F.F.) 6 Štefánik při tomto rozhovoru v pracovně Janinově dostává záchvat. (pozn. F.F.) 7 Ruský generál, který konal službu v naší armádě jako velitel východní skupiny bojující na Ussurijské frontě. (pozn. F.F.) 6

7 26.prosince přijíždíme do Jekatěrinburku, gen. Janina vítá gen. Gajda se svým štábem. Konferují v Janinově pracovně. Druhý den navštíví Janin Gajdu v domě Ipatěva, v němž byla uvězněna a zavražděna carská rodina. Dochází zpráva z Omska o masakru provedeném Kolčakovými důstojníky mezi essery 8 jichž bylo zahnáno na zamrzlý Irtyš, postříleno kulomety a děrou v ledu naházeno do řeky. Gen. Janin je velmi rozhořčen a praví, že tato historie tvoří příkop plný krve mezi Kolčakem a ruským národem. V Jekatěrinburku je znovu diskutován Štefanikův plán ofensivy Volgoda, Archangelsk 9, který Janin znovu kategoricky odmítl slovy:..bylo by to harakiri a žádné vojenské umění. Takovou operaci nikdy nepřipustí, leda na rozkaz Čsl. vlády. Tímto kategorickým prohlášením byl tento plán definitivně pohřben a armáda zachráněna. Výsledek cesty na front je ten, že se gen. Janin rozhodl co nejdříve stáhnouti čsl. části z frontu a nahradit je částmi ruskými ledna 1919 jsme se vrátili do Omska a přesídlili z vlaku do domu na Kukujevské ulici, v němž byl za carského režimu ubytován štáb Omského stepního korpusu. Gen. Janin ubytován se svým štábem v prvním poschodí, kanceláře ve druhém poschodí a naše garda v suterénu pod bytem a pracovnou generála. Služby bylo mnoho, ale žilo se v naší rotě družně a opravdu bratrsky, ač i sem zalehly ozvuky jarní krise v našem vojsku. Počátkem měsíce března 1919 je zesílena stráž o jednu jízdní četu o 25 mužích v sokolských krojích. V pracovně generála se neustále střídají návštěvy vysokých osobností všech vojenských útvarů jsoucích na Sibiři a současně též diplomatů mocností spojeneckých. Poněvadž máme v naší rotě několik bratří s maturitou i vysokou školou a ovládajících cizí řeči, referují nám po takových konferencích o důležitých opatřeních týkajících se zejména naší armády. Do pracovny generálovy jsou totiž jednoduché dveře a dva bratři, stojící u nich na stráži, mají možnost vyslechnout rozhovory, které nezřídka jsou vedeny velmi hlasitě. Při návštěvách čsl. generálů Štefanika, Syrového a Gajdy i při návštěvách Kolčaka a jeho generálů obyčejně my, velitelé stráží, konáme neustále u těchto dveří inspekci jednak za účelem zvýšení bezpečnosti, a také z toho důvodu, abychom byli o událostech informováni přímo u pramene. Generál k nám měl naprostou důvěru a často se stávalo, že když vyprovázel některého z těch veličin, dotkl se poznámkou k bratřím stojícím u dveří na stráži některých otázek, které byly v jeho pracovně řešeny, zejména těch, které se týkaly čsl. armády. Byl k nám vždy laskavý a hovořil vždy s úsměvem; často se stalo, že bratry stojící na stráži obdaroval cigaretami neb čokoládou. Obvykle jim to zasunul buď do kapsy nebo do nábojnice. My jsme mu zase spláceli pečlivým konáním své služby, takže náš vzájemný poměr byl opravdu bratrský. Hovořil s námi rusky, kratší věty pronášel česky s francouzským přízvukem. 6. ledna povolal do Omska generála Syrového za účelem definitivního projednání podrobností o odvolání z frontu a rozmístění čsl. vojska podél trati v Sibiři. Po řadě měsíců bojů a strádání se 8 Nad slovem essery v orig. textu nadepsána pozn. soc. dem. (pozn. D.F.) 9 Také pochod Turkestanem k Černému moři. (pozn. F.F.) 10 Armáda neustálými boji vyčerpána fysicky i morálně, náš cíl zvol. čsl. již dosažen. (pozn. F.F.) 7

8 konečně dostává život čsl. armády do klidnějších poměrů a myslím, že málo rozkazů bylo tak radostně plněno jako tento února opět pokus o povstání v Omsku, obsazujeme náš rajon a hlídka umístěná v Dunajské ulici používá Luisek a ručních granátů k rozprášení oddílu povstalců snažících se prorazit naším řetězem. Ztráty jsme neměli a k ránu boj utichl. Jen kozáci projíždějí a zatýkají ve čtvrtích blízko našeho rayonu. Po deváté hodině přichází do naší ubikace sám generál, děkuje za bdělost ve službě a odevzdává nám bedničku cigaret a deset lahví vína, které za ním přináší jeho sluha Pepík od 21. pluku francouzské legie 12. Při každé takovéto příležitosti hovoří s námi a zajímá se o náš život v rotě, čte náš rotný časopis Klín 13 a půjčuje nám francouzské a ruské časopisy. V jeho pracovně ležely na stole české knihy, zejména Jiráskovy a česko-francouzský slovník. V jarních měsících pořádáme v naší ubikaci Josefský kabaret, k němuž sestavil program bratr Škorpil. Generál seděl přes celý program na kavalci (čestném místě před improvisovaným jevištěm z celt) a velmi živě sledoval celý program. Při komických scénách hlučně aplaudoval a po programu všem bratřím stiskem ruky děkoval za příjemnou chvíli mezi námi prožitou 14. A tak přesto, že služba je tvrdá a musí být konána přesně dle předpisu, plyne život v Omsku dosti rychle. Sledujeme a přetřásáme veřejné poměry Omské, horlivě čteme a sledujeme tisk a jeho poměr k Čechoslovákům. Postupovala-li sibiřská armáda Kolčakova, měl pro Čechoslováky jen ironické poznámky, při jejím ústupu a blížení se bolševiků pěly hymny na geroje Čechoslováky, kteří nevydají Omsk. Pravdu jim pověděl časopis Vpered jenž konstatoval, že Rusko je silné i bez spojenců, kdyby šly spousty povalečů z bazarů, kaváren a biografů, dali se do služeb vlasti a šli se bít na frontu. Zarážela nás úžasná netečnost důstojníků i obyvatelstva k současným poměrům; zábavní místnosti nabity důstojníky, sady hýřily veselím a hudbou, zatímco po ulicích od přístavu chodily hloučky raněných, hladových a bosých vojáků z fronty. Druhá Kazaň, říkali jsme si. Provedením posunutí do týla čsl. armády a dislokací této při trati od Omska až po Irkutsk, rozhodl se gen. Janin definitivně pohřbíti původně mu dané ve Francii instrukce, tj. vytvoření linie odporu mezi Bílým a Černým mořem a vyčkával jen rozhodnutí čsl. vlády doma o evakuaci čsl. armády do vlasti. Generál ustavičně přijímá návštěvy našich a ruských generálů, občas zajíždí ke Kolčakovi na jeho pozvání. U něho jsou konference vždy zkouškou trpělivosti pro gen. Janina, sám praví že konferovat s Kolčakem, to že je zaměstnání pro ošetřovatele v sanatoriu pro neuropaty. O gardě Kolčakově praví, že je složena ze všeho schopných zločinců a apačů bez výjimky. Koncem dubna jedeme s generálem na přehlídku čsl. pluků po trati na východ až do Krasnojarska. Po příjezdu do Omska dostává depeši od maršála Foche, v níž už je nařízeno neposílat čsl. armádu do boje, chránit trať a připravit pro evakuaci do Vladivostoku k přepravě do vlasti Ač i zde čekala obtížná služba hájiti trať proti povstalcům. (pozn. F.F.) 12 - kterého si vzal sebou z Francie. (pozn. F.F.) 13 Redaktorem byl br. Škorpil. (pozn. F.F.) 14 A divil se, kde jsme tolik umělců sebrali. (pozn. F.F.) 8

9 května 1919 vyvěšujeme na budovu našeho vrch. velitelství smuteční prapor. Bezdrátová telegroku stanice zachytila totiž zprávu o tragické smrti gen. Štefanika. Gen. Janin při obdržení této zprávy zaslzel - měli se se Štefanikem velmi rádi a říkali si bratře. Mimo neustálých konferencí generál ve svých depeších důrazně varuje franc. vládu aby neuznávala režim Kolčakův a tomuto neustává doporučovati, že je nutno zavésti v zázemí pořádek od shora až dolů a skutky přesvědčiti obyvatelstvo, že není reakcionářem 15. K své lítosti konstatuje, že Kolčak zůstává hluchým k jeho radám a jde svou cestou k rychlé záhubě dál. Film ke generálově pracovně běží neustále dál: Syrový, Pavlů, Košek, Gajda, Diterichs, Lebeděv, Novický, Dubov, Petrš, Haering, Knox, Berthelot, Kappel, Bogoslovský. Už jsme je všechny velmi dobře znali, i náladu, jakou bude mít generál po jejich odchodu. 13. června odjíždíme do Irkutska na urovnání vzniknuvšího tam konfliktu. Tři roty 4. pluku přišly samovolně z Inokentěvské do Irkutska, zatkly důstojníky a osvobodily delegáty sjezdu června dopoledne přehlídka 1. pluku, dekorování praporu válečným křížem a udílení vyznamenání bratřím důstojníkům, poddůstojníkům a střelcům. Během odpoledne navštívil generál delegáty sjezdu, k nimž promlouvá o naší situaci a pak odpovídá na otázky jednotlivých bratří. Chová se k nim opravdu bratrsky, ne jako generál k podřízeným, ale spíš jako lékař k pacientům. Delegát bratr Sýkora, nejradikálnější ze všech, chce vyložit generálovi náladu armády. Generál jej s úsměvem přerušil a pravil: Já znaju: Da bot Sibíř 17 a Sýkora za všeobecného veselí řeč přerušil. Potom návštěva tří rot 4. pluku, které porušily kázeň. Tyto oslovil Pánové a dodal, že po tom, co provedli, nemají již práva na oslovení bratře. Mluvil k nim jako přítel a ne jako velitel - ku konci řeči dodal, že věří, že si zachovali ještě česká srdce a že svoji chybu napraví. Při návratu do Omska ještě prohlídka našich posádek, tj. nemocnice a důstojnické školy ve Stuďance. 3. července 1919 ráno přijíždíme do Omska a opět jde služba v domě na rohu Kukujevské ve starých kolejích. Kolčakova armáda ustupuje a Čechoslováci jsou zase v kursu. Gajda odchází ze služeb Kolčakových 18 a k cestě na východ mu dává Janin doporučení na francouzské úřady. Ve svých pamětech píše, že se cítí již unaven všemi těmi intrikami a vzpomíná slov prof. Masaryka pronesených v New Yorku: V Rakousku bůh neexistuje a dodává, že ani na Sibiři není boha, že zde vládne nějaké temné božstvo, potměšilé, ukrutné a brutální. Počátkem srpna se ústup Kolčakovy armády pod vedením gen. Diterichse proměňuje v katastrofu a v Omsku se už úřady připravují k evakuaci, k níž dochází koncem září a v říjnu. 7. listopadu dochází také na nás 19. Stěhujeme se do vlaku za plné pohotovosti, poněvadž situace se už pro nás stává hrozivou. Při posunování našeho vlaku z bupíku nám sabotážníci vyšinuli a převrhli lokomotivu právě na výhybce. Byli jsme nuceni vozy rozepnout a jeden po druhém vyšibovat samotíhou na nádraží. 15 Korupce v týlu, persekuce. (pozn. F.F.) 16 Sjezd byl zakázán a proto byli delegáti zatčeni. (pozn. F.F.) 17 Jde o překlep, správně Da, vot Sibír - Nu, to je Sibiř... (pozn. D.F.) 18 Rozpory mezi Gajdou a Kolčakem. (pozn. F.F.) 19 Poslední z Omska. (pozn. F.F.) 9

10 8. listopadu jsme se hnuli z Omska a za námi poslední vlak kulometné roty 6. pluku se zbylými Čechoslováky. Jedeme hlemýždím tempem, trať je zacpaná evakuačními vlaky. Měl jsem při výjezdu z Omska službu velitele stráže pro vlaky a přímý rozkaz generála zdržovati se v kupé vedle jeho pracovny, u níž byla stráž posílena na osm bratří s těžkým kulometem. Asi pětadvacet verst od Omska jsme zůstali trčet na rozjezdu, odkud jsem si musel vynutiti revolverem další odjezd po vedlejší koleji. Stalo se tak po předchozím telefonickém rozkaze do stanice Tatarskaja, aby proti nám nepouštěli žádný další vlak pod trestem smrti zastřelením 20. Generál, který celou noc seděl u svého pracovního stolu, mně za toto rozhodnutí políbil a projevil neobyčejnou radost, když jsme se hnuli dále. Druhý den během jízdy přinesl Pepík čokoládu a cigarety. Čím více se vzdalujeme od Omska, tím rychleji jedeme a loučíme se se sibířskou stepí spící pod silnou sněhovou přikrývkou. Vánoce prožíváme v Irkutsku ve znamení nového převratu. Tak zvaná národní armáda ruská obsazuje nádraží a levý břeh Angary. Ve městě chystají se obě strany k boji. Druhý den začíná boj, do něhož zasahuje Semenovův broněvik, stojící verstu od nádraží. Naše vojsko obsazuje nádraží, na které přijel náš broněvik Orlík 21. Na silvestra v noci zahrál náš sextet dostaveníčko Janinovi a F.V.Krejčímu, stojícímu s vlakem delegace z vlasti na vedlejší koleji. Oba vyšli z vozu, děkují nám a od generála opět přináší Pepík cigarety a víno. Při dalším pohybu na východ dělá nám potíže Semenov a nechce nás propouštět. Janin dává rozkaz razit cestu na východ třeba zbraní a odzbrojit Semenova, což bylo také provedeno 22. Kde je třeba, všude v dohodě s gen. Syrovým zasahuje v náš prospěch, zvláště Japonci jej respektují a na jeho zákrok přestávají brzdit naší evakuaci do Vladivostoku a usnadňují pohyb našich vlaků. Po delší zastávce na stanici Divisiomnaja před Udinskem odjíždíme do Charbina, kam jsme přijeli koncem února Zde jsme stáli šest neděl a přečkali ještě řadu překážek na naší pouti k oceánu: všeobecnou stávku železničního personálu, poboření tunelu u Nikolska Ussurijského, zápletku s Japonci v Chajlaru, zabrání Orlíku Japonci 23. Ve všech těchto případech gen. Janin velmi energicky zasahoval v náš prospěch. Bylo určeno, že jej budeme doprovázeti na lodi až do Francie, ale pro nedostatek místa na lodi, která naň čekala v Šanghaji, museli jsme se s ním rozloučiti již v Charbině dne 19.dubna dubna 1920 v 9 hod ráno nastoupila četa k poslední slavnostní přehlídce na rozloučenou s generálem. V půl desáté vyšel ze svého vagonu v plné parádě se všemi svými odznaky a řády, provázen svým náčelníkem štábu pluk. colonelem Büchsnšicem a pobočníkem kpt. Fabiánem od 22. pluku francouzské legie (nyní brig. generálem). Vykonal přehlídku, načež vřelými a bratrsky procítěnými slovy loučil se s námi a zřejmě dojat děkoval nám za službu a oddanost k jeho osobě a přál nám, abychom my a celý náš národ měli syny, kteří by se nám podobali. Po tomto obřadu bylo patnáct bratří, mezi nimiž i moje maličkost, 20 Na vlastní zodpovědnost. (pozn. F.F.) 21 Náš obrněný vlak budící všude hrůzu, ukořistěný v Simbirsku. Má 4 děla a 40 stroj. pušek, celý panceřovaný. (pozn. F.F.) 22 Náhlým útokem ruč. granáty zajali jsme 4 obrněné vlaky, které stály v cestě. (pozn. F.F.) 23 Museli jej vrátit. (pozn. F.F.) 10

11 dekorováno francouzskou medailí s meči, při čemž nás všechny políbil. Ostatním bratřím bylo vydáno osvědčení o vzorném konání povinností v eskortě francouzsko-české gen. Janina. 19. dubna v 9 hod nastoupili jsme opět, abychom vzdali čest při jeho odjezdu. Třetí zvonek, povel k poctě zbraň a vlak s naším milým generálem se dává do pohybu směrem k Šanghaji. Generál vykloněn z okna svého vagonu volá nazdar bratři, nashledanou v Praze a mává rukou, dokud vlak nezmizí z našeho dohledu. Smutni vracíme se do svého vagonu a připadáme si jako děti, které ztratily svého tátu, kterého měly opravdu rádi. Vytýkaly se mu určitě chyby z naší strany, ale to co vykonal pro osvobození našeho státu, zůstane zapsáno nesmazatelným písmem v historii našeho národa. Přes svoji vysokou hodnost byl člověkem laskavé povahy a zlatého srdce a my, kteří jsme u něho rok a čtyři měsíce sloužili, budeme jej s vděčností a láskou vždy vzpomínat. Po svém návratu do Francie očekával gen. Janin, že bude povolán plniti dále úřad vrchního velitele v osvobozené čsl. republice. Avšak přání jeho nebylo splněno. Pod vlivem carské emigrace ve Francii a také pro nesplněné požadavky této vlády probíti se s čsl. armádou evropským ruskem do vlasti, upadl gen. Janin v nemilost jak u části vládnoucí třídy ve Francii, tak i v Československu a na vůdčí místo v nově budované armádě čsl. postaven gen. Pelé. Později, když vývoj v Rusku dal za pravdu jeho informacím, dostalo se mu satisfakce jak od vlády francouzské, tak i československé. Zejména pak srdečný dopis presidenta Masaryka, v němž mu objasnil příčiny, proč nedošlo k jeho jmenování vrch. velit. čsl. armády jej upokojil. Svou éru vrchního velitele čsl. armády uzavírá ve svých vzpomínkách takto: Upřímné přátelství, které chovám k Čechům, nebránilo mi viděti, že jakožto výkupné za své mužné přednosti mívají Češi tu vadu, že jsou pyšní a následkem toho málo nakloněni k vděčnosti a srdečné oddanosti zvláště k cizinci. Je ovšem řada výjimek, na něž budu vždy s pohnutím vzpomínat. A přece člověk nemůže potlačit pocit smutku, vidí-li, že láska, kterou osvědčil, není stejně splácena a že je potřebí vřelé řeči ministrovy, aby připomněla lidem, že jim byl člověk oddaným přítelem ve dnech těžkého zápasu. Dostalo se mi cti, býti vzdáleným nástupcem Jana Žižky a ten se dožil jiných věcí. Dějiny národa čsl. přece jen povědí, co vykonala jeho vojska pod mým velením. Zůstávám hrd na to, že jsem byl vůdcem čsl. armády za gigantického pochodu Sibiří, který nemá příkladu v dějinách vojenství a že jsem tuto armádu přivedl zpět do osvobozené vlasti. 11

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY LEGIOVLAK U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila Československá obec legionářská v loňském roce dlouho připravovaný projekt Legie 100, který je realizován za

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

Sovětská vláda V. I. Lenina schválila přesun

Sovětská vláda V. I. Lenina schválila přesun Sovětská vláda V. I. Lenina schválila přesun tří divizí Československého armádního sboru po transsibiřské magistrále v březnu 1918. Více než 42.000 vojáků a propuštěných zajatců se smělo v 63 vlakových

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Od Čeljabinsku k válce - Historicky Kaleidoskop - Historicky Kaleidoskop Pondělí, 25 Leden 2010 18:37

Od Čeljabinsku k válce - Historicky Kaleidoskop - Historicky Kaleidoskop Pondělí, 25 Leden 2010 18:37 Po incidentu v Čeljabinsku a přepadení částí 6. střeleckého pluku Hanáckého bolševiky u Marianovky koncem května 1918 došlo i následně k dalším přepadením československých částí. Trockého telegram sovětům

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_100 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

RUDOLF MEDEK (1890 1940)

RUDOLF MEDEK (1890 1940) RUDOLF MEDEK (1890 1940) Pracovní list úroveň B Číňánek Li Když v roce 1914 začala válka, mnoho Čechů se dívalo s nadějí na Rusko. Doufali, že tato veliká slovanská země je osvobodí od rakouské nadvlády.

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii Kamil Cipra varianta A František Kupka: Br. Cipra, in: Čs. legie ve Francii/Malířské dokumenty 1914-1918, Památník odboje, 1923 I. MLÁDÍ A 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vznik a působení československých legií v Rusku. Kavkaze. Silné kolonie našich krajanů se nacházely také v Petrohradě, v Moskvě, v Kyjevě

Vznik a působení československých legií v Rusku. Kavkaze. Silné kolonie našich krajanů se nacházely také v Petrohradě, v Moskvě, v Kyjevě Vznik a působení československých legií v Rusku Na počátku 1. světové války žila v celém Rusku početná kolonie českých krajanů. V některých oblastech se nacházely celé české osady. Tak tomu bylo například

Více

Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu. která je podpořena. Franze Kaf- ky Staroměstské nám. Železná

Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu. která je podpořena. Franze Kaf- ky Staroměstské nám. Železná 1/1 1918-2008 Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu Vznik Československa a cesta do Evropy slovem i obrazem která je podpořena odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 116/2006-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

VAGONY LEGIOVLAKU. ve výstavním pořadí. 1. Plošinový vůz s obrněným automobilem

VAGONY LEGIOVLAKU. ve výstavním pořadí. 1. Plošinový vůz s obrněným automobilem VAGONY LEGIOVLAKU ve výstavním pořadí 1. Plošinový vůz s obrněným automobilem Plošinový vagon sloužil jako pojízdné stanoviště obrněného automobilu. Byl to jediný způsob, jak transportovat obrněné automobily

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii Kamil Cipra varianta B a C František Kupka: Br. Cipra, in: Čs. legie ve Francii/Malířské dokumenty 1914-1918, Památník odboje, 1923 I. MLÁDÍ A 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR Cesta k rozbití ČSR v roce 1938 pohraniční opevnění Od dubna roku 1938 připravovala SdP ve spolupráci s generálním štábem Wehrmachtu válečný úder proti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_98 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze.

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ C I. Druhý břeh Úvodní brainstorming Jaké významy může mít slovní spojení dostat se na druhý břeh? Sedlářský učeň František Kupka byl odmalička posedlý malováním. Díky své nezdolnosti

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ Novottného Lávka 5,, 116 68 Praha 1--Sttaré Městto SMĚRNICE pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD 2. vydání Schválil: Sněm ČaSOD dne: 21. dubna 2012 V

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Konec druhé světové války v Satalicích

Konec druhé světové války v Satalicích Konec druhé světové války v Satalicích Druhá světová válka si vyžádala oběti i mezi občany Satalic. V koncentračních táborech přišlo o život 8 občanů naší obce. O květnové neděli 25. 3. 1945 od 12 do13

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 12. března 2012 o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

František Mička (1878 1950?) I. Z Moravy přes Paříž do USA

František Mička (1878 1950?) I. Z Moravy přes Paříž do USA František Mička (1878 1950?) varianta B Zdroj: Malý, Zb. (ed.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. Sv. 8, Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998-2010, s. 256 I. Z Moravy přes

Více

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními.

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními. Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více