Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč"

Transkript

1 Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: Kč DOTACE: Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci v domácím prostředí. Podpořit lidi v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci v péči o sebe. Podpořit zachování přirozených rodinných vazeb. Stručný popis poskytovaných odlehčovacích služeb (dále jen ODSL). Sociální pracovník informuje lidi, kteří doma pečují o své blízké a u nichž lékař diagnostikoval pokročilé nebo konečné stádium nevyléčitelné nemoci, o možnosti využití ODSL Cesty domů. V případě zájmu jsou s klienty probrány podmínky a možnosti služby, případně je s nimi sepsána smlouva. Pracovník ODSL navštěvuje dle potřeby domácnost klienta (na základě dohody s klientem o rozsahu, délce a náplni ODSL). Práce odlehčovacích asistentek je pravidelně monitorována (klientem, vedoucím ODSL). Zároveň je pravidelně supervidována, včetně možnosti individuální supervize. ODSL je v souladu se současným trendem a prioritou v poskytování sociální péče, kterou je setrvání člověka v přirozeném prostředí. Odlehčovací službu o.s. Cesta domů považujeme za velmi potřebnou a vysoce specifickou. Rozhodující je právě schopnost pracovníků pracovat nejen s vážně nemocnými, ale i s jejich blízkými, kteří si tak mohou v náročné situaci odpočinout. Obecné zásady, kterými se řídíme při poskytování služby V naší práci vycházíme z přání klienta a z aktuální situace v rodině. Umožňujeme člověku, který umírá, aby mohl o sobě a svých věcech rozhodovat do poslední chvíle. Máme vlídný přístup ke klientovi. Respektujeme, že jsme v domácím prostředí člověka, který umírá, nevměšujeme se do domácích záležitostí, pokud nebrání výkonu naší práce. Vnímáme důležitost času člověka, který umírá, chráníme jeho důstojnost. Poskytujeme umírajícím i členům rodiny podporu a doprovázení při vyrovnávání se s vlastní smrtelností. Cíle projektu Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci v domácím prostředí. Podpořit lidi v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci v péči o sebe. Podpořit zachování přirozených rodinných vazeb. Umožnit pečujícím členům rodiny odpočinek. 1

2 V 2013 jsme měli v péči 42 klientů a realizovali jsme celkem návštěv. Celkový počet hodin odlehčovacích služeb činil (5 288h v přímé péči, 31h prvních návštěv, 426h cesty a 5h telefonického kontaktu). V roce 2014 jsme k měli v péči celkem 50 klientů, z toho 6 klientů z Městské části Praha 3 (jmenný seznam přikládáme). Podrobné statistiky za letošní rok budou k dispozici na začátku příštího roku. Projekt 2: Domácí hospic Cesta domů Celkové náklady na projekt: Kč DOTACE: Kč Cílem činnosti i cílem projektu je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou - navzdory některým pozitivním změnám z posledních let - často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. V oblasti přímé pomoci, která je předmětem předkládané žádosti o grant, sdružení provozuje v Praze již od roku 2001 Domácí hospic Cesta domů, jehož činnost umožňuje umírajícímu člověku žít poslední dny důstojně, bez zbytečné bolesti a strádání a zároveň v domácím prostředí a mezi svými blízkými. Multidisciplinární tým domácího hospice složený z lékařů, zdravotních a sociálních pracovníků, psychoterapeuta a dobrovolníků poskytuje komplexní služby umírajícím a jejich rodinám 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Stručný popis činnosti hospice z pohledu pacienta. Každý telefonát či osobní návštěva klienta začíná vyplněním formuláře První kontakt, sepisuje jej odborně vyškolený pracovník hospice. Během něj získá informace o zdravotní a sociální situaci, potřebách a preferencích pacienta, poskytne informace o možnostech hospicové péče v domácím prostředí, případně hledá spolu s pacientem další řešení (lůžkový hospic, agenturu domácí péče apod.), poskytne praktické rady pro péči o nemocného člena rodiny v domácím prostředí, včetně přípravy na propuštění z nemocnice do domácího ošetřování, doporučí zdravotnické pomůcky, v případě indikovanosti pro naši péči domluví první návštěvu lékaře a sestry domácího hospice, v případě nejasností doporučí konziliární návštěvu, lékař a sestra konzultují s rodinou možnosti léčby pacienta, v případě indikovanosti je pacient přijat do péče hospice. První návštěva v rodině pacienta (lékař a sestra) ověření klinického stavu pacienta, bližší seznámení se se sociální situací pacienta a možností péče doma, zjištění dalších 2

3 (psychických, sociálních, duchovních) potřeb pacienta, naplánování další péče o nemocného včetně případných dalších návštěv lékaře, sestry, dalších odborníků a dobrovolníků při zachování důrazu na respektování individuálních potřeb pacienta, koordinace péče a spolupráce s praktickým lékařem, odbornými ošetřujícími lékaři a jinými dostupnými a potřebnými službami. Průběh péče komplexní péče dle zásad paliativní medicíny s maximálním důrazem na tlumení příznaků, ve spolupráci s ošetřujícím lékařem doporučení úpravy medikace, konzultace další léčby na specializovaném pracovišti, předvedení a zaškolení v používání zdravotnických pomůcek, možnost jejich zapůjčení, zprostředkování kontaktu na agenturu domácí péče a informací o nabízených službách, mobilizace okolí nemocného a podpora rodiny v doprovázení pacienta, podle potřeb zajištění služeb psychologa, sociálního pracovníka, duchovního (i pro členy rodiny), koordinace stávajících služeb, po smrti pacienta pomoc rodině bezprostředně po smrti a dlouhodobější doprovázení pozůstalých, většina návštěv během dne v pondělí až pátek 8 hod. denně, podle potřeby pacientů i 24 hodin denně. Cíle projektu 1) Pacienti prožijí důstojně konec života. Dostanou kvalitní zdravotnickou péči a zároveň budou moci být doma tak, jak si přejí. 2) Pacientům bude poskytnut komfort non-stop krizové pomoci 24 hodin denně 7 dní v týdnu služba, kterou rodiny asi nejvíce oceňují. 3) Rodiny umírajících budou moci být se svým blízkým v obtížné životní situaci a bude jim poskytnuto veškeré odborné zázemí a podpora. V minulém roce (2013) jsme měli v péči 134 pacientů, v průměru jsme se o pacienta starali 36 dnů (medián 15 dní), celkově bylo uskutečněno návštěv u pacientů (12% z toho v nočních a víkendových službách). 85% našich pacientů bylo onkologicky nemocných, v produktivním věku bylo 25% našich pacientů (do 60 let). Své služby poskytujeme lidem, kteří bydlí v Praze (bez ohledu na formální trvalé bydliště). V letošním roce jsme k měli v péči měli 170 klientů, z toho 13 klientů z Městské části Praha 3. Projekt 3: Poradna Cesty domů Celkové náklady na projekt: Kč DOTACE: Kč Cesta domů je občanským sdružením, které se již čtrnáctým rokem zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám. Cílem sdružení je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou - navzdory některým pozitivním změnám z posledních let - často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. Naše 3

4 občanské sdružení usiluje o dosažení tohoto cíle prostřednictvím poskytování přímé komplexní pomoci umírajícím a k umírání jako takovému. V oblasti přímé pomoci, která je předmětem předkládané žádosti o grant, sdružení provozuje kromě dalších aktivit odborné sociální poradenství. Osobní, telefonické i internetové poradenství má za cíl poskytnout odbornou i lidskou podporu umírajícím a jejich blízkým, kteří o ně pečují, a rovněž lidem, kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého člověka. Služba je poskytována zájemcům z celé České republiky. Popis poskytovaných poradenských služeb. Poradna se věnuje především pečujícím, kteří přicházejí s prosbou o radu a pomoc při péči o člověka, který umírá. Pracovníci poradny s nimi řeší celou škálu problémů, pomohou se orientovat v situaci, která je často složitá a vzhledem k nedostatku času, který zbývá, krizová. Poradenský pracovník v rozhovoru pomůže rozhodnout, zda klient potřebuje služby domácího či lůžkového hospice, zda potřebuje pomoc zdravotnickou či sociální, případně kontaktuje psychologa. Pracovníci poradny mají vypracované standardní postupy, jsou vyškoleni v krizovém poradenství a je jim pravidelně poskytována supervize. Poradna pravidelně vyhledává, zpracovává a aktualizuje informace, které klientům poskytuje. Umíme poradit s podáním žádosti o příspěvek na péči, informujeme o tom, jaké sociálně-zdravotní služby mohou naši klienti využít, jak mohou získat kompenzační pomůcky (chodítko, postel, antidekubitní matraci apod.). Víme, že kromě jiného si naši klienti cení toho, že ve chvílích, kdy je čas vzácný, nemusejí ho ztrácet získáváním informací ze spleti předpisů a v labyrintu úřadů. Naše poradna je schopna jim poradit, co je třeba zařídit, na co myslet, kde se ptát a kde žádat, vyznat se v nenadále vzniklé a tíživé situaci. Jsme připraveni je vyslechnout, informovat a podpořit v jejich vlastním rozhodnutí. Telefonická a osobní poradna ročně realizuje více než tisíc konzultací, kterým naši pracovníci věnují desítky tisíc minut. V rámci poradny je také nabízena možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, nově nejen pro pacienty Cesty domů, ale také pro zájemce z řad široké veřejnosti. Tato služba je nezbytnou součástí poskytování mobilní hospicové péče, bez potřebných zdravotních a ošetřovatelských pomůcek by často pacient nemohl své poslední okamžiky v domácím prostředí prožít. Součástí poradny Cesty domů je také poradenství pro pozůstalé - jak telefonickou formou, tak přímým setkáním v pravidelných hodinách (setkání/měsíc v rámci klubu Podvečer). Péči o pozůstalé realizuje individuálně také psycholog a sociální pracovníci. V rámci poradny jsou k dispozici rovněž služby specializované knihovny, která může nabídnout jak pečujícím, tak nemocným i pozůstalým nejen knihy, ale i radu v období krize. Potřebné knihy poskytuje knihovna přes meziknihovní výpůjční službu na území celé republiky. Prostřednictvím internetové poradny poskytují odborní pracovníci základní i odborné poradenství především v oblasti paliativní péče. Informují klienty o nabídce sociálních služeb, včetně jejích poskytovatelů, o možnostech využívání jednotlivých sociálních služeb pro konkrétní situaci včetně postupů při zařizování těchto služeb, nabízejí pomoc při uplatňování práv klientů formou právního poradenství, nabízejí též odborné texty pro argumentaci při řešení oprávněných požadavků klientů, především v oblasti paliativní péče. Jedná se průměrně o cca návštěv portálu denně, tj. zhruba návštěv měsíčně. V minulém roce (2013) jsme poskytli poradenských intervencí (2 151 osobních a telefonických, 349 internetových, 406 terénních, 27 konzultací psychoterapeutky), klubu Podvečer se zúčastnilo 68 klientů. Poradenských služeb využilo 30 klientů z Městské části 4

5 Praha 3. V letošním roce jsme k poskytli intervencí, z toho 19 klientům z Městské části Praha 3 (jmenný seznam přikládáme). Podrobné statistiky za letošní rok budou k dispozici na začátku příštího roku. Poradna bude i v roce 2015 poskytována ve stejném rozsahu, s největší pravděpodobností budou počty klientů obdobné. 5

Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče

Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče Projekt Paliativní péče v České republice Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče

Více

Standardy mobilní specializované paliativní péče v ČR - pracovní materiál

Standardy mobilní specializované paliativní péče v ČR - pracovní materiál Standardy mobilní specializované paliativní péče v ČR - pracovní materiál Tento materiál byl připraven v září 2007 na podkladě zahraničních i českých standardů MSPP a dalších odborných textů (viz použitá

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013

Obsah. Výroční zpráva 2013 Obsah Vysvětlení základních pojmů... 3 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s... 4 Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku... 5 Základní údaje o společnosti... 6 Výkonný výbor občanského

Více

1.1.2 Pečovatelská služba 1.1.3 Domovy pro seniory 1.1.4 Odlehčovací služby 1.1.5 Domovy se zvláštním režimem 1.1.6 Osobní asistenční služby

1.1.2 Pečovatelská služba 1.1.3 Domovy pro seniory 1.1.4 Odlehčovací služby 1.1.5 Domovy se zvláštním režimem 1.1.6 Osobní asistenční služby ČÁST 1 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 1.1 Udržení stávajících služeb

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory 34 35 Senioři Vymezení cílové skupiny Senioři: věková hranice od 65 let věku rodinní příslušníci vrstevníci a přátelé senior zdravotně postižený nad 65 let senior ohrožený sociálním vyloučením SWOT analýza

Více

Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou

Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou Organizační řád byl schválen Správní radou Hospice Sv. Jiří dne 6. listopadu 2013 Obsah Použité prameny... 2 1.

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ Péče o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění v percepci obyvatel obce Soběslav Vypracovala: Markéta Lotterová Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2012

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNÍ PRÁCE S UMÍRAJÍCÍMI A POZŮSTALÝMI V ČR

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Sociální problémy klientů hospice

Sociální problémy klientů hospice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ číslo UZ13_ ze dne 16. 04. 2013 Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,-

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

domácí hospicová péče umírající člověk odvaha akceptovat smrt kamenný hospic lékaři a sestry s paliativním vzděláním Tisková zpráva

domácí hospicová péče umírající člověk odvaha akceptovat smrt kamenný hospic lékaři a sestry s paliativním vzděláním Tisková zpráva umírající člověk domácí hospicová péče odvaha akceptovat smrt kamenný hospic lékaři a sestry s paliativním vzděláním Tisková zpráva 27. března 2009 Úvodní slovo Hospic pro Liberecký kraj Minulé zastupitelstvo

Více

Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA

Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA Kolektiv autorů, Kolpingova rodina Smečno Odborný garant: MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA Kolektiv autorů,

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více