Dohoda o výměně bytů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o výměně bytů"

Transkript

1 Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí.. domu (adresa a číslo domu)...ps Č... Vlastníkem domu je :... V bytě mimo nájemce bydlí : Vyjádření správce domu, že 1. směnitel je řádným nájemcem a nemá žádné dluhy na nájemném: 2. Směnitel:...rod.č... je nájemcem...pokojového bytu č.:...kategorie:...v...poschodí. domu (adresa a číslo domu)... Vlastník domu je:... V bytě mimo nájemce bydlí: Vyjádření správce domu, že 2. směnitel je řádným nájemcem a nemá žádné dluhy na nájemném: 3. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č.:...kategorie:...v...poschodí domu (adresa a číslo domu)... Vlastník domu je:... V bytě mimo nájemce bydlí:..... Vyjádření správce domu, že 3. směnitel je řádným nájemcem a nemá žádné dluhy na nájemném: Směnitelé se dohodli, že si byty vymění a do vyměněných bytů se nastěhují takto: 1.Směnitel:... 2.Směnitel:... 3.Směnitel:...

2 POUČENÍ: Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání ( 685 zák. č.47/1992 Sb., v platném znění). V případě, že u některého z účastníků výměny nastanou tak závažné okolnosti, že je nucen od dohody odstoupit, musí tak učinit bez zbytečného odkladu písemnou formou a adresovat úřadu i druhému účastníkovi dohody. Podle ustanovení 716 odst. 1 zákona 509/1991 Sb.v platném znění, právo na splnění dohody o výměně bytů musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas, jinak právo zanikne. Potvrzení správnosti údajů správcem bytového fondu n e n a h r a z u j e souhlas vlastníka domu. Souhlas ostatních pronajímatelů bytů, kterých se týká dohoda o výměně bytů, musí mít písemnou formu. Jestliže je směnitel ženatý-vdaná, vzniká společný nájem bytu manžely a dohodu musí podepsat oba manželé. Do vyměňovaných bytů se nastěhují do 3 měsíců od platnosti dohody se všemi příslušníky domácnosti, jakož i se všemi osobami, mající právo bydlení v bytě vedle směnitelů a příslušníků jejich domácnosti. Čestné prohlášení: Směnitelé prohlašují, že nejsou nájemci nebo vlastníky dalšího bytu, rodinného domu a nebudou bydlet v jiném než vyměněném bytě. Jsou si vědomi, že pokud se dodatečně zjistí, že výměna byla provedena pouze formálně,bude zrušena a vyměněný obecní byt budou nuceni bez náhrady vrátit vlastníkovi domu, a to do 1 měsíce od zjištění této skutečnosti. Směnitelé prohlašují, že znají stav vyměňovaných bytů, dohodu uzavřeli svobodně, nezamlčeli žádné okolnosti, pro které by výměna bytu nemohla být uskutečněna. Dále směnitelé prohlašují, že souhlasí, aby veškerá data uvedená v žádosti o výměnu bytu, byla použita ÚMČ při zpracování žádosti o výměnu bytů a dále byla po dobu pěti let uložena na ÚMČ pro potřebu právního oddělení (zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů). Spolu s dohodou o výměně bytu je nutno předložit: všechny náležitosti jsou uvedeny v Pokynech k provádění výměny bytů. Uvedené doklady jsou nezbytné pro vyjádření vlastníka objektu k předložené výměně. Datum a podpisy směnitelů úředně ověřené matrikou nebo státním notářem:

3 Statutární město Brno, městská část Brno - střed Bytový odbor, Úřad městské části Dominikánská 2, Brno Č e s t n é p r o h l á š e n í Já níže podepsaný/á/..., datum narození... trvale bytem... čestně prohlašuji na svou čest, že nemám žádné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené poplatky, pokuty, plnění ze smluv apod. ) vůči Statutárnímu městu Brnu, Městské části Brno - střed nebo vůči jiným městským částem. Dále prohlašuji, že nejsem vlastníkem, spoluvlastníkem ani nájemcem bytu, rodinného domu či jiného objektu určeného k bydlení v městě Brně i mimo město Brno. Tyto údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom/vědoma/ právních následků nepravdivého čestného prohlášení. v Brně dne : ověřeno matrikou (notářem)... podpis... adresa, PSČ

4 Vyjádření správce domu ke způsobu užívání bytu, stavebnímu a technickému stavu bytu, úhradě nájemného a služeb spojených s užíváním bytu pro přechod, zúžení, rozšíření, opis a změnu jména nájemní smlouvy dohodu o výměně bytu Nájemce... byt na ulici... číslo bytu... velikost bytu... poschodí... Nájemní smlouva na dobu - určitou: od:... do:... Jedná se o byt : - standardní - neurčitou - snížené kvality 1) placení nájmu :- řádné, pravidelné, bez dluhu 2) užívání bytu : - bez problémů - nepravidelné, nyní bez dluhu - stížnosti - dříve dluh nebo žaloba na dluh - porušování NS - nyní dluh ve výši...kč - nepovolené stav.úpravy - jiné... - jiné... 3) technický stav bytu : - uspokojivý - neuspokojivý - jiný... (podtrhněte Vámi zjištěné skutečnosti v bodě 1,2,3) V bytě je hlášen tento počet osob na služby: evidenčně : Jméno, dat. narození přihlášeni na služby od evidenčně od vztah k uživateli Níže uvedená bytová kancelář potvrzuje, že uživatel ke dni :... nedluží na nájemném. Uživatel dluží ke dni:... na nájemném částku... Kč za období... V Brně dne : Razítko a podpis bytové kanceláře

5 Pokyny k provádění výměny bytů Po obdržení žádosti Dohoda o výměnu bytů přes podatelnu a přidělené číslo jednací probíhá kontrola přiložených dokladů a podpisů účastníků výměny bytu. Pokud některý z podpisů chybí, případně není ověřen matrikou nebo notářem, je vyzván pozvánkou, by se dostavil k podání vysvětlení. 1. Náležitosti dohody o výměnu o b e c n í c h b y t ů - pečlivě vyplněný formulář Dohoda o výměně bytu - podpisy směnitelů, musí být ověřeny matrikou nebo notářstvím, u manželů musí být ověřeny podpisy obou manželů - vyjádření správců domů, domovních správ, že směnitelé jsou řádnými nájemci a nedluží na nájemném -doklady opravňující k užívání bytů :u bytu MČ Brno - střed originál s nahlédnutí, u ostatních bytů ověřené kopie /opis/ jedná se např. o nájemní smlouvu, rozhodnutí o přidělení bytu, rozhodnutí o přidělení náhradního bytu, dohoda o výměnu bytu, přechod nájmu bytu apod. - prokázat úhradu komunálního odpadu za předchozí období /u všech směnitelů/ - aktuální evidenční list u všech vyměňovaných bytů /originál/ - pokud po rozvodu manželství mění byt pouze jeden z manželů, je nutno doložit potvrzení z evidence obyvatel, že druhý manžel je trvale odstěhován a jeho čestné prohlášení, že se z bytu odstěhoval trvale a na vyměňovaný byt si nečiní žádný právní nárok(podpis musí být ověřen matrikou nebo notářstvím). Jestliže se do nového bytu budou stěhovat společně, je nutno aby výměnu bytu podepsal i rozvedený manžel/ka (podpis musí být ověřen matrikou nebo notářstvím). Jestliže rozvedení manželé uzavřeli dohodu rozvedených manželů o zrušení společného nájmu bytu, tuto dohodu přiložit k výměně. 2. Náležitosti dohody o výměně bytu obecního s bytem v nájemním (soukromém ) domě - je nutno dodržet veškeré výše uvedené náležitosti jako v případě výměny obecních bytů - prokázat úhradu komunálního odpadu za předchozí období / u všech směnitelů/ - souhlas vlastníka domu k výměně bytu, ověřený notářstvím nebo matrikou - doklad o tom, že dům má více samostatných bytových jednotek např. kolaudační rozhodnutí nebo potvrzení stav. úřadu městské části - výpis z katastrálního úřadu o vlastnictví - originál nebo ověřená kopie - nesmí být starší jak 3 měsíce - pokud je objekt ve vlastnictví firmy nebo společnosti doložit výpis z Obchodního rejstříku - originál nebo ověřenou kopii nesmí být starší jak 3 měsíce 3. Náležitosti dohody o výměně bytu obecního za byt v osobním vlastnictví, rodinný dům - prokázat úhradu komunálního odpadu za předchozí období / u všech směnitelů/ - výpis z katastrálního úřadu o vlastnictví domu originál, nebo ověřená kopie - nesmí být starší 3 měsíců - podepsaná a ověřená kupní smlouva a potvrzení o podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí Zjištění případných nedostatků, prověřování, vydání nesouhlasu s výměnou bytu Platí výše uvedené důvody pro vydání nesouhlasu a doložení dokladů v případě výměny obecních bytů. Dále není řádně doložena kupní smlouva s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. 4. Náležitosti dohody o výměnu bytu obecního za družstevní byt - souhlas družstva a potvrzení, že není dluh na nájemném - prokázat úhradu komunálního odpadu za předchozí období /u všech směnitelů/ 5. Náležitosti dohody o výměně bytu obecního za služební byt - předběžný souhlas Posádkové správy, Policie ČR apod.

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností M Á J, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp. 2630, okres Brno-město, PSČ 612 00 Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností Převod členských práv a povinností spojený s členstvím

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Magistrát města Brna Odbor bytový Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na ulici.. 1. Žadatel /ka roz. jméno,

Více

ŽÁDOST O BYDLENÍ PRO SENIORY

ŽÁDOST O BYDLENÍ PRO SENIORY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat ŽÁDOST O BYDLENÍ PRO SENIORY Žadatel/žadatelka Příjmení Jméno Stav

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 Článek

Více

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů, zejména zajišťováním bytových potřeb

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

S T A N O V Y. se sídlem: Ohradní 1344/51, Praha 4, PSČ 140 00 IČO: 266 90 934

S T A N O V Y. se sídlem: Ohradní 1344/51, Praha 4, PSČ 140 00 IČO: 266 90 934 S T A N O V Y Bytové družstvo Ohradní 1344/51 se sídlem: Ohradní 1344/51, Praha 4, PSČ 140 00 IČO: 266 90 934 Zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 5451 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Příloha č. 2 k výběrovému řízení bytu č.... o velikosti...ulice... č.p.... cena nabízená za 1 m 2 podlahové plochy bytu... Razítko a podpis vyhlašovatele Podací razítko

Více

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY Družstva Květinková

STANOVY Družstva Květinková STANOVY Družstva Květinková ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1)Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. -------------------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více