UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Magda HROZOVÁ URBANIZACE A PROBLÉMY RŮSTU MĚST V SUBSAHARSKÉ AFRICE Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. Olomouc

2 Prohlašuji, že zadanou bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně a všechny použité zdroje jsem uvedla do seznamu. V Olomouci Podpis 2

3 Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce RNDr. Miloši Fňukalovi za vstřícný přístup, poskytnuté rady a odborné vedení mé bakalářské práce. 3

4 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografie Školní rok: 2006/07 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE student Magda HROZOVÁ obor Mezinárodní rozvojová studia Název práce: Urbanizace a problém růstu měst v Subsaharské Africe Urbanisation and Urban Growth Problem in Subsaharan Africa Zásady pro vypracování: Cílem bakalářské práce je nastínění problémů spojených s živelnou urbanizací v oblasti Subsaharské Afriky s důrazem na současné období. Práce se zaměří na vývoj tohoto jevu v posledních padesáti letech, analyzuje příčiny a individuální rozdíly v průběhu urbanizace v jednotlivých subsaharských zemích. Vedle kvantitativní stránky jevu se práce zaměří na negativní průvodní dopady urbanizace v těchto zemích a provede diskusi možných řešení z hlediska možností mezinárodní rozvojové pomoci a spolupráce (participující organizace, úspěšné projekty, přístupy vlád, místních samospráv a nevládních organizací k řešení problému, efektivita). Bakalářská práce bude zpracována v těchto kontrolovaných etapách: červenec říjen 2007: konkretizace osnovy práce, rešerše dostupné literatury týkající se problému, do zpracování teoretických kapitol, cíle a metodologických částí, do vypracování kapitoly o genezi současného stavu problému, do zpracování kapitoly mapující možné přístupy k řešení problému a možnosti mezinárodní rozvojové spolupráce, v období leden duben 2008 zpracování textu práce a graf. příloh. 4

5 Rozsah grafických prací: text a ilustrační mapy, grafy Rozsah průvodní zprávy: slov základního textu + práce včetně všech příloh v elektronické podobě Seznam odborné literatury: Práce věnované urbanizaci v rozvojových zemích a jejich sociálním důsledkům, např. (vč. bibliografie): ŠINDLER, P. Urbanizační procesy v rozvojových zemích. Ostrava : OU, s. ISBN ŠINDLER, P. Sociální důsledky urbanizace rozvojových zemí. In Sborník prací PřF OU vyd. Ostrava : PřF OU, s ISBN Práce věnované sociálním, politickým a rozvojovým problémům subsaharské Afriky, zejména: ANDERSON, D.M. Africa's Urban Past. James Currey Ltd ARYEETE-ATTOH, S. 1997: Urban Geography of Sub-saharan Africa. Prentice Hall CALDERISI, R. The trouble with Africa : why foreign aid isn't working. New Haven, Conn, London: Yale University Press. RWOMIRE, A. Social problems in Africa : new visions. Westport: Praeger Internetové zdroje (zejména případové studie mezinárodních a nevládních organizací), obsáhlý seznam na Vedoucí bakalářské práce: Miloš Fňukal Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: vedoucí katedry vedoucí bakalářské práce 5

6 Obsah Úvod Cíle bakalářské práce Přehled literatury Pojem urbanizace Definice pojmu Identifikace městských oblastí Migrace Vývoj urbanizace Historie měst Primate cities Typy afrických měst Příčiny urbanizace Přirozený přírůstek obyvatelstva měst Migrace Push faktory Pull faktory Remitence Srovnání městské a venkovské chudoby Začleňování venkovských oblastí do městských periferií Dopady urbanizace Urban primacy Městský neformální sektor Problémy s bydlením Slumy Hospodaření s půdou Zajišťování infrastruktury, poskytování služeb a správa města Zásoba vody a hygienická zařízení Čištění odpadních vod a likvidace odpadu Veřejná doprava Environmentální dopady Šíření nemocí Komparace zemí Míra průměrného ročního přírůstku městských obyvatel

7 7.2. Podíl městského obyvatelstva k celkové populaci země Výzvy do budoucna Decentralizace Rozvojové cíle tisíciletí Řešení a programy Jak státy řeší situaci? Donoři Příklady projektů Projekt Udržitelná Lusaka Projekt Hanna Nassif Závěr Shrnutí Literatura Přilohy 7

8 Seznam použitých zkratek CBD CBE s CCRA DFID GDRC GECG GTAQ GWSC HND IDA ILO JAR LDCs NIGP SIDA SLP UN UNDP UNEP UNFPA UN-HABITAT WB Central business district (komerční střed města) Community-based enterprises Council of Cities and regions of Africa Department for International Development GlobalDevelopment Research Center GhanaElectricity Supply Corporation Work Group for Neighborhood Upgrading Ghana Water Supply Company Hrubý národní důchod International Development Association (Mezinárodní rozvojová asociace) International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) Jihoafrická republika The least developed countries (nejméně rozvinuté země) National Income Generation Program Swedish International Development Cooperation Agency Sustainable Lusaka Project United Nations (Organizace spojených národů - OSN) United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN) United Nations Environment Programme (Program OSN na ochranu životního prostředí) United Nations Population Fund (Populační fond OSN) United Nations Human Settlements Programme (Program OSN pro lidská sídla) World Bank (Světová banka) 8

9 Úvod Subsaharská Afrika je region obrovských rozdílů, plný chudoby a beznaděje. Právě beznaděj je motorem, který dennodenně žene lidi z venkovských oblastí do měst, kde hledají uplatnění a zdroje obživy. Díky tomuto hromadnému přesunu venkov-město, roste urbanizace v Subsaharské Africe obrovskou rychlostí. Rozrůstání měst se sebou samozřejmě nese řadu problémů, kvůli kterým se chudým Afričanům rozplývají jejich sny o lepším životě. Ve vytouženém městě pak lidé žijí ještě v horších podmínkách než ve venkovských oblastech. Urbanizaci v subsaharské Africe nelze ztotožňovat s urbanizací v západním pojetí, tak jak ji známe, rozvojové země se potýkají s důsledky, které se sebou růst měst nese, se kterými vyspělé země bojovat nemusí. Urbanizace se tak řadí k dalším problémům každodenního života chudé Afriky a protože mě problémy Afriky zajímají, vybrala jsem si toto téma. V práci bych se chtěla věnovat tomu, co lidi neustále vede k stěhování do měst, jaké jsou dopady urbanizace, jak probíhala v různých regionech a možným řešením a programům, věnujícím se tomuto problému. 9

10 1. Cíle bakalářské práce Cílem bakalářské práce je ukázat komplexnost urbanizace v regionu Subsaharské Afriky a problémy s urbanizací spojené. Stěžejní je pohled na současný stav. Práce by měla ale poskytnout i krátké nastínění historie vývoje urbanizace v oblasti. Dále by se v práci měly objevit zdroje rychlého růstu měst a jejich přiblížení. Náležitá pozornost by měla být věnována dopadům tohoto jevu na celý region Subsaharské Afriky a obyvatele v něm žijící jako i možným řešením, jak z hlediska iniciativy vlád vlastních států, tak z hlediska mezinárodních organizací. V práci by se měly objevit i výzvy, před které jsou země, čelící rychlé urbanizaci, postaveny. Ambicí bakalářské práce je také poukázat na polaritu zemí, co se týče některých indikátorů urbanizace. Prostor na závěr by měl být věnován případovým studiím realizace projektů v zemích, zaměřeným na zmírnění dopadů urbanizace. 10

11 2. Přehled literatury K zadanému tématu existuje uspokojivé množství informací. Co se týče tištěné literatury, lze nalézt mnoho titulů, ale spíše o geografii sídel a urbanizaci obecně. Vzhledem k tomu, že ve většině afrických zemí jsou statistiky a údaje v nich obsažená nedostatečné, data jsou zastaralá nebo existují pouze více či méně hodnověrné odhady, není bibliografie, zabývající se touto tématikou, zrovna překypující. Snáze lze nalézt tituly týkající se urbanizace ostatních kontinentů. Literatura v českém jazyce, kde bychom nalezli informace o průběhu urbanizace v Subsaharské Africe, je velmi skromná. Soustavněji se problematice věnuje především Petr Šindler v knize Urbanizační procesy rozvojových zemí, kde je kapitola věnující se přímo Subsaharské Africe anebo Sociální důsledky urbanizace rozvojových zemí. Vedle těchto knižních publikací je Šindler také autorem několika tematicky příbuzných článků v odborném tisku. Problémem se zabývá z pozice geografa obyvatelstva a sídel, nesoustředí se pouze na problematiku rozvoje. V anglickém jazyce už literatury existuje podstatně víc, ale ta je zase obtížně dostupná v České republice. Co se týče monografií, dá se čerpat z knih, jako jsou například: Urban geography of Subsaharan Afrika od S.Aryeete-Attoh, kde je rozsáhlá kapitola o urbanizaci; Africa s urban past od D. M. Andersona nebo autor A. Rwomire napsal knihu s názvem Social problems in Africa. Rozsáhlá je i literatura k problematice slumů, které jaou jako nejviditelnější sociální a ekonomický problém měst v rozvojových zemích v centru pozornosti řady specializovaných organizací a institucí. Například zprávy UN-HABITAT The challenge of slums nebo slum sof the Word: The face of urban poverty in the new millennium. Jeden z tištěných dokumentů, který se urbanizací přímo v Subsahaharské Africe také zabývá je The dynamics of urbanization in Sub-Saharan Africa vydaný francouzským ministerstvem spolupráce a další dokumenty vydané OSN nebo jinými organizacemi. Výběr z webových stránek je bohatší. Existuje mnoho vědeckých článků publikovaných v různých databázích nebo na stránkách mezinárodních organizací. Vybrat si lze z článků zaměřených na situaci v konkrétních zemích, jako jsou například country assessment reports vydané světovou bankou pro 10 subsaharských zemí nebo na situaci v daném regionu všeobecně dokument od C. Kessides Urban Transition in Sub-Saharan Africa. Obecně se o literatuře vztahující se k tématu bakalářské práce dá říct, že většina pochází z 90. let nebo je ještě starší, jen málo titulů pochází z nového tisíciletí. Proto je 11

12 většina dat a údajů zastaralých, což není žádoucí, protože je důležité vědět, jak se situace vyvíjí až do současnosti. Články na internetu už lze sehnat novější. Dalo by se tedy říct, že si toto téma zaslouží více pozornosti. 3. Pojem urbanizace 3.1. Definice pojmu Město bylo tradičně pro lidi magnetem, vždyť ve městě se můžete lépe uplatnit, najít lépe placenou práci, je zde větší nabídka zboží než ve venkovských oblastech. Od práce, obchodů nebo školy nás dělí kratší vzdálenosti, čeká na nás kvalitnější život. Tyto všechny důvody do měst táhnou lidi nejen v zemích vyspělých, ale hlavně v těch rozvojových, jako jsou i země v regionu Subsaharské Afriky. A právě růst měst vystihuje termín urbanizace. Šindler 1 urbanizaci definuje jako společenský proces formování a rozvoje městského způsobu života, růstu úlohy měst ve vývoji společnosti a pronikání městských prvků do prostoru celého osídlení naší Země. Charakteristickým znakem urbanizace je podle něj vysoká koncentrace obyvatel do měst a jejich zázemí a sociální obsah urbanizace vyplývá z podstatných rozdílů mezi městskými poměry a venkovem, jež se týkají profesionální a demografické skladby obyvatelstva, jeho způsobu života, kultury, rozmístění výrobních sil, osídlení atd.. Pro srovnání například UNFPA 2 urbanizaci definuje jako Proces přechodu společnosti z venkovské na městskou. Statisticky urbanizace odráží vzrůstající podíl populace v sídlech definovaných jako městská. Zdrojem populace je převážně migrace venkov město.. Nebo na závěr krátká definice, kterou uvádí Slovník cizích slov pro nové století 3. Urbanizace je soustřeďování hospodářského i kulturního života do velkých měst na úkor venkova. Všechny definice mají společný důraz na dva aspekty: a) početní růst obyvatel měst, který je relativně vyšší, než růst obyvatelstva venkova, b) růst významu měst a zvyšování koncentrace ekonomických, politických i kulturních aktivit do měst. Obecně a zjednodušeně lze říct, že v rámci nějakého sídelního prostoru urbanizace vyvolává nerovnoměrnost územního rozložení obyvatelstva, zvyšuje počet a průměrnou velikost městských sídel a velikost největšího městského sídla, také zvětšuje rozdíly mezi nejmenším a největším městským sídlem nebo vytváří nové formy městského osídlení. 1 Šindler, P., 1999, str. 5 2 UNFPA, Slovník cizích slov pro nové století,

13 Rychlý růst měst se začal výrazněji projevovat po průmyslové revoluci, africká města zažívají boom zhruba od 70. let 20. století, kdy se dostávají na žebříčky mezi města s největší populací Identifikace městských oblastí Následující metody jak lze rozpoznat městské oblasti jsou převzaty od Pacioniho 4. Existují 4 hlavní a to: 1) Populační velikost je docela relativní veličina, je sice jasné, že jsou městské oblasti větší než venkovské, ale problém je, že neexistuje univerzální celosvětová hranice pro velikost města. Každý stát má jinou. Liší se třeba Švédsko, kde se obce stávají městy, jestliže mají více než 200 obyvatel a v porovnání s ním Japonsko, kde je dolní hranice počtu obyvatel ve městech stanovena na obyvatel. Příkladem velikostní hranice měst zemí v oblasti Subsaharské Afriky, může být Ghana a Nigérie, kde tato hranice činí 5000 obyvatel. Tyto rozdíly komplikují mezinárodní srovnávání. 2) Ekonomická báze některé země definují městské oblasti v kombinaci s jinými kritérii na ekonomickém podkladě, tímto kritériem může například být určité procento pracujících dospělých mužů v nezemědělském sektoru. 3) Administrativní kritérium mnoho měst světa je definováno právě na základě administrativních kritérií, stejně jako u prvního kritéria i zde jsou značné rozdíly mezi různými státy a i zde je kvůli nejednotnosti problém při mezinárodním srovnávacím výzkumu. V rámci administrativního vymezení je také problém s hranicemi, protože se často stává, že zastavěná oblast dalece přesahuje administrativní hranice města nebo naopak. 4) Funkční definice vědci zkoumající urbanizaci navrhli rozdělení na funkční urbanistické regiony, které odrážejí skutečný odraz městského vlivu Migrace Na úvod by bylo dobré ještě charakterizovat pojem migrace, protože je rychlý růst městského obyvatelstva způsobován velkou měrou právě pohybem obyvatelstva z venkova do měst neboli migrací. Migrací se podle Fellmana a spol. 5 rozumí permanentní nebo plánovaná dlouhodobá změna místa pobytu a zaměstnání. 4 Pacioni, M., 2002, str Fellman, J. D., Getis, A., Getis, J., 2007, str

14 Platí několik migračních zákonitostí, které předkládá de Blij a Murphy 6 : Čistá migrace činí pouze část hrubé migrace mezi 2 místy Většina migrantů se stěhuje na krátké vzdálenosti Migranti, kteří se stěhují na větší vzdálenosti, mají tendenci vybírat si jako destinaci velká města Obyvatelé měst jsou méně migračně aktivní než obyvatelé venkova Rodiny jsou méně náchylné k mezinárodním migracím než mladí dospělí S přihlédnutím na Subsaharský region vedou lidi k migraci hlavně ekonomické podmínky, politické okolnosti, ozbrojené konflikty a občanské války nebo přírodní podmínky. Jde vesměs o jednosměrnou migraci venkov-město, kde působí na venkovské obyvatele 2 síly nebo faktory: ty, které lidi nutí opouštět svůj domov, se nazývají emigrační faktory neboli push factors a naopak pull factors, tedy imigrační faktory, se projevují jako atraktivita města ať už z hlediska ekonomického (touha po větším výdělku a z toho plynoucí vyšší životní úrovni, schopnost zabezpečit rodinu, ) nebo sociálního (větší možnosti seberealizace, snaha vyrovnat se městskému obyvatelstvu, být v centru dění, ). Existuje mylná představa, že za velkou částí nového obyvatelstva ve městech, je odpovědná právě migrace směrem venkov-město. Podle Kessides 7 má demografický růst měst 3 zdroje a to přirozený přírůstek obyvatel ve městech již žijících, přetváření venkovských oblastí v oblasti městské a jejich reklasifikace nebo samotná migrace z venkova do měst. Přičemž je složité statisticky oddělit 2 posledně zmiňované zdroje, jejich mediánová hodnota je zodpovědná za méně než polovinu růstu měst ve většině rozvojových zemí (přibližně je to 40 %). Vnitřní míru migrace ale také ovlivňuje ekonomická situace, je logické, že v období ekonomického růstu je migrace do měst větší, zatímco v období ekonomického poklesu je to naopak. 4. Vývoj urbanizace V této kapitole se nebudeme podrobně zabývat celou historii od vzniku prvních měst v subsaharském regionu až po současnost. Protože nejvýraznější změny se začaly projevovat až po dosažení nezávislosti afrických zemí, bude se tato kapitola důkladněji zabývat právě až obdobím začínajícím 60. lety 20. století po současný stav a budoucí prognózy. Předchozí vývoj bude shrnut jen stručně. 6 De Blij, H. J., Murphy, A. B., 1999, str Kessides, Ch., 2006, str. 8 14

15 Nejprve tedy růst městského obyvatelstva v číselných údajích podle UN 8. Jestliže se budeme zabývat velikostí městského obyvatelstva a obyvatelstva venkovského a jejich růstem ve výše zmiňovaném období (60. léta - budoucí stav), zjistíme, že v 60. letech byl počet městského obyvatelstva asi 31 milionů a 179 milionů obyvatelstva venkovského, což je téměř šestinásobek. Růst obyvatelstva venkovských oblastí v následujících dekádách je spíše vyrovnaný a odhaduje se, že po roce 2020 se zmírní, zatímco počet městského obyvatelstva se bude stále zrychlovat, až by se počty obyvatelstva obou oblastí měly střetnout v hodnotě zhruba 540 milionů obyvatel ke konci 20. let 21. století, ale zatímco počet městského obyvatelstva stále poroste, u venkovského obyvatelstva se budou přírůstky snižovat. Z obr. 1 je patrné, že městské obyvatelstvo mezi roky vzroste asi o 300 milionů. Obr 1: Trendy růstu venkovského a městského obyvatelstva v Subsaharské Africe zdroj: UN-World urbanization prospect, Historie měst Před příchodem Evropanů na africký kontinent již města existovala, ale byla velmi řídce rozmístěna. Aryeetey-Attoh 9 ve své knize píše, že velká města v Africe existovala jako kulturní, náboženská centra a také centra obchodu, nejranější města vznikala hlavně podél středního toku Nilu. Předkoloniální města již měla jasně definovanou dělbu práce, třídní strukturu a komunikační síť. Po příchodu Evropanů začala růst města podstatně rychleji, osídlování probíhalo nejprve podél afrického pobřeží, kde rostly přístavy a teprve postupně se kolonizátoři přemisťovali do 8 UN, Aryeetey-Attoh, S., 1997, str

16 vnitrozemí. Podle Šindlera 10 Mnohá města vyrostla z pevností Evropanů, byl to například Dakar, Lagos nebo Luanda. Mnohá z těchto měst se stala městy hlavními, a u některých států přetrvávají dodnes. Důležitou oblastí v době kolonizace byl jih Afriky, zejména pro své nerostné bohatství, hlavní branou do vnitrozemí bylo Kapské město. Na počátku 20. století ještě nebyl růst počtu obyvatel a tím i velikosti měst tak dramatický. Vždyť v roce 1910 překračoval hranici obyvatel pouze Ibadan, měst s více než obyvateli bylo velmi málo, bylo to madagaskarské Antananarivo, Ogbomosho a Ilorin v Nigérii, Durban v Jižní Africe, Kapské město a Johannesburg tamtéž. Umístění 3 padesátitisícových měst ze šesti v Jižní Africe, svědčí o důležitosti jihoafrického regionu za kolonizace. V tomto období se města, která jsou dnes důležitá, nacházela teprve ve fázi zrodu a jejich populace byla početně bezvýznamná. Před 2. světovou válkou už se vedoucím městem, co do počtu obyvatel, stal Johannesburg a rozvíjela se i další města díky novým komunikacím a průmyslovým závodům. Ovšem prudký nárůst městského osídlení Afrika zažila po 2. světové válce, zlomový byl rok 1960, kdy získalo 17 státu nezávislost. Nové státy potřebovaly svá administrativní a kulturní centra, do nichž začalo proudit velké množství migrantů z venkovských oblastí. V souvislosti s městy, která vznikala za období kolonialismu, lze zmínit skutečnost, že po dosažení nezávislosti chtěly některé subsaharské státy přetrhat pouto s minulostí vybudováním nových hlavních měst. Podle Daňka 11 byla mnohá města plná viditelných symbolů koloniální moci, proto se vlády jednotlivých zemí snažily vybudovat nová hlavní města, což mělo symbolizovat přerušení vazeb s koloniální historií. Příkladem je Východoafrická Abuja v Nigérii, které jako hlavní město předcházel Lagos nebo Yamoussoukro v Côte d Ivoire, před nímž byl hlavním městem Abidjan. Pacione 12 říká, že většina afrických měst se od 60. let 20. století, tedy po získání nezávislosti, měnila a tyto změny shrnul ve 4 bodech: 1) Mnohá nabývala na velikosti. Existují 2 hlavní trendy. Zatímco největší města pokračovala v expanzi, míra populačního růstu se zpomalila a zatímco hlavním zdrojem růstu populace, po dosažení nezávislosti, byla migrace venkov-město, nyní je to hlavně přirozený přírůstek. Druhým trendem je, že středně velká města v mnoha zemích, rostou 10 Šindler, 1999, str Daněk, 2002, str Pacione, 2002, str

17 přinejmenším stejně rychle, jako města největší. To může být způsobeno zhoršujícími se podmínkami infrastruktury a veřejných služeb v hlavních městech 2) Zhoršení poskytování služeb a infrastruktury je výsledek nesouladu mezi ekonomickým a městským růstem. Pakliže bude národní a městská ekonomika stagnovat a městská populace bude nadále růst, zdroje potřebné pro stavbu cest, vodovodních systémů, bydlení atd., nebudou schopny uspokojovat poptávku. 3) Také trh práce se změnil, v 60. letech se vzdělávací systém rozšiřoval a afričtí absolventi neměli potíž sehnat dobrou práci ve veřejném nebo soukromém sektoru, avšak pozdější privatizace veřejného sektoru značně zredukovala tyto možnosti. Proto je v mnoha městech na vzestupu stínová ekonomika neboli informal economy a ta roste v přímé závislosti na potřebách chudých vydělat si peníze. 4) Všechny tyto změny mají vliv na formu města. Za období kolonizace byl např. komerční střed města neboli central business district (CBD) ohniskem městského života, kdežto dnes je centrum gravitace posunuto tím, jak se lidé přesunují na periferii, kde jsou ceny bydlení nižší. Ve sledování vývoje afrických měst se blížíme k současnosti. Na konci 90. let bylo pouze na jih od Sahary už přes 170 velkých měst, u nichž Šindler 13 poukazuje na to, že 30 měst z tohoto počtu má více než obyvatel a 18 je milionových, kam patří např. Dar es Salaam (1,5 milionů obyvatel), Ibadan (1,4 milionů) nebo Freetown (1,3 milionů) Podle UN 14 jsou definována megaměsta jako ta, která mají velikost převyšující 10 milionů obyvatel a velmi velká města s asi 5 miliony obyvatel a právě z druhé skupiny najdeme v Subsaharské Africe 2 města - Kinshasu a Lagos. Je odhadováno, že do roku 2015 jich přibude. Kessides 15 uvádí, že fenoménem současné Subsaharské Afriky jsou tzv. Primate cities v českém překladu by to mohla být dominující města (mají více než dvojnásobek obyvatel než 2. největší město země) a zároveň absence středně velkých měst. I když podle Šindlera 16 probíhal vývoj v některých městech rovnoměrněji, např. Zimbabwe má 2 významná průmyslová centra-harare a Bulawayo. 13 Šindler, P., 1999, str UN, Kessides, Ch., 2006, str Šindler, P., 1999, str

18 4. 2. Primate cities Podle Pacioniho 17 je fáze tzv. primate cities součástí urbanizačního cyklu, v této fázi narůstá podíl ekonomických aktivit a populace země ve velmi koncentrovaných a rychle rostoucích primate cities, kterých je velmi málo, v zemích Subsaharské Afriky bývá zpravidla 1 nebo 2. Fázi lze dělit do 3 stádií: 1) Rané stádium, ve kterém tato města dosahují dominance v urbánním systému a jsou destinací pro velkou část migrantů v rámci regionální migrace. 2) Rychle rostoucí města mají stále ještě jedno jádro, ale projevuje se zde výrazně suburbanizace, suburbanní uzly jsou budoucími jádry v multi-nodálních primate cities. Města střední velikosti rostou rychleji než ostatní. 3) Primate cities už mají více jader a dominují celému urbánnímu systému jak ekonomicky tak prostorově. Expanze tohoto systému tedy vede k tomu, že se z jednoho nebo více měst střední velikost stane město větší, než veškerá kolem existující. Jev primate cities bývá měřen, jak poznamenává Aryeetey-Attoh 18 jako podíl obyvatel, žijících v největším městě země a obyvatel, žijících ve zbývajících městech nebo ve 2. populačně největším městě. Mívají až dvojnásobnou populaci než následující města. Primate cities, jak ukazují údaje UN 19, nejsou záležitostí jen malých zemí, jako je Burundi, Gambie nebo Togo, kde hlavní města dominují městské krajině, ale týkají se i větších zemí jako je Nigérie, Demokratická Republika Kongo nebo Angola. O tom, že primate cities jsou nejméně dvakrát populačně větší, se můžeme přesvědčit po nahlédnutí do statistik UN 20, kde lze nalézt největší města každé země. Tak například nigerijský Lagos (8,8 milionů obyvatel) je téměř třikrát větší než 2. největší město Kano s necelými 3 miliony obyvatel. Největší město v Demokratické republice Kongo Kinshasa je skoro šestkrát větší než Lubumbashi (1,4 milion obyvatel). V některých zemích existuje pouze jedno město s populací větší než 2 miliony a další velké město, které by přesahovalo populační hranici obyvatel, úplně chybí. To je patrné například v Senegalu, kde je největší město Dakar, Tanzánii (Dar es Saalam) nebo Etiopii (Addis Ababa). Dalším zajímavým jevem v některých státech je úplná absence měst, která by přesahovala hranici obyvatel. Takto velké město chybí například, pomineme li ostrovní státy, ve Středoafrické republice, Džibutsku, Gabonu, Namíbii nebo Malawi. U států 17 Pacione, 2002, str Aryeetey-Attoh, S., 1997, str UNa, UNb,

19 jako je Džibutsko, které má celkově necelých obyvatel nebo Rovníková Guinea, kde žije jen málo přes půl milionu obyvatel, je to pochopitelné. Mnohá z primate cities se vyvinula z koloniálních administrativních center a podle Aryeetey-Attoha 21 zůstala enklávami moderního rozvoje. Toto společně s ekonomickým, strukturálním a institucionálním úsilím zodpovídá za vzrůst nerovnosti mezi primate cities a jejich periferijním zázemím. Dominance primate cities v africké městské krajině je posilována mnoha efekty, které čerpají lidské a přírodní zdroje z venkovských oblastí. Tab. 1: Největší města Subsaharské Afriky Město Země Populace (tis.) 1. Lagos Nigérie Kinshasa Dem. rep. Kongo Luanda Angola Abidjan Côte d Ivore Johannesburg JAR Kapské Město JAR Kano Nigérie Addis Ababa Etiopie Nairobi Keňa Dar es Salaam Tanzanie Durban JAR Ibadan Nigérie Dakar Senegal (zdroj: UN, 2007) 4.3. Typy afrických měst Na základě historie, zejména podle způsobu a období vzniku, O Conor 22 navrhl 6 typů afrických měst. 1) Původní města existovala už dalece před kolonizací, zpravidla byla obehnána hradbami a v jejich centru stál palác a trh. Nejlépe zdokumentovaným původním městem je například Addis Ababa v Etiopii, v tomto sídle se už v současnosti mísí moderní architektonické znaky s původními, jako třeba moderní radnice Piazza kontrastuje s okolím města, kde se nachází chudé přístřešky. 2) Islámská města to jsou například sahelská města jako Zaria nebo Sokoto v převážně muslimské Nigérii nebo N Djamena v Čadu. Jsou zde jasně patrné islámské stopy jako 21 Aryeetey-Attoh, S., 1997, str O Conor, A., 1983, str

20 mešity, minarety či pevnosti. Budovy a komunikace jsou budovány s hlavním cílem střežit soukromí (např. zdi bez oken nebo různě se klikatící komunikace) 3) Koloniální města mnoho ze současných afrických měst je ovlivněno kolonialismem, jak již bylo zmíněno dříve. Tato města byla budována především jako administrativní základny nebo centra obchodu. Jsou charakterizována sociální, prostorovou a funkční segregací lidí a využití půdy a zde jako příklad poslouží města Bouaké v Côte d Ivore nebo nigerijské Enugu. 4) Evropská města primárně byla budována jako sídla pro Evropany a byly to v podstatě repliky měst evropských. Určujícím rysem u těchto měst je podíl bílých a barevných čtvrtí. Jsou to např. Harare v Zimbabwe nebo Nairobi v Keni. Nairobi bylo za dob kolonizace přísně segregované, v jiných částech města a také jinak bydleli Afričané, Evropané a Asiaté. Samozřejmě Evropané kontrolovali ekonomiku a administrativu města, Asiaté byli obchodníci a umělci a Afričané vykonávali jen podřadné práce a z toho důvodu Nairobi nikdy nepovažovalo mnoho Afričanů za skutečný domov a toto všechno se v uspořádání města odráží dodnes. 5) Duální města jsou taková sídla, ve kterých se vedle sebe vyskytují dvě a více zmíněných charakteristik. O Connor jako duální město identifikoval Nigerijské Kano, kde je patrný muslimský odkaz ve formě zdí, obehnávajících novější zastavěné oblasti s typickými rysy koloniálního města. 6) Hybridní města duální města, kde se střetávají původní a jiné elementy. Mnoho dnešních měst Subsaharské Afriky jsou hybridy původního, koloniálního, zahraničního a moderního vývoje. Dobrou ilustrací je Accra v Ghaně. 5. Příčiny urbanizace Jak již bylo řečeno dříve, hlavními zdroji populace, která přispívá k ohromným nárůstům měst Subsaharské Afriky, jsou podle Kessides 23 přirozený přírůstek obyvatelstva, migrace z venkovských oblastí do měst a začleňování dříve venkovských oblastí do městských periferií. A právě těmto 3 nejdůležitějším zdrojům se bude věnovat tato kapitola. 23 Kessides, Ch., 2006, str. 8 20

21 5. 1. Přirozený přírůstek obyvatelstva měst V současné době mají africká města vysoký počet obyvatel, proto je v takových oblastech vysoký přirozený přírůstek obyvatel. Díky tomu jsou města schopna neustálého růstu a to i bez příchozích migrantů do měst. Společně s migrací z venkova je přirozený přírůstek městského obyvatelstva největším přispěvatelem k rychlému růstu měst. Vysoký přirozený přírůstek městského obyvatelstva je podle Nsiaha-Gyaabaha 24 posilován zlepšenou lékařskou péčí ve městech, dostupnějšími hygienickými zařízeními a většími zásobámi potravin. Tyto faktory pomáhají snížit úmrtnost a povzbuzují růst městské populace. V důsledku špatného vedení statistik a nedostatečných sčítání obyvatel v mnoha afrických zemích nelze zjistit přesnou hodnotu přirozeného přírůstku městských obyvatel, aniž by byla ovlivněna již započítanými imigranty. Následující tabulka 2, proto ukazuje hodnoty celkového ročního přírůstku obyvatelstva pro jednotlivé regiony a pak zvlášť průměrný roční přírůstek městského a venkovského obyvatelstva mezi lety 2000 a Tab. 2: Míra ročního přirozeného přírůstku v regionech Subsaharské Afriky za období Region Subsaharské Afriky Míra ročního přir. přírůstku (%) Míra ročního prům. přírůstku venkovského obyvtelstva (%) Míra ročního prům. přírůstku městského obyvatelstva (%) Východní Afrika 2,4 1,5 4,3 Střední Afrika 2,6 1,8 4,1 Jižní Afrika 0,7-0,4 1,5 Západní Afrika 2,4 1,4 4,2 (zdroj: UN, 2006) Podívejme se na tabulku 2, ve které jsou udány podle UN 25 hodnoty míry ročního přirozeného přírůstku pro jednotlivé regiony, míra ročního průměrného přírůstku venkovského obyvatelstva a míra průměrného ročního přírůstku obyvatelstva. Tyto regiony jsou celkem vyrovnané, co se týče jednotlivých indikátorů, výrazněji odlišný je pouze region Jižní Afriky, kde je míra ročního průměrného přírůstku nižší. Tento rozdíl je dán zejména Jihoafrickou republikou a její vyspělostí oproti jiným státům Afriky. 24 Nsyah-Gyaabah, K., UN,

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/ Afrika obyvatelstvo Antonín Věžník OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, 4.12.2014 1 Vývoj počtu obyvatel Afriky (podle http://www.demografie.info/?cz_popvyvoj_svet_af) Pozn. R. 2009 překročila

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Saharské Afriky (48 zemí)

Saharské Afriky (48 zemí) Světový populační vývoj II.11 Populační vývoj v sub-saharsk Saharské Africe RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Rozdělen lení sub-saharsk Saharské Afriky (48 zemí) Západní Afrika (16 zemí) Středn ední Afrika

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Ing. Zuzana Trhlínová 2

Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel URBANIZACE 8.12.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace Proces suburbanizace 8.12.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proces

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Afrika - státy. - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš

Afrika - státy. - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš Afrika - státy Severní Afrika Maroko Alžírsko Tunisko - Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš - Konstituční monarchie,

Více

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný Dopravní síť v Africe Jakub Kredvík Gustav Novotný Osnova Historie Pozemní doprava Kolejová doprava Letecká doprava Lodní doprava Pirátství Levné vlajky Shrnutí Historie dopravy v Africe Koloniální éra

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

SPONTÁNNÍ SUBURBANIZACE VERSUS PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE

SPONTÁNNÍ SUBURBANIZACE VERSUS PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE Plánování rozvoje obce: strategie, nástroje, inspirace Krajský úřad Libereckého kraje SPONTÁNNÍ SUBURBANIZACE VERSUS PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE Doc. RNDr. MARTIN OUŘEDNÍČEK,

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

rok počet obyvatel 27,1 30,9 34,8 38,6 43,4 49,4 56,4 62,4 68,3 74,9 82,0

rok počet obyvatel 27,1 30,9 34,8 38,6 43,4 49,4 56,4 62,4 68,3 74,9 82,0 4.5.5 Trendy I Předpoklady: 040503 Pedagogická poznámka: Pokud nechcete zbytečně ztrácet čas tím, že žáci přepisují tabulku do sešitu, je lepší je vytisknout a rozdat. Pedagogická poznámka: Grafy pro příklady

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Energetická potřeba v koncepčních regionech pro projekt CEP-REC

Energetická potřeba v koncepčních regionech pro projekt CEP-REC Energetická potřeba v koncepčních regionech pro projekt CEP-REC Obsah Struktura zprávy o energetické potřebě... 2 Příručka pro vypracování zprávy... 2 1 Přehled před modelováním energetické potřeby...

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra statistiky Statistická analýza struktury výdajů domácností v závislosti na vybraných faktorech Teze Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ OBCHOD SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Oddíl obsahuje tři mapové dvojlisty, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Nájemné bydlení Radka Vašíčková Vývoj nájemného bydlení po roce 1989 se musel transformovat na podmínky tržní ekonomiky. Probíhala

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více