KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA I. ČTVRTLETÍ 2015

2 Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ... 4 Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku... 4 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici... 5 Konsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu... 6 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích... 7 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU Charakteristika mateřské společnosti a složení konsolidačního celku Pravidla pro sestavení účetní závěrky a zásadní účetní postupy Změny ve vykazování ve srovnávacím období Vykazování podle obchodních segmentů Ostatní komentáře Akvizice dodatečného podílu v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s Výnosy Provozní náklady Opravné položky k zásobám v reálné hodnotě Opravné položky k majetku Ostatní provozní výnosy a náklady Finanční výnosy a finanční náklady Daň z příjmů Ostatní finanční aktiva Úvěry a jiné zdroje financování Rezervy Ostatní finanční pasiva Metody použité při stanovení reálných hodnot (hierarchie reálné hodnoty) Splátky finančního leasingu Budoucí závazky z uzavřených investičních smluv Nerozdělený zisk a dividendy Podmíněné závazky Garance Informace týkající se významných sporů řešených soudy, rozhodčím řízením nebo před subjekty veřejné správy Informace o spřízněných osobách Následné události po datu účetní závěrky B. MEZITÍMNÍ INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ Individuální výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku Individuální výkaz o finanční pozici Individuální přehled pohybů ve vlastním kapitálu Individuální přehled o peněžních tocích... 22

3 NEAUDITOVANÉ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA 3 MĚSÍCE KONČÍCÍ 31. BŘEZNA SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ 2015

4 A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNI Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku Bod (neauditováno, upraveno*) Výkaz zisků nebo ztráty Výnosy Náklady na prodej 5.3. (20 634) (27 968) Hrubý zisk Distribuční náklady (555) (517) Administrativní náklady (299) (317) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady 5.6. (78) (217) Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy Finanční náklady 5.7. (418) (155) Čisté finanční náklady (58) (74) Zisk před zdaněním Daň z příjmů 5.8. (373) 26 Čistý zisk Ostatní úplný výsledek položky, které budou reklasifikované do výkazu zisku nebo ztráty Efektivní část změn reálné hodnoty instrumentů zajišťování peněžních toků (411) 154 Kurzové rozdíly z konsolidace zahraničních společností (1) - Daň z příjmů-odložená 78 (29) (334) 125 Úplný výsledek celkem Zisk připadající na vlastníky společnosti nekontrolní podíly - (1) Úplný zisk připadající na vlastníky společnosti nekontrolní podíly - (1) Základní a zředěný zisk/(ztráta) na akcii náležící akcionářům mateřské společnosti (v Kč na akcii) 11,00 5,17 Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách * Změny ve zveřejňovaném srovnávacím období jsou popsány v bodě 3. 4

5 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici AKTIVA Bod 31/12/2014 (auditováno) Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Finanční majetek držený k prodeji 1 1 Odložená daňová pohledávka Ostatní dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Ostatní krátkodobá finanční aktiva Pohledávka z titulu daně z příjmů Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Fond zajištění Fond změny reálné hodnoty Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností Nerozdělený zisk Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti Nekontrolní podíly (9) (9) Vlastní kapitál celkem ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Rezervy Odložené daňové závazky Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky Úvěry a jiné zdroje financování Daňové závazky 15 8 Rezervy Výnosy příštích období Ostatní finanční závazky Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách

6 Konsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti Fond zajištění Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností Fond změny reálné hodnoty Nerozdělený zisk Celkem Nekontrolní podíly 1. ledna (9) Čistý zisk Položky ostatního úplného výsledku - (333) (1) - - (334) - (334) Úplný výsledek celkem - - (333) (1) Vlastní kapitál celkem Převod fondů tvořených ze zisku do nerozděleného zisku - (1 037) března (9) ledna (190) (9) Čistý zisk / (ztráta) (1) 937 Položky ostatního úplného výsledku Úplný výsledek celkem (1) Rozdělení zisku (10) března (65) (10) Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách

7 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Bod (neauditováno, upraveno) Provozní činnost Čistý zisk Úpravy: Odpisy a amortizace Kurzové ztráty - 1 Úroky a dividendy netto (Zisk)/Ztráta z investiční činnosti (151) 94 Změna stavu rezerv Daň z příjmů (25) Zaplacená daň z příjmů (35) (44) Zisk z výhodné koupě - (1 186) Ostatní úpravy 570 (46) Změna stavu pracovního kapitálu (104) (6 390) Zásoby (687) (1 309) Pohledávky (415) (2 174) Závazky 998 (2 907) Čistý peněžní tok z provozní činnosti (5 712) Investiční činnost Pořízení pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv (401) (501) Příjmy z prodeje pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv 1 2 Pořízení podílu v České rafinérské - (547) Peníze a peněžní ekvivalenty pořízené akvizicí podílu v České rafinérské Vypořádání finančních derivátů 279 (78) Změny v poskytnutých úvěrech 6 11 Ostatní 2 (54) Čistý peněžní tok z investiční činnosti (113) (1 026) Finanční činnost Změna stavu půjček a úvěrů (1 921) Změny stavu v přijatém cash poolu Zaplacené úroky (33) (15) Ostatní (2) (1) Čistý peněžní tok z finanční činnosti (1 956) Čisté zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů Efekt změn kurzových sazeb na peněžních prostředcích v cizích měnách (1) - Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách

8 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU 1. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI A SLOŽENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU Založení a vznik mateřské společnosti UNIPETROL, a.s. ( Společnost, Matka, Mateřská společnost ) je akciová společnost, která byla založena Fondem národního majetku České republiky zakladatelskou listinou ze dne 27. prosince 1994 a vznikla dne 17. února 1995 zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze. Společnost je kótována a registrována na Burze cenných papírů Praha. Identifikační číslo společnosti Sídlo společnosti UNIPETROL, a.s. Na Pankráci Praha 4 Česká republika Hlavní aktivity Společnost působí jako holdingová společnost zastřešující a spravující skupinu společností (dále v textu uváděná jako Skupina ). Hlavními aktivitami společností konsolidačního celku jsou zpracování ropy a ropných produktů, výroba komoditních petrochemických produktů, polymerních materiálů, minerálních mazacích olejů, plastických maziv, silničních a izolačních bitumenů, speciálních rafinérských a petrochemických výrobků. Dále se společnosti zabývají distribucí pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic. Mimo uvedené hlavní činnosti se Skupina zabývá činnostmi, které svou povahou vycházejí ze zabezpečování nebo realizace hlavních výrobních činností, jako je výroba, rozvod a prodej tepla a elektrické energie, provozování dráhy a drážní dopravy, poradenské služby v oblasti výzkumu a vývoje, ochrana životního prostředí, poradenské služby v oblasti hardwaru a softwaru a ostatní služby. Vlastníci společnosti Akcionáři společnosti k 31. březnu 2015 jsou: Počet akcií Nominální hodnota podílu (v CZK) Podíl na základním kapitálu POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A ,99% Skupina J&T * ,70% Investiční fondy a ostatní menšinoví akcionáři ,31% % * K 19. březnu 2014 (poslední dostupné údaje) na základě oznámení obdrženého 31. března 2014 drží Skupina J&T 23,70 % hlasovacích práv prostřednictvím následujících společností: PAULININO LIMITED, EGNARO INVESTMENTS LIMITED, LEVOS LIMITED, LCE COMPANY LIMITED, NEEVAS INVESTMENT LIMITED, UPRECHT INVESTMENT LIMITED, MUSTAND INVESTMENT LIMITED. Struktura konsolidované skupiny Společnosti pod rozhodujícím a podstatným vlivem a společné podniky tvoří skupinu UNIPETROL, a.s. a podíl Mateřské společnosti na jejich základním kapitálu držený buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností jsou prezentovány v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince Za období končící 31. března 2015 nedošlo k žádným změnám ve struktuře Skupiny. Statutární a dozorčí orgány Členové představenstva a dozorčí rady k 31. březnu 2015 byli následující: Pozice Jméno Představenstvo Předseda Marek Świtajewski Místopředseda Piotr Wielowieyski Člen Martin Durčák Člen Mirosław Kastelik Člen Andrzej Kozłowski Člen Lukasz Piotrowski Dozorčí rada Předseda Dariusz Jacek Krawiec Místopředseda Ivan Kočárník Místopředseda Sławomir Jędrzejczyk Člen Piotr Kearney Člen Zdeněk Černý Člen Krystian Pater Člen Rafał Sekuła Člen Piotr Chełminski Člen Bogdan Dzudzewicz Změny v představenstvu za 3 měsíce končící 31. března 2015 byly následující: Pozice Jméno Změna Datum změny Místopředseda Piotr Wielowieyski Znovu zvolen do funkce 28. března

9 2. PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY 2.1. Prohlášení o shodě a hlavní účetní postupy Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za období končící 31. března 2015 zahrnuje Společnost a její dceřiné společnosti (společně dále jen Skupina ) a Skupinou spoluovládané jednotky. Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví (IFRS) IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví. Neobsahuje veškeré informace vyžadované pro úplnou roční účetní závěrku a měla by proto být čtena společně s konsolidovanou účetní závěrkou Skupiny pro rok končící 31. prosince Tato konsolidovaná mezitímní účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu časově neomezeného trvání podniku. Ke dni schválení tohoto prohlášení neexistují žádné náznaky, že Skupina nebude moci pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti. Finanční výkazy, s výjimkou přehledu o peněžních tocích, jsou připraveny na akruální bázi účetnictví Použité účetní postupy a IFRS změny Skupina použila během přípravy těchto mezitímních finančních výkazů stejné účetní postupy a metody výpočtu, jaké byly popsané v bodě 3 v jejích konsolidovaných finančních výkazech pro rok končící 31. prosince Při přípravě konsolidované mezitímní účetní závěrky byla významná rozhodnutí provedená vedením při aplikování účetních postupů Skupiny a odborných odhadů a předpokladů stejných jako ty, které byly prezentované v bodě 4 konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince V průběhu III. čtvrtletí roku 2014 Skupina zavedla změny v řízení obchodních činností za účelem zvýšení jejich efektivnosti a integrace. Byla změněna organizační struktura v souladu se změnami kompetencí jednotlivých členů představenstva. V důsledku tohoto byla aktualizována prezentace obchodních segmentů Skupiny, zahrnující spojení rafinérského a petrochemického segmentu do integrovaného obchodního segmentu: Downstream. V souvislosti s tím byly upraveny srovnávací údaje segmentů pro 3 měsíce roku Podrobnější informace jsou uvedeny v bodě 4. K 1. lednu 2015 Skupina sjednotila prezentaci vypořádání nástrojů zajišťující peněžní toky. V důsledku toho je výsledek vypořádání měnových forwardů, označovaných jako zajišťovací nástroje, zahrnut v provozní části výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, nikoliv ve finanční části jako dříve. Podrobné informace jsou uvedeny v bodě 3. Skupina přijme nové standardy, dodatky a interpretace existujících standardů, které byly publikovány, ale nejsou účinné k datu sestavení této mezitímní zkrácené konsolidované účetní závěrky, po jejich přijetí ze strany Evropské komise v souladu s datem jejich účinnosti. Možný dopad nových standardů, jejich změn a interpretací na budoucí konsolidované účetní závěrky Skupiny byl popsán v bodě 3.2 konsolidované účetní závěrky Skupiny za rok končící 31. prosince Funkční a prezentační měna finančních výkazů a metody aplikované při přepočtu finančních dat pro účely konsolidace Funkční a prezentační měna Tato konsolidovaná účetní závěrka je prezentována v českých korunách (Kč), které jsou prezentační měnou Skupiny. Všechny finanční informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé miliony Metody aplikované při přepočtu finančních údajů pro účely konsolidace Finanční výkazy zahraničních společností byly pro účely konsolidace přepočteny na Kč s použitím následujících metod: - aktiva a pasiva všech prezentovaných výkazů o finanční pozici jsou přepočteny kurzem zveřejněným Českou národní bankou ( ČNB ) na konci účetního období; - jednotlivé položky výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku a výkazu o peněžních tocích jsou přepočteny průměrným kurzem zveřejněným ČNB. Veškeré kurzové rozdíly jsou vykázány ve vlastním kapitálu jako kurzové rozdíly z konsolidace dceřiných společností. Tyto rozdíly jsou vykázány v zisku nebo ztrátě v období, ve kterém je zahraniční jednotka likvidována. Goodwill a úpravy reálné hodnoty vzniklé při akvizici zahraničního subjektu jsou považovány za aktiva a závazky zahraničního subjektu a jsou přepočteny kurzem platným k rozvahovému dni. Průměrný kurz za účetní období Kurz na konci účetního období Měna 31/12/2014 CZK/EUR 27,624 27,441 27,530 27,730 CZK/USD 24,550 20,038 25,586 22, Informace o sezónnosti a cykličnosti činnosti Skupiny Skupina nevykazuje žádné významné sezónní nebo opakující se činnosti. 9

10 3. ZMĚNY VE VYKAZOVÁNÍ VE SROVNÁVACÍM OBDOBÍ K 1. lednu 2015 Skupina sjednotila prezentaci vypořádání nástrojů zajišťující peněžní toky. V důsledku toho je výsledek vypořádání měnových forwardů, označovaných jako zajišťovací nástroje, zahrnut v provozní části výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, nikoliv ve finanční části jako dříve. Vedení Skupiny je přesvědčeno, že sjednocení presentace poskytne uživatelům účetní závěrky lepší informace, pokud jde o činnosti Skupiny. Změny v konsolidovaném výkazu zisku nebo ztráty za 3 měsíce končící 31. března 2014 jsou uvedeny v následující tabulce: Dříve prezentováno Prezentace výsledků z měnových forwardů (neauditováno, upraveno) Výkaz zisků nebo ztráty Výnosy (118) Náklady na prodej (27 972) 4 (27 968) Hrubý zisk 837 (114) 723 Distribuční náklady (517) - (517) Administrativní náklady (317) - (317) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (217) - (217) Provozní hospodářský výsledek (114) 985 Finanční výnosy 86 (4) 82 Finanční náklady (273) 118 (155) Čisté finanční výnosy/(náklady) (188) 114 (74) Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ Provozní činnost Skupiny se dělí na následující segmenty: downstream segment, který zahrnuje integrovanou výrobu rafinérské a petrochemické produkce a výrobu energií, maloobchodní segment zahrnující prodej na čerpacích stanicích, a korporátní funkce, které jsou sjednocující a zahrnují činnosti spojené se správou, administrativou a dalšími podpůrnými činnostmi, stejně jako činnosti nezařazené v žádném jiném segmentu. Rozdělení společností do provozních činností je uvedeno v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Během 3 měsíců končících 31. března 2015 nedošlo k žádným materiálním změnám v rozdělení společností do provozních segmentů. Výnosy a provozní hospodářský výsledek podle obchodních segmentů za 3 měsíce končící 31. března 2015 Downstream segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy Výnosy v rámci segmentů (1 775) - Celkové segmentové výnosy (1 775) Provozní náklady (21 183) (1 968) (112) (21 488) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (76) (2) - - (78) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) (16) Čisté finanční náklady (58) Zisk před zdaněním Daň z příjmů (373) Zisk za období Odpisy (383) (81) (7) - (471) EBITDA (9) Přírůstky dlouhodobých aktiv

11 4. VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ (POKRAČOVÁNÍ) za 3 měsíce končící 31. března 2014 Downstream segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy Výnosy v rámci segmentů (2 359) - Celkové segmentové výnosy (2 359) Provozní náklady (28 474) (2 494) (193) (28 802) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (198) (19) - - (217) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) (11) Čisté finanční náklady (74) Zisk před zdaněním 911 Daň z příjmů 26 Zisk za období 937 Odpisy (526) (79) (21) - (626) EBITDA Přírůstky dlouhodobých aktiv za 3 měsíce končící 31. března 2014 data zveřejněná za I. čtvrtletí 2014 Downstream segment Petrochemický segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy Výnosy v rámci segmentů (8 019) - Celkové segmentové výnosy (8 019) Provozní náklady (23 264) (10 874) (2 494) (193) (28 806) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (134) (62) (19) (0) - (217) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) (11) Čisté finanční náklady (188) Zisk před zdaněním 911 Daň z příjmů 26 Zisk za období 937 Dopad nového rozdělení do segmentů, alokace společností a úprava dat zveřejněných v I. čtvrtletí 2014 za 3 měsíce končící 31. března 2014 Downstream segment Rafinérský segment Petrochemický segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy (15 478) (10 841) (118) Výnosy v rámci segmentů (7 281) (549) Celkové segmentové výnosy (22 759) (11 390) (118) Provozní náklady (28 474) (5 660) 4 Ostatní provozní výnosy (1 219) (64) Ostatní provozní náklady (198) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) 982 (580) (516) (114) Čisté finanční výnosy 114 Zisk / (ztráta) před zdaněním - Daň z příjmů - Zisk / (ztráta) za období - Aktiva podle obchodních segmentů 31/12/2014 Downstream segment Maloobchodní segment Segmentová aktiva Korporátní funkce Úpravy (1 019) (811)

12 5. OSTATNÍ KOMENTÁŘE 5.1. Akvizice dodatečného podílu v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Akvizice 32,445% podílu Shellu v České rafinérské Společnost UNIPETROL, a.s. ( Unipetrol ) dne 3. července 2014 využila své předkupní právo a akceptovala nabídku Eni International B.V. ( Eni ), na jejímž základě Unipetrol od společnosti Eni odkoupí akcií společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ( Česká rafinérská ) odpovídající 32,445% podílu na základním kapitálu České rafinérské ( Transakce ). Kupní cena akcií ve výši 30 mil. EUR, která ještě podléhá dodatečným úpravám před dokončením Transakce, bude financována z vlastních finančních zdrojů Unipetrolu. Transakce představuje oportunistickou akvizici s cílem získat nad Českou rafinérskou plnou kontrolu, být jediným subjektem rozhodujícím o kapitálových investicích, provést hlubší restrukturalizaci společnosti, dále zvýšit bezpečnost dodávek vstupních surovin pro petrochemickou výrobu pro pokračující rozvoj petrochemického obchodu Unipetrolu, stejně jako posílit dlouhodobou přítomnost skupiny Unipetrol na českém trhu. Dne 19. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ( ÚOHS ) vydal povolení pro UNIPETROL, a.s. k převzetí 32,445% podílu na základním kapitálu České rafinérské od Eni International B.V. Povolení transakce bylo vydáno bez závazků a námitek, UNIPETROL, a.s. se proti rozhodnutí ÚOHS neodvolal. SČS Unie nezávislých petrolejářů, z.s. ( UNIE ) se odvolala proti rozhodnutí ÚOHS dne 5. ledna 2015; UNIE tvrdí, že její právo na odvolání vyplývá z rozhodnutí Krajského soudu v Praze v kauze Litvínovská uhelná, a.s. V rozhodnutí ze dne 30. března 2015 předseda ÚOHS došel k závěru, že UNIE neměla právo odvolat se proti rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. prosince 2014 a zamítl odvolání UNIE. V návaznosti na rozhodnutí předsedy ÚOHS, ÚOHS prohlásil, že jeho povolení převzetí podílu ze dne 19. prosince 2014 vstoupilo v platnost dne 6. ledna Dokončení transakce je naplánováno na 30. dubna Na základě dokončení transakce vzroste podíl Unipetrolu na základním kapitálu České rafinérské z úrovně 67,555 % na 100%. Unipetrol v současné době prezentuje svou investici v České rafinérské jako spoluovládaný podnik. Po dokončení transakce Unipetrol získá kontrolu nad Českou rafinérskou a přijme plnou metodu konsolidace. Dopad bude vypočítán na základě účetních postupů popsaných v bodu Podnikové kombinace a Goodwill v účetních postupech a zásadách Skupiny uvedených v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Výnosy Čisté výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb Čisté výnosy z prodeje zboží a materiálu Provozní náklady Náklady na prodané hotové výrobky a služby (19 234) (26 686) Náklady na prodané zboží a materiál (1 400) (1 282) (20 634) (27 968) Náklady podle druhu Materiál a energie (16 422) (23 952) Náklady na prodané zboží a materiál (1 400) (1 282) Externí služby (1 971) (1 865) Zaměstnanecké benefity (642) (647) Odpisy a amortizace (471) (626) Daně a poplatky (118) (91) Ostatní (163) (291) (21 187) (28 754) Změna stavu zásob (379) (265) Náklady celkem (21 566) (29 019) Distribuční náklady Administrativní náklady Ostatní provozní náklady Náklady na prodej (20 634) (27 968) 12

13 5.4. Opravné položky k zásobám v reálné hodnotě Zvýšení (108) (130) Snížení Opravné položky k majetku Pozemky, budovy a zařízení Tvorba (72) (76) Rozpuštění 1 2 Pohledávky Tvorba (1) (7) Rozpuštění Ostatní provozní výnosy a náklady Ostatní provozní výnosy Zisk z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv 1 1 Zúčtování opravných položek k pohledávkám - 21 Zúčtování opravných položek k pozemkům, budovám a zařízením a nehmotnému majetku 1 2 Výnosy z přijatých sankcí a náhrad 4 7 Zisk z výhodné koupě Ostatní Řádek zisk z výhodné koupě se vztahuje k vypořádání nákupu podílu v České rafinérské dodatečné informace jsou uvedeny v bodě 5 v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci března 2015 a 31. března 2014 je v řádku Ostatní zahrnuto přecenění pohledávek z grantu CO 2 povolenek ve výši 7 mil. Kč a 84 mil. Kč. Ostatní provozní náklady Ztráta z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv - (1) Tvorba rezerv (1) (50) Tvorba opravných položek k pohledávkám (1) (7) Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku (72) (76) Ostatní (4) (83) (78) (217) 31. března 2015 a 31. března 2014 v řádku Ostatní došlo ke změně v rezervě na spotřebu CO 2 emisních povolenek v částce 1 mil. Kč a 78 mil. Kč Finanční výnosy a finanční náklady Finanční výnosy Úrokové výnosy Vypořádání a přecenění finančních nástrojů Finanční náklady Úrokové náklady (21) (35) Čisté kurzové ztráty (269) (68) Vypořádání a přecenění finančních nástrojů (116) (44) Ostatní (12) (8) (418) (155) Kapitalizované nákladové úroky za 3 měsíce končící 31. března 2015 a 31. března 2014 činily méně než 1 mil. Kč. 13

14 5.8. Daň z příjmů Splatná daň (30) (39) Odložená daň (343) 65 (373) Ostatní finanční aktiva 31/12/2014 Cash flow zajišťovací nástroje měnové forwardy komoditní swapy Deriváty neurčené pro zajišťovací účetnictví měnové forwardy 9 23 komoditní swapy Poskytnuté úvěry - 6 Cash pool Pohledávka z vypořádání finančních derivátů Úvěry a jiné zdroje financování Dlouhodobé Krátkodobé Celkem 31/12/ /12/ /12/2014 Bankovní úvěry Půjčky Během 3 měsíců končících 31. března 2015 Skupina splatila mil. Kč z celkových mil. Kč střednědobého úvěru od majoritního akcionáře POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. podle smlouvy uzavřené dne 12. prosince Rezervy Dlouhodobé Krátkodobé Celkem 31/12/ /12/ /12/2014 Rezerva na ekologické škody Rezerva na odměny při odchodu do důchodu a jubileích Rezerva na soudní spory Rezerva na CO 2 povolenky Ostatní rezervy Rezerva na CO 2 emisní povolenky je tvořena na základě odhadované emise CO 2 za období končící 31. března 2015 a 31. prosince Ostatní finanční pasiva 31/12/2014 Cash flow zajišťovací nástroje měnové forwardy komoditní swapy Deriváty neurčené pro zajišťovací účetnictví měnové forwardy 21 - komoditní swapy Cash pool Závazek z vypořádání derivátů

15 5.13. Metody použité při stanovení reálných hodnot (hierarchie reálné hodnoty) Reálná hodnota akcií kótovaných na aktivních trzích je stanovena na základě tržních kotací (tzv. úroveň 1). V ostatních případech je reálná hodnota stanovena na základě jiných vstupních dat než jsou tržní kotace, které je možné přímo nebo nepřímo pozorovat (tzv. úroveň 2), a údaje pro ocenění, která nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích (tzv. úroveň 3). Skupina stanovuje reálnou hodnotu finančních nástrojů pomocí oceňovacích modelů založených na veřejně dostupných směnných kurzech, úrokových sazbách, forwardech a volatilních křivkách pro měny a komodity kótované na aktivních trzích. Skupina nezměnila metody oceňování u derivátů vzhledem k minulému účetnímu období. Reálná hodnota derivátů je stanovena na diskontovaných budoucích tocích z uzavřených transakcí jako rozdíl mezi smluvní cenou a cenou transakce. Měnové forwardy nejsou v modelech vykazovány jako samostatný rizikový faktor, ale jsou výsledkem rozdílu spotového kurzu a měnového forwardu cizí měny vůči Kč. Deriváty jsou vykazovány jako aktiva, v případě jejich kladné hodnoty, nebo závazky, v případě hodnoty záporné. Zisky nebo ztráty ze změny reálné hodnoty derivátů, které nesplňují kritéria zajišťovacího účetnictví, jsou vykázány do výsledku hospodaření daného období. Finanční deriváty prezentované jako finanční aktiva v částce 444 mil. Kč k 31. březnu 2015 (1 075 mil. Kč k 31. prosinci 2014) a finanční deriváty prezentované jako finanční závazky v částce 202 mil. Kč k 31. březnu 2015 (379 mil. Kč k 31. prosinci 2014) patří do úrovně 2 definované IFRS. Účetní hodnota zbývajících aktiv a závazků odpovídá jejích reálné hodnotě. Investice do nemovitostí K 31. březnu 2015 a k 31. prosinci 2014 Skupina vlastnila mezi nefinančními aktivy investice do nemovitosti, jejichž reálná hodnota byla odhadnuta, v závislosti na charakteru na základě srovnávacího nebo výnosového přístupu, a které byly zařazeny do 3 úrovně definované standardem IFRS 7. V období končícím 31. března 2015 a srovnávacím období nebyly ve Skupině provedeny žádné převody mezi úrovní 1, 2 a Splátky finančního leasingu K 31. březnu 2015 a 31. prosinci 2014 měla Skupina uzavřené smlouvy o finančním leasingu jako nájemce související především s nájmem strojů a zařízení, stejně jako s nájmem dopravních prostředků. 31/12/2014 Budoucí minimální leasingové splátky 1 1 Současná hodnota minimálních leasingových splátek Budoucí závazky z uzavřených investičních smluv K 31. březnu 2015 a k 31. prosinci 2014 činila hodnota budoucích závazků z uzavřených investičních smluv Skupiny 562 mil. Kč, respektive 459 mil. Kč Nerozdělený zisk a dividendy Dividendy V souladu s českými právními předpisy mohou být dividendy vyplaceny z nekonsolidovaného zisku mateřské společnosti. O rozdělení zisku za rok 2014 se rozhodne na valné hromadě, která se bude konat v květnu / červnu Podmíněné závazky Podmíněné závazky a záruky týkající se nákupu akcií společnosti PARAMO, a.s. jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince V průběhu 3 měsíců končících 31. března 2015 nedošlo k materiálním změnám v tomto případu. Další soudní slyšení se uskuteční 30. dubna Smlouvy o přepravě ropy ropovodem Přepravu ropy ropovodem pro UNIPETROL RPA, s.r.o. zajišťuje MERO ČR, a.s. a TRANSPETROL, a.s. přes společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. K 31. prosinci 2014 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. měla uzavřenou smlouvu o přepravě s TRANSPETROLEM, a.s. pokrývající roky 2014, 2015 a Kvůli komplikovanému a zdlouhavému vyjednávání není uzavřena rámcová smlouva s MERO ČR, a.s. Přeprava ropy je poskytována MERO ČR, a.s. na pravidelné bázi bez přerušení, přeprava se uskutečňuje dle podmínek a přepravních cen minulé smlouvy. Vedení Skupiny neočekává žádný dopad na podnikatelské činnosti v důsledku neexistence dlouhodobé smlouvy s MERO ČR, a.s. Vliv na účetní závěrku není v současné době měřitelný. 15

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2015

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Datum publikování: 23. července 2015 Obsah Obchodní činnost a finanční výsledky za 1. pololetí 2015... 3 Hlavní finanční a nefinanční data... 3 Úvod... 4 Downstream... 5 Maloobchodní...

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ČERVNU 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2009 A 2008 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ

Více

UNIPETROL, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

UNIPETROL, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Obchodní činnost a finanční výsledky v prvním pololetí 2012... III Očekávaný vývoj obchodních aktivit ve zbývající části roku 2012... VII Informace o osobách zodpovědných za

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

v ýro ční zpráv a 2 0 1 4

v ýro ční zpráv a 2 0 1 4 v ýro ční zpráv a 2 0 1 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2014 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 3 Stanovisko dozorčí rady k návrhu

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Komodity ČR, s.r.o.

Výroční zpráva 2014. Veolia Komodity ČR, s.r.o. Výroční zpráva 2014 Veolia Komodity ČR, s.r.o. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

POLOLETNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Komentář ke konsolidovaným výsledkům Skupiny Raiffeisenbank 3 Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 5 Mezitímní konsolidovaný výkaz o finanční

Více

České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16. IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd.

České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16. IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16 IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 2357 Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í H O O R G Á N U E M

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2014 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku Konsolidovaný

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 sestavená dle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů Táto konsolidovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2013 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 2 Stanovisko dozorčí rady k návrhu roční účetní závěrky

Více

MEZITIMNÍ ZPRÁVA ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ A DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2011 KONČÍCÍCH DNEM 30.09.2011 SPOLEČNOSTI ČESKÉ VINAŘSKÉ ZÁVODY a.s.

MEZITIMNÍ ZPRÁVA ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ A DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2011 KONČÍCÍCH DNEM 30.09.2011 SPOLEČNOSTI ČESKÉ VINAŘSKÉ ZÁVODY a.s. České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16 IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 2357 MEZITIMNÍ ZPRÁVA ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ A DEVĚT MĚSÍCŮ

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více