KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA I. ČTVRTLETÍ 2015

2 Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ... 4 Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku... 4 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici... 5 Konsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu... 6 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích... 7 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU Charakteristika mateřské společnosti a složení konsolidačního celku Pravidla pro sestavení účetní závěrky a zásadní účetní postupy Změny ve vykazování ve srovnávacím období Vykazování podle obchodních segmentů Ostatní komentáře Akvizice dodatečného podílu v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s Výnosy Provozní náklady Opravné položky k zásobám v reálné hodnotě Opravné položky k majetku Ostatní provozní výnosy a náklady Finanční výnosy a finanční náklady Daň z příjmů Ostatní finanční aktiva Úvěry a jiné zdroje financování Rezervy Ostatní finanční pasiva Metody použité při stanovení reálných hodnot (hierarchie reálné hodnoty) Splátky finančního leasingu Budoucí závazky z uzavřených investičních smluv Nerozdělený zisk a dividendy Podmíněné závazky Garance Informace týkající se významných sporů řešených soudy, rozhodčím řízením nebo před subjekty veřejné správy Informace o spřízněných osobách Následné události po datu účetní závěrky B. MEZITÍMNÍ INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ Individuální výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku Individuální výkaz o finanční pozici Individuální přehled pohybů ve vlastním kapitálu Individuální přehled o peněžních tocích... 22

3 NEAUDITOVANÉ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA 3 MĚSÍCE KONČÍCÍ 31. BŘEZNA SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ 2015

4 A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNI Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku Bod (neauditováno, upraveno*) Výkaz zisků nebo ztráty Výnosy Náklady na prodej 5.3. (20 634) (27 968) Hrubý zisk Distribuční náklady (555) (517) Administrativní náklady (299) (317) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady 5.6. (78) (217) Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy Finanční náklady 5.7. (418) (155) Čisté finanční náklady (58) (74) Zisk před zdaněním Daň z příjmů 5.8. (373) 26 Čistý zisk Ostatní úplný výsledek položky, které budou reklasifikované do výkazu zisku nebo ztráty Efektivní část změn reálné hodnoty instrumentů zajišťování peněžních toků (411) 154 Kurzové rozdíly z konsolidace zahraničních společností (1) - Daň z příjmů-odložená 78 (29) (334) 125 Úplný výsledek celkem Zisk připadající na vlastníky společnosti nekontrolní podíly - (1) Úplný zisk připadající na vlastníky společnosti nekontrolní podíly - (1) Základní a zředěný zisk/(ztráta) na akcii náležící akcionářům mateřské společnosti (v Kč na akcii) 11,00 5,17 Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách * Změny ve zveřejňovaném srovnávacím období jsou popsány v bodě 3. 4

5 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici AKTIVA Bod 31/12/2014 (auditováno) Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Finanční majetek držený k prodeji 1 1 Odložená daňová pohledávka Ostatní dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Ostatní krátkodobá finanční aktiva Pohledávka z titulu daně z příjmů Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Fond zajištění Fond změny reálné hodnoty Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností Nerozdělený zisk Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti Nekontrolní podíly (9) (9) Vlastní kapitál celkem ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Rezervy Odložené daňové závazky Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky Úvěry a jiné zdroje financování Daňové závazky 15 8 Rezervy Výnosy příštích období Ostatní finanční závazky Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách

6 Konsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti Fond zajištění Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností Fond změny reálné hodnoty Nerozdělený zisk Celkem Nekontrolní podíly 1. ledna (9) Čistý zisk Položky ostatního úplného výsledku - (333) (1) - - (334) - (334) Úplný výsledek celkem - - (333) (1) Vlastní kapitál celkem Převod fondů tvořených ze zisku do nerozděleného zisku - (1 037) března (9) ledna (190) (9) Čistý zisk / (ztráta) (1) 937 Položky ostatního úplného výsledku Úplný výsledek celkem (1) Rozdělení zisku (10) března (65) (10) Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách

7 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Bod (neauditováno, upraveno) Provozní činnost Čistý zisk Úpravy: Odpisy a amortizace Kurzové ztráty - 1 Úroky a dividendy netto (Zisk)/Ztráta z investiční činnosti (151) 94 Změna stavu rezerv Daň z příjmů (25) Zaplacená daň z příjmů (35) (44) Zisk z výhodné koupě - (1 186) Ostatní úpravy 570 (46) Změna stavu pracovního kapitálu (104) (6 390) Zásoby (687) (1 309) Pohledávky (415) (2 174) Závazky 998 (2 907) Čistý peněžní tok z provozní činnosti (5 712) Investiční činnost Pořízení pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv (401) (501) Příjmy z prodeje pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv 1 2 Pořízení podílu v České rafinérské - (547) Peníze a peněžní ekvivalenty pořízené akvizicí podílu v České rafinérské Vypořádání finančních derivátů 279 (78) Změny v poskytnutých úvěrech 6 11 Ostatní 2 (54) Čistý peněžní tok z investiční činnosti (113) (1 026) Finanční činnost Změna stavu půjček a úvěrů (1 921) Změny stavu v přijatém cash poolu Zaplacené úroky (33) (15) Ostatní (2) (1) Čistý peněžní tok z finanční činnosti (1 956) Čisté zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů Efekt změn kurzových sazeb na peněžních prostředcích v cizích měnách (1) - Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách

8 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU 1. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI A SLOŽENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU Založení a vznik mateřské společnosti UNIPETROL, a.s. ( Společnost, Matka, Mateřská společnost ) je akciová společnost, která byla založena Fondem národního majetku České republiky zakladatelskou listinou ze dne 27. prosince 1994 a vznikla dne 17. února 1995 zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze. Společnost je kótována a registrována na Burze cenných papírů Praha. Identifikační číslo společnosti Sídlo společnosti UNIPETROL, a.s. Na Pankráci Praha 4 Česká republika Hlavní aktivity Společnost působí jako holdingová společnost zastřešující a spravující skupinu společností (dále v textu uváděná jako Skupina ). Hlavními aktivitami společností konsolidačního celku jsou zpracování ropy a ropných produktů, výroba komoditních petrochemických produktů, polymerních materiálů, minerálních mazacích olejů, plastických maziv, silničních a izolačních bitumenů, speciálních rafinérských a petrochemických výrobků. Dále se společnosti zabývají distribucí pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic. Mimo uvedené hlavní činnosti se Skupina zabývá činnostmi, které svou povahou vycházejí ze zabezpečování nebo realizace hlavních výrobních činností, jako je výroba, rozvod a prodej tepla a elektrické energie, provozování dráhy a drážní dopravy, poradenské služby v oblasti výzkumu a vývoje, ochrana životního prostředí, poradenské služby v oblasti hardwaru a softwaru a ostatní služby. Vlastníci společnosti Akcionáři společnosti k 31. březnu 2015 jsou: Počet akcií Nominální hodnota podílu (v CZK) Podíl na základním kapitálu POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A ,99% Skupina J&T * ,70% Investiční fondy a ostatní menšinoví akcionáři ,31% % * K 19. březnu 2014 (poslední dostupné údaje) na základě oznámení obdrženého 31. března 2014 drží Skupina J&T 23,70 % hlasovacích práv prostřednictvím následujících společností: PAULININO LIMITED, EGNARO INVESTMENTS LIMITED, LEVOS LIMITED, LCE COMPANY LIMITED, NEEVAS INVESTMENT LIMITED, UPRECHT INVESTMENT LIMITED, MUSTAND INVESTMENT LIMITED. Struktura konsolidované skupiny Společnosti pod rozhodujícím a podstatným vlivem a společné podniky tvoří skupinu UNIPETROL, a.s. a podíl Mateřské společnosti na jejich základním kapitálu držený buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností jsou prezentovány v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince Za období končící 31. března 2015 nedošlo k žádným změnám ve struktuře Skupiny. Statutární a dozorčí orgány Členové představenstva a dozorčí rady k 31. březnu 2015 byli následující: Pozice Jméno Představenstvo Předseda Marek Świtajewski Místopředseda Piotr Wielowieyski Člen Martin Durčák Člen Mirosław Kastelik Člen Andrzej Kozłowski Člen Lukasz Piotrowski Dozorčí rada Předseda Dariusz Jacek Krawiec Místopředseda Ivan Kočárník Místopředseda Sławomir Jędrzejczyk Člen Piotr Kearney Člen Zdeněk Černý Člen Krystian Pater Člen Rafał Sekuła Člen Piotr Chełminski Člen Bogdan Dzudzewicz Změny v představenstvu za 3 měsíce končící 31. března 2015 byly následující: Pozice Jméno Změna Datum změny Místopředseda Piotr Wielowieyski Znovu zvolen do funkce 28. března

9 2. PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY 2.1. Prohlášení o shodě a hlavní účetní postupy Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za období končící 31. března 2015 zahrnuje Společnost a její dceřiné společnosti (společně dále jen Skupina ) a Skupinou spoluovládané jednotky. Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví (IFRS) IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví. Neobsahuje veškeré informace vyžadované pro úplnou roční účetní závěrku a měla by proto být čtena společně s konsolidovanou účetní závěrkou Skupiny pro rok končící 31. prosince Tato konsolidovaná mezitímní účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu časově neomezeného trvání podniku. Ke dni schválení tohoto prohlášení neexistují žádné náznaky, že Skupina nebude moci pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti. Finanční výkazy, s výjimkou přehledu o peněžních tocích, jsou připraveny na akruální bázi účetnictví Použité účetní postupy a IFRS změny Skupina použila během přípravy těchto mezitímních finančních výkazů stejné účetní postupy a metody výpočtu, jaké byly popsané v bodě 3 v jejích konsolidovaných finančních výkazech pro rok končící 31. prosince Při přípravě konsolidované mezitímní účetní závěrky byla významná rozhodnutí provedená vedením při aplikování účetních postupů Skupiny a odborných odhadů a předpokladů stejných jako ty, které byly prezentované v bodě 4 konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince V průběhu III. čtvrtletí roku 2014 Skupina zavedla změny v řízení obchodních činností za účelem zvýšení jejich efektivnosti a integrace. Byla změněna organizační struktura v souladu se změnami kompetencí jednotlivých členů představenstva. V důsledku tohoto byla aktualizována prezentace obchodních segmentů Skupiny, zahrnující spojení rafinérského a petrochemického segmentu do integrovaného obchodního segmentu: Downstream. V souvislosti s tím byly upraveny srovnávací údaje segmentů pro 3 měsíce roku Podrobnější informace jsou uvedeny v bodě 4. K 1. lednu 2015 Skupina sjednotila prezentaci vypořádání nástrojů zajišťující peněžní toky. V důsledku toho je výsledek vypořádání měnových forwardů, označovaných jako zajišťovací nástroje, zahrnut v provozní části výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, nikoliv ve finanční části jako dříve. Podrobné informace jsou uvedeny v bodě 3. Skupina přijme nové standardy, dodatky a interpretace existujících standardů, které byly publikovány, ale nejsou účinné k datu sestavení této mezitímní zkrácené konsolidované účetní závěrky, po jejich přijetí ze strany Evropské komise v souladu s datem jejich účinnosti. Možný dopad nových standardů, jejich změn a interpretací na budoucí konsolidované účetní závěrky Skupiny byl popsán v bodě 3.2 konsolidované účetní závěrky Skupiny za rok končící 31. prosince Funkční a prezentační měna finančních výkazů a metody aplikované při přepočtu finančních dat pro účely konsolidace Funkční a prezentační měna Tato konsolidovaná účetní závěrka je prezentována v českých korunách (Kč), které jsou prezentační měnou Skupiny. Všechny finanční informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé miliony Metody aplikované při přepočtu finančních údajů pro účely konsolidace Finanční výkazy zahraničních společností byly pro účely konsolidace přepočteny na Kč s použitím následujících metod: - aktiva a pasiva všech prezentovaných výkazů o finanční pozici jsou přepočteny kurzem zveřejněným Českou národní bankou ( ČNB ) na konci účetního období; - jednotlivé položky výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku a výkazu o peněžních tocích jsou přepočteny průměrným kurzem zveřejněným ČNB. Veškeré kurzové rozdíly jsou vykázány ve vlastním kapitálu jako kurzové rozdíly z konsolidace dceřiných společností. Tyto rozdíly jsou vykázány v zisku nebo ztrátě v období, ve kterém je zahraniční jednotka likvidována. Goodwill a úpravy reálné hodnoty vzniklé při akvizici zahraničního subjektu jsou považovány za aktiva a závazky zahraničního subjektu a jsou přepočteny kurzem platným k rozvahovému dni. Průměrný kurz za účetní období Kurz na konci účetního období Měna 31/12/2014 CZK/EUR 27,624 27,441 27,530 27,730 CZK/USD 24,550 20,038 25,586 22, Informace o sezónnosti a cykličnosti činnosti Skupiny Skupina nevykazuje žádné významné sezónní nebo opakující se činnosti. 9

10 3. ZMĚNY VE VYKAZOVÁNÍ VE SROVNÁVACÍM OBDOBÍ K 1. lednu 2015 Skupina sjednotila prezentaci vypořádání nástrojů zajišťující peněžní toky. V důsledku toho je výsledek vypořádání měnových forwardů, označovaných jako zajišťovací nástroje, zahrnut v provozní části výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, nikoliv ve finanční části jako dříve. Vedení Skupiny je přesvědčeno, že sjednocení presentace poskytne uživatelům účetní závěrky lepší informace, pokud jde o činnosti Skupiny. Změny v konsolidovaném výkazu zisku nebo ztráty za 3 měsíce končící 31. března 2014 jsou uvedeny v následující tabulce: Dříve prezentováno Prezentace výsledků z měnových forwardů (neauditováno, upraveno) Výkaz zisků nebo ztráty Výnosy (118) Náklady na prodej (27 972) 4 (27 968) Hrubý zisk 837 (114) 723 Distribuční náklady (517) - (517) Administrativní náklady (317) - (317) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (217) - (217) Provozní hospodářský výsledek (114) 985 Finanční výnosy 86 (4) 82 Finanční náklady (273) 118 (155) Čisté finanční výnosy/(náklady) (188) 114 (74) Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ Provozní činnost Skupiny se dělí na následující segmenty: downstream segment, který zahrnuje integrovanou výrobu rafinérské a petrochemické produkce a výrobu energií, maloobchodní segment zahrnující prodej na čerpacích stanicích, a korporátní funkce, které jsou sjednocující a zahrnují činnosti spojené se správou, administrativou a dalšími podpůrnými činnostmi, stejně jako činnosti nezařazené v žádném jiném segmentu. Rozdělení společností do provozních činností je uvedeno v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Během 3 měsíců končících 31. března 2015 nedošlo k žádným materiálním změnám v rozdělení společností do provozních segmentů. Výnosy a provozní hospodářský výsledek podle obchodních segmentů za 3 měsíce končící 31. března 2015 Downstream segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy Výnosy v rámci segmentů (1 775) - Celkové segmentové výnosy (1 775) Provozní náklady (21 183) (1 968) (112) (21 488) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (76) (2) - - (78) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) (16) Čisté finanční náklady (58) Zisk před zdaněním Daň z příjmů (373) Zisk za období Odpisy (383) (81) (7) - (471) EBITDA (9) Přírůstky dlouhodobých aktiv

11 4. VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ (POKRAČOVÁNÍ) za 3 měsíce končící 31. března 2014 Downstream segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy Výnosy v rámci segmentů (2 359) - Celkové segmentové výnosy (2 359) Provozní náklady (28 474) (2 494) (193) (28 802) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (198) (19) - - (217) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) (11) Čisté finanční náklady (74) Zisk před zdaněním 911 Daň z příjmů 26 Zisk za období 937 Odpisy (526) (79) (21) - (626) EBITDA Přírůstky dlouhodobých aktiv za 3 měsíce končící 31. března 2014 data zveřejněná za I. čtvrtletí 2014 Downstream segment Petrochemický segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy Výnosy v rámci segmentů (8 019) - Celkové segmentové výnosy (8 019) Provozní náklady (23 264) (10 874) (2 494) (193) (28 806) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (134) (62) (19) (0) - (217) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) (11) Čisté finanční náklady (188) Zisk před zdaněním 911 Daň z příjmů 26 Zisk za období 937 Dopad nového rozdělení do segmentů, alokace společností a úprava dat zveřejněných v I. čtvrtletí 2014 za 3 měsíce končící 31. března 2014 Downstream segment Rafinérský segment Petrochemický segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy (15 478) (10 841) (118) Výnosy v rámci segmentů (7 281) (549) Celkové segmentové výnosy (22 759) (11 390) (118) Provozní náklady (28 474) (5 660) 4 Ostatní provozní výnosy (1 219) (64) Ostatní provozní náklady (198) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) 982 (580) (516) (114) Čisté finanční výnosy 114 Zisk / (ztráta) před zdaněním - Daň z příjmů - Zisk / (ztráta) za období - Aktiva podle obchodních segmentů 31/12/2014 Downstream segment Maloobchodní segment Segmentová aktiva Korporátní funkce Úpravy (1 019) (811)

12 5. OSTATNÍ KOMENTÁŘE 5.1. Akvizice dodatečného podílu v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Akvizice 32,445% podílu Shellu v České rafinérské Společnost UNIPETROL, a.s. ( Unipetrol ) dne 3. července 2014 využila své předkupní právo a akceptovala nabídku Eni International B.V. ( Eni ), na jejímž základě Unipetrol od společnosti Eni odkoupí akcií společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ( Česká rafinérská ) odpovídající 32,445% podílu na základním kapitálu České rafinérské ( Transakce ). Kupní cena akcií ve výši 30 mil. EUR, která ještě podléhá dodatečným úpravám před dokončením Transakce, bude financována z vlastních finančních zdrojů Unipetrolu. Transakce představuje oportunistickou akvizici s cílem získat nad Českou rafinérskou plnou kontrolu, být jediným subjektem rozhodujícím o kapitálových investicích, provést hlubší restrukturalizaci společnosti, dále zvýšit bezpečnost dodávek vstupních surovin pro petrochemickou výrobu pro pokračující rozvoj petrochemického obchodu Unipetrolu, stejně jako posílit dlouhodobou přítomnost skupiny Unipetrol na českém trhu. Dne 19. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ( ÚOHS ) vydal povolení pro UNIPETROL, a.s. k převzetí 32,445% podílu na základním kapitálu České rafinérské od Eni International B.V. Povolení transakce bylo vydáno bez závazků a námitek, UNIPETROL, a.s. se proti rozhodnutí ÚOHS neodvolal. SČS Unie nezávislých petrolejářů, z.s. ( UNIE ) se odvolala proti rozhodnutí ÚOHS dne 5. ledna 2015; UNIE tvrdí, že její právo na odvolání vyplývá z rozhodnutí Krajského soudu v Praze v kauze Litvínovská uhelná, a.s. V rozhodnutí ze dne 30. března 2015 předseda ÚOHS došel k závěru, že UNIE neměla právo odvolat se proti rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. prosince 2014 a zamítl odvolání UNIE. V návaznosti na rozhodnutí předsedy ÚOHS, ÚOHS prohlásil, že jeho povolení převzetí podílu ze dne 19. prosince 2014 vstoupilo v platnost dne 6. ledna Dokončení transakce je naplánováno na 30. dubna Na základě dokončení transakce vzroste podíl Unipetrolu na základním kapitálu České rafinérské z úrovně 67,555 % na 100%. Unipetrol v současné době prezentuje svou investici v České rafinérské jako spoluovládaný podnik. Po dokončení transakce Unipetrol získá kontrolu nad Českou rafinérskou a přijme plnou metodu konsolidace. Dopad bude vypočítán na základě účetních postupů popsaných v bodu Podnikové kombinace a Goodwill v účetních postupech a zásadách Skupiny uvedených v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Výnosy Čisté výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb Čisté výnosy z prodeje zboží a materiálu Provozní náklady Náklady na prodané hotové výrobky a služby (19 234) (26 686) Náklady na prodané zboží a materiál (1 400) (1 282) (20 634) (27 968) Náklady podle druhu Materiál a energie (16 422) (23 952) Náklady na prodané zboží a materiál (1 400) (1 282) Externí služby (1 971) (1 865) Zaměstnanecké benefity (642) (647) Odpisy a amortizace (471) (626) Daně a poplatky (118) (91) Ostatní (163) (291) (21 187) (28 754) Změna stavu zásob (379) (265) Náklady celkem (21 566) (29 019) Distribuční náklady Administrativní náklady Ostatní provozní náklady Náklady na prodej (20 634) (27 968) 12

13 5.4. Opravné položky k zásobám v reálné hodnotě Zvýšení (108) (130) Snížení Opravné položky k majetku Pozemky, budovy a zařízení Tvorba (72) (76) Rozpuštění 1 2 Pohledávky Tvorba (1) (7) Rozpuštění Ostatní provozní výnosy a náklady Ostatní provozní výnosy Zisk z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv 1 1 Zúčtování opravných položek k pohledávkám - 21 Zúčtování opravných položek k pozemkům, budovám a zařízením a nehmotnému majetku 1 2 Výnosy z přijatých sankcí a náhrad 4 7 Zisk z výhodné koupě Ostatní Řádek zisk z výhodné koupě se vztahuje k vypořádání nákupu podílu v České rafinérské dodatečné informace jsou uvedeny v bodě 5 v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci března 2015 a 31. března 2014 je v řádku Ostatní zahrnuto přecenění pohledávek z grantu CO 2 povolenek ve výši 7 mil. Kč a 84 mil. Kč. Ostatní provozní náklady Ztráta z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv - (1) Tvorba rezerv (1) (50) Tvorba opravných položek k pohledávkám (1) (7) Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku (72) (76) Ostatní (4) (83) (78) (217) 31. března 2015 a 31. března 2014 v řádku Ostatní došlo ke změně v rezervě na spotřebu CO 2 emisních povolenek v částce 1 mil. Kč a 78 mil. Kč Finanční výnosy a finanční náklady Finanční výnosy Úrokové výnosy Vypořádání a přecenění finančních nástrojů Finanční náklady Úrokové náklady (21) (35) Čisté kurzové ztráty (269) (68) Vypořádání a přecenění finančních nástrojů (116) (44) Ostatní (12) (8) (418) (155) Kapitalizované nákladové úroky za 3 měsíce končící 31. března 2015 a 31. března 2014 činily méně než 1 mil. Kč. 13

14 5.8. Daň z příjmů Splatná daň (30) (39) Odložená daň (343) 65 (373) Ostatní finanční aktiva 31/12/2014 Cash flow zajišťovací nástroje měnové forwardy komoditní swapy Deriváty neurčené pro zajišťovací účetnictví měnové forwardy 9 23 komoditní swapy Poskytnuté úvěry - 6 Cash pool Pohledávka z vypořádání finančních derivátů Úvěry a jiné zdroje financování Dlouhodobé Krátkodobé Celkem 31/12/ /12/ /12/2014 Bankovní úvěry Půjčky Během 3 měsíců končících 31. března 2015 Skupina splatila mil. Kč z celkových mil. Kč střednědobého úvěru od majoritního akcionáře POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. podle smlouvy uzavřené dne 12. prosince Rezervy Dlouhodobé Krátkodobé Celkem 31/12/ /12/ /12/2014 Rezerva na ekologické škody Rezerva na odměny při odchodu do důchodu a jubileích Rezerva na soudní spory Rezerva na CO 2 povolenky Ostatní rezervy Rezerva na CO 2 emisní povolenky je tvořena na základě odhadované emise CO 2 za období končící 31. března 2015 a 31. prosince Ostatní finanční pasiva 31/12/2014 Cash flow zajišťovací nástroje měnové forwardy komoditní swapy Deriváty neurčené pro zajišťovací účetnictví měnové forwardy 21 - komoditní swapy Cash pool Závazek z vypořádání derivátů

15 5.13. Metody použité při stanovení reálných hodnot (hierarchie reálné hodnoty) Reálná hodnota akcií kótovaných na aktivních trzích je stanovena na základě tržních kotací (tzv. úroveň 1). V ostatních případech je reálná hodnota stanovena na základě jiných vstupních dat než jsou tržní kotace, které je možné přímo nebo nepřímo pozorovat (tzv. úroveň 2), a údaje pro ocenění, která nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích (tzv. úroveň 3). Skupina stanovuje reálnou hodnotu finančních nástrojů pomocí oceňovacích modelů založených na veřejně dostupných směnných kurzech, úrokových sazbách, forwardech a volatilních křivkách pro měny a komodity kótované na aktivních trzích. Skupina nezměnila metody oceňování u derivátů vzhledem k minulému účetnímu období. Reálná hodnota derivátů je stanovena na diskontovaných budoucích tocích z uzavřených transakcí jako rozdíl mezi smluvní cenou a cenou transakce. Měnové forwardy nejsou v modelech vykazovány jako samostatný rizikový faktor, ale jsou výsledkem rozdílu spotového kurzu a měnového forwardu cizí měny vůči Kč. Deriváty jsou vykazovány jako aktiva, v případě jejich kladné hodnoty, nebo závazky, v případě hodnoty záporné. Zisky nebo ztráty ze změny reálné hodnoty derivátů, které nesplňují kritéria zajišťovacího účetnictví, jsou vykázány do výsledku hospodaření daného období. Finanční deriváty prezentované jako finanční aktiva v částce 444 mil. Kč k 31. březnu 2015 (1 075 mil. Kč k 31. prosinci 2014) a finanční deriváty prezentované jako finanční závazky v částce 202 mil. Kč k 31. březnu 2015 (379 mil. Kč k 31. prosinci 2014) patří do úrovně 2 definované IFRS. Účetní hodnota zbývajících aktiv a závazků odpovídá jejích reálné hodnotě. Investice do nemovitostí K 31. březnu 2015 a k 31. prosinci 2014 Skupina vlastnila mezi nefinančními aktivy investice do nemovitosti, jejichž reálná hodnota byla odhadnuta, v závislosti na charakteru na základě srovnávacího nebo výnosového přístupu, a které byly zařazeny do 3 úrovně definované standardem IFRS 7. V období končícím 31. března 2015 a srovnávacím období nebyly ve Skupině provedeny žádné převody mezi úrovní 1, 2 a Splátky finančního leasingu K 31. březnu 2015 a 31. prosinci 2014 měla Skupina uzavřené smlouvy o finančním leasingu jako nájemce související především s nájmem strojů a zařízení, stejně jako s nájmem dopravních prostředků. 31/12/2014 Budoucí minimální leasingové splátky 1 1 Současná hodnota minimálních leasingových splátek Budoucí závazky z uzavřených investičních smluv K 31. březnu 2015 a k 31. prosinci 2014 činila hodnota budoucích závazků z uzavřených investičních smluv Skupiny 562 mil. Kč, respektive 459 mil. Kč Nerozdělený zisk a dividendy Dividendy V souladu s českými právními předpisy mohou být dividendy vyplaceny z nekonsolidovaného zisku mateřské společnosti. O rozdělení zisku za rok 2014 se rozhodne na valné hromadě, která se bude konat v květnu / červnu Podmíněné závazky Podmíněné závazky a záruky týkající se nákupu akcií společnosti PARAMO, a.s. jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince V průběhu 3 měsíců končících 31. března 2015 nedošlo k materiálním změnám v tomto případu. Další soudní slyšení se uskuteční 30. dubna Smlouvy o přepravě ropy ropovodem Přepravu ropy ropovodem pro UNIPETROL RPA, s.r.o. zajišťuje MERO ČR, a.s. a TRANSPETROL, a.s. přes společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. K 31. prosinci 2014 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. měla uzavřenou smlouvu o přepravě s TRANSPETROLEM, a.s. pokrývající roky 2014, 2015 a Kvůli komplikovanému a zdlouhavému vyjednávání není uzavřena rámcová smlouva s MERO ČR, a.s. Přeprava ropy je poskytována MERO ČR, a.s. na pravidelné bázi bez přerušení, přeprava se uskutečňuje dle podmínek a přepravních cen minulé smlouvy. Vedení Skupiny neočekává žádný dopad na podnikatelské činnosti v důsledku neexistence dlouhodobé smlouvy s MERO ČR, a.s. Vliv na účetní závěrku není v současné době měřitelný. 15

16 5.18. Garance Pro zajištění celního dluhu, spotřební daně u Celního úřadu a jiné účely byly na žádost Skupiny vydány bankovní garance. K 31. březnu 2015 činil celkový zůstatek garancí celního dluhu a spotřební daně mil. Kč (31. prosince 2014: mil. Kč) a zůstatek garancí pro jiné účely 38 mil. Kč (31. prosince 2014: 31 mil. Kč). Skupina přijala záruky v hodnotě mil. Kč k 31. březnu 2015 (31. prosince 2014: mil. Kč) Informace týkající se významných sporů řešených soudy, rozhodčím řízením nebo před subjekty veřejné správy Žaloby týkající se odměny zaměstnancům za vynález Žaloby jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Během tří měsíců končící 31. března 2015 nedošlo k žádným materiálním změnám v tomto případu. Žaloba na náhradu škody podaná společností I.P. 95, s.r.o. vůči společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Žaloby jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Během tří měsíců končící 31. března 2015 nedošlo k žádným materiálním změnám v tomto případu. Daňové řízení UNIPETROL RPA, s.r.o., jednající jako právní nástupce společnosti CHEMOPETROL a.s., je stranou v daňovém řízení týkajícího se platnosti osvobození od daně z příjmů za rok UNIPETROL RPA, s.r.o. si nárokuje vrácení daně z příjmů zaplacené v roce 2006 za fiskální rok 2005 společností CHEMOPETROL a.s. Nárok se vztahuje k nevyužité investiční pobídce připadající CHEMOPETROL a.s. Celková hodnota nárokované částky činí přibližně 325 mil. Kč. a) Žaloba UNIPETROL RPA, s.r.o. proti nezákonnému zásahu Žaloba je popsána v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Dne 9. února 2015 UNIPETROL RPA, s.r.o. podal další žalobu k Ústavnímu soudu České republiky, kde tvrdí, že rozhodnutím Nejvyššího správního soudu České republiky bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. b) Žaloba UNIPETROL RPA, s.r.o. na zrušení rozhodnutí daňového úřadu Žaloba je popsána v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Dne 8. dubna 2015 UNIPETROL RPA, s.r.o. podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu České republiky proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. února Informace o spřízněných osobách Informace o významných transakcích se spřízněnými osobami Významné transakce uzavřené společnostmi Skupiny se spřízněnými osobami Během 3 měsíců končících 31. března 2015 a 31. března 2014 nebyly Skupinou uzavřeny transakce se spřízněnými subjekty za jiných než tržních podmínek. Transakce se členy klíčového vedení Během 3 měsíců končících 31. března 2015 a 31. března 2014 společnosti Skupiny neposkytly klíčovým členům vedení ani jejich spřízněným osobám žádné zálohy, půjčky, úvěry, záruky ani s nimi neuzavřely smlouvy poskytující služby Skupiny a spřízněných osob. Během 3 měsíců končících 31. března 2015 a 31. března 2014 nebyly uzavřeny žádné významné transakce se členy představenstva a dozorčí rady společnosti, ani jejich rodinnými příslušníky či jinak spřízněnými osobami. Transakce se spřízněnými osobami uzavřené klíčovými členy vedení společností Skupiny Během 3 měsíců končících 31. března 2015 a 31. března 2014 klíčoví zaměstnanci mateřské společnosti a společností Skupiny na základě zaslaných deklarací neuzavřeli žádné obchody se spřízněnými osobami. Transakce a zůstatky společností Skupiny se spřízněnými osobami: Mateřská společnost a konečná ovládající osoba Během let 2015 a 2014 byla většina (62,99 %) akcií Společnosti vlastněna společností POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. PKN Orlen Společné operace Společnosti pod rozhodujícím nebo podstatným vlivem PKN Orlen za 3 měsíce končící Výnosy Nákupy Finanční náklady

17 5.20. Informace o spřízněných osobách (pokračování) PKN Orlen Společné operace Společnosti pod rozhodujícím nebo podstatným vlivem PKN Orlen 31/12/ /12/ /12/2014 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobá finanční aktiva Pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky, úvěry Následné události po datu účetní závěrky Vedení Skupiny si není vědomo žádných skutečností, které se staly po datu účetní závěrky a které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. březnu

18 ČTVRTLETNÍ FINANČNÍ INFORMACE UNIPETROL, a.s. SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA I. ČTVRTLETÍ 2015

19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA I. ČTVRTLETÍ 2015 B. MEZITÍMNÍ INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ Individuální výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku 31/12/2014 Výkaz zisků nebo ztráty Výnosy Náklady na prodej (26) (19) Hrubý zisk Administrativní náklady (43) (46) Ostatní provozní výnosy - 22 Provozní hospodářský výsledek (27) (6) Finanční výnosy Finanční náklady (22) (24) Čisté finanční výnosy Zisk před zdaněním 6 34 Daň z příjmů - (4) Čistý zisk 6 30 Úplný výsledek celkem 6 30 Základní a zředěný zisk na akcii (v Kč) 0,03 0,17 19

20 14 UNIPETROL, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA I. ČTVRTLETÍ 2015 Individuální výkaz o finanční pozici 31/12/2014 (auditováno) AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení 9 9 Investice do nemovitostí Podíly ve spřízněných společnostech Ostatní dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Ostatní krátkodobá finanční aktiva Pohledávka z titulu daně z příjmů Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Fond změny reálné hodnoty Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Odložené daňové závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky Úvěry a jiné zdroje financování 8 21 Ostatní finanční závazky Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015

Více

UNIPETROL, a.s. ZA 1. POLOLETÍ KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

UNIPETROL, a.s. ZA 1. POLOLETÍ KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 1. POLOLETÍ 2015 Obsah

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Skupina změnila prezentaci vybraných dat ve srovnatelném období v konsolidovaném výkazu o finanční pozici, konsolidovaném

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA I. ČTVRTLETÍ 2014 FINANČNÍ VÝKAZY ZA I ČTVRTLETÍ 2014 Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA IV ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA IV ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA IV ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA IV ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

UNIPETROL, a.s. ZA 6 a 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2013

UNIPETROL, a.s. ZA 6 a 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2013 NEAUDITOVANÉ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ ZA 6 a 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2013

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA IV. ČTVRTLETÍ 2014 FINANČNÍ VÝKAZY ZA IV. ČTVRTLETÍ 2014 Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ UNIPETROL a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA II. ČTVRTLETÍ 2014 FINANČNÍ VÝKAZY ZA II ČTVRTLETÍ 2014 Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ

Více

UNIPETROL, a.s. ZA 1. POLOLETÍ KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

UNIPETROL, a.s. ZA 1. POLOLETÍ KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 1. POLOLETÍ 2016 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 1. POLOLETÍ 2016 Obsah

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

UNIPETROL, a.s. ZA 3. ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

UNIPETROL, a.s. ZA 3. ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2016 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2016

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ZÁŘÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2015

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Datum publikování: 23. července 2015 Obsah Obchodní činnost a finanční výsledky za 1. pololetí 2015... 3 Hlavní finanční a nefinanční data... 3 Úvod... 4 Downstream... 5 Maloobchodní...

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ČERVNU 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

UNIPETROL, a.s. ZA 4. ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

UNIPETROL, a.s. ZA 4. ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 4. ČTVRTLETÍ 2016 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 4. ČTVRTLETÍ 2016

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2016 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2014

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Datum publikování: 23. července 2014 Obsah Obchodní činnost a finanční výsledky za 1. pololetí 2014... 3 Hlavní finanční a nefinanční data... 3 Úvod... 5 Rafinérský segment... 5 Petrochemický

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 283 249 274 208 Stálá aktiva 256 860 258 658 Dlouhodobý hmotný majetek 171 505 175 555 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 289 320 291 100 Oprávky

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2014 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý. Základní údaje Název emitenta Jihočeské papírny, a.s., Větřní Emitent IČ 12297 Adresa sídla Papírenská čp. 2, Větřní Jméno Aleš Chytrý Kontaktní osoba Funkce finanční ředitel E-mail ales.chytry@jip.cz

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012 24. května 2012 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2015 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2016

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2016 Pololetní zpráva 2016 Datum publikování: 21. července 2016 Obsah Obchodní činnost a finanční výsledky za 1. pololetí 2016... 3 Hlavní finanční a nefinanční data... 3 Úvod... 4 Downstream segment... 5 Maloobchodní

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2013

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2013 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2013 23. května 2013 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2005 1-3/2006 Provozní výnosy 33 019 41 547 Tržby z prodeje elektrické energie 30 741 38 459 Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy 2 278 3 088 Provozní náklady 21

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉ PODOBĚ SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉ PODOBĚ SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉ PODOBĚ SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ĆERVNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2016 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2016 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30.ZÁŘÍ 2009 A 2008 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2.

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2. ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2. ČERVNA 2015 UNIPETROL, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

UNIPETROL, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

UNIPETROL, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Obchodní činnost a finanční výsledky v prvním pololetí 2011... III 2. Očekávaný rozvoj obchodních aktivit ve zbývající části roku 2011... VI 3. Informace o osobách zodpovědných

Více