KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA I. ČTVRTLETÍ 2015

2 Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ... 4 Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku... 4 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici... 5 Konsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu... 6 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích... 7 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU Charakteristika mateřské společnosti a složení konsolidačního celku Pravidla pro sestavení účetní závěrky a zásadní účetní postupy Změny ve vykazování ve srovnávacím období Vykazování podle obchodních segmentů Ostatní komentáře Akvizice dodatečného podílu v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s Výnosy Provozní náklady Opravné položky k zásobám v reálné hodnotě Opravné položky k majetku Ostatní provozní výnosy a náklady Finanční výnosy a finanční náklady Daň z příjmů Ostatní finanční aktiva Úvěry a jiné zdroje financování Rezervy Ostatní finanční pasiva Metody použité při stanovení reálných hodnot (hierarchie reálné hodnoty) Splátky finančního leasingu Budoucí závazky z uzavřených investičních smluv Nerozdělený zisk a dividendy Podmíněné závazky Garance Informace týkající se významných sporů řešených soudy, rozhodčím řízením nebo před subjekty veřejné správy Informace o spřízněných osobách Následné události po datu účetní závěrky B. MEZITÍMNÍ INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ Individuální výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku Individuální výkaz o finanční pozici Individuální přehled pohybů ve vlastním kapitálu Individuální přehled o peněžních tocích... 22

3 NEAUDITOVANÉ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA 3 MĚSÍCE KONČÍCÍ 31. BŘEZNA SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ 2015

4 A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNI Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku Bod (neauditováno, upraveno*) Výkaz zisků nebo ztráty Výnosy Náklady na prodej 5.3. (20 634) (27 968) Hrubý zisk Distribuční náklady (555) (517) Administrativní náklady (299) (317) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady 5.6. (78) (217) Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy Finanční náklady 5.7. (418) (155) Čisté finanční náklady (58) (74) Zisk před zdaněním Daň z příjmů 5.8. (373) 26 Čistý zisk Ostatní úplný výsledek položky, které budou reklasifikované do výkazu zisku nebo ztráty Efektivní část změn reálné hodnoty instrumentů zajišťování peněžních toků (411) 154 Kurzové rozdíly z konsolidace zahraničních společností (1) - Daň z příjmů-odložená 78 (29) (334) 125 Úplný výsledek celkem Zisk připadající na vlastníky společnosti nekontrolní podíly - (1) Úplný zisk připadající na vlastníky společnosti nekontrolní podíly - (1) Základní a zředěný zisk/(ztráta) na akcii náležící akcionářům mateřské společnosti (v Kč na akcii) 11,00 5,17 Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách * Změny ve zveřejňovaném srovnávacím období jsou popsány v bodě 3. 4

5 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici AKTIVA Bod 31/12/2014 (auditováno) Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Finanční majetek držený k prodeji 1 1 Odložená daňová pohledávka Ostatní dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Ostatní krátkodobá finanční aktiva Pohledávka z titulu daně z příjmů Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Fond zajištění Fond změny reálné hodnoty Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností Nerozdělený zisk Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti Nekontrolní podíly (9) (9) Vlastní kapitál celkem ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Rezervy Odložené daňové závazky Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky Úvěry a jiné zdroje financování Daňové závazky 15 8 Rezervy Výnosy příštích období Ostatní finanční závazky Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách

6 Konsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti Fond zajištění Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností Fond změny reálné hodnoty Nerozdělený zisk Celkem Nekontrolní podíly 1. ledna (9) Čistý zisk Položky ostatního úplného výsledku - (333) (1) - - (334) - (334) Úplný výsledek celkem - - (333) (1) Vlastní kapitál celkem Převod fondů tvořených ze zisku do nerozděleného zisku - (1 037) března (9) ledna (190) (9) Čistý zisk / (ztráta) (1) 937 Položky ostatního úplného výsledku Úplný výsledek celkem (1) Rozdělení zisku (10) března (65) (10) Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách

7 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Bod (neauditováno, upraveno) Provozní činnost Čistý zisk Úpravy: Odpisy a amortizace Kurzové ztráty - 1 Úroky a dividendy netto (Zisk)/Ztráta z investiční činnosti (151) 94 Změna stavu rezerv Daň z příjmů (25) Zaplacená daň z příjmů (35) (44) Zisk z výhodné koupě - (1 186) Ostatní úpravy 570 (46) Změna stavu pracovního kapitálu (104) (6 390) Zásoby (687) (1 309) Pohledávky (415) (2 174) Závazky 998 (2 907) Čistý peněžní tok z provozní činnosti (5 712) Investiční činnost Pořízení pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv (401) (501) Příjmy z prodeje pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv 1 2 Pořízení podílu v České rafinérské - (547) Peníze a peněžní ekvivalenty pořízené akvizicí podílu v České rafinérské Vypořádání finančních derivátů 279 (78) Změny v poskytnutých úvěrech 6 11 Ostatní 2 (54) Čistý peněžní tok z investiční činnosti (113) (1 026) Finanční činnost Změna stavu půjček a úvěrů (1 921) Změny stavu v přijatém cash poolu Zaplacené úroky (33) (15) Ostatní (2) (1) Čistý peněžní tok z finanční činnosti (1 956) Čisté zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů Efekt změn kurzových sazeb na peněžních prostředcích v cizích měnách (1) - Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách

8 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU 1. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI A SLOŽENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU Založení a vznik mateřské společnosti UNIPETROL, a.s. ( Společnost, Matka, Mateřská společnost ) je akciová společnost, která byla založena Fondem národního majetku České republiky zakladatelskou listinou ze dne 27. prosince 1994 a vznikla dne 17. února 1995 zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze. Společnost je kótována a registrována na Burze cenných papírů Praha. Identifikační číslo společnosti Sídlo společnosti UNIPETROL, a.s. Na Pankráci Praha 4 Česká republika Hlavní aktivity Společnost působí jako holdingová společnost zastřešující a spravující skupinu společností (dále v textu uváděná jako Skupina ). Hlavními aktivitami společností konsolidačního celku jsou zpracování ropy a ropných produktů, výroba komoditních petrochemických produktů, polymerních materiálů, minerálních mazacích olejů, plastických maziv, silničních a izolačních bitumenů, speciálních rafinérských a petrochemických výrobků. Dále se společnosti zabývají distribucí pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic. Mimo uvedené hlavní činnosti se Skupina zabývá činnostmi, které svou povahou vycházejí ze zabezpečování nebo realizace hlavních výrobních činností, jako je výroba, rozvod a prodej tepla a elektrické energie, provozování dráhy a drážní dopravy, poradenské služby v oblasti výzkumu a vývoje, ochrana životního prostředí, poradenské služby v oblasti hardwaru a softwaru a ostatní služby. Vlastníci společnosti Akcionáři společnosti k 31. březnu 2015 jsou: Počet akcií Nominální hodnota podílu (v CZK) Podíl na základním kapitálu POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A ,99% Skupina J&T * ,70% Investiční fondy a ostatní menšinoví akcionáři ,31% % * K 19. březnu 2014 (poslední dostupné údaje) na základě oznámení obdrženého 31. března 2014 drží Skupina J&T 23,70 % hlasovacích práv prostřednictvím následujících společností: PAULININO LIMITED, EGNARO INVESTMENTS LIMITED, LEVOS LIMITED, LCE COMPANY LIMITED, NEEVAS INVESTMENT LIMITED, UPRECHT INVESTMENT LIMITED, MUSTAND INVESTMENT LIMITED. Struktura konsolidované skupiny Společnosti pod rozhodujícím a podstatným vlivem a společné podniky tvoří skupinu UNIPETROL, a.s. a podíl Mateřské společnosti na jejich základním kapitálu držený buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností jsou prezentovány v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince Za období končící 31. března 2015 nedošlo k žádným změnám ve struktuře Skupiny. Statutární a dozorčí orgány Členové představenstva a dozorčí rady k 31. březnu 2015 byli následující: Pozice Jméno Představenstvo Předseda Marek Świtajewski Místopředseda Piotr Wielowieyski Člen Martin Durčák Člen Mirosław Kastelik Člen Andrzej Kozłowski Člen Lukasz Piotrowski Dozorčí rada Předseda Dariusz Jacek Krawiec Místopředseda Ivan Kočárník Místopředseda Sławomir Jędrzejczyk Člen Piotr Kearney Člen Zdeněk Černý Člen Krystian Pater Člen Rafał Sekuła Člen Piotr Chełminski Člen Bogdan Dzudzewicz Změny v představenstvu za 3 měsíce končící 31. března 2015 byly následující: Pozice Jméno Změna Datum změny Místopředseda Piotr Wielowieyski Znovu zvolen do funkce 28. března

9 2. PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY 2.1. Prohlášení o shodě a hlavní účetní postupy Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za období končící 31. března 2015 zahrnuje Společnost a její dceřiné společnosti (společně dále jen Skupina ) a Skupinou spoluovládané jednotky. Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví (IFRS) IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví. Neobsahuje veškeré informace vyžadované pro úplnou roční účetní závěrku a měla by proto být čtena společně s konsolidovanou účetní závěrkou Skupiny pro rok končící 31. prosince Tato konsolidovaná mezitímní účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu časově neomezeného trvání podniku. Ke dni schválení tohoto prohlášení neexistují žádné náznaky, že Skupina nebude moci pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti. Finanční výkazy, s výjimkou přehledu o peněžních tocích, jsou připraveny na akruální bázi účetnictví Použité účetní postupy a IFRS změny Skupina použila během přípravy těchto mezitímních finančních výkazů stejné účetní postupy a metody výpočtu, jaké byly popsané v bodě 3 v jejích konsolidovaných finančních výkazech pro rok končící 31. prosince Při přípravě konsolidované mezitímní účetní závěrky byla významná rozhodnutí provedená vedením při aplikování účetních postupů Skupiny a odborných odhadů a předpokladů stejných jako ty, které byly prezentované v bodě 4 konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince V průběhu III. čtvrtletí roku 2014 Skupina zavedla změny v řízení obchodních činností za účelem zvýšení jejich efektivnosti a integrace. Byla změněna organizační struktura v souladu se změnami kompetencí jednotlivých členů představenstva. V důsledku tohoto byla aktualizována prezentace obchodních segmentů Skupiny, zahrnující spojení rafinérského a petrochemického segmentu do integrovaného obchodního segmentu: Downstream. V souvislosti s tím byly upraveny srovnávací údaje segmentů pro 3 měsíce roku Podrobnější informace jsou uvedeny v bodě 4. K 1. lednu 2015 Skupina sjednotila prezentaci vypořádání nástrojů zajišťující peněžní toky. V důsledku toho je výsledek vypořádání měnových forwardů, označovaných jako zajišťovací nástroje, zahrnut v provozní části výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, nikoliv ve finanční části jako dříve. Podrobné informace jsou uvedeny v bodě 3. Skupina přijme nové standardy, dodatky a interpretace existujících standardů, které byly publikovány, ale nejsou účinné k datu sestavení této mezitímní zkrácené konsolidované účetní závěrky, po jejich přijetí ze strany Evropské komise v souladu s datem jejich účinnosti. Možný dopad nových standardů, jejich změn a interpretací na budoucí konsolidované účetní závěrky Skupiny byl popsán v bodě 3.2 konsolidované účetní závěrky Skupiny za rok končící 31. prosince Funkční a prezentační měna finančních výkazů a metody aplikované při přepočtu finančních dat pro účely konsolidace Funkční a prezentační měna Tato konsolidovaná účetní závěrka je prezentována v českých korunách (Kč), které jsou prezentační měnou Skupiny. Všechny finanční informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé miliony Metody aplikované při přepočtu finančních údajů pro účely konsolidace Finanční výkazy zahraničních společností byly pro účely konsolidace přepočteny na Kč s použitím následujících metod: - aktiva a pasiva všech prezentovaných výkazů o finanční pozici jsou přepočteny kurzem zveřejněným Českou národní bankou ( ČNB ) na konci účetního období; - jednotlivé položky výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku a výkazu o peněžních tocích jsou přepočteny průměrným kurzem zveřejněným ČNB. Veškeré kurzové rozdíly jsou vykázány ve vlastním kapitálu jako kurzové rozdíly z konsolidace dceřiných společností. Tyto rozdíly jsou vykázány v zisku nebo ztrátě v období, ve kterém je zahraniční jednotka likvidována. Goodwill a úpravy reálné hodnoty vzniklé při akvizici zahraničního subjektu jsou považovány za aktiva a závazky zahraničního subjektu a jsou přepočteny kurzem platným k rozvahovému dni. Průměrný kurz za účetní období Kurz na konci účetního období Měna 31/12/2014 CZK/EUR 27,624 27,441 27,530 27,730 CZK/USD 24,550 20,038 25,586 22, Informace o sezónnosti a cykličnosti činnosti Skupiny Skupina nevykazuje žádné významné sezónní nebo opakující se činnosti. 9

10 3. ZMĚNY VE VYKAZOVÁNÍ VE SROVNÁVACÍM OBDOBÍ K 1. lednu 2015 Skupina sjednotila prezentaci vypořádání nástrojů zajišťující peněžní toky. V důsledku toho je výsledek vypořádání měnových forwardů, označovaných jako zajišťovací nástroje, zahrnut v provozní části výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, nikoliv ve finanční části jako dříve. Vedení Skupiny je přesvědčeno, že sjednocení presentace poskytne uživatelům účetní závěrky lepší informace, pokud jde o činnosti Skupiny. Změny v konsolidovaném výkazu zisku nebo ztráty za 3 měsíce končící 31. března 2014 jsou uvedeny v následující tabulce: Dříve prezentováno Prezentace výsledků z měnových forwardů (neauditováno, upraveno) Výkaz zisků nebo ztráty Výnosy (118) Náklady na prodej (27 972) 4 (27 968) Hrubý zisk 837 (114) 723 Distribuční náklady (517) - (517) Administrativní náklady (317) - (317) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (217) - (217) Provozní hospodářský výsledek (114) 985 Finanční výnosy 86 (4) 82 Finanční náklady (273) 118 (155) Čisté finanční výnosy/(náklady) (188) 114 (74) Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ Provozní činnost Skupiny se dělí na následující segmenty: downstream segment, který zahrnuje integrovanou výrobu rafinérské a petrochemické produkce a výrobu energií, maloobchodní segment zahrnující prodej na čerpacích stanicích, a korporátní funkce, které jsou sjednocující a zahrnují činnosti spojené se správou, administrativou a dalšími podpůrnými činnostmi, stejně jako činnosti nezařazené v žádném jiném segmentu. Rozdělení společností do provozních činností je uvedeno v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Během 3 měsíců končících 31. března 2015 nedošlo k žádným materiálním změnám v rozdělení společností do provozních segmentů. Výnosy a provozní hospodářský výsledek podle obchodních segmentů za 3 měsíce končící 31. března 2015 Downstream segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy Výnosy v rámci segmentů (1 775) - Celkové segmentové výnosy (1 775) Provozní náklady (21 183) (1 968) (112) (21 488) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (76) (2) - - (78) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) (16) Čisté finanční náklady (58) Zisk před zdaněním Daň z příjmů (373) Zisk za období Odpisy (383) (81) (7) - (471) EBITDA (9) Přírůstky dlouhodobých aktiv

11 4. VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ (POKRAČOVÁNÍ) za 3 měsíce končící 31. března 2014 Downstream segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy Výnosy v rámci segmentů (2 359) - Celkové segmentové výnosy (2 359) Provozní náklady (28 474) (2 494) (193) (28 802) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (198) (19) - - (217) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) (11) Čisté finanční náklady (74) Zisk před zdaněním 911 Daň z příjmů 26 Zisk za období 937 Odpisy (526) (79) (21) - (626) EBITDA Přírůstky dlouhodobých aktiv za 3 měsíce končící 31. března 2014 data zveřejněná za I. čtvrtletí 2014 Downstream segment Petrochemický segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy Výnosy v rámci segmentů (8 019) - Celkové segmentové výnosy (8 019) Provozní náklady (23 264) (10 874) (2 494) (193) (28 806) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady (134) (62) (19) (0) - (217) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) (11) Čisté finanční náklady (188) Zisk před zdaněním 911 Daň z příjmů 26 Zisk za období 937 Dopad nového rozdělení do segmentů, alokace společností a úprava dat zveřejněných v I. čtvrtletí 2014 za 3 měsíce končící 31. března 2014 Downstream segment Rafinérský segment Petrochemický segment Maloobchodní segment Korporátní funkce Úpravy Celkem Celkové externí výnosy (15 478) (10 841) (118) Výnosy v rámci segmentů (7 281) (549) Celkové segmentové výnosy (22 759) (11 390) (118) Provozní náklady (28 474) (5 660) 4 Ostatní provozní výnosy (1 219) (64) Ostatní provozní náklady (198) Provozní hospodářský zisk/(ztráta) 982 (580) (516) (114) Čisté finanční výnosy 114 Zisk / (ztráta) před zdaněním - Daň z příjmů - Zisk / (ztráta) za období - Aktiva podle obchodních segmentů 31/12/2014 Downstream segment Maloobchodní segment Segmentová aktiva Korporátní funkce Úpravy (1 019) (811)

12 5. OSTATNÍ KOMENTÁŘE 5.1. Akvizice dodatečného podílu v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Akvizice 32,445% podílu Shellu v České rafinérské Společnost UNIPETROL, a.s. ( Unipetrol ) dne 3. července 2014 využila své předkupní právo a akceptovala nabídku Eni International B.V. ( Eni ), na jejímž základě Unipetrol od společnosti Eni odkoupí akcií společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ( Česká rafinérská ) odpovídající 32,445% podílu na základním kapitálu České rafinérské ( Transakce ). Kupní cena akcií ve výši 30 mil. EUR, která ještě podléhá dodatečným úpravám před dokončením Transakce, bude financována z vlastních finančních zdrojů Unipetrolu. Transakce představuje oportunistickou akvizici s cílem získat nad Českou rafinérskou plnou kontrolu, být jediným subjektem rozhodujícím o kapitálových investicích, provést hlubší restrukturalizaci společnosti, dále zvýšit bezpečnost dodávek vstupních surovin pro petrochemickou výrobu pro pokračující rozvoj petrochemického obchodu Unipetrolu, stejně jako posílit dlouhodobou přítomnost skupiny Unipetrol na českém trhu. Dne 19. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ( ÚOHS ) vydal povolení pro UNIPETROL, a.s. k převzetí 32,445% podílu na základním kapitálu České rafinérské od Eni International B.V. Povolení transakce bylo vydáno bez závazků a námitek, UNIPETROL, a.s. se proti rozhodnutí ÚOHS neodvolal. SČS Unie nezávislých petrolejářů, z.s. ( UNIE ) se odvolala proti rozhodnutí ÚOHS dne 5. ledna 2015; UNIE tvrdí, že její právo na odvolání vyplývá z rozhodnutí Krajského soudu v Praze v kauze Litvínovská uhelná, a.s. V rozhodnutí ze dne 30. března 2015 předseda ÚOHS došel k závěru, že UNIE neměla právo odvolat se proti rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. prosince 2014 a zamítl odvolání UNIE. V návaznosti na rozhodnutí předsedy ÚOHS, ÚOHS prohlásil, že jeho povolení převzetí podílu ze dne 19. prosince 2014 vstoupilo v platnost dne 6. ledna Dokončení transakce je naplánováno na 30. dubna Na základě dokončení transakce vzroste podíl Unipetrolu na základním kapitálu České rafinérské z úrovně 67,555 % na 100%. Unipetrol v současné době prezentuje svou investici v České rafinérské jako spoluovládaný podnik. Po dokončení transakce Unipetrol získá kontrolu nad Českou rafinérskou a přijme plnou metodu konsolidace. Dopad bude vypočítán na základě účetních postupů popsaných v bodu Podnikové kombinace a Goodwill v účetních postupech a zásadách Skupiny uvedených v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Výnosy Čisté výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb Čisté výnosy z prodeje zboží a materiálu Provozní náklady Náklady na prodané hotové výrobky a služby (19 234) (26 686) Náklady na prodané zboží a materiál (1 400) (1 282) (20 634) (27 968) Náklady podle druhu Materiál a energie (16 422) (23 952) Náklady na prodané zboží a materiál (1 400) (1 282) Externí služby (1 971) (1 865) Zaměstnanecké benefity (642) (647) Odpisy a amortizace (471) (626) Daně a poplatky (118) (91) Ostatní (163) (291) (21 187) (28 754) Změna stavu zásob (379) (265) Náklady celkem (21 566) (29 019) Distribuční náklady Administrativní náklady Ostatní provozní náklady Náklady na prodej (20 634) (27 968) 12

13 5.4. Opravné položky k zásobám v reálné hodnotě Zvýšení (108) (130) Snížení Opravné položky k majetku Pozemky, budovy a zařízení Tvorba (72) (76) Rozpuštění 1 2 Pohledávky Tvorba (1) (7) Rozpuštění Ostatní provozní výnosy a náklady Ostatní provozní výnosy Zisk z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv 1 1 Zúčtování opravných položek k pohledávkám - 21 Zúčtování opravných položek k pozemkům, budovám a zařízením a nehmotnému majetku 1 2 Výnosy z přijatých sankcí a náhrad 4 7 Zisk z výhodné koupě Ostatní Řádek zisk z výhodné koupě se vztahuje k vypořádání nákupu podílu v České rafinérské dodatečné informace jsou uvedeny v bodě 5 v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci března 2015 a 31. března 2014 je v řádku Ostatní zahrnuto přecenění pohledávek z grantu CO 2 povolenek ve výši 7 mil. Kč a 84 mil. Kč. Ostatní provozní náklady Ztráta z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv - (1) Tvorba rezerv (1) (50) Tvorba opravných položek k pohledávkám (1) (7) Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku (72) (76) Ostatní (4) (83) (78) (217) 31. března 2015 a 31. března 2014 v řádku Ostatní došlo ke změně v rezervě na spotřebu CO 2 emisních povolenek v částce 1 mil. Kč a 78 mil. Kč Finanční výnosy a finanční náklady Finanční výnosy Úrokové výnosy Vypořádání a přecenění finančních nástrojů Finanční náklady Úrokové náklady (21) (35) Čisté kurzové ztráty (269) (68) Vypořádání a přecenění finančních nástrojů (116) (44) Ostatní (12) (8) (418) (155) Kapitalizované nákladové úroky za 3 měsíce končící 31. března 2015 a 31. března 2014 činily méně než 1 mil. Kč. 13

14 5.8. Daň z příjmů Splatná daň (30) (39) Odložená daň (343) 65 (373) Ostatní finanční aktiva 31/12/2014 Cash flow zajišťovací nástroje měnové forwardy komoditní swapy Deriváty neurčené pro zajišťovací účetnictví měnové forwardy 9 23 komoditní swapy Poskytnuté úvěry - 6 Cash pool Pohledávka z vypořádání finančních derivátů Úvěry a jiné zdroje financování Dlouhodobé Krátkodobé Celkem 31/12/ /12/ /12/2014 Bankovní úvěry Půjčky Během 3 měsíců končících 31. března 2015 Skupina splatila mil. Kč z celkových mil. Kč střednědobého úvěru od majoritního akcionáře POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. podle smlouvy uzavřené dne 12. prosince Rezervy Dlouhodobé Krátkodobé Celkem 31/12/ /12/ /12/2014 Rezerva na ekologické škody Rezerva na odměny při odchodu do důchodu a jubileích Rezerva na soudní spory Rezerva na CO 2 povolenky Ostatní rezervy Rezerva na CO 2 emisní povolenky je tvořena na základě odhadované emise CO 2 za období končící 31. března 2015 a 31. prosince Ostatní finanční pasiva 31/12/2014 Cash flow zajišťovací nástroje měnové forwardy komoditní swapy Deriváty neurčené pro zajišťovací účetnictví měnové forwardy 21 - komoditní swapy Cash pool Závazek z vypořádání derivátů

15 5.13. Metody použité při stanovení reálných hodnot (hierarchie reálné hodnoty) Reálná hodnota akcií kótovaných na aktivních trzích je stanovena na základě tržních kotací (tzv. úroveň 1). V ostatních případech je reálná hodnota stanovena na základě jiných vstupních dat než jsou tržní kotace, které je možné přímo nebo nepřímo pozorovat (tzv. úroveň 2), a údaje pro ocenění, která nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích (tzv. úroveň 3). Skupina stanovuje reálnou hodnotu finančních nástrojů pomocí oceňovacích modelů založených na veřejně dostupných směnných kurzech, úrokových sazbách, forwardech a volatilních křivkách pro měny a komodity kótované na aktivních trzích. Skupina nezměnila metody oceňování u derivátů vzhledem k minulému účetnímu období. Reálná hodnota derivátů je stanovena na diskontovaných budoucích tocích z uzavřených transakcí jako rozdíl mezi smluvní cenou a cenou transakce. Měnové forwardy nejsou v modelech vykazovány jako samostatný rizikový faktor, ale jsou výsledkem rozdílu spotového kurzu a měnového forwardu cizí měny vůči Kč. Deriváty jsou vykazovány jako aktiva, v případě jejich kladné hodnoty, nebo závazky, v případě hodnoty záporné. Zisky nebo ztráty ze změny reálné hodnoty derivátů, které nesplňují kritéria zajišťovacího účetnictví, jsou vykázány do výsledku hospodaření daného období. Finanční deriváty prezentované jako finanční aktiva v částce 444 mil. Kč k 31. březnu 2015 (1 075 mil. Kč k 31. prosinci 2014) a finanční deriváty prezentované jako finanční závazky v částce 202 mil. Kč k 31. březnu 2015 (379 mil. Kč k 31. prosinci 2014) patří do úrovně 2 definované IFRS. Účetní hodnota zbývajících aktiv a závazků odpovídá jejích reálné hodnotě. Investice do nemovitostí K 31. březnu 2015 a k 31. prosinci 2014 Skupina vlastnila mezi nefinančními aktivy investice do nemovitosti, jejichž reálná hodnota byla odhadnuta, v závislosti na charakteru na základě srovnávacího nebo výnosového přístupu, a které byly zařazeny do 3 úrovně definované standardem IFRS 7. V období končícím 31. března 2015 a srovnávacím období nebyly ve Skupině provedeny žádné převody mezi úrovní 1, 2 a Splátky finančního leasingu K 31. březnu 2015 a 31. prosinci 2014 měla Skupina uzavřené smlouvy o finančním leasingu jako nájemce související především s nájmem strojů a zařízení, stejně jako s nájmem dopravních prostředků. 31/12/2014 Budoucí minimální leasingové splátky 1 1 Současná hodnota minimálních leasingových splátek Budoucí závazky z uzavřených investičních smluv K 31. březnu 2015 a k 31. prosinci 2014 činila hodnota budoucích závazků z uzavřených investičních smluv Skupiny 562 mil. Kč, respektive 459 mil. Kč Nerozdělený zisk a dividendy Dividendy V souladu s českými právními předpisy mohou být dividendy vyplaceny z nekonsolidovaného zisku mateřské společnosti. O rozdělení zisku za rok 2014 se rozhodne na valné hromadě, která se bude konat v květnu / červnu Podmíněné závazky Podmíněné závazky a záruky týkající se nákupu akcií společnosti PARAMO, a.s. jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince V průběhu 3 měsíců končících 31. března 2015 nedošlo k materiálním změnám v tomto případu. Další soudní slyšení se uskuteční 30. dubna Smlouvy o přepravě ropy ropovodem Přepravu ropy ropovodem pro UNIPETROL RPA, s.r.o. zajišťuje MERO ČR, a.s. a TRANSPETROL, a.s. přes společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. K 31. prosinci 2014 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. měla uzavřenou smlouvu o přepravě s TRANSPETROLEM, a.s. pokrývající roky 2014, 2015 a Kvůli komplikovanému a zdlouhavému vyjednávání není uzavřena rámcová smlouva s MERO ČR, a.s. Přeprava ropy je poskytována MERO ČR, a.s. na pravidelné bázi bez přerušení, přeprava se uskutečňuje dle podmínek a přepravních cen minulé smlouvy. Vedení Skupiny neočekává žádný dopad na podnikatelské činnosti v důsledku neexistence dlouhodobé smlouvy s MERO ČR, a.s. Vliv na účetní závěrku není v současné době měřitelný. 15

16 5.18. Garance Pro zajištění celního dluhu, spotřební daně u Celního úřadu a jiné účely byly na žádost Skupiny vydány bankovní garance. K 31. březnu 2015 činil celkový zůstatek garancí celního dluhu a spotřební daně mil. Kč (31. prosince 2014: mil. Kč) a zůstatek garancí pro jiné účely 38 mil. Kč (31. prosince 2014: 31 mil. Kč). Skupina přijala záruky v hodnotě mil. Kč k 31. březnu 2015 (31. prosince 2014: mil. Kč) Informace týkající se významných sporů řešených soudy, rozhodčím řízením nebo před subjekty veřejné správy Žaloby týkající se odměny zaměstnancům za vynález Žaloby jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Během tří měsíců končící 31. března 2015 nedošlo k žádným materiálním změnám v tomto případu. Žaloba na náhradu škody podaná společností I.P. 95, s.r.o. vůči společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Žaloby jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Během tří měsíců končící 31. března 2015 nedošlo k žádným materiálním změnám v tomto případu. Daňové řízení UNIPETROL RPA, s.r.o., jednající jako právní nástupce společnosti CHEMOPETROL a.s., je stranou v daňovém řízení týkajícího se platnosti osvobození od daně z příjmů za rok UNIPETROL RPA, s.r.o. si nárokuje vrácení daně z příjmů zaplacené v roce 2006 za fiskální rok 2005 společností CHEMOPETROL a.s. Nárok se vztahuje k nevyužité investiční pobídce připadající CHEMOPETROL a.s. Celková hodnota nárokované částky činí přibližně 325 mil. Kč. a) Žaloba UNIPETROL RPA, s.r.o. proti nezákonnému zásahu Žaloba je popsána v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Dne 9. února 2015 UNIPETROL RPA, s.r.o. podal další žalobu k Ústavnímu soudu České republiky, kde tvrdí, že rozhodnutím Nejvyššího správního soudu České republiky bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. b) Žaloba UNIPETROL RPA, s.r.o. na zrušení rozhodnutí daňového úřadu Žaloba je popsána v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince Dne 8. dubna 2015 UNIPETROL RPA, s.r.o. podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu České republiky proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. února Informace o spřízněných osobách Informace o významných transakcích se spřízněnými osobami Významné transakce uzavřené společnostmi Skupiny se spřízněnými osobami Během 3 měsíců končících 31. března 2015 a 31. března 2014 nebyly Skupinou uzavřeny transakce se spřízněnými subjekty za jiných než tržních podmínek. Transakce se členy klíčového vedení Během 3 měsíců končících 31. března 2015 a 31. března 2014 společnosti Skupiny neposkytly klíčovým členům vedení ani jejich spřízněným osobám žádné zálohy, půjčky, úvěry, záruky ani s nimi neuzavřely smlouvy poskytující služby Skupiny a spřízněných osob. Během 3 měsíců končících 31. března 2015 a 31. března 2014 nebyly uzavřeny žádné významné transakce se členy představenstva a dozorčí rady společnosti, ani jejich rodinnými příslušníky či jinak spřízněnými osobami. Transakce se spřízněnými osobami uzavřené klíčovými členy vedení společností Skupiny Během 3 měsíců končících 31. března 2015 a 31. března 2014 klíčoví zaměstnanci mateřské společnosti a společností Skupiny na základě zaslaných deklarací neuzavřeli žádné obchody se spřízněnými osobami. Transakce a zůstatky společností Skupiny se spřízněnými osobami: Mateřská společnost a konečná ovládající osoba Během let 2015 a 2014 byla většina (62,99 %) akcií Společnosti vlastněna společností POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. PKN Orlen Společné operace Společnosti pod rozhodujícím nebo podstatným vlivem PKN Orlen za 3 měsíce končící Výnosy Nákupy Finanční náklady

17 5.20. Informace o spřízněných osobách (pokračování) PKN Orlen Společné operace Společnosti pod rozhodujícím nebo podstatným vlivem PKN Orlen 31/12/ /12/ /12/2014 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobá finanční aktiva Pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky, úvěry Následné události po datu účetní závěrky Vedení Skupiny si není vědomo žádných skutečností, které se staly po datu účetní závěrky a které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. březnu

18 ČTVRTLETNÍ FINANČNÍ INFORMACE UNIPETROL, a.s. SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA I. ČTVRTLETÍ 2015

19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA I. ČTVRTLETÍ 2015 B. MEZITÍMNÍ INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ Individuální výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku 31/12/2014 Výkaz zisků nebo ztráty Výnosy Náklady na prodej (26) (19) Hrubý zisk Administrativní náklady (43) (46) Ostatní provozní výnosy - 22 Provozní hospodářský výsledek (27) (6) Finanční výnosy Finanční náklady (22) (24) Čisté finanční výnosy Zisk před zdaněním 6 34 Daň z příjmů - (4) Čistý zisk 6 30 Úplný výsledek celkem 6 30 Základní a zředěný zisk na akcii (v Kč) 0,03 0,17 19

20 14 UNIPETROL, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA I. ČTVRTLETÍ 2015 Individuální výkaz o finanční pozici 31/12/2014 (auditováno) AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení 9 9 Investice do nemovitostí Podíly ve spřízněných společnostech Ostatní dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Ostatní krátkodobá finanční aktiva Pohledávka z titulu daně z příjmů Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Fond změny reálné hodnoty Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Odložené daňové závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky Úvěry a jiné zdroje financování 8 21 Ostatní finanční závazky Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem

UNIPETROL, a.s. ZA 1. POLOLETÍ KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

UNIPETROL, a.s. ZA 1. POLOLETÍ KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 1. POLOLETÍ 2015 Obsah

Více

UNIPETROL, a.s. ZA 6 a 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2013

UNIPETROL, a.s. ZA 6 a 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2013 NEAUDITOVANÉ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ ZA 6 a 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2013

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ UNIPETROL a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2015

UNIPETROL, a.s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Datum publikování: 23. července 2015 Obsah Obchodní činnost a finanční výsledky za 1. pololetí 2015... 3 Hlavní finanční a nefinanční data... 3 Úvod... 4 Downstream... 5 Maloobchodní...

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ČERVNU 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti

Více

UNIPETROL, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

UNIPETROL, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Obchodní činnost a finanční výsledky v prvním pololetí 2011... III 2. Očekávaný rozvoj obchodních aktivit ve zbývající části roku 2011... VI 3. Informace o osobách zodpovědných

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

UNIPETROL, a.s. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2014 Index INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2009 A 2008 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

Pololetní zpráva 2013

Pololetní zpráva 2013 Pololetní zpráva 2013 Obsah 1 Zpráva o hospodaření 3 2 Milníky prvního pololetí 5 3 Čestné prohlášení 6 4 Mezitímní účetní závěrka 7 5 Sesouhlasení mezitímní účetní závěrky 11 6 Vybrané vysvětlující poznámky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 12. 2006 V mil. Kč

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Pololetní výsledky za rok 2009. VGP nad trhem

Pololetní výsledky za rok 2009. VGP nad trhem Tisková zpráva Regulované informace 18. srpna 2009 Pololetní výsledky za rok 2009 VGP nad trhem 81,2% růst hrubých výnosů z pronájmu (+4,2 milionů EUR) na 9,3 milionů EUR (ve srovnání s 1. pololetím roku

Více