Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007"

Transkript

1 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 mil. Kč Příloha AKTIVA 1. Pokladní hotovost, vklady u ČNB Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Opravné položky k úvěrům a pohledávkám 8 (8 182) (6 105) 5. Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů a) Cenné papíry k obchodování b) Cenné papíry označené při prvotním zachycení jako oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů Finanční deriváty s kladnou reálnou hodnotou Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry držené do splatnosti Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL 1. Závazky k bankám Závazky ke klientům Závazky v reálné hodnotě Finanční deriváty se zápornou reálnou hodnotou Emitované dluhopisy Rezervy Ostatní pasiva Podřízený dluh Vlastní kapitál 27, Pasiva a vlastní kapitál celkem Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. Tato účetní závěrka byla bankou sestavena a představenstvem schválena dne 24. února Gernot Mittendorfer předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran místopředseda představenstva a 1. náměstek generálního ředitele 185

2 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 mil. Kč Příloha Úrokové a podobné výnosy Úrokové a podobné náklady 30 (11 260) (7 305) Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika 31 (3 288) (2 116) Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných položkách na úvěrová rizika Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize 33 (1 800) (1 224) Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodních operací Všeobecné správní náklady 35 (18 235) (16 991) 8. Ostatní provozní výnosy/(náklady) netto 36 (4 884) (680) 9. Zisk z prodeje majetkových účastí Zisk před zdaněním Daň z příjmů 38 (2 524) (3 076) Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům banky Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 186

3 Zpráva nezávislého auditora Individuální výkaz finanční pozice Individuální výkaz zisku a ztráty Individuální výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2009 mil. Kč Příloha Aktiva 1. Pokladní hotovost, vklady u ČNB Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Opravné položky k úvěrům a pohledávkám 8 (13 423) (8 182) 5. Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů a) Cenné papíry k obchodování b) Cenné papíry označené při prvotním zachycení jako oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Deriváty s kladnou reálnou hodnotou Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry držené do splatnosti Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva a vlastní kapitál 1. Závazky k bankám Závazky ke klientům Závazky v reálné hodnotě Deriváty se zápornou reálnou hodnotou Emitované dluhopisy Rezervy Ostatní pasiva Podřízený dluh Vlastní kapitál 27, Pasiva a vlastní kapitál celkem Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. Tato účetní závěrka byla bankou sestavena a představenstvem schválena dne 9. března Gernot Mittendorfer Předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran Místopředseda představenstva a 1. náměstek generálního ředitele 153

4 Individuální výkaz finanční pozice Individuální výkaz zisku a ztráty Individuální výkaz úplného výsledku Individuální výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2009 mil. Kč Příloha Úrokové a podobné výnosy Úrokové a podobné náklady 30 (7 546) (11 260) Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika 31 (7 894) (3 288) Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných položkách na úvěrová rizika Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize 33 (2 046) (1 800) Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodních operací Všeobecné správní náklady 35 (17 966) (18 235) 8. Ostatní provozní náklady netto 36 (2 466) (4 248) 9. Zisk z prodeje majetkových účastí Zisk před zdaněním Daň z příjmů 39 (2 845) (2 524) Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům banky Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 154

5 Zpráva nezávislého auditora Individuální výkaz o finanční situaci Individuální výkaz o zisku Individuální výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2010 mil. Kč Příloha Aktiva 1. Pokladní hotovost, vklady u ČNB Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Opravné položky k pohledávkám za klienty 7 (18 041) (13 423) Čisté pohledávky za klienty Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů a) Cenné papíry k obchodování b) Cenné papíry označené při prvotním zachycení jako oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Deriváty s kladnou reálnou hodnotou Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry držené do splatnosti Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Hmotný majetek Nehmotný majetek Pohledávka ze splatné daně z příjmů Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva a vlastní kapitál 1. Závazky k bankám Závazky ke klientům Finanční závazky v reálné hodnotě Deriváty se zápornou reálnou hodnotou Emitované dluhopisy Rezervy Závazek ze splatné daně z příjmů Ostatní pasiva Podřízený dluh Pasiva celkem Vlastní kapitál 26, Pasiva a vlastní kapitál celkem Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. Tato účetní závěrka byla bankou sestavena a představenstvem schválena dne 8. března Pavel Kysilka Předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran Místopředseda představenstva a 1. náměstek generálního ředitele 149

6 Individuální výkaz o finanční situaci Individuální výkaz o zisku Individuální výkaz o úplném výsledku Individuální výkaz o zisku za rok končící 31. prosince 2010 mil. Kč Příloha Úrokové a podobné výnosy Úrokové a podobné náklady 29 (7 088) (7 546) Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika 30 (9 480) (7 894) Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných položkách na úvěrová rizika Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize 32 (2 253) (2 046) Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodních operací Náklady na zaměstnance 34 (7 741) (7 883) 8. Ostatní správní náklady 34 (7 186) (7 483) 9. Odpisy majetku 34 (2 458) ( 2 600) Všeobecné správní náklady celkem 34 (17 385) (17 966) 8. Ostatní provozní náklady netto 35 (1 480) (2 466) 9. Zisk z prodeje majetkových účastí Zisk před zdaněním Daň z příjmů 38 (2 446) (2 845) Zisk za účetní období náležející akcionářům banky Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 150

7 Zpráva nezávislého auditora Individuální výkaz o finanční situaci Individuální výkaz o zisku Individuální výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2011 Aktiva mil. Kč Příloha Aktiva 1. Pokladní hotovost, vklady u ČNB Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Opravné položky k pohledávkám za klienty 7 (16 476) (18 041) Čisté pohledávky za klienty Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů (a) Cenné papíry k obchodování (b) Cenné papíry označené při prvotním zachycení jako oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Deriváty s kladnou reálnou hodnotou Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry držené do splatnosti Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Hmotný majetek Nehmotný majetek Pohledávka ze splatné daně z příjmů Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Aktiva celkem

8 Zpráva nezávislého auditora Individuální výkaz o finanční situaci Individuální výkaz o zisku Pasiva mil. Kč Příloha Pasiva a vlastní kapitál 1. Závazky k bankám Závazky ke klientům Finanční závazky v reálné hodnotě (a) Závazky z obchodování (b) Závazky označené při prvotním zachycení jako oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Deriváty se zápornou reálnou hodnotou Emitované dluhopisy Rezervy Ostatní pasiva Podřízený dluh Pasiva celkem Vlastní kapitál 27, Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Přecenění realizovatelných cenných papírů (187) (237) Nerozdělený zisk Pasiva a vlastní kapitál celkem Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. Tato účetní závěrka byla bankou sestavena a představenstvem schválena dne 8. března Pavel Kysilka Předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran Místopředseda představenstva a 1. náměstek generálního ředitele 146

9 Individuální výkaz o finanční situaci Individuální výkaz o zisku, Individuální výkaz o úplném výsledku Individuální výkaz o změnách o vlastním kapitálu Individuální výkaz o zisku za rok končící 31. prosince 2011 mil. Kč Příloha Úrokové a podobné výnosy Úrokové a podobné náklady 30 (6 796) (7 393) Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika 31 (5 098) (9 480) Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných položkách na úvěrová rizika Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize 33 (2 874) (2 253) Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodních operací Náklady na zaměstnance 35 (7 769) (7 741) 8. Ostatní správní náklady 35 (7 199) (7 186) 9. Odpisy majetku 35 (2 255) (2 458) Všeobecné správní náklady celkem 35 (17 223) (17 385) 8. Ostatní provozní náklady netto 36 (2 003) (1 480) 9. Zisk z prodeje majetkových účastí Zisk před zdaněním Daň z příjmů 39 (3 288) (2 446) Zisk za účetní období náležející akcionářům banky Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. Individuální výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. prosince 2011 mil. Kč Příloha Zisk za účetní období náležející akcionářům banky Ostatní úplné zisky a ztráty Zisky a ztráty z přecenění realizovatelných fi nančních aktiv Odložená daň 25, 39 (11) (28) 2. Ostatní úplné zisky a ztráty po zdanění Úplný výsledek za účetní období po zdanění náležející akcionářům banky Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 147

10

11

12 UNIPETROL, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha (nekonsolidovaná) sestavená dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč) Bod 31. prosince prosince 2007 AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Nehmotný majetek Investice do nemovitostí Podíly ve společnostech pod rozhodujícím vlivem a společných podnicích Ostatní finanční investice Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem Pohledávky za společnostmi pod rozhodujícím vlivem Dlouhodobá aktiva celkem Krátkodobá aktiva Pohledávky z obchodních vztahů Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem Půjčky ostatním spřízněným společnostem Náklady příštích období Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva určená k prodeji Krátkodobá aktiva celkem Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Závazky z finančního leasingu Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období Dividendy 48, Úvěry a jiné zdroje financování Krátkodobé závazky celkem ,360 Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 111 až

13 Výkaz zisku a ztráty (nekonsolidovaný) sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví za rok končící 31. prosincem 2008 (v tis. Kč) Bod po úpravách Výnosy Náklady na prodej ( ) ( ) Hrubý zisk Ostatní výnosy Správní náklady ( ) ( ) Ostatní náklady (28 636) (27 917) Provozní hospodářský výsledek před finančními položkami 7 ( ) ( ) Finanční výnosy Finanční náklady ( ) ( ) Čisté finanční výnosy Zisk před zdaněním Daň z příjmů 10 (23 149) (11 911) Zisk / (ztráta) za účetní období (9 121) Základní a zředěný zisk / (ztráta) na akcii (v Kč) 24,42 (0,05) Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 111 až 145. Přehled pohybů ve vlastním kapitálu (nekonsolidovaný) sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč) Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Nerozdělený zisk Celkem Stav k 1. lednu Převod zisku do fondů tvořených ze zisku ( ) -- Výsledek hospodaření běžného účetního období Ostatní reálná hodnota investic do nemovitostí (9 121) (9 121) Stav k 31. prosinci Stav k 1. lednu Dividendy ( ) ( ) Výsledek hospodaření běžného účetního období Ostatní (3 232) (3 019) Stav k 31. prosinci Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 111 až

14 Unipetrol, a.s. Výroční zpráva 2009 NEKonsolidovaná účetní závěrka Výkaz o finanční pozici (nekonsolidovaný) sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2009 (v tis. Kč) Bod 31. prosince prosince 2008 AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Nehmotný majetek Investice do nemovitostí Podíly ve společnostech pod rozhodujícím vlivem a společných podnicích Ostatní finanční investice Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem Pohledávky za společnostmi pod rozhodujícím vlivem Dlouhodobá aktiva celkem Krátkodobá aktiva Pohledávky z obchodních vztahů Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem Půjčky ostatním spřízněným společnostem Náklady příštích období Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva určená k prodeji Krátkodobá aktiva celkem Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Závazky z finančního leasingu Odložená daň Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období Dividendy Úvěry a jiné zdroje financování Krátkodobé závazky celkem Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 118 až

15 Unipetrol, a.s. Výroční zpráva 2009 Nekonsolidovaná účetní závěrka Výkaz o úplném výsledku (nekonsolidovaný) sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví za rok končící 31. prosincem 2009 (v tis. Kč) Bod Výnosy Náklady na prodej ( ) ( ) Hrubý zisk Ostatní výnosy Správní náklady ( ) ( ) Ostatní náklady (3 742) (28 636) Provozní hospodářský výsledek 6 ( ) ( ) Finanční výnosy Finanční náklady ( ) ( ) Čisté finanční výnosy Zisk před zdaněním Daň z příjmů 9 (51 663) (23 149) Zisk za účetní období Ostatní úplný výsledek za období Změny reálné hodnoty -- (3 232) Zisk z přecenění majetku Úplný výsledek za období celkem Základní a zředěný zisk na akcii (v Kč) Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 118 až

16 Unipetrol, a.s. Výroční zpráva 2010 Nekonsolidovaná ú etní záv rka Nekonsolidovan v kaz o finan ní pozici sestaven dle Mezinárodních standard finan ního v kaznictví k 31. prosinci 2010 (v tis. K ) Bod 31. prosinec 31. prosinec AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a za ízení , ,551 Nehmotn majetek 11 1,187 5,607 Investice do nemovitostí , ,627 Podíly ve spole nostech pod rozhodujícím vlivem a spole n ch podnicích 13 14,354,116 14,274,717 Ostatní investice 14 4,251 4,151 P j ky spole nostem pod rozhodujícím vlivem 16 2,662,294 2,963,304 Pohledávky za spole nostmi pod rozhodujícím vlivem ,564 Odlo ená da ová pohledávka Dlouhodobá aktiva celkem 17,581,842 17,855,521 Krátkodobá aktiva Pohledávky z obchodních vztah , ,225 P j ky spole nostem pod rozhodujícím vlivem 19 6,514,103 8,280,334 P j ky ostatním sp ízn n m spole nostem , ,214 Náklady p í tích období 9,251 9,167 Peníze a pen ní ekvivalenty 22 2,863, ,876 Aktiva ur ená k prodeji ,093 Krátkodobá aktiva celkem 10,062,136 9,069,909 Aktiva celkem 27,643,978 26,925,430 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál Základní kapitál 23 18,133,476 18,133,476 Fondy tvo ené ze zisku 24 1,654,065 1,640,975 Nerozd len zisk 25 4,971,986 4,472,958 Vlastní kapitál celkem 24,759,527 24,247,409 Dlouhodobé závazky Úv ry a jiné zdroje financování 26 2,000,000 2,000,000 Rezervy Odlo ená da ,510 Dlouhodobé závazky celkem 2,000,400 2,003,510 Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztah, jiné závazky a v daje p í tích období , ,252 Úv ry a jiné zdroje financování , ,772 Závazky z dividend 30,012 31,380 Da ové závazky 11,974 31,107 Krátkodobé závazky celkem 884, ,511 Závazky celkem 2,884,451 2,678,021 Vlastní kapitál a závazky celkem 27,643,978 26,925,430 Nedílnou sou ástí nekonsolidované ú etní záv rky je P íloha k nekonsolidované ú etní záv rce. 79/

17 Unipetrol, a.s. Výroční zpráva 2010 Nekonsolidovan v kaz o úplném v sledku sestaven dle Mezinárodních standard finan ního v kaznictví za rok kon ící 31. prosincem 2010 (v tis. K ) Bod V nosy 4 164, ,681 Náklady na prodej (71,227) (107,316) Hrub zisk 93, ,365 Ostatní v nosy 3,462 6,475 Správní náklady (179,277) (267,103) Ostatní náklady (48,827) (3,742) Provozní hospodá sk v sledek 6 (131,539) (128,005) Finan ní v nosy 958, ,993 Finan ní náklady (270,340) (313,461) isté finan ní v nosy 7 687, ,532 Zisk p ed zdan ním 556, ,527 Da z p íjm 9 (44,192) (51,663) Zisk za rok 512, ,864 Úpln v sledek za rok celkem 512, ,864 Základní a z ed n zisk na akcii (v K ) Nedílnou sou ástí nekonsolidované ú etní záv rky je P íloha k nekonsolidované ú etní záv rce. 80/

18 Unipetrol, a.s. Výroční zpráva 2011 Nekonsolidovaná účetní závěrka Nekonsolidovaný výkaz o finanční pozici sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2011 (v tis. Kč) AKTIVA - Bod 31.prosinec prosinec 2010 Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení 10 15, ,215 Nehmotný majetek ,187 Investice do nemovitostí 12 1,141, ,190 Podíly ve společnostech pod rozhodujícím vlivem a společných podnicích 13 13,808,812 14,354,116 Ostatní investice 14 4,254 4,251 Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem 15 2,382,459 2,662,294 Pohledávky za společnostmi pod rozhodujícím vlivem Odložená daňová pohledávka Dlouhodobá aktiva celkem 17,354,109 17,581,842 Krátkodobá aktiva Pohledávky z obchodních vztahů , ,655 Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem 15 9,507,592 6,514,103 Půjčky ostatním spřízněným společnostem ,035 Náklady příštích období 8,241 9,251 Pohledávka z titulu daně z příjmů 17, Peníze a peněžní ekvivalenty 19 1,358,652 2,863,092 Krátkodobá aktiva celkem 11,046,026 10,062,136 Aktiva celkem 28,400,135 27,643,978 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál Základní kapitál 20 18,133,476 18,133,476 Fondy tvořené ze zisku 21 2,166,147 1,654,065 Nerozdělený zisk 22 4,716,455 4,971,986 Vlastní kapitál celkem 25,016,078 24,759,527 Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování 23 2,000,000 2,000,000 Rezervy Odložené daňové závazky 9 109, Dlouhodobé závazky celkem 2,110,304 2,000,400 Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období , ,175 Úvěry a jiné zdroje financování 23 1,133, ,890 Závazky z dividend 27,896 30,012 Daňové závazky -- 11,974 Krátkodobé závazky celkem 1,273, ,051 Závazky celkem 3,384,057 2,884,451 Vlastní kapitál a závazky celkem 28,400,135 27,643,

19 Unipetrol, a.s. Výroční zpráva 2011 Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví za rok končící 31. prosince 2011 (v tis. Kč) Bod Výnosy 4 140, ,330 Náklady na prodej (69,874) (71,227) Hrubý zisk 70,156 93,103 Ostatní výnosy 241,762 3,462 Správní náklady (168,037) (179,277) Ostatní náklady (149) (48,827) Provozní hospodářský výsledek 6 143,732 (131,539) Finanční výnosy 1,165, ,192 Finanční náklady (1,515,253) (270,340) Čisté finanční výnosy (náklady) 8 (349,693) 687,852 Zisk (ztráta) před zdaněním (205,961) 556,313 Daň z příjmů 9 (23,964) (44,192) Zisk (ztráta) za rok (229,925) 512,121 Ostatní úplný výsledek: Výnos z přecenění investic do nemovitostí 600, Přecenění finančních investic Daň z ostatního úplného výsledku 9 (114,090) -- Ostatní úplný výsledek za rok po zdanění 486, Úplný výsledek za rok celkem 256, ,121 Základní a zředěný zisk (ztráta) na akcii (v Kč) (1.27) 2.82 Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 5 až

20 86 Unipetrol, a.s. Výroční zpráva 2012 Nekonsolidované finanční výkazy UNIPETROL, a.s. Nekonsolidované finanční výkazy sestavené podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou Unií k 31. prosinci 2012 Nekonsolidovaný výkaz o finanční pozici Nekonsolidovaný výkaz o finanční pozici sestavený podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou Unií K 31. prosinci 2012 (v tis. Kč) Bod 31. prosince prosince 2011 AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Nehmotný majetek Investice do nemovitostí Podíly ve společnostech pod rozhodujícím vlivem, ve společných podnicích a ostatní finanční investice Poskytnuté úvěry Ostatní dlouhdobá aktiva Dlouhodobá aktiva celkem Krátkodobá aktiva Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Poskytnuté úvěry Náklady příštích období Peníze a peněžní ekvivalenty Pohledávka z titulu daně z příjmů Aktiva určená k prodeji Krátkodobá aktiva celkem Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Ostatní fondy Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Odložené daňové závazky Rezervy Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období Úvěry a jiné zdroje financování Krátkodobé závazky celkem Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Nedílnou součástí účetní závěrky je příloha na stranách 90 až 129.

21 Unipetrol, a.s. Výroční zpráva Nekonsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku UNIPETROL, a.s. Nekonsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku sestavený podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou Unií Za rok končící 31. prosince 2012 (v tis. Kč) Bod Výnosy ,030 Náklady na prodej ,874 Hrubý zisk ,156 Ostatní výnosy ,762 Správní náklady ,037) Ostatní náklady Provozní hospodářský výsledek 6-79, Finanční výnosy ,165,560 Finanční náklady ,515,253 Čisté finanční (náklady) výnosy 8 514, Zisk (ztráta) před zdaněním 435, Daň z příjmů ,964 Zisk (ztráta) za rok ,925 Ostatní úplný výsledek: Položky, které nebudou reklasifikovány do výkazu zisku nebo ztráty: Změna reálné hodnoty investic do nemovitostí a ostatní výnosy Daň z příjmů z ostatního úplného výsledku Položky, které budou reklasifikovány do výkazu zisku nebo ztráty: Kurzové rozdíly zahraniční společnosti Ostatní úplný výsledek za rok po zdanění Ostatní úplný výsledek za rok celkem Základní a zředěný zisk (ztráta) na akcii (v Kč) 2,23-1,27 Nedílnou součástí účetní závěrky je příloha na stranách 90 až 129.

22 ČEZ, a. s. Rozvaha v souladu s IFRS k (v mil. Kč) Bod přílohy * AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek včetně poskytnutých záloh Ostatní stálá aktiva Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Oběžná aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů 2 Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazky z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva * Údaje za rok 2007 byly upraveny v souvislosti s fúzí ČEZ, a. s., s Energetikou Vítkovice, a.s. (viz bod 3 přílohy). 176 ČEZ, a. s. Rozvaha v souladu s IFRS k

23 ČEZ, a. s. Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS k (v mil. Kč) Bod přílohy * Provozní výnosy Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy Provozní náklady Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobni náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy Nákladové úroky Úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Zisk/ztráta z prodeje dceřiných a přidružených podniků Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění * Údaje za rok 2007 byly upraveny v souvislosti s fúzí ČEZ, a. s., s Energetikou Vítkovice, a.s. (viz bod 3 přílohy). Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS k ČEZ, a. s. 177

24 218 ČEZ, a. s. Rozvaha v souladu s IFRS k ČEZ, a. s. Rozvaha v souladu s IFRS k (v mil. Kč) AKTIVA *) 2007 *) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto (bod 3) Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh (bod 3) Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva Dlouhodobý finanční majetek, netto (bod 4) Dlouhodobý nehmotný majetek, netto (bod 5) Ostatní stálá aktiva celkem Stálá aktiva celkem Oběžná aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (bod 6) Pohledávky, netto (bod 7) Pohledávka z titulu daně z příjmů 1 2 Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky (bod 8) Ostatní finanční aktiva, netto (bod 9) Ostatní oběžná aktiva (bod 10) Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM PASIVA *) 2007 *) Vlastní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem (bod 11) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku (bod 12) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva (bod 15) Ostatní dlouhodobé závazky (bod 16) Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek (bod 24) Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku (bod 12) Obchodní a jiné závazky (bod 17) Závazek z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva (bod 18) Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM *) Některé údaje byly upraveny a neodpovídají stavu uvedenému v účetní závěrce za rok Nedílnou součástí těchto účetních výkazů je příloha.

25 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS k ČEZ, a. s. 219 ČEZ, a. s. Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS k (v mil. Kč) *) Provozní výnosy Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem (bod 19) Provozní náklady Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady (bod 20) Materiál Emisní povolenky, netto (bod 8) Ostatní provozní náklady (bod 21) Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv (bod 15) Výnosové úroky (bod 22) Kurzové zisky a ztráty, netto Zisk/ztráta z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků Ostatní finanční náklady a výnosy, netto (bod 23) Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů (bod 24) Zisk po zdanění Čistý zisk na akcii (Kč/ks) (bod 27) Základní 85,2 88,1 Zředěný 85,2 88,0 Průměrný počet vydaných akcií (v tis. ks) Základní Zředěný *) Některé údaje byly upraveny a neodpovídají stavu uvedenému v účetní závěrce za rok Nedílnou součástí těchto účetních výkazů je příloha.

26 266 ČEZ, a. s. / Rozvaha v souladu s IFRS k ČEZ, a. s. Rozvaha v souladu s IFRS k (v mil. Kč) AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto (bod 3) Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh (bod 3) Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva Dlouhodobý finanční majetek, netto (bod 4) Dlouhodobý nehmotný majetek, netto (bod 5) Ostatní stálá aktiva celkem Stálá aktiva celkem Oběžná aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (bod 6) Pohledávky, netto (bod 7) Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky (bod 8) Ostatní finanční aktiva, netto (bod 9) Ostatní oběžná aktiva (bod 10) Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji (bod 4.1) Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem (bod 11) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku (bod 12) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva (bod 15) Ostatní dlouhodobé závazky (bod 16) Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek (bod 24) Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku (bod 12) Obchodní a jiné závazky (bod 17) Závazek z titulu daně z příjmů 926 Ostatní pasiva (bod 18) Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM Nedílnou součástí těchto účetních výkazů je příloha.

27 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS k / ČEZ, a. s. 267 ČEZ, a. s. Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS k (v mil. Kč) Provozní výnosy Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem (bod 19) Provozní náklady Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady (bod 20) Materiál Emisní povolenky, netto (bod 8) Ostatní provozní náklady (bod 21) Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv (bod 15) Výnosové úroky (bod 22) Kurzové zisky a ztráty, netto Ztráta z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků Ostatní finanční náklady a výnosy, netto (bod 23) Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů (bod 24) Zisk po zdanění Čistý zisk na akcii (Kč/ks) (bod 27) Základní 65,1 85,2 Zředěný 65,1 85,2 Průměrný počet vydaných akcií (v tis. ks) Základní Zředěný Nedílnou součástí těchto účetních výkazů je příloha.

28 ČEZ, A. S. ROZVAHA V SOULADU S IFRS K (v mil. Kč) AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky ČEZ, a. s. > Rozvaha v souladu s IFRS k > 256 Dlouhodobý hmotný majetek, netto (bod 3) Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh (bod 3) Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva Dlouhodobý finanční majetek, netto (bod 4) Dlouhodobý nehmotný majetek, netto (bod 5) Ostatní stálá aktiva celkem Stálá aktiva celkem Oběžná aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (bod 6) Pohledávky, netto (bod 7) Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky (bod 8) Ostatní finanční aktiva, netto (bod 9) Ostatní oběžná aktiva (bod 10) Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji (body 4 a 4.1) Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem (bod 11) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku (bod 12) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva (bod 15) Ostatní dlouhodobé závazky (bod 16) Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek (bod 24) Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku (bod 12) Obchodní a jiné závazky (bod 17) Ostatní pasiva (bod 18) Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM Nedílnou součástí těchto účetních výkazů je příloha.

29 ČEZ, A. S. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V SOULADU S IFRS K (v mil. Kč) Provozní výnosy Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem (bod 19) Provozní náklady Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady (bod 20) Materiál Emisní povolenky, netto (bod 8) Ostatní provozní náklady (bod 21) Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv (bod 15) Výnosové úroky (bod 22) Kurzové zisky a ztráty, netto Ztráta z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků -128 Ostatní finanční náklady a výnosy, netto (bod 23) Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů (bod 24) Zisk po zdanění ČEZ, a. s. > Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS k > 257 Čistý zisk na akcii (Kč na akcii) (bod 27) Základní 69,9 65,1 Zředěný 69,9 65,1 Průměrný počet vydaných akcií (v tis. ks) Základní Zředěný Nedílnou součástí těchto účetních výkazů je příloha.

30 ČEZ, a. s. Rozvaha v souladu s IFRS k ČEZ, a. s. Rozvaha v souladu s IFRS k (v mil. Kč) AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto (bod 3) Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh (bod 3) Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva Dlouhodobý finanční majetek, netto (bod 4) Dlouhodobý nehmotný majetek, netto (bod 5) Ostatní stálá aktiva celkem Stálá aktiva celkem Oběžná aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (bod 6) Pohledávky, netto (bod 7) Pohledávka z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky (bod 8) Ostatní finanční aktiva, netto (bod 9) Ostatní oběžná aktiva (bod 10) Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem (bod 11) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku (bod 12) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva (bod 15) Ostatní dlouhodobé závazky (bod 16) Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek (bod 24) Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku (bod 12) Obchodní a jiné závazky (bod 17) Ostatní pasiva (bod 18) Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM Nedílnou součástí těchto účetních výkazů je příloha.

31 ČEZ, a. s. Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS k ČEZ, a. s. Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS k (v mil. Kč) Provozní výnosy Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem (bod 19) Provozní náklady Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady (bod 20) Materiál Emisní povolenky, netto (bod 8) Ostatní provozní náklady (bod 21) Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky (bod 22) Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto (bod 23) Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů (bod 24) Zisk po zdanění Čistý zisk na akcii (Kč na akcii) (bod 27) Základní 66,2 69,9 Zředěný 66,2 69,9 Průměrný počet vydaných akcií (v tis. ks) Základní Zředěný Nedílnou součástí těchto účetních výkazů je příloha.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČEZ, a. s. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ČEZ, a. s. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY ZPRACOVANÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ ROZVAHA AKTIVA: K 31. 12. 2018 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 459 467 454 354 Oprávky a opravné položky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA AKTIVA 30. 9. 2018 31. 12. 2017 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 452 996 448 250 Oprávky a opravné položky -241 760-231 024 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 211 236 217 226 Jaderné palivo, netto

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2017 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2017 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 283 249 274 208 Stálá aktiva 256 860 258 658 Dlouhodobý hmotný majetek 171 505 175 555 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 289 320 291 100 Oprávky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 396 407 394 262 Oprávky a opravné položky -229 979-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 166 428

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 498 394 262 Oprávky a opravné položky -222 076-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 172 422

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek:

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek: ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 315 322 313 006 Oprávky a opravné položky -190 095-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 125 227

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů Tento dokument představuje dodatek (dále jen Dodatek Základního prospektu

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Bod K 31. 12. 2016 Dlouhodobý

Více

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s.

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Česká pojišťovna, a. s. Praha

Česká pojišťovna, a. s. Praha Česká pojišťovna, a. s. Praha sídlo Spálená 16, Praha 1, PSČ 113 04 identifikační číslo 45 27 29 56 Finanční výkazy společnosti sestavené za období počínající 1. ledna 2005 končící 30. září 2005 Výkazy

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Bilance aktiv a pasiv

Bilance aktiv a pasiv Bilance aktiv a pasiv AKTIVA CELKEM 86 772 880 96 286 407 108 649 471 104 817 953 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 11 041 179 7 379 747 24 209 809 23 590 617 2. Finanční k obchodování 15 091

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) AKTIVA CELKEM 53 231 689 53 932 923 52 360 785 44 658 793 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 14 044 241 12 663 135 8 260 117 1 640 430 2. Finanční k obchodování

Více

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) AKTIVA CELKEM 71 850 238 65 718 225 76 159 208 78 648 553 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 6 106 303 2 147 365 13 890 449 9 588 309 2. Finanční k obchodování

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA 2006- hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd. 2006 2005 AKTIVA CELKEM 69 157 59 774 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

výsledky hospodaření

výsledky hospodaření 48 výsledky hospodaření 49 výnosy a náklady Celkové výnosy společnosti v tis. Kč 2016 Tržby za teplo 1.030.640 Tržby za elektřinu 950.808 Tržby za chlad 11.868 Tržby za ukládání a likvidaci odpadů 57.534

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

akciová společnost Výroční zpráva za rok

akciová společnost Výroční zpráva za rok 2016 akciová společnost Výroční zpráva za rok OBSAH Stránka 1 Výroční zpráva REDASH, a.s. 2016 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi - - II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma a sídlo Na Bílé 1231 565 01 Choceň Česká republika 2004 12 49286854 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní Min.účetní

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč) IČ: 492 86 854 Označ. AKTIVA 31.12.2017 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 A K T I V A C E L K E M 733 490 137 144 596 346 684 000 B. Dlouhodobý majetek 284

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA okamžik sestavení závěrky: 31. 1. 2008 AKTIVA kód banky: 6700 2007 2006 2005 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost,

Více

AKTIVA CELKEM

AKTIVA CELKEM Severočeské Západočeská Severočeská Východočeská Středočeská Severomoravská ČEZ Distribuce, doly energetika, energetika, energetika, energetická energetika, a. s. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Výkaz zisku a ztráty - vertikální analýza TEXT řádku v tis. Kč Celkový obrat = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 B. + Obchodní

Více