OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška"

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská České Budějovice Viz rozdělovník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/7041/2014 Bd Ing. Nikola Bednářová OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění předpisů účinných do (dále jen "stavební zákon"), I. V souladu s ust. 4 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ),oznamuje účastníkům, že pokračuje řízení o odstranění stavby, které bylo zahájeno z moci úřední dle 129 odst. 1 stavebního zákona dne , a to ve věci stavby: VTL plynovod Nové Vráto - Jivno (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 296/13, 296/16, 296/36, 298/2, 300, 301, 302/3, 302/6, 303/33, 305/2, 305/5, 305/7 v katastrálním území Adamov u Českých Budějovic, parc. č. 564/20, 564/23, 569, 575/6, 575/8 v katastrálním území Hůry, parc. č. 3790/8, 3790/17, 3790/21, 3790/22, 3790/33, 3799/6, 3802/2, 3803/1, 3803/5, 3803/6, 3803/7, 3803/8, 3803/9, 3809/1, 3809/2, 4249/15, 4249/31, 4249/40, 4423/1 v katastrálním území Jivno, parc. č. 985/35, 985/37, 993/1, 993/2, 993/3, 993/8, 993/9, 993/10, 993/11, 993/12, 993/13, 993/15, 1002/9, 1002/15, 1004/1, 1004/3, 1004/5, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1007/3, 1007/4, 1007/5, 1007/6, 1008/17, 1008/24, 1009/1, 1009/3, 1016/7, 1016/8, 1017/1, 1017/6, 1017/7, 1017/12, 1017/17, 1017/20, 1017/35, 1017/60, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1023/4, 1023/6, 1025/2, 1025/4, 1025/6, 1025/10, 1025/15, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1028/19, 1028/20, 1028/21, 1028/22, 1028/23, 1028/24, 1028/37, 1028/39, 1082/1, 1082/4, 1082/5 v katastrálním území Rudolfov u Českých Budějovic, parc. č. 268/8, 271/1, 292/1, 292/28, 292/30, 292/31, 292/33, 296/1, 297/1, 297/2, 297/3, 297/9, 297/15, 307/11, 307/13, 308/4, 308/5, 308/6, 308/9, 309/4, 309/5, 310/1, 310/11, 310/13, 311/1, 311/3, 312/5 v katastrálním území Vráto, jejímž vlastníkem je E.ON Distribuce, a.s., IČO , F. A. Gerstnera 6/2151, České Budějovice, kterou zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO , se sídlem tamtéž, kterou zastupuje Radka Bambulová, IČO , nar , Žižkova 108/66, Lišov (dále jen "vlastník"). Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, vydal ve věci rozhodnutí pod zn. MěÚ/OV/4721/2012/We, ze dne , kterým nenařídil odstranění stavby a zároveň zastavil řízení o odstranění stavby. Proti tomuto rozhodnutí podal účastník řízení p. R. Davídek v zast. advokáta JUDr. J. Šířka v zákonné lhůtě odvolání, načež odvolací orgán Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic (dále jen "krajský úřad") napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl

2 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 2 k závěru, že vykazuje určité vady, které je nezbytné napravit. Svým rozhodnutím ze dne pod č.j. KUJCK 38548/2013/OREG proto krajský úřad napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil a vrátil k novému projednání orgánu I. stupně. Usnesením krajského úřadu, ze dne pod č.j. KUJCK 64285/2013/OREG, bylo Městskému úřadu Rudolfov, Odboru výstavby odňato řízení ve věci, z důvodu vyloučení všech jeho úředních osob a v dané věci dále jednat a rozhodnout byl pověřen Magistrát města České Budějovice, jako příslušný stavební úřad. Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice (dále jen "stavební úřad") obdržel dne spisový materiál, ze kterého zjistil, že předmětná stavba - tehdy ještě VTL přípojka plynu pro Jihočeské cihelny, závod Jivno - byla umístěna územním rozhodnutím ze dne pod č.j. Výst. 454/89-Vo a povolena stavebním povolením ze dne pod č.j. Výst. 117/91-Vo, následně zkolaudována kolaudačním rozhodnutím ze dne pod č.j. Výst. 453/92-Kř, které vydal bývalý Městský úřad Rudolfov, stavební úřad. Dne obdržel Městský úřad Rudolfov odvolání p. R. Davídka, které směřovalo proti výše uvedenému stavebnímu povolení a bylo následně dne rozhodnutím krajského úřadu č.j.: OREG 21185/2010/luam zamítnuto, coby odvolání opožděné. Toto rozhodnutí napadeno ze strany p. Romana Davídka správní žalobou, o které Krajský soud v Českých Budějovicích svým rozsudkem rozhodl tak, že podanou žalobu zamítl. Na základě kasační stížnosti podané u Nejvyššího správního soudu, byl tento rozsudek rozsudkem Nejvyššího správního soudu zrušen a věc byla krajskému soudu vrácena k dalšímu řízení. Krajský soud pak ve vazbě na právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího správního soudu svým rozsudkem č.j. 10 A 45/ ze dne shora zmíněné rozhodnutí krajského úřadu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dle závěru soudu, kterým byl v této věci odvolací orgán vázán, jelikož nebylo možno v daném případě zcela jednoznačně posoudit, že p. R. Davídek, jakožto opomenutý účastník stavebního řízení měl dostatečnou a účinnou možnost bránit se, nebylo možno jeho odvolání, směřující proti stavebnímu povolení č.j. Výst. 117/91-Vo ze dne podané dne , kvalifikovat jako odvolání opožděné a bylo nutno o něm věcně rozhodnout. V rámci doplnění spisového materiálu pak toto stavební povolení bylo napadeno ještě odvoláním dalšího opomenutého účastníka stavebního řízení, a sice p. J. Hanuse. Krajský úřad, tedy ve vazbě na právní názor soudu, kterým byl vázán, přezkoumal napadené stavební povolení v celém rozsahu a v důsledku zjištěných vad pak svým rozhodnutím pod č.j. OREG 38382/2011/ambrozova, ze dne napadené povolení zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí orgánu I. stupně. Z výše uvedeného je zřejmé, že spis je velmi obsáhlý a tudíž stavební úřad potřeboval přiměřenou dobu k nastudování celé problematiky a seznámení se se spisovým materiálem. Stavební úřad v návaznosti na právní názor vyslovený krajským úřadem pokračuje v řízení, přičemž musí vyrozumět účastníky o pokračování v řízení, jehož předmět je povinen jednoznačně vymezit, ve vazbě na současný stav, stejně jako i osobu vlastníka stavby. Před vydáním rozhodnutí ve věci je stavební úřad povinen umožnit účastníkům řízení seznámit se se všemi shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí a vyzvat je, aby se k nim vyjádřili. Dne obdržel stavební úřad notářský zápis, který mu byl doručen prostřednictvím zplnomocněného zástupce vlastníka stavby. V notářském zápisu je nesporně prohlášeno, že vlastnické právo k předmětné stavbě bylo úplatně převedeno na společnost Západočeské plynárny o.z. se sídlem Plzeň, jejímž právním nástupcem je nynější společnost E.ON Distribuce, a.s. Z tohoto zápisu také implicitně vyplývá, že předmětem řízení není přípojka ale VTL plynovod, neboť je v zápisu mimo jiné prohlášeno, že stavba je součástí plynárenské distribuční soustavy. Jako taková nemůže být z logiky věci plynovodní přípojkou. Na podporu tohoto tvrzení stavební úřad dne obdržel oficiální sdělení senior technika rozvoje a výstavby DS plynu, jakožto pracovníka spol. E.ON Česká republika, s. r. o., sepsané dne Obsahem tohoto sdělení je, vysvětlení vymezení předmětu řízení, a sice že stavební povolení bylo vydáno ještě na stavbu VTL přípojka plynu pro Jihočeské cihelny, závod Jivno, jelikož v té době byla společnost Jihočeské cihelny, a.s., jediným odběratelem, a proto byla připojena touto přípojkou napojenou na distribuční síť u panelárny v Novém Vrátě. Poté co bylo vlastnické právo ke stavbě úplatně převedeno na Západočeské plynárny o.z., jejímž právním nástupcem je E.ON Distribuce, a.s., stala se stavba součástí plynárenské distribuční soustavy - VTL plynovodem Nové Vráto - Jivno. V současné době předmětná stavba - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno zásobí zemní plynem lokality Rudolfov, Adamov u Č. Budějovic, Hůry a Libnič s cca 5000 dalšími odběrateli, tudíž zcela jednoznačně slouží k další distribuci, nikoliv k připojení jediného objektu.

3 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 3 Tímto písemným opatřením stavební úřad oznamuje účastníkům, že pokračuje v řízení a zároveň je seznamuje s výše uvedenými novými podklady pro vydání rozhodnutí. II. S odkazem na výše uvedené, stavební úřad dle 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost, aby se (mají-li zájem) seznámili s novými podklady pro vydání rozhodnutí, případně se k nim i vyjádřili, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Doložené podklady jsou součástí spisu stavebního úřadu vedeného v této věci. Se spisovým materiálem, který bude použit jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věci, se mohou účastníci řízení seznámit a případně se k němu i vyjádřit na Stavebním úřadě Magistrátu města České Budějovice, Kněžská 19, IV. patro, dveře č. 506, a to v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod. Stavební úřad dále upozorňuje, že v souladu s právním názorem vysloveným krajským úřadem vede řízení dle stavebního zákona, ve znění účinném do , neboť k zahájení řízení došlo v roce Řízení o nařízení odstranění stavby je zcela samostatným řízením zahájeným z moci úřední a nelze jej spojovat s původním stavebním řízením zahájeným v roce Stavební úřad respektuje přechodná ustanovení zákona č. 350/2012 Sb. (velká novela stavebního zákona), podle kterých řízení zahájené v roce 2012 dokončí dle předchozí právní úpravy, tj. zák. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do Okruh účastníků řízení: Účastníky řízení o nařízení odstranění stavby jsou povinný, osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba umístěna nebo stavbám na nich, jakož i osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena. Povinným je výše uvedený vlastník stavby. Dalšími účastníky řízení, dle výše uvedeného, jsou: Věra Bauerová, K. Vinařického č.p. 469/6, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Ing. Milan Bayerl, Jiráskova č.p. 2200/71, Jihlava 1 Pavel Bayerl, Čéčova č.p. 733/33, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Jana Beranová, Vráto č.p. 64, České Budějovice 1 Miloslava Bezová, Pabláskova č.p. 344/16, České Budějovice 7, České Budějovice 1 Josef Bíca, Žižkova č.p. 87/58, Lišov Ing. Radek Bumba, Slunečná č.p. 254, Šindlovy Dvory-Litvínovice, České Budějovice 1 Miloš Čermák, Příkrá č.p. 204, Horní Brána, Český Krumlov 1 Ing. Miroslav Čermák, Plečnikova č.p. 918, Šeberov, Praha 415 Ing. Zdeněk Čermák, Třeboňská č.p. 16/22, Rudolfov Ivana Černá, Adamovská č.p. 331/17, Rudolfov Štěpánka Černá, Průmyslová č.p. 493, Planá nad Lužnicí Miloslav Černý, Adamovská č.p. 331/17, Rudolfov Ing. Radek Černý, Kijevská č.p. 97/48, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Pavla Činčurová, Na Rybníčku č.p. 659/16, Rudolfov Ing. Pavel Čurda, Jablonského č.p. 585, Třeboň Marie Drayerová, J. Opletala č.p. 899/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Anna Duchoňová, Ant. Barcala č.p. 1369/32, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ivana Duspivová, Na Rybníčku č.p. 694/17, Rudolfov Jiří Dvořák, Budovatelská č.p. 63, Adamov, Rudolfov Anna Faixová, Tatranská č.p. 6, Košice Radomír Filip, Krčínova č.p. 1101/26, České Budějovice 2, České Budějovice 11 Václav Filip, U Trojice č.p. 799/33, České Budějovice 3, České Budějovice 10 Jan Foist, Vráto č.p. 68, České Budějovice 1 Karel Freylach, Brloh č.p. 17/28, Brloh Ing. Martina Fučíková, Písecká č.p. 282, Malá Strana, Týn nad Vltavou 1 František Graman, Na Rybníčku č.p. 534/12, Rudolfov Ing. František Gregor, Lessnerova č.p. 270, Petrovice, Praha 111 Jan Gregor, Písecká č.p. 1050/2, České Budějovice 2, České Budějovice 11

4 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 4 JUDr. Marie Gregorová, Rembrandtova č.p. 2191/16, Strašnice, Praha 10 Jaroslav Hanus, V Oblouku č.p. 130, Adamov, Rudolfov Marcela Hanzalová, Dobrovodská č.p. 616/68, České Budějovice 5, České Budějovice 6 František Havlíček, Dlouhá č.p. 46/17, Rudolfov Luděk Havlíček, Dlouhá č.p. 46/17, Rudolfov Václava Hejbalová, Vráto č.p. 30, České Budějovice 1 Jiří Heller, Vráto č.p. 16, České Budějovice 1 Marie Hellerová, Vráto č.p. 16, České Budějovice 1 Jan Hlaváč, Rudolfovská tř. č.p. 301/115, České Budějovice 4, České Budějovice 1 Petr Hlaváček, Sídliště Vyšný č.p. 121, Nádražní Předměstí, Český Krumlov 1 Josef Hofhansl, Na Rybníčku č.p. 530/9, Rudolfov Jiří Hranáč, Dolní Dvořiště č.p. 215, Dolní Dvořiště Renata Hranáčová, Dolní Dvořiště č.p. 215, Dolní Dvořiště David Hrdlička, Nová č.p. 591, Kamenný Újezd Bohumil Hruška, Jana Štursy č.p. 2407/35, Ceské Budějovice, České Budějovice 10 Ing. Petr Chmel, Zátkovo nábř. č.p. 440/1, České Budějovice 1 Růžena Janáková, Větrná č.p. 37, Adamov, Rudolfov Ivana Jankuliaková, Palackého č.p. 385, České Velenice Ing. Josef Jauker, Krajinská č.p. 265/26, České Budějovice 1 Jaroslava Jedličková, Komenského č.p. 1469, Vlašim Jana Jenne, Žižkova č.p. 87/58, Lišov JUDr. Václav Ježek, Lesní č.p. 695/33, Rudolfov Miloslav Jindra, Hůry 113, Lišov Irena Jirková, Dolní Branná č.p. 340, Dolní Branná Jana Jodlová, Průběžná č.p. 94, Hůry, Rudolfov Karel Jungmann, Jivno č.p. 174, Rudolfov Jaroslav Klabouch, Adamovská č.p. 175, Adamov, Rudolfov Martin Klabouch, Horní č.p. 114, Hůry, Rudolfov Ludmila Klabouchová, Adamovská č.p. 175, Adamov, Rudolfov Jitka Kleštincová, Pekárenská č.p. 1025/17, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Mgr. František Kocman, Otakarova č.p. 1760/22, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Mgr. Jiří Kocman, Havanská č.p. 2825/6, Tábor 5 Ing. Richard Kocman, Vitín č.p. 90, Ševětín Vladimír Kocman, Rudolfovská tř. č.p. 1995/9, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Milena Kolmanová, Erbenova č.p. 270, Vlašim Ing. Jindřich Koranda, Martina Stáhalíka č.p. 721/26, Rudolfov Zdeňka Korandová, Martina Stáhalíka č.p. 721/26, Rudolfov Ing. Pavel Kordík, Třeboňská č.p. 195/49, Rudolfov Ing. Věra Kosíková, A. Kříže č.p. 569/31, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Karel Kotásek, M. Horákové č.p. 1365/4, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jaroslava Koudelová, U Stadionu č.p. 1268/6, Cheb 2 Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc, Jeremiášova č.p. 1927/14,, České Budějovice 1 Mgr. Irena Kovářová, BcT, Polní č.p. 692/9, Rudolfov Ivana Krýdlová, V Oblouku č.p. 95, Adamov, Rudolfov Ing. Lenka Křížová, Vráto č.p. 54, České Budějovice 1 Milena Kubíčková, Žižkova č.p. 87/58, Lišov František Kubů, Větrná č.p. 115, Adamov, Rudolfov Rudolf Kvapil, Vráto č.p. 52, České Budějovice 1 Milan Landa, Školní č.p. 167/4, Rudolfov Dagmar Lokapaurová, Poštovní č.p. 23/1, Rudolfov Ing. Jana Macůrková, Špic č.p. 51, Svatava Jan Mareš, Emy Destinové č.p. 936/19, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Miroslav Matásek, Vl. Rady č.p. 980/21, České Budějovice 6, České Budějovice 8 Radek Matásek, Karla Čapka č.p. 476, Hluboká nad Vltavou Radek Matásek, Karla Čapka č.p. 476, Hluboká nad Vltavou Jiří Mauer, Na Rybníčku č.p. 535/10, Rudolfov Josef Mlnařík, Hlinecká č.p. 2072/11, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Stanislav Mlnařík, Jivno č.p. 129, Rudolfov

5 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 5 Marcela Mrázková, Jižní č.p. 2398/75, České Budějovice 3, České Budějovice 10 Radka Mrázová, Šumavské Hoštice č.p. 105, Šumavské Hoštice Mgr. Radomír Mužík, Ant.Barcala 1367/28, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Petr Novák, Na Zahradách č.p. 498, Ledenice Zdeněk Novák, Poštovní č.p. 20/3, Rudolfov Alena Nováková, Luční č.p. 623/5, Rudolfov Bohuslava Novotná, K Rokli č.p. 494, Vimperk II Marcela Novotná, Třebotovice č.p. 2492, České Budějovice 5, České Budějovice 3 Pavla Novotná, Na Rybníčku č.p. 659/16, Rudolfov Mgr. Jiří Novotný, Třebotovice č.p. 2492, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Hana Peterková, Na Vyhlídce č.p. 1414/15, Dobrá Voda u Českých Budějovic Milan Procházka, Luční č.p. 686/9, Rudolfov Růžena Quittová, J. Bendy č.p. 1325/3, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Aleš Racek, Čtyřkolská č.p. 294/19, Uhříněves, Praha Josef Sekyra, Na Spojce č.p. 580/7, Rudolfov Dana Shonová, Markupova č.p. 2707/12, Horní Počernice, Praha 913 Stanislav Schaffelhofer, Dubičné č.p. 24, Rudolfov Václav Schuster, Dělnická č.p. 14, Adamov, Rudolfov Jiřina Schytilová, V. Nezvala č.p. 754/3, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Martina Stachová, Křejpského č.p. 1531/6, Chodov, Praha 415 Božena Suchánková, Třeboňská č.p. 541/28, Rudolfov Dagmar Sváčková, Na Spojce č.p. 411/1, Rudolfov Věra Svobodová, Čéčova č.p. 647/50, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Ing. Dagmar Šlusarčíková, Gregorova č.p. 2583/12, Moravská Ostrava, Ostrava 2 Vladimír Šnejd, Luční č.p. 720, Rudolfov Ing.arch. Ludmila Šnejdová, Větrná č.p. 1454/72, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Marta Špilauerová, Třeboňská č.p. 446/4, Rudolfov Stanislav Štindl, Jivno č.p. 36, Rudolfov Mgr. Jiří Tomášek, Rybářská č.p. 284, Poříčí, Boršov nad Vltavou Josef Urban, J.A.Komenského č.p. 208, Ševětín Hana Vačkářová, Nová č.p. 597/5, Lišov u Českých Budějovic Bohumil Valenta, Vráto č.p. 51, České Budějovice 1 Jaroslav Vávra, Jivno č.p. 1, Rudolfov David Vondrášek, Zlatá č.p. 121, Škvorec Pavel Vondrášek, Nádražní č.p. 2090, Budějovické Předměstí, Písek 1 Hana Voráčková, Třeboňská č.p. 165/50, Rudolfov Radomil Votočka, Klavíkova č.p. 1581/17, České Budějovice 3, České Budějovice 4 František Votruba, Jivno č.p. 30, Rudolfov Marta Votrubová, Jivno č.p. 30, Rudolfov Drahomíra Wenzlová, Hlinecká č.p. 1558/5, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Karel Zeman, Libníč č.p. 119, Rudolfov Stanislav Zeman, K. Štěcha č.p. 1229/7, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Václav Zeman, J. Bendy č.p. 1349/9, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jana Zemanová, Libníč č.p. 119, Rudolfov Věra Majerová, Resslova 1578/19, České Budějovice České Budějovice Ing. Tomáš Urban, Biskupská 457/8, České Budějovice 1, České Budějovice Uhl Jindřich, Za nádražím 207, Nádražní Předměstí, Český Krumlov Votočková Denisa, M. Horákové 1365/4, České Budějovice 2, České Budějovice Koutníková Monika, Kodetka Okružní 71, Hlincova Hora Hana Vančurová, Za cihelnou 980/9, Lišov ASARKO s.r.o., Jivno č.p. 85, Jivno, Rudolfov Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, Praha ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, České Budějovice 10 E.ON. Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice Finanční úřad v Solovově, Růžové náměstí č.p. 1629, Sokolov 1 Jihočeký vodárenský svaz, S. K. Neumana č.p. 292/19, České Budějovice 1 LuckyNet s.r.o., Žižkova tř. č.p. 1321/1, České Budějovice 1 Město Rudolfov, Hornická č.p. 11, Rudolfov

6 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 6 Obec Adamov, Adamov, Rudolfov Obec Hůry, Hůry, Rudolfov Obec Jivno, Jivno č.p. 34, Jivno, Rudolfov Obec Vráto, Vráto č.p. 20, České Budějovice 1 Oberbank AG, pobočka Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II č.p. 6, České Budějovice 1 PARIX s.r.o., Krakovská 583/9, Nové Město Praha Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, Praha Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Ředitelství silnic a dálnic, Lidická 49/110, České Budějovice SIGNUM spol. s r.o., Nádražní č.p. 41, Hustopeče u Brna Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 10 T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 11-Chodov, Praha 414 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 28 Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7 JUDr. Josef Šírek, Dr. Bureše 1185/1, České Budějovice (zmocněný zástupce p. Romana Davídka, Košická 1319, Sokolov) Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), jsou písemnosti ve věci zasílány výše uvedeným účastníkům veřejnou vyhláškou, a to v souladu s ust. 144 odst. 6 správního řádu, které zní: V řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v 19 odst. 4, veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě. Jednotlivě je tedy doručováno v souladu s ust. 27 odst. 1správního řádu pouze těm účastníkům, kterým se rozhodnutím zakládá právo nebo povinnost, v tomto případě tedy vlastníkovi předmětné stavby (povinnému). Poučení: Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Vlastislav Eliáš vedoucí Stavebního úřadu České Budějovice Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a místně příslušných obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

7 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 7 Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: zplnomocněný zástupce vlastníka (dodejky) Radka Bambulová, Žižkova č.p. 66/108, Lišov u Českých Budějovic Ostatním účastníkům je oznámení doručováno dle 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou ; Jmenný seznam těchto účastníků je uveden výše na tomto oznámení. dotčené orgány Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí Městský úřad Rudolfov, IDDS: g4qjdsb Obecní úřad Adamov, IDDS: q7bb677 Obecní úřad Hůry, IDDS: zfnbyr7 Obecní úřad Jivno, IDDS: cw6amsp Obecní úřad Vráto, IDDS: diked69 ostatní - se žádostí o vyvěšení na úřední desce Magistrát města kancelář tajemníka - Úřední deska Městský úřad Rudolfov, Hornická č.p. 11/1, Rudolfov Obecní úřad Adamov, V Chalupách č.p. 47, Adamov, Rudolfov Obecní úřad Hůry, Na Sadech č.p. 155, Hůry, Rudolfov Obecní úřad Vráto, Vráto č.p. 20, České Budějovice 1 Obecní úřad Jivno, Jivno č.p. 34, Rudolfov

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1

S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

*KUCBX00EK0YE* USNESENÍ. Výroková část:

*KUCBX00EK0YE* USNESENÍ. Výroková část: O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č.j.: KUJCK 64285/2013/OREG datum:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č. j.: KUJCK 80710/2015/OREG datum:

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2. I"Viz rozdělovník: Tel.: OZNÁMENÍ.

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2. IViz rozdělovník: Tel.: OZNÁMENÍ. Magistrát města České Budějovice nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliá.š Kněžská 19 37092 České Budějovice Internet: http://www.c-budejovice.cz I"Viz rozdělovník:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. 1,2. I Viz rozdělovník: Tel.: OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. 1,2. I Viz rozdělovník: Tel.: OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice Internet: http://ww\\.c-blldejovice.cz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice O Z N Á M E N Í O P O K R A Č O V Á N Í Ř Í Z E N Í

Magistrát města České Budějovice O Z N Á M E N Í O P O K R A Č O V Á N Í Ř Í Z E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Př e mysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/2729/2012 Ni Nikodemová Anna

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.:   Datum: SU/2729/2012 Ni Nikodemová Anna Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 400,

Více

*KUCBX00JCHJP* ROZHODNUTÍ. Výroková část:

*KUCBX00JCHJP* ROZHODNUTÍ. Výroková část: O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O Ř Á D U A I N V E S T I C O D D Ě L E N Í S T A V E B N Í H O Ř Á D U č. j.: KUJCK 21338/2016 datum:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2. viz rozdělovník

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2. viz rozdělovník Magistr át města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/1521/2015/we Ing. Zdeněk Werner 777265736 18.5.2015 Č.j.: MěÚ/1654/2015/Wer e-mail: zdenek.werner@rudolfov.cz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-134522/2014/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 151733/2014 Zlín, dne 2.10.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. 1,2. I Viz rozdělovnik: dnel 1J < <1'-..!cIz. Tel.

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. 1,2. I Viz rozdělovnik: dnel 1J < <1'-..!cIz. Tel. Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice Internet: http://www.c-budejovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 226578/2013/HA/Lo MMHK/010171/2014 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

*KUCBX00FGKYH* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

*KUCBX00FGKYH* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A INVESTIC ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU č.j.: KUJCK 32249/2014/OREG č. spis: OREG/63301/2013/jaho datum: 27.5.2014 vyřizuje: Ing. Jaroslav Hodina

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 221220/2012/HA/JÍ MMHK/009718/2013 Ing. Jana Jírovcová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 377,

Více

Ing. arch. Alois Šumbera IČ , Kotlářská Brno

Ing. arch. Alois Šumbera IČ , Kotlářská Brno Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 Kuřim www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: ze dne: 27.04.2016 naše zn.: MK/8814/16/OD vyřizuje: tel.: +420 541

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2710/2014 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 11.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2710/2014 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 11.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Bergama70, a.s. Kvítkovická 1527

Více

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis.zn.: Výst.

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více