OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška"

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská České Budějovice Viz rozdělovník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/7041/2014 Bd Ing. Nikola Bednářová OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění předpisů účinných do (dále jen "stavební zákon"), I. V souladu s ust. 4 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ),oznamuje účastníkům, že pokračuje řízení o odstranění stavby, které bylo zahájeno z moci úřední dle 129 odst. 1 stavebního zákona dne , a to ve věci stavby: VTL plynovod Nové Vráto - Jivno (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 296/13, 296/16, 296/36, 298/2, 300, 301, 302/3, 302/6, 303/33, 305/2, 305/5, 305/7 v katastrálním území Adamov u Českých Budějovic, parc. č. 564/20, 564/23, 569, 575/6, 575/8 v katastrálním území Hůry, parc. č. 3790/8, 3790/17, 3790/21, 3790/22, 3790/33, 3799/6, 3802/2, 3803/1, 3803/5, 3803/6, 3803/7, 3803/8, 3803/9, 3809/1, 3809/2, 4249/15, 4249/31, 4249/40, 4423/1 v katastrálním území Jivno, parc. č. 985/35, 985/37, 993/1, 993/2, 993/3, 993/8, 993/9, 993/10, 993/11, 993/12, 993/13, 993/15, 1002/9, 1002/15, 1004/1, 1004/3, 1004/5, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1007/3, 1007/4, 1007/5, 1007/6, 1008/17, 1008/24, 1009/1, 1009/3, 1016/7, 1016/8, 1017/1, 1017/6, 1017/7, 1017/12, 1017/17, 1017/20, 1017/35, 1017/60, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1023/4, 1023/6, 1025/2, 1025/4, 1025/6, 1025/10, 1025/15, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1028/18, 1028/19, 1028/20, 1028/21, 1028/22, 1028/23, 1028/24, 1028/37, 1028/39, 1082/1, 1082/4, 1082/5 v katastrálním území Rudolfov u Českých Budějovic, parc. č. 268/8, 271/1, 292/1, 292/28, 292/30, 292/31, 292/33, 296/1, 297/1, 297/2, 297/3, 297/9, 297/15, 307/11, 307/13, 308/4, 308/5, 308/6, 308/9, 309/4, 309/5, 310/1, 310/11, 310/13, 311/1, 311/3, 312/5 v katastrálním území Vráto, jejímž vlastníkem je E.ON Distribuce, a.s., IČO , F. A. Gerstnera 6/2151, České Budějovice, kterou zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO , se sídlem tamtéž, kterou zastupuje Radka Bambulová, IČO , nar , Žižkova 108/66, Lišov (dále jen "vlastník"). Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby, vydal ve věci rozhodnutí pod zn. MěÚ/OV/4721/2012/We, ze dne , kterým nenařídil odstranění stavby a zároveň zastavil řízení o odstranění stavby. Proti tomuto rozhodnutí podal účastník řízení p. R. Davídek v zast. advokáta JUDr. J. Šířka v zákonné lhůtě odvolání, načež odvolací orgán Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic (dále jen "krajský úřad") napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl

2 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 2 k závěru, že vykazuje určité vady, které je nezbytné napravit. Svým rozhodnutím ze dne pod č.j. KUJCK 38548/2013/OREG proto krajský úřad napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil a vrátil k novému projednání orgánu I. stupně. Usnesením krajského úřadu, ze dne pod č.j. KUJCK 64285/2013/OREG, bylo Městskému úřadu Rudolfov, Odboru výstavby odňato řízení ve věci, z důvodu vyloučení všech jeho úředních osob a v dané věci dále jednat a rozhodnout byl pověřen Magistrát města České Budějovice, jako příslušný stavební úřad. Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice (dále jen "stavební úřad") obdržel dne spisový materiál, ze kterého zjistil, že předmětná stavba - tehdy ještě VTL přípojka plynu pro Jihočeské cihelny, závod Jivno - byla umístěna územním rozhodnutím ze dne pod č.j. Výst. 454/89-Vo a povolena stavebním povolením ze dne pod č.j. Výst. 117/91-Vo, následně zkolaudována kolaudačním rozhodnutím ze dne pod č.j. Výst. 453/92-Kř, které vydal bývalý Městský úřad Rudolfov, stavební úřad. Dne obdržel Městský úřad Rudolfov odvolání p. R. Davídka, které směřovalo proti výše uvedenému stavebnímu povolení a bylo následně dne rozhodnutím krajského úřadu č.j.: OREG 21185/2010/luam zamítnuto, coby odvolání opožděné. Toto rozhodnutí napadeno ze strany p. Romana Davídka správní žalobou, o které Krajský soud v Českých Budějovicích svým rozsudkem rozhodl tak, že podanou žalobu zamítl. Na základě kasační stížnosti podané u Nejvyššího správního soudu, byl tento rozsudek rozsudkem Nejvyššího správního soudu zrušen a věc byla krajskému soudu vrácena k dalšímu řízení. Krajský soud pak ve vazbě na právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího správního soudu svým rozsudkem č.j. 10 A 45/ ze dne shora zmíněné rozhodnutí krajského úřadu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dle závěru soudu, kterým byl v této věci odvolací orgán vázán, jelikož nebylo možno v daném případě zcela jednoznačně posoudit, že p. R. Davídek, jakožto opomenutý účastník stavebního řízení měl dostatečnou a účinnou možnost bránit se, nebylo možno jeho odvolání, směřující proti stavebnímu povolení č.j. Výst. 117/91-Vo ze dne podané dne , kvalifikovat jako odvolání opožděné a bylo nutno o něm věcně rozhodnout. V rámci doplnění spisového materiálu pak toto stavební povolení bylo napadeno ještě odvoláním dalšího opomenutého účastníka stavebního řízení, a sice p. J. Hanuse. Krajský úřad, tedy ve vazbě na právní názor soudu, kterým byl vázán, přezkoumal napadené stavební povolení v celém rozsahu a v důsledku zjištěných vad pak svým rozhodnutím pod č.j. OREG 38382/2011/ambrozova, ze dne napadené povolení zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí orgánu I. stupně. Z výše uvedeného je zřejmé, že spis je velmi obsáhlý a tudíž stavební úřad potřeboval přiměřenou dobu k nastudování celé problematiky a seznámení se se spisovým materiálem. Stavební úřad v návaznosti na právní názor vyslovený krajským úřadem pokračuje v řízení, přičemž musí vyrozumět účastníky o pokračování v řízení, jehož předmět je povinen jednoznačně vymezit, ve vazbě na současný stav, stejně jako i osobu vlastníka stavby. Před vydáním rozhodnutí ve věci je stavební úřad povinen umožnit účastníkům řízení seznámit se se všemi shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí a vyzvat je, aby se k nim vyjádřili. Dne obdržel stavební úřad notářský zápis, který mu byl doručen prostřednictvím zplnomocněného zástupce vlastníka stavby. V notářském zápisu je nesporně prohlášeno, že vlastnické právo k předmětné stavbě bylo úplatně převedeno na společnost Západočeské plynárny o.z. se sídlem Plzeň, jejímž právním nástupcem je nynější společnost E.ON Distribuce, a.s. Z tohoto zápisu také implicitně vyplývá, že předmětem řízení není přípojka ale VTL plynovod, neboť je v zápisu mimo jiné prohlášeno, že stavba je součástí plynárenské distribuční soustavy. Jako taková nemůže být z logiky věci plynovodní přípojkou. Na podporu tohoto tvrzení stavební úřad dne obdržel oficiální sdělení senior technika rozvoje a výstavby DS plynu, jakožto pracovníka spol. E.ON Česká republika, s. r. o., sepsané dne Obsahem tohoto sdělení je, vysvětlení vymezení předmětu řízení, a sice že stavební povolení bylo vydáno ještě na stavbu VTL přípojka plynu pro Jihočeské cihelny, závod Jivno, jelikož v té době byla společnost Jihočeské cihelny, a.s., jediným odběratelem, a proto byla připojena touto přípojkou napojenou na distribuční síť u panelárny v Novém Vrátě. Poté co bylo vlastnické právo ke stavbě úplatně převedeno na Západočeské plynárny o.z., jejímž právním nástupcem je E.ON Distribuce, a.s., stala se stavba součástí plynárenské distribuční soustavy - VTL plynovodem Nové Vráto - Jivno. V současné době předmětná stavba - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno zásobí zemní plynem lokality Rudolfov, Adamov u Č. Budějovic, Hůry a Libnič s cca 5000 dalšími odběrateli, tudíž zcela jednoznačně slouží k další distribuci, nikoliv k připojení jediného objektu.

3 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 3 Tímto písemným opatřením stavební úřad oznamuje účastníkům, že pokračuje v řízení a zároveň je seznamuje s výše uvedenými novými podklady pro vydání rozhodnutí. II. S odkazem na výše uvedené, stavební úřad dle 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost, aby se (mají-li zájem) seznámili s novými podklady pro vydání rozhodnutí, případně se k nim i vyjádřili, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Doložené podklady jsou součástí spisu stavebního úřadu vedeného v této věci. Se spisovým materiálem, který bude použit jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věci, se mohou účastníci řízení seznámit a případně se k němu i vyjádřit na Stavebním úřadě Magistrátu města České Budějovice, Kněžská 19, IV. patro, dveře č. 506, a to v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod. Stavební úřad dále upozorňuje, že v souladu s právním názorem vysloveným krajským úřadem vede řízení dle stavebního zákona, ve znění účinném do , neboť k zahájení řízení došlo v roce Řízení o nařízení odstranění stavby je zcela samostatným řízením zahájeným z moci úřední a nelze jej spojovat s původním stavebním řízením zahájeným v roce Stavební úřad respektuje přechodná ustanovení zákona č. 350/2012 Sb. (velká novela stavebního zákona), podle kterých řízení zahájené v roce 2012 dokončí dle předchozí právní úpravy, tj. zák. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do Okruh účastníků řízení: Účastníky řízení o nařízení odstranění stavby jsou povinný, osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba umístěna nebo stavbám na nich, jakož i osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena. Povinným je výše uvedený vlastník stavby. Dalšími účastníky řízení, dle výše uvedeného, jsou: Věra Bauerová, K. Vinařického č.p. 469/6, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Ing. Milan Bayerl, Jiráskova č.p. 2200/71, Jihlava 1 Pavel Bayerl, Čéčova č.p. 733/33, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Jana Beranová, Vráto č.p. 64, České Budějovice 1 Miloslava Bezová, Pabláskova č.p. 344/16, České Budějovice 7, České Budějovice 1 Josef Bíca, Žižkova č.p. 87/58, Lišov Ing. Radek Bumba, Slunečná č.p. 254, Šindlovy Dvory-Litvínovice, České Budějovice 1 Miloš Čermák, Příkrá č.p. 204, Horní Brána, Český Krumlov 1 Ing. Miroslav Čermák, Plečnikova č.p. 918, Šeberov, Praha 415 Ing. Zdeněk Čermák, Třeboňská č.p. 16/22, Rudolfov Ivana Černá, Adamovská č.p. 331/17, Rudolfov Štěpánka Černá, Průmyslová č.p. 493, Planá nad Lužnicí Miloslav Černý, Adamovská č.p. 331/17, Rudolfov Ing. Radek Černý, Kijevská č.p. 97/48, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Pavla Činčurová, Na Rybníčku č.p. 659/16, Rudolfov Ing. Pavel Čurda, Jablonského č.p. 585, Třeboň Marie Drayerová, J. Opletala č.p. 899/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Anna Duchoňová, Ant. Barcala č.p. 1369/32, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ivana Duspivová, Na Rybníčku č.p. 694/17, Rudolfov Jiří Dvořák, Budovatelská č.p. 63, Adamov, Rudolfov Anna Faixová, Tatranská č.p. 6, Košice Radomír Filip, Krčínova č.p. 1101/26, České Budějovice 2, České Budějovice 11 Václav Filip, U Trojice č.p. 799/33, České Budějovice 3, České Budějovice 10 Jan Foist, Vráto č.p. 68, České Budějovice 1 Karel Freylach, Brloh č.p. 17/28, Brloh Ing. Martina Fučíková, Písecká č.p. 282, Malá Strana, Týn nad Vltavou 1 František Graman, Na Rybníčku č.p. 534/12, Rudolfov Ing. František Gregor, Lessnerova č.p. 270, Petrovice, Praha 111 Jan Gregor, Písecká č.p. 1050/2, České Budějovice 2, České Budějovice 11

4 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 4 JUDr. Marie Gregorová, Rembrandtova č.p. 2191/16, Strašnice, Praha 10 Jaroslav Hanus, V Oblouku č.p. 130, Adamov, Rudolfov Marcela Hanzalová, Dobrovodská č.p. 616/68, České Budějovice 5, České Budějovice 6 František Havlíček, Dlouhá č.p. 46/17, Rudolfov Luděk Havlíček, Dlouhá č.p. 46/17, Rudolfov Václava Hejbalová, Vráto č.p. 30, České Budějovice 1 Jiří Heller, Vráto č.p. 16, České Budějovice 1 Marie Hellerová, Vráto č.p. 16, České Budějovice 1 Jan Hlaváč, Rudolfovská tř. č.p. 301/115, České Budějovice 4, České Budějovice 1 Petr Hlaváček, Sídliště Vyšný č.p. 121, Nádražní Předměstí, Český Krumlov 1 Josef Hofhansl, Na Rybníčku č.p. 530/9, Rudolfov Jiří Hranáč, Dolní Dvořiště č.p. 215, Dolní Dvořiště Renata Hranáčová, Dolní Dvořiště č.p. 215, Dolní Dvořiště David Hrdlička, Nová č.p. 591, Kamenný Újezd Bohumil Hruška, Jana Štursy č.p. 2407/35, Ceské Budějovice, České Budějovice 10 Ing. Petr Chmel, Zátkovo nábř. č.p. 440/1, České Budějovice 1 Růžena Janáková, Větrná č.p. 37, Adamov, Rudolfov Ivana Jankuliaková, Palackého č.p. 385, České Velenice Ing. Josef Jauker, Krajinská č.p. 265/26, České Budějovice 1 Jaroslava Jedličková, Komenského č.p. 1469, Vlašim Jana Jenne, Žižkova č.p. 87/58, Lišov JUDr. Václav Ježek, Lesní č.p. 695/33, Rudolfov Miloslav Jindra, Hůry 113, Lišov Irena Jirková, Dolní Branná č.p. 340, Dolní Branná Jana Jodlová, Průběžná č.p. 94, Hůry, Rudolfov Karel Jungmann, Jivno č.p. 174, Rudolfov Jaroslav Klabouch, Adamovská č.p. 175, Adamov, Rudolfov Martin Klabouch, Horní č.p. 114, Hůry, Rudolfov Ludmila Klabouchová, Adamovská č.p. 175, Adamov, Rudolfov Jitka Kleštincová, Pekárenská č.p. 1025/17, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Mgr. František Kocman, Otakarova č.p. 1760/22, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Mgr. Jiří Kocman, Havanská č.p. 2825/6, Tábor 5 Ing. Richard Kocman, Vitín č.p. 90, Ševětín Vladimír Kocman, Rudolfovská tř. č.p. 1995/9, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Milena Kolmanová, Erbenova č.p. 270, Vlašim Ing. Jindřich Koranda, Martina Stáhalíka č.p. 721/26, Rudolfov Zdeňka Korandová, Martina Stáhalíka č.p. 721/26, Rudolfov Ing. Pavel Kordík, Třeboňská č.p. 195/49, Rudolfov Ing. Věra Kosíková, A. Kříže č.p. 569/31, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Karel Kotásek, M. Horákové č.p. 1365/4, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jaroslava Koudelová, U Stadionu č.p. 1268/6, Cheb 2 Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc, Jeremiášova č.p. 1927/14,, České Budějovice 1 Mgr. Irena Kovářová, BcT, Polní č.p. 692/9, Rudolfov Ivana Krýdlová, V Oblouku č.p. 95, Adamov, Rudolfov Ing. Lenka Křížová, Vráto č.p. 54, České Budějovice 1 Milena Kubíčková, Žižkova č.p. 87/58, Lišov František Kubů, Větrná č.p. 115, Adamov, Rudolfov Rudolf Kvapil, Vráto č.p. 52, České Budějovice 1 Milan Landa, Školní č.p. 167/4, Rudolfov Dagmar Lokapaurová, Poštovní č.p. 23/1, Rudolfov Ing. Jana Macůrková, Špic č.p. 51, Svatava Jan Mareš, Emy Destinové č.p. 936/19, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Miroslav Matásek, Vl. Rady č.p. 980/21, České Budějovice 6, České Budějovice 8 Radek Matásek, Karla Čapka č.p. 476, Hluboká nad Vltavou Radek Matásek, Karla Čapka č.p. 476, Hluboká nad Vltavou Jiří Mauer, Na Rybníčku č.p. 535/10, Rudolfov Josef Mlnařík, Hlinecká č.p. 2072/11, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Stanislav Mlnařík, Jivno č.p. 129, Rudolfov

5 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 5 Marcela Mrázková, Jižní č.p. 2398/75, České Budějovice 3, České Budějovice 10 Radka Mrázová, Šumavské Hoštice č.p. 105, Šumavské Hoštice Mgr. Radomír Mužík, Ant.Barcala 1367/28, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Petr Novák, Na Zahradách č.p. 498, Ledenice Zdeněk Novák, Poštovní č.p. 20/3, Rudolfov Alena Nováková, Luční č.p. 623/5, Rudolfov Bohuslava Novotná, K Rokli č.p. 494, Vimperk II Marcela Novotná, Třebotovice č.p. 2492, České Budějovice 5, České Budějovice 3 Pavla Novotná, Na Rybníčku č.p. 659/16, Rudolfov Mgr. Jiří Novotný, Třebotovice č.p. 2492, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Hana Peterková, Na Vyhlídce č.p. 1414/15, Dobrá Voda u Českých Budějovic Milan Procházka, Luční č.p. 686/9, Rudolfov Růžena Quittová, J. Bendy č.p. 1325/3, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Aleš Racek, Čtyřkolská č.p. 294/19, Uhříněves, Praha Josef Sekyra, Na Spojce č.p. 580/7, Rudolfov Dana Shonová, Markupova č.p. 2707/12, Horní Počernice, Praha 913 Stanislav Schaffelhofer, Dubičné č.p. 24, Rudolfov Václav Schuster, Dělnická č.p. 14, Adamov, Rudolfov Jiřina Schytilová, V. Nezvala č.p. 754/3, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Martina Stachová, Křejpského č.p. 1531/6, Chodov, Praha 415 Božena Suchánková, Třeboňská č.p. 541/28, Rudolfov Dagmar Sváčková, Na Spojce č.p. 411/1, Rudolfov Věra Svobodová, Čéčova č.p. 647/50, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Ing. Dagmar Šlusarčíková, Gregorova č.p. 2583/12, Moravská Ostrava, Ostrava 2 Vladimír Šnejd, Luční č.p. 720, Rudolfov Ing.arch. Ludmila Šnejdová, Větrná č.p. 1454/72, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Marta Špilauerová, Třeboňská č.p. 446/4, Rudolfov Stanislav Štindl, Jivno č.p. 36, Rudolfov Mgr. Jiří Tomášek, Rybářská č.p. 284, Poříčí, Boršov nad Vltavou Josef Urban, J.A.Komenského č.p. 208, Ševětín Hana Vačkářová, Nová č.p. 597/5, Lišov u Českých Budějovic Bohumil Valenta, Vráto č.p. 51, České Budějovice 1 Jaroslav Vávra, Jivno č.p. 1, Rudolfov David Vondrášek, Zlatá č.p. 121, Škvorec Pavel Vondrášek, Nádražní č.p. 2090, Budějovické Předměstí, Písek 1 Hana Voráčková, Třeboňská č.p. 165/50, Rudolfov Radomil Votočka, Klavíkova č.p. 1581/17, České Budějovice 3, České Budějovice 4 František Votruba, Jivno č.p. 30, Rudolfov Marta Votrubová, Jivno č.p. 30, Rudolfov Drahomíra Wenzlová, Hlinecká č.p. 1558/5, České Budějovice 5, České Budějovice 6 Karel Zeman, Libníč č.p. 119, Rudolfov Stanislav Zeman, K. Štěcha č.p. 1229/7, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Václav Zeman, J. Bendy č.p. 1349/9, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jana Zemanová, Libníč č.p. 119, Rudolfov Věra Majerová, Resslova 1578/19, České Budějovice České Budějovice Ing. Tomáš Urban, Biskupská 457/8, České Budějovice 1, České Budějovice Uhl Jindřich, Za nádražím 207, Nádražní Předměstí, Český Krumlov Votočková Denisa, M. Horákové 1365/4, České Budějovice 2, České Budějovice Koutníková Monika, Kodetka Okružní 71, Hlincova Hora Hana Vančurová, Za cihelnou 980/9, Lišov ASARKO s.r.o., Jivno č.p. 85, Jivno, Rudolfov Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, Praha ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, České Budějovice 10 E.ON. Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice Finanční úřad v Solovově, Růžové náměstí č.p. 1629, Sokolov 1 Jihočeký vodárenský svaz, S. K. Neumana č.p. 292/19, České Budějovice 1 LuckyNet s.r.o., Žižkova tř. č.p. 1321/1, České Budějovice 1 Město Rudolfov, Hornická č.p. 11, Rudolfov

6 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 6 Obec Adamov, Adamov, Rudolfov Obec Hůry, Hůry, Rudolfov Obec Jivno, Jivno č.p. 34, Jivno, Rudolfov Obec Vráto, Vráto č.p. 20, České Budějovice 1 Oberbank AG, pobočka Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II č.p. 6, České Budějovice 1 PARIX s.r.o., Krakovská 583/9, Nové Město Praha Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, Praha Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Ředitelství silnic a dálnic, Lidická 49/110, České Budějovice SIGNUM spol. s r.o., Nádražní č.p. 41, Hustopeče u Brna Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 10 T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 11-Chodov, Praha 414 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 28 Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7 JUDr. Josef Šírek, Dr. Bureše 1185/1, České Budějovice (zmocněný zástupce p. Romana Davídka, Košická 1319, Sokolov) Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), jsou písemnosti ve věci zasílány výše uvedeným účastníkům veřejnou vyhláškou, a to v souladu s ust. 144 odst. 6 správního řádu, které zní: V řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v 19 odst. 4, veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě. Jednotlivě je tedy doručováno v souladu s ust. 27 odst. 1správního řádu pouze těm účastníkům, kterým se rozhodnutím zakládá právo nebo povinnost, v tomto případě tedy vlastníkovi předmětné stavby (povinnému). Poučení: Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Vlastislav Eliáš vedoucí Stavebního úřadu České Budějovice Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a místně příslušných obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

7 Č.j. SU/7041/2014 Bd str. 7 Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: zplnomocněný zástupce vlastníka (dodejky) Radka Bambulová, Žižkova č.p. 66/108, Lišov u Českých Budějovic Ostatním účastníkům je oznámení doručováno dle 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou ; Jmenný seznam těchto účastníků je uveden výše na tomto oznámení. dotčené orgány Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí Městský úřad Rudolfov, IDDS: g4qjdsb Obecní úřad Adamov, IDDS: q7bb677 Obecní úřad Hůry, IDDS: zfnbyr7 Obecní úřad Jivno, IDDS: cw6amsp Obecní úřad Vráto, IDDS: diked69 ostatní - se žádostí o vyvěšení na úřední desce Magistrát města kancelář tajemníka - Úřední deska Městský úřad Rudolfov, Hornická č.p. 11/1, Rudolfov Obecní úřad Adamov, V Chalupách č.p. 47, Adamov, Rudolfov Obecní úřad Hůry, Na Sadech č.p. 155, Hůry, Rudolfov Obecní úřad Vráto, Vráto č.p. 20, České Budějovice 1 Obecní úřad Jivno, Jivno č.p. 34, Rudolfov

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Poznámky k vybraným ustanovením nového stavebního zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soudů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 15. října 2012 Sp. zn.: 5819/2011/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru demolice nároží Václavského nám. a Opletalovy ul. v Praze A Obsah podnětu Dne 3. 11. 2011 se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více