Organizační. směrnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační. směrnice"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Vypracovala: Linda Hrabcová Podpis: Schválil: PaedDr. Ilona Jindrová Podpis: Organizační směrnice Č. směrnice 15/2012 Č.j.: Vydáno dne: Účinnost od: Počet stran: 9 + organizační schéma O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Změny v organizační směrnici Pořadové číslo Datum vydání Strana číslo Účinnost ode dne Změnu provedl Poznámka

2 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Směrnice ředitele č. 15/2012 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D l. Základní ustanovení 1.1. Škola byla otevřena dne Právní subjektivita a činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině, která je platná rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje na dobu neurčitou č. usnesení 332/09/ZK ze dne a účinná dnem k Zřizovatelem školy je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 1. Zřizovací listina č.j.: ZL-18/09-Š ze dne , s platností od Organizace vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a její činnost se řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku Organizace vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů Jménem organizace má právo vystupovat pouze její statutární orgán, v případě jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu Majetek školy je hlavní budova v ul. Wolkerova 316 Nový Bor a odloučená pracoviště : - Revoluční 500, Nový Bor - Palackého 171, 170 Nový Bor - Nemocniční 635, Nový Bor - Tělocvična domova mládeže, Nemocniční 636, Nový Bor 1.8. Organizační schéma (viz příloha č.1) - slouží pro srozumitelné znázornění vztahů podřízenosti a nadřízenosti mezi řídícími a výkonnými složkami v zařízení Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo Sídlo organizace je Wolkerova 316, Nový Bor Nadřízeným orgánem organizace je Krajský úřad Libereckého kraje Organizace je plátcem DPH.

3 2. Předmět činnosti organizace 2.1. Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Organizace sdružuje: Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Zařízení školního stravování 2.2. Okruhy doplňkové činnosti: a) broušení a leptání skla b) výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - výroba a zpracování skla - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - pronájem a půjčování věcích movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 3. Statutární orgány a zastupování organizace 3.1. Statutární orgán je ředitel školy. V nepřítomnosti ředitele zastupuje zástupce statutárního orgánu v plném rozsahu jeho pravomoci, pokud si ředitel nevyhradí rozhodování některých náležitostí výlučně ve své pravomoci. V nepřítomnosti statutárního orgánu i zástupce statutárního orgánu zastupují organizaci vedoucí jednotlivých úseků v rámci svojí odborné působnosti V případě nepřítomnosti jednotlivých zástupců ředitele je oprávněna v plném rozsahu jeho pravomocí, vyjma personálních a platových záležitostí, jednat osoba, která je určena dle tohoto organizačního řádu: za statutárního zástupce ředitele Ing. Rusín (teoretické vyučování, praktické vyučování a odborný výcvik),. p. Zapletal P. (mimoškolní výchova) a paní Hrabcová L. (ekonomika + provoz)

4 4. Zaměstnanci a zaměstnanecké vztahy 4.1. Zaměstnanci organizace jsou osoby, které se zaměstnavatelem uzavřely na základě pracovní smlouvy pracovní poměr. Zaměstnanci organizace mají povinnosti, odpovědnost a práva, která vyplývají z platných právních předpisů, popisů práce a příkazů nadřízených Zaměstnanci organizace: Zaměstnanci mají nárok na pracovní pomůcky, pracovní oděv podle platných předpisů, dle směrnice ředitele školy. Provozní zaměstnanci organizace jsou: - uklízeči - organizačně technický zaměstnanec - provozář - technická kontrola - taviči Technicko-hospodářští zaměstnanci zajišťují administrativně-správní činnost organizace tak, jak vyplývá z tohoto organizačního řádu a dále z popisů jednotlivých funkcí. Bezpečnostní a požární technik je pro školu zajištěn na smlouvu o dílo. Technicko - hospodářští zaměstnanci: - vedoucí ekonomicko-technického úseku - mzdový a platový referent a pokladní - obchodní referent a archivářka - personální referent - hlavní účetní - hospodářka - technolog - vedoucí hutě Pedagogičtí zaměstnanci: - ředitel - zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele teoretického a praktického vyučování odloučeného pracoviště Revoluční - učitelé - učitelé odborné výcviku - sklář - malíř skla - kulič skla - hranař skla - rytec skla - formař - vedoucí vychovatel - vychovatelé

5 - učitelé praktického vyučování Pedagogičtí pracovníci mohou být ředitelem pověřeni k výkonu některých funkcí např.: - třídní učitel - kronikář školy - organizování lyžařského výcviku - výchovný poradce - metodik primární prevence - správce majetku ve svěřených prostorách - správce kabinetu - správce odborné učebny a učebny - správce skladu použitých učebnic - správce učitelské knihovny - správce žákovské knihovny - správce tělocvičny a hřiště - správce audio techniky - správce počítačové sítě - správce posilovny - správce školních lékárniček - správce videotéky Výkon funkce výchovného poradce je spojen se snížením pracovního úvazku podle platných předpisů. Vedle výše uvedených funkcí mohou být pedagogičtí pracovníci pověřeni výkonem dozorů ve škole, na akcích školy a zařazováni do požárních hlídek a útvarů CO. Zaměstnanci školy se podílejí na práci v inventarizačních komisích a na inventarizaci majetku školy. Vedoucím zaměstnancům školy náleží příplatek za vedení dle 124 zák.č.262/2006 Sb Do 1. stupně řízení patří: - vedoucí technicko-ekonomického úseku technolog - vedoucí hutě vedoucí vychovatel Do 2. stupně řízení patří: - zástupce ředitele teoretického a praktického vyučování - Do 3. stupně řízení patří: - zástupce statutárního orgánu Do 4. stupně řízení patří: - statutární orgán - ředitel školy 5. Ekonomické zajištění provozu organizace 5.1. Finanční prostředky přiděluje škole Liberecký kraj. Přímé prostředky jsou poskytovány MŠMT ČR a přerozdělovány Libereckým krajem na jednotlivá zařízení Finanční dotace jsou členěny na:

6 a) provozní dotace b) přímé náklady (platy, OPPP, odvody, FKSP, ONIV - přímé) b) investiční dotace c) dotace ostatní (na vzdělávání, na rómské žáky, SIPVZ, software atd.) 5.3. Organizace disponuje následujícími účty: - příjmový a výdajový účet u KB v Novém Boru č. u / účet FKSP u KB v Novém Boru č.ú / Doplňková činnost organizace je samostatnou podnikatelskou činností organizace a podléhá příslušným zákonům, které tuto činnost upravují Zřizovatel přijal zásadu, že všechny příjmy plynoucí z výkonů produktivní činnosti žáků a případné i doplňkové činnosti budou použity ke snížení nákladů výuky. 6. PLATY 6.1. Organizace provádí komplexní zpracování platů Výplata platů zaměstnancům organizace je zajištěna pověřenými pracovníky školy. Výplatní místo je v hlavní pokladně školy. Na žádost pracovníka je plat nebo jeho část převedena na jeden účet peněžního ústavu dle jeho výběru. Všichni zaměstnanci školy mají pracovní podmínky přizpůsobeny tak, aby si každý z nich mohl ve výplatním termínu v pokladně školy převzít svůj plat (viz pokladní hodiny umístěné na dveřích kanceláře pokladny) Mzdová účetní může poskytovat informace o platech zaměstnanců pouze jejich přímým nadřízeným. Ostatní zaměstnanci organizace mají právo obdržet informace týkající se pouze jejich mzdy Vedoucí zaměstnanci organizace jsou vázáni mlčenlivostí o výši platu svých podřízených, a to jak vůči spoluzaměstnancům, tak i okolí organizace, toto se vztahuje i na funkcionáře odborového svazu Výši osobního příplatku navrhuje přímý nadřízený a schvaluje ředitel školy. 7. Organizační členění ve škole (viz příloha č.1) 7.1. V organizaci jsou odloučená pracoviště (v závorkách jsou uvedeny druhy škol) a v nich úseky: Revoluční 500 (VOŠ a SŠ): - úsek teoretického vyučování - úsek praktického vyučování - úsek broušeného, rytého, malovaného skla a hutního tvarování - úsek obchodní

7 - úsek úklidových prací - hutní provozní úsek Wolkerova 316 (VOŠ a SŠ) - úsek VOŠ a SŠ - úsek teoretického vyučování - úsek technicko-ekonomický Nemocniční 635: - úsek výchovy mimo vyučování - úsek provozní domova mládeže Nemocniční 636: - tělocvična pro teoretické vyučování a výchovu mimo vyučování 7.2. Škola zajišťuje výchovu a vzdělání ve studijních a učebních oborech: 1. Vyšší odborná škola sklářská (VOŠS): Tříleté denní studium N/013 Tvorba uměleckého skla 2. Střední škola (SŠ): Čtyřleté maturitní obory M/040 Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla M/041 Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla M/042 Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla M/043 Výtvarné zpracování skla - rytí skla M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů K/41 Gymnázium M/11 Design interiéru M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Tříleté učební obory H/01 Sklář výrobce a zušlechťovatel skla E/002 Výroba dutého skla Dvouleté denní a tříleté dálkové studium L/501 Sklářský průmysl 7.3. Škola zajišťuje pro žáky teoretické vyučování, praktické vyučování, výchovu mimo vyučování a ubytování Škola zajišťuje další úkoly související s výchovně-vzdělávací činností v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy Ředitele školy jmenuje a odvolává z funkce Rada Libereckého kraje Ředitel školy řídí, koordinuje a kontroluje práci všech pracovníků a žáků v celém rozsahu činnosti školy.

8 8. Poradní orgány ředitele 8.1. Ředitel ustanovuje podle potřeby školy poradní orgány a komise, jmenuje jejich předsedy a členy. Poradními orgány jsou: - porada vedení je základním poradním orgánem ředitele, koná se pravidelně 1x za čtrnáct dní, případě potřeby i častěji. Členy porady vedení jsou zástupci ředitele, vedoucí technicko-ekonomického úseku, a případně další přizvaní zaměstnanci. O úkolech řešených na poradě se vyhotovuje zápis, kde jsou uvedeny úkoly, stav jejich řešení a termíny dokončení, kdo je za řešení příslušného úkolu zodpovědný. - pedagogická rada - výtvarná rada Dále zřizuje komise dle potřeby např.: - pro přijímání žáků - inventarizační - likvidační 8.2. Činnost poradních orgánů a jednotlivých komisí je vymezena ředitelem v souladu s platnými předpisy. 9. Práva, povinnosti a zabezpečení žáků školy 9.1. Práva a povinnosti žáků školy upravuje školní řád školy, který schvaluje pedagogická rada na návrh ředitele školy Škola poskytuje žákům finanční a hmotné zabezpečení v rozsahu stanoveném 561/2004 Sb., Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků je zajišťována na základě příslušných předpisů a za jejich dodržování a používání ochranných pomůcek zodpovídají pedagogičtí pracovníci. Pravidelné revize provádí smluvní partneři. 10. Zastupování vedoucích zaměstnanců, předávání a přejímání funkcí a činností V případě nepřítomnosti vedoucího zaměstnance jej zastupuje jeho zástupce, kterého určí vedoucí zaměstnanec se souhlasem svého nadřízeného. Každý vedoucí zaměstnanec je povinen zajistit přítomnost určeného zástupce na pracovišti v době své nepřítomnosti. Zastupováním může být pověřen kterýkoliv zaměstnanec (případně i více zaměstnanců s rozdělením dílčích kompetencí). Rozhodnutí o zvláště důležitých otázkách si může zastupovaný vyhradit nebo zástupce odmítnout, pokud to povaha věci připouští, do návratu zastupovaného. Není-li to možné, naváže zástupce spojení se zastupovaným, nebo se obrátí na nadřízeného zastupovaného Předávání a přejímání funkce vedoucích zaměstnanců se provádí zásadně písemně. Při předávání funkce se uvádí stav a výsledky činnosti útvaru, vč. seznamu nesplněných a rozpracovaných úkolů, seznam předávaných dokumentů, spisů, majetku, razítek, kontaktů. Za zpracování předávacího protokolu zodpovídá nadřízený předávajícího zaměstnance. Přejímající zaměstnanec zodpovídá za řízení útvaru ode dne stanoveného nadřízeným zaměstnancem ve jmenovací listině,

9 hmotně pak zodpovídá za přejímaný útvar ode dne podepsání předávacího protokolu Při předávání a přejímání funkcí zaměstnanců, s nimiž je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti, se provede mimořádná inventarizace svěřených prostředků. Její výsledek je součástí předávacího protokolu. Jeden výtisk předávacího protokolu se zakládá v útvaru PaM u personálního referenta. 11. Ostatní povinnosti organizace Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá smluvní partner BOZP. Tento partner je povinen na jednotlivé nedostatky v oblasti PO a BOZP písemně upozornit vedoucí jednotlivých úseků, kteří zodpovídají za jejich odstranění Škola uzavřela pojistnou smlouvu na ochranu majetku a odpovědnosti za škodu s Kooperativou, pojišťovna, a.s Tento Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance školy Ostatní povinnosti zaměstnanců jsou rozvedeny v jednotlivých popisech práce, které jsou součástí pracovní smlouvy Tato směrnice ruší směrnici č. 8/ Organizační řád nabývá platnosti od Přílohy Organizační schéma V Novém Boru PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka školy

10 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke směrnici ředitele č. 15/2012 pro ORGANIZAČNÍ ŘÁD v původní směrnici tímto dochází k úpravám v následujících bodech: bod 4 Pedagogičtí zaměstnanci změna názvu funkce: zástupce ředitele teoretického a praktického vyučování odloučeného pracoviště Revoluční se mění na vedoucí učitel teoretického a praktického vyučování odloučeného pracoviště Revoluční Ostatní zůstává beze změn. V Novém Bor, PaedDr. Jindrová Ilona ředitelka školy

11 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Dodatek č. 2 ke směrnici ředitele č. 15/2012 pro ORGANIZAČNÍ ŘÁD v původní směrnici tímto dochází k úpravám v následujících bodech: bod 4.2 Provozní zaměstnanci organizace jsou: - uklízeči - organizačně technický zaměstnanec - provozář - technická kontrola - taviči - topič a obsluhovač vytápění Technicko-hospodářští zaměstnanci zajišťují administrativně-správní činnost organizace tak, jak vyplývá z tohoto organizačního řádu a dále z popisů jednotlivých funkcí. Bezpečnostní a požární technik je pro školu zajištěn na smlouvu o dílo. Technicko - hospodářští zaměstnanci: - vedoucí ekonomicko-technického úseku - mzdový a platový referent a pokladní - majetková a skladová účetní, archivářka - personální referent - hlavní účetní - zásobovačka - technolog - vedoucí hutě - prodavačka - bezpečnostní pracovník Ostatní zůstává beze změn. V Novém Bor, PaedDr. Jindrová Ilona ředitelka školy

12

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o. Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : nahrazuje: OŘ001-02 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti závaznost dokumentu:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze ORGANIZAČNÍ ŘÁD Správy účelových zařízení Českého vysokého učení technického v Praze Článek 1 Základní ustanovení 1. Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SÚZ ), je účelové zařízení Českého

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více