Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu"

Transkript

1 Město Klimkovice Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup města Klimkovic při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), ve znění pozdějších předpisů, tj. veřejných zakázek na dodávky nebo na služby do ,- Kč bez DPH, nebo na veřejné zakázky na stavební práce do ,- Kč bez DPH. Čl. 2 Závaznost směrnice Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance města zařazené v Městském úřadu Klimkovice (dále jen městský úřad ), organizačních složkách města, pro všechny členy Rady města Klimkovic, jakož i jiné osoby (zejména pak pro členy výběrových komisí) v tom rozsahu, v jakém se podílejí na zadávacím řízení prováděném městem. Čl. 3 Odpovědné osoby Za dodržování pravidel stanovených touto směrnicí je v rámci městského úřadu odpovědný vedoucí odboru, v jehož gesci je veřejná zakázka administrována (dále jen odbor ). Pro jiné útvary mimo městský úřad platí, že odpovědnou osobou je zde vedoucí zaměstnanec. Mluví-li tato směrnice o vedoucím odboru, rozumí se tím i odpovědné osoby podle předchozí věty. Čl. 4 Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných obcí (1) Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných městem je zabezpečována a vedena v písemné podobě na sekretariátu starosty. Do evidence se zapisují všechny veřejné zakázky zadávané městem s výjimkami uvedenými v této směrnici. (2) Evidenční číslo veřejné zakázky se uvádí ve tvaru xx/rrr (kde xx je pořadové číslo veřejné zakázky v daném roce a rrrr je rok veřejné zakázky, - např. první veřejná zakázka v roce 2013 bude mít číslo 01/2013). Tabulka se vyplňuje průběžné tak, jak se průběh veřejné zakázky vyvíjí. Vzor tabulky je uveden v příloze č. této směrnice. Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1

2 Čl. 5 Rozpočtové krytí (1) Veřejnou zakázku lze uskutečnit pouze v případě, že plnění města z ní vyplývající je v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem města, tj. pouze v případě, že již v době zahájení zadávacího řízení je zajištěno finanční krytí v rozpočtu. Před uskutečněním zadávacího procesu si příkazce operace (dle kontrolního řádu města) zajistí souhlas správce rozpočtu formou individuálního nebo limitovaného příslibu. (2) Rozhodnutím rady města, příp. zastupitelstva města, lze zahájit zadávací řízení i v případě, že není zajištěno finanční krytí veřejné zakázky v rozpočtu. ČÁST DRUHÁ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Čl. 6 Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona není obec v souladu s 18 odst. 5 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v 6, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup: (6.1) Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH činí méně než ,- Kč (I. kategorie) Dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne ,- Kč bez DPH, vybírá vedoucí odboru. Je přitom povinen dodržet zásady stanovené v 6 a může vycházet pouze z informací o trhu, místních znalostí a svých poznatků a zkušeností. Zadání je možné provést formou přímé objednávky. Tyto zakázky se nezapisují do centrální evidence zakázek zadávaných obcí. Smlouvu nebo objednávku podepisuje vedoucí odboru. (6.2) Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH činí alespoň ,- Kč a nedosahuje ,- Kč (II. kategorie) Před zadáním veřejné zakázky je odbor povinen provést zjednodušený písemný průzkum trhu zaměřený na cenu, termín plnění a další, dle vlastního uvážení. Zaslané nabídky nebo cenové kalkulace od jednotlivých dodavatelů založí k jednoduché písemné dokumentaci o veřejné zakázce malého rozsahu (např. k objednávce, smlouvě, apod.). Dodavatele těchto veřejných zakázek vybírá vedoucí odboru s tím, že starosta má pravomoc samostatně zrušit rozhodnutí vedoucího odboru o výběru dodavatele a v tomto případě je výběr dodavatele předložen k rozhodnutí radě města. Tyto zakázky se zapisují do centrální evidence zakázek zadávaných městem. Při zápisu dostane starosta na vědomí výběr oslovených dodavatelů s možností výběr doplnit. Smlouvu nebo objednávku podepisuje starosta. Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2

3 (6.3) Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH činí alespoň ,- Kč a nedosahuje ,- Kč (III. kategorie) Informace o zakázce bude zveřejněna alespoň dva týdny před termínem pro podání nabídek na internetových stránkách města, a to na profilu zadavatele a současně bude ve stejném termínu zveřejněna na úřední desce. Text výzvy a hodnotící kritéria schvaluje rada města. Vzor výzvy je uveden v příloze č. 1 této směrnice. Seznam přímo obesílaných uchazečů schvaluje na návrh odboru starosta města. Budou osloveni alespoň tři uchazeči, kteří mají předpoklady pro splnění dané zakázky. Do výběru budou zařazeny také nabídky uchazečů, kteří podali nabídku v termínu pro podání nabídek, i když nebyli zadavatelem vyzváni. Podané nabídky mohou být hodnoceny buď výběrovou komisí, nebo formou elektronické aukce. O zvoleném způsobu hodnocení rozhoduje rada města při schvalování textu výzvy. Výběrová komise je minimálně tří členná a je složená z předkladatele, starosty a dalšího člena (dalších členů) jmenovaného (-ných) vedoucím odboru. Jednání výběrové komise řídí a protokoly vyhotovuje předkladatel nebo v případě jeho nepřítomnosti jiný člen komise. Vzory protokolu o otevírání obálek a protokolu o hodnocení nabídek tvoří přílohy č. 2 a 3 této směrnice. V případě administrace veřejné zakázky externím administrátorem není tento administrátor vázán použitím příloh č. 2 a 3 této směrnice. Starosta má pravomoc samostatně zrušit rozhodnutí komise o výběru dodavatele a v tomto případě je výběr dodavatele předložen k rozhodnutí radě města. Smlouvu nebo objednávku podepisuje starosta. (6.4) Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH činí alespoň ,- Kč a nedosahuje ,- Kč (v případě zakázky na dodávky nebo služby) nebo ,- Kč bez DPH (v případě zakázky na stavební práce) (IV. kategorie) Informace o zakázce bude zveřejněna alespoň dva týdny před termínem pro podání nabídek na internetových stránkách města, a to na profilu zadavatele a současně bude ve stejném termínu zveřejněna na úřední desce. Text výzvy, seznam přímo obesílaných dodavatelů a hodnotící kritéria (viz. čl. 7) schvaluje rada města, která současně rozhodne, zda bude použita forma elektronické aukce. Vzor výzvy je uveden v příloze č. 1 této směrnice. Ve výzvě se uvede zejména: a) identifikace zadavatele b) vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu c) místo a doba plnění d) požadovaný obsah nabídky, požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští e) doložení požadovaných dokladu ke splnění kvalifikačních předpokladů f) platební podmínky g) způsob a místo podávání nabídek h) údaje o hodnotících kritériích i) další požadavky a podmínky Splnění kvalifikačních předpokladů obdobně dle 53, 54 a 56 zákona c. 137/2006 Sb. se Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 3

4 prokazuje čestným prohlášením. Uchazeč dále prokáže čestným prohlášením svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku malého rozsahu. Podané nabídky mohou být hodnoceny buď výběrovou komisí, nebo formou elektronické aukce. O zvoleném způsobu hodnocení rozhoduje rada města při schvalování textu výzvy. Výběrovou komisi jmenuje rada města s minimálním počtem 5 členů s jejich náhradníky s tím, že její činnost může být zahájena a lze v ní pokračovat pouze v případě, že jsou přítomni alespoň tři její členové. Členové komise musí být ustanoveni tak, aby jedním z členů byl předkladatel (příslušný pracovník odboru), člen kontrolního výboru určený předsedou kontrolního výboru, člen finančního výboru určený předsedou finančního výboru a člen zastupitelstva města určený radou města. Výběrová komise provede ve stanoveném termínu otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení nabídek z hlediska splnění požadavků zadavatele na předmět plnění a z hlediska případné mimořádně nízké nabídkové ceny. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy nebo nesplňují požadavky zadavatele, musí být z dalšího průběhu výběrového řízení vyřazeny, ostatní nabídky budou vyhodnoceny dle stanovených hodnotících kritérií. Při využití základního kritéria ekonomická výhodnost nabídky (viz čl. 7) musí být součástí hodnocení podaných nabídek i zdůvodnění, v čem je vybraná nabídka ekonomicky výhodná pro zadavatele, a to s odkazem na konkrétní údaje obsažené v nabídkách. Po provedeném vyhodnocení nabídek navrhne výběrová komise radě města nejvhodnější nabídku. Jednání výběrové komise řídí a protokoly vyhotovuje předkladatel nebo v případě jeho nepřítomnosti jeho náhradník. Vzory protokolu o otevírání obálek a protokolu o hodnocení nabídek tvoří přílohy č. 2 a 3 této směrnice. V případě administrace veřejné zakázky externím administrátorem není tento administrátor vázán použitím příloh č. 2 a 3 této směrnice. Rada města rozhodne následně na základě doporučení výběrové komise o vítězném dodavateli a uzavření smlouvy. Smlouvu na provedení zakázky podepisuje starosta. Pokud rada města rozhodne o zadání veřejné zakázky formou e aukce, která je součástí softwarového systému elektronického tržiště, výše uvedený postup bude s následujícími odchylkami: Nabídky budou vyžádány v písemné nebo elektronické podobě s tím, že ve výzvě bude vždy uvedeno, že nabídková cena je vstupní nabídkou do elektronické aukční síně. Výběrová komise pro tento případ otevře obálky a učiní všechny kroky až do okamžiku předání nabídek k provedení e-aukce. Zajištěním e-aukce bude pověřen příslušný zaměstnanec úřadu, který předloží výsledky e- aukce radě města. Protokol z e-aukce podepisuje pověřený zaměstnanec, nebo starosta/ka obce. Rada města rozhodne o dodavateli na základě protokolu z konání e-aukce. Smlouvu na provedení zakázky podepisuje starosta. Čl. 7 Hodnotící kritéria (1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, a to i zakázky malého rozsahu, je a) nejnižší nabídková cena nebo b) ekonomická výhodnost nabídky (2) V případě, že je možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 4

5 plnění veřejné zakázky a smluvní podmínky, bude vždy jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena. (3) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Jednotlivým dílčím kritériím zadavatel stanoví váhu, kterou vyjádří v procentech. Stanovená váha může být u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií shodná. Zadavatel stanoví způsob hodnocení jednotlivých kritérií. (4) Návrh na využití základního kritéria ekonomická výhodnost nabídky, případné stanovení dílčích kritérií, jakož i způsob jejich hodnocení bude součástí odů vodnění veřejné zakázky. Čl. 8 Právo zadavatele na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu (1) Město jakožto zadavatel si u zakázek malého rozsahu vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a veřejnou zakázku kdykoliv v průběhu zadávacího řízení zrušit. Výhrada tohoto práva zadavatele musí být předkladatelem zahrnuta do zadávacích podmínek všech zakázek malého rozsahu. (2) O zrušení veřejné zakázky rozhoduje táž osoba, která je oprávněna rozhodnout o dodavateli/zhotoviteli veřejné zakázky. Čl. 9 Jediná nabídka Pokud zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, pak u zakázek malého rozsahu platí, že zadávací řízení může pokračovat i pouze s touto jedinou nabídkou, nebude-li rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení z tohoto důvodu. V zadávacích podmínkách všech veřejných zakázek malého rozsahu však musí být možnost zadavatele ke zrušení veřejné zakázky z důvodu jediné nabídky vždy vymíněna. Čl. 10 Sčítání předpokládaných hodnot veřejných zakázek Zakazuje se záměrné rozdělování předmětu veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod jednotlivé finanční limity stanovené v této směrnici. Čl. 11 Zveřejňování informací o veřejných zakázkách (1) Zveřejňování příslušných informací o zadávacích řízeních na veřejné zakázky ve věstníku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách (zejm. 146 a násl.) zajišťuje vedoucí hospodářsko-technického odboru MěÚ. (2) Zveřejňování příslušných informací o zadávacích řízeních na veřejné zakázky na profilu zadavatele zajištuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách referent odboru správního MěÚ (na úseku podatelny). (3) Nad rámec zákona je zveřejňování informací o zadávacích řízeních na veřejné zakázky prováděno vždy u veřejných zakázek nad ,- Kč bez DPH hodnoty veřejné zakázky, ledaže by tomu bránilo ustanovení obecně závazného právního předpisu (např. ochrana utajovaných informací), a to na profilu zadavatele a úřední desce MěÚ. Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 5

6 (4) Zveřejňování je zajišťováno v součinnosti předkladatele, který také za zveřejnění zodpovídá. (5) Jde-li o zveřejňování skutečně uhrazené ceny ( 147a odst. 3 ZVZ), je odbor povinen za účelem splnění této povinnosti zadavatele předložit ke zveřejnění podklady o skutečně uhrazené ceně, a to nejpozději do 30 dnů od splnění smlouvy (provedení úhrady konečné faktury). Povinnost odboru podle tohoto odstavce se vztahuje na všechny veřejné zakázky realizované tímto odborem, které byly zveřejněny na profilu zadavatele. Čl. 12 Archivace dokumentů (1) Se všemi dokumenty zpracovávanými a vydávanými v rámci zadávacího řízení je možné nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem o veřejných zakázkách nebo jiným právním předpisem (zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a na jejich základě pouze v mezích této směrnice a jiných vnitřních předpisů města (zejména spisový a skartační řád města Klimkovic). (2) Zakazuje se ničení, dodatečné pozměňování či jakékoliv jiné upravování těchto dokumentů vedoucí k zatajování, zkreslování či ovlivňování zadávacího řízení nebo jeho jednotlivých podmínek. (3) Archivaci dokumentace o veřejných zakázkách včetně záznamů o elektronických úkonech je povinen zajistit příslušný zaměstnanec, který zajišťuje administraci veřejné zakázky, a to v souladu s výše uvedenými předpisy, tj. 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, ledaže právní předpisy nebo právní akt o poskytnutí dotace stanoví dobu delší. (4) Předmětem archivace podle předchozího odstavce jsou zejména (nikoliv tedy výlučně): a) text oznámení o zahájení výběrového řízení zaslaného požadovanému počtu uchazečů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky vč. dokladů prokazujících jejich odeslání, b) nabídky podané uchazeči nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené uchazečem, c) protokoly vyhotovené v průběhu veřejné zakázky, d) smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, vč. všech dodatků, e) text oznámení o výsledku zadávacího řízení zaslaný všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání. Čl. 13 Společná ustanovení (1) Případné vícepráce je možné zadat zhotoviteli či dodavateli pouze do výše 50 % ceny původní zakázky, přičemž veškeré vícepráce musí být řádně odůvodněné a v součtu nesmí hodnota zakázky překročit v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez DPH. Podpis dodatku, který se vztahuje k vícepracím v hodnotě alespoň ,- Kč bez DPH a více, musí být schválen v radě města. V případě překročení 50% limitu je nutné zadat vícepráce nad tento limit výběrovým řízením dle této směrnice nebo požádat radu města o výjimku z této směrnice. (2) Při zpracování veřejných zakázek, které se týkají služeb a stavebních prací v obytné zástavbě, uvádět v dalších požadavcích i podmínku dodržování nočního klidu a provádění prací o sobotách, nedělích a svátcích jen v době od 08,00 do 20,00 hodin. Ve výjimečných případech muže starosta města od této podmínky upustit. Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 6

7 (3) V případě, že na zadávanou veřejnou zakázku je poskytována dotace či jiné obdobné plnění ze strukturálních fondů Evropské unie či z jiných zdrojů, jsou pro pracovníky podílející se na administraci veřejné zakázky závazné též dotační podmínky či jiné pokyny vydané poskytovatelem této dotace. V případě vzájemného rozporu s touto směrnicí se přednostně použijí pravidla stanovená dotačními podmínkami či jinými pokyny poskytovatele dotace. (4) V případě zadávání zakázek podle čl. 6 odst informuje odbor radu města o výsledku výběrového řízení. Čl. 14 Výjimka z ustanovení (5) Rada města Klimkovic si vymezuje pravomoc v časové tísni u dodávek, služeb nebo prací v nenadálých situacích, tj. např. při živelné pohromě a při haváriích apod., rozhodnout operativně ve věci výběru dodavatele služeb do ,- bez DPH a u stavebních prací do ,-Kč bez DPH, tzn. učinit výjimku a provést výběr dodavatele bez výběrového řízení na doporučení starosty města. Čl. 15 Zrušovací ustanovení Zrušuje se směrnice č. 1/2014 ze dne o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 16 Účinnost Tato směrnice byla schválena Radou města Klimkovic dne a nabývá účinnosti dnem V Klimkovicích dne Ing. Zdeněk Husťák starosta Ing. Jakub Unucka, MBA místostarosta Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 7

8 Tabulka pro rychlou orientaci: Přepokládaná hodnota veřejné zakázky Osoba oprávněná rozhodnout o zadání a schválit zadání (text výzvy) veřejné zakázky Osoba oprávněná rozhodnout o dodavateli/zhotoviteli veřejné zakázky, případně o zrušení veřejné zakázky Zápis do evidence veřejných zakázek Zveřejnění na profilu zadavatele a úřední desce MěÚ méně než ,- Kč bez DPH vedoucí odboru vedoucí odboru ne ne vedoucí odboru alespoň ,- Kč avšak méně než ,- Kč bez DPH vedoucí odboru (starosta má pravomoc samostatně zrušit rozhodnutí o výběru dodavatele a v tomto případě je výběr dodavatele předložen k rozhodnutí radě města) ano ne komise složená z předkladatele, starosty a dalších členů alespoň ,- Kč avšak méně než ,- Kč bez DPH vedoucí odboru (starosta má pravomoc samostatně zrušit rozhodnutí o výběru dodavatele a v tomto případě je výběr dodavatele předložen k rozhodnutí radě města) ano ano alespoň ,- Kč avšak méně než ,- Kč (dodávky nebo služby) nebo méně než ,- Kč (stavební práce) rada města rada města ano ano Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 8

9 Příloha č. 1 PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK k veřejné zakázce malého rozsahu na: zde se uvede na zhotovitele, nebo dodavatele, nebo poskytovatele služby (obecné označení podle zákona je dodavatel ) a dále se uvede předmět veřejné zakázky malého rozsahu, tj. označení, název díla, dodávky nebo služby, jež mají být uskutečněny. Zápis byl sepsaný na Městském úřadě v Klimkovicích dne xx.xx.xxxx. Otevírání obálek bylo provedeno v následujícím pořadí: 1. Cena za dodávku vč. DPH: Uchazeč označení, identifikace xx.xxx Kč 2. Cena za dodávku vč. DPH: Počet listů: yy Počet listů: yy Uchazeč označení, identifikace xx.xxx Kč Reference: Reference: Termín plnění: Termín plnění: Forma plnění: Ano-ne-případně něco jiného Forma plnění: Ano-ne-případně něco jiného Záruka: Záruka: Podmínky splněny: ANO - NE Podmínky splněny: ANO - NE Uchazeč vyřazen: ANO - NE Uchazeč vyřazen: ANO - NE 3. Cena za dodávku vč. DPH: Uchazeč označení, identifikace xx.xxx Kč 4. Cena za dodávku vč. DPH: Počet listů: yy Počet listů: yy Uchazeč označení, identifikace xx.xxx Kč Reference: Reference: Termín plnění: Termín plnění: Forma plnění: Ano-ne-případně něco jiného Forma plnění: Ano-ne-případně něco jiného Záruka: Záruka: Podmínky splněny: ANO - NE Podmínky splněny: ANO - NE Uchazeč vyřazen: ANO - NE Uchazeč vyřazen: ANO - NE Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 9

10 Komise Přítomní uchazeči 5. Uchazeč označení, identifikace 6. Atd. podle počtu uchazečů Cena za dodávku vč. DPH: xx.xxx Kč Cena za dodávku vč. DPH: Počet listů: yy Počet listů: yy xx.xxx Kč Reference: Reference: Termín plnění: Termín plnění: Forma plnění: Ano-ne-případně něco jiného Forma plnění: Ano-ne-případně něco jiného Záruka: Záruka: Podmínky splněny: ANO - NE Podmínky splněny: ANO - NE Uchazeč vyřazen: ANO - NE Uchazeč vyřazen: ANO - NE Jméno a příjmení Podpis Jméno a příjmení Podpis Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 10

11 Příloha č. 2 PROTOKOL O VYHODNOCENÍ NABÍDEK k veřejné zakázce malého rozsahu na dodavatele uvede se předmět veřejné zakázky malého rozsahu, tj. označení, název díla, dodávky nebo služby, jež mají být uskutečněny. Otevírání obálek a hodnocení se uskutečnilo dne DD.MM.RRRR od HH:MM hodin na Městském úřadě v Klimkovicích. A/ Údaje o hodnotitelích Komise Jméno a příjmení Předseda Člen Člen B/ Přehled došlých nabídek s uvedením příslušného uchazeče Poř. č. Název firmy Adresa Obec Komise převzala k posouzení a hodnocení X kusů nabídek. C/ Prohlášení hodnotitelů Posouzení a hodnocení provedli členové ZM a zaměstnanci městského úřadu, odboru XXX, kteří podpisem protokolu čestně prohlašují nepodjatost ve věci hodnocení a výběru této veřejné zakázky malého rozsahu. Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 11

12 D/ Seznam nabídek, které komise pro posouzení a hodnocení vyřadila ze soutěže Poř. č. Název firmy Důvod E/ Seznam nabídek, které byly hodnoceny Poř. č. Název firmy Adresa Obce Případně možno napsat viz přehled došlých nabídek F/ Stručný popis hodnocení jednotlivých nabídek (Musí být použita všechna hodnotící kriteria, jež byla uvedena ve výzvě k podání nabídek) Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Kriterium (například) Nabídky jednotlivých uchazečů Nab. cena vč. DPH Termín Návrh smlouvy Reference Na základě předložených nabídek a údajů shrnutých v tabulce bylo provedeno hodnocení uchazečů. G/ Výsledek hodnocení jednotlivých nabídek Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 12

13 Výsledek hodnocení je v následující tabulce: Nabídka číslo Název firmy Hodnocení/body Hodnocení dle pořadí H/ Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení Místo Název firmy Celková nabídková cena (včetně DPH) Uchazeč uvedený na prvním místě vyhovuje podmínkám soutěže. Komise Jméno a příjmení Podpis Předseda Člen Člen Hodnocení veřejné zakázky bylo skončeno a podepsáno v Klimkovicích dne DD.DD.RRRR v (ve) HH:MM hod. Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 13

14 Příloha č. 3 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (Text výzvy) Zadavatel: Město Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, IČO , zastoupené ve věcech: - smluvních starostou... - technických 2. Předmět veřejné zakázky (vymezení předmětu): Místo a doba plnění: 4. Doručení nabídek: Zájemci o výběrové řízení po převzetí zadávacích podmínek doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou, do podatelny Městského úřadu Klimkovice nejpozději dne. do hodin. Obálka s nabídkou bude řádně zalepena a označena nápisem "Nabídka - neotvírat". Nabídky podané po výše uvedené lhůtě budou z nabídkového řízení vyřazeny. 5. Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené dodávky / práce budou placeny po jejich dokončení (řádně a včas) a po protokolárním předání, a to na základě fakturace do výše 90% ceny uvedené na faktuře. Doplatek bude uhrazen po odstranění příp. vzniklých vad a nedodělků v rámci zákonné záruky, resp. záruky za jakost. 6. Obsah nabídky: a) Základní údaje o uchazeči, včetně doložení příslušných dokladů b) Výše nabídkové ceny vč. DPH c) Doba plnění zakázky, včetně délky záruky d) Návrh smlouvy na provedení veřejné zakázky d) Reference o obdobně prováděných akcích Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 14

15 7. Kritéria hodnocení nabídek: Další podmínky veřejné zakázky: Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se postupuje (obdobně) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Kontaktní osoba -... tel.... Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do 10 pracovních dnů od rozhodnutí. V Klimkovicích dne:... starosta Směrnice č. 4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 15

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2014

Vnitřní směrnice č. 1/2014 Vnitřní směrnice č. 1/2014 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Pavlína Pleslová Štěpánka Slezáková Obec: Záměl IČO: 00275531 Adresa: Záměl čp. 158, Směrnici zpracoval: Š. Slezáková,

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č. 11 Organizačního řádu MěÚ Stříbro Směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Podle ustanovení 102, odst. 2, písmena o), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2798/R91/13 Rady města Uherský Brod dne18.12.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

OBEC OKNA. Okna 40, 471 62 Okna. tel.: 487 876 134, starosta@obecokna.cz

OBEC OKNA. Okna 40, 471 62 Okna. tel.: 487 876 134, starosta@obecokna.cz OBEC OKNA Okna čp. 40, 471 62 Okna tel.: 487 876 134, starosta@obecokna.cz Vyřizuje: Stanislav Havlín Tel: 487 876 134, 724 168 476 V Oknech, dne 12.dubna 2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž Ing. Soňa Mertová pověřená vedením odboru rozvoje města Ing.

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XXXIV. zasedání dne 24. 04. 2014 rozhodlo usnesením č. 36/2014 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Praha Zbraslav dne 4. 5. 2015 VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Živičářské práce běžné údržby komunikací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi ČÍSLO: SM/18/RK ZMĚNA Č.: 6 PLATNOST

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. 15/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Garant: Rozsah působnosti: Ing. Pavel Synek Zaměstnanci MČ zařazení do

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více