Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku"

Transkript

1 státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sn ěmovny Parlamentu-od r Poslanecká sněmovna Parlamentu Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu Senát Parlamentu Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády Úřad vlády České republiky Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r Bezpečnostní informační služba Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahrani čních věcí-od r.2007 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahrani čních věcí Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí Pořízení a modernizace mobilní komunika ční infrastruktury-od r.2007 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Rozvoj Vojenského zpravodajství Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Zvyšování schopností vzdušných sil II Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Bezpečnostní investice NATO II Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipula čních prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Ministerstvo obrany

2 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu Národní bezpečnostní úřad Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r Kancelář Veřejného ochránce práv financí-od r.2007 Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních orgánů Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních finančních orgánů Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF Ministerstvo financí práce a sociálních věcí-od r.2007 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému Státního úřadu inspekce práce Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu Ministerstva vnitra Podpora prevence kriminality Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ Reprodukce majetku HZS ČR Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí e-government vnitra Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archiv ů Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného sboru

3 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV Ministerstvo vnitra životního prostředí-od r Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzd ělávání, poradenství a osvěty Technická asistence Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Informační podpora adaptačních opatření na extrémní hydrometeorologické jevy povodně a jakost vody (ADAPT) Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu SMOK Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podpora udržitelného využívání zdrojů energie Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Revitalizace říčních systémů Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí pro místní rozvoj-od r Integrovaný operační program Technická pomoc NRPS Podpora rozvoje bydlení Bezbariérové obce Podpora regionálního rozvoje Ministerstvo pro místní rozvoj průmyslu a obchodu-od r Podpora zahlazování následků hornické činnosti EFEKT - podpora úspor energie Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO Modernizace III. tranzitního železničního koridoru Interoperabilita v železniční dopravě Podpora revitalizace železničních vleček Výstavba pražského metra Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

4 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy Podpora obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel Protipovodňové zajištění dopravních objektů Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní Výstavba dálnice D 1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou Ministerstvo dopravy Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu-od r Český telekomunikační úřad zemědělství-od r Podpora prevence před povodněmi II Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Podpora konkurenceschopnosti agropotraviná řského komplexu - závlahy Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II Podpora zemědělských vodních toků - Zemědělská vodohospodářská správa zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství školství, mládeže a tělovýchovy Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Podpora péče o národní kulturní poklad kultury Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních za řízení Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních 3 kulturních zařízení Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací Ministerstvo kultury

5 Fondy EU Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních lé čebných ústavů Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací Podpora rozvoje zdravotní péče Rozvoj zdravotně sociální péče Program podpory a ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví spravedlnosti-od r.2007 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství Ministerstvo spravedlnosti Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007 Úřad pro ochranu osobních údajů Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví-od r Úřad průmyslového vlastnictví Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r Český statistický úřad Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-od r.2007 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Český úřad zeměměřický a katastrální Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu Český báňský úřad Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad

6 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-od r Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek Ústav pro studium totalitních režimů Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu-od r Ústavní soud Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání-od r.2007 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv-od r.2007 Pořízení skladovacích kapacit k zajišt ění ropné bezpečnosti ČR Správa státních hmotných rezerv Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost-od r Státní úřad pro jadernou bezpečnost Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního ú řadu Nejvyšší kontrolní úřad Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sn ěmovny Parlamentu a Vlády ČR Technická opatření v pásmech ochrany vod Všeobecná pokladní správa na financování programů

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více