Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově"

Transkript

1 Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, Radkov, IČO , TEL., FAX. 556/309067,

2 Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení Tento spisový a skartační řád se vztahuje na činnost Obecního úřadu v Radkově. Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcí vyhlášky č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Spisový a skartační řád upravuje výkon spisové služby, který představuje zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti Obecního úřadu v Radkově, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení. Za dokumenty pro účely tohoto spisového a skartačního řádu se považují veškeré písemné, obrazové, zvukové elektronické a jiné záznamy, ať již v podobě písemné či digitální, které vznikly z činnosti Obecního úřadu v Radkově. Součástí spisového a skartačního řádu je i spisový a skartační plán, který obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky, skartačnímu znaky a skartačními lhůtami. Tento spisový a skartační řád je platný pro všechny pracovníky. I. Příjem dokumentů 1) Veškeré dokumenty (došlé poštou, em, přijaté mimo úřad, telefonicky či ústní podání, o nichž byl učiněn záznam) se přijímají v podatelně obecního úřadu a přejímá je pověřená osoba. Pokud dokument příjme jiný pracovník úřadu, předá jej neprodleně k evidenci do podatelny. Dokumentem se rozumí každý záznam v písemné nebo digitální podobě. 2) Dokumenty přijaté v elektronické podobě se vytisknou a zaevidují se v tištěné podobě. 3) Za doručený dokument podle odstavce 1 se považuje také dokument přijatý mimo kancelář například vzniklý při osobním jednání, na služební cestě nebo dokument vzniklý z podání učiněného ústně, pokud byl zaevidován. Evidence se provede bezodkladně po přijetí nebo vzniku takového dokumentu. 4) Dokumenty podléhající zvláštnímu způsobu příjmu a evidence se evidují odděleně v samostatné evidenci. Takovým druhem dokumentů jsou: Faktury jsou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů přijímány odděleně a vede se pro ně samostatná evidence tj. kniha faktur. Vedením knihy faktur je pověřena účetní obecního úřadu. Stížnosti jsou evidovány samostatně. Dokumenty obsahujících utajované skutečnosti jsou evidovány samostatně dle ustanovení zákona č. 148/1998 Sb. a vyhlášky č. 137/2003 Sb. Příjem těchto dokumentů zajišťuje starosta obce.

3 5) Dokument, případně obálka dokumentu se opatří v den doručení otiskem podacího razítka a po jeho zaevidování se předá k vyřízení. Otisk podacího razítka se umístí na obálku tehdy, jestliže se obálka předá adresátovi neotevřená. 6) Podací razítko obsahuje vždy: název obecního úřadu, datum doručení, číslo jednací, počet listů, počet příloh, spisový znak, jméno zpracovatele. Vzor podacího razítka viz. příloha č. 5 tohoto spisového a skartačního řádu 7) Pokud je na obálce dokumentu uvedeno na prvním místě jméno a příjmení fyzické osoby, předá se adresátovi, případně jim určené osobě, neotevřená. Zjisti-li adresát po otevření zásilky, která mu byla takto doručena, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování a dále postupuje podle spisového a skartačního řádu. Pokud je dokument úředního charakteru doručen v digitální nebo ové podobě, musí být rovněž zaevidován. 8) Obálka dokumentu se ponechává jako jeho součást: a) je-li v souladu se zvláštními předpisy doručována do vlastních rukou, b) je-li to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka podána k poštovní přepravě nebo kdy byla doručena, c) je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele, v ostatních případech se vyřazuje bez skartačního řízení ihned po otevření. II. Evidence dokumentů 1) Doručené dokumenty a dokumenty vzniklé z vlastní činnosti Obecního úřadu v Radkově se evidují v podacím deníku. Podací deník vede pověřená osoba. Vyřízení doručeného dokumentu se neeviduje samostatně, ale připojí se k doručenému dokumentu se stejným číslem jednacím. 2) Dokumenty obsahující utajované skutečnosti jsou evidovány ve zvláštním podacím deníků, stížnosti v evidenci stížností a faktury v knize faktury. Do podacího deníku nebudou zapisovány pozvánky, nabídkové letáky, propagační materiály, sbírky zákonů, vyhlášky, noviny, časopisy a knihy. 3) Podací deník (tiskopis SEVT ) je kniha vytvořena z předem svázaných a očíslovaných tiskopisů, označená názvem organizace Obecní úřad Radkov, roky, během nichž je užíván, a počtem všech listů. 4) Dokumenty jsou do podacího deníku zapisovány v číselném a časovém pořadí, v němž byly obecnímu úřadu doručeny nebo vznikly z jeho činnosti. 5) O dokumentu se vedou v podacím deníku tyto údaje: a) pořadové číslo dokumentu, pod nímž je v podacím deníku evidován b) datum doručení dokumentu nebo, jedná-li se o dokument vzniklý z vlastní činnosti, datum jeho vzniku c) identifikace odesílatele a jde-li o dokument vzniklý z vlastní činnosti, zapíše se jako vlastní d) číslo jednací odesílatele, počet listů došlého nebo vlastního dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh e) stručný obsah dokumentu

4 f) jméno zaměstnance, kterému byl dokument přidělen k vyřízení g) způsob vyřízení h) komu byla odpověď zaslána, případně na vědomí i) den odeslání, počet listů odeslaného dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh j) spisový a skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu k) záznam o vyřazení ve skartačním řízení. Pověření osoba je povinna zaznamenat v podacím deníku o evidovaném dokumentu vždy minimálně výše uvedené údaje. Současně má právo vést o dokumentu ještě další údaje, které slouží k jeho podrobnějšímu zaevidování, tyto údaje však vede dle vlastního rozhodnutí. Při zápisu do podacího deníku se vyplní údaje pod a) až f), ostatní údaje se doplňují postupně podle stádia života dokumentu. 6) Číselní řada v podacím deníku začíná dnem 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí 31. prosince téhož roku. Zbývající kolonky se pod posledním zápisem proškrtnou do konce stránky a označí se slovy Ukončeno 31. prosince číslem jednacím a jménem, příjmením a podpisem zaměstnance pověřeného vedením spisové služby. 7) Zjisti-li se při zápisu nového dokumentu do podacího deníku, že téže záležitosti byl již zaevidován jiný dokument, připojí se předchozí dokument k novému dokumentu. Kromě podacího razítka se na novém dokumentu poznamená i číslo jednací předchozího dokumentu. V podacím deníku se u předchozího dokumentu, který se připojuje k novému dokumentu poznamená v kolonce Uloženo číslo jednací nového dokumentu, k němuž se předchozí dokument připojuje vzniká spis. 8) Zápisy se do podacího deníku provádí čitelně a trvalým způsobem. Chybný zápis se škrtne tak, aby zůstal čitelný i po opravě. Oprava se opatří datem, jménem a podpisem toho, kdo ji provedl. Podací deník musí zachytit průběh vyřizování dokumentu včetně všech změn. 9) Dokument se označuje číslem jednacím. Číslo jednací obsahuje vždy zkratku označení obecního úřadu, pořadové číslo zápisu dokumentu v podacím deníku a označení kalendářního roku, v němž je dokument evidován (vzor - Č.J.: OURA/číslo z podacího deník/200.rok). 10) Jestliže k jedné věci bude doručen nebo vytvořen větší počet dokumentů, lze pro jejich evidenci použít sběrného archu, který obsahuje údaje jako podací deník. Sběrný arch se vede k jednacímu číslu prvního dokumentu, který je v něm evidován. Ostatní dokumenty evidované ve sběrném archu mají číslo totožné, pro odlišení doplněné pořadovým číslem dokumentu ze sběrného archu. Sběrný arch se stává součásti spisu, jehož dokumenty jsou v tomto sběrném archu evidovány. V kolonce Vyřízeno se do podacího deníku zapíše sběrný arch. III. Rozdělování a oběh dokumentů 1) Při oběhu dokumentu musí být zabezpečeno sledování jeho předávání a přebírání a zaručena průkaznost předávání a přebírání zachycující jmenovitě i časově veškerou manipulaci s dokumentem. 2) Zaevidovaný dokument se předává k vyřízení příslušné organizační jednotce, případně zaměstnanci určenému k vyřízení.

5 3) Pověřený zaměstnanec potvrdí převzetí dokumentu zkratkou podpisu v podacím deníku, případně v pomocné evidenci. IV. Vyřizování dokumentů 1) Dokument vyřizuje pověřený zaměstnanec. Vyřídí-li dokument jinak než v listinné podobě, například osobně nebo telefonicky, učiní o tom dokumentu záznam. 2) Po vyřízení se dokument založí. Vyřízení se vyhotovuje ve dvou exemplářích. Jeden se odesílá žadateli, druhý se připojuje k došlému dokumentu a spolu s ním se ukládá ve spisovně obecního úřadu. Opatří se datem a podpisem zaměstnance, který ho vyřídil. Bere-li dokument na vědomí, uvede se o tom pod podacím razítkem záznam. 3) Vzniká-li dokument z vlastního podnětu úřadu, zapíše se do podacího deníku pod samostatným číslem jednacím a do rubriky podacího deníku Došlo od se poznamená Vlastní. 4) Zaměstnanec pověřený vedením deníku v něm zaznamená, jak byl dokument vyřízen, kdy a komu bylo odesláno písemné vyhotovení vyřízení dokumentu. U dokumentu, který byl vyřízen spolu s jiným dokumentem, se tato skutečnost uvede v kolonce Vyřízeno podacího deníku. 5) Všechny věci týkající se téže věci se spojují ve spis. Spis musí obsahovat soupis všech čísel jednacího dokumentu, jež jsou jeho součástí. Návaznost připojovaných dokumentů se vyznačí v podacím deníku. 6) Součástí vyřízeného spisu je vždy písemné vyhotovení vyřízení dokumentu nebo jeho stejnopis označený datem předání a odeslání. Písemné vyhotovení vyřízení dokumentu může být v digitální podobě na technických nosičích dat. Tyto jsou součásti spisu. 7) Zaměstnanec, který dokument vyřídil, jej označí spisovým znakem, skartačním znakem skartační lhůtou případně rokem zařazení dokumentu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu obce. 8) Spisové znaky označují jednotlivé skupiny dokumentů podle jejich obsahu. 9) Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje způsob, jakým s dokumentem naloží ve skartačním řízení. Spis se označí skartačním znakem dokumentu, kterým byl vyřízen. 10) Skartační znak A (archiv) označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení vybrán jako archiválie k trvalému uložení do archivu. Skartační znak S (stoupa) označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničí. Skartační znak V (výběr) označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzena rozdělen mezi dokumenty se skartačním znakem A nebo mezi dokumenty se skartačním znakem S.

6 V. Vyhotovování dokumentů 1) Dokument, jemuž podle spisového a skartačního plánu bude přidělen skartační znak A vyhotovuje určený původce na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty. 2) Dokumenty vzniklé z úřední činnosti obecního úřadu se označují záhlavím s jeho názvem a sídlem a číslem jednacím. V odpovědích na doručené dokumenty se uvádí i číslo jednací došlého dokumentu, pokud jej obsahuje. Takto lze označovat i obálku dokumentů. 3) Dalšími náležitostmi dokumentů vzniklých z úřední činnosti obecního úřadu vedle náležitostí uvedených v oddílu 4 jsou datum, počet dokumentu, počet listů příloh nebo svazků příloh, jméno, příjmení a funkce zaměstnance pověřeného jeho podpisem. Datem se rozumí den podpisu dokumentu. VI. Podepisování dokumentů a užívání razítek 1) Dokument podepisuje pověřená osoba. Podepsaný dokument se opatří otiskem úředního razítka. 2) Razítka se shodným textem se rozlišují pořadovým číslem. 3) Obecní úřad v Radkově vede evidenci razítek, obsahují otisk razítka s uvedením jména, příjmení a funkce zaměstnance, který razítko užívá, datum vyřazení razítka z evidence a podpis přebírajícího zaměstnance. 4) Razítko se vyřadí z evidence v případě jeho ztráty platnosti, jeho ztráty nebo jeho opotřebování. VII. Odesílání dokumentů Odesílání dokumentů zajišťuje pověřený pracovník, který dbá, aby byl odesílaný dokument vybaven všemi náležitostmi a učiní záznam o odeslání v podacím deníku. VIII. Ukládání dokumentů 1) Vyřízené dokumenty jsou ukládány v příruční spisovně v kanceláři a koncem roku se předávají do spisovny. Dokumenty jsou předávány do spisovny roztříděné a podepsané. Podpis obsahuje druh písemnosti, rok vzniku nebo rok vyřízení nebo rok ztráty právní platnosti, dále pak spisový znak, skartační znak a skartační lhůtu. 2) D podacího deníku se poznamená, jaký spisový znak, skartační znak a jaká skartační lhůta byla dokumentu přidělena. 3) Pověřená osoba přezkoumá, zda ukládaný dokument je úplný a uloží ho. Ve spisovně se dokument ukládá podle spisového plánu obecního úřadu. 4) O zapůjčených dokumentech vede spisovna zvláštní evidenci, tj. sešit, kde jsou tyto údaje: Pořadové číslo, datum výpůjčky, název dokumentu, podpis osoby, které byl spis zapůjčen, datum vrácení a podpis pověřeného pracovníka.

7 6) Dojde-li ke ztrátě dokumentu, do kolonky o vyřazení dokumentu v podacím deníku se zapíše Ztráta a číslo jednací, kterým byla ztráta řešena. 7) Dokument v digitální podobě se skartačními znaky A a V vzniklý z činnosti obecního úřadu v Radkově musí být zapsán do formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následné čtení. Pro splnění této podmínky je vytištění dokumentu ihned po jeho převzetí nebo vyřízení. IX. Podrobnosti skartačního řízení a postup při vyřazování dokumentů Tento skartační řád upravuje postup obecního úřadu při vyřazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů nepotřebných nadále pro činnost obecního úřadu a při posuzování jejich dokumentární hodnoty. Předpokladem skartačního řízení je předchozí řádná evidence a uložení písemnosti ve spisovně. Bez skartačního řízení nelze ničit žádné písemnosti. Předmětem skartačního řízení jsou veškeré dokumenty vzniklé z činnosti obecního úřadu, a to včetně došlých dokumentů, u nichž uplynula skartační lhůta a které nejsou již potřebné pro další činnost obecního úřadu. 1) Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty kterým uplynula skartační lhůta a razítka vyřazená z evidence. Pověřený pracovník připravuje ke skartaci ucelené celky dokumentů. Skartační řízení se provádí nejméně jedenkrát za čtyři roky. 2) Skartační lhůta se určuje počtem let od 1. roku následujícího po vyřazení dokumentu nebo po jeho uzavření. Během skartační lhůty je vyřízený dokument uložen na obecním úřadě a po jeho uplynutí se zařadí do skartačního řízení. Skartační lhůta se označuje číslicí za skartačním znakem. 3) Skartační lhůty nelze zkracovat. Skartační lhůta může být výjimečně prodloužena, pokud obec potřebuje dokument pro další činnost. Tato skutečnost se oznámí Státnímu okresnímu archivu v Opavě. 4) Členem skartační komise zřízené k provedení skartačního řízení je vždy zaměstnanec pověřený vedením spisovny. Komise je jmenována starostou obce. Skartační komise má minimálně tři členy. 5) Dokumenty ke skartačnímu řízení připravuje zaměstnanec pověřený vedením spisovny. V seznamu dokumentů navrhovaných ke skartačnímu řízení uvede zvlášť dokumenty se skartačním znakem A, zvlášť dokumenty se skartačním znakem S. Dokumenty se skartačním znakem V skartační komise posoudí a zařadí je buď k dokumentům se skartačním znakem A nebo S. V seznamu bude uvedeno pořadové číslo dokumentu, ukládací (spisový) znak, typ dokumentu, rok jeho vzniku, skartační lhůta a počet evidenčních jednotek (balíků, krabic, složek, svazků, knih). 6) Dokumenty se skartačním znakem S mohou být ke skartačnímu řízení předloženy v jakékoliv podobě, pokud není pro jejich autenticitu požadovaná listinná podoba s náležitostmi originálu. 7) Pověřená osoba zašle skartační návrh na vyřazení dokumentů a razítek Státnímu okresnímu archivu v Opavě v listinné podobě ve dvojím vyhotovení.

8 8) Na základě skartačního návrhu provede příslušný archiv odbornou archivní dohlídku dokumentů navrhovaných k archivaci. Při odborné dohlídce archivář posoudí, zda dokumenty se skartačním znakem A odpovídají kritériím stanoveným zákonem k prohlášení za archiválie. Zda dokumenty se skartačním znakem S nemají trvalou hodnotu. Pokud zjistí, že trvalou hodnotu mají, předají se mezi dokumenty se skartačním znakem A. Dále pak posoudí zařazení dokumentů se skartačním znakem V mezi dokumenty určené k prohlášení za archiválie nebo mezi dokumenty určené ke zničení. Uloží skartační komisi sepsat seznam dokumentů určených k uložení do archivu, seznam dokumentů určených k vyřazení a ke zničení a tyto seznamy přiloží k protokolu o skartačním řízení. 9) Po odborné prohlídce se sepíše skartační protokol, který obsahuje soupis všech dokumentů určených jako archiválie s jejich zařazením do kategorie příslušné archivní evidence.dohodne se skartační komisí dobu a způsob předání archiválií k uložení do příslušného archivu. Dokumenty skupiny A pak budou předány na základě protokolu a o předání se sepíše záznam. 10) Na základě souhlasu ke zničení dokumentů označených skartačním znakem S zabezpečí obecní úřad jejich zničení. Zničením dokumentů se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. 11) Skartační návrh, protokol o skartačním řízení, protokol o předání archiválií a potvrzení archivu o jejich převzetí se ukládají na obecním úřadě a v archivu, ve kterém jsou archiválie uloženy. 12) Evidenční pomůcky (podací deník, kniha faktur aj.) se zařadí do skartačního řízení až po vyřazení všech dokumentů v nich evidovaných. X. Závěrečné ustanovení Tento spisový a skartační řád a plán byl schválen Zastupitelstvem obce Radkov dne a nabývá platnosti od Od tohoto data pozbývá současně platnosti předchozí spisový a skartační řád a plán obce ze dne Petr Dubový starosta Marek Hrubý místostarosta

9 Seznam příloh: Příloha č. 1: Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Příloha č. 2: Vzor skartačního návrhu na vyřazení dokumentů Příloha č. 2a: Seznam dokumentů obecního úřadu se skartačním znakem A, S navržených k vyřazení ze spisovny Příloha č. 3: Vzor protokolu o skartačním řízení Příloha č. 4: Vzor podacího deníku Příloha č. 5: Vzor podacího razítka Příloha č. 6: Vzor výpůjčního lístku ze spisovny Příloha č. 7: Vysvětlivky pojmů

10 Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné Organizace činnosti Agenda kontroly, přezkumu hospodaření a interního auditu Personální práce Finance Životní prostředí Živnostenské podnikání 253 Správa majetku obce Doprava a silniční hospodářství Obchod a cestovní ruch Územní plánování a stavební řád Kultura Záležitosti církví a náboženských společností Školství a sport Zdravotnictví Sociální péče Požární ochrana Všeobecná vnitřní správa, ochrana veřejného pořádku

11 Spisové znaky spisového a skartačního plánu Spisový znak (podznak) ZNAKY VŠEOBECNĚ: Heslo Skartační znak/lhůta 51 Dokumenty vedoucích útvarů, které nelze zařadit do jiných věcných skupin: 51.1 Dokumenty starosty (primátora) V/ Dokumenty místostarosty (náměstků) V/ Dokumenty tajemníka V/ Dokumenty vedoucích odborů V/10 52 Spolupráce se státními orgány a jinými subjekty: 52.1 Součinnost se správními úřady V/ Součinnost s jinými subjekty V/ Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V/ Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V/5 53 Organizace členění a působnost úřadu: 53.1 Systemizace úřadu A/ Interní akty řízení (řády, směrnice, příkazy) a další řídící předpisy A/5 54 Řízení, kontrola a metodická činnost: 54.1 u obecního úřadu A/ u příspěvkových organizací, jichž je obec zřizovatelem, a organizačních složek obce A ústředními správními úřady pro činnost obecního úřadu V/ Metodické materiály: vlastní A/ ostatní 55 Rehabilitace A/10 56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů) 56.1 všeobecně V/51) 56.2 hospodářské V/51) 56.3 nájemní 1) 56.4 majetkoprávní A/51) 56.5 kolektivní A/51) 56.6 ostatní V/51) 57 Statistika, výkaznictví 57.1 Časové řady ukazatelů V/51)

12 57.2 Roční výkazy, výroční zprávy A/ Výkazy s kratší než roční periodicitou 57.4 Pomocný materiál ke statistice o sčítání lidí, domů a bytů V/52) 57.5 Jednorázové soupisy V/52) 57.6 Podkladový materiál k výkazům 2) 58 Automatizace, výpočetní technika 58.1 Informační systém úřadu A/51) 58.3 Programová dokumentace 4) 58.4 Provozní dokumentace, licence 4) 59 Petiční právo V/10 60 Stížnosti, podněty a oznámení občanů 60.1 Stížnosti, podněty a oznámení občanů V/ Hodnocení, rozbory, evidence A/5 61 Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchranný systém, krizové řízení 61.1 Ochrana obyvatelstva: Organizace ochrany obyvatelstva a zařízení civilní obrany A/ Spolupráce s ostatními orgány a subjekty (jednotky požární ochrany, občanská sdružení, technické a V/5 jiné služby aj.) Opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití aj.) V/ Hospodaření s materiálem civilní ochrany Zařízení civilní ochrany V/ Organizace školení fyzických a právnických osob Stanoviska obce jako dotčeného orgánu ve stavebním a územním řízení z hlediska ochrany A/5 obyvatelstva 61.2 Integrovaný záchranný systém: Organizace Integrovaného záchranného systému V/ Dokumentace Integrovaného záchranného systému (havarijní plánování, cvičení, vzdělávání) Koordinace záchranných a likvidačních prací V/ Financování, náhrady Zahraniční pomoc A/ Krizové řízení: Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, krizový štáb) A/ Zvláštní skutečnosti V/ Připravenost na krizové stavy (krizové plánování, cvičení, vzdělávání v krizovém řízení)

13 Krizové situace (mimořádné události, živelní pohromy aj.) A/ Financování, náhrady Humanitární pomoc V/ Hospodářská opatření pro krizové stavy Organizace systému hospodářských opatření pro krizové stavy V/ Příprava hospodářských opatření pro krizové stavy V/ Realizace hospodářských opatření pro krizové stavy V/5 62 Zahraniční styky a cesty V/5 63 Referendum, místní referendum 63.1 Vyhlášení, průběh a výsledek referenda A/ Ostatní dokumentace referenda V/ Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda S4) 63.4 Místní referendum: Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, zápisy okrskových a místních komisí, vyhlášení výsledků A/10 hlasování Ostatní dokumentace V/ Použité hlasovací lístky a úřední obálky S5) 65 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A/10 66 Pokuty (ukládání, hrazení) 67 Přestupky, správní delikty 67.1 Rozbory, hodnocení A/ Evidence přestupků V/ Konkrétní případy V/ Správní delikty podnikajících právnických osob a fyzických osob V/ Správní delikty podle zákona o obcích V/5 68 Ochrana státního a služebního tajemství V/5 69 Fotografování, filmování (povolení aj.) 70 Spisová služba 70.1 Skartační řízení A/ Podací deník (jednací protokol) A/51) 70.3 Doručovací knížka 1) 70.4 Rejstříky k podacím deníkům A/5)6) 70.5 Jiná pomocná evidence V/56) 73 Privatizace A/10 74 Vyznamenání, ceny obce, čestné občanství A/5 75 Náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů

14 76 Propagační činnost 76.1 Obecní zpravodaj, jiné tiskoviny vydávané obcí (v příslušném archivu se ukládá jeden exemplář) A/ Monitoring tisku, výstřižková služba V/ Jiné formy prezentace obce V/5 77 Volby 77.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, A/107) rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci registrace přihlášky k registraci 77.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A/ Organizačně technické zabezpečení voleb 77.4 Ostatní volební dokumentace V/ Seznamy voličů 7) 77.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S8) 78 Volby přísedících u soudu A/5 79 Konference, porady, konzultace V/5 82 Reklama: 82.1 Vlastní V/51) 82.2 Cizí 1) 83 Obecně prospěšné práce V/5 84 Poskytování informací, styk s veřejností 84.1 Poskytování informací ze zákona 84.2 Vyhodnocení A/5 87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu 87.1 Dokumenty na vědomí S/ Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S/1 88 Dotace, grantová podpora 88.1 Dotace, grantová podpora V/ Vyjádření, stanoviska ke grantům a dotacím V/5 89 Právní předpisy 89.3 Návrhy zákonů V/ Stanoviska k návrhům právních předpisů V/5 91 Veřejné zakázky, výběrové řízení 91.1 Veřejné zakázky V/51)

15 91.2 Výběrové řízení V/5 93 Předběžná ochrana orgánem státní správy V/5 95 Ukládání sankcí V/5 96 Vymáhání pohledávek S/15 97 Úkony v rámci nečinnosti správních úřadů 99 Nadace, nadační fondy A/5 ORGANIZACE ČINNOSTI: 101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu): zastupitelstva V/ rady V/ výborů a komisí V/ Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů: zastupitelstva A/ rady A/ výborů a komisí A/ Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A/5 102 Zvláštní orgány obce Činnost zvláštních orgánů obce V/ Bezpečnostní rada obce V/ Krizový štáb obce V/5 104 Vyhlášky a nařízení obce Obecně závazné vyhlášky obce A/51) Nařízení obce V/51) 105 Zastupování obce a obecního úřadu Řízení podle správního řádu soudního A/ Řízení podle občanského soudního řádu (správní žaloby) A/ Právní zastupování ve finančních záležitostech V/5 106 Dobrovolné svazky obcí Pozn.: po ukončení činnosti svazku obcí se doporučuje ponechat dokumenty uložené u obce v sídle svazku A/51) nebo v sídle likvidátora svazku obcí. 107 Regionální rozvoj A/ Evropská unie Region soudržnosti A/ Národní rozvojový plán V/ Operační programy V/ Regionální rada A/10

16 AGENDA KONTROLY, PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ A INTERNÍHO AUDITU: 111 Plány kontrolní činnosti a interního auditu: krátkodobé dlouhodobé A/ Kontrolní řád A/5 112 Kontroly Kontroly vlastní V/ Kontroly ve spolupráci s jinými orgány V/ Zprávy z kontrol provedených jinými orgány V/ Rozbory a vyhodnocení A/ Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaném krajským úřadem V/ Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce V/ Podklady S/ Interní audit Zpráva o interním auditu A/ Podklady S/ Kontrola plnění usnesení (nejsou-li součástí zápisu): zastupitelstva A/ rady A/ výborů a komisí A/5 PERSONÁLNÍ PRÁCE: 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků: Kvalifikace a vzdělávání V/ Hmotné zabezpečení Ověřování odborné způsobilosti 118 Pracovní poměr Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) Snížení pracovního úvazku Evidenční listy S/ Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti Náhrada škody Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků S/ Zdravotní pojištění S/ Způsobilost zaměstnanců k výkonu činnosti - pověřování,

17 akreditace, zmocnění apod Postihy podle zákoníku práce Výběrová řízení na obsazení pracovních míst Žádosti o zaměstnání 119 Záležitosti pracovně právní Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu Zaměstnanci obce zařazení do organizačních složek obce Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A/5 120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva Záležitosti důchodového zabezpečení Odměny včetně odvodů z odměn Náhrady (kromě cestovních a stěhovacích výdajů) Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů 10) 121 Mzdy, půjčky zaměstnancům Platový řád V/51) Katalog funkcí a mzdových tarifů 1) Odměňování Náhrady za dovolenou Věcná plnění Mzdové listy Vzhledem k potřebě mzdových listů pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění se S/30 doporučuje skartační znak a lhůta Daň z příjmu S/ Sociální pojištění S/ Výplatní lístky Půjčky zaměstnancům 122 Péče o pracovníky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů: smrtelné a těžké A/ ostatní Pracovní podmínky žen Pracovní podmínky mladistvých Osoby se změněnou pracovní schopností Závodní stravování Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy

18 FINANCE: 176 Rozpočty Rozpočtový výhled A/ Roční rozpočty, rozpočtová opatření A/ Rozbory o plnění rozpočtů a finančního hospodaření A/ Ostatní dokumenty finančního hospodaření S/ Finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací Finanční plány a rozpočty A/ Rozbory hospodaření roční A/ kratší S/ Ostatní dokumenty o finančním hospodaření příspěvkových organizací 178 Daně, dávky, poplatky Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí Jiné příjmy (s výjimkou uvedených níže) Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V/ Místní daně a poplatky Katastr domovní daně V/ Daň z přidané hodnoty S/ Konfiskace, propadnutí majetku Konfiskační záležitosti A/ Propadnutí majetku (vládní nařízení č. 15/1959 Sb. a zákon č. 71/1959 Sb.) A/ Propadnutí majetku z prozatímní správy (vyhláška č. 61/1986 Sb.) A/ Účetnictví: Účetní výkazy: Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A/ Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S/ Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti, o nakládání s majetkem, o pohledávkách a závazcích a S/10 ostatní účetní doklady Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek 9) Ostatní účetní dokumenty Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S/101) Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí Cenné papíry V/101)

19 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 201 Půdní fond Vynětí zemědělské půdy: Vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu A/ Rozhodnutí o odvodech za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu A/ Ochrana využití zemědělského půdního fondu V/ Změny kultur a využití půdního fondu V/ Převod a nájmy zemědělských a lesnických pozemků A/ Použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu jednoho roku Návrhy dobývacích prostorů A/ návrhy tras nadzemních a podzemních vedení V/5 202 Pozemkové úpravy (územně plánovací dokumentace) V/5 203 Zemědělská výroba, podnikání v zemědělství Užívání půdy a jiného zemědělského majetku, podnikání v zemědělství: Evidence soukromě hospodařícího rolníka - fyzické osoby V/ Evidence zemědělského podnikatele - fyzické osoby, právnické osoby, zahraniční osoby V/ Ochrana proti škůdcům, chorobám a plevelům Veterinární opatření V/ Plemenitba Včelařství V/ Chov a ochrana zvířat V/5 204 Zemědělské práce (zajištění) 205 Zemědělské organizace a podniky V/5 206 Myslivost Uznání honiteb A/ Nájemní smlouvy V/ Myslivecké plánování a statistika V/ Oblasti pro chov zvěře V/ Lovecké lístky (evidence) 10) Náhrada škod V/ Myslivecký hospodář, myslivecká stráž Rybářský hospodář A/ Rybářská stráž V/ Evidence honebních společenstev A/ Nehonební pozemky V/ Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci V/10

20 207 Rybářství Rybářské revíry A/ Rybníky rybníkářsky neobhospodařované A/ Plánování a rybářské hospodaření V/ Rybářský hospodář a rybářská stráž A/ Evidence rybářských lístků 10) Náhrady škod V/5 208 Posuzování vlivů na životní prostředí V/ Lesní hospodářství: Pozemky určené k plnění funkcí lesa: Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa A/ Rozhodnutí v pochybnostech A/5 Souhlasy k návrhům územně plánovací dokumentace a k vydání územního rozhodnutí A/ Dělení lesních pozemků A/ Odnětí pozemků k plnění funkcí lesa A/ Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa A/ Užívání lesů: Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů V/ Výjimka ze zákazu některých činností v lese V/ Stanovení podmínek sportovní akce V/ Opatření k zabezpečení osob a majetku V/ Hospodářská úprava lesů: Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov V/ Hospodaření v lesích: Uznání výběrových stromů a lesních porostů pro sběr semen A/ Uložení opatření v případech mimořádných okolností V/ Výjimka z velikosti či šíře holé seče V/ Povolení delších lhůt pro zalesnění a zajištění kultur V/ Nesouhlas s těžbou v lesích bez převzaté lesní hospodářské osnovy V/ Výjimka ze zákazu mýtní těžby v porostech do osmdesáti let věku V/ Podmínky a výše náhrady lesní dopravy po cizích pozemcích V/ Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře A/ Udělení nebo odnětí licencí pro výkon funkce lesního hospodáře A/ Souhlas s těžbou uznaných stromů nebo porostů V/ Ochrana lesů:

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více