ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

2 ZPRACOVATELÉ...5 POUŽITÉ ZKRATKY VŠEOBECNÝ ÚVOD DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚČEL A HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Důvody ztráty aktuálnosti dříve zpracované ÚPD Výměra vojenského újezdu Březina Výcviková zařízení Ubytovací kapacity pro vojska Sídelní útvary Počet trvale žijících obyvatel Zhodnocení plánovací dokumentace VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ A VZTAHŮ S OKOLNÍM CIVILNÍM PROSTŘEDÍM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VÝVOJE ÚZEMÍ A OCHRANY JEHO HODNOT ŠIRŠÍ VZTAHY ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU A NAVAZUJÍCÍHO OKOLNÍHO ÚZEMÍ Vazby a vztahy na státní správu Komunikační přístupnost - železniční doprava Komunikační přístupnost - silniční doprava Komunikační přístupnost vstupy na území vojenského újezdu Vztahy a vazby v oblasti služeb pro obyvatelstvo Zdravotnictví Vazby v oblasti protipožární ochrany a prevence Vazby a vztahy v oblasti dodržování zákonnosti, ochrany zdraví, života lidí a ochrany majetku Vazby plynoucí z hospodářské činnosti ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO CELKOVÉ ŘEŠENÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKLADNÍCH DEMOGRAFICKÝCH A EKONOMICKÝCH ÚDAJŮ VČETNĚ JEJICH VÝHLEDU STAV OSÍDLENÍ PRO OBYVATELE TRVALE ŽIJÍCÍ NA ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST REALIZOVANÁ NA ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU Prostorové uspořádání hospodářské činnosti Prognóza hospodářské činnosti PLOCHY S NESTANDARDNÍM ZPŮSOBEM VYUŽÍVÁNÍ Plochy dočasně využívané pro hospodářskou činnost Plochy dočasně využívané jako políčka pro zvěř Restituční nároky na pozemky uvnitř zájmového území POŽADAVKY NA ROZVOJ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ S OHLEDEM NA VZÁJEMNÉ VZTAHY A FUNKCE V ÚZEMÍ ROZVOJ VOJENSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA NOVÝCH POHLEDŮ A POŽADAVKŮ NA SYSTÉM VEDENÍ VOJENSKÝCH OPERACÍ A VÝVOJ VOJENSKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ PRO POTŘEBY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Výcvik složek IZS na zájmovém území Kontaktní místa pro IZS v případě konkrétního nasazení SYSTÉM KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ A JEJICH DELIMITACE Komunikace veřejně přístupné Komunikace pro kolovou a pásovou techniku Komunikace technologické PLOŠNÉ VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH A JEJICH SPECIFICKÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ Plošné vymezení ploch pro zajišťování vojenského výcviku Plošné vymezení ploch pro hospodářskou činnost Všeobecné zásady využívání zájmového území pro vojenský výcvik VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY JAKO VÝZNAMNÉ PRVKY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Vodní toky na zájmovém území Vodní plochy na zájmovém území LES JAKO VÝZNAMNÝ PRVEK NA ÚZEMÍ, OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ FUNKCÍ LESA Opatření ke zvýšení produkčních funkcí lesa Opatření ke zvýšení mimoprodukčních funkcí lesa OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PLOCH ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ÚZEMÍ SE SPECIFICKÝM ZPŮSOBEM VYUŽÍVÁNÍ Lokalita Buchtelka upřesnění požadavků na využívání území

3 7.8.2.Lokality s omezenou intenzitou vojenského výcviku upřesnění požadavků na využívání území STANOVENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA POTŘEB RESPEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH POTENCIÁLŮ ÚZEMÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SCHVÁLENÝCH UPD NAVAZUJÍCÍHO CIVILNÍHO PROSTŘEDÍ A CELOREPUBLIKOVÝCH ÚZEMNĚ TECHNICKÝCH PODKLADŮ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NAVAZUJÍCÍHO ÚZEMÍ VAZBY VYPLÝVAJÍCÍ Z CELOREPUBLIKOVÝCH ÚZEMNĚ TECHNICKÝCH PODKLADŮ POŽADAVKY NA KOMPLEXNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY, NA VYUŽITELNOST PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH KE ZKVALITŇOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Systém komplexní péče o životní prostředí Systém pravidelné údržby výcvikových zařízení POŽADAVKY NA OCHRANU KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY, JEJICH STAV A POŽADAVEK NA JEJICH OCHRANU Nemovité kulturní památky, popis, doporučení ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY, JEJICH STAV A POŽADAVEK NA JEJICH OCHRANU POŽADAVKY NA VYMEZENÍ VÝZNAMNÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH, ÚZEMÍ SPECIFICKÝCH ZÁJMŮ, PŘÍPADNĚ PLOCH PRO UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY MÍSTNÍHO I NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Železniční doprava a její řešení Silniční doprava a její řešení PROBLEMATIKA DOPLNĚNÍ SÍTĚ KOMUNIKACÍ HROMADNÁ DOPRAVA OSOB Hromadná doprava osob účastnících se vojenského výcviku Hromadná doprava osob zabezpečujících výcvikové funkce na území Doprava osob realizujících hospodářskou činnost Doprava osob mezi civilním prostředím a územím vojenského újezdu Doprava speciální ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE NA ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU Zajišťování zdravotní péče pro cvičící jednotky Zajišťování zdravotní péče pro trvale žijící obyvatele na území Zajišťování zdravotní péče v případech ohrožení zdraví a života osob ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ENERGIE K MÍSTŮM JEJICH SPOTŘEBY, VEDENÍ PRO SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ Zajišťování dodávek elektrické energie Zajišťování dodávek tepelné energie Síť podzemních vedení pro telefonní spojení Zajišťování dodávek plynu Televizní a radiokomunikační vykrývače VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, PROBLEMATIKA ZÍSKÁVÁNÍ VODY A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Protipovodňová opatření a jejich reálná řešení Odvodnění významných zpevněných ploch a likvidace odpadních vod z takových ploch Odpadní vody z UVZ a jejich likvidace Vodní toky a péče o ně Vodní plochy, péče o ně a jejich využití POŽADAVKY NA OCHRANU LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z DALŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ PRO POTŘEBY VOJENSKÉHO VÝCVIKU PÉČE O OCHRANU PŘÍRODY OKRUHY PROBLÉMŮ ŘEŠENÍ, VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ A STÁVAJÍCÍCH DOKUMENTACÍ PROBLEMATIKA PLNĚNÍ FUNKCE VOJENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ PROBLEMATIKA PLNĚNÍ DOPRAVNÍ FUNKCE ÚZEMÍ PROBLEMATIKA PLNĚNÍ HOSPODÁŘSKÉ FUNKCE ÚZEMÍ PROBLEMATIKA PLNĚNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCE ÚZEMÍ PROBLEMATIKA EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ÚZEMÍ

4 15.6.PROBLEMATIKA KRAJINNĚ ESTETICKÉ FUNKCE ÚZEMÍ PROBLEMATIKA SÍDELNÍ FUNKCE ÚZEMÍ OSTATNÍ FUNKCE ÚZEMÍ VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ NÁVRH REGULATIVŮ UPD NÁVRH REGULATIVŮ VŠEOBECNĚ Návrh regulativů pro oblast vojenské funkce Návrh regulativů pro oblast dopravní funkce Návrh regulativů pro oblast hospodářské funkce území Návrh regulativů pro oblast vodohospodářské funkce území Návrh regulativů pro ekologii a životní prostředí na území Návrh regulativů pro krajinně estetickou funkci území Návrh regulativů pro sídelní funkci území Návrh regulativů pro ostatní funkce území NÁVRH SMĚRNÉ ČÁSTI ŘEŠENÍ UPD Návrh směrné části vojenské funkce území Návrh směrné části dopravní funkce území Návrh směrné části hospodářské funkce území Návrh směrné části vodohospodářské funkce území Návrh směrné části ekologie a životního prostředí na území Návrh směrné části krajinně estetické funkce území Návrh směrné části sídelní funkce na území Návrh směrné části ostatních funkcí území GRAFICKÉ PŘÍLOHY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

5 Zpracovatelé. Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Ing. et. Ing. Ladislav TOMEŠ mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D. Vlasta MERTOVÁ npor. Ing. Martin FURO 5

6 Použité zkratky. AČR ARO BVP ČD ČOV DPS EU FMO HSÚS MNO IZS KLLP KNV KVUSS k.ú. LHC LHP LS MO ČR MS Vešperk MŽP NATO PHM - armáda České republiky - asanační a rekultivační opatření (vědomá činnost směřující ke zlepšení životního prostředí) - bojové vozidlo pěchoty - České dráhy (organizace zabývající se železniční dopravou) - čistička odpadních vod - Dělostřelecká průpravná střelnice - Evropská unie - Federální ministerstvo národní obrany ČR (v současné době MO ČR) - Hlavní stavební a ubytovací správa Ministerstva národní obrany (původní organizační útvar MO) - integrovaný záchranný systém - Kultura Lužických popelnicových polí - Krajský národní výbor (název orgánu státní správy při tehdejším státoprávním uspořádání) - krajská vojenská a ubytovací správa (dnes nepoužívaný název) - katastrální území jako vyšší územní celek - lesní hospodářský celek (organizační útvar hospodářské organizace zabývající se lesní výrobou) - lesní hospodářský plán (legislativní předpis hospodaření na příslušném LHC) - lesní správa (organizační útvar hospodářské organizace) - Ministerstvo obrany České republiky - Muniční sklady Vešperk - Ministerstvo životního prostředí - vojenské alianční seskupení - pohonné hmoty a mazadla 6

7 POMAVÚ POŠ PUPFL ŘeVD SC BVP SOVZ SpS SRDS OS MO TPC UPD ÚzPD ÚzP US Hamry ÚÚřVÚ UVZ VC VGHMÚř VL VLS ČR, s.p. Praha VLS ČR, s.p., divize Plumlov VHJ VOP - pozemkové mapy vojenského újezdu (katastrální operát na kterém byla vedena pozemková držba ve VU - posádková ošetřovna - pozemky určené k plnění funkce lesa (v předcházejícím lesní půdní fond) - Ředitelství pro výcvik a doktríny (organizační útvar MO ČR pro specifickou činnost vojenského charakteru) - Střelecké cvičiště bojových vozidel pěchoty - středisko obsluh výcvikových zařízení (náhrada původního velitelství VVP) - správa služeb (organizační útvar hospodářské organizace) - Sekce rozvoje druhů sil operační sekce Ministerstva Obrany - takticko průpravné cvičiště - územně plánovací dokumentace - územně plánovací dokumentace - územní plán - Universální střelnice Hamry - Újezdní úřad vojenského újezdu (orgán zajišťující státní správu území vojenského újezdu) - učebně výcvikové zařízení - Vodní cvičiště -Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad - Vojenské lesy (nespisovný název hospodářské organizace provozující hospodářskou činnost na území VÚ) - Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik, Praha, ředitelství státního podniku - Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik, ředitelství divize Plumlov - vojenská hasičská jednotka - vojenský opravárenský závod 7

8 VP VN VTUO VVP VVŠ PV VUSS VVŠ VZ ZTO - vojenská policie - vojenská nemocnice - Výcvikové zařízení Kamenná chaloupka - vojenský výcvikový prostor (dříve používaný termín pro území vojenského újezdu, kde byl prováděn vojenský výcvik. Dnes pouze termín vojenský újezd.) - Vysoká vojenská škola pozemního vojska - vojenská ubytovací a stavební správa (dnes používaný název, nahrazující výše uvedený dřívější název) - vysoká vojenská škola - vojenské zařízení - zkušební terénní okruh 8

9 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD 9

10 Všeobecně platí pro území celého státu, že v souladu s perspektivami územního rozvoje v celé Evropě je globálním cílem dosažení vyváženého a udržitelného rozvoje území především posilováním jeho silných stránek v oblasti funkčnosti. Obecný požadavek zahrnuje nejen zdravý ekologický rozvoj, který zachovává stávající zdroje pro využití příštím generacím, ale obsahuje i vyvážený územní rozvoj. To znamená, že budou uváděny do souladu všechny nároky na exploataci území z hlediska hlavního využití (vojenského a hospodářského), ale i ostatních funkcí (ekologických, vodohospodářských, kulturních, atd.). V souladu s Evropskými perspektivami územního plánování a cíli územního rozvoje na jedné straně a na druhé straně v souladu s požadavky vojenského uskupení na území Evropy a z toho plynoucích požadavků na přípravu aliančních armád je cílem předkládané územně plánovací dokumentace dosažení: Rozvoje území vojenského újezdu ve všech jeho mnoha funkcích, za respektování jednoznačné priority vojenského využívání. Zachování přírodních hodnot území, kulturního dědictví cestou prozíravé a systematické péče o tyto hodnoty. Zajistit vyvážený rozvoj území cestou optimálního využití území ve všech jeho základních funkcích. Chránit a nadále dotvářet ucelený systém kvalitního životního prostředí, včetně vytváření podmínek pro jeho upevňování a ochranu biodiverzity. Vytvořit systém cílené ochrany vybraných určitých částí území v rámci ekologické péče, který však nebude znemožňovat, nebo nadměrně bránit vojenskému využití území. Zpracování územně plánovací dokumentace území vojenského újezdu vychází z povinnosti a potřeby naplňování státní strategie pořizování takové dokumentace pro území celého státu. V rámci naplňování státní direktivy je zpracován předkládaný doklad jako územní plán ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 10

11 2. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ 11

12 2.1. Účel a hlavní cíle řešení. Účelem jejich zpracování je komplexní řešení dalšího rozvoje území vojenského újezdu, rozvoje činností všech složek využívajících území vojenského újezdu při vzájemném respektování potřeb těchto složek. Dále je účelem zpracování územně plánovací dokumentace určení priorit při exploataci území a realizaci všech navrhovaných opatření a zásahů. Hlavním cílem zpracování územně plánovací dokumentace celek je navrhnout plošné využití území za respektování hierarchie priorit jednotlivých funkcí na jedné straně. Na straně druhé potom sladění potřeb všech funkcí území s cílem efektivního využití území s minimalizací negativního ovlivňování životního prostředí na území vojenského újezdu a navazujícího civilního území. Přičemž hlavním dokladem pro řešení celku je koncepční materiál týkající se rozvoje AČR v budoucím období. Pro zpracování územně plánovací dokumentace vojenského újezdu Březina existují následující obecné důvody: Doposud zpracovaná územně plánovací dokumentace (v dalším pouze UPD) byla zpracována v době jiného geopolitického rozdělení světa i Evropy a z toho plynoucí potřeby výcviku AČR. Stávající UPD respektovala danou technickou a personální úroveň v armádě a její potřeby polního výcviku. Nebrala vůbec v úvahu potřeby nácviku součinnosti mnohonárodních sil před jejich nasazením do oblastí lokálních konfliktů, nebo mírových misí. Nově zpracovaná UPD musí zejména respektovat požadavky zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Globálním cílem zpracování UPD Vojenského újezdu Březina je komplexní zpracování a ověření požadavků, variant a potřeb všech složek využívajících území. ÚPD má zabezpečit využití a rozvoj všech ploch při respektování priorit jednotlivých složek působících na tomto území včetně ovlivňování prostorů mimo hranici vojenského újezdu. Cílem zpracování je poskytnout vlastníkovi daného území (státu), jeho správci (MO ČR) a jednotlivým uživatelům (armádním složkám, výrobní jednotce a ostatním institucím) soubor informací o způsobech a možnostech jeho využívání při zabezpečení požadavku ochrany životního prostředí a urbanistické kvality. 12

13 2.2. Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace. Pro území Vojenského újezdu Březina byla doposud zpracována dokumentace, s cílem, cituji: Účelem zpracování ÚzPD Vojenského újezdu Březina je zabezpečit doklad, který na základě objektivního zhodnocení stavu řešeného voj. újezdu, určí jeho nejvhodnější učebně výcvikovou funkci v koordinaci s optimálním hospodářským využitím., konec citátu. Ke zhodnocení dříve zpracované územně plánovací dokumentace byl využit Návrh Územního plánu vojenského újezdu Březina, jehož objednatelem byla Krajská vojenská a ubytovací správa Brno (v dalším pouze KVUSS), zpracovatelem byl Vojenský projektový ústav Praha, odloučený ateliér Brno (v dalším pouze VPU). Návrh územně plánovací dokumentace vojenského újezdu Březina byl datován rokem 1991 a jeho předpokládaná platnost byla do roku Při zpracování posuzované UPD byla plně respektována směrnice FMNO Územní plány vojenských výcvikových prostorů (2. prozatímní vydání) - Praha Tato směrnice definovala ÚzP VVP jako územně plánovací dokumentaci ve smyslu 10 zákona č. 50/1976 Sb., která řeší funkční vymezení a uspořádání ploch tohoto prostoru, stanoví zásady jeho organizace, postup při jeho dalším využívání a podmínky výstavby v souladu s hlavními cíli rozvoje ČSA. Zpracovanou územně plánovací dokumentací měla být z hlediska vojenskohospodářských zásad zachycena kontinuita mezi stavem zjištěným při zpracovávání územního plánu a potřebami zabezpečení vojenské a hospodářské činnosti ve vojenském újezdu Březina minimálně do roku Hlavními úkoly, kladenými na Návrh ÚzP, byly (ve stručném výtahu): Zabezpečit taktický výcvik posluchačů VVŠ PV Vyškov ve všech sférách jejich činností. Umožnit při případných změnách v organizaci jednotek, při zavádění nových poznatků a zásad v taktice vedení boje, operativně provádět modernizaci a přestavby již vybudovaných zařízení UVZ, doplňovat je o nové prvky k vedení boje a snadnější provádění údržby v celém VVP. Vytvořit v týlových prostorech pro cvičící vojska takové podmínky pro přípravu, doplňování PHM a ošetřování techniky odpovídající stupni technické úrovně včetně péče o životní prostředí a podmínky cvičících vojsk při respektování všech zásad péče o životní prostředí, ekologické rovnováhy a ochrany vodohospodářských zájmů na celém území VVP. Zabezpečit jednotné a operativní velení především vybudováním jednotné a spojovací sítě. 13

14 Umožnit dobudování ubytovacích prostorů pro vojska zabezpečující činnost VVP. Zabezpečit řádné hospodaření VL. Zajistit zlepšení životních podmínek a to výstavbou ČOV, dobudováním skladů PHM, zlepšením celkového režimu cvičících vojsk Důvody ztráty aktuálnosti dříve zpracované ÚPD. Dříve zpracovaná územně plánovací dokumentace ztratila na významu zejména z následujících důvodů: Na území vojenského újezdu není již prioritní zabezpečování výcviku posluchačů VVŠ (dříve VVŠ PV Vyškov), zejména v oblasti motostřeleckých a tankových jednotek. V současné době jsou již využívány nové poznatky a zásady v taktice vedení boje, než byly využívány v době schvalování předcházející územně plánovací dokumentace. Není potřebné realizovat výcvik tankových a motostřeleckých jednotek v rozsahu, jaký se předpokládal v době schvalování ÚPD. Profesionalizace armády vytváří zcela odlišné požadavky na jednotky zabezpečující provoz VVP, než tomu bylo v období služby vojáků z povolání a vojáků základní služby. Změnu vyžaduje i systém soustav zajišťujících dodávku energií na území vojenského újezdu, zejména s ohledem na změny odběrných míst elektrické energie (rušení některých učebně výcvikových zařízení), uvažovaná plynofikace části území VVP, atp. Oblast zásobování tepelnou energií bude vyžadovat nové zpracování s ohledem na očekávané změny v počtu a způsobech využívání jednotlivých učebně výcvikových zařízení. Oblast slaboproudých sdělovacích zařízení zabezpečujících potřeby ubytovaných a cvičících vojsk, velení VVP, funkčnost ÚÚřVÚ, požární ochrany jsou již dnes zajišťovány v souladu s technickou úrovní zařízení v současném období. Péče o životní prostředí, zmírňování, nebo odstraňování negativních vlivů vojenského využití území na životní prostředí území vojenského újezdu je v současné době řešeno v souladu s předpisy a požadavky EU na tuto činnost. 14

15 Výměra vojenského újezdu Březina. Výměra vojenského újezdu Březina byla podle Pozemkových map vojenského újezdu (v dalším pouze POMAVÚ) ,4702 ha. Přičemž celé území bylo rozděleno na jednotlivé kategorie pozemků, jejichž využívání, nebo případná priorita v jejich využívání byla určena předem předpisy a nařízeními resortu Ministerstva obrany. Uživateli těchto pozemků byly pouze armáda Československé republiky, nebo hospodářská organizace Vojenské lesy a statky Praha. V současném období je systém ve využívání pozemků uvnitř vojenského újezdu řešen v rámci tvorby nových map vojenských újezdů na zcela jiném principu. Hranici území vojenského újezdu tvořily převážně okraje lesních porostů, na navazujícím civilním území. Okolo vojenského újezdu jsou následující katastry obcí a osad: Stínava, Vícov, Hamry, Žárovice, Krumsín, Prostějovičky, Křenůvky, Myslejovice, Kobylničky, Vincencov, Otaslavice, Drysice, Pustiměř, Zelená Hora, Radslavice, Dědice, Hamiltony, Rychtářov, Krásenko, Kulířov, Studnice, Odrůvky, Nové Sady, Březina, Drahany, Bousín, Repechy, Protivanov, Hradisko. Civilní enklávu uvnitř vojenského újezdu tvoří i nadále katastr civilní obce Podivice. Zájmové území vojenského újezdu tvořilo ochranné pásmo šířky cca 1 km okolo hranice vojenského újezdu a v rámci zpracované ÚzP bylo optimalizováno podle pokynů FMO č.j. 7/16-20/1988. V tomto ochranném pásmu veškerou stavební činnost civilních organizací a jednotlivců schvalovala KVUSS Brno Výcviková zařízení. V období zpracování předcházející územně plánovací dokumentace byly zcela odlišné kvantitativní i kvalitativní požadavky na realizaci polního výcviku vojsk, zejména s ohledem na způsob vedení boje, vybavení a technickou úroveň zbraní a zbraňových systémů používaných v rámci AČR a tehdejších aliančních partnerů. Tomu odpovídaly i požadavky na vybudování nebo modernizaci učebně výcvikových zařízení určených zejména k nácviku střeleb z tanků a děl. Zejména s ohledem na změnu koncepce výstavby a profesionalizaci armády České republiky ztrácí část UVZ již provozovaných, nebo doporučovaných k výstavbě význam a jejich existence pozbývá významu.. 15

16 Ubytovací kapacity pro vojska. V předcházejícím období byly ubytovací kapacity (v ukazatelích kvantity a kvality) významnou skutečností ovlivňující způsob a efektivitu využívání území vojenského újezdu k polnímu výcviku vojsk. Významnou část ubytovacích kapacit využívali vojáci základní služby, zajišťující obsluhu učebně výcvikových zařízení a jejich ostrahu. Ostatní ubytovací kapacity, využívané pro cvičící vojáky základní služby i vojáky z povolání, byly provozovány v jiném režimu a v oblasti jiných požadavků Sídelní útvary. V územním plánu se předpokládalo, že osídlení trvale bydlícími osobami bude i výhledově soustředěno pouze do objektů roztroušené zástavby (hájenek) po okrajích vojenského újezdu. Na území vojenského újezdu není soustředěná zástavba, která by umožňovala trvalé bydlení obyvatel. Za soustředěnou zástavbu lze považovat pouze zámeček Ferdinandsko, který však slouží zcela jinému účelu, než je trvalé bydlení Počet trvale žijících obyvatel. V územním plánu není uveden údaj o předpokládaném výhledovém počtu obyvatel, Pouze je konstatováno, že stav obyvatel na území vojenského újezdu se nemění a bude se nadále pohybovat pouze na úrovni obyvatel celkem 5 hájenek dislokovaných v okrajových částech území vojenského újezdu. Přičemž hájenka Doubrava je v současné době neobyvatelná a hájenka u Stínavy je využívána pouze jako příležitostné rekreační zařízení, nepředpokládá se ani v budoucnu změna v jejím využívání Zhodnocení plánovací dokumentace. Posuzovaná územně plánovací dokumentace byla zpracována pro zcela jiné podmínky geopolitického rozdělení světa. Zbraňové systémy, používané u armády ČR i armád tehdejšího vojenského uskupení byly na jiné technické úrovni, mnohdy vyžadovaly jiný systém obsluhy a byly i v jiném režimu provozovány. Současnost vyžaduje jiné postupy v přípravě armádních složek, je kladen důraz na některé jiné druhy vojsk, jinou taktiku boje a hlavně je kladen důraz na součinnost více druhů vojsk za použití jiné moderní výzbroje a nácviku součinnosti mnohonárodních jednotek. 16

17 Tomu musí odpovídat i podmínky pro výcvik, které poskytuje území vojenského újezdu jako celek i jednotlivá učebně výcviková zařízení na území se nacházející. Významným činitelem je i dosažení souladu všech subjektů, působících na území, zejména s cílem efektivního využití území na jedné straně a minimalizace negativního ovlivňování území celého regionu na straně druhé. To vše za dosažení vysoké efektivity všech činností. S ohledem na vytvoření podmínek pro dosažení výše uvedených cílů je nutné zpracovat nově územně plánovací dokumentaci, která bude připravovat podmínky pro jejich praktickou realizaci v provozních podmínkách především vojenské funkce území. Za dosažení maximálního možného efektu vojenského i hospodářského využívání území. 17

18 3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 18

19 Vojenský újezd Březina vznikl jako vojenský výcvikový prostor Dědice na základě zákona č. 169/1949 Sb., z 1. února 1953 o vojenských újezdech. Podle rozhodnutí tehdejšího KNV v Brně uveřejněného v Úředním listu částka 152/1952 ze dne byl den 15. listopadu 1952 dnem rozhodným pro Vojenský újezd Březina. Vytýčení hranice se uskutečnilo 27. srpna Vojenský újezd Březina je dislokován celou rozlohou v Jihomoravském kraji podle nového státoprávního uspořádání. V předcházejícím uspořádání ležel převážnou svojí částí v okrese Vyškov. Území vojenského újezdu se rozkládá severně od Vyškova a bezprostředně navazuje na katastrální území Vyškov, celé území je součástí území Drahanské vysočiny. Okolo hranice vojenského újezdu je stanoveno zájmové území AČR o šířce cca 1 km vně od hranice vojenského újezdu, dle 175 zákona č. 183/2006 Sb.. Ve vytyčeném pásmu je ochrana zájmů AČR a zabezpečení oprávněných zájmů obrany státu zajištěna povinností předem projednat záměry na výstavbu staveb s VUSS Brno, aby po konzultaci s Újezdním úřadem vojenského újezdu Březina a dalšími armádními složkami mohly být stanoveny případné podmínky civilní stavební výstavby. V období do konce roku 2002 byl zpracován nový katastrální operát pozemkové držby uvnitř vojenského újezdu včetně nového zaměření průběhu hranice vojenského újezdu a jejího předepsaného značení v terénu. Práce byly realizovány na základě smlouvy mezi Českým úřadem zeměměřičským a katastrální a Ministerstvem obrany ČR. Výsledky v zákonem předepsané podobě jsou uloženy na Katastrálním úřadě ve Vyškově. V současné době je na území vojenského újezdu Březina 6 katastrálních území: k.ú. Doubrava k.ú. Kotáry k.ú. Osina k.ú. Pulkava k.ú. Stříbrná k.ú. Žbánov enklávu uvnitř území vojenského újezdu tvoří k. ú. civilní obce Podivice V dalším je uvedeno schéma rozdělení území vojenského újezdu na jednotlivá katastrální území, jak jsou uvedena v pozemkovém operátu na Katastrálním úřadě Vyškov. Vnitřní členění území, především s ohledem na způsob jeho využívání je rozděleno podle vnitřního prováděcího předpisu a jeho podobou se zabývá jiná část územně plánovací dokumentace. 19

20 Rozsah území vojenského újezdu, využívaného pro vojenskou činnost, je uveden na mapě Vojenský újezd Březina v měřítku 1: , kde jsou vyznačeny hranice území s omezením vojenského výcviku. Mapové dílo je resortním dokladem a na základě jeho obsahu byla vytvořena grafická část územně plánovací dokumentace vojenského újezdu. 20

21 4. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ A VZTAHŮ S OKOLNÍM CIVILNÍM PROSTŘEDÍM 21

22 Pojem širší vztahy v území zahrnuje vztahy jednotlivých subjektů působících na území vojenského újezdu Březina bez ohledu na skutečnost, jestli se jedná o právnické nebo fyzické osoby. Tyto širší vztahy jsou definovány především legislativními podklady a k nim vydanými prováděcími vyhláškami, předpisy rezortními a nařízeními ředitele organizace, provozující na území hospodářskou činnost. V prostředí Vojenského újezdu Březina se jedná především o následující dokumenty a předpisy: Zákon č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky. Provozní předpisy rezortní, vydávané Ministerstvem obrany a Generálním štábem AČR, složkami a útvary v jejich podřízenosti (jednotlivými organizačními útvary MO, Velitelstvím společných sil, Velitelstvím SOVZ, Újezdním úřadem vojenského újezdu, Vojenskou policií, VUSS, atd.). Předpisy a nařízení ostatních subjektů, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je Ministerstvo obrany ČR ( např. Vojenské lesy a statky s.p.). Provozní nařízení a opatření ostatních subjektů s různou úrovní působností na území vojenského újezdu (Policie ČR, Vojenská hasičská jednotka, jednotky integrovaného záchranného systému, správci jednotlivých inženýrských sítí, atd.). Určujícími vztahy pro exploataci území vojenského újezdu i pro definování podmínek vývoje celého území jsou vztahy a z toho plynoucí omezení i způsoby vzájemného ovlivňování mezi hlavními subjekty na území působícími: Hlavní (vojenskou) činností na území vojenského újezdu, řízenou přednostou Újezdního úřadu vojenského újezdu a velitelem SOVZ, vrcholně pak Sekcí rozvoje druhů sil operační sekcí Ministerstva obrany ČR (v dalším pouze SRDS OS MO). Civilně správní činností na území vojenského újezdu, řízenou přednostou Újezdního úřadu vojenského újezdu, vrcholně pak Sekcí rozvoje druhů sil - operační sekcí Ministerstva obrany ČR. Hospodářskou činností z níž největší rozsah vykonává VLS ČR, s.p. divize Plumlov, řízená ředitelem divize, vrcholně pak ředitelem VLS ČR, s.p., Praha a Ministerstvem obrany. Při střetu zájmů, týkajících se užívání Vojenského újezdu Březina, má prvořadé postavení zájem obrany státu, s nezbytným respektováním obecně závazných právních předpisů a nařízení souvisejících především se státní správou území. 22

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více